SākumlapaIevadsSatursLapasMeklētSaites
Satura rādītājs |Skati visu grāmatu

g) Dažādas dziesmas par govslopiem ganos

28965.

Ālavītes ganos dzinu
Purvājā, rāvājā;
Ne tās man piena deva,
Ne launaga nogulēt.
278 [Sodu Sesavā (Sesavas pag. Jg)].

28966.

Ar sakārni govei sviežu,
Pašai piena devējai,
Kam tā skrēja maurodama
Svešu ļaužu ābolā.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

1. Ar sakārni govei sviežu,
Pašai piena devējai,
Kam tā man kaunu dara,
Ieiet drauga druviņā.
41 [Stukmaņos (Pļaviņās Rg)].

28967.

Bāz, gotiņa, pilnu režģi,
Ej mājā stenēdama;
Laidarā izkratīsi,
Rīta sauli gaidīdama.
304 [Vecmuižā (Vecmuižas pag. B)].

28968.

Balta bērza rīksti griežu,
Raibas govis ganīdama;
Lai Dievs dod tik telīšu,
Cik lapiņu bērziņā!
43 [Tīnūžos (Ikšķiles pag. Rg)].

28969.

Bauŗo, bullīti,
Bauŗo, bauŗo!
Tev vaļas bauŗot,
Man gavilēt.
181 [Cīravā (Cīravas pag. Azp)].

28970.

Bij manāmi telītēm
Veca kūla mugurā;
Tā bij manas pašas vaina,
Ka nedzinu ābulā.
15 [Jaunpilī (Zaubes pag. Rg)].

28971.

Biz biz, gosniņa,
Dundurs astē,
Dundurs astē,
Kāpars mugurā,
Biz biz biz!
272 [Lielplatonē (Lielplatones pag. Jg)].

28972.

Bižu bižu, brāļa govs,
Tautu govs nebižoja,
Tautu govs nebižoja,
Steberēt steberēja.
401 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

28973.

Brāļa govis izganīju
Pa pļaviņu pļaviņām;
Tautu govis neganītu
Ne pa vecu kūlājiņu.
289 [Bruknā (Bruknas pag. B)].

1. Mātes govis paganīju
Gar pļavām, gar druvām;
Svešas mātes raibuliņas
Kalniņā guldināju.
191 [Kursīšos (Kursīšu pag. Kld)].

- 328 -

28974.

Brāļa govis neganīju
Pa pliko vecainīti:
Pļavas malu, druvas malu
Pa zaļo dābuliņu.
324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)].

1. Neganīju brāļu govis
Pa tiem cūku rakumiem:
Pora malu, pļavas malu
Pa zaļo dābuliņu.
325 [Secē (Seces pag. Jk)].

28975.

Brāļa govju neganīju
Sausajā dzedziedā;
Ābolā paganīju,
Avotā padzirdīju.
80 [Kalsnavā (Kalsnavas pag. Md)].

28976.

Bulli bulli, vērsi vērsi,
Kur tu savus ragus liki?
Kam tu gāji badīties
Ar Vāczemes gosniņām?
185 [Lielezerē (Ezeres pag. Kld)].

28977.

Bullīti bullīti,
Nebadi kaudzi!
Ko ēdīsi rudeni,
Ko pavasari?
164 [Dunalkā (Dunalkas pag. Azp)].

28978.

Dziedu, dziedu, ganu, ganu
Div' gosniņas raibulītes;
Dievs dod manim simtu simtu
No divām raibulēm!
224 [Kabilē (Kld)].

28979.

Duš, ēdiet, brāļa govis,
Es jūs vairs neganīšu;
Ganīs pati brāļa sieva,
Tā laidīs ābolā.
279 [Skurtsteņu muižā (Sesavas pag. Jg)].

28980.

Duš, ēdati, man gosniņas,
Es nav mūža ganītāja;
Atvedīs brālis sievu,
Tā būs mūža ganītāja.
219 [Dzirciemā (Dzirciema pag. Tk)].

28981.

Duš, ēdati, manas govis,
Šai mazā zāliņā,
Lai noskraida ciema govis,
Baltābolu meklēdamas.
264 [Džūkstē (Džūkstes pag. Jg)].

28982.

Duš, gosnīna, lec, bullīti,
Es radzīnus paturēšu!
Gove man pienu dos
Par radzīnu turējumu.
164 [Dunalkā (Dunalkas pag. Azp)].

28983.

Ēd, gosniņa, dzer, gosniņa,
Pildi savu vēderiņu;
Kad pārnāksi sētiņāi,
Pildi pillu slauktuvīti!
172 [Rāvā (Rāvas pag. Lp)].

28984.

Ēd, gosniņ, nebēdā,
Neba tevi skuķis gana:
Paauguse meita gana,
Div' pupiņi azotēi.
171 [Tāšu Padurē (Kalvenes pag. Azp)].

28985.

Ēd, telīte, purva zāli,
Nedzer purva ūdentiņu:
Gan es tevi padzirdīšu
Avotiņa lejiņā.
137 [Tirzā (Tirzas pag. Md)].

28986.

Ēd, telīte, pura zāli,
Nedzer pura ūdentiņu:
Vēl manam bāliņam
Trīs sidraba avotiņi.
59 [Rūjienā (Rūjienas pag. Vlm)].

28987.

Ēdat, govis, baltābolu,
Lai kūleja pura zāle,
Lai kūleja pura zāle
Tautu dēla kumeļam.
229 [Rideļu pagastā (Engures pag. Tk)].

1. Ēdat, govis, zemes zāli,
Lai stāv purva pūkainīte,
Lai stāv purva pūkainīte
Tautu dēla kumeļam!
353 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

28988.

Ēdat, govis, dzeŗat, govis,
Pildāt savus vēderiņus,
Lai nesaka sveša māte -
Aiz kalniņa guldinājse!
17 [Ķēčos (ķēču pag. Rg)].

- 329 -

28989.

Ēdiet, govis, gulēdamas,
Bārenīte ganītāja;
Kad izgāja mātes meita,
Spriņģējiet, lēkājiet!
325 [Secē (Seces pag. Jk)].

1. Ēdat, lopi, gulēdami,
Kalponīte ganiņos;
Kad iznāks saimeniece,
Skrejat, lopi, bizodami!
27 [Mālpilī (Mālpils pag. Rg)].

28990.

Ēdiet, govis, pura zāli,
Dzeriet pura ūdentiņu!
Kas jums deva āra zāli,
Kas avota ūdentiņu!
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

28991.

Ēdat, govis, pura zāli,
Dzeŗat pura ūdentiņu!
Rītā dzīšu amolā,
Pie avota dzirdināšu.
281 [Nītaures, Siguldas un Cēsu apvidū (Rg, C)].

28992.

Ēdat, govis, purvja zāli,
Lai stāv lauka āboliņš,
Lai stāv lauka āboliņš
Bērajam kumeļam.
232 [Talsos (Tl)].

28993.

Ēdiet, govis, purva zāli,
Līdz pavilnis noziedēs;
Kad pavilnis noziedēs,
Tad laidīšu ābolā.
161 [Alšvangā (Alšvangas pag. Azp)].

28994.

Ēdat, govis, pura zāli,
Nedzer't pura ūdentiņu:
Velna bērni piebradājši
Spalvainām kājiņām.
28 [Nītaurē (Nītaures pag. Rg)].

28995.

Ēdat, govis, zaļu zāli,
Minat kūlu kājiņām:
Zaļa zāle gauži raud,
Kūla gauži neraudāja.
121 [Gulbenē (Md)], 134 [Sinolē (Sinoles pag. Vlk)].

28996.

Ēdat, govis, zaļu zāli,
Neminat kājiņām:
Gan jūs rītu raudāsat
Zaļas zāles minumiņ'!
120 [Gaujienā (Gaujienas pag. Vlk)].

28997.

Ēdat, govis, zaļu zāli,
Neminati kājiņām:
Rudens nāca, ne vasara,
Zaļa zāle nobaloja.
185 [Lielezerē (Ezeres pag. Kld)].

28998.

Ēdat, govis, zaļu zāli,
Neminat kājiņām:
Zaļa zāle gauži raud,
Kājiņām nominama.
27 [Mālpilī (Mālpils pag. Rg)], 335 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē], 3641 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē], 391 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

289981.

Ēdat, govis, zaļu zāli,
Neminat kājiņām!
Citu rītu ielaidīšu
Baltajā ābolā.
200 [Skrundā (Skrundas pag. Kld)].

28999.

Ēdat, govis, siliņā,
Siliņā garda zāle,
Siliņā rozes zied,
Atmatā magonītes.
203 [Usmā (Usmas pag. Vp)].

29000.

Ēdiet, govis, ceļa zāli,
Dzeriet ceļa ūdentiņu:
Salda bija ceļa zāle,
Sālijs ceļa ūdentiņš.
134 [Sinolē (Sinoles pag. Vlk)].

29001.

Ēdat labi, brāļa govis,
Es jūs ilgi neganīšu;
Šovasaru paganīšu,
Brāļa bērnus žēlodama.
15 [Jaunpilī (Zaubes pag. Rg)], 27 [Mālpilī (Mālpils pag. Rg)].

29002.

Ēdiet, lopi, zaļu zāli,
Kājiņām neminiet:
Zaļa zāle uzbaroja
Kaŗavīra kumeliņu.
59 [Rūjienā (Rūjienas pag. Vlm)].

- 330 -

29003.

Ēdiet, manas brāļa goves,
Es jūs ganu dziedādama;
Nāks laiskā tautu meita,
Ganīs jūs raudādama.
16 [Kastrānē (Kastrānes pag. Rg)].

29004.

Ēdat, manas brāļa govis,
Es māsiņa ganītāja;
Rītā nāks tautu meita,
Aiz kalniņa guldenās.
28 [Nītaurē (Nītaures pag. Rg)].

29005.

Ēdat, manas mātes govis,
Es meitiņa ganītāja;
Rītā nāks kalponīte,
Nelaidīs ābulā.
28 [Nītaurē (Nītaures pag. Rg)].

29006.

Ēdat, manas raibas govis,
Ilgi jūsu neganīšu;
Ganīs tautu miglacīte,
Silmalā guldīdama.
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

29007.

Ēdat, manas raibas govis,
Pildait savus vēderiņus!
Kad būsit paēdušas,
Man būs prieks raudzīties.
141 [Vijciemā (Vijciema pag. Vlk)].

29008.

Ēdat, manas raibas govis,
Zaļajā zālītē!
Pilli ragi zaļas zāles,
Pilli pupi balta piena.
247 [Pētertālē (Struteles pag. Tk)].

29009.

Ēdiet, manas raibas govis,
Šādu tādu pura zāli!
Es maziņa ganītāja,
Dābuliņa nezināju.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

29010.

Ēdat, manas raibas govis,
Vai es jūsu neganīju?
Ābolā pieganīju,
Avotā padzirdīju.
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

29011.

Ej pa priekšu, priekšas gans,
Nepalieci pakaļā!
Mauro tevi i telītes,
Pakaļāi palikušu.
324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)].

29012.

Es aiz prieka nevarēju,
Raibuliņas ganīdama,
Raibas lielas, raibas mazas,
Visas raibas pulciņā.
205 [Ciecerē (Cieceres pag. Kld)].

29013.

Es aizdzinu raibas govis,
Sila malu ganīdama,
Zelta rīkste rociņā,
Zīda saite padusē.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

29014.

Es ganīju brāļa govis
Trejādā zālītē:
Ābolēja, niedalēja,
Padegās dusināju.
207 [Dundagā (Dundagas pag. Vp)].

29015.

Es meitiņa cielviņa,
Man gotiņas paēdušas,
Man gotiņas paēdušas,
Ābolā nogulušas.
36 [Rikterē (Sidgundas pag. Rg)].

29016.

Es nogriezu kuplu rīksti,
Brāļa govis ganīdama;
Cik zariņu rīkstei bija,
Tik gosniņu bāliņam!
207 [Dundagā (Dundagas pag. Vp)].

29017.

Es savām telītēm
Dāboliņa valgu viju;
Vērsīšam vien pietrūka,
Tam noviju dedesiņu.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

29018.

Es telītes paganīju
Ar vītola žagariņu;
Es rīkstītes nenogriezu,
Brāļa birzes netērēju.
1271 [Litenē (Litenes pag. Md)].

- 331 -

29019.

Ganiet, gani, kur ganiet,
Silā vien neganiet:
Silā auga dzelza zāle
Tēraudiņa ziediņiem;
Tur vajaga dzelzu govju,
Suņiem dzelzu pakaviņu,
Pašiem govju ganiņiem
Tēraudiņa zābaciņu.
421 [Taurupes pagastā (Rg)].

29020.

Ganu govis ābolā,
Ne tās man piederēja,
Māmiņai piederēja, -
Nebūs man nedevusi.
190 [Kuldīā].

1. Ganu govis ābolā,
Ne tās man piederēja,
Bāliņam piederēja, -
Vai būs man nedevuši?
Vai būs man nedevuši,
Kad es iešu tautiņās?
18 [Kliģenē, Meņģelē, Plāterē (Zaubes, Meņģeles un Plāteres pag. Rg)].

29021.

Ganu govis, ganu vēršus,
Ne tie manim piederēja:
Svešai mātei piederēja, -
Man rasiņas bridumiņš.
134 [Sinolē (Sinoles pag. Vlk)].

29022.

Gotiņ' mana dūmaliņa
Dūnaiņāmi kājiņām,
Dūņu purvu izbradāja,
Āboliņu meklēdama.
71 [Jaunbebros (Bebru pag. Rg)].

29023.

Gotiņ' mana raibaliņa
Dubļainām kājiņām,
Lai nesaka sveša māte,
Ka uz kalna guldināju.
325 [Secē (Seces pag. Jk)].

29024.

Gotiņ' mana raibaļiņa
Ēd ezera maliņā;
Tur tā ēda, tur tā dzēra,
Tur kājiņas nomazgāja.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

29025.

Gosniņ mana raibulīte,
Kur tu ēdi, kur tu dzēri?
Lejā ēdu, upē dzēru,
Strautā kājas mazgājos.
1880 [Jaunmuižā (Lutriņu pag. Kld)].

29026.

Gosniņ mana raibaliņa,
Nemau vēlu vakarē,
Nemau vēlu vakarē,
Nedar' kaunu ganiņam!
2291 [Sasmakas novadā (Ārlavas pag. Tl)].

29027.

Gosniņ' mana raibaliņa
Ziedainām kājiņām,
Ne tā brida dūņu puru,
Ne dzeŗ pura ūdentiņu.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

29028.

Gotiņ' mana raibaļiņa
Ziedainām kājiņām,
Nedrīkstēja purā brist,
Lai ziediņi nenobirst.
125 [Jaunlaicenē (Jaunlaicenes pag. Vlk)].

1. Gosniņ' mana ziedaļiņa
Negribēja purvā brist,
Negribēja purvā brist,
Lai ziediņi nenobirst.
221 [Engurē (Engures pag. Tk)].

29029.

Gotiņ' mana raibuliņa
Ziedainām(i) kājiņām;
Nedrīkstēju tāļu dzīt(i),
Lai ziediņi nenobira.
88 [Liezerē (Liezeres pag. Md)].

29030.

Gosniņ' mana raibuliņa
Ziedaiņām kājiņām,
Pate kāpa kalniņā,
Ziedi bira lejiņā.
170 [Lielnīkrācē (Nīkrāces pag. Azp)], 191 [Kursīšos (Kursīšu pag. Kld)], 208 [Ēdolē (Ēdoles pag. Vp)].

29031.

Gotiņ mana zīmaliņa,
Zelta zīme pierītē;
Kad es tevim maizi dotu,
Tad tu būtu tīra zelta.
71 [Jaunbebros (Bebru pag. Rg)].

1. Telīt mana zīmaļiņa,
Zelta zīme pierītē;
Kad tu būtu visa zelta,
Tad es tevim maizes dotu.
18 [Kliģenē, Meņģelē, Plāterē (Zaubes, Meņģeles un Plāteres pag. Rg)].

- 332 -

29032.

Gosniņ' mana cēberīte,
Tā neēda rāva zāli:
Smalku sienu, baltābolu,
To ēd mana cēberīte.
182 [Aizputes un Kuldīgas apriņķos)].

29033.

Govis ganu kalniņā,
Sausajā bērzienē;
Bērzienē gaŗi bērzi
Noliektām galotnēm.
190 [Kuldīā].

29034.

Kas kaiš govju neganīt,
Kas māmiņas neklausīt:
Govis man piena deva,
Māte sedza villānīti.
6 [Annas muižā (ķēču pag. Rg)].

29035.

Kur telītes ganīsim,
Kur odziņas lasīsim?
Lejā teles ganīsim,
Kalnā ogas lasīsim.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

29036.

Maurā govis, maurā vērši
Baltā puķu kalniņā.
Dzeniet, gani, ielejā,
Lai tik skaņi nemaurāja!
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

29037.

Mauro govis, mauro vērši
Lielajā tīrumā.
Nebēdā, māmuliņa,
Visi būsim vakarā!
324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)].

29038.

Malnos munos gūt'eņes
Kai malnos vabal'eit'es;
Es' poša gan'eidama
Kai bit'eita vuovoļuovu.
414 [Krāslavas apkārtnē].

29039.

Ne man tika šis mežiņš,
Ne tā meža ganekliņa:
Šī mežē dzelzu zāle,
Slikta bija ganekliņa.
2291 [Sasmakas novadā (Ārlavas pag. Tl)].

29040.

Neķīlā, vagariņ,
Manu mazu raibaliņu!
Es neļāvu, aizbizoja
Raibaliņa rudzīšos.
215 [Ugālē (Ugāles pag. Vp)].

29041.

Piektuļa, sestuļa,
Tās manas gotiņas:
Piektdien, sestdien
Es gāju ganos.
74 [Dzelzavā (Dzelzavas pag. Md)].

29042.

Raibas vien man telītes
Kā raibās cielaviņas;
Vai cielava ielēkuse
Manāi govju laiderāi?
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

29043.

Raibas vien man telītes,
Raibas lielas, raibas mazas;
Pati prieka nevarēju,
Raibaļiņu ganītāja.
335 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

29044.

Ruden ganu virsienā,
Pavasar ābolā:
Ruden zied virsieniņš,
Pavasar āboliņš.
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)], 97 [Vecpiebalgā (Vecpiebalgas pag. C)].

290441.

Ziedi, ziedi, papuvīte,
Zilajiem ziediņiem!
Ēdīs mana raibulīte
Ziedaiņām kājiņām.
200 [Skrundā (Skrundas pag. Kld)].

29045.

Ziedi, ziedi, pureniņ,
Avotiņa lejiņā;
Rītu dzīšu raibas govis,
Noraus tavu cekuliņu!
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

1. ķīvitīni, Andrejīni,
Laiki savu cekulīnu!
Izdzīs mani govju gani,
Noplūks tavu cekulīnu.
158 (Nīcā).

2. Ziedi, ziedi, pīpenīte,
Sudrabiņa ziediņiem!
Dzīs rītā kazu gani,
Noraus tavu cekuliņu.
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

- 333 -

29046.

Sīkas vieni man telītes,
Sīka pati ganītāja;
Sīku griežu ganeklīti
Sīkā lagzda krūmiņā.
190 [Kuldīā].

29047.

Zila zila man gotiņa
Kā zilā cielaviņa,
Ne tā ēda purva sienu,
Ne dzeŗ rāvas ūdentiņu.
347 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

29048.

Zila zila man gotiņa
Kā zilā cielaviņa;
Pie avota dzirdīt dzinu,
Upē kājas nomazgāt.
297 [Lepšukalnā pie Bauskas (Bauskas pag. B)].

29049.

Tprrši, manas raibas govis,
Ēdat āra āboliņu,
Jums jau bija panikuse
Meldu zāle siliņā!
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

29050.

Trīs reiziņas pa gadiņu
Savas govis appuškoju:
Vasarsvētkos, Jāņu rītā,
Pirmo reizi pusdienā.
212 [Sarkanmuižā (Sarkanmuižas pag. Vp)], 219 [Dzirciemā (Dzirciema pag. Tk)].

29051.

Tur, ganiņi, nedzenat,
Kur gulēja pieguļnieki,
Lai telītes nedabūja
Sagulēta dāboliņa!
309 [Biržos (Biržu pag. Jk)].

29052.

Vērsis gāja baurēdams,
Zaļu birzi locīdams.
Baurei, vērsi, nebaurei,
Jau telītes dābulāi!
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

29053.

Vērsīti, bullīti,
Nebadi cintiņu!
Kur meitas sēdēs,
Vaiņagus vīdamas?
134 [Sinolē (Sinoles pag. Vlk)].

29054.

Visas dziesmas izdziedātas,
Buļļa dziesma nedziedāta;
Dziediet, meitas, buļļa dziesmu,
Tad gotiņas piena dos!
1331 [Sikšņu pagastā (Gaujienas pag. Vlk)].

1. Visas dziesmas izdziedātas,
Buļļa dziesma nedziedāta:
Paldies saku bullītim,
Kas putriņu baltu taisa.
40-1 (Bigauņciemā).

29055.

Cīlaveņa gludgalv'ēte,
Paleidz gūvu pīgan'ēt!
Tev škyrās, tev vadās,
Tev gudrais podūmenč.
409 [Līksnas pag. D].

29056.

Cielaviņa govis gana
Āboliņa pļaviņā;
Lakstīgala suņus sauca,
Kalniņā stāvēdama.
80 [Kalsnavā (Kalsnavas pag. Md)].

Satura rādītājs |Skati visu grāmatu