SākumlapaIevadsSatursLapasMeklētSaites
Satura rādītājs |Skati visu grāmatu

- 308 -

a) Pirmā ganu diena pavasarī

28842.

Cīrulis dziedāja,
Vasara nāca.
Cep, māte, kukuli,
Es iešu ganos!
208 [Ēdolē (Ēdoles pag. Vp)].

28843.

Cīrulis dziedāja,
Vasara nāca.
Cep, māmiņ, kukuli,
Es iešu ganos!
Ja cepsi lielu,
Tad dzīšu tālu;
Ja cepsi mazu,
Pie vārtiem ganīšu.
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)].

28844.

Cep, māte, kukuli,
Es iešu ganos,
Es iešu ganos
Gosniņas ganīt.
Gosniņas ganīšu
Pa āboliņu,
Pa āboliņu,
Pa zaļu zāli.
215 [Ugālē (Ugāles pag. Vp)].

28845.

Kādēļ govju neslauciet,
Kam ganos nedzeniet?
Lakstīgala suņus sauca
Zaļas birzes galiņā.
325 [Secē (Seces pag. Jk)].

28846.

Aun kājiņas, lakstīgala,
Dzīsim govis izdegāi;
Izdegāi zaļa zāle,
Zelta rasa galiņā.
208 [Ēdolē (Ēdoles pag. Vp)].

1. Celies agri, lakstīgala,
Dzīsim govis līdumā,
Līdumā zaļa zāle,
Zelta rasa galiņā.
931 [Meirānos (Meirānu pag. Md)].

28847.

Aunies kājas, lakstīgala,
Dzīsim govis dābulā;
Tu ganīsi, es rakstīšu
Bāliņam nēzdaudziņu.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

28848.

Aunies kājas, lakstīgala,
Iesim govju paganīt!
Tu senēja ganītāja,
Tu zināji ganībiņas.
241 [Blīdienē (Blīdienes pag. Tk)].

1. Dzeltānaja cielaviņa,
Palīdz govis paganīt!
Tu bij' veca ganītāja,
Tu zināji ganībiņas,
Tu zināji ganībiņas,
Tu zināji dāboliņu.
325 [Secē (Seces pag. Jk)].

28849.

Aunies kājas, lakstīgala,
Palīdz govis pieganīt!
Tu zināji āboliņu
Deviņāmi lapiņām.
278 [Sodu Sesavā (Sesavas pag. Jg)].

28850.

Dievs dod vilkam aklam būt,
Lāčam strupu deguniņu:
Vilkam aitu neredzēt,
Lāčam auzu nebraucīt.
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

- 309 -

1. Dod, Dieviņ, šovasar
Labi man noganīt,
Vilciņam aklam dzimt,
Lāčam strupu deguniņu;
Vilkam ganu neredzēt,
Lāčam auzu nebradāt.
137 [Tirzā (Tirzas pag. Md)].

28851.

Dievs dod vilkam stulbam būt,
Lāčam strupu deguntīnu,
Tad es savas baltas aves
Vaļā laistu pavārtē.
149 [Nīcā (Nīcas pag. Lp)].

28852.

Dzeniet, gani, kur dzeniet,
Purvā lopu nedzeniet:
Purvā auga maldu zāle,
Tur telītes maldījās.
90 [Lodē (Kusas pag. Md)].

1. Man māmiņa piesacīja
Purvā lopu neganīt:
Purvā auga gaŗa zāle,
Tur telītes maldījās.
90 [Lodē (Kusas pag. Md)].

28853.

Dzeniet, gani, kur dzeniet,
Purvā vien nedzeniet:
Purvā manim kājas mirka,
Skujas bira vaiņagā.
90 [Lodē (Kusas pag. Md)].

28854.

Dzeniet, gani, kur dzīdami,
Dzeniet Dieva līdumā:
Trīs telītes iedzīsiet,
Trīsdeviņas izdzīsiet.
120 [Gaujienā (Gaujienas pag. Vlk)].

1. Dzenam, gani, kur dzenam,
Dzenam Dieva dārziņā;
Trīs telītes iedzinām,
Trejdeviņas izdzinām.
88 [Liezerē (Liezeres pag. Md)].

28855.

Dzeniet gani, kur dzīdami,
Dzeniet kunga tīrumā;
Tur saulīte naudu skaita
Baltajā ābolā.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

1. Dzenit, goni, kur dzeidami,
Dzenit saules teirumā:
Tur saul'ēte naudu skaita,
Uobuln'ēcā sādādama.
409 [Līksnas pag. D].

28856.

Ganos govis, ganos vērši,
Ganos pate ganu meita.
Lai Dieviņis man palīdz
Šo vasaru izganīt!
246 [Lestenē (Lestenes pag. Tk)].

28857.

Ganu meita Dievu lūdza,
Pa vārtiem izdzīdama:
Palīdz, Dieviņ, šo dieniņu,
Palīdz visu vasariņu!
28 [Nītaurē (Nītaures pag. Rg)], 1181 [Dūres pagastā (Vlk)], 305 [Vīkstenē (Stelpes (?) pag. B)], 379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

28858.

Laid, māmiņa, man' ganos,
Es gosniņas paganīšu,
Es gosniņas paganīšu
Pa balto āboliņu.
215 [Ugālē (Ugāles pag. Vp)].

28859.

Lakstīgala, vālodziņa,
Dzīsim gov's padegmē;
Tev samirks zīda kleita,
Man raibē villaniņ'.
2291 [Sasmakas novadā (Ārlavas pag. Tl)].

28860.

No rītiem celdamies,
Es to Dievu mīļi lūdzu,
Lai Dievs līdz izganīt
Līdz pašam vakaram.
208 [Ēdolē (Ēdoles pag. Vp)].

28861.

Nu dzen gani ganībās,
Pieguļnieki pieguļā.
Slēdz, Dieviņi, savus suņus
Sīkajās ķēdītēs!
324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)].

28862.

Palīdz, Dievs, kam palīdz',
Palīdz govju ganiņam
Krūmu krūmus izganīt,
Bēdas, kaites neredzēt!
290 [Lieliecavā (Iecavas pag. B)].

- 310 -

28863.

Sargā, Dievs, glabā, Dievs,
Manu mazu ganībiņu,
Rītā agri izdzenot,
Vakarā sadzenot!
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

50509.

Ai Dieviņi, ai Dieviņi,
Nu dzirdēja ciema ganu;
Nu dzirdēja ciema ganu,
Dabūs ciema kukulīti.
Tev ir rudzi, man ir pūri,
Tev jādod piedevas.
335 [Puzes Vp].

50510.

Ai tu manu maigo miegu,
Citi gani izdzinuši.
Lakstīgala suņus sauca
Resnajā ozolā.
45 [Bejas (Kolberga) Vlk].

50511.

Agri agri irbe tek,
Es basām kājiņām.
Tec, irbīte, pagaid' mani,
Līdz kājiņas apaušos.
224 [Lielvārdes Rg].

50512.

Aunies, meitiņ, baltas kājas,
Dzīsim govis paganīt;
Dzīsim govis paganīt,
Zaļajā birztalā.
283 [Nīgrandas Azp].

50513.

Cep, māte, kukuli,
Es dzīšu ganos;
Saēdis kukuli -
Tiš, kaza, mājās!
302 [Pampāļu (Ezeres) Kld].

50514.

Citi gani aizdzinuši,
Mani mazu pametuši.
Dievs dod manīm lielai augt,
Es ar mazus nepieņemšu.
433 [Tērvetes (Kalnamuižas) Jg].

50515.

Citi gani ganībās,
Man kājiņas neapautas.
Apaun man, māmuliņa,
Ar tām liepu vīzītēm!
179 [Katriņas C].

50516.

Cielaviņa, gludgalvīte,
Palīdz' govis paganīt!
Tu žiglāka, tu gudrāka,
Tu zin' zaļu āboliņu.
487 [Vietalvas Md].

50517.

Cīlaveņa, gludgalveitja,
Palaidi gūvu pīganeit!
Vīna tjav, ūtra maņ,
Treša munai vedekleņai.
170 [Kapiņu D].

50518.

Cīlaviņa, gludgalvīte,
Dzeisim gūvis paganīti!
Duobuliņā paganīsim,
Olūtiņā padzirdīsim.
170 [Kapiņu D].

50519.

Dievs nosoda tēvu, māti,
Kas bez laika ganos raida.
Sala kājas, sala rokas,
Sala plika pavēdere.
302 [Pampāļu (Ezeres) Kld].

50520.

Dzenit, goni, kur dzeidami,
Pūrā, goni, nadzenit;
Mygla, rosa pūriņā,
Tautas ceļa maliņā.
389 [Silajāņu Rz].

50521.

Dzeniet, gani, kur dzīdami,
Purvā ganus [gani?] nedzeniet;
Purvā, gani, nedzeniet,
Jums baltās villainītes.
378 [Seces Jk].

50522.

Dzeniet, gani, kur dzeniet,
Purvā, gani, nedzeniet;
Purvā guļ iebavieši [=čūskas],
Zaļas acis bolīdam(i).
373 [Sarkaņu Md].

50523.

Dzeisim, goni, kur dzeidami,
Dzeisim Dīva duorzeņī;
Dīva duorzā zaļa zuole,
Zalta rosa galeņā.
522 [Zvirgzdienes Ldz].

- 311 -

50524.

Dziedi agri, lakstīgala,
Dzīsim govis ganībās;
Tu dziedāsi, es rakstīšu,
Es rakstīšu, es veltīšu
Tautiešam nēzdodziņ(u).
273 [Mores Rg].

50525.

As māmeņai pyrmuo meita,
Guoju gonu pavadjāt.
Maņ zeilīte ciku ciku,
Jyutas [Jūstas?] golu da zjamjai.
364 [Sakas (Upesmuižas) Azp].

50526.

As, māmeņ, tovu gūvu
Naganeišu pa pūrim [ mežim];
Pa uobulu vīn ganeišu,
Uz upeiti dzartu dzeišu.
89 [Dricēnu Rz].

50527.

Ganeņš guoja ganeņūs,
Zalta reikste rūciņā;
Zalta reikste rūciņā,
Sudabriņa lapiņom.
170 [Kapiņu D].

50528.

Gonūs īdu, gonūs taku,
Gonūs mani meilejuos:
Gonūs mani raibas teles,
Gonūs boltas vylnanītes.
35 [Baltinavas Abr].

1. Gonūs īš', gonūs guoju,
Gonūs man meilejuos:
Gonūs man baltas teles,
Gonūs boltas vylnanītes.
35 [Baltinavas Abr].

2. Gonūs guoju, gonūs taku,
Gonūs maņ meilejuos:
Gonūs maņ raibas teles,
Gonūs siermi kumeliņi.
35 [Baltinavas Abr].

3. Gonūs guoju, gonūs īšu,
Gonūs man vajadzēja:
Gonūs man bolta vuška,
Gonūs mona raibaliņa.
605 [Skolas].

4. Vai māmiņ, dzeišu gonūs,
Vai syutama, nasyutama:
Gonūs maņ raibas teles,
Gonūs boltas vylnuonītes.
35 [Baltinavas Abr].

5. Ar māmeņu gonūs īšu,
Gonūs mani vajadzjā:
Gonūs muna bolta vuška,
Gonūs muna raibaleitja.
280 [Nautrēnu (Zaļmuižas) Ldz].

6. Gonūs guoju, gane beju,
Gonūs mani pīdarēja;
Gonūs mani pīdarēja
Boltas vuškiņas ganeit.
Boltas vuškiņas ganēju,
Raibus cimdus adeidama.
228 [Liepnas (Lipnas) Abr].

50529.

Labāk man ganos iet,
Ne sēdēt istabā:
Ganos man raibas govis,
Ganos bēri kumeliņi.
129 [Gudenieku Azp].

50530.

Gonūs īšu es, māmeņa,
Gonu maize man patyka;
Izaugdama gonūs guoju,
Izauguse tauteņuos.
247 [Makašānu Rz].

50531.

Visi gani padzinuši,
Mūs' ganiņa vien neredzu;
Mūs' ganiņu pametuši
Baltābula kalniņā.
302 [Pampāļu (Ezeres) Kld].

50532.

Mazi ganiņi nodzina,
Ko viņ(i) mazi paganīs?
Palīdziet paganīt,
Visi sīki žagariņi!
143 [Jāsmuižas D].

50533.

Māte mani labi māca,
Pa vārtiem vadīdama:
Ņem rīkstīti, trauc rasiņu,
Lai nemirka apaviņi.
291 [Orgresgala Rg].

50534.

Pats ar pašu maltu gāja,
Būs miltiem smalkiem būt;
Pats ar pašu ganos gāja,
Būs lopiem taukiem būt.
268 [Mētrienas (Ļaudonas-Odzienas) Md].

- 312 -

50535.

Saimanieka meita biju,
Guoju gonu izvadīt,
čīkstēt čīkstēj' mātes
kurpes,
Skonēt skonēj' jostu gali.
377 [Sāvienas Md].

50536.

Vacuo muotje gonys voda
Ar sudobra gaņekleiti;
Ka nūmyra vacuo muotje,
Maņ palyka gaņekleitje.
236 [Līvānu D].

Satura rādītājs |Skati visu grāmatu