SākumlapaIevadsSatursLapasMeklētSaites
Satura rādītājs |Skati visu grāmatu

b) Lopus no rīta izdzenot. Māju meita pavada ganus kādu gabalu

28864.

Brāļa goves ganos dzinu,
Lai guļ māršas laidarā,
Lai guļ māršas laidarā
Kā villaines pūriņā.
151 [Lieljumpravā (Jumpravas pag. Rg)].

28865.

Dzenat, gani, laik' ārā,
Dzenat laiku sētiņā:
Div' upītes celiņā,
Trešā ceļa maliņā.
15 [Jaunpilī (Zaubes pag. Rg)], 27 [Mālpilī (Mālpils pag. Rg)], 28 [Nītaurē (Nītaures pag. Rg)], 141 [Vijciemā (Vijciema pag. Vlk)].

28866.

Dzeniet, gani, laik' ārā,
Dzeniet laiku sētiņā!
Kad man bija govis slaukt,
Kad māmiņu aptecēt?
41 [Stukmaņos (Pļaviņās Rg)].

28867.

Ej ganos, ganu meita,
Tev tie gani piederēja:
Tev aitiņas, tev kaziņas,
Tev telītes raibuliņas.
28 [Nītaurē (Nītaures pag. Rg)].

28868.

Es gotiņu ganos dzinu,
Avitiņu līdza laidu;
Gotiņ' manim sieru deva,
Avitiņa villainīti.
146 [Lielkrūtē (Purmsātu, Bārtas pag. Lp)].

28869.

Guli, guli, ganu meita,
Guldi govis laiderā!
Citi gani noganīja
Tavu zaļu dāboliņu.
325 [Secē (Seces pag. Jk)].

28870.

Kupla līpa ganūs dzeine,
Vairuok kupla pavadeja:
Muoseiceņa gonūs dzeine,
Vedekleņa pavadeja.
409 [Līksnas pag. D].

28871.

Labāk gāju ganiņos,
Kā ganiņa pavados;
Ganiņam sviests, maizīte,
Kas ganiņa pavadam?
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)].

28872.

Labāk gāju ganiņos,
Ne ganiņu pavadīt:
Tikpat man kājas mirka
Kā īstam ganiņam.
13 [Ikšķilē (Ikšķiles pag. Rg)], 325 [Secē (Seces pag. Jk)].

28873.

Vacuo muot'e gonys voda
Ar sudobra gan'ekl'ēiti;
Ka nūmyra vacuo muot'e,
Man palyka gan'ekl'eit'e.
422 [Līvānu pag. D].

28874.

Cielaviņa meitu sauca,
Pagalmā stāvēdama:
Ceļaties, aunat kājas,
Citi gani aizdzinuši!
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

50537.

Aiju aiju, ciema gani,
Kam tik ilgi gulējāt?
Man telītes paēdušas
Tīru baltu āboliņu.
350 [Ropažu Rg].

505371.

Celies, māsiņ, celies augšā,
Jau tavs brālīts gotiņas gana.
604 [Dažādi iesūtītāji].

- 313 -

50538.

Izganīju div birzītes,
Trešai laidu ganīdama.
Nūlu cēlu nāburg' meitas,
Lai iet savas govis slaukt.
224 [Lielvārdes Rg].

50539.

Jau saulīte uz pusdienu,
Vēl istaba neslaucīt(a);
Vēl istaba neslaucīt(a),
Govis māva laidarā.
353 [Rubas (Reņģu) Jg].

50540.

Kam jūs govju neslaucāt,
Kam ganos nelaidāt?
Lakstīgala suņus sauca,
Kalniņā stāvēdama.
82 [Demenes Il].

50541.

Ko tie citi gani dara,
Ka tik ilgi neganīja?
Jau tās manas raibaliņas
Dābolā atsagula.
349 [Rites (Susējas-Kroņa) Jk].

Satura rādītājs |Skati visu grāmatu