SākumlapaIevadsSatursLapasMeklētSaites
Satura rādītājs |Skati visu grāmatu

i) Kazas

29095.

Ai āzīti murmulīti,
N'ej uz ciema kaziņām,
Satiks meža junkuriņis,
Saplēsīs kažociņu!
28 [Nītaurē (Nītaures pag. Rg)].

- 341 -

29096.

Ai kaziņu Bārbaliņa,
Tavu žiglu kazlēniņu:
Vakar vēli radījās,
Šodien leca, badījās.
113 [Alūksnē].

29097.

Ak tu Dievs, laba laime,
Kaz' āzīti man atveda!
Tur man būs skaņa taure,
Tur viksēti zābaciņi.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

29098.

Balta kaza, balts āzīts,
Balta pate ganītāja;
Tik vien bija melnumiņa
Kā astītes galiņā.
69 [Bikserē (Patkules pag. Md)], 111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

29099.

Balta kaza velējās
Avotiņa lejiņā:
Vai būs lietus, vai būs sniegs,
Vai būs sausa vasariņa?
16 [Kastrānē (Kastrānes pag. Rg)], 28 [Nītaurē (Nītaures pag. Rg)].

1. Balta kaza velējās
Daugaviņas maliņā:
Vai iz lietu, vai iz sauli,
Vai iz sava precenieka?
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

29100.

Es bukam zarus laužu,
Pie krūmiņa pieiedam;
Buciņš manu vaiņadziņu
Nesa ragu galiņē.
217 [Ārlavā (Ārlavas pag. Tl)].

291001.

Es nolauzu kazai ragu,
Citu ganu gaidīdama;
Tā nebija mana vaina,
Tā bij citu ganu vaina.
3031 [Tomē (Tomes pag. Rg)].

29101.

Kas manai kaziņai?
Nāk galviņu grozīdama.
Nakti bija bārusēs
Ar to vilka māmuliņu.
421 [Taurupes pagastā (Rg)].

1. Atiet mana vecā kaza,
Ragus vien slaistīdama;
Vai tā bija bārusies
Ar tiem sila junkuriem?
931 [Meirānos (Meirānu pag. Md)].

29102.

Kas tī dzīd? Klongas(?) dzīd.
Kū juos dora? Kozas gona.
Kai juom beja nadzīduot,
Kozu pīna paāduš'?
434 [Ludzas un Abrenes apr.].

29103.

Kiz, kaziņ, kārklu grauzt,
Atej, kārklu pagrauzusi,
Dzīva būsi aiziedama,
Pazasargi atiedama!
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

29104.

Kiz, kaziņa, kārklu grauzt,
Negrauz zaļu ozoliņu,
Lai lapoja ozoliņš
Brūnajām lapiņām!
137 [Tirzā (Tirzas pag. Md)].

29105.

Kis, kaziņa, kārklu grauzt,
Negrauz zaļu ozoliņu,
Lai stāv zaļš ozoliņš
Bitītēm jālīgo!
324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)], 325 [Secē (Seces pag. Jk)].

29106.

Kiš, kaziņa, kārklu grauzt,
Negrauz zaļu ozoliņu,
Lai stāv zaļais ozoliņš
Jaunajam brālīšam!
324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)].

29107.

Kiš projām, kiš projām,
N-nieku kazlēniņi!
Saskrējuši, nograuzuši
Mūs' bāliņa žagariņus.
226 [Kandavā (Tl)].

29108.

Man bij viena balta kaza,
Man bij sviesta dievsingan:
Sviestu metu kaudzītē,
Ar sieriem atstutēju.
28 [Nītaurē (Nītaures pag. Rg)].

29109.

Man bij viena balta kaza,
Tā man deva pulka piena:
Pienu ēdu, pienu dzēru,
Pienā muti nomazgāju.
169 [Nīgrandā (Nīgrandas pag. Azp)].

- 342 -

29110.

Mūkat, gani, mūkat, gani,
Nu nāk kazu ķērējiņi!
Alvacīti, svinkājīti,
Tu jau mani nepanāksi!
226 [Kandavā (Tl)].

29111.

Sudāram balta kaza,
Sekumi cilājama.
Balta piena upe tek,
Sviestu meta kaudzītē.
6 [Annas muižā (ķēču pag. Rg)].

29112.

Trīs reizītes es nokliedzu,
Kunga kazas ganīdams,
Lai aug balti man dēliņi
Kā kundziņa kazlēniņi.
134 [Sinolē (Sinoles pag. Vlk)].

291121.

Trūdi rūdi vasariņa,
Pilna baltu kazlēniņu;
Uz akmeņa sakāpuši,
Ļipas vien škurināja.
69 [Bikserē (Patkules pag. Md)].

29113.

Tu, puisīt, nezinē,
Kādas domas es domē:
Es domē tavus miežus
Ar kazām noganet.
223 [Iķenē (Vandzenes pag. Tl)].

291131.

Vakar pirku baltu kazu,
Šodien vilki aizbriņģēja.
Maksā, Dievs, manu naudu,
Manu bērnu vēkšējienu!
70 [Jaunbebros (Bebru pag. Rg)].

29114.

Citkārt bija labi laiki,
Kad es biju kazu gans:
Pienu ēdu, pienu dzēru,
Pienā muti nomazgāju.
281 [Nītaures, Siguldas un Cēsu apvidū (Rg, C)].

50693.

Oi āzītī, bīberīti,
Nēej uz ciema kaziņām!
Citādi tev ciema suņi
Tavas bikses plucinās.
301 [Palsmaņa Vlk].

50694.

Āzīti, bucīti,
Kur liki bārzdiņu?
Atdevu vilkam
Kalnu galā.
212 [Launkalnes (Brantu) C].

50695.

Cūka cūka, kaza kaza,
Tās ienaida cēlējiņas:
Cūka sētu cauri līda,
Kaza sētu pāri lēca.
109 [Ērķemes Vlk].

50696.

Ejat, meitas, vakarāt,
Uožam sīnu padavuš,
Lai uozītis Dīvu lyudz
Ar vysomi kazeņom.
389 [Silajāņu Rz].

50697.

Es norāvu kaimiņam
No piejuma kazas ādu,
Lai tā āda, ko tā āda,
Maksā lipa pusdalderi.
46 [Beļavas Md].

50698.

Ka man beja bolta koza, kiz koz kiz koz!
Pīnu ēžu, pīnu dzēru, kiz koz kiz
koz!
Suliņuosi mozguojūs, kiz koz kiz koz!
Boltu pīnu stulpim slēju, kiz koz!
Svīstu mešu kaudzītēs, kiz koz kiz koz.
168 [Kalupes D].

50699.

Kad [Sak'?] sunītis nosprāgdams:
Rokat mani paslieksnē;
Sak' kaziņa pāriedam(a):
Te guļ ādas ģērmanītis.
364 [Sakas (Upesmuižas) Azp].

50700.

Kiz kaziņ, kārklu grauzt,
Negrauz brāļa ozoliņ'!
Lai stāv brāļa ozoliņš,
Kur putniem uzamest;
Kur putniem uzamest,
Rītā dziesmas nodziedāt.
211 [Ļaudonas Md].

- 343 -

50701.

Liela, gaŗa ganu meita
Kazas gana dzedziedā,
Pati, kuņa, aizmigusi,
Kazas auzas noēdušas.
48 [Bērzaunes Md].

50702.

Me-e-e kozys bārns,
Kū es tam padareišu?
Tovu muoti vylks apjādja
Par kuojeņis klaudzjējumu.
606 [Vitebskas guberņa].

50703.

Nepīdar, nepīdar
Vuškiņai klybojūt,
Kaziņai, tai pīdar,
Tai radziņi cylavuos.
236 [Līvānu D].

50704.

Sik, āzīti, maimurīti,
Lec uz ciema kaziņām!
Nāks rudenis, nokaus tevi,
Kur būs citi maimurīši?
46 [Beļavas Md].

50705.

Vacaistāvs siermu buordu
Pa sileņu kozas gona,
Kam jam beja naganīt,
Kozas pīna padzārušam.
265 [Mērdzenes (Michailovas) Ldz].

1. Vacistāvs, sierma buorda,
Pa sileni kozas gona.
Vacamuota pīna prosa,
Kozeņai eiz asta div cicīši.
605 [Skolas].

50706.

Vecamtēvam sirma bārda,
Pa siliņu kazas gana,
Trīc bārdiņa, čīkst lapiņa,
Skrien kaziņa sprauslādama.
265 [Mērdzenes (Michailovas) Ldz].

50707.

Vacaistāvs, sierma buorzda,
Kozas gona sileņā.
Es padevu Dīvpaleigu,
Jis ar uozi kriumeņūs.
247 [Makašānu Rz].

50708.

Vacais dāds, sierma buorda,
Pa sileņu kozas gona;
Sileņš dagi, kozas bāg,
Vacajami buorda dag.
522 [Zvirgzdienes Ldz].

50709.

Vienu pašu kazu slauču,
Sieru sēju, puišiem devu;
Sieru sēju, puišiem devu,
Lai ar mani me(ņ)ģējās.
399 [Skujenes (Pils-Skujenes) C].

50710.

Zinu, zinu, nasacīšu,
Kas tū cīma kozu kāva.
Tāvs iz rejas gaļu kopaj,
Muote pūrā dasas taisa.
14 [Alsviķa Vlk].

50711.

Žīds sēž kazai mugurā,
Jāj uz mežu pieguļā.
Žīdam bārzda, kazai bārzda,
Abiem diviem spicas bārzdas.
112 [Ezeres Kld].

Satura rādītājs |Skati visu grāmatu