SākumlapaIevadsSatursLapasMeklētSaites
Satura rādītājs |Skati visu grāmatu

c) Gani laiž lopus vakarā uz mājām, saimniece un māju meita tos sagaida

28875.

Ar Dieviņu paliekat,
Manas vecas ganībiņas!
Rītu būs jauna diena,
Būs jums jauna ganītāja.
49 [Jaunatē (Vecates pag. Vlm)].

1. Ar Dieviņu paliekat,
Šis dieniņas ganīkliņas!
Rītu būs cita diena,
Citas dienas ganīkliņas.
185 [Lielezerē (Ezeres pag. Kld)].

28876.

Dzeniet, gani, mājās,
Maltīte gatava:
Triju kuņu kājiņas,
Kucēna galviņa.
274 [Zaļā muižā (Zaļenieku pag. Jg)].

1. Laiž mājē, ciema gani,
Vakariņas izvārītas:
Kazas gāle, kazlēn' kājas,
čiekurīšu Ķiļķēniņi.
228 [Oktē (Vandzenes pag. Tl)].

28877.

Dzenat, gani, mājās,
Ņemat rungas rokā;
Ja ko saka saimeniece,
Dod ar rungu pierē!
121 [Gulbenē (Md)].

1. Dzenam, gani, govis mājā,
Ņemam labas nūjas rokā;
Ja ko sacīs saimenīce,
Sit par pašu kliedzamo!
126 [Kroņa Lejas pagastā (Lejasciema pagastā Vlk)].

2. Dzeniet, gani, mājās,
Ņemiet rungas rokā:
Ja ko saka saiminiece,
Runā droši pretim;
Ja ko saka kalpa sieva,
Dod ar rungu pierē!
302 [Rundālē (Rundāles pag. B)].

28878.

Dzeniet, gani, sētiņā,
Jau saulīte dzītavā!
Jau māmiņa sen gaidīja,
Pie vārtiem stāvēdama.
335 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

1. Dzenat, gani, sētiņāi!
Sen māmiņa ganus gaida,
Sen māmiņa ganus gaida,
Vaŗa vārtus atvēruse.
208 [Ēdolē (Ēdoles pag. Vp)].

28879.

Es savām telītēm
Dāboliņa saiti viju;
Vienu sēju vakarā,
Visas nāce maurodamas.
311 [Dzērvē, Susējā, Dignājā (Saukas Jk, Susējas Il, Dignājas Jk pag.)].

28880.

Es savām telītēm
Āboliņa valgu viju,
Vienu vedu rociņā,
Cita nāca pakaļā.
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

1. Es savām gosniņām
Baltābola saiti viju;
Vienu vedu rociņāi,
Citas nāca īdēdamas.
181 [Cīravā (Cīravas pag. Azp)].

28881.

Mājā, govis, mājā, avis,
Mājā, pate ganu meita!
Cel, māmiņa, zelta vārtus,
Lai iet govis sētiņā!
171 [Tāšu Padurē (Kalvenes pag. Azp)].

- 314 -

28882.

Mājā, govis, mājā, govis,
Vai mežā gulēsiet!
Kur jūsim zāļu siles,
Kur ganam launadziņš?
120 [Gaujienā (Gaujienas pag. Vlk)].

28883.

Maujiet, govis, izdzenot,
Nemaujieti pārdzenot,
Lai nesaka sveša māte,
Atmatā guldinātas!
281 [Ūziņos (Jēkabnieku pag. Jg)].

28884.

Neva laika, neva laika
Ganiem dzīt sētiņā;
Ne māmiņa guns kūruse,
Ne skaidiņu lasījuse.
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

28885.

Pūrā gūvs pīgan'ēju,
Rosā kuojis nūmozgavu,
Lai sac'ēja sv'eša muot'e,
Duobulā gan'ējus'e.
422 [Līvānu pag. D].

28886.

Purva malu ganīdama,
Āra bērza rīksti griežu,
Lai nesaka sveša māte,
Purva malu ganījuse.
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

28887.

Rindā manas raibuliņas
Pa celiņu brālīšos;
Kad es iešu tautiņās,
Rindā jūgšu kumeliņus.
195 [Raņķos (Raņķu pag. Kld)].

28888.

Rindājati, raibas govis,
Pa celiņu sētiņā;
Silā ēdat baltābulu,
Jūrā dzērāt skaidr' ūdeni.
224 [Kabilē (Kld)].

28889.

Saņem mani, māmuliņa,
Es sadzinu, ganījusi,
Divi pulki lopu dzinu,
Trešu sirmu kumeliņu.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

28890.

Saņem mani, māmuliņa,
Es sadzinu, ganījuse,
No baltā dāboliņa,
No zaļo rasinīšu.
330 [Kaldabruņās (Rubenes pag. Il)].

28891.

Saulīt' mazu gabaliņu,
Es vēl tālu ganībās.
Kad pārdzīšu, kad izslaukšu,
Kad nojāšu pieguļāi!
Māsa manas goves slauca,
Brālis jāja pieguļāi.
172 [Rāvā (Rāvas pag. Lp)].

28892.

Saulit' mazu gabaliņu,
Man notika liela skāde:
Man pazuda zelta rīkste,
Raibas govas ganidam.
219 [Dzirciemā (Dzirciema pag. Tk)].

28893.

Sētā dzinu raibas govis
Dubļainām(i) kājiņām;
Pie avota dzirdīt dzinu,
Upē kājas nomazgāju.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

1. Gotiņ mana dūmaļiņa
Dūnaiņām kājiņām;
Uz upīti dzirdīt dzinu,
Strautā kāju nomazgāt.
301 [Paskavā(?)].

28894.

Si pa ceļu, raibas govis,
Tprr, dūkani kumeliņi!
Māte gaida raibu govju,
Tēvs dūkanu kumeliņu.
322 [Saukā (Saukas pag. Jk)].

28895.

Sudrabotis gailis dzied
Zeltupītes maliņāi;
Pūš vējiņš, dreb vaiņags,
Nav man vaļas klausīties:
Saimeniece ganu gaida,
Vaŗa vārtus atvēruse:
"Vai pārdzini visas govis,
Vai novērpi ērkulīti?"
Visas govis gan pārdzinu,
Ērkulīti nenovērpu.
267 [Kalnamuižā (Tērvetes pag. Jg)].

- 315 -

28896.

Atdzen gani, atlīgo,
Es tecēju vārtu vērt;
Atnes man ganu meita
Zaļu ziedu vainadziņu.
401 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

1. Gani dzina, lopi māva,
Es tecēju vārtu vērt;
Man atnese ganu meita
Ābels ziedu vainaciņu.
Valkā pate, ganu meita,
Savu ziedu vainaciņu,
Man nopirka bāleliņš
Sudrabiņa lapiņām!
137 [Tirzā (Tirzas pag. Md)].

2. Pārdzen gani, pārlīgo,
Es tecēju vārtu vērt;
Man pārnesa ganu meita
Puķu pītu vaiņadziņu.
Valkā pate, ganu meita,
Savu puķu vaiņadziņu,
Man nopirka bāleniņš
Sīku spangu, spoža vaŗa!
161 [Alšvangā (Alšvangas pag. Azp)].

28897.

Atnāk mana raibaliņa
Par āriņu maurodama,
Pilns tesminis balta piena,
Pilni ragi dābuliņa.
322 [Saukā (Saukas pag. Jk)], 331 [Augškurzemē (Il)].

28898.

Dzenat, gani, pamazām
Pa maziem(i) vārtiņiem,
Lai telītes nesamina
Manu mazu bāleliņu!
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

28899.

Kur ganīji, ganu meita?
Nava govis pieēdušas.
Vai tu biji ganījuse
Rāva purva maliņā?
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

288991.

Sētē govis, sētē buļļi,
Sētē pate ganītāja!
Lielas govis, lieli buļļi,
Liela pate ganītāja.
Govis, buļļus salilinu,
Ganītāju nevarēju.
224 [Kabilē (Kld)].

28900.

Sētā, govis, sētā, govis,
Sētā, pate ganu meita!
Eita, govis, laidarā,
Ganu meita, istabā!
195 [Raņķos (Raņķu pag. Kld)].

Satura rādītājs |Skati visu grāmatu