SākumlapaIevadsSatursLapasMeklētSaites
Satura rādītājs |Skati visu grāmatu

j) Cūkas

29115.

Ai Dieviņ, ai Dieviņ,
Cūka tek audeniski!
Kad redzētu mūsu kungi,
Tā būt' laba kaŗa ķēve.
3251 [Sunākstē, Neretā un Ērberķē (Sunākstes, Neretas un Mazzalves pag. Jk)].

29116.

Dod, māmiņa, kam dodama,
Nedod manis cūkganam:
Cūkas brida pa ezeru,
Es raudāju maliņā.
185 [Lielezerē (Ezeres pag. Kld)].

1. Cūciņ' brida ezerā,
Es raudāju maliņā,
Nedrīkstēju pakaļ bristi,
Ne apkārt aptecēt.
264 [Džūkstē (Džūkstes pag. Jg)].

29117.

Es puisītis kā kundziņis,
Man cūciņas jābaro;
Cepur' mana, širmēm šūta,
Iekrīt cūku silītē.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

- 344 -

1. Cepur' mana, sprogainīte,
Iekrīt cūku silītē;
Cik gribēju laukā ņemt,
Aiz smiekliem nevarēju.
109 [Vestienā (Vestienas pag. Md)].

2. Cepur' mana, šņorainīte,
Iekrīt cūku silītē;
Lai tā bija gan šņoraina,
Tāpat cūkas jābaro.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

29118.

Es tev lūdzu, nāburdziņ,
Nesēj zirņu ceļmalē:
Man ir pieci lieli vepŗi,
Desmit mazu sivēniņu.
6 [Annas muižā (ķēču pag. Rg)].

29119.

Es tev lūdzu, nāburdziņ,
Nesēj zirņus celmalā:
Mana cūka rikšiem skrēja,
Sivēn' plaskim pakaļā.
16 [Kastrānē (Kastrānes pag. Rg)].

1. Tev, kaimiņ, es piesaku,
Nesēj zirņus ceļmalā:
Tur man cūkas rikšiem skrēja,
Sivēniņi aulekām.
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

29120.

Gaŗa gaŗa rindiņa
Cūciņu tek.
Dievs dod citu gadu
Jo gaŗu rindu.
200 [Skrundā (Skrundas pag. Kld)].

29121.

Gauži raud cūku meita,
Redz papuvi apaŗam.
Neraud' gauži, cūku meita,
Būs tev rudzu rugājiņš!
1880 [Jaunmuižā (Lutriņu pag. Kld)].

29122.

Gudra gudra man galviņa,
Sadzen cūkas kūtiņā.
Jau bij gudra, vēl būt' gudra,
Kaut mācējse izskaitīt.
92 [Mārcienā (Mārcienas pag. Md)].

29123.

Gudra gudra man galviņa,
Sadzin' cūkas kūtiņā;
I tad būtu vēl gudrāka,
Kad durvtiņas aiztaisītu.
931 [Meirānos (Meirānu pag. Md)].

29124.

Kam tie lieli gani gana
Liela ceļa maliņā?
Piecas cūkas, seši vepŗi,
Simtiņš mazu sivēniņu.
41 [Stukmaņos (Pļaviņās Rg)].

29125.

Kas kait cūkas neganīt,
Cūkas raka sudrabiņu;
Kas kait māti neklausīt,
Māte auda vilnainīti.
324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)].

29126.

Kas kaitēja cūkganam,
Cūka raka sudrabiņu,
Cūka raka sudrabiņu,
Mīkstu sakni meklēdama.
174 [Rudbāržos (Rudbāržu pag. Azp)].

29127.

Kas manas cūciņas
Silā tramda?
Pelēka irbīte
Raibiem spārniem.
267 [Kalnamuižā (Tērvetes pag. Jg)].

29128.

Kuilenītis lielījās
Daiļu ņemt līgaviņu.
Ņem kuilīt, cūkas meitu,
Būs vienādas villainītes!
2291 [Sasmakas novadā (Ārlavas pag. Tl)].

29129.

Kur, kuilīti, tu tecēji,
Zelta puški pakaklē?
- Tek' uz ciema cūciņām,
Sivēniņi jākrustī.
109 [Vestienā (Vestienas pag. Md)].

29130.

Kur tecēja cūku meita
Ar to zīda priekšautiņu?
Stallē teka apraudzīt
Sudrabotus kuiļa bērnus.
189 [Kuldīgas Kalnmuižā (pie Kuldīgas)].

29131.

Kur tecēsi, mella cūka,
Ar to zīda priekšautiņu?
- Tek' ciemā lūkoties
Pie sudraba kuilēniem.
156 [Vērgalē (Vērgaļu pag. Lp)].

- 345 -

1. Kur tu teci, cūku meita,
Ar to zīda priekšautiņu?
- Es tecēju, es meklēju
Sudrabotu kuilēniņu.
2291 [Sasmakas novadā (Ārlavas pag. Tl)].

29132.

Kur tu iesi, raiba cūka,
Ar tiem dzelžu zābakiem?
Ieš' uz Rīgu sūdzēties,
Vilks aiznesa sivēniņu.
137 [Tirzā (Tirzas pag. Md)].

1. Kur tu teci, cūku meita,
Ar to strupu lindraciņu?
- Es tecēju kungam gaust,
Vilks nokoda kuilēniņu.
208 [Ēdolē (Ēdoles pag. Vp)].

2. Uš, kur teci, sirmenīt,
Ar tām vasku kurpītēm?
- Uz Rēzekni sūdzēties,
Vilks apēda sivēniņ'.
64 [Valmierā (Valmieras pag. Vlm)].

29133.

Kur, cūciņa, tu tecēsi
Rītā agri rasiņā?
- Es tecēšu lūkoties,
Kā guļ blāķi tīrumā.
1311 [Apē (Vlk)].

29134.

Manas meitas, moderīt,
Pie cūkām nelieciet:
Mana meita lielu radu,
Lielu lopu ganītāja.
90 [Lodē (Kusas pag. Md)].

29135.

Nevienam tā nebija,
Kā manām cūciņām:
Tek gar logu šķindēdamas
Ar tērauda kurpītēm.
185 [Lielezerē (Ezeres pag. Kld)].

1. Nevienam tā nevaid,
Kā manai cūciņai:
Glāžu kurpes kājiņā,
Tek pa laipu šķindēdama.
208 [Ēdolē (Ēdoles pag. Vp)].

2. Nevienam tas nebija,
Kas manai cūciņai:
Ķēžu josta, šūtas kurpes,
Tek caur sētu šķindēdama.
171 [Tāšu Padurē (Kalvenes pag. Azp)].

3. Nivienam tas nebij,
Kas manām gosniņām:
Zīda zeķes, vaska kurpes,
Iet pa pļavu čīkstēdamas.
2291 [Sasmakas novadā (Ārlavas pag. Tl)].

29136.

Piecas cūkas, sešī vepŗi,
Trejdeviņi sivēniņi;
Lielas cūkas lēkšiem lēca,
Sivēniņi riksīšiem.
18 [Kliģenē, Meņģelē, Plāterē (Zaubes, Meņģeles un Plāteres pag. Rg)].

29137.

Pussiķi, pussiķi,
Kur tava aste?
Suns asti nokoda
Pie rudzu kaudzes.
164 [Dunalkā (Dunalkas pag. Azp)].

29138.

Savas acis izraudāju,
Tēva cūkas ganīdama.
Dievs dod tās vilciņam
Pa vienai nolasīt!
59 [Rūjienā (Rūjienas pag. Vlm)].

29139.

Tu cūciņa, es meitiņa,
Mūsu dienas gan zināmas:
Rudens nāks, tevi kaus,
Mani puiši aizvedīs.
69 [Bikserē (Patkules pag. Md)].

1. Tu cūciņa, es meitiņa,
Mums abām īss mužiņš:
Nāks rudenis, nokaus tevi,
Mani tautas aizvedīs.
17 [Ķēčos (ķēču pag. Rg)].

2. Uš, kur iesi, melnais vepri!
Es vairs tevis neganīšu:
Rudens nāks, tevi kaus,
Mani puiši izprecēs.
137 [Tirzā (Tirzas pag. Md)].

29140.

Uš uš melnā cūka,
Es tev's vaira neganīšu;
Es ganīšu baltu cūku
Ar baltiem sivēniem.
137 [Tirzā (Tirzas pag. Md)].

29141.

Uš uš cūciņa,
Pagaidi manis,
Kamēr kājiņas
Apvažarāšu!
Kad kājiņas apvažarāšu,
Dzīšu tevi vārpiņās.
241 [Blīdienē (Blīdienes pag. Tk)].

- 346 -

29142.

Veca māte bubināja,
Sivēniņus ganīdama.
Ak tu veca raganiņa,
Vai tie tavi pātariņi?
42 [Suntažos (Suntažu pag. Rg)], 68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)], 69 [Bikserē (Patkules pag. Md)], 73 [Dzērbenē (Dzērbenes pag. C)], 111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)], 125 [Jaunlaicenē (Jaunlaicenes pag. Vlk)], 1271 [Litenē (Litenes pag. Md)],
1311 [Apē (Vlk)], 1880 [Jaunmuižā (Lutriņu pag. Kld)], 262 [Brambergā (Glūdas pag. Jg)], 263 [Dobelē], 272 [Lielplatonē (Lielplatones pag. Jg)], 278 [Sodu Sesavā (Sesavas pag. Jg)],
281 [Ūziņos (Jēkabnieku pag. Jg)], 283 [Kroņa Vircavā (Vircavas pag. Jg)], 290 [Lieliecavā (Iecavas pag. B)], 300 [Kroņa Misas pagastā (Misas pag. B)], 323 [Vecsērenē (Sērenes pag. Jk)], 325 [Secē (Seces pag. Jk)], 328 [Valles muižā (Taurkalnes pag. B)],
360 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē], 3641 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

1. Raganiņa bubināja,
Pa krūmiem tekādama,
Ak tu traka raganiņa,
Vai tie tavi pātariņi?
325 [Secē (Seces pag. Jk)].

29143.

Veca māte bubināja,
Sivēniņus ganīdama;
čička mička galviņā,
Pātariņi kulītē.
1311 [Apē (Vlk)].

29144.

Vecā māte pimparoja,
Suvēniņus ganīdama;
Vecais tup aizkrāsnē,
Savus kungus aizklausījis.
161 [Alšvangā (Alšvangas pag. Azp)].

29145.

Vacis tāvs s'ērmu buordu
Cyukys gona obulā;
Pats' gul'ēja aiz kal'n'eņa,
Cyukys buordu škurynuoja.
424 [Barkavas pag. Rz].

29146.

Vecais tēvs sirmu bārdu
Cūkas gana palejā;
Sāka cūkas tekulēt,
Sāka vecis bizināt.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

29147.

Vecais tēvs cūkas gana
Siliņā mauriņā;
Trīc tam bārda gavilot,
Grab kažoks tekājot.
80 [Kalsnavā (Kalsnavas pag. Md)].

1. Vecais tēvs aitas gana
Liela sila maliņā;
Ķaukst lapiņas staigājot,
Kust bārdiņa runājot.
314 [Kroņa Elkšņu pagastā (Elkšņu pag. Jk)].

2. Vecais tēvs kazas gana
Liela meža maliņā;
Dreb bārdiņa, grab kauliņi,
Skrej kaziņa kārkliņos.
308 [Altenē (Seces pag. Jk)].

29148.

Visi ļaudis brīnējās,
Ka man daudz cūku bija:
Viens pats kuilis, piecas cūkas,
Septiņ' simti sivēniņu.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

29149.

Cū cū cūciņa,
Sētiņāi!
Še rasi kuilīti,
Še midzenīti.
181 [Cīravā (Cīravas pag. Azp)].

29150.

Cyuka beda zaļu pļovu,
Zaļa vara gribādama;
Zaļa vara nadabuo,
Tik vīn pļovu samaituo.
4191 [Kalupes pag. D].

29151.

Cūka prieka nevarēja,
Šķērsu tek sivēniņi.
Kā tie šķērsu netecēja,
Zirņu druva ceļmalā!
109 [Vestienā (Vestienas pag. Md)].

1. Ai tu cūku Tenesiņ,
Greiži tek sivēniņi!
Kā tie greiži netecēs -
Zirņi ceļa maliņā.
120 [Gaujienā (Gaujienas pag. Vlk)].

29152.

Cūka raka gaŗu sakni,
Es dziedāju gaŗu dziesmu;
Cūku ruden i nokava,
Man' aizveda sveši ļaudis.
324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)].

29153.

Cūkgani cūkgani,
Kur tava taure?
Ja nava taures,
Pūt cūkai astē!
229 [Rideļu pagastā (Engures pag. Tk)].

- 347 -

29154.

Cūku puisi, pelnu rušķi,
Nelaid cūku druvīnā:
Šautīs tevi arājīns
Ar ābeļu rīkstītēm.
1191 [Ēveles draudzē].

29155.

Cūciņ, kuiļa līgaviņa,
Tev bij pulka sivēniņu;
Pate guli saulītē,
Bērni cičus škurināja.
126 [Kroņa Lejas pagastā (Lejasciema pagastā Vlk)].

29156.

Cūciņ mana rakulīte,
Neej drauga druviņā:
Tev kājiņu nositīs,
Man noņems villainīti.
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

1. Aveniņ bireniņ,
Nelec rožu dārziņā:
Nositīs tev kājiņu,
Man nosegs villainīti.
90 [Lodē (Kusas pag. Md)].

2. Gosniņ mana raibuliņa,
Neēd cita pļaviņā:
Tev pasita klibu kāju,
Man norāva vilnainīti.
191 [Kursīšos (Kursīšu pag. Kld)].

3. Cūciņ mana rakulīte,
Neroc otra druviņā:
Tev kājiņu nositīs,
Man noņems vainadziņu.
16 [Kastrānē (Kastrānes pag. Rg)].

29157.

Cūciņ mana rokulīt,
Neej draugu druviņā:
Saries tevi drauga suņi,
Attecēsi rukstēdama.
360 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

29158.

Cūciņa, māsiņa,
Pagaidi mani!
Pārtrūka aukliņa,
Izkrita maizīte.
215 [Ugālē (Ugāles pag. Vp)].

50712.

Aiz ko cūciņa
Tik gauži vajdzīg'?
Cūciņa vajdzīg'
Kalniņu rušināt.
16 [Alsungas (Alšvangas) Azp].

50713.

Ak tu puika, knēveldanci,
Kam tu silu dedzināji?
Man sadega raiba cūka
Rakstītiem sivēniem.
Lai tā cūka, kur tā cūka,
Kur tie raksta sivēniņi!
335 [Puzes Vp].

50714.

Cūciņ, kuiļa līgaviņa,
Sīku bērnu vadātāja!
Pate rudzu rugājāsi,
Sivēniņi līdumai.
271 [Milzkalnes (Šlokenbekas, Cērkstes) Tk].

50715.

Cyuceņ, munu rukstaleņ,
Nabjad ceļa maleņī!
Ka bjad, to bjad pureņī,
Lai naklybtu kumēleņ'.
50 [Bērzgales (Kuļņēvas-Labvāržu) Rz].

50716.

Cūciņ' maza riku reku,
Pieci seši sivēniņi;
Tāda liela sievas bāba,
Viens [Pats] pliks puišelītis.
532 [Dobele Jg apr.].

50717.

Cūka griķos, cūka griķos,
Sivēns dārzā mores rok.
Dzen to cūku no tiem griķiem,
Lai tas sivēns mores rok.
344 [Rembates Rg].

50718.

Cūka raka augstu kalnu,
Zaļu vaŗu meklēdama.
Uš cūciņa, nerušini,
Tur guļ mana tēva nauda;
Tur guļ mana tēva nauda,
Mātes sīkis sudrabiņš.
374 [Sātiņu Kld].

1. Cūka raka augstu kalnu,
Gaŗu sakni meklēdama.
Roc, cūciņa, nerušini,
Tai kalniņa galiņā!
Tur guļ mana tēva nauda,
Mātes sīki sudrabiņi.
345 [Remtes Tk].

- 348 -

50719.

Cyuka bjadja uoru pļovu
Zaļa vara vaicuodama.
Nabjad, cyuka, uoru pļovu,
Nadabuosi uoru pļovu [zaļa vara].
265 [Mērdzenes (Michailovas) Ldz].

50720.

Cūkas driķos, cūkas driķos
Ar visiem siveniņiem;
Ejat, bērni, dzenat ārā,
Lai nesliedē driķu druvu.
15 [Alūksnes Vlk].

1. Cūka driķos, cūka driķos,
Ar visiemi sivēniņiem.
Eita, bērni, dzenat laukā,
Lai neķēza labībiņu.
228 [Liepnas (Lipnas) Abr].

50721.

Cūciņa staigāja,
Rindiņa pakaļ.
Dievs dod citu gadu
Jo gaŗu rindu!
Pašai cūkai šūtas kurpes,
Sūvēniem zābaciņi.
282 [Nīcas Lp].

50722.

Cūķiņ, mana rūkainīte,
Neej ciema druviņā;
Tev pārsita klibu kāju,
Man noņēma villainīti;
Tu pāriesi klibodama,
Es pāriešu nosalusi.
39 [Bārtas Lp].

50723.

čūčīti, veprīti,
Jūdz kumeliņu!
Brauksim zīlīšu
Pie ozoliņa.
283 [Nīgrandas Azp].

50724.

Dypu dypu, reibu reibu,
Cyuku kari ustobā;
Pate cyuka zuobokūs [kurpītēs?],
Sivēneņi zuobokūs.
280 [Nautrēnu (Zaļmuižas) Ldz].

50725.

Es bij cūkas baŗotāja,
Pelaviņu sijātāja;
Kad es ēdu cūkas gaļu,
Pasolīju nabagam.
378 [Seces Jk].

50726.

Es jūs lūdzu, nāburdzīni,
Nesēj't zirņu ceļmalā!
Lielie vepŗi rikšus skrēja,
Man bij pieci lieli vepŗi,
Seši mazi kuilēnīni.
Mazie lēkšus tecināja.
399 [Skujenes (Pils-Skujenes) C].

50727.

Es puisītis kā kundzeņis,
Man cyucīnas juogona;
Šnurkīm šyuta capurīte
Īkreit cyuku sileitē.
Steipys druoze, mucas līce,
Mani pati ēvelēja.
605 [Skolas].

50728.

Es tev saku, vecāmāte,
Tavas cūkas neganīt!
Tavas cūkas augstā kalnā
Dziļu dobi izrakušas.
211 [Ļaudonas Md].

50729.

Gaļveņa muna gudruo,
Sadzan cyukas klēveņā.
To pruoteņa vīn nabeja
Duraveņas aiztaisāt.
247 [Makašānu Rz].

50730.

Gudra gudra man galviņa,
Iedzen cūkas kūtiņā;
Vēl gudrāka tad palika,
Kad cūciņas izgulēj'.
119 [Gaujienas Vlk].

50731.

Gana bēdas es redzēju,
Otra cūkas ganīdams:
Cūka peld pār upīti,
Es raudāju maliņā.
46 [Beļavas Md].

50732.

Gosniņ, mana raibaliņa,
Tu tā piena devējiņa;
Cūciņ, manu sarainīt,
Tu tā speķa devējiņa.
605 [Skolas].

- 349 -

50733.

Kaimiņ kaimiņ, kūka ūkstiņ,
Patur' munu siermu cyuku;
Muna cyuka gudra beja,
Tovas guļbas jau izroka.
604 [Dažādi iesūtītāji].

50734.

Kā Uskura sivēniņi
Šurpu tek rukšķēdami?
Atraduši Ingužos
Miežu sili sētmalei.
224 [Lielvārdes Rg].

50735.

Kur tu brauksi, melna cūka,
Ar tām zelta čabatām?
Braukš' uz Rīgu sūdzēties,
Kuiļam pieci siventiņ'.
87 [Drabešu (Drabužu) C].

50736.

Kur tu skrīsi, malna cyuka,
Ar tīm zalta tupleišim?
Skrīšu uz Rāzni sudeitūs,
Vylks nūnse siveneņi.
Cyuka sudu dabojuse,
Īspīž vylku palicā.
265 [Mērdzenes (Michailovas) Ldz].

50737.

Ķulis leca pa priekšu,
Ķulene pakaļ;
Mazie ķulēni
Pa vidu lēkā.
302 [Pampāļu (Ezeres) Kld].

50738.

Lipantiņš cūkas gana
Siliņā, mauriņā.
Visi sili atspīdēja
No Lipanta cepurītes.
119 [Gaujienas Vlk].

50739.

Lauds sacēja: munai sīvai
I cyuciņas naturēt!
Pīcas cyukas vuolaveidzas,
Vepram seši siveniņi.
143 [Jāsmuižas D].

50740.

Māte māte, man maizītes,
Ka es tavas cūkas ganu!
Ja nedosi man maizītes,
Laidīs cūkas druviņā.
302 [Pampāļu (Ezeres) Kld].

50741.

Maziņš biju, maziņš biju,
Nemāk' pieci izskaitīt.
Pazūd cūkiņ, mellastīte,
Nevar atrast mellastīti.
Māmiņ mīļā, nāc jel
laukā,
Dabū manu mellastīt'.
353 [Rubas (Reņģu) Jg].

50742.

Mazs mazs puisītis
Resnām ciskām -
Ganīja cūciņas
Īdēdams.
112 [Ezeres Kld].

50743.

Nezin vairs, nevar vairs
Bagātību savaldīt:
Piecas govis ālaunicas,
Vepram seši sivēniņi.
378 [Seces Jk].

50744.

Tila tila, vila vila
Pa ozola lapiņām!
Piecas cūkas ālavīcas,
Vepram seši sivēniņi.
545 [Krustpils D apr.].

50745.

Puisi puisi, pundurīti,
Nelaid cūkas druviņā;
Rītu brauks lieli kungi,
Ieliks tevi karietē.
433 [Tērvetes (Kalnamuižas) Jg].

50746.

Nedod Die(v)si tādu laimi,
Kāda laime mūs' mājā!
Liela cūka aizgaldā,
Cūkai raibi sivēniņ(i).
488 [Vidrižu Rg].

50747.

Pa kuilīti, pa bullīti,
Par abiem Dievu lūdza;
Bullis deva baltu putru,
Kuilis mīkstus kāpostiņus.
477 [Vecpils Lp].

- 350 -

50748.

Pasmējos smiekliņiem,
Kā smiekliem nepasmiet?
Jauna puiša cepurīte
Iekrīt cūku silītē.
68 [Cieceres Kld].

50749.

Solmiem šūta cepurīte
Iekrīt cūku silītē;
Es par ļaunu tā neņēmu,
Es pat' cūku barotāja.
174 [Kārsavas Ldz].

1. Vaiņugs muns šoukim [šolkim] šyuts,
Īkrits cyuku sileitē;
Lai jis kryta, to jis kryta,
As pati cyuku boruotuoja.
265 [Mērdzenes (Michailovas) Ldz].

50750.

Pieci vilki kuili vilka
Pa slidanu ezeriņu,
Lai to vilka ar vilkiem,
Tas pamātes kuilīts bij.
99 [Dzelzavas Md].

50751.

Tupu ruopu bruoļa sātā,
Īruopuoju kula sātā,
Raibu kuili ganeidama,
Peilei golvu kaseidama.
559 [Rēzekne Rz apr.].

50752.

Uš cūciņa, nerušini,
Manā griķu druviņā!
Kad es iešu griķus pļaut,
Nocirtīšu deguntiņu.
364 [Sakas (Upesmuižas) Azp].

50753.

Uš kur cyuka, uš kur cyuka,
Es vairs tevis naganīšu;
Rudin īšu tautiņuos,
Kaušu tevi gaļītei.
51 [Bērzpils (Domopoles) Abr].

50754.

Vacaistāvs bubinēja,
Sivēniņus ganīdams;
Nabubyni, vacaistāvs,
Tepat vysi sivēniņi.
51 [Bērzpils (Domopoles) Abr].

50755.

Vacaistā(v)s siermu buordu
Cyukys gona uobūlā.
As padevu Dīvpaleigu,
Maņ īdeve ciuceņu.
576 [Varakļāni Rz apr.].

50756.

Vacaistāvs siermu buordu
Cyukas gona sileņā.
Es padevu dīvpaleigu,
Jis ar vepri ūzulā.
Jis ar vepri ūzulā,
Es ar peipi mugurā.
414 [Stirnienes Rz].

1. Vacaistāvs siermu buordu
Cyukas gona uobulā,
Es padevu dīvpaleigu,
Cyukas suoka bizinēt.
Vacais tāvs sasatriuka,
Obi ar vepri ūzulā.
605 [Skolas].

50757.

Vacaistāvs siermu buordu
Pa celiņu kozas gona.
Apād vylks vysas kozas,
Vairuok kozu naganīšu!
51 [Bērzpils (Domopoles) Abr].

50758.

Vecaistēvs, vecāmāte
Cūkas gana siliņā;
Maizes kukuls azotē,
Un pienā cepti placenīši.
Kad tas vecais rikšu skrēja,
Tad tā vecā aideniski.
605 [Skolas].

50759.

Visas aces izraudāju,
Tēva cūkas ganīdam'.
Nu man vaļas Rīge iet
Un pa ielam mažierēt.
452 [Užavas (Zīras) Vp].

50760.

Vuli, vuli, kukuleiti,
Da deveņu buoleleņu;
Bruoļu muosu cyukis gona
Augstajā kalneņā;
Raganeņa olu dzer
Ar tīm munim bruoleišim.
51 [Bērzpils (Domopoles) Abr].

- 351 -

50761.

Zila cūka, zila cūka,
Vēl jo zili sivēniņ'.
546 [Kuldīga Kld apr.].

Satura rādītājs |Skati visu grāmatu