SākumlapaIevadsSatursLapasMeklētSaites
Satura rādītājs |Skati visu grāmatu

k) Lopu patroni, sargātāji, veicinātāji

1) Govju Māršaviņa (Laima)

29159.

Āboliņa pļavu bridu,
Uz Laimiņu raudādama,
Kam Laimiņa man nedeva
Āboliņa ēdājiņu.
16 [Kastrānē (Kastrānes pag. Rg)].

1. Dāboliņa pļavu bridu,
Uz Laimiņas raudādama:
Dod, Laimiņa, man gotiņu,
Dāboliņa ēdājiņu!
215 [Ugālē (Ugāles pag. Vp)].

29160.

Ai mīļā Māršaviņa,
Svētī manas raibaliņas,
Dodi pienu, dodi sieru,
Dodi labu ganu zemi!
125 [Jaunlaicenē (Jaunlaicenes pag. Vlk)].

29161.

Ak tu govju Māršaliņa,
Nu mēs abi nīsimies:
Kādēļ manas raibas govis
Paļoties paļojās?
311 [Dzērvē, Susējā, Dignājā (Saukas Jk, Susējas Il, Dignājas Jk pag.)].

29162.

Ai tu govju Māršaliņ,
Palīdz man telītēs,
Jaunas siet valdziņā,
Vecas laist naudiņā!
6 [Annas muižā (ķēču pag. Rg)].

1. Māriņ, govju glabātāja,
Palīdz govis audzināt,
Vecas laisti naudiņāi,
Jaunas sieti saitiņā!
113 [Alūksnē].

29163.

Aiz ko auga vītoliņš
Glumajām lapiņām?
Mīļa Māra sviestu sita,
Vītolā rokas slauka.
377 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

1. Aiz ko auga vītolam
Kupli zari, glaumas lapas?
Mīļa Māre govis slauce,
Vītolai rokas slauka.
88 [Liezerē (Liezeres pag. Md)].

2. Vītolami glumas lapas,
Kas tās glumas glumināja?
Jāņa māte sviestu kūla,
Vītolai sēdēdama.
269 [Naudītē (Naudītes pag. Jg)].

29164.

Balta gāju govju slauktu,
Balta ganu izvadītu,
Balta sēd mīļa Māra
Manā govju laidarā.
49 [Jaunatē (Vecates pag. Vlm)].

29165.

Dadžu krūms plātījās
Manā govju dārziņā;
Tas nebija dadžu krūms,
Tā bij govju Māršaliņa.
311 [Dzērvē, Susējā, Dignājā (Saukas Jk, Susējas Il, Dignājas Jk pag.)].

29166.

Gani dzina sētiņā,
Govis māva pakaļā.
Vai mauj govis, vai nemauj,
Vai Laimīte gavilēja?
18 [Kliģenē, Meņģelē, Plāterē (Zaubes, Meņģeles un Plāteres pag. Rg)].

29167.

Gosniņ mana raibuliņa,
Kas tev' raibu norakstīja?
Mīļa Māra norakstīja,
Svētu rītu ganīdama.
181 [Cīravā (Cīravas pag. Azp)].

29168.

Jaunas meitas, dzīvodamas,
Šķetrai zaru nelauziet:
Mīļa Māra goves slauca,
Šķetrā kāra slaucenīti.
87 [Liepas muižā (Liepas pag. C)].

29169.

Kam tie tādi gani gana,
Kam tie suņi lādenāja?
Mīļas Māras gani gana,
Dieva suņi lādenāja.
28 [Nītaurē (Nītaures pag. Rg)].

- 352 -

29170.

Kas ielika raibus cimdus
Manā govju laidarā?
Mīļa Māŗa ielikuse,
Raibas govis gribēdama.
185 [Lielezerē (Ezeres pag. Kld)].

1. Kas iesvieda raibu koku
Manā govju laidarā?
Mīļa Laima tā iesvieda,
Raibu govju gribēdama.
265 [Emburgā (Salgales pag. Jg)], 278 [Sodu Sesavā (Sesavas pag. Jg)].

29171.

Kas iemeta zelta rīksti
Manā govju laidarā?
Mīļa Māra iemetuse,
Raibaliņas skaitīdama.
241 [Blīdienē (Blīdienes pag. Tk)].

29172.

Kupla liepa uzaugusi
Manā govju laidarāi;
Tā nebija kupla liepa,
Tā bij mana govju laime.
40-1 (Antiņciemā).

29173.

Liela liela govju Mārša
Lielas govis audzējuse;
Pate guļ pasilē
Kā melnā vabulīte.
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

29174.

Māršaviņa govis dzina
Pa to manu pagalmiņu.
Man, Māršava, simts telīšu
Par pagalma minumiņu!
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

29175.

Man Mārīte govi deva,
Valga vien neiedeva.
- Tec, meitiņ, atpakaļ,
Valdziņš liepas zariņā!
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

29176.

Meitas dzied, govis mauj:
Māra laida ābolā;
Puiši kliedz, zirgi zviedz:
Dieviņš jāja pieguļā.
400 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

1. Zyrgi zvīdz, važys skan',
Tī jau Dīva pīguļnīki:
Vuškys v'ēkš, gūv's mauruoj,
Ti gan'ēja Dīva goni.
4242 [Tiskados (Ružinas pag. Rz)].

29177.

Mīļa Laima rītiņā
Treju durvju virināja:
Govju kūti, aitu kūti,
Jaunu meitu maltuvīti.
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

29178.

Mīļa Māre ganus vada,
Zelta rīkste rociņā;
Lakstīgala suņus sauca,
Kalniņā stāvēdama.
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

29179.

Mīļa Māŗa govis skaita,
Vītolāi sēdēdama.
Dod, Māriņa, man gosniņu,
Kas no simta atlikās!
335 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

1. Mīļa Māra govis skaita,
Vītolā sēdēdama.
Dod, Māriņa, man to govi,
Kas no simta atlikuse:
Melna govs, plati ragi,
Ar baltaju muguriņu;
Ne tā ziemu stallī tilpa,
Ne vasaru laidarā.
208 [Ēdolē (Ēdoles pag. Vp)].

29180.

Mīļa Māra meitas sauca,
Vītolā sēdēdama:
Vai jūs govju neslauksat,
Vai ganos nedzīsat?
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

1. Cielaviņa meitu sauca,
Pagalmā stāvēdama:
Kam jūs govju neslauciet,
Kam ganos nedzeniet?
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

29181.

Mīļa Māra, piena māte,
Dod man tavu labumiņu,
Lai pieniņš govīm tek
Kā no Māras avotiņa!
69 [Bikserē (Patkules pag. Md)].

- 353 -

29182.

Nāc, Laimiņ, pasēdies,
Man ir labs pagalmiņš;
Tavas pašas vaina bija,
Ka telīšu man nevēli.
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)].

29183.

Nāca govis, nāca vērši
Par Daugavu maurodami;
Nāca pati mīļa Māra,
Zelta valgi rociņā.
137 [Tirzā (Tirzas pag. Md)].

1. Ēdat, manas leišu govis,
Aiz Daugavas ābulā!
Leišu meita pakaļ nāca,
Zīžu valgi rociņā.
28 [Nītaurē (Nītaures pag. Rg)].

29184.

Naudai kaltis tas celiņis,
Kur ganiņi sētāi dzina;
Ik rītiņu mīļa Māŗa
Bildin' naudas kalējiņu.
190 [Kuldīā].

29185.

Raibas vien man telītes,
Nav nevienas dūmaļiņas.
Es tev lūdzu, mīļa Māra,
Dod man vienu dūmaliņu!
18 (Kliģenē).

29186.

Salmi čaukst, salmi čaukst,
Kas tos salmus čaukstināja?
Mīļa Māra čaukstināja,
Sav' telītes barodama.
281 [Nītaures, Siguldas un Cēsu apvidū (Rg, C)].

29187.

Šķir, Māriņa, man goliņu,
Šķir ar baltu muguriņu!
Tautām zilas, tautām raibas,
Man ar baltu muguriņu.
207 [Dundagā (Dundagas pag. Vp)].

29188.

Sprēdiet, meitas, baltu vilnu,
Adīsim gaŗas zeķes;
Aties govju Māršaviņa,
Baltus ledus lauzīdama.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

29189.

Sudrabiņa vadzi dzinu
Laiderīša dibinā;
Tur pakāra mīļa Māra
Savu piena kāstuvīti.
401 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

29190.

Uz Laimītes raudājos,
Kam telītes man neaug.
Man Laimīte atbildēja:
Kam telītes kājām sper?
73 [Dzērbenē (Dzērbenes pag. C)].

2) Aitu annīte, cūku Tenīss u. c.

29191.

Ai Annite, devējiņa,
Tavu mīļu devumiņu!
Vienu liku kūtiņāi,
Trejus laidu ganībā.
113 [Alūksnē].

29192.

Ai Annite, devējiņa,
Dod villai gaŗai augt,
Gaŗai svārkiem, villainēmi,
Mīkstai cimdiem, zeķītēm!
113 [Alūksnē].

29193.

Aitu Annite
Lai tevi sargā
No kāju laušanas,
No acu duršanas,
No vilka plēšanas,
No apkārt griešanās.
125 [Jaunlaicenē (Jaunlaicenes pag. Vlk)].

29194.

Ak tu cūku Tenīsiņ,
Tavu skaistu sivēniņ'!
Pate cūka zābakos,
Sivēniņi kurpītēs.
137 [Tirzā (Tirzas pag. Md)].

1. Ai tu cūku Tenīsīti,
Tavu tauku sivēniņu!
Tur būs vepŗi zābakiem,
Sivēniņi kurpītēm.
113 [Alūksnē].

2. Klabēt vien saklabēja
Cūku draudze istabā;
Pašas cūkas zābakos,
Sivēniņi kurpītēs.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)], 1271 [Litenē (Litenes pag. Md)].

3. Nevienami tas debija,
Kas manāmi cūciņām:
Sivēniemi šūtas kurpes,
Cūkām šūti zābaciņi,
Pašam cūku ķēniņami
Zelta pieši kājiņās.
166 [Gramzdā un Smaižos (Gramzdas un Aizviķu pag. Lp)].

- 354 -

29195.

Vai tev daudz sivēniņu?
- Piecas cūkas ālavītes,
Ak tu cūku Tenīsiņ,
Vepŗam seši sivēniņi.
109 [Vestienā (Vestienas pag. Md)].

29196.

Ak tu cūku Tenīsiņ,
Cik tev cūku, cik tev vepŗu?
Piecas cūkas, seši vepŗi,
Trejdeviņi sivēniņi.
80 [Kalsnavā (Kalsnavas pag. Md)].

1. Paldies cūku Tunnītim,
Man cūciņu dievsingan:
Piecas cūkas, seši vepŗi,
Simtiņš mazu suvēniņu.
200 [Skrundā (Skrundas pag. Kld)].

29197.

Ei tu cūku Tenīsiņ,
Cūkai seši sivēniņi:
Divi balti, divi dagli,
Divi tādi iesarkani.
69 [Bikserē (Patkules pag. Md)].

29198.

Paldies, cūku Tenīsīti,
Man cūciņas labi gāja,
Cit' ar lipu, cit' bez ļipas,
Cit' ar līku muguriņu.
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)].

29199.

Tenīss lēca, Tenīss deja
Cūkkūtiņas pakaļā.
Cik pēdiņu ap kūtiņu,
Tik cūciņu kūtiņā.
1411 [Jaunrozē (Jaunrozes pag. Vlk)].

29200.

Tenīsīti, gādulīti,
Gādā taukus kāpostiņus!
Ziemā tauki kāpostiņi
Vislabā barībiņa.
113 [Alūksnē].

29201.

Māršaviņa pienu deva,
Tenīss pulka sivēniņu,
Bierīts aitām biezu villu,
Ūziņš medus pilnu tropu.
125 [Jaunlaicenē (Jaunlaicenes pag. Vlk)].

29202.

Zirgu Ūsiņš,
Govju Māršaviņa,
Kazu Barbiņa,
Cūku Tenīss,
Aitu Annīte,
Teļu Urbāns,
Sargāt manus kustonīšus
No sērgām, no vilkiem!
125 [Jaunlaicenē (Jaunlaicenes pag. Vlk)].

1. Zirgu Ūsiņš, govju Mārja,
Aitu Anniņa, cūku Tenīss, kazu
Katrīna, -
Tie kustoņu gādnieciņi.
1411 [Jaunrozē (Jaunrozes pag. Vlk)].

50762.

Ak tu cūku Tenīsiņ,
Cik tev bija lielu cūku?
Piecas, sešas lielas cūkas,
Simtiņš mazu sivēniņu.
436 [Tirzas (Tirzas-Pils) Md].

50763.

Audzē, Dievs, man talītes,
Audzē lielas, audzē mazas.
Jaunas siet valdziņā,
Vecas laist naudiņā.
127 [Grostonas Md].

50764.

Appušķoju savas govis
Ar tiem bērza žagariem:
Dievs dod (man) tik telīšu,
Cik to bērza žagariņu.
124 [Grašu Md].

50765.

Baltas vien man aitiņas,
Baltas lielas, baltas mazas,
Mīļā Laime balināja,
Svētu rītu ganīdama.
127 [Grostonas Md].

50766.

Es izcepu telītei
Ziedainīti kukulīti
Avitiņai, virītei,
Driķu maizes kukulīti;
Cūciņai, tenīsei,
Taukainīti kukulīti.
545 [Krustpils D apr.].

- 355 -

50767.

Es iesitu zelta vadzi
Savai lopu laidarei;
Tur uzkāra mīļā Māra
Savu piena slaucenīti.
224 [Lielvārdes Rg].

50768.

Es tev lūdzu, mīļā Māra,
Dod man vienu raibalīnu!
Es, meitī, tev nedošu,
Tu telīti kājām sper.
192 [Kosas C].

50769.

Govju ganīte raudāja,
Vienu govi ganīdama;
Neraud, neraud, govju ganīt,
Dos Māršuve pilnu klāvu.
241 [Lubānas Md].

50770.

Iesim mēs raudzīties,
Ko dar' Māra laidarā?
Pītin pina, šūtin šuva
Vienu mazu slaucenīti.
220 [Lībagu Tl].

50771.

Ko es biju sariebusi
Savai govju Māršavai?
Labrītiņa nedevusi,
Klāva durvis pavērusi.
241 [Lubānas Md].

50772.

Krūmamāte, Žagarmāte,
Lai pasargā tavas aitiņas
No vilciņa, no lācīša,
No naidīga cilvēciņa!
146 [Jaungulbenes Md].

50773.

Kur tu iesi, mīļā Māra -
Pilla sauja govju saiš'?
Tai meitaje govis došu,
Kam nav mātes devējiņ'.
364 [Sakas (Upesmuižas) Azp].

50774.

Kur tu tec, svētā Māra,
Zīda svārkus sacēluse?
Tek uz govju laidariņu
Sidrabiņam tiesas dot.
23 [Ārlavas Tl].

50775.

Lai laimīte, kur laimīte,
Man laimīte laidarā:
Spīd gosniņas, spīd telītes,
Slaucenīte pāri iet.
452 [Užavas (Zīras) Vp].

50776.

Mīļā Māra govis skaita,
Vītolā sēdēdama;
Visas bija raibaliņas,
Dūmaliņa vien nebija,
Naktī veda sērdienīti,
Tai iedeva dūmaliņu.
520 [Zvārdes Kld].

50777.

Namiņš kūp, namiņš kūp -
Kas to namu kūpināj?
Tennīts alu derināj(a),
Tas to namu kūpināj(a).
Jūdz, tautieti, kumeliņu,
Brauksim Tennīt' apciemot.
336 [Raiskuma C].

50778.

Svāta Muora vuškas cierpa
Muna klāva dybynā;
Es padevu dīvpaleigu,
Man uzsedzja vylnonīti.
503 [Višķu D].

1. Svāta Muora aitas cierpa
Muna klāva pakaļā;
Es padevu lobu dīnu,
Man īdeve vylnainīti.
605 [Skolas].

50779.

Svāta Muora vuškas cierpa
Muna bruoļa pogolmā;
Šur sprūdziņa, tur sprūdziņa,
Še maņ bolta vylnuonīte.
489 [Vidsmuižas (Vidsmuižas, Gaļānu) Rz].

50780.

Svāta Muora vuškas gona
Lela syla maļiņā;
Attecēja syla Jurs,
Paleidzēja paganīt.
143 [Jāsmuižas D].

- 356 -

50781.

Svētā Māra, Madaliņa,
Palīdz govis pieganīt!
Tu bij veca govju gane,
Tu zin' zaļu dābuliņu.
263 [Mēmeles Jk].

50782.

Svētā Māra Madaliņa
Sēd pie manas raibaļiņas.
503 [Višķu D].

50783.

Sviežu vecas isavas [sietavas]
Savā govju laidarā,
Lai telītes vazājās
Kā vecās isaviņas.
485 [Viesienas (Lautera-Viesienes) Md].

50784.

Tennis gāja cūku kaut,
Vaŗa taure mugurā.
Ik Tennītis nopūtās,
Ik cūciņa parukstēja.
364 [Sakas (Upesmuižas) Azp].

50785.

Tenīsiņš slaistījās
Cūkkūtiņas pakaļā.
Nāc, Tenīsiņ, kūtiņā,
Dod mums skaistus sivēniņus!
436 [Tirzas (Tirzas-Pils) Md].

1. Tenīsiņš slaistījās
Muna cūkkūts galiņā.
Nāc, Tenīs, kūtiņā,
Audzē manus suvēntiņus!
373 [Sarkaņu Md].

50786.

Tenīsiņš slaistījās
Cūkkūtiņas pakaļā.
Nāc, Tenīsiņ, istabā,
Došu siltu zīdentiņ.
436 [Tirzas (Tirzas-Pils) Md].

1. Tenīsīns slaistījās
Cūkkūtīnas pakaļā.
Nāc, Tenīsī, istabā,
Es tev došu ūdenīti.
338 [Rankas C].

Satura rādītājs |Skati visu grāmatu