SākumlapaIevadsSatursLapasMeklētSaites
Satura rādītājs |Skati visu grāmatu

f) Dažādi apcerējumi par govslopiem, tos mājā apkopjot

28926.

Vai modere moderīte,
Bullis tevi nobadīs,
Kam nedevi bullītim
Svētu rītu sienu ēst.
159 [Aizputē (Aizputes pag. Azp)].

28927.

Ai telītes raibaliņas,
Kam jūs man neaugat?
Vai tā bija mana vaina,
Vai sieniņa pļāvējiņa?
80 [Kalsnavā (Kalsnavas pag. Md)].

28928.

Ei vērsīt bumbulīt,
Kam tu liels neizaugi?
Jau man bija vaŗa sakta
I baudien pabaudusi.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

- 321 -

28929.

Dod, Dieviņ, man telītes!
Ja ganiņa man nebij,
Gan es pate paganīšu,
Kamēr rīta rasa birs.
1181 [Dūres pagastā (Vlk)].

1. Dod, Dieviņ, man telītes!
Ja ganiņa man nebija,
Gan es pate paganīšu,
Svētu rītu svētīdama,
Svētu rītu svētīdama,
Rīta rasu žāvēdama.
17 [Ķēčos (ķēču pag. Rg)].

2. Dod, māmiņa, man telītes!
Man ganiņa nevajaga,
Gan es pate paganīšu,
Rīta rasu vītēdama.
324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)].

28930.

Dzeltānā cielaviņa
Govju kūti izložņāja;
Izskriedama sasit spārnus,
Maz telīšu atradusi.
76 [Gatartā (Gatartes pag. C)].

28931.

Ej, vistiņa, olu dēt
Manā govju laiderā,
Lai gotiņas tā viesās
Kā vistiņa oliņās!
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

28932.

Es atvēru govju stalli,
Te ir zelts, sudrabiņš;
Es atvēru aitu stalli,
Te ir baltas vilnānītes.
322 [Saukā (Saukas pag. Jk)].

28933.

Es dzievāju upmalēi,
Man gosniņas nedzērušas:
Veca mana māmuļīte,
Slinka mana līgaviņa.
172 [Rāvā (Rāvas pag. Lp)].

28934.

Es savām telītēm
Cekulainu vistu kavu:
Dod, Dieviņ, tik telīšu,
Cik spalviņu cekulā!
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

28935.

Gotiņ' mana raibuliņa
Atkal bēga brāliņos,
Atradusi tautiņāsi
Laisku siena pļāvējiņu.
325 [Secē (Seces pag. Jk)].

28936.

Gotiņ mana raibaļiņa,
Kā tu māvi vakarā?
Vai tev trūka zaļas zāles,
Vai tīrā ūdentiņa?
295 [Grienvaldē (Zālītes pag. B)].

28937.

Gotiņ' mana raibaliņa
Vakarēju ēdumiņu;
Pate biju pie māmiņas,
Sveša māte nedevusi.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)], 931 [Meirānos (Meirānu pag. Md)].

28938.

Gosniņai grūts mūžiņš,
Kam nav labs kopējiņš:
Salmus deva vakarā,
Salmus deva rītiņā.
2291 [Sasmakas novadā (Ārlavas pag. Tl)].

28939.

Kas manām telītēm
Šovakar zāles dos?
Pate gāju iz baznīcu
Nabagiem sieru dot.
126 [Kroņa Lejas pagastā (Lejasciema pagastā Vlk)].

28940.

Ķizi ķizi, saimeniece,
Buļļi auzas noēduši,
Kam nedevi bullīšiem
Svētu rītu āboliņu!
181 [Cīravā (Cīravas pag. Azp)].

28941.

Ko, māmiņa, vārda liksi
Šās vasaras telītēm?
- Kuŗa raiba - raibaļiņa,
Kuŗa melna - vabulīte.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

28942.

Kūtī iemu, kūtī teku,
Kūtī man lieli prieki:
Kūtī man govis vērši,
Kūtī baltas villainītes.
24 [Lēdurgas draudzē], 59 [Rūjienā (Rūjienas pag. Vlm)].

28943.

Laba biju saimeniece,
Labi savas meitas mācu,
No rītiņa agri ceļu,
Lai iet lopus apraudzīt,
Vai būs jēri, vai kazlēni,
Vai ar mazi sivēniņi.
226 [Kandavā (Tl)].

- 322 -

28944.

Man gotiņas, man pieniņš,
Citiem ragi, sūkaliņas!
Man krējums, man sviestiņš,
Citiem tikai samazdziņas.
69 [Bikserē (Patkules pag. Md)].

28945.

Mazu troksni izdzirdusi,
Ietecēju kūtiņā:
Man telīte atnākuse
Zeltainiemi radziņiem.
113 [Alūksnē].

28946.

Maun telītes, brēc aitiņas,
Dzirdēj' mani runājam:
Es bij' ziemu barotāja,
Es vasaru ganītāja.
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

28947.

Meitas, govis barodamas,
Buļļam siena pametat!
Ja tam siena nedosat,
Paliks govis ālavīcas.
76 [Gatartā (Gatartes pag. C)].

28948.

Nāc, vistiņ, purinies
Manā govju dārziņā [laidarī];
Sev purini pilnu pērkli,
Man telīšu pilnu dārzu!
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

28949.

Nakts vidū cēlusies,
Teku telīšu raudzīt;
Radu telīt' piedzimušu
Sudrabiņa radziņiem.
319 [Neretā (Neretas pag. Jk)].

28950.

Ne jostiņas neapjožu,
Teku govju laiderē,
Jau atradu mīļu Māru
Ar jaunām telītēm.
97 [Vecpiebalgā (Vecpiebalgas pag. C)].

28951.

Nevienam nesacīju,
Ko atradu laidarā:
Raibu telīt' i atradu
Sidrabiņa radziņiem.
871 [Liepkalnes apk. (Liepkalnes pag. Md)].

28952.

Paldies Dievu Dieviņam,
Man rociņa labi gāja:
Pilna kūts govju vēršu,
Pilns stallītis kumeliņu.
137 [Tirzā (Tirzas pag. Md)].

28953.

Puiši, zirgus barodami,
Buļļam sienu padodat!
Bullis deva baltu putru,
Deva siera gabaliņu.
73 [Dzērbenē (Dzērbenes pag. C)].

28954.

Še, vērsīt, tev maizīte,
Tu man dosi brūnus svārkus,
Tu man dosi brūnus svārkus,
Līdz pusei sidrabiņa.
87 [Liepas muižā (Liepas pag. C)].

28955.

Šķir mana māmuļa,
Zīmotas goves:
Zīmuļu, dūmaļu,
Baltmugurīti.
164 [Dunalkā (Dunalkas pag. Azp)].

1. Māte mane solīja
Trīs govju dote:
Zīmuļu, dūmuļu,
Baltmugurīti.
167 [Kazdangā (Kazdangas pag. Azp)].

28956.

Šogad vērsīts,
Citu gadu gosniņa
Slauniem sāniem,
Lauku pieri.
272 [Lielplatonē (Lielplatones pag. Jg)].

28957.

Tev, māmiņa, raibas govis,
Man bij visas dūmaliņas;
Dod man vienu raibaliņu,
Došu divas dūmaliņas.
294 [Grantelē (Iecavas pag. B)].

28958.

Tprr, telīt, še maizīte,
Tev, vērsīt, garoziņa!
Telīt' manim pienu deva,
Vērsīts pūru ritināja.
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)].

- 323 -

28958v1.

Tprr, gotiņa, še maizīte,
Še, vērsīti, āboliņš!
Gotiņ' manim pienu deva,
Vērsīts baltu sudrabiņu.
290 [Lieliecavā (Iecavas pag. B)].

28959.

Trim kārtām jostu jožu,
Uz kūtiņu tecēdama.
Audzē, Dievs, man telītes
Trim, četrām kārtiņām!
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)], 379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

28960.

Viena pate man gotiņa,
Tai Skudrīti vārdu liku,
Lai telītes vairojās
Kā skudrītes pūlītē.
28 [Nītaurē (Nītaures pag. Rg)].

28961.

Viena pate man telīte,
Māraliņu vārdu liku,
Māraliņu vārdu liku,
Vairumiņa gribēdama.
120 [Gaujienā (Gaujienas pag. Vlk)], 135 [Smiltenē (Smiltenes pag. Vlk)].

28962.

Vērsi vērsi, bulli bulli,
Kam tu mani kaitināji?
Jūgš' es tevim kļava loku,
Dzīšu gaŗu birzumiņu.
73 [Dzērbenē (Dzērbenes pag. C)].

28963.

Visas manas ceļa malas
Laimes koku pieaugušas:
No bērziņa jēriņš dzima,
No apsītes kazuliņš.
69 [Bikserē (Patkules pag. Md)].

1. Visi mani laimes koki
Ceļmalā saauguši;
No priedītes jēri auga,
No eglītes kazlēniņi.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

28964.

Visi ļautiņ' i sacīja,
Ka es augu raganiņa:
Ūdens nēši, zāļu nasta,
Tā bij mana raganiņa.
104 [Zelgavā (Grostonas pag. Md)].

50578.

Ai tu mana raibaliņa,
Neizsper baltu pienu!
Man vajaga balta piena,
Ko putriņas izvārīt.
273 [Mores Rg].

50579.

Ak tu Dievs, debess tēvs,
Mun telēni labi auga:
Cits ar ļipu, cits bez ļipas,
Cits ar līku deguntiņ'.
480 [Vējavas Md].

50580.

Ak tu Dievs, lietiņš lija,
Būs manām telītēm;
Būs manām telītēm
Āboliņa dzedziediņa.
485 [Viesienas (Lautera-Viesienes) Md].

50581.

Ak tu munu Semoneņi,
Kam tu mani napajēmi?
čuru čuru gūvis slaucu,
Klabu klabu svīstu neju.
348 [Rēznas (Rozenmuižas) Rz].

50582.

Appuškoju to gotiņu,
Kas vairāk piena deva;
Kuŗa piena man nedeva,
Lai puškoja Veļu māte.
100 [Dzērbenes (Pils-Dzērbenes) C].

50583.

Bim bim bullīti,
Neba tāļu vedīs:
Gar auzu lauku,
Dīriķa pirtī.
39 [Bārtas Lp].

50584.

Burrr burrr raibaliņa,
Dod man pilnu slaucenīti,
Tad es tevi paganīšu
Zaļā noras maliņā,
Burrrū burrrū burrū urrr!
605 [Skolas].

50585.

Caur sētiņu upe tek,
Man gosniņas nedzērušas.
Māmiņ' veca, sieviņ' slinka,
Māsiņ' tāli tautiņās.
141 [Ivandes Kld].

- 324 -

50586.

Cel kāju, dod pienu,
Bajāra gove!
Nabaga meitiņa
Slaucējiņa.
40 [Basu (Bases) Azp].

50587.

Dodi pienu, raibaliņa,
Dodi pilnu slauktuvīti;
Es tev devu labu vīķi,
Tu man dodi sviestu, pienu.
605 [Skolas].

50588.

Es negāju rudzaitē,
Rudzaitē kājas bada;
Es negāju govis slaukt,
Pērles bira slauktuvē.
378 [Seces Jk].

50589.

Es savām telītēm
Āboliņa saites viju;
Vērsīšam, bullīšam,
Tam saviju dedestiņa.
241 [Lubānas Md].

50590.

Es savām gotiņām
Baltābola saitē [saiti] sēju.
Ēd, gotiņa, nemauro
Tai mazajā zālītē.
248 [Mālpils Rg].

50591.

Es savāmi telītēmi
Āboliņa valgu vij(u),
Lai tās auga košas, baltas
Kā baltais āboliņš.
127 [Grostonas Md].

50592.

Es to daudzi nabāduoju,
Ka man vīnai juodzeivoj;
Ceplī guļu, rejā kuļu,
Sauleitē gūvis slaucu.
51 [Bērzpils (Domopoles) Abr].

50593.

Es uzgāju teterīti:
Puse balta, puse mella;
Tā aug manas raibas govis
Pusē mellas, pusē baltas, līgo.
546 [Kuldīga Kld apr.].

50594.

Gotiņ, mana launadzīte,
Launagai piedzimuse!
Dod, Dieviņ, lielai augt,
Būs launaga devējiņa.
224 [Lielvārdes Rg].

50595.

Gotiņ, mana ziedaļiņa,
Dubļainām kājiņām;
Pie avota dzirdīt dzinu,
Upē kājas nomazgāt.
193 [Krapas Rg].

50596.

Gūtiņ, gūtiņ, raibalīt,
Leikajimi radzeņim.
Lai ir leiks tys celiņš,
Kur brauc lepnais tautu dāls.
389 [Silajāņu Rz].

50597.

Gūteņ, munu dyukaleiti,
Dyukeinomi kuojeņomi;
Nūlaizēji pūra zuoli,
Kei biteitja zīdu kuori.
50 [Bērzgales (Kuļņēvas-Labvāržu) Rz].

50598.

Gotiņ, mana raibaliņa,
Kad tu man pienu dosi?
Doš' uz citu vasariņu
Trīs slauktuves dieniņā.
378 [Seces Jk].

50599.

Gosniņ, mana raibaliņa,
Kam izspēri baltu pienu?
Kā es sīvai māmuliņai
Bez slaukuma rādīšos?
79 [Daudzeses Jk].

50600.

Gosniņ, mana raibaliņa,
Pati kāpa kalniņā;
Pati kāpa kalniņā,
Pati nāca sētiņā.
104 [Ēdoles Vp].

50601.

Gosniņ, mana raibaliņa,
Neēd pļavas maliņā;
Tev sitīs klibu kāju,
Man nosegs villainīti.
141 [Ivandes Kld].

- 325 -

50602.

Grūt' bij man kalnā kāpt,
Vēl lejā notecēt;
Kalnā manas mājas bija,
Lejā lopu laidariņš.
141 [Ivandes Kld].

50603.

Ganos gāju, laiska biju,
Pate iet negribēju;
Govei metu ar akmeni,
Pašai piena devējai.
373 [Sarkaņu Md].

50604.

Juonīņai lobys gūs:
Plotim rogim,
Resnim cičym.
194 [Krāslavas D].

50605.

Jurīšam sirms zirdziņš,
Man gotiņa raibaliņa.
Apēd, vilks, Juŗa zirgu,
Kā tas mani neprecēja.
82 [Demenes Il].

50606.

Kalnā manas mājas bija,
Lejā lopu laidariņi;
La lā govis, la lā buļļi,
La lā pate ganu meita.
433 [Tērvetes (Kalnamuižas) Jg].

50607.

Kupla liepa uzauguse
Manā ganu laidarā;
Ik es gāju govis slaukt,
Ik pakāru vaiņadziņ'.
No liepiņas ziedi bira,
No vaiņaga sudrabiņš.
204 [Kursīšu Kld].

1. Kupla līpa izaugusja
Munu gūvu duorziņā;
Kod es guoju gūvu slauktu,
Tod pakuoru vaiņucjaņi.
Kreit nu līpas bolti zīdi,
Nu vaiņuka vyzuleiši.
194 [Krāslavas D].

50608.

Smuka smuka tā mājiņa,
Visapkārt ievas zied;
Visapkārt ievas zied,
Vidū liepa līgojās.
Cik es gāju govis slaukt,
Liepā kāru vainadziņu.
741.

50609.

Aug man skaists ozoliņš
Vidū govju laidarā;
Ieiedama govis slaukt,
Zarā kāru villainīti.
281 [Neretas Jk].

50610.

Maņ māmeņa gūvi devja,
Lelu, plotu uolaveicu;
Klāvā gūteņa mauruoja,
Es tauteņu ustobā.
50 [Bērzgales (Kuļņēvas-Labvāržu) Rz].

50611.

Māmiņai viena gove,
Pilnu deva slaucenīt',
Ko bērniņus pabarot,
Ko putriņu balināt.
269 [Mežmuižas Jg].

50612.

Mjaitys, gūvu raudzeidamys,
Buļam sīnu padūdit:
Buleits devja boltys putrys,
Daža sīra gabaleņa.
236 [Līvānu D].

50613.

Meitiņ' gāja govis slaukt,
Viņa saka: vai!
Es ar ķipi nopakaļ,
Paldies Dieviņam!
419 [Suntažu Rg].

50614.

Nāburg' māetei raibas govs,
Man tik tādas dūmaļiņas;
Es tev duošu dūmaļiņu,
Duo man vienu raibaļiņu!
179 [Katriņas C].

50615.

No baznics pārnakdam,
Ko mēs lab uzdziedis?
Uzdziedis buļļ dziesm,
Tas mums balt pien dod.
445 [Ugāles Vp].

50616.

Pas, gūteņ, mātuškeņ,
Dūd pīneņa slauktiveiti!
Aušu kurpis, īšu slauktu,
Likšu puču vainaciņu.
285 [Nirzas (Nerzas) Ldz].

- 326 -

50617.

Pro, gūteņa, raibaleitja,
Raibajomi kuojeņom!
Pyrmuo beja pyrmoleņa,
Ūtrej beja ūtaleņa,
Trešuo beja treštaleņa,
Zalta īkors pučainits(?).
314 [Pildas Ldz].

50618.

Raibas vien man telītes
Kā raibās cielaviņas;
Ne tās ēda purva zāli,
Ne dzeŗ rāva ūdentiņ'.
350 [Ropažu Rg].

50619.

Rej sunīši, dzied gailīši,
Man gosniņas laidarā;
Man gosniņas laidarā,
Gaida tevi, slaucējiņu.
Visi tavi rožu krūmi
Gaida tevi ceļamies.
605 [Skolas].

50620.

Riri, riete, kungam gos,
Kamēr Dieviņš pašai dos.
504 [Vitrupes (ķirbižu) Vlm].

50621.

Rieti, rieti, raibaliņa,
Dod man pilnu slaucenīti!
Tukši ragi, pilni pupi,
Pilna mana slaucenīte.
605 [Skolas].

50622.

Rīti, rīti, muna gūvs,
Pilny pupi bolta pīna;
Pylns vādars, zaļis zuolis,
Pylni rogi uobuleņa.
247 [Makašānu Rz].

50623.

Rieto, rieto,
Pilli pupi, tukši ragi;
Pieniņ' slaucu čuru čuru,
Sviestiņ' taisu luku luku.
338 [Rankas C].

50624.

Telīt, mana raibaliņa,
Dod man pilnu slauktuvīti!
Es tev devu pilnas karkles
Sarkanbalta āboliņa.
212 [Launkalnes (Brantu) C].

50625.

Skribu skrabu kažociņ,
Sievas vien istabā.
Ej kūtī, ved ārā
Raibaliņu ragaino.
184 [Ķēču Rg].

50626.

Tautu meita basa iet
Pār ābeļu līdumiņu;
Es nevaru basa iet
Ne lopiņu laidarā.
378 [Seces Jk].

50627.

Tautu meita bēdājāsi:
Ko es došu gotiņāmi?
Sakapāšu pupu lapas,
Baroš' savas raibaļiņas.
560 [Rīga ].

50628.

Tā bij māte, tā bij meita,
Tā māk meitas audzināt:
Ceļ no rīta labi agri,
Lai iet govis apraudzīt;
Govīm teļi, aitām jēri,
Kazām mazi kazlēniņi.
20 [Annenieku (Annasmuižas) Tk].

50629.

Telīt', mana raibaliņa,
Lec pa kalnu bāliņos;
Ņemšu zīļu vainadziņu,
Iešu pati atpakaļ.
217 [Lejasciema (Lejas) Vlk].

50630.

Tev, māsiņa, raibas govis,
Tu mācēji audzināt:
Izdzīdama, sadzīdama,
Ar sudrabu vēdināji.
378 [Seces Jk].

50631.

Tirgū iemu, tirgū teku,
Tirgū mani aicināja;
Tirgus māte man iedeve
Mellu govi platu ragu.
90 [Drustu C].

- 327 -

50632.

Trucīt, govis ālevīce,
Cik tu manim piena devi?
Es kājiņu apdauzīju,
Pa celmiem ganīdama.
306 [Patkules Md].

50633.

Tu, gūtiņ, tu, gūtiņ,
Muna meiļuo māmiņa.
Kad tautīts ryudynoj,
Taku tev žāluotīs.
389 [Silajāņu Rz].

50634.

Uz kūtiem tecēdama,
Trim kārtām jostu jozu;
Kūtī gov's, kūtī vērši,
Kūtī baltas villainītes.
3 [Adulienas Md].

50635.

Uz kūtiņu tecēdama,
Trim kārtām jostu jožu,
Lai aug manas telītes
Trim, četrām kārtiņām.
605 [Skolas].

50636.

Vysas munas raibas gūvis
Zīdaiņom kuojiņom;
Zīdaiņom kuojiņom,
Plotajim radziņim.
389 [Silajāņu Rz].

Satura rādītājs |Skati visu grāmatu