SākumlapaIevadsSatursLapasMeklētSaites
Satura rādītājs |Skati visu grāmatu

d) Govis laiž laidarā un slauc

28901.

Gosniņ mana raibuliņa,
Dod tu man baltu pienu!
Dosi man baltu pienu,
Es tev došu zaļu sienu.
305 [Vīkstenē (Stelpes (?) pag. B)].

1. Gosniņ' mana raibuliņa
Puškainām kājiņām,
Tā man deva saldu pienu,
Es tai devu smalku sienu.
325 [Secē (Seces pag. Jk)].

28902.

Gotiņ mana raibaļiņa,
Kā tu māvi vakarā?
Vai tu māvi zelta staļļa,
Vai sudraba laidariņa?
400 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

1. Gosniņ mana raibaliņa,
Ko tu māvi vakarā?
Vai tu māvi zelta staļļa,
Vai sudraba laidariņa?
- Es nemāvu zelta staļļa,
Ne sudraba laidariņa:
Slinka mana saimeniece,
Dzina mani neizslauktu.
1880 [Jaunmuižā (Lutriņu pag. Kld)], 263 [Dobelē].

2. Gūt'eņ muna raibul'ēt'e,
Kuo mauruovi vokorā?
Vai mauruovi zalta saitys,
Vai sudobra pin'ēnkl'eņa?
- Ni mauruovu zalta saitys,
Ni sudobra pin'ēkl'eņa,
Es mauruovu slauc'ējeņis
Dzaltonim mat'eņim,
Dzaltonim mat'eņim,
Sorkon' ruožu vainoc'eņu,
Sorkon' ruožu vainoc'eņu,
Bolta kūka slauktiv'ēti.
4222 [Vārkavas pag. D].

- 316 -

3. Ko tu bļauj, raibaliņa,
Tik vēlā vakarā?
Vai tu gaidi zelta kūts,
Vai sidraba laideriņa?
- Es negaidu zelta kūts,
Ne sidraba laideriņa,
Es gaid' savas slaucējiņas
No tautām pārnākot.
100 [Rāmuļos (Rāmuļu pag. C)].

28903.

Gosniņ mana raibaliņa,
Kam tu māvi vakarā?
- Meitas mani izdzinušas,
Pusdienā neslaukušas;
Pilni pupi pierietuši,
Pilna tava slaucenīte.
345 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

28904.

Gotiņ mana platradzīte,
Kur bij man tevi likt?
Dārzā rūmes tev nebija,
Kūtī ragi tev negāja.
931 [Meirānos (Meirānu pag. Md)].

28905.

Grib kaķītis zivis ēst,
Netīk kājas slapināt;
Grib meitiņa piena strēbt,
Netīk govis rietināt.
180 [Valtaiķos (Valtaiķu pag. Azp)].

28906.

Kupla liepa, zelta zari,
Manā govju laiderē;
Tur saulīte jostu kāra,
Saules meita vainaciņu.
30 [Ozolu muižā, Suntažu draudzē].

28907.

Kupla liepa uzaugusi
Manā govju laidarā;
Kad es gāju govju slaukt,
Tur pakāru vaiņadziņu.
302 [Rundālē (Rundāles pag. B)].

1. Kupla liepa, zelta zari,
Manā govju laidarā;
Cik es gāju govju slaukt,
Tik pakāru vaiņadziņu.
17 [Ķēčos (ķēču pag. Rg)].

28908.

Man bij viena balta gove,
Tā man deva pulka piena:
Ik dieniņas sieru sēju,
Ik dieniņas sviestu kūlu.
63 [Sprēstiņos (Dauguļu pag. Vlm)].

28909.

Man bij viena raiba govs,
Tā man labi pienu deva,
Kūtī ragi neiegāja,
Ķipī piena nesaslaucu.
108 [Veismaņu pagastā (Vaives pag. C)].

28910.

Neba tīšas lietas dēļ
Divati sarājās:
Vien' negāja govis slaukt,
Otra ganu pavadīt.
195 [Raņķos (Raņķu pag. Kld)].

28911.

Nūž, telīte dod pieniņu,
Vai es tevi neganīju
Pa puriem, pa mežiem,
Pa lieliem tīrumiem?
16 [Kastrānē (Kastrānes pag. Rg)].

28912.

Rieri rieri, man' telīte,
Pilli ragi, pilli pupi!
Pilli pupi balta piena,
Pilli ragi ābulīna.
1191 [Ēveles draudzē].

1. Rieru rieru, man' gosniņ,
Tukši ragi, pilni pupi,
Pilna mana slaucenīte!
152 [Jērkulē (Krimuldas pag. Rg)].

28913.

Rīro gosniņa
četriem pupiem,
Es pate, slaucēja,
Diviem vien.
208 [Ēdolē (Ēdoles pag. Vp)].

28914.

Rindājati, raibas goves,
Pa celiņu laidarā!
Māte gaida laidarāi
Deviņāmi slauktuvēm.
152 [Raibeniekos (Durbes pag. Lp)].

28915.

Tekam abas ietaļiņas
Laidarī govis slaukt;
Ja nebūs cita trauka,
Slauksim vīra zābakos.
137 [Tirzā (Tirzas pag. Md)].

- 317 -

28916.

Cielaviņa tiltu taisa
Manā govju laidarā.
Taisi, taisi, cielaviņa,
Būs man sausa staigāšana!
121 [Gulbenē (Md)], 224 [Kabilē (Kld)], 345 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

50542.

Atnāk mana raibuliņa
Pār āriņu maurodama;
Pate kāpu kalniņā,
Ziedi bira lejiņā.
24 [Asares Il].

50543.

Atīt tauŗa taurādama
Par lelū tjeirumjeņu.
Pilni rogi bolta pīna,
Pylns vādars duobuleņa.
236 [Līvānu D].

50544.

Dzen iz sātu, nagon ilgi,
Drivinīka gūvu gane!
Byut par nakti ganījuse,
Ka na munu bruoliliņu.
326 [Preiļu D].

50545.

Dzenam, gani, mājā,
Jemam rungas rokā;
Ja ko saka saimenice,
Dod ar rungu pierē!
Vai nav govis pieēdušas,
Vai nedeva piena?
94 [Dunikas Lp].

50546.

Dzenit, gonim [goni], jau uz muojom,
Ņemat reiksti rūciņā!
Saiminīca dūs ar vuozu
Pa muguru, saleikusi.
Lai jei īt saleikusi,
Lelu kupri izmatusi.
51 [Bērzpils (Domopoles) Abr].

1. Dzanam, goni, jau uz muojom,
Jemam vāzas rūciņuos!
Kū sacīs sveša mōte -
Dūd ar vāzu mugurā,
Dūd ar vāzu mugurā;
Lai bāg cepļa dybynā.
174 [Kārsavas Ldz].

2. Dzenit, goni, sēteņā,
Jemit vāzas rūceņā!
Kura borga saimineica,
Tai ar vāzu par mugoru.
Lai skrīn cepļa dōbynā,
Cepļa pīri laizēdama.
89 [Dricēnu Rz].

50547.

Dzenit, goni, sātā,
Jemit vāzas rūkā!
Kura loba saiminīca,
Tei īt lūpim prīškā;
Kura kaida siveinīca,
Tei guļ cyuku midzinē.
579 [Viļāni Rz apr.].

50548.

Dzenet, goni, moajā,
Ņemet vāzas rūkā!
Kas sacēs: agri,
Tam ar vāzu pīrē.
Lai tyj vāza louztin louzt,
Lai tyj pīre pleistin pleist.
493 [Viļakas (Marienhauzes) Abr].

50549.

Dzenit, goni, sētiņā,
Jau māmiņa sen gaidēja:
Bolta putra pataisīta,
Gūvu klāvi pakaisīti.
358 [Rugāju Abr].

50550.

Dzenat, gani, sētiņā,
Uz manīm negaidāt!
Man jādzen paganīt
Baltābula kalniņā;
Mani gaida sveša māte,
Rīkšu sauja rociņā.
302 [Pampāļu (Ezeres) Kld].

50551.

Dzen mājāsi, ganu meita,
Negaid' sauli noietam;
Noies saule, atjās tautas,
Izklīdīsi raibaļiņas.
513 [Zemītes Tk].

50552.

Ei gūteņ, raibaleit,
Vysi bārni tevis gaida;
Vysi bārni tevis gaida,
Ar pīneņu puornākūt.
89 [Dricēnu Rz].

- 318 -

50553.

Gani dzina sētiņā,
Govis māva pakaļā;
Vai māva govis, vai nemāva,
Vai Laimiņa gavilēja?
212 [Launkalnes (Brantu) C].

50554.

Gosniņ mana, raibaliņa,
Nemau' sebu vakarā:
Sveša māte mani rāja,
Ka aiz kalna guldināju.
427 [Tadaiķu Lp].

50555.

Govtiņ, mana raibuliņa,
Ko tu māvi vakarā?
Vai tu biji neēduse,
Vai ūdeņa nedzēruse?
141 [Ivandes Kld].

50556.

Gosniņ, mana raibuļīte,
Ko tu nīdi vakarai?
Vai tu nīdi zelta saiti,
Vai sudraba laidariņu?
Zelta saiti gan dabosi,
Laidariņa nedabosi.
271 [Milzkalnes (Šlokenbekas, Cērkstes) Tk].

1. Gosniņ, mana raibaliņ,
Ko tu māvi vakare?
Vai tu māvi zīļu stalli,
Vai sudraba laidariņ'?
Zīļu stalli gan dabūs,
Laidariņu nedabūs.
16 [Alsungas (Alšvangas) Azp].

2. Gūteņ, munu raibaleiti,
Kuo mauruoji vokorā?
Voi mauruoji zalta saites,
Vai sudobra slauktiveites?
Es mauruoju zalta saitas,
I sudobra slauktiveites.
18 [Andrupenes Rz].

50557.

Tpru gūtiņ, raibaliņ,
Kuo mauruoji vokorā?
Es mauruoju tūs telīšu,
Kū aizveda tauteņūs.
228 [Liepnas (Lipnas) Abr].

50558.

Tpru gūteņa, raibaleite,
Kuo mauroj vokorā?
Voi mauroj zalta klāva,
Voi sudobra laidareiša?
Es mauroju tuos teleites,
Kur' palyka pakaļā.
89 [Dricēnu Rz].

1. Gūtiņ, munu raibalīti,
Kuo mauruoji vokurā?
Vai mauruoji tūs telīšu,
Kas palyka kryumiņus?
Vai mauruoji tuos zuoļtiņas,
Kas palyka ganībuos?
265 [Mērdzenes (Michailovas) Ldz].

50559.

Tu gūtiņ, raibuliņ,
Ko vokorā mauruoji?
Vai tev vajag zelta klāva,
Vai sudroba teirumiņu?
Maņ vajag zaļos zuoles
Un zaļuo teirumiņa.
174 [Kārsavas Ldz].

50560.

Telīt, manu raibuliņu,
Kam tu māvi vakarā?
Vai tu māvi brāļa kūti,
Vai māsiņas ganībā?
141 [Ivandes Kld].

50561.

Bļautin bļāva man telīte,
Kā tā bļāva, kā
nebļāv'?
Vai tā bļāva zaļu zāli,
Vai sudraba laidariņ'?
141 [Ivandes Kld].

50562.

Telīt, manu īdaliņu,
Ko īdēji vakarā?
Vai īdēji zaļu zāli,
Vai sarkano āboliņu?
109 [Ērķemes Vlk].

1. Gotiņ, mana raibaliņ,
Ko tu māvi vakarā?
Vai tu māvi zaļu zāli,
Vai baltaja āboltiņ'?
197 [Krotes Lp].

50563.

Tpru gotiņa, raibaliņa,
Kā tu māvi vakarā?
Vai es tevi neganīju
Pa balto āboliņu?
605 [Skolas].

- 319 -

1. Gotiņ manu, raibaliņ,
Ko tu māvi vakarā?
Vai es tevi neganīju
Sarkanā ābolā?
358 [Rugāju Abr].

50564.

Ko, ganiņi, nu gaidieti,
Kad sētā nedzenieti?
Jau saulīte tai vietāji,
Kad vakari sadzināti.
511 [Zebrenes (Reņķes) Tk].

50565.

Kur, muosiņa, tu īdama,
Vakariņā kuojas ovi?
Mes telītes sadzyņam,
I kuojiņas nūovam.
35 [Baltinavas Abr].

50566.

Māmulīte mani gaida
Sētā govis pārdzenam:
Vaŗa vārtus atvēruse,
Sudrabiņa aizvēruse.
369 [Saldus Kld], 374 [Sātiņu Kld].

50567.

Meitas mani aicināja
Laidarā govis slaukt.
Ko es iešu govis slaukt,
Ka man nava slaucenītes?
20 [Annenieku (Annasmuižas) Tk].

50568.

Nāca govis, nāca vērši
Pār Daugavu maurodami;
Nāca pate ganītāja,
Zelta valgi rociņā.
13 [Alojas (Ungurpils) Vlm].

50569.

Nemaujati man, gosniņas,
Vakarā pārdzenamas,
Lai nesaka sveša māte:
Atmatā guldināj'.
378 [Seces Jk].

50570.

Tā sacīja ganu meita:
Ej, bullīti, laidarā!
Kas man deva baltu putru,
Vēl ar siera gabaliņu!
141 [Ivandes Kld], 605 [Skolas].

50571.

Tec, gotiņa, laidarā,
Kas dos pienu vakarā?
Tukši ragi, pilli pupi,
Pilla mana slaucenīte.
448 [Umurgas (Umurgas-Sārumu) Vlm].

50572.

Vēl saulīte jūriņā,
Jau gotiņas noriņā;
Sen saulīte norietēse,
Vēl nesauca sētiņā.
48 [Bērzaunes Md].

Satura rādītājs |Skati visu grāmatu