SākumlapaIevadsSatursLapasMeklētSaites
Satura rādītājs |Skati visu grāmatu

1. Lopu audzināšana, kopšana, ganības

- 308 -

a) Pirmā ganu diena pavasarī

28842.

Cīrulis dziedāja,
Vasara nāca.
Cep, māte, kukuli,
Es iešu ganos!
208 [Ēdolē (Ēdoles pag. Vp)].

28843.

Cīrulis dziedāja,
Vasara nāca.
Cep, māmiņ, kukuli,
Es iešu ganos!
Ja cepsi lielu,
Tad dzīšu tālu;
Ja cepsi mazu,
Pie vārtiem ganīšu.
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)].

28844.

Cep, māte, kukuli,
Es iešu ganos,
Es iešu ganos
Gosniņas ganīt.
Gosniņas ganīšu
Pa āboliņu,
Pa āboliņu,
Pa zaļu zāli.
215 [Ugālē (Ugāles pag. Vp)].

28845.

Kādēļ govju neslauciet,
Kam ganos nedzeniet?
Lakstīgala suņus sauca
Zaļas birzes galiņā.
325 [Secē (Seces pag. Jk)].

28846.

Aun kājiņas, lakstīgala,
Dzīsim govis izdegāi;
Izdegāi zaļa zāle,
Zelta rasa galiņā.
208 [Ēdolē (Ēdoles pag. Vp)].

1. Celies agri, lakstīgala,
Dzīsim govis līdumā,
Līdumā zaļa zāle,
Zelta rasa galiņā.
931 [Meirānos (Meirānu pag. Md)].

28847.

Aunies kājas, lakstīgala,
Dzīsim govis dābulā;
Tu ganīsi, es rakstīšu
Bāliņam nēzdaudziņu.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

28848.

Aunies kājas, lakstīgala,
Iesim govju paganīt!
Tu senēja ganītāja,
Tu zināji ganībiņas.
241 [Blīdienē (Blīdienes pag. Tk)].

1. Dzeltānaja cielaviņa,
Palīdz govis paganīt!
Tu bij' veca ganītāja,
Tu zināji ganībiņas,
Tu zināji ganībiņas,
Tu zināji dāboliņu.
325 [Secē (Seces pag. Jk)].

28849.

Aunies kājas, lakstīgala,
Palīdz govis pieganīt!
Tu zināji āboliņu
Deviņāmi lapiņām.
278 [Sodu Sesavā (Sesavas pag. Jg)].

28850.

Dievs dod vilkam aklam būt,
Lāčam strupu deguniņu:
Vilkam aitu neredzēt,
Lāčam auzu nebraucīt.
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

- 309 -

1. Dod, Dieviņ, šovasar
Labi man noganīt,
Vilciņam aklam dzimt,
Lāčam strupu deguniņu;
Vilkam ganu neredzēt,
Lāčam auzu nebradāt.
137 [Tirzā (Tirzas pag. Md)].

28851.

Dievs dod vilkam stulbam būt,
Lāčam strupu deguntīnu,
Tad es savas baltas aves
Vaļā laistu pavārtē.
149 [Nīcā (Nīcas pag. Lp)].

28852.

Dzeniet, gani, kur dzeniet,
Purvā lopu nedzeniet:
Purvā auga maldu zāle,
Tur telītes maldījās.
90 [Lodē (Kusas pag. Md)].

1. Man māmiņa piesacīja
Purvā lopu neganīt:
Purvā auga gaŗa zāle,
Tur telītes maldījās.
90 [Lodē (Kusas pag. Md)].

28853.

Dzeniet, gani, kur dzeniet,
Purvā vien nedzeniet:
Purvā manim kājas mirka,
Skujas bira vaiņagā.
90 [Lodē (Kusas pag. Md)].

28854.

Dzeniet, gani, kur dzīdami,
Dzeniet Dieva līdumā:
Trīs telītes iedzīsiet,
Trīsdeviņas izdzīsiet.
120 [Gaujienā (Gaujienas pag. Vlk)].

1. Dzenam, gani, kur dzenam,
Dzenam Dieva dārziņā;
Trīs telītes iedzinām,
Trejdeviņas izdzinām.
88 [Liezerē (Liezeres pag. Md)].

28855.

Dzeniet gani, kur dzīdami,
Dzeniet kunga tīrumā;
Tur saulīte naudu skaita
Baltajā ābolā.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

1. Dzenit, goni, kur dzeidami,
Dzenit saules teirumā:
Tur saul'ēte naudu skaita,
Uobuln'ēcā sādādama.
409 [Līksnas pag. D].

28856.

Ganos govis, ganos vērši,
Ganos pate ganu meita.
Lai Dieviņis man palīdz
Šo vasaru izganīt!
246 [Lestenē (Lestenes pag. Tk)].

28857.

Ganu meita Dievu lūdza,
Pa vārtiem izdzīdama:
Palīdz, Dieviņ, šo dieniņu,
Palīdz visu vasariņu!
28 [Nītaurē (Nītaures pag. Rg)], 1181 [Dūres pagastā (Vlk)], 305 [Vīkstenē (Stelpes (?) pag. B)], 379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

28858.

Laid, māmiņa, man' ganos,
Es gosniņas paganīšu,
Es gosniņas paganīšu
Pa balto āboliņu.
215 [Ugālē (Ugāles pag. Vp)].

28859.

Lakstīgala, vālodziņa,
Dzīsim gov's padegmē;
Tev samirks zīda kleita,
Man raibē villaniņ'.
2291 [Sasmakas novadā (Ārlavas pag. Tl)].

28860.

No rītiem celdamies,
Es to Dievu mīļi lūdzu,
Lai Dievs līdz izganīt
Līdz pašam vakaram.
208 [Ēdolē (Ēdoles pag. Vp)].

28861.

Nu dzen gani ganībās,
Pieguļnieki pieguļā.
Slēdz, Dieviņi, savus suņus
Sīkajās ķēdītēs!
324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)].

28862.

Palīdz, Dievs, kam palīdz',
Palīdz govju ganiņam
Krūmu krūmus izganīt,
Bēdas, kaites neredzēt!
290 [Lieliecavā (Iecavas pag. B)].

- 310 -

28863.

Sargā, Dievs, glabā, Dievs,
Manu mazu ganībiņu,
Rītā agri izdzenot,
Vakarā sadzenot!
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

50509.

Ai Dieviņi, ai Dieviņi,
Nu dzirdēja ciema ganu;
Nu dzirdēja ciema ganu,
Dabūs ciema kukulīti.
Tev ir rudzi, man ir pūri,
Tev jādod piedevas.
335 [Puzes Vp].

50510.

Ai tu manu maigo miegu,
Citi gani izdzinuši.
Lakstīgala suņus sauca
Resnajā ozolā.
45 [Bejas (Kolberga) Vlk].

50511.

Agri agri irbe tek,
Es basām kājiņām.
Tec, irbīte, pagaid' mani,
Līdz kājiņas apaušos.
224 [Lielvārdes Rg].

50512.

Aunies, meitiņ, baltas kājas,
Dzīsim govis paganīt;
Dzīsim govis paganīt,
Zaļajā birztalā.
283 [Nīgrandas Azp].

50513.

Cep, māte, kukuli,
Es dzīšu ganos;
Saēdis kukuli -
Tiš, kaza, mājās!
302 [Pampāļu (Ezeres) Kld].

50514.

Citi gani aizdzinuši,
Mani mazu pametuši.
Dievs dod manīm lielai augt,
Es ar mazus nepieņemšu.
433 [Tērvetes (Kalnamuižas) Jg].

50515.

Citi gani ganībās,
Man kājiņas neapautas.
Apaun man, māmuliņa,
Ar tām liepu vīzītēm!
179 [Katriņas C].

50516.

Cielaviņa, gludgalvīte,
Palīdz' govis paganīt!
Tu žiglāka, tu gudrāka,
Tu zin' zaļu āboliņu.
487 [Vietalvas Md].

50517.

Cīlaveņa, gludgalveitja,
Palaidi gūvu pīganeit!
Vīna tjav, ūtra maņ,
Treša munai vedekleņai.
170 [Kapiņu D].

50518.

Cīlaviņa, gludgalvīte,
Dzeisim gūvis paganīti!
Duobuliņā paganīsim,
Olūtiņā padzirdīsim.
170 [Kapiņu D].

50519.

Dievs nosoda tēvu, māti,
Kas bez laika ganos raida.
Sala kājas, sala rokas,
Sala plika pavēdere.
302 [Pampāļu (Ezeres) Kld].

50520.

Dzenit, goni, kur dzeidami,
Pūrā, goni, nadzenit;
Mygla, rosa pūriņā,
Tautas ceļa maliņā.
389 [Silajāņu Rz].

50521.

Dzeniet, gani, kur dzīdami,
Purvā ganus [gani?] nedzeniet;
Purvā, gani, nedzeniet,
Jums baltās villainītes.
378 [Seces Jk].

50522.

Dzeniet, gani, kur dzeniet,
Purvā, gani, nedzeniet;
Purvā guļ iebavieši [=čūskas],
Zaļas acis bolīdam(i).
373 [Sarkaņu Md].

50523.

Dzeisim, goni, kur dzeidami,
Dzeisim Dīva duorzeņī;
Dīva duorzā zaļa zuole,
Zalta rosa galeņā.
522 [Zvirgzdienes Ldz].

- 311 -

50524.

Dziedi agri, lakstīgala,
Dzīsim govis ganībās;
Tu dziedāsi, es rakstīšu,
Es rakstīšu, es veltīšu
Tautiešam nēzdodziņ(u).
273 [Mores Rg].

50525.

As māmeņai pyrmuo meita,
Guoju gonu pavadjāt.
Maņ zeilīte ciku ciku,
Jyutas [Jūstas?] golu da zjamjai.
364 [Sakas (Upesmuižas) Azp].

50526.

As, māmeņ, tovu gūvu
Naganeišu pa pūrim [ mežim];
Pa uobulu vīn ganeišu,
Uz upeiti dzartu dzeišu.
89 [Dricēnu Rz].

50527.

Ganeņš guoja ganeņūs,
Zalta reikste rūciņā;
Zalta reikste rūciņā,
Sudabriņa lapiņom.
170 [Kapiņu D].

50528.

Gonūs īdu, gonūs taku,
Gonūs mani meilejuos:
Gonūs mani raibas teles,
Gonūs boltas vylnanītes.
35 [Baltinavas Abr].

1. Gonūs īš', gonūs guoju,
Gonūs man meilejuos:
Gonūs man baltas teles,
Gonūs boltas vylnanītes.
35 [Baltinavas Abr].

2. Gonūs guoju, gonūs taku,
Gonūs maņ meilejuos:
Gonūs maņ raibas teles,
Gonūs siermi kumeliņi.
35 [Baltinavas Abr].

3. Gonūs guoju, gonūs īšu,
Gonūs man vajadzēja:
Gonūs man bolta vuška,
Gonūs mona raibaliņa.
605 [Skolas].

4. Vai māmiņ, dzeišu gonūs,
Vai syutama, nasyutama:
Gonūs maņ raibas teles,
Gonūs boltas vylnuonītes.
35 [Baltinavas Abr].

5. Ar māmeņu gonūs īšu,
Gonūs mani vajadzjā:
Gonūs muna bolta vuška,
Gonūs muna raibaleitja.
280 [Nautrēnu (Zaļmuižas) Ldz].

6. Gonūs guoju, gane beju,
Gonūs mani pīdarēja;
Gonūs mani pīdarēja
Boltas vuškiņas ganeit.
Boltas vuškiņas ganēju,
Raibus cimdus adeidama.
228 [Liepnas (Lipnas) Abr].

50529.

Labāk man ganos iet,
Ne sēdēt istabā:
Ganos man raibas govis,
Ganos bēri kumeliņi.
129 [Gudenieku Azp].

50530.

Gonūs īšu es, māmeņa,
Gonu maize man patyka;
Izaugdama gonūs guoju,
Izauguse tauteņuos.
247 [Makašānu Rz].

50531.

Visi gani padzinuši,
Mūs' ganiņa vien neredzu;
Mūs' ganiņu pametuši
Baltābula kalniņā.
302 [Pampāļu (Ezeres) Kld].

50532.

Mazi ganiņi nodzina,
Ko viņ(i) mazi paganīs?
Palīdziet paganīt,
Visi sīki žagariņi!
143 [Jāsmuižas D].

50533.

Māte mani labi māca,
Pa vārtiem vadīdama:
Ņem rīkstīti, trauc rasiņu,
Lai nemirka apaviņi.
291 [Orgresgala Rg].

50534.

Pats ar pašu maltu gāja,
Būs miltiem smalkiem būt;
Pats ar pašu ganos gāja,
Būs lopiem taukiem būt.
268 [Mētrienas (Ļaudonas-Odzienas) Md].

- 312 -

50535.

Saimanieka meita biju,
Guoju gonu izvadīt,
čīkstēt čīkstēj' mātes
kurpes,
Skonēt skonēj' jostu gali.
377 [Sāvienas Md].

50536.

Vacuo muotje gonys voda
Ar sudobra gaņekleiti;
Ka nūmyra vacuo muotje,
Maņ palyka gaņekleitje.
236 [Līvānu D].

b) Lopus no rīta izdzenot. Māju meita pavada ganus kādu gabalu

28864.

Brāļa goves ganos dzinu,
Lai guļ māršas laidarā,
Lai guļ māršas laidarā
Kā villaines pūriņā.
151 [Lieljumpravā (Jumpravas pag. Rg)].

28865.

Dzenat, gani, laik' ārā,
Dzenat laiku sētiņā:
Div' upītes celiņā,
Trešā ceļa maliņā.
15 [Jaunpilī (Zaubes pag. Rg)], 27 [Mālpilī (Mālpils pag. Rg)], 28 [Nītaurē (Nītaures pag. Rg)], 141 [Vijciemā (Vijciema pag. Vlk)].

28866.

Dzeniet, gani, laik' ārā,
Dzeniet laiku sētiņā!
Kad man bija govis slaukt,
Kad māmiņu aptecēt?
41 [Stukmaņos (Pļaviņās Rg)].

28867.

Ej ganos, ganu meita,
Tev tie gani piederēja:
Tev aitiņas, tev kaziņas,
Tev telītes raibuliņas.
28 [Nītaurē (Nītaures pag. Rg)].

28868.

Es gotiņu ganos dzinu,
Avitiņu līdza laidu;
Gotiņ' manim sieru deva,
Avitiņa villainīti.
146 [Lielkrūtē (Purmsātu, Bārtas pag. Lp)].

28869.

Guli, guli, ganu meita,
Guldi govis laiderā!
Citi gani noganīja
Tavu zaļu dāboliņu.
325 [Secē (Seces pag. Jk)].

28870.

Kupla līpa ganūs dzeine,
Vairuok kupla pavadeja:
Muoseiceņa gonūs dzeine,
Vedekleņa pavadeja.
409 [Līksnas pag. D].

28871.

Labāk gāju ganiņos,
Kā ganiņa pavados;
Ganiņam sviests, maizīte,
Kas ganiņa pavadam?
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)].

28872.

Labāk gāju ganiņos,
Ne ganiņu pavadīt:
Tikpat man kājas mirka
Kā īstam ganiņam.
13 [Ikšķilē (Ikšķiles pag. Rg)], 325 [Secē (Seces pag. Jk)].

28873.

Vacuo muot'e gonys voda
Ar sudobra gan'ekl'ēiti;
Ka nūmyra vacuo muot'e,
Man palyka gan'ekl'eit'e.
422 [Līvānu pag. D].

28874.

Cielaviņa meitu sauca,
Pagalmā stāvēdama:
Ceļaties, aunat kājas,
Citi gani aizdzinuši!
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

50537.

Aiju aiju, ciema gani,
Kam tik ilgi gulējāt?
Man telītes paēdušas
Tīru baltu āboliņu.
350 [Ropažu Rg].

505371.

Celies, māsiņ, celies augšā,
Jau tavs brālīts gotiņas gana.
604 [Dažādi iesūtītāji].

- 313 -

50538.

Izganīju div birzītes,
Trešai laidu ganīdama.
Nūlu cēlu nāburg' meitas,
Lai iet savas govis slaukt.
224 [Lielvārdes Rg].

50539.

Jau saulīte uz pusdienu,
Vēl istaba neslaucīt(a);
Vēl istaba neslaucīt(a),
Govis māva laidarā.
353 [Rubas (Reņģu) Jg].

50540.

Kam jūs govju neslaucāt,
Kam ganos nelaidāt?
Lakstīgala suņus sauca,
Kalniņā stāvēdama.
82 [Demenes Il].

50541.

Ko tie citi gani dara,
Ka tik ilgi neganīja?
Jau tās manas raibaliņas
Dābolā atsagula.
349 [Rites (Susējas-Kroņa) Jk].

c) Gani laiž lopus vakarā uz mājām, saimniece un māju meita tos sagaida

28875.

Ar Dieviņu paliekat,
Manas vecas ganībiņas!
Rītu būs jauna diena,
Būs jums jauna ganītāja.
49 [Jaunatē (Vecates pag. Vlm)].

1. Ar Dieviņu paliekat,
Šis dieniņas ganīkliņas!
Rītu būs cita diena,
Citas dienas ganīkliņas.
185 [Lielezerē (Ezeres pag. Kld)].

28876.

Dzeniet, gani, mājās,
Maltīte gatava:
Triju kuņu kājiņas,
Kucēna galviņa.
274 [Zaļā muižā (Zaļenieku pag. Jg)].

1. Laiž mājē, ciema gani,
Vakariņas izvārītas:
Kazas gāle, kazlēn' kājas,
čiekurīšu Ķiļķēniņi.
228 [Oktē (Vandzenes pag. Tl)].

28877.

Dzenat, gani, mājās,
Ņemat rungas rokā;
Ja ko saka saimeniece,
Dod ar rungu pierē!
121 [Gulbenē (Md)].

1. Dzenam, gani, govis mājā,
Ņemam labas nūjas rokā;
Ja ko sacīs saimenīce,
Sit par pašu kliedzamo!
126 [Kroņa Lejas pagastā (Lejasciema pagastā Vlk)].

2. Dzeniet, gani, mājās,
Ņemiet rungas rokā:
Ja ko saka saiminiece,
Runā droši pretim;
Ja ko saka kalpa sieva,
Dod ar rungu pierē!
302 [Rundālē (Rundāles pag. B)].

28878.

Dzeniet, gani, sētiņā,
Jau saulīte dzītavā!
Jau māmiņa sen gaidīja,
Pie vārtiem stāvēdama.
335 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

1. Dzenat, gani, sētiņāi!
Sen māmiņa ganus gaida,
Sen māmiņa ganus gaida,
Vaŗa vārtus atvēruse.
208 [Ēdolē (Ēdoles pag. Vp)].

28879.

Es savām telītēm
Dāboliņa saiti viju;
Vienu sēju vakarā,
Visas nāce maurodamas.
311 [Dzērvē, Susējā, Dignājā (Saukas Jk, Susējas Il, Dignājas Jk pag.)].

28880.

Es savām telītēm
Āboliņa valgu viju,
Vienu vedu rociņā,
Cita nāca pakaļā.
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

1. Es savām gosniņām
Baltābola saiti viju;
Vienu vedu rociņāi,
Citas nāca īdēdamas.
181 [Cīravā (Cīravas pag. Azp)].

28881.

Mājā, govis, mājā, avis,
Mājā, pate ganu meita!
Cel, māmiņa, zelta vārtus,
Lai iet govis sētiņā!
171 [Tāšu Padurē (Kalvenes pag. Azp)].

- 314 -

28882.

Mājā, govis, mājā, govis,
Vai mežā gulēsiet!
Kur jūsim zāļu siles,
Kur ganam launadziņš?
120 [Gaujienā (Gaujienas pag. Vlk)].

28883.

Maujiet, govis, izdzenot,
Nemaujieti pārdzenot,
Lai nesaka sveša māte,
Atmatā guldinātas!
281 [Ūziņos (Jēkabnieku pag. Jg)].

28884.

Neva laika, neva laika
Ganiem dzīt sētiņā;
Ne māmiņa guns kūruse,
Ne skaidiņu lasījuse.
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

28885.

Pūrā gūvs pīgan'ēju,
Rosā kuojis nūmozgavu,
Lai sac'ēja sv'eša muot'e,
Duobulā gan'ējus'e.
422 [Līvānu pag. D].

28886.

Purva malu ganīdama,
Āra bērza rīksti griežu,
Lai nesaka sveša māte,
Purva malu ganījuse.
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

28887.

Rindā manas raibuliņas
Pa celiņu brālīšos;
Kad es iešu tautiņās,
Rindā jūgšu kumeliņus.
195 [Raņķos (Raņķu pag. Kld)].

28888.

Rindājati, raibas govis,
Pa celiņu sētiņā;
Silā ēdat baltābulu,
Jūrā dzērāt skaidr' ūdeni.
224 [Kabilē (Kld)].

28889.

Saņem mani, māmuliņa,
Es sadzinu, ganījusi,
Divi pulki lopu dzinu,
Trešu sirmu kumeliņu.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

28890.

Saņem mani, māmuliņa,
Es sadzinu, ganījuse,
No baltā dāboliņa,
No zaļo rasinīšu.
330 [Kaldabruņās (Rubenes pag. Il)].

28891.

Saulīt' mazu gabaliņu,
Es vēl tālu ganībās.
Kad pārdzīšu, kad izslaukšu,
Kad nojāšu pieguļāi!
Māsa manas goves slauca,
Brālis jāja pieguļāi.
172 [Rāvā (Rāvas pag. Lp)].

28892.

Saulit' mazu gabaliņu,
Man notika liela skāde:
Man pazuda zelta rīkste,
Raibas govas ganidam.
219 [Dzirciemā (Dzirciema pag. Tk)].

28893.

Sētā dzinu raibas govis
Dubļainām(i) kājiņām;
Pie avota dzirdīt dzinu,
Upē kājas nomazgāju.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

1. Gotiņ mana dūmaļiņa
Dūnaiņām kājiņām;
Uz upīti dzirdīt dzinu,
Strautā kāju nomazgāt.
301 [Paskavā(?)].

28894.

Si pa ceļu, raibas govis,
Tprr, dūkani kumeliņi!
Māte gaida raibu govju,
Tēvs dūkanu kumeliņu.
322 [Saukā (Saukas pag. Jk)].

28895.

Sudrabotis gailis dzied
Zeltupītes maliņāi;
Pūš vējiņš, dreb vaiņags,
Nav man vaļas klausīties:
Saimeniece ganu gaida,
Vaŗa vārtus atvēruse:
"Vai pārdzini visas govis,
Vai novērpi ērkulīti?"
Visas govis gan pārdzinu,
Ērkulīti nenovērpu.
267 [Kalnamuižā (Tērvetes pag. Jg)].

- 315 -

28896.

Atdzen gani, atlīgo,
Es tecēju vārtu vērt;
Atnes man ganu meita
Zaļu ziedu vainadziņu.
401 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

1. Gani dzina, lopi māva,
Es tecēju vārtu vērt;
Man atnese ganu meita
Ābels ziedu vainaciņu.
Valkā pate, ganu meita,
Savu ziedu vainaciņu,
Man nopirka bāleliņš
Sudrabiņa lapiņām!
137 [Tirzā (Tirzas pag. Md)].

2. Pārdzen gani, pārlīgo,
Es tecēju vārtu vērt;
Man pārnesa ganu meita
Puķu pītu vaiņadziņu.
Valkā pate, ganu meita,
Savu puķu vaiņadziņu,
Man nopirka bāleniņš
Sīku spangu, spoža vaŗa!
161 [Alšvangā (Alšvangas pag. Azp)].

28897.

Atnāk mana raibaliņa
Par āriņu maurodama,
Pilns tesminis balta piena,
Pilni ragi dābuliņa.
322 [Saukā (Saukas pag. Jk)], 331 [Augškurzemē (Il)].

28898.

Dzenat, gani, pamazām
Pa maziem(i) vārtiņiem,
Lai telītes nesamina
Manu mazu bāleliņu!
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

28899.

Kur ganīji, ganu meita?
Nava govis pieēdušas.
Vai tu biji ganījuse
Rāva purva maliņā?
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

288991.

Sētē govis, sētē buļļi,
Sētē pate ganītāja!
Lielas govis, lieli buļļi,
Liela pate ganītāja.
Govis, buļļus salilinu,
Ganītāju nevarēju.
224 [Kabilē (Kld)].

28900.

Sētā, govis, sētā, govis,
Sētā, pate ganu meita!
Eita, govis, laidarā,
Ganu meita, istabā!
195 [Raņķos (Raņķu pag. Kld)].

d) Govis laiž laidarā un slauc

28901.

Gosniņ mana raibuliņa,
Dod tu man baltu pienu!
Dosi man baltu pienu,
Es tev došu zaļu sienu.
305 [Vīkstenē (Stelpes (?) pag. B)].

1. Gosniņ' mana raibuliņa
Puškainām kājiņām,
Tā man deva saldu pienu,
Es tai devu smalku sienu.
325 [Secē (Seces pag. Jk)].

28902.

Gotiņ mana raibaļiņa,
Kā tu māvi vakarā?
Vai tu māvi zelta staļļa,
Vai sudraba laidariņa?
400 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

1. Gosniņ mana raibaliņa,
Ko tu māvi vakarā?
Vai tu māvi zelta staļļa,
Vai sudraba laidariņa?
- Es nemāvu zelta staļļa,
Ne sudraba laidariņa:
Slinka mana saimeniece,
Dzina mani neizslauktu.
1880 [Jaunmuižā (Lutriņu pag. Kld)], 263 [Dobelē].

2. Gūt'eņ muna raibul'ēt'e,
Kuo mauruovi vokorā?
Vai mauruovi zalta saitys,
Vai sudobra pin'ēnkl'eņa?
- Ni mauruovu zalta saitys,
Ni sudobra pin'ēkl'eņa,
Es mauruovu slauc'ējeņis
Dzaltonim mat'eņim,
Dzaltonim mat'eņim,
Sorkon' ruožu vainoc'eņu,
Sorkon' ruožu vainoc'eņu,
Bolta kūka slauktiv'ēti.
4222 [Vārkavas pag. D].

- 316 -

3. Ko tu bļauj, raibaliņa,
Tik vēlā vakarā?
Vai tu gaidi zelta kūts,
Vai sidraba laideriņa?
- Es negaidu zelta kūts,
Ne sidraba laideriņa,
Es gaid' savas slaucējiņas
No tautām pārnākot.
100 [Rāmuļos (Rāmuļu pag. C)].

28903.

Gosniņ mana raibaliņa,
Kam tu māvi vakarā?
- Meitas mani izdzinušas,
Pusdienā neslaukušas;
Pilni pupi pierietuši,
Pilna tava slaucenīte.
345 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

28904.

Gotiņ mana platradzīte,
Kur bij man tevi likt?
Dārzā rūmes tev nebija,
Kūtī ragi tev negāja.
931 [Meirānos (Meirānu pag. Md)].

28905.

Grib kaķītis zivis ēst,
Netīk kājas slapināt;
Grib meitiņa piena strēbt,
Netīk govis rietināt.
180 [Valtaiķos (Valtaiķu pag. Azp)].

28906.

Kupla liepa, zelta zari,
Manā govju laiderē;
Tur saulīte jostu kāra,
Saules meita vainaciņu.
30 [Ozolu muižā, Suntažu draudzē].

28907.

Kupla liepa uzaugusi
Manā govju laidarā;
Kad es gāju govju slaukt,
Tur pakāru vaiņadziņu.
302 [Rundālē (Rundāles pag. B)].

1. Kupla liepa, zelta zari,
Manā govju laidarā;
Cik es gāju govju slaukt,
Tik pakāru vaiņadziņu.
17 [Ķēčos (ķēču pag. Rg)].

28908.

Man bij viena balta gove,
Tā man deva pulka piena:
Ik dieniņas sieru sēju,
Ik dieniņas sviestu kūlu.
63 [Sprēstiņos (Dauguļu pag. Vlm)].

28909.

Man bij viena raiba govs,
Tā man labi pienu deva,
Kūtī ragi neiegāja,
Ķipī piena nesaslaucu.
108 [Veismaņu pagastā (Vaives pag. C)].

28910.

Neba tīšas lietas dēļ
Divati sarājās:
Vien' negāja govis slaukt,
Otra ganu pavadīt.
195 [Raņķos (Raņķu pag. Kld)].

28911.

Nūž, telīte dod pieniņu,
Vai es tevi neganīju
Pa puriem, pa mežiem,
Pa lieliem tīrumiem?
16 [Kastrānē (Kastrānes pag. Rg)].

28912.

Rieri rieri, man' telīte,
Pilli ragi, pilli pupi!
Pilli pupi balta piena,
Pilli ragi ābulīna.
1191 [Ēveles draudzē].

1. Rieru rieru, man' gosniņ,
Tukši ragi, pilni pupi,
Pilna mana slaucenīte!
152 [Jērkulē (Krimuldas pag. Rg)].

28913.

Rīro gosniņa
četriem pupiem,
Es pate, slaucēja,
Diviem vien.
208 [Ēdolē (Ēdoles pag. Vp)].

28914.

Rindājati, raibas goves,
Pa celiņu laidarā!
Māte gaida laidarāi
Deviņāmi slauktuvēm.
152 [Raibeniekos (Durbes pag. Lp)].

28915.

Tekam abas ietaļiņas
Laidarī govis slaukt;
Ja nebūs cita trauka,
Slauksim vīra zābakos.
137 [Tirzā (Tirzas pag. Md)].

- 317 -

28916.

Cielaviņa tiltu taisa
Manā govju laidarā.
Taisi, taisi, cielaviņa,
Būs man sausa staigāšana!
121 [Gulbenē (Md)], 224 [Kabilē (Kld)], 345 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

50542.

Atnāk mana raibuliņa
Pār āriņu maurodama;
Pate kāpu kalniņā,
Ziedi bira lejiņā.
24 [Asares Il].

50543.

Atīt tauŗa taurādama
Par lelū tjeirumjeņu.
Pilni rogi bolta pīna,
Pylns vādars duobuleņa.
236 [Līvānu D].

50544.

Dzen iz sātu, nagon ilgi,
Drivinīka gūvu gane!
Byut par nakti ganījuse,
Ka na munu bruoliliņu.
326 [Preiļu D].

50545.

Dzenam, gani, mājā,
Jemam rungas rokā;
Ja ko saka saimenice,
Dod ar rungu pierē!
Vai nav govis pieēdušas,
Vai nedeva piena?
94 [Dunikas Lp].

50546.

Dzenit, gonim [goni], jau uz muojom,
Ņemat reiksti rūciņā!
Saiminīca dūs ar vuozu
Pa muguru, saleikusi.
Lai jei īt saleikusi,
Lelu kupri izmatusi.
51 [Bērzpils (Domopoles) Abr].

1. Dzanam, goni, jau uz muojom,
Jemam vāzas rūciņuos!
Kū sacīs sveša mōte -
Dūd ar vāzu mugurā,
Dūd ar vāzu mugurā;
Lai bāg cepļa dybynā.
174 [Kārsavas Ldz].

2. Dzenit, goni, sēteņā,
Jemit vāzas rūceņā!
Kura borga saimineica,
Tai ar vāzu par mugoru.
Lai skrīn cepļa dōbynā,
Cepļa pīri laizēdama.
89 [Dricēnu Rz].

50547.

Dzenit, goni, sātā,
Jemit vāzas rūkā!
Kura loba saiminīca,
Tei īt lūpim prīškā;
Kura kaida siveinīca,
Tei guļ cyuku midzinē.
579 [Viļāni Rz apr.].

50548.

Dzenet, goni, moajā,
Ņemet vāzas rūkā!
Kas sacēs: agri,
Tam ar vāzu pīrē.
Lai tyj vāza louztin louzt,
Lai tyj pīre pleistin pleist.
493 [Viļakas (Marienhauzes) Abr].

50549.

Dzenit, goni, sētiņā,
Jau māmiņa sen gaidēja:
Bolta putra pataisīta,
Gūvu klāvi pakaisīti.
358 [Rugāju Abr].

50550.

Dzenat, gani, sētiņā,
Uz manīm negaidāt!
Man jādzen paganīt
Baltābula kalniņā;
Mani gaida sveša māte,
Rīkšu sauja rociņā.
302 [Pampāļu (Ezeres) Kld].

50551.

Dzen mājāsi, ganu meita,
Negaid' sauli noietam;
Noies saule, atjās tautas,
Izklīdīsi raibaļiņas.
513 [Zemītes Tk].

50552.

Ei gūteņ, raibaleit,
Vysi bārni tevis gaida;
Vysi bārni tevis gaida,
Ar pīneņu puornākūt.
89 [Dricēnu Rz].

- 318 -

50553.

Gani dzina sētiņā,
Govis māva pakaļā;
Vai māva govis, vai nemāva,
Vai Laimiņa gavilēja?
212 [Launkalnes (Brantu) C].

50554.

Gosniņ mana, raibaliņa,
Nemau' sebu vakarā:
Sveša māte mani rāja,
Ka aiz kalna guldināju.
427 [Tadaiķu Lp].

50555.

Govtiņ, mana raibuliņa,
Ko tu māvi vakarā?
Vai tu biji neēduse,
Vai ūdeņa nedzēruse?
141 [Ivandes Kld].

50556.

Gosniņ, mana raibuļīte,
Ko tu nīdi vakarai?
Vai tu nīdi zelta saiti,
Vai sudraba laidariņu?
Zelta saiti gan dabosi,
Laidariņa nedabosi.
271 [Milzkalnes (Šlokenbekas, Cērkstes) Tk].

1. Gosniņ, mana raibaliņ,
Ko tu māvi vakare?
Vai tu māvi zīļu stalli,
Vai sudraba laidariņ'?
Zīļu stalli gan dabūs,
Laidariņu nedabūs.
16 [Alsungas (Alšvangas) Azp].

2. Gūteņ, munu raibaleiti,
Kuo mauruoji vokorā?
Voi mauruoji zalta saites,
Vai sudobra slauktiveites?
Es mauruoju zalta saitas,
I sudobra slauktiveites.
18 [Andrupenes Rz].

50557.

Tpru gūtiņ, raibaliņ,
Kuo mauruoji vokorā?
Es mauruoju tūs telīšu,
Kū aizveda tauteņūs.
228 [Liepnas (Lipnas) Abr].

50558.

Tpru gūteņa, raibaleite,
Kuo mauroj vokorā?
Voi mauroj zalta klāva,
Voi sudobra laidareiša?
Es mauroju tuos teleites,
Kur' palyka pakaļā.
89 [Dricēnu Rz].

1. Gūtiņ, munu raibalīti,
Kuo mauruoji vokurā?
Vai mauruoji tūs telīšu,
Kas palyka kryumiņus?
Vai mauruoji tuos zuoļtiņas,
Kas palyka ganībuos?
265 [Mērdzenes (Michailovas) Ldz].

50559.

Tu gūtiņ, raibuliņ,
Ko vokorā mauruoji?
Vai tev vajag zelta klāva,
Vai sudroba teirumiņu?
Maņ vajag zaļos zuoles
Un zaļuo teirumiņa.
174 [Kārsavas Ldz].

50560.

Telīt, manu raibuliņu,
Kam tu māvi vakarā?
Vai tu māvi brāļa kūti,
Vai māsiņas ganībā?
141 [Ivandes Kld].

50561.

Bļautin bļāva man telīte,
Kā tā bļāva, kā
nebļāv'?
Vai tā bļāva zaļu zāli,
Vai sudraba laidariņ'?
141 [Ivandes Kld].

50562.

Telīt, manu īdaliņu,
Ko īdēji vakarā?
Vai īdēji zaļu zāli,
Vai sarkano āboliņu?
109 [Ērķemes Vlk].

1. Gotiņ, mana raibaliņ,
Ko tu māvi vakarā?
Vai tu māvi zaļu zāli,
Vai baltaja āboltiņ'?
197 [Krotes Lp].

50563.

Tpru gotiņa, raibaliņa,
Kā tu māvi vakarā?
Vai es tevi neganīju
Pa balto āboliņu?
605 [Skolas].

- 319 -

1. Gotiņ manu, raibaliņ,
Ko tu māvi vakarā?
Vai es tevi neganīju
Sarkanā ābolā?
358 [Rugāju Abr].

50564.

Ko, ganiņi, nu gaidieti,
Kad sētā nedzenieti?
Jau saulīte tai vietāji,
Kad vakari sadzināti.
511 [Zebrenes (Reņķes) Tk].

50565.

Kur, muosiņa, tu īdama,
Vakariņā kuojas ovi?
Mes telītes sadzyņam,
I kuojiņas nūovam.
35 [Baltinavas Abr].

50566.

Māmulīte mani gaida
Sētā govis pārdzenam:
Vaŗa vārtus atvēruse,
Sudrabiņa aizvēruse.
369 [Saldus Kld], 374 [Sātiņu Kld].

50567.

Meitas mani aicināja
Laidarā govis slaukt.
Ko es iešu govis slaukt,
Ka man nava slaucenītes?
20 [Annenieku (Annasmuižas) Tk].

50568.

Nāca govis, nāca vērši
Pār Daugavu maurodami;
Nāca pate ganītāja,
Zelta valgi rociņā.
13 [Alojas (Ungurpils) Vlm].

50569.

Nemaujati man, gosniņas,
Vakarā pārdzenamas,
Lai nesaka sveša māte:
Atmatā guldināj'.
378 [Seces Jk].

50570.

Tā sacīja ganu meita:
Ej, bullīti, laidarā!
Kas man deva baltu putru,
Vēl ar siera gabaliņu!
141 [Ivandes Kld], 605 [Skolas].

50571.

Tec, gotiņa, laidarā,
Kas dos pienu vakarā?
Tukši ragi, pilli pupi,
Pilla mana slaucenīte.
448 [Umurgas (Umurgas-Sārumu) Vlm].

50572.

Vēl saulīte jūriņā,
Jau gotiņas noriņā;
Sen saulīte norietēse,
Vēl nesauca sētiņā.
48 [Bērzaunes Md].

e) Kāds no lopiem noklīdis, ganu meitai zudušais jāuzmeklē

28917.

Ai kaimiņi, ai kaimiņi,
Redzējāt lopu manu?
Sirma cūka lauku pieri,
Visas četras kājas kaltas.
324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)].

28918.

Ai kaimiņ, nāburdziņ,
Vai redzēji manu govi?
- Še tā bija, tur aizgāja
Gar mežmalu baurodama.
65 [Valtenbergā (Mazsalacas pag. Vlm)].

28919.

Dzenat, gani, dzenat, gani,
Kur vakar ganījām,
Tur palika raiba govs,
Tur māsiņa ganītāja.
309 [Biržos (Biržu pag. Jk)].

28920.

Lelele, ciema gani,
Man pazuda trīs gosniņas:
Tēva pieča, mātes oča,
Man pašai raibaliņa.
203 [Usmā (Usmas pag. Vp)].

1. Man pazuda trīs gosniņas
Diža meža maliņā:
Tēva pieķe, mātes lauķe,
Man pašai raibaliņa.
2291 [Sasmakas novadā (Ārlavas pag. Tl)].

28921.

Lelojat, ciema gani!
Man pazuda raibuliņa;
Vai pazuda niedrienā,
Vai baltā ābulā?
1880 [Jaunmuižā (Lutriņu pag. Kld)].

- 320 -

28922.

Man pazuda raibaliņa
Miglotāi rītiņā,
Miglotāi rītiņā,
Celmotāi līdumā.
151 [Priekulē (Priekules pag. Lp)].

28923.

Pieguļnieki, bāleliņi,
Redzējāt man' telīti?
Līki ragi, šļauni sāni,
Baltums astes galiņā.
421 [Taurupes pagastā (Rg)].

28924.

Saulīt' mazu gabaliņu,
Man notika nelaimīte,
Man pazuda raiba govs,
Div' baložu kumeliņi.
39 [Skrīveŗos (Skrīveŗu pag. Rg)], 325 [Secē (Seces pag. Jk)].

28925.

Ciema gani, bāleliņi,
Telīt' manu redzējāt?
Pate melna kā vabole,
Sudrabiņa radziņiem.
412 [Unguros (Ungurmuižas pag. D)], 408 [Krustpilī, Unguros un Stukmaņos (Krustpils, Ungurmuižas D un Pļaviņu Rg pag.)].

50573.

Arājiņ', bāleliņ',
Redzējāt man' telīt',
Man telīte pazudusi.
Pate melna kā vabule,
Pabalganu ļipas galu.
435 [Tilžas (Kokorevas) Abr].

1. Pieguļnieki, bāleniņ(i),
Redzējāt man' telīt'?
Man telīte pazuduse
Āboliņa kalniņā;
Pati melna, šļauni sāni,
Baltums astes galiņā.
605 [Skolas].

50574.

Cīma goni, cīma goni,
Man pazuda raibaliņa;
Man pazuda raibaliņa
Skeistu puču kaļniņā;
Skeistu puču kaļniņā,
Lela kunga teirumā.
493 [Viļakas (Marienhauzes) Abr].

50575.

Lelajiet, ciem gan,
Man pazud raibliņ!
Es ar būt gan leles,
Rauds nāc, nevare.
518 [Zlēku Vp].

1. Ļāļū ļāļū
cīma goni,
Maņ izgaisa raibaļ(iņ)a!
Kab raibaļa naizgaisusja,
Byutu rasā ļāļojusja.
89 [Dricēnu Rz].

2. Ei da ļuļi, cīma goni,
Maņ izgaisa raibaleitja!
Ka atrostu raibaleiti,
Vēl na tai (es) ļālotu.
551 [Ludza Ldz apr.].

50576.

Man pazuda raibaliņa,
Lielu krūmu maliņā;
Nostaigāju gaŗu dienu,
Meklēdama raibaliņu.
605 [Skolas].

50577.

Tu, Nn., cyuku gaņa,
Vai redzēji munu cyuku?
Munai cyukai sierma aste,
Slūksnem [streipem] suoni darinuoti.
285 [Nirzas (Nerzas) Ldz].

f) Dažādi apcerējumi par govslopiem, tos mājā apkopjot

28926.

Vai modere moderīte,
Bullis tevi nobadīs,
Kam nedevi bullītim
Svētu rītu sienu ēst.
159 [Aizputē (Aizputes pag. Azp)].

28927.

Ai telītes raibaliņas,
Kam jūs man neaugat?
Vai tā bija mana vaina,
Vai sieniņa pļāvējiņa?
80 [Kalsnavā (Kalsnavas pag. Md)].

28928.

Ei vērsīt bumbulīt,
Kam tu liels neizaugi?
Jau man bija vaŗa sakta
I baudien pabaudusi.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

- 321 -

28929.

Dod, Dieviņ, man telītes!
Ja ganiņa man nebij,
Gan es pate paganīšu,
Kamēr rīta rasa birs.
1181 [Dūres pagastā (Vlk)].

1. Dod, Dieviņ, man telītes!
Ja ganiņa man nebija,
Gan es pate paganīšu,
Svētu rītu svētīdama,
Svētu rītu svētīdama,
Rīta rasu žāvēdama.
17 [Ķēčos (ķēču pag. Rg)].

2. Dod, māmiņa, man telītes!
Man ganiņa nevajaga,
Gan es pate paganīšu,
Rīta rasu vītēdama.
324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)].

28930.

Dzeltānā cielaviņa
Govju kūti izložņāja;
Izskriedama sasit spārnus,
Maz telīšu atradusi.
76 [Gatartā (Gatartes pag. C)].

28931.

Ej, vistiņa, olu dēt
Manā govju laiderā,
Lai gotiņas tā viesās
Kā vistiņa oliņās!
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

28932.

Es atvēru govju stalli,
Te ir zelts, sudrabiņš;
Es atvēru aitu stalli,
Te ir baltas vilnānītes.
322 [Saukā (Saukas pag. Jk)].

28933.

Es dzievāju upmalēi,
Man gosniņas nedzērušas:
Veca mana māmuļīte,
Slinka mana līgaviņa.
172 [Rāvā (Rāvas pag. Lp)].

28934.

Es savām telītēm
Cekulainu vistu kavu:
Dod, Dieviņ, tik telīšu,
Cik spalviņu cekulā!
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

28935.

Gotiņ' mana raibuliņa
Atkal bēga brāliņos,
Atradusi tautiņāsi
Laisku siena pļāvējiņu.
325 [Secē (Seces pag. Jk)].

28936.

Gotiņ mana raibaļiņa,
Kā tu māvi vakarā?
Vai tev trūka zaļas zāles,
Vai tīrā ūdentiņa?
295 [Grienvaldē (Zālītes pag. B)].

28937.

Gotiņ' mana raibaliņa
Vakarēju ēdumiņu;
Pate biju pie māmiņas,
Sveša māte nedevusi.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)], 931 [Meirānos (Meirānu pag. Md)].

28938.

Gosniņai grūts mūžiņš,
Kam nav labs kopējiņš:
Salmus deva vakarā,
Salmus deva rītiņā.
2291 [Sasmakas novadā (Ārlavas pag. Tl)].

28939.

Kas manām telītēm
Šovakar zāles dos?
Pate gāju iz baznīcu
Nabagiem sieru dot.
126 [Kroņa Lejas pagastā (Lejasciema pagastā Vlk)].

28940.

Ķizi ķizi, saimeniece,
Buļļi auzas noēduši,
Kam nedevi bullīšiem
Svētu rītu āboliņu!
181 [Cīravā (Cīravas pag. Azp)].

28941.

Ko, māmiņa, vārda liksi
Šās vasaras telītēm?
- Kuŗa raiba - raibaļiņa,
Kuŗa melna - vabulīte.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

28942.

Kūtī iemu, kūtī teku,
Kūtī man lieli prieki:
Kūtī man govis vērši,
Kūtī baltas villainītes.
24 [Lēdurgas draudzē], 59 [Rūjienā (Rūjienas pag. Vlm)].

28943.

Laba biju saimeniece,
Labi savas meitas mācu,
No rītiņa agri ceļu,
Lai iet lopus apraudzīt,
Vai būs jēri, vai kazlēni,
Vai ar mazi sivēniņi.
226 [Kandavā (Tl)].

- 322 -

28944.

Man gotiņas, man pieniņš,
Citiem ragi, sūkaliņas!
Man krējums, man sviestiņš,
Citiem tikai samazdziņas.
69 [Bikserē (Patkules pag. Md)].

28945.

Mazu troksni izdzirdusi,
Ietecēju kūtiņā:
Man telīte atnākuse
Zeltainiemi radziņiem.
113 [Alūksnē].

28946.

Maun telītes, brēc aitiņas,
Dzirdēj' mani runājam:
Es bij' ziemu barotāja,
Es vasaru ganītāja.
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

28947.

Meitas, govis barodamas,
Buļļam siena pametat!
Ja tam siena nedosat,
Paliks govis ālavīcas.
76 [Gatartā (Gatartes pag. C)].

28948.

Nāc, vistiņ, purinies
Manā govju dārziņā [laidarī];
Sev purini pilnu pērkli,
Man telīšu pilnu dārzu!
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

28949.

Nakts vidū cēlusies,
Teku telīšu raudzīt;
Radu telīt' piedzimušu
Sudrabiņa radziņiem.
319 [Neretā (Neretas pag. Jk)].

28950.

Ne jostiņas neapjožu,
Teku govju laiderē,
Jau atradu mīļu Māru
Ar jaunām telītēm.
97 [Vecpiebalgā (Vecpiebalgas pag. C)].

28951.

Nevienam nesacīju,
Ko atradu laidarā:
Raibu telīt' i atradu
Sidrabiņa radziņiem.
871 [Liepkalnes apk. (Liepkalnes pag. Md)].

28952.

Paldies Dievu Dieviņam,
Man rociņa labi gāja:
Pilna kūts govju vēršu,
Pilns stallītis kumeliņu.
137 [Tirzā (Tirzas pag. Md)].

28953.

Puiši, zirgus barodami,
Buļļam sienu padodat!
Bullis deva baltu putru,
Deva siera gabaliņu.
73 [Dzērbenē (Dzērbenes pag. C)].

28954.

Še, vērsīt, tev maizīte,
Tu man dosi brūnus svārkus,
Tu man dosi brūnus svārkus,
Līdz pusei sidrabiņa.
87 [Liepas muižā (Liepas pag. C)].

28955.

Šķir mana māmuļa,
Zīmotas goves:
Zīmuļu, dūmaļu,
Baltmugurīti.
164 [Dunalkā (Dunalkas pag. Azp)].

1. Māte mane solīja
Trīs govju dote:
Zīmuļu, dūmuļu,
Baltmugurīti.
167 [Kazdangā (Kazdangas pag. Azp)].

28956.

Šogad vērsīts,
Citu gadu gosniņa
Slauniem sāniem,
Lauku pieri.
272 [Lielplatonē (Lielplatones pag. Jg)].

28957.

Tev, māmiņa, raibas govis,
Man bij visas dūmaliņas;
Dod man vienu raibaliņu,
Došu divas dūmaliņas.
294 [Grantelē (Iecavas pag. B)].

28958.

Tprr, telīt, še maizīte,
Tev, vērsīt, garoziņa!
Telīt' manim pienu deva,
Vērsīts pūru ritināja.
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)].

- 323 -

28958v1.

Tprr, gotiņa, še maizīte,
Še, vērsīti, āboliņš!
Gotiņ' manim pienu deva,
Vērsīts baltu sudrabiņu.
290 [Lieliecavā (Iecavas pag. B)].

28959.

Trim kārtām jostu jožu,
Uz kūtiņu tecēdama.
Audzē, Dievs, man telītes
Trim, četrām kārtiņām!
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)], 379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

28960.

Viena pate man gotiņa,
Tai Skudrīti vārdu liku,
Lai telītes vairojās
Kā skudrītes pūlītē.
28 [Nītaurē (Nītaures pag. Rg)].

28961.

Viena pate man telīte,
Māraliņu vārdu liku,
Māraliņu vārdu liku,
Vairumiņa gribēdama.
120 [Gaujienā (Gaujienas pag. Vlk)], 135 [Smiltenē (Smiltenes pag. Vlk)].

28962.

Vērsi vērsi, bulli bulli,
Kam tu mani kaitināji?
Jūgš' es tevim kļava loku,
Dzīšu gaŗu birzumiņu.
73 [Dzērbenē (Dzērbenes pag. C)].

28963.

Visas manas ceļa malas
Laimes koku pieaugušas:
No bērziņa jēriņš dzima,
No apsītes kazuliņš.
69 [Bikserē (Patkules pag. Md)].

1. Visi mani laimes koki
Ceļmalā saauguši;
No priedītes jēri auga,
No eglītes kazlēniņi.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

28964.

Visi ļautiņ' i sacīja,
Ka es augu raganiņa:
Ūdens nēši, zāļu nasta,
Tā bij mana raganiņa.
104 [Zelgavā (Grostonas pag. Md)].

50578.

Ai tu mana raibaliņa,
Neizsper baltu pienu!
Man vajaga balta piena,
Ko putriņas izvārīt.
273 [Mores Rg].

50579.

Ak tu Dievs, debess tēvs,
Mun telēni labi auga:
Cits ar ļipu, cits bez ļipas,
Cits ar līku deguntiņ'.
480 [Vējavas Md].

50580.

Ak tu Dievs, lietiņš lija,
Būs manām telītēm;
Būs manām telītēm
Āboliņa dzedziediņa.
485 [Viesienas (Lautera-Viesienes) Md].

50581.

Ak tu munu Semoneņi,
Kam tu mani napajēmi?
čuru čuru gūvis slaucu,
Klabu klabu svīstu neju.
348 [Rēznas (Rozenmuižas) Rz].

50582.

Appuškoju to gotiņu,
Kas vairāk piena deva;
Kuŗa piena man nedeva,
Lai puškoja Veļu māte.
100 [Dzērbenes (Pils-Dzērbenes) C].

50583.

Bim bim bullīti,
Neba tāļu vedīs:
Gar auzu lauku,
Dīriķa pirtī.
39 [Bārtas Lp].

50584.

Burrr burrr raibaliņa,
Dod man pilnu slaucenīti,
Tad es tevi paganīšu
Zaļā noras maliņā,
Burrrū burrrū burrū urrr!
605 [Skolas].

50585.

Caur sētiņu upe tek,
Man gosniņas nedzērušas.
Māmiņ' veca, sieviņ' slinka,
Māsiņ' tāli tautiņās.
141 [Ivandes Kld].

- 324 -

50586.

Cel kāju, dod pienu,
Bajāra gove!
Nabaga meitiņa
Slaucējiņa.
40 [Basu (Bases) Azp].

50587.

Dodi pienu, raibaliņa,
Dodi pilnu slauktuvīti;
Es tev devu labu vīķi,
Tu man dodi sviestu, pienu.
605 [Skolas].

50588.

Es negāju rudzaitē,
Rudzaitē kājas bada;
Es negāju govis slaukt,
Pērles bira slauktuvē.
378 [Seces Jk].

50589.

Es savām telītēm
Āboliņa saites viju;
Vērsīšam, bullīšam,
Tam saviju dedestiņa.
241 [Lubānas Md].

50590.

Es savām gotiņām
Baltābola saitē [saiti] sēju.
Ēd, gotiņa, nemauro
Tai mazajā zālītē.
248 [Mālpils Rg].

50591.

Es savāmi telītēmi
Āboliņa valgu vij(u),
Lai tās auga košas, baltas
Kā baltais āboliņš.
127 [Grostonas Md].

50592.

Es to daudzi nabāduoju,
Ka man vīnai juodzeivoj;
Ceplī guļu, rejā kuļu,
Sauleitē gūvis slaucu.
51 [Bērzpils (Domopoles) Abr].

50593.

Es uzgāju teterīti:
Puse balta, puse mella;
Tā aug manas raibas govis
Pusē mellas, pusē baltas, līgo.
546 [Kuldīga Kld apr.].

50594.

Gotiņ, mana launadzīte,
Launagai piedzimuse!
Dod, Dieviņ, lielai augt,
Būs launaga devējiņa.
224 [Lielvārdes Rg].

50595.

Gotiņ, mana ziedaļiņa,
Dubļainām kājiņām;
Pie avota dzirdīt dzinu,
Upē kājas nomazgāt.
193 [Krapas Rg].

50596.

Gūtiņ, gūtiņ, raibalīt,
Leikajimi radzeņim.
Lai ir leiks tys celiņš,
Kur brauc lepnais tautu dāls.
389 [Silajāņu Rz].

50597.

Gūteņ, munu dyukaleiti,
Dyukeinomi kuojeņomi;
Nūlaizēji pūra zuoli,
Kei biteitja zīdu kuori.
50 [Bērzgales (Kuļņēvas-Labvāržu) Rz].

50598.

Gotiņ, mana raibaliņa,
Kad tu man pienu dosi?
Doš' uz citu vasariņu
Trīs slauktuves dieniņā.
378 [Seces Jk].

50599.

Gosniņ, mana raibaliņa,
Kam izspēri baltu pienu?
Kā es sīvai māmuliņai
Bez slaukuma rādīšos?
79 [Daudzeses Jk].

50600.

Gosniņ, mana raibaliņa,
Pati kāpa kalniņā;
Pati kāpa kalniņā,
Pati nāca sētiņā.
104 [Ēdoles Vp].

50601.

Gosniņ, mana raibaliņa,
Neēd pļavas maliņā;
Tev sitīs klibu kāju,
Man nosegs villainīti.
141 [Ivandes Kld].

- 325 -

50602.

Grūt' bij man kalnā kāpt,
Vēl lejā notecēt;
Kalnā manas mājas bija,
Lejā lopu laidariņš.
141 [Ivandes Kld].

50603.

Ganos gāju, laiska biju,
Pate iet negribēju;
Govei metu ar akmeni,
Pašai piena devējai.
373 [Sarkaņu Md].

50604.

Juonīņai lobys gūs:
Plotim rogim,
Resnim cičym.
194 [Krāslavas D].

50605.

Jurīšam sirms zirdziņš,
Man gotiņa raibaliņa.
Apēd, vilks, Juŗa zirgu,
Kā tas mani neprecēja.
82 [Demenes Il].

50606.

Kalnā manas mājas bija,
Lejā lopu laidariņi;
La lā govis, la lā buļļi,
La lā pate ganu meita.
433 [Tērvetes (Kalnamuižas) Jg].

50607.

Kupla liepa uzauguse
Manā ganu laidarā;
Ik es gāju govis slaukt,
Ik pakāru vaiņadziņ'.
No liepiņas ziedi bira,
No vaiņaga sudrabiņš.
204 [Kursīšu Kld].

1. Kupla līpa izaugusja
Munu gūvu duorziņā;
Kod es guoju gūvu slauktu,
Tod pakuoru vaiņucjaņi.
Kreit nu līpas bolti zīdi,
Nu vaiņuka vyzuleiši.
194 [Krāslavas D].

50608.

Smuka smuka tā mājiņa,
Visapkārt ievas zied;
Visapkārt ievas zied,
Vidū liepa līgojās.
Cik es gāju govis slaukt,
Liepā kāru vainadziņu.
741.

50609.

Aug man skaists ozoliņš
Vidū govju laidarā;
Ieiedama govis slaukt,
Zarā kāru villainīti.
281 [Neretas Jk].

50610.

Maņ māmeņa gūvi devja,
Lelu, plotu uolaveicu;
Klāvā gūteņa mauruoja,
Es tauteņu ustobā.
50 [Bērzgales (Kuļņēvas-Labvāržu) Rz].

50611.

Māmiņai viena gove,
Pilnu deva slaucenīt',
Ko bērniņus pabarot,
Ko putriņu balināt.
269 [Mežmuižas Jg].

50612.

Mjaitys, gūvu raudzeidamys,
Buļam sīnu padūdit:
Buleits devja boltys putrys,
Daža sīra gabaleņa.
236 [Līvānu D].

50613.

Meitiņ' gāja govis slaukt,
Viņa saka: vai!
Es ar ķipi nopakaļ,
Paldies Dieviņam!
419 [Suntažu Rg].

50614.

Nāburg' māetei raibas govs,
Man tik tādas dūmaļiņas;
Es tev duošu dūmaļiņu,
Duo man vienu raibaļiņu!
179 [Katriņas C].

50615.

No baznics pārnakdam,
Ko mēs lab uzdziedis?
Uzdziedis buļļ dziesm,
Tas mums balt pien dod.
445 [Ugāles Vp].

50616.

Pas, gūteņ, mātuškeņ,
Dūd pīneņa slauktiveiti!
Aušu kurpis, īšu slauktu,
Likšu puču vainaciņu.
285 [Nirzas (Nerzas) Ldz].

- 326 -

50617.

Pro, gūteņa, raibaleitja,
Raibajomi kuojeņom!
Pyrmuo beja pyrmoleņa,
Ūtrej beja ūtaleņa,
Trešuo beja treštaleņa,
Zalta īkors pučainits(?).
314 [Pildas Ldz].

50618.

Raibas vien man telītes
Kā raibās cielaviņas;
Ne tās ēda purva zāli,
Ne dzeŗ rāva ūdentiņ'.
350 [Ropažu Rg].

50619.

Rej sunīši, dzied gailīši,
Man gosniņas laidarā;
Man gosniņas laidarā,
Gaida tevi, slaucējiņu.
Visi tavi rožu krūmi
Gaida tevi ceļamies.
605 [Skolas].

50620.

Riri, riete, kungam gos,
Kamēr Dieviņš pašai dos.
504 [Vitrupes (ķirbižu) Vlm].

50621.

Rieti, rieti, raibaliņa,
Dod man pilnu slaucenīti!
Tukši ragi, pilni pupi,
Pilna mana slaucenīte.
605 [Skolas].

50622.

Rīti, rīti, muna gūvs,
Pilny pupi bolta pīna;
Pylns vādars, zaļis zuolis,
Pylni rogi uobuleņa.
247 [Makašānu Rz].

50623.

Rieto, rieto,
Pilli pupi, tukši ragi;
Pieniņ' slaucu čuru čuru,
Sviestiņ' taisu luku luku.
338 [Rankas C].

50624.

Telīt, mana raibaliņa,
Dod man pilnu slauktuvīti!
Es tev devu pilnas karkles
Sarkanbalta āboliņa.
212 [Launkalnes (Brantu) C].

50625.

Skribu skrabu kažociņ,
Sievas vien istabā.
Ej kūtī, ved ārā
Raibaliņu ragaino.
184 [Ķēču Rg].

50626.

Tautu meita basa iet
Pār ābeļu līdumiņu;
Es nevaru basa iet
Ne lopiņu laidarā.
378 [Seces Jk].

50627.

Tautu meita bēdājāsi:
Ko es došu gotiņāmi?
Sakapāšu pupu lapas,
Baroš' savas raibaļiņas.
560 [Rīga ].

50628.

Tā bij māte, tā bij meita,
Tā māk meitas audzināt:
Ceļ no rīta labi agri,
Lai iet govis apraudzīt;
Govīm teļi, aitām jēri,
Kazām mazi kazlēniņi.
20 [Annenieku (Annasmuižas) Tk].

50629.

Telīt', mana raibaliņa,
Lec pa kalnu bāliņos;
Ņemšu zīļu vainadziņu,
Iešu pati atpakaļ.
217 [Lejasciema (Lejas) Vlk].

50630.

Tev, māsiņa, raibas govis,
Tu mācēji audzināt:
Izdzīdama, sadzīdama,
Ar sudrabu vēdināji.
378 [Seces Jk].

50631.

Tirgū iemu, tirgū teku,
Tirgū mani aicināja;
Tirgus māte man iedeve
Mellu govi platu ragu.
90 [Drustu C].

- 327 -

50632.

Trucīt, govis ālevīce,
Cik tu manim piena devi?
Es kājiņu apdauzīju,
Pa celmiem ganīdama.
306 [Patkules Md].

50633.

Tu, gūtiņ, tu, gūtiņ,
Muna meiļuo māmiņa.
Kad tautīts ryudynoj,
Taku tev žāluotīs.
389 [Silajāņu Rz].

50634.

Uz kūtiem tecēdama,
Trim kārtām jostu jozu;
Kūtī gov's, kūtī vērši,
Kūtī baltas villainītes.
3 [Adulienas Md].

50635.

Uz kūtiņu tecēdama,
Trim kārtām jostu jožu,
Lai aug manas telītes
Trim, četrām kārtiņām.
605 [Skolas].

50636.

Vysas munas raibas gūvis
Zīdaiņom kuojiņom;
Zīdaiņom kuojiņom,
Plotajim radziņim.
389 [Silajāņu Rz].

g) Dažādas dziesmas par govslopiem ganos

28965.

Ālavītes ganos dzinu
Purvājā, rāvājā;
Ne tās man piena deva,
Ne launaga nogulēt.
278 [Sodu Sesavā (Sesavas pag. Jg)].

28966.

Ar sakārni govei sviežu,
Pašai piena devējai,
Kam tā skrēja maurodama
Svešu ļaužu ābolā.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

1. Ar sakārni govei sviežu,
Pašai piena devējai,
Kam tā man kaunu dara,
Ieiet drauga druviņā.
41 [Stukmaņos (Pļaviņās Rg)].

28967.

Bāz, gotiņa, pilnu režģi,
Ej mājā stenēdama;
Laidarā izkratīsi,
Rīta sauli gaidīdama.
304 [Vecmuižā (Vecmuižas pag. B)].

28968.

Balta bērza rīksti griežu,
Raibas govis ganīdama;
Lai Dievs dod tik telīšu,
Cik lapiņu bērziņā!
43 [Tīnūžos (Ikšķiles pag. Rg)].

28969.

Bauŗo, bullīti,
Bauŗo, bauŗo!
Tev vaļas bauŗot,
Man gavilēt.
181 [Cīravā (Cīravas pag. Azp)].

28970.

Bij manāmi telītēm
Veca kūla mugurā;
Tā bij manas pašas vaina,
Ka nedzinu ābulā.
15 [Jaunpilī (Zaubes pag. Rg)].

28971.

Biz biz, gosniņa,
Dundurs astē,
Dundurs astē,
Kāpars mugurā,
Biz biz biz!
272 [Lielplatonē (Lielplatones pag. Jg)].

28972.

Bižu bižu, brāļa govs,
Tautu govs nebižoja,
Tautu govs nebižoja,
Steberēt steberēja.
401 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

28973.

Brāļa govis izganīju
Pa pļaviņu pļaviņām;
Tautu govis neganītu
Ne pa vecu kūlājiņu.
289 [Bruknā (Bruknas pag. B)].

1. Mātes govis paganīju
Gar pļavām, gar druvām;
Svešas mātes raibuliņas
Kalniņā guldināju.
191 [Kursīšos (Kursīšu pag. Kld)].

- 328 -

28974.

Brāļa govis neganīju
Pa pliko vecainīti:
Pļavas malu, druvas malu
Pa zaļo dābuliņu.
324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)].

1. Neganīju brāļu govis
Pa tiem cūku rakumiem:
Pora malu, pļavas malu
Pa zaļo dābuliņu.
325 [Secē (Seces pag. Jk)].

28975.

Brāļa govju neganīju
Sausajā dzedziedā;
Ābolā paganīju,
Avotā padzirdīju.
80 [Kalsnavā (Kalsnavas pag. Md)].

28976.

Bulli bulli, vērsi vērsi,
Kur tu savus ragus liki?
Kam tu gāji badīties
Ar Vāczemes gosniņām?
185 [Lielezerē (Ezeres pag. Kld)].

28977.

Bullīti bullīti,
Nebadi kaudzi!
Ko ēdīsi rudeni,
Ko pavasari?
164 [Dunalkā (Dunalkas pag. Azp)].

28978.

Dziedu, dziedu, ganu, ganu
Div' gosniņas raibulītes;
Dievs dod manim simtu simtu
No divām raibulēm!
224 [Kabilē (Kld)].

28979.

Duš, ēdiet, brāļa govis,
Es jūs vairs neganīšu;
Ganīs pati brāļa sieva,
Tā laidīs ābolā.
279 [Skurtsteņu muižā (Sesavas pag. Jg)].

28980.

Duš, ēdati, man gosniņas,
Es nav mūža ganītāja;
Atvedīs brālis sievu,
Tā būs mūža ganītāja.
219 [Dzirciemā (Dzirciema pag. Tk)].

28981.

Duš, ēdati, manas govis,
Šai mazā zāliņā,
Lai noskraida ciema govis,
Baltābolu meklēdamas.
264 [Džūkstē (Džūkstes pag. Jg)].

28982.

Duš, gosnīna, lec, bullīti,
Es radzīnus paturēšu!
Gove man pienu dos
Par radzīnu turējumu.
164 [Dunalkā (Dunalkas pag. Azp)].

28983.

Ēd, gosniņa, dzer, gosniņa,
Pildi savu vēderiņu;
Kad pārnāksi sētiņāi,
Pildi pillu slauktuvīti!
172 [Rāvā (Rāvas pag. Lp)].

28984.

Ēd, gosniņ, nebēdā,
Neba tevi skuķis gana:
Paauguse meita gana,
Div' pupiņi azotēi.
171 [Tāšu Padurē (Kalvenes pag. Azp)].

28985.

Ēd, telīte, purva zāli,
Nedzer purva ūdentiņu:
Gan es tevi padzirdīšu
Avotiņa lejiņā.
137 [Tirzā (Tirzas pag. Md)].

28986.

Ēd, telīte, pura zāli,
Nedzer pura ūdentiņu:
Vēl manam bāliņam
Trīs sidraba avotiņi.
59 [Rūjienā (Rūjienas pag. Vlm)].

28987.

Ēdat, govis, baltābolu,
Lai kūleja pura zāle,
Lai kūleja pura zāle
Tautu dēla kumeļam.
229 [Rideļu pagastā (Engures pag. Tk)].

1. Ēdat, govis, zemes zāli,
Lai stāv purva pūkainīte,
Lai stāv purva pūkainīte
Tautu dēla kumeļam!
353 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

28988.

Ēdat, govis, dzeŗat, govis,
Pildāt savus vēderiņus,
Lai nesaka sveša māte -
Aiz kalniņa guldinājse!
17 [Ķēčos (ķēču pag. Rg)].

- 329 -

28989.

Ēdiet, govis, gulēdamas,
Bārenīte ganītāja;
Kad izgāja mātes meita,
Spriņģējiet, lēkājiet!
325 [Secē (Seces pag. Jk)].

1. Ēdat, lopi, gulēdami,
Kalponīte ganiņos;
Kad iznāks saimeniece,
Skrejat, lopi, bizodami!
27 [Mālpilī (Mālpils pag. Rg)].

28990.

Ēdiet, govis, pura zāli,
Dzeriet pura ūdentiņu!
Kas jums deva āra zāli,
Kas avota ūdentiņu!
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

28991.

Ēdat, govis, pura zāli,
Dzeŗat pura ūdentiņu!
Rītā dzīšu amolā,
Pie avota dzirdināšu.
281 [Nītaures, Siguldas un Cēsu apvidū (Rg, C)].

28992.

Ēdat, govis, purvja zāli,
Lai stāv lauka āboliņš,
Lai stāv lauka āboliņš
Bērajam kumeļam.
232 [Talsos (Tl)].

28993.

Ēdiet, govis, purva zāli,
Līdz pavilnis noziedēs;
Kad pavilnis noziedēs,
Tad laidīšu ābolā.
161 [Alšvangā (Alšvangas pag. Azp)].

28994.

Ēdat, govis, pura zāli,
Nedzer't pura ūdentiņu:
Velna bērni piebradājši
Spalvainām kājiņām.
28 [Nītaurē (Nītaures pag. Rg)].

28995.

Ēdat, govis, zaļu zāli,
Minat kūlu kājiņām:
Zaļa zāle gauži raud,
Kūla gauži neraudāja.
121 [Gulbenē (Md)], 134 [Sinolē (Sinoles pag. Vlk)].

28996.

Ēdat, govis, zaļu zāli,
Neminat kājiņām:
Gan jūs rītu raudāsat
Zaļas zāles minumiņ'!
120 [Gaujienā (Gaujienas pag. Vlk)].

28997.

Ēdat, govis, zaļu zāli,
Neminati kājiņām:
Rudens nāca, ne vasara,
Zaļa zāle nobaloja.
185 [Lielezerē (Ezeres pag. Kld)].

28998.

Ēdat, govis, zaļu zāli,
Neminat kājiņām:
Zaļa zāle gauži raud,
Kājiņām nominama.
27 [Mālpilī (Mālpils pag. Rg)], 335 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē], 3641 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē], 391 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

289981.

Ēdat, govis, zaļu zāli,
Neminat kājiņām!
Citu rītu ielaidīšu
Baltajā ābolā.
200 [Skrundā (Skrundas pag. Kld)].

28999.

Ēdat, govis, siliņā,
Siliņā garda zāle,
Siliņā rozes zied,
Atmatā magonītes.
203 [Usmā (Usmas pag. Vp)].

29000.

Ēdiet, govis, ceļa zāli,
Dzeriet ceļa ūdentiņu:
Salda bija ceļa zāle,
Sālijs ceļa ūdentiņš.
134 [Sinolē (Sinoles pag. Vlk)].

29001.

Ēdat labi, brāļa govis,
Es jūs ilgi neganīšu;
Šovasaru paganīšu,
Brāļa bērnus žēlodama.
15 [Jaunpilī (Zaubes pag. Rg)], 27 [Mālpilī (Mālpils pag. Rg)].

29002.

Ēdiet, lopi, zaļu zāli,
Kājiņām neminiet:
Zaļa zāle uzbaroja
Kaŗavīra kumeliņu.
59 [Rūjienā (Rūjienas pag. Vlm)].

- 330 -

29003.

Ēdiet, manas brāļa goves,
Es jūs ganu dziedādama;
Nāks laiskā tautu meita,
Ganīs jūs raudādama.
16 [Kastrānē (Kastrānes pag. Rg)].

29004.

Ēdat, manas brāļa govis,
Es māsiņa ganītāja;
Rītā nāks tautu meita,
Aiz kalniņa guldenās.
28 [Nītaurē (Nītaures pag. Rg)].

29005.

Ēdat, manas mātes govis,
Es meitiņa ganītāja;
Rītā nāks kalponīte,
Nelaidīs ābulā.
28 [Nītaurē (Nītaures pag. Rg)].

29006.

Ēdat, manas raibas govis,
Ilgi jūsu neganīšu;
Ganīs tautu miglacīte,
Silmalā guldīdama.
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

29007.

Ēdat, manas raibas govis,
Pildait savus vēderiņus!
Kad būsit paēdušas,
Man būs prieks raudzīties.
141 [Vijciemā (Vijciema pag. Vlk)].

29008.

Ēdat, manas raibas govis,
Zaļajā zālītē!
Pilli ragi zaļas zāles,
Pilli pupi balta piena.
247 [Pētertālē (Struteles pag. Tk)].

29009.

Ēdiet, manas raibas govis,
Šādu tādu pura zāli!
Es maziņa ganītāja,
Dābuliņa nezināju.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

29010.

Ēdat, manas raibas govis,
Vai es jūsu neganīju?
Ābolā pieganīju,
Avotā padzirdīju.
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

29011.

Ej pa priekšu, priekšas gans,
Nepalieci pakaļā!
Mauro tevi i telītes,
Pakaļāi palikušu.
324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)].

29012.

Es aiz prieka nevarēju,
Raibuliņas ganīdama,
Raibas lielas, raibas mazas,
Visas raibas pulciņā.
205 [Ciecerē (Cieceres pag. Kld)].

29013.

Es aizdzinu raibas govis,
Sila malu ganīdama,
Zelta rīkste rociņā,
Zīda saite padusē.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

29014.

Es ganīju brāļa govis
Trejādā zālītē:
Ābolēja, niedalēja,
Padegās dusināju.
207 [Dundagā (Dundagas pag. Vp)].

29015.

Es meitiņa cielviņa,
Man gotiņas paēdušas,
Man gotiņas paēdušas,
Ābolā nogulušas.
36 [Rikterē (Sidgundas pag. Rg)].

29016.

Es nogriezu kuplu rīksti,
Brāļa govis ganīdama;
Cik zariņu rīkstei bija,
Tik gosniņu bāliņam!
207 [Dundagā (Dundagas pag. Vp)].

29017.

Es savām telītēm
Dāboliņa valgu viju;
Vērsīšam vien pietrūka,
Tam noviju dedesiņu.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

29018.

Es telītes paganīju
Ar vītola žagariņu;
Es rīkstītes nenogriezu,
Brāļa birzes netērēju.
1271 [Litenē (Litenes pag. Md)].

- 331 -

29019.

Ganiet, gani, kur ganiet,
Silā vien neganiet:
Silā auga dzelza zāle
Tēraudiņa ziediņiem;
Tur vajaga dzelzu govju,
Suņiem dzelzu pakaviņu,
Pašiem govju ganiņiem
Tēraudiņa zābaciņu.
421 [Taurupes pagastā (Rg)].

29020.

Ganu govis ābolā,
Ne tās man piederēja,
Māmiņai piederēja, -
Nebūs man nedevusi.
190 [Kuldīā].

1. Ganu govis ābolā,
Ne tās man piederēja,
Bāliņam piederēja, -
Vai būs man nedevuši?
Vai būs man nedevuši,
Kad es iešu tautiņās?
18 [Kliģenē, Meņģelē, Plāterē (Zaubes, Meņģeles un Plāteres pag. Rg)].

29021.

Ganu govis, ganu vēršus,
Ne tie manim piederēja:
Svešai mātei piederēja, -
Man rasiņas bridumiņš.
134 [Sinolē (Sinoles pag. Vlk)].

29022.

Gotiņ' mana dūmaliņa
Dūnaiņāmi kājiņām,
Dūņu purvu izbradāja,
Āboliņu meklēdama.
71 [Jaunbebros (Bebru pag. Rg)].

29023.

Gotiņ' mana raibaliņa
Dubļainām kājiņām,
Lai nesaka sveša māte,
Ka uz kalna guldināju.
325 [Secē (Seces pag. Jk)].

29024.

Gotiņ' mana raibaļiņa
Ēd ezera maliņā;
Tur tā ēda, tur tā dzēra,
Tur kājiņas nomazgāja.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

29025.

Gosniņ mana raibulīte,
Kur tu ēdi, kur tu dzēri?
Lejā ēdu, upē dzēru,
Strautā kājas mazgājos.
1880 [Jaunmuižā (Lutriņu pag. Kld)].

29026.

Gosniņ mana raibaliņa,
Nemau vēlu vakarē,
Nemau vēlu vakarē,
Nedar' kaunu ganiņam!
2291 [Sasmakas novadā (Ārlavas pag. Tl)].

29027.

Gosniņ' mana raibaliņa
Ziedainām kājiņām,
Ne tā brida dūņu puru,
Ne dzeŗ pura ūdentiņu.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

29028.

Gotiņ' mana raibaļiņa
Ziedainām kājiņām,
Nedrīkstēja purā brist,
Lai ziediņi nenobirst.
125 [Jaunlaicenē (Jaunlaicenes pag. Vlk)].

1. Gosniņ' mana ziedaļiņa
Negribēja purvā brist,
Negribēja purvā brist,
Lai ziediņi nenobirst.
221 [Engurē (Engures pag. Tk)].

29029.

Gotiņ' mana raibuliņa
Ziedainām(i) kājiņām;
Nedrīkstēju tāļu dzīt(i),
Lai ziediņi nenobira.
88 [Liezerē (Liezeres pag. Md)].

29030.

Gosniņ' mana raibuliņa
Ziedaiņām kājiņām,
Pate kāpa kalniņā,
Ziedi bira lejiņā.
170 [Lielnīkrācē (Nīkrāces pag. Azp)], 191 [Kursīšos (Kursīšu pag. Kld)], 208 [Ēdolē (Ēdoles pag. Vp)].

29031.

Gotiņ mana zīmaliņa,
Zelta zīme pierītē;
Kad es tevim maizi dotu,
Tad tu būtu tīra zelta.
71 [Jaunbebros (Bebru pag. Rg)].

1. Telīt mana zīmaļiņa,
Zelta zīme pierītē;
Kad tu būtu visa zelta,
Tad es tevim maizes dotu.
18 [Kliģenē, Meņģelē, Plāterē (Zaubes, Meņģeles un Plāteres pag. Rg)].

- 332 -

29032.

Gosniņ' mana cēberīte,
Tā neēda rāva zāli:
Smalku sienu, baltābolu,
To ēd mana cēberīte.
182 [Aizputes un Kuldīgas apriņķos)].

29033.

Govis ganu kalniņā,
Sausajā bērzienē;
Bērzienē gaŗi bērzi
Noliektām galotnēm.
190 [Kuldīā].

29034.

Kas kaiš govju neganīt,
Kas māmiņas neklausīt:
Govis man piena deva,
Māte sedza villānīti.
6 [Annas muižā (ķēču pag. Rg)].

29035.

Kur telītes ganīsim,
Kur odziņas lasīsim?
Lejā teles ganīsim,
Kalnā ogas lasīsim.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

29036.

Maurā govis, maurā vērši
Baltā puķu kalniņā.
Dzeniet, gani, ielejā,
Lai tik skaņi nemaurāja!
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

29037.

Mauro govis, mauro vērši
Lielajā tīrumā.
Nebēdā, māmuliņa,
Visi būsim vakarā!
324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)].

29038.

Malnos munos gūt'eņes
Kai malnos vabal'eit'es;
Es' poša gan'eidama
Kai bit'eita vuovoļuovu.
414 [Krāslavas apkārtnē].

29039.

Ne man tika šis mežiņš,
Ne tā meža ganekliņa:
Šī mežē dzelzu zāle,
Slikta bija ganekliņa.
2291 [Sasmakas novadā (Ārlavas pag. Tl)].

29040.

Neķīlā, vagariņ,
Manu mazu raibaliņu!
Es neļāvu, aizbizoja
Raibaliņa rudzīšos.
215 [Ugālē (Ugāles pag. Vp)].

29041.

Piektuļa, sestuļa,
Tās manas gotiņas:
Piektdien, sestdien
Es gāju ganos.
74 [Dzelzavā (Dzelzavas pag. Md)].

29042.

Raibas vien man telītes
Kā raibās cielaviņas;
Vai cielava ielēkuse
Manāi govju laiderāi?
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

29043.

Raibas vien man telītes,
Raibas lielas, raibas mazas;
Pati prieka nevarēju,
Raibaļiņu ganītāja.
335 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

29044.

Ruden ganu virsienā,
Pavasar ābolā:
Ruden zied virsieniņš,
Pavasar āboliņš.
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)], 97 [Vecpiebalgā (Vecpiebalgas pag. C)].

290441.

Ziedi, ziedi, papuvīte,
Zilajiem ziediņiem!
Ēdīs mana raibulīte
Ziedaiņām kājiņām.
200 [Skrundā (Skrundas pag. Kld)].

29045.

Ziedi, ziedi, pureniņ,
Avotiņa lejiņā;
Rītu dzīšu raibas govis,
Noraus tavu cekuliņu!
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

1. ķīvitīni, Andrejīni,
Laiki savu cekulīnu!
Izdzīs mani govju gani,
Noplūks tavu cekulīnu.
158 (Nīcā).

2. Ziedi, ziedi, pīpenīte,
Sudrabiņa ziediņiem!
Dzīs rītā kazu gani,
Noraus tavu cekuliņu.
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

- 333 -

29046.

Sīkas vieni man telītes,
Sīka pati ganītāja;
Sīku griežu ganeklīti
Sīkā lagzda krūmiņā.
190 [Kuldīā].

29047.

Zila zila man gotiņa
Kā zilā cielaviņa,
Ne tā ēda purva sienu,
Ne dzeŗ rāvas ūdentiņu.
347 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

29048.

Zila zila man gotiņa
Kā zilā cielaviņa;
Pie avota dzirdīt dzinu,
Upē kājas nomazgāt.
297 [Lepšukalnā pie Bauskas (Bauskas pag. B)].

29049.

Tprrši, manas raibas govis,
Ēdat āra āboliņu,
Jums jau bija panikuse
Meldu zāle siliņā!
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

29050.

Trīs reiziņas pa gadiņu
Savas govis appuškoju:
Vasarsvētkos, Jāņu rītā,
Pirmo reizi pusdienā.
212 [Sarkanmuižā (Sarkanmuižas pag. Vp)], 219 [Dzirciemā (Dzirciema pag. Tk)].

29051.

Tur, ganiņi, nedzenat,
Kur gulēja pieguļnieki,
Lai telītes nedabūja
Sagulēta dāboliņa!
309 [Biržos (Biržu pag. Jk)].

29052.

Vērsis gāja baurēdams,
Zaļu birzi locīdams.
Baurei, vērsi, nebaurei,
Jau telītes dābulāi!
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

29053.

Vērsīti, bullīti,
Nebadi cintiņu!
Kur meitas sēdēs,
Vaiņagus vīdamas?
134 [Sinolē (Sinoles pag. Vlk)].

29054.

Visas dziesmas izdziedātas,
Buļļa dziesma nedziedāta;
Dziediet, meitas, buļļa dziesmu,
Tad gotiņas piena dos!
1331 [Sikšņu pagastā (Gaujienas pag. Vlk)].

1. Visas dziesmas izdziedātas,
Buļļa dziesma nedziedāta:
Paldies saku bullītim,
Kas putriņu baltu taisa.
40-1 (Bigauņciemā).

29055.

Cīlaveņa gludgalv'ēte,
Paleidz gūvu pīgan'ēt!
Tev škyrās, tev vadās,
Tev gudrais podūmenč.
409 [Līksnas pag. D].

29056.

Cielaviņa govis gana
Āboliņa pļaviņā;
Lakstīgala suņus sauca,
Kalniņā stāvēdama.
80 [Kalsnavā (Kalsnavas pag. Md)].

h) Aitas

29057.

Ai meitiņas, ai māsiņas,
Glabājiet aveniņu!
Aveniņa ļipiņā
Piecas baltas vilnainītes.
95 [Odzienā, Vietalvas (Odzienas pag. Md)].

1. Mīlēt mīl man aitiņas,
Vairāk mīl aveniņš:
Aveniņa ļipiņā
Piecas baltas villainītes.
90 [Lodē (Kusas pag. Md)].

29058.

Vuceniņ, bareniņ,
Kas tavā ļipiņā?
Ir tavā ļipiņā
Simtu baltu vilnānīšu.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

29059.

Aitiņ' mana rogulīte
Pelēkām kājiņām,
Tur adīju skaistus cimdus,
Tur pelēkus mētelīšus.
120 [Gaujienā (Gaujienas pag. Vlk)].

- 334 -

29060.

Aitiņ, siena gabaniņ,
Negul' ceļa maliņā,
Gul' manā stallītī,
Dod man baltas vilnainītes!
324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)].

29061.

Aitiņ, siena gabaniņ,
Negul' ceļa maliņā!
Tavu rotu kungi nesa,
Tavu mani bāleliņi.
6 [Annas muižā (ķēču pag. Rg)], 68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)], 75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)], 92 [Mārcienā (Mārcienas pag. Md)], 335 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē], 407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

29062.

Aitiņ, siena gabaniņa,
Negul ceļa maliņā:
Tiesas kungi Rīgā brauca,
Ieņems tevi karietē.
19 [Koknesē (Kokneses pag. Rg)].

29063.

Aitiņa kūtī,
Tā mani prieki,
Tur teku rītā,
Tur vakarā.
302 [Rundālē (Rundāles pag. B)].

29064.

Aitiņai balts bērniņis
Pelēkām kājiņām;
Audīš' baltas villainītes
Pelēkām maliņām.
208 [Ēdolē (Ēdoles pag. Vp)].

1. Dod, Dieviņu, man aitiņas
Pelēkām kājiņām;
Es audīšu villainītes
Pelēkām vallenēm.
216 [Ventspilī].

29065.

Aitiņai mīksta villa,
To es nesu rociņē;
Goviņai gaŗas kājas,
Tā par upi pāri brien.
2291 [Sasmakas novadā (Ārlavas pag. Tl)].

29066.

Aitu bariņš atskrēja
Pa lielo tīrumiņu;
Atnāk paša ganītāja,
Vilnānītes rakstīdama.
401 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

29067.

Audzē, Dievs, man aitiņas,
I baltās, pelēkās!
Man vajaga villainīšu
I balto, pelēko:
Baltās segšu saulītē,
Pelēkās migliņā.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

29068.

Aveniņ, bucēniņ,
Nelec rožu dārziņā:
Lēksi rožu dārziņā,
Kodīs bite kājiņā.
126 [Kroņa Lejas pagastā (Lejasciema pagastā Vlk)].

1. Aitiņ mana sīksprodzīte,
Nelec mēļu dārziņāi:
Mēļu puķei sīva lapa,
Kož tavāi kājiņāi.
172 [Rāvā (Rāvas pag. Lp)].

2. Aveniņ, bucēniņ,
Nelien lazdu krūmiņā:
Līsi lazdu krūmiņā,
Kodīs buža kājiņā.
1181 [Dūres pagastā (Vlk)].

29069.

Avitiņa magonīte,
Puško manu augumiņu!
Es tev došu āboliņu
Deviņām lapiņām.
146 [Lielkrūtē (Purmsātu, Bārtas pag. Lp)], 156 [Vērgalē (Vērgaļu pag. Lp)], 172 [Rāvā (Rāvas pag. Lp)].

1. Aitiņ, siena gabaniņa,
Dod man savu villainīti!
Es tev došu āboliņu
Deviņām lapiņām.
137 [Tirzā (Tirzas pag. Md)].

29070.

Avitiņa magonīte,
Puško manu augumiņu,
Lai es varu līdzi tapti
Ar bajāra meitiņām!
146 [Lielkrūtē (Purmsātu, Bārtas pag. Lp)].

29071.

Avitiņa magonīte,
Līdzi pūru pielocīt!
Kad pūriņu pielocīsi,
Tad es tevi mitināšu.
185 [Lielezerē (Ezeres pag. Kld)].

- 335 -

29072.

Brēc aitiņa, brēc kaziņa,
Neva siena pļāvējiņa.
Kuš, aitiņ, kuš, kaziņ,
Pirkšu siena pļāvējiņu!
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

29073.

Buč aitiņa magonīte,
Dod man tavu villainīti!
Dzīšu tevi paganīt
Baltābola kalniņā.
173 [Rokaišos (pie Aizputes Azp)].

29074.

Buč aitiņa magonīte,
Tev ar šautu nesviedīšu:
Nolauzīšu ievas zaru,
Birdinātu birdināšu.
161 [Alšvangā (Alšvangas pag. Azp)].

1. Klus', aitiņa, ko tu brēci,
Vai es tevi šautiem sviedu?
Es nolauzu bērzu rīksti,
Viegli tevi biedināju.
215 [Ugālē (Ugāles pag. Vp)].

29075.

Buč aitiņa maronīte,
Tev ganiņa nevajaga,
Tevi gana mīļa Māŗa
Baltābula kalniņā.
1880 [Jaunmuižā (Lutriņu pag. Kld)].

29076.

Buč aitiņ sīksprodzīt,
Tu man' greznu padarē;
Kā puķīte es sēdē
Tautu galda galiņē.
2291 [Sasmakas novadā (Ārlavas pag. Tl)].

29077.

Dika dika avitiņa,
Āz Daugavas jēri brēca;
Nevarēja pāri tapt,
Ne apkārt aptecēt.
172 [Rāvā (Rāvas pag. Lp)].

29078.

Dika dika avitīna,
Viena mella, otra balta;
No tās mellas cimdi, zeķes,
No tās baltas villainītes.
164 [Dunalkā (Dunalkas pag. Azp)].

1. Kic aitiņa, man' aitiņa,
Kic, baltā, pelēkā!
No pelēkas sagšu audu,
No baltās villainīti.
401 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

29079.

Dod, Dieviņi, mīļa Māra,
Man trejādas avitiņas!
Mellu, baltu pūrā liku,
Pelēko mugurā.
1880 [Jaunmuižā (Lutriņu pag. Kld)].

29080.

Dziedi, dziedi, ganu meita,
Lai aug baltas avitiņas;
Ja tu labi nedziedāsi,
Tad augs rudas, puspelēkas.
1880 [Jaunmuižā (Lutriņu pag. Kld)].

29081.

Es ganīju baltas avis
Diža meža maliņā.
Līdz', Dieviņ, paganīt,
Būs man baltas villainītes!
357 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

29082.

Es, māmiņa, aitu gane,
Man rīkstītes nevajaga,
Es aitāmi pavīcinu
Ar balto vilnainīti.
401 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

29083.

Es nebiju cūku gans,
Ne pakulu vērpējiņa;
Avitiņu ganiņš biju,
Baltas villas vērpējiņa.
156 [Vērgalē (Vērgaļu pag. Lp)].

29084.

Es ūzgāju ganīdama
četru lapu dābuliņu;
Man' aitiņa mellacīte,
Es tev došu dābuliņu.
317 [Lindē (Birzgales pag. Rg)].

29085.

Es, cūciņas ganīdama,
Tik netapu nabagā;
Ganu baltas avitiņas,
Aužu baltas villānītes.
179 [Vecsieksātē (Sieksātes pag. Azp)].

29086.

Ka tī jāri nav'eisuši,
Ta m'es pl'iki vozuotūs,
Ni beut' cymdu, ni beut' z'eču,
Ni kažūka mugorā.
422 [Līvānu pag. D].

- 336 -

29087.

Krūma māte, Meža māte,
Gani manas avitiņas!
Kad es iešu tautiņās,
Ik pie krūma ziedu likšu.
218 [Aizupē (Aizupes pag. Tk)].

1. Krūma māte, Lapu māte,
Pagan' manas baltas aitas!
Kad es iešu tautiņās,
Krūmiņiem ziedu došu,
Liepai došu raibus cimdus,
Ozolam kreklu kāršu,
Mazajam kārkliņam
Maukšu zelta gredzentiņu.
216 [Ventspilī].

2. Krūmi krūmi, meži meži,
Ganat manas avitiņas!
Kad es iešu tautiņās,
Ikkatram ziedu došu:
Ozolam deķi segšu,
Ābelei villainīti,
Lagzdiņai, alksnītim,
Katram došu prievitiņu.
145 [Krotē un Bunkā (Krotes un Bunkas pag. Lp)].

29088.

Kupla mana aitiņa,
Pods mugurā,
Pods mugurā,
Puspods astē.
(Liepkalnē).

1. Podiņš mugurā,
Puspodiņš ļipā! -
Kad ieraugi gūbainīti,
Paliec par sila čakārnīti!
152 [Jērkulē (Krimuldas pag. Rg)].

290881.

Kur es savas avetiņas
Svētu rītu paganīšu?
Baltābula kalniņē,
Diža ceļa maliņē.
224 [Kabilē (Kld)].

29089.

Še, Mēslu māte, tava daļa,
Neņem pate savu roku!
(Liepkalnē).

29090.

Smuidri kārkli, gaŗi kārkli,
Avenam gaŗa vilna,
Tie bij labi viju vīti;
Tā bij laba dzīpariem.
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

29091.

Tav māsiņa, slikta laime,
Tav pelēkas avetiņas:
Saka tevi netikušu,
Redz pelēkas villainītes.
181 [Cīravā (Cīravas pag. Azp)].

29092.

Tev, māsiņa, slikta laime,
Tev pelēkas avitiņas.
- Tev, māsiņa, vēl jo slikti,
Ne tev mellas, ne pelēkas.
181 [Cīravā (Cīravas pag. Azp)].

29093.

Cielaviņa aitas gana
Baltābola kalniņā.
Gani, gani, cielaviņa,
Būs man baltas vilnānītes!
64 [Valmierā (Valmieras pag. Vlm)].

29094.

Cielaviņa aitas gana
Liela ceļa maliņā;
Tā nebija cielaviņa,
Tā bij meitu māmuļiņa.
97 [Vecpiebalgā (Vecpiebalgas pag. C)], 391 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

50637.

Aitiņ' blēja kūtiņā,
Pēc garozas gaidīdama.
Še, aitiņa, garoziņa,
Neblēj vēlu kūtiņā.
378 [Seces Jk].

50638.

Aitiņam balts bērnīš
Pelēkam kājiņam;
Dievs līdz man pieganīt,
Būs man balta villainīt';
Būs man balta villainīt'
Pelēkam maliņam.
452 [Užavas (Zīras) Vp].

- 337 -

1. Aitiņai balts bērniņis
Pelēkām kājiņām;
Kad noauda villainītes -
Pelēkām maliņām;
Kad apsedza mugurā,
Kā bajāra meitenīt'.
477 [Vecpils Lp].

50639.

Aite aite, ko tu brēc,
Va tu sav gan brēc?
Tavs ganiņš krūmiņas
Pelēkam ausiņam.
518 [Zlēku Vp].

50640.

Aitiņām, māsiņām,
Visām kuplas muguriņas;
Kad atnāca ievas zieds,
Visām plikas muguriņas.
605 [Skolas].

50641.

Aitiņ, mana rogulīte,
Pelēkām kājiņām;
Tur adīju raibus cimdus,
Tur pelēkus kamzulišus.
224 [Lielvārdes Rg].

50642.

Aitiņ manu, sprogainīti,
Tavu košu kažociņu:
No tā tava kažociņa
Kungi drēbes šūdināja.
13 [Alojas (Ungurpils) Vlm].

50643.

Vuškiņ muna, moguneite,
Naguļ ceļa maleņā;
Guļ munā kūtiņā,
Dūd maņ boltu vylnainiti!
Vuškiņai klāvu taisu,
Kab jej zīmu nasasoltu.
522 [Zvirgzdienes Ldz].

50644.

Vuškiņ muna, pyupaļiņa,
Ej munā kļēviņā;
Guļ man balta vylnonīte
Ar zīdiņim nūkaisīta.
143 [Jāsmuižas D].

50645.

Vuškeņ, snīga kapaniņu,
Naguļi ceļa maliņā;
Nu tevis kungu [kungi] tīsu prosa,
Maņ vēļ mozi buoļaļiņi.
605 [Skolas].

50646.

Aitiņ, siena gabaniņ,
Negul' ceļa maliņā;
Visu ļaužu acis krita
Uz to tavu kuplumiņu.
198 [Krustpils D].

50647.

Vuškjeņ munu, magaņeņ,
Nagul cjeļa maleņā;
Reitu brauks lely kungi,
Nūjems tovu vylnaņeiti.
51 [Bērzpils (Domopoles) Abr].

50648.

Vuškeņ munu, magaņeņ,
Naguli ceļa maleņā;
Kungi brauce, tevis sauca,
Tu bosom kuojeņom.
559 [Rēzekne Rz apr.].

50649.

Vuškiņ, munu, puškoliņ,
Puškoj munu augumiņi!
Tevi puškoj svāta Muora
I ruden', pavasar'.
35 [Baltinavas Abr].

50650.

Vuškiņ munu, nagadķeņ,
Naguļ vālu kryumiņā;
Skujas tovas kuojas badīs,
Skudras leiss vilniņā.
174 [Kārsavas Ldz].

50651.

Aitiņ tavu, vilniņ tavu,
Māmiņ, tavu darījum'!
Kungi nesa tavu rotu,
Tavu mani bāleniņ'.
605 [Skolas].

50652.

Aita birīte, vaicuoja:
Kura muna saiminīca?
Tei ir tova saiminīca,
Kur palāka vilnainīte.
605 [Skolas].

506521.

Vušku berītis puorskrēja
Par kalniņu sprindžēdam;
Vušku gana pakal skrēja
Ar adekļu vuocelīti.
605 [Skolas].

- 338 -

50653.

Aventiņ, bucentiņ,
Neej tāļu mežiņā!
Satiks tevi bužainīts,
Iekodīs kājiņā.
148 [Jaunpiebalgas C].

50654.

Akmeņainu zemi aru
Ar pelēku avetiņu;
Buč, aitiņa, nerausties,
Lai ļautiņi nesmejas.
364 [Sakas (Upesmuižas) Azp].

50655.

Ane gane, vušku gane,
Tev reikstītes navajaga;
Apsasedzi vilnuoneiti,
Var vuškeņas šveļbinuot.
236 [Līvānu D].

1. Es mameņai vušku gaņa,
Man reikstītis navajaga:
Paplatēju vylnoneiti,
Satak vysas pulceņā.
466 [Vārkavas D].

50656.

Ar aitīnu Iļģos braucu,
Brālim vesta līgavīnu;
Buč, aitīna, nerausties,
Lai ļautīni nesmejas.
126 [Grobiņas Lp].

50657.

Auniņ, radziņ, kur tu tek?
Es pi ciem aitam tek.
Kājiņs gāj kripu krap,
Astiņ gāj viju vap.
445 [Ugāles Vp].

50658.

Aveniņ, buceniņ,
Nelec rožu dārziņā!
Tev kājiņa nolūzīs,
Man nosegs villainīti.
391 [Sinoles Vlk].

50659.

Aveniņ, buceniņ,
Nelied dziļi mežiņā!
Satiks sila junkuriņš,
Plēsīs tavu kažociņu.
338 [Rankas C].

50660.

Balta bija man aitiņ'
Depainām kājiņām;
Greznu audu villainīti,
Greznu metu mētādam.
141 [Ivandes Kld].

50661.

Bolta vuška jyuras muova
Ar dzaltonim nadzeņim.
Ja man byutu kunga nauda,
Es nūpierktum tū vuškeņu;
Es nūpierktum tū vuškeņu,
Brauktum meitu cīmiņā.
170 [Kapiņu D].

50662.

Bolta vuška jyuru brida
Dzaltonim radzeņim;
Muna māmeņa sajēme,
Byus maņ boltas vylnaneites.
280 [Nautrēnu (Zaļmuižas) Ldz].

1. Bolta vuška jyurys muovja
Dzaltonym radzeņim;
Muna māmeņa pacierpa,
Man izaudja vylnineiti.
314 [Pildas Ldz].

2. Bolta vuška jeuras muove
Ni muozguota, ni (nū)cārpta;
Muna māmeņa apcierpa,
Man izaude vilnuoneiti.
236 [Līvānu D].

3. Bolta vuška jyura muovja
Dzaltonim radzeņim;
Jaunas meitas prīškā guoja,
Boltas vylnas grybādamas.
278 [Naujenes (Maļonovas) D].

50663.

Baltas auga avitiņas
Rūzganāmi kājiņāmi.
Lai es austu villainītes
Rūzganāmi maliņām.
605 [Skolas].

50664.

Balti balti man jēriņi
Kā baltie pūpoliņi;
Baltas baltas villainītes,
Vēl baltāka audējiņa.
224 [Lielvārdes Rg].

50665.

Briņģē, māmiņa,
Briņģē, briņģē;
Briņģē auniņu
Ar visu villu;
Briņģē sivēnu
Pusplucinātu.
16 [Alsungas (Alšvangas) Azp].

- 339 -

50666.

Buč aitiņ, ko tu raud,
Vai tu savu ganu raud?
Tavs ganiņš sen apguls
Apukš zaļa velentiņ.
200 [Kuldīgas Kld].

50667.

Buč aitiņa, tiš kaziņa,
Tai ganiņa nevajag':
Tevi kaus, mani ved
Par kaimiņu notariņ.
571 [Talsi Tl apr.].

50668.

Diku, mana avetiņa,
Viena balta, otra melna;
Lai tā balta mazgājās
Āboliņa rasiņā.
605 [Skolas].

50669.

Diku diku avitiņas,
Trīs mārciņas mugurā.
No divām cimdus zeķes,
Trešā baltu villānīti.
Avitiņa, magonīte,
Puško manu augumiņu.
453 [Vadakstes Jg].

50670.

Dika dika vucineņ,
Kai vakar, aizvakar:
Nu kalneņa ļajeņā,
Tur sjādjāja jaunys mjaitys.
326 [Preiļu D].

50671.

Dievs man deva baltas aitas
Pelēkiem vēderiem;
Audīš' baltas villainītes
Pelēkām maliņām.
141 [Ivandes Kld].

50672.

Dzen, bāliņi, aitas ganos,
Lai aitiņas barojas,
Lai aug aitai gaŗa vilna,
Būs māsiņai villainītes;
Būs māsiņai villainītes
Pašā pūra galiņā.
605 [Skolas].

50673.

Es gotiņas ganos dzinu,
Avitiņu līdzi laidu;
Gotiņ' manim sieru deva,
Avitiņa villainīti.
384 [Sēemūkšu C].

50674.

Es iedzinu savas aitas
Sudrabiņa laidarā,
Būs tam tautu dēliņam
Sudrabiņa kažociņš.
224 [Lielvārdes Rg].

50675.

Es izgāju vakarā
Auniņam sienu zagt;
Ieraudzīju saiminieku,
Metu maisu krūmiņos;
Metu maisu krūmiņos,
Auna rikšus palēcos.
149 [Jaunpils Tk].

50676.

Vucyns guoja sīna zagt
Ar sudobra zuobokim;
Sateik sātas saiminīk',
Tripu trapu atpakaļ.
605 [Skolas].

50677.

Es skotūs, es verūs,
Kas zam golda skrabškinoj?
Tej Buorbola aitu cierpa,
Vylnu lyka kurvītī.
Puse vilnas Donotam
Par kurvīša turīšonu.
89 [Dricēnu Rz].

50678.

Kas gribit garas vylnas,
Juonit [Juojīt] vuškas pīguļē;
Kas gribit skaistas sīvas,
Gulit jyuru maliņā.
414 [Stirnienes Rz].

50679.

Kopča solu trūpeņim,
Tei bej loba lūpeņim;
Egļu sola skujiņom,
Tei bej loba vuškeņom.
280 [Nautrēnu (Zaļmuižas) Ldz].

- 340 -

50680.

Mjaitiņis kei vuškeņis,
Vuškeņis kei biteitis;
Mjaitiņis mīra licējys,
Vuškeņis vylnys devējys.
50 [Bērzgales (Kuļņēvas-Labvāržu) Rz].

50681.

Meitu māte bēdājās:
Reta vilna aitiņai,
Kam biezeni [biezputru] nevārīji,
Aitām vilnu šķeterējot?
396 [Skrīveŗu Rg].

50682.

Mīļi mīļi man vuškiņ(i),
Vēl mīļāk(i) vucaniņ';
Vucanam gara vilna,
Tīvu sprēdu dzīpariņ'.
605 [Skolas].

50683.

Nazalīli, vuciniņ,
Vilniņā gulādams:
Atīs muote, nūcierps tevi,
Paliks plyka muguriņa.
51 [Bērzpils (Domopoles) Abr].

50684.

Nu būs silta istabiņa,
Nu būs jauka valodiņa:
Divas laivas jēri nāca,
Trešā sīki kazlēniņi.
433 [Tērvetes (Kalnamuižas) Jg].

1. Pasacīju meitiņām
Pa priecīgu valodiņu:
Divi laivas jēru nāca,
Trešā sīku kazlēniņu.
374 [Sātiņu Kld].

50685.

Pižruž aits gan
Liele ceļ maliņe.
Gan, gan, Pižruž,
Būs tev balts villainits.
445 [Ugāles Vp].

50686.

Savas acis izraudāju,
Tēva aitas ganīdama;
Paldies saku vilciņami,
Kas pa vienai aizvazāja.
Nu ir laiks Rīgā braukt,
Un par Rīgu pastaigāti.
12 [Allažu Rg].

1. Sovas acis izrauduoju,
Tāva cyukas ganīdama.
Paldīs saku vilciņam,
Kas pa vīnai kryumūs vylka,
Nyu ir vaļa Reigā braukt,
Nyu pa Reigu platītīs.
465 [Varakļānu Rz].

50687.

Slinkas meitas, neguļāt,
Eita, raugāt avju stalli!
Pa kaktiem ielīdušas
Stallī baltas avitiņas.
497 [Vīpes (Mežmuižas) D].

50688.

Tik man tika tīrumā,
Tik mežiņa maliņā:
Tīrumā tīri rudzi,
Mežā baltas avitiņas.
302 [Pampāļu (Ezeres) Kld].

50689.

Trim kārtām zelta josta
Ap resno ozoliņu;
Tā pieder tam puišam,
Kas vasaru aitas gana.
605 [Skolas].

50690.

Vecāmāte avis gana,
Kalniņā gulēdama;
Vecāmāte aizmiguse,
Avis rudzos saskrējušas.
39 [Bārtas Lp].

50691.

Vucineņ, birineņ,
Tev septeņi gabaleņi:
četras kuojas, divi ausis,
Septeits lipa pakaļā.
89 [Dricēnu Rz].

50692.

Zīmaļu zāmaļu
Ganiņu dziesmu,
Auniņš krūmos,
Saitīti kaklā.
188 [Klosteres (Klosteres-Aizputes) Azp].

i) Kazas

29095.

Ai āzīti murmulīti,
N'ej uz ciema kaziņām,
Satiks meža junkuriņis,
Saplēsīs kažociņu!
28 [Nītaurē (Nītaures pag. Rg)].

- 341 -

29096.

Ai kaziņu Bārbaliņa,
Tavu žiglu kazlēniņu:
Vakar vēli radījās,
Šodien leca, badījās.
113 [Alūksnē].

29097.

Ak tu Dievs, laba laime,
Kaz' āzīti man atveda!
Tur man būs skaņa taure,
Tur viksēti zābaciņi.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

29098.

Balta kaza, balts āzīts,
Balta pate ganītāja;
Tik vien bija melnumiņa
Kā astītes galiņā.
69 [Bikserē (Patkules pag. Md)], 111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

29099.

Balta kaza velējās
Avotiņa lejiņā:
Vai būs lietus, vai būs sniegs,
Vai būs sausa vasariņa?
16 [Kastrānē (Kastrānes pag. Rg)], 28 [Nītaurē (Nītaures pag. Rg)].

1. Balta kaza velējās
Daugaviņas maliņā:
Vai iz lietu, vai iz sauli,
Vai iz sava precenieka?
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

29100.

Es bukam zarus laužu,
Pie krūmiņa pieiedam;
Buciņš manu vaiņadziņu
Nesa ragu galiņē.
217 [Ārlavā (Ārlavas pag. Tl)].

291001.

Es nolauzu kazai ragu,
Citu ganu gaidīdama;
Tā nebija mana vaina,
Tā bij citu ganu vaina.
3031 [Tomē (Tomes pag. Rg)].

29101.

Kas manai kaziņai?
Nāk galviņu grozīdama.
Nakti bija bārusēs
Ar to vilka māmuliņu.
421 [Taurupes pagastā (Rg)].

1. Atiet mana vecā kaza,
Ragus vien slaistīdama;
Vai tā bija bārusies
Ar tiem sila junkuriem?
931 [Meirānos (Meirānu pag. Md)].

29102.

Kas tī dzīd? Klongas(?) dzīd.
Kū juos dora? Kozas gona.
Kai juom beja nadzīduot,
Kozu pīna paāduš'?
434 [Ludzas un Abrenes apr.].

29103.

Kiz, kaziņ, kārklu grauzt,
Atej, kārklu pagrauzusi,
Dzīva būsi aiziedama,
Pazasargi atiedama!
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

29104.

Kiz, kaziņa, kārklu grauzt,
Negrauz zaļu ozoliņu,
Lai lapoja ozoliņš
Brūnajām lapiņām!
137 [Tirzā (Tirzas pag. Md)].

29105.

Kis, kaziņa, kārklu grauzt,
Negrauz zaļu ozoliņu,
Lai stāv zaļš ozoliņš
Bitītēm jālīgo!
324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)], 325 [Secē (Seces pag. Jk)].

29106.

Kiš, kaziņa, kārklu grauzt,
Negrauz zaļu ozoliņu,
Lai stāv zaļais ozoliņš
Jaunajam brālīšam!
324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)].

29107.

Kiš projām, kiš projām,
N-nieku kazlēniņi!
Saskrējuši, nograuzuši
Mūs' bāliņa žagariņus.
226 [Kandavā (Tl)].

29108.

Man bij viena balta kaza,
Man bij sviesta dievsingan:
Sviestu metu kaudzītē,
Ar sieriem atstutēju.
28 [Nītaurē (Nītaures pag. Rg)].

29109.

Man bij viena balta kaza,
Tā man deva pulka piena:
Pienu ēdu, pienu dzēru,
Pienā muti nomazgāju.
169 [Nīgrandā (Nīgrandas pag. Azp)].

- 342 -

29110.

Mūkat, gani, mūkat, gani,
Nu nāk kazu ķērējiņi!
Alvacīti, svinkājīti,
Tu jau mani nepanāksi!
226 [Kandavā (Tl)].

29111.

Sudāram balta kaza,
Sekumi cilājama.
Balta piena upe tek,
Sviestu meta kaudzītē.
6 [Annas muižā (ķēču pag. Rg)].

29112.

Trīs reizītes es nokliedzu,
Kunga kazas ganīdams,
Lai aug balti man dēliņi
Kā kundziņa kazlēniņi.
134 [Sinolē (Sinoles pag. Vlk)].

291121.

Trūdi rūdi vasariņa,
Pilna baltu kazlēniņu;
Uz akmeņa sakāpuši,
Ļipas vien škurināja.
69 [Bikserē (Patkules pag. Md)].

29113.

Tu, puisīt, nezinē,
Kādas domas es domē:
Es domē tavus miežus
Ar kazām noganet.
223 [Iķenē (Vandzenes pag. Tl)].

291131.

Vakar pirku baltu kazu,
Šodien vilki aizbriņģēja.
Maksā, Dievs, manu naudu,
Manu bērnu vēkšējienu!
70 [Jaunbebros (Bebru pag. Rg)].

29114.

Citkārt bija labi laiki,
Kad es biju kazu gans:
Pienu ēdu, pienu dzēru,
Pienā muti nomazgāju.
281 [Nītaures, Siguldas un Cēsu apvidū (Rg, C)].

50693.

Oi āzītī, bīberīti,
Nēej uz ciema kaziņām!
Citādi tev ciema suņi
Tavas bikses plucinās.
301 [Palsmaņa Vlk].

50694.

Āzīti, bucīti,
Kur liki bārzdiņu?
Atdevu vilkam
Kalnu galā.
212 [Launkalnes (Brantu) C].

50695.

Cūka cūka, kaza kaza,
Tās ienaida cēlējiņas:
Cūka sētu cauri līda,
Kaza sētu pāri lēca.
109 [Ērķemes Vlk].

50696.

Ejat, meitas, vakarāt,
Uožam sīnu padavuš,
Lai uozītis Dīvu lyudz
Ar vysomi kazeņom.
389 [Silajāņu Rz].

50697.

Es norāvu kaimiņam
No piejuma kazas ādu,
Lai tā āda, ko tā āda,
Maksā lipa pusdalderi.
46 [Beļavas Md].

50698.

Ka man beja bolta koza, kiz koz kiz koz!
Pīnu ēžu, pīnu dzēru, kiz koz kiz
koz!
Suliņuosi mozguojūs, kiz koz kiz koz!
Boltu pīnu stulpim slēju, kiz koz!
Svīstu mešu kaudzītēs, kiz koz kiz koz.
168 [Kalupes D].

50699.

Kad [Sak'?] sunītis nosprāgdams:
Rokat mani paslieksnē;
Sak' kaziņa pāriedam(a):
Te guļ ādas ģērmanītis.
364 [Sakas (Upesmuižas) Azp].

50700.

Kiz kaziņ, kārklu grauzt,
Negrauz brāļa ozoliņ'!
Lai stāv brāļa ozoliņš,
Kur putniem uzamest;
Kur putniem uzamest,
Rītā dziesmas nodziedāt.
211 [Ļaudonas Md].

- 343 -

50701.

Liela, gaŗa ganu meita
Kazas gana dzedziedā,
Pati, kuņa, aizmigusi,
Kazas auzas noēdušas.
48 [Bērzaunes Md].

50702.

Me-e-e kozys bārns,
Kū es tam padareišu?
Tovu muoti vylks apjādja
Par kuojeņis klaudzjējumu.
606 [Vitebskas guberņa].

50703.

Nepīdar, nepīdar
Vuškiņai klybojūt,
Kaziņai, tai pīdar,
Tai radziņi cylavuos.
236 [Līvānu D].

50704.

Sik, āzīti, maimurīti,
Lec uz ciema kaziņām!
Nāks rudenis, nokaus tevi,
Kur būs citi maimurīši?
46 [Beļavas Md].

50705.

Vacaistāvs siermu buordu
Pa sileņu kozas gona,
Kam jam beja naganīt,
Kozas pīna padzārušam.
265 [Mērdzenes (Michailovas) Ldz].

1. Vacistāvs, sierma buorda,
Pa sileni kozas gona.
Vacamuota pīna prosa,
Kozeņai eiz asta div cicīši.
605 [Skolas].

50706.

Vecamtēvam sirma bārda,
Pa siliņu kazas gana,
Trīc bārdiņa, čīkst lapiņa,
Skrien kaziņa sprauslādama.
265 [Mērdzenes (Michailovas) Ldz].

50707.

Vacaistāvs, sierma buorzda,
Kozas gona sileņā.
Es padevu Dīvpaleigu,
Jis ar uozi kriumeņūs.
247 [Makašānu Rz].

50708.

Vacais dāds, sierma buorda,
Pa sileņu kozas gona;
Sileņš dagi, kozas bāg,
Vacajami buorda dag.
522 [Zvirgzdienes Ldz].

50709.

Vienu pašu kazu slauču,
Sieru sēju, puišiem devu;
Sieru sēju, puišiem devu,
Lai ar mani me(ņ)ģējās.
399 [Skujenes (Pils-Skujenes) C].

50710.

Zinu, zinu, nasacīšu,
Kas tū cīma kozu kāva.
Tāvs iz rejas gaļu kopaj,
Muote pūrā dasas taisa.
14 [Alsviķa Vlk].

50711.

Žīds sēž kazai mugurā,
Jāj uz mežu pieguļā.
Žīdam bārzda, kazai bārzda,
Abiem diviem spicas bārzdas.
112 [Ezeres Kld].

j) Cūkas

29115.

Ai Dieviņ, ai Dieviņ,
Cūka tek audeniski!
Kad redzētu mūsu kungi,
Tā būt' laba kaŗa ķēve.
3251 [Sunākstē, Neretā un Ērberķē (Sunākstes, Neretas un Mazzalves pag. Jk)].

29116.

Dod, māmiņa, kam dodama,
Nedod manis cūkganam:
Cūkas brida pa ezeru,
Es raudāju maliņā.
185 [Lielezerē (Ezeres pag. Kld)].

1. Cūciņ' brida ezerā,
Es raudāju maliņā,
Nedrīkstēju pakaļ bristi,
Ne apkārt aptecēt.
264 [Džūkstē (Džūkstes pag. Jg)].

29117.

Es puisītis kā kundziņis,
Man cūciņas jābaro;
Cepur' mana, širmēm šūta,
Iekrīt cūku silītē.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

- 344 -

1. Cepur' mana, sprogainīte,
Iekrīt cūku silītē;
Cik gribēju laukā ņemt,
Aiz smiekliem nevarēju.
109 [Vestienā (Vestienas pag. Md)].

2. Cepur' mana, šņorainīte,
Iekrīt cūku silītē;
Lai tā bija gan šņoraina,
Tāpat cūkas jābaro.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

29118.

Es tev lūdzu, nāburdziņ,
Nesēj zirņu ceļmalē:
Man ir pieci lieli vepŗi,
Desmit mazu sivēniņu.
6 [Annas muižā (ķēču pag. Rg)].

29119.

Es tev lūdzu, nāburdziņ,
Nesēj zirņus celmalā:
Mana cūka rikšiem skrēja,
Sivēn' plaskim pakaļā.
16 [Kastrānē (Kastrānes pag. Rg)].

1. Tev, kaimiņ, es piesaku,
Nesēj zirņus ceļmalā:
Tur man cūkas rikšiem skrēja,
Sivēniņi aulekām.
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

29120.

Gaŗa gaŗa rindiņa
Cūciņu tek.
Dievs dod citu gadu
Jo gaŗu rindu.
200 [Skrundā (Skrundas pag. Kld)].

29121.

Gauži raud cūku meita,
Redz papuvi apaŗam.
Neraud' gauži, cūku meita,
Būs tev rudzu rugājiņš!
1880 [Jaunmuižā (Lutriņu pag. Kld)].

29122.

Gudra gudra man galviņa,
Sadzen cūkas kūtiņā.
Jau bij gudra, vēl būt' gudra,
Kaut mācējse izskaitīt.
92 [Mārcienā (Mārcienas pag. Md)].

29123.

Gudra gudra man galviņa,
Sadzin' cūkas kūtiņā;
I tad būtu vēl gudrāka,
Kad durvtiņas aiztaisītu.
931 [Meirānos (Meirānu pag. Md)].

29124.

Kam tie lieli gani gana
Liela ceļa maliņā?
Piecas cūkas, seši vepŗi,
Simtiņš mazu sivēniņu.
41 [Stukmaņos (Pļaviņās Rg)].

29125.

Kas kait cūkas neganīt,
Cūkas raka sudrabiņu;
Kas kait māti neklausīt,
Māte auda vilnainīti.
324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)].

29126.

Kas kaitēja cūkganam,
Cūka raka sudrabiņu,
Cūka raka sudrabiņu,
Mīkstu sakni meklēdama.
174 [Rudbāržos (Rudbāržu pag. Azp)].

29127.

Kas manas cūciņas
Silā tramda?
Pelēka irbīte
Raibiem spārniem.
267 [Kalnamuižā (Tērvetes pag. Jg)].

29128.

Kuilenītis lielījās
Daiļu ņemt līgaviņu.
Ņem kuilīt, cūkas meitu,
Būs vienādas villainītes!
2291 [Sasmakas novadā (Ārlavas pag. Tl)].

29129.

Kur, kuilīti, tu tecēji,
Zelta puški pakaklē?
- Tek' uz ciema cūciņām,
Sivēniņi jākrustī.
109 [Vestienā (Vestienas pag. Md)].

29130.

Kur tecēja cūku meita
Ar to zīda priekšautiņu?
Stallē teka apraudzīt
Sudrabotus kuiļa bērnus.
189 [Kuldīgas Kalnmuižā (pie Kuldīgas)].

29131.

Kur tecēsi, mella cūka,
Ar to zīda priekšautiņu?
- Tek' ciemā lūkoties
Pie sudraba kuilēniem.
156 [Vērgalē (Vērgaļu pag. Lp)].

- 345 -

1. Kur tu teci, cūku meita,
Ar to zīda priekšautiņu?
- Es tecēju, es meklēju
Sudrabotu kuilēniņu.
2291 [Sasmakas novadā (Ārlavas pag. Tl)].

29132.

Kur tu iesi, raiba cūka,
Ar tiem dzelžu zābakiem?
Ieš' uz Rīgu sūdzēties,
Vilks aiznesa sivēniņu.
137 [Tirzā (Tirzas pag. Md)].

1. Kur tu teci, cūku meita,
Ar to strupu lindraciņu?
- Es tecēju kungam gaust,
Vilks nokoda kuilēniņu.
208 [Ēdolē (Ēdoles pag. Vp)].

2. Uš, kur teci, sirmenīt,
Ar tām vasku kurpītēm?
- Uz Rēzekni sūdzēties,
Vilks apēda sivēniņ'.
64 [Valmierā (Valmieras pag. Vlm)].

29133.

Kur, cūciņa, tu tecēsi
Rītā agri rasiņā?
- Es tecēšu lūkoties,
Kā guļ blāķi tīrumā.
1311 [Apē (Vlk)].

29134.

Manas meitas, moderīt,
Pie cūkām nelieciet:
Mana meita lielu radu,
Lielu lopu ganītāja.
90 [Lodē (Kusas pag. Md)].

29135.

Nevienam tā nebija,
Kā manām cūciņām:
Tek gar logu šķindēdamas
Ar tērauda kurpītēm.
185 [Lielezerē (Ezeres pag. Kld)].

1. Nevienam tā nevaid,
Kā manai cūciņai:
Glāžu kurpes kājiņā,
Tek pa laipu šķindēdama.
208 [Ēdolē (Ēdoles pag. Vp)].

2. Nevienam tas nebija,
Kas manai cūciņai:
Ķēžu josta, šūtas kurpes,
Tek caur sētu šķindēdama.
171 [Tāšu Padurē (Kalvenes pag. Azp)].

3. Nivienam tas nebij,
Kas manām gosniņām:
Zīda zeķes, vaska kurpes,
Iet pa pļavu čīkstēdamas.
2291 [Sasmakas novadā (Ārlavas pag. Tl)].

29136.

Piecas cūkas, sešī vepŗi,
Trejdeviņi sivēniņi;
Lielas cūkas lēkšiem lēca,
Sivēniņi riksīšiem.
18 [Kliģenē, Meņģelē, Plāterē (Zaubes, Meņģeles un Plāteres pag. Rg)].

29137.

Pussiķi, pussiķi,
Kur tava aste?
Suns asti nokoda
Pie rudzu kaudzes.
164 [Dunalkā (Dunalkas pag. Azp)].

29138.

Savas acis izraudāju,
Tēva cūkas ganīdama.
Dievs dod tās vilciņam
Pa vienai nolasīt!
59 [Rūjienā (Rūjienas pag. Vlm)].

29139.

Tu cūciņa, es meitiņa,
Mūsu dienas gan zināmas:
Rudens nāks, tevi kaus,
Mani puiši aizvedīs.
69 [Bikserē (Patkules pag. Md)].

1. Tu cūciņa, es meitiņa,
Mums abām īss mužiņš:
Nāks rudenis, nokaus tevi,
Mani tautas aizvedīs.
17 [Ķēčos (ķēču pag. Rg)].

2. Uš, kur iesi, melnais vepri!
Es vairs tevis neganīšu:
Rudens nāks, tevi kaus,
Mani puiši izprecēs.
137 [Tirzā (Tirzas pag. Md)].

29140.

Uš uš melnā cūka,
Es tev's vaira neganīšu;
Es ganīšu baltu cūku
Ar baltiem sivēniem.
137 [Tirzā (Tirzas pag. Md)].

29141.

Uš uš cūciņa,
Pagaidi manis,
Kamēr kājiņas
Apvažarāšu!
Kad kājiņas apvažarāšu,
Dzīšu tevi vārpiņās.
241 [Blīdienē (Blīdienes pag. Tk)].

- 346 -

29142.

Veca māte bubināja,
Sivēniņus ganīdama.
Ak tu veca raganiņa,
Vai tie tavi pātariņi?
42 [Suntažos (Suntažu pag. Rg)], 68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)], 69 [Bikserē (Patkules pag. Md)], 73 [Dzērbenē (Dzērbenes pag. C)], 111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)], 125 [Jaunlaicenē (Jaunlaicenes pag. Vlk)], 1271 [Litenē (Litenes pag. Md)],
1311 [Apē (Vlk)], 1880 [Jaunmuižā (Lutriņu pag. Kld)], 262 [Brambergā (Glūdas pag. Jg)], 263 [Dobelē], 272 [Lielplatonē (Lielplatones pag. Jg)], 278 [Sodu Sesavā (Sesavas pag. Jg)],
281 [Ūziņos (Jēkabnieku pag. Jg)], 283 [Kroņa Vircavā (Vircavas pag. Jg)], 290 [Lieliecavā (Iecavas pag. B)], 300 [Kroņa Misas pagastā (Misas pag. B)], 323 [Vecsērenē (Sērenes pag. Jk)], 325 [Secē (Seces pag. Jk)], 328 [Valles muižā (Taurkalnes pag. B)],
360 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē], 3641 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

1. Raganiņa bubināja,
Pa krūmiem tekādama,
Ak tu traka raganiņa,
Vai tie tavi pātariņi?
325 [Secē (Seces pag. Jk)].

29143.

Veca māte bubināja,
Sivēniņus ganīdama;
čička mička galviņā,
Pātariņi kulītē.
1311 [Apē (Vlk)].

29144.

Vecā māte pimparoja,
Suvēniņus ganīdama;
Vecais tup aizkrāsnē,
Savus kungus aizklausījis.
161 [Alšvangā (Alšvangas pag. Azp)].

29145.

Vacis tāvs s'ērmu buordu
Cyukys gona obulā;
Pats' gul'ēja aiz kal'n'eņa,
Cyukys buordu škurynuoja.
424 [Barkavas pag. Rz].

29146.

Vecais tēvs sirmu bārdu
Cūkas gana palejā;
Sāka cūkas tekulēt,
Sāka vecis bizināt.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

29147.

Vecais tēvs cūkas gana
Siliņā mauriņā;
Trīc tam bārda gavilot,
Grab kažoks tekājot.
80 [Kalsnavā (Kalsnavas pag. Md)].

1. Vecais tēvs aitas gana
Liela sila maliņā;
Ķaukst lapiņas staigājot,
Kust bārdiņa runājot.
314 [Kroņa Elkšņu pagastā (Elkšņu pag. Jk)].

2. Vecais tēvs kazas gana
Liela meža maliņā;
Dreb bārdiņa, grab kauliņi,
Skrej kaziņa kārkliņos.
308 [Altenē (Seces pag. Jk)].

29148.

Visi ļaudis brīnējās,
Ka man daudz cūku bija:
Viens pats kuilis, piecas cūkas,
Septiņ' simti sivēniņu.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

29149.

Cū cū cūciņa,
Sētiņāi!
Še rasi kuilīti,
Še midzenīti.
181 [Cīravā (Cīravas pag. Azp)].

29150.

Cyuka beda zaļu pļovu,
Zaļa vara gribādama;
Zaļa vara nadabuo,
Tik vīn pļovu samaituo.
4191 [Kalupes pag. D].

29151.

Cūka prieka nevarēja,
Šķērsu tek sivēniņi.
Kā tie šķērsu netecēja,
Zirņu druva ceļmalā!
109 [Vestienā (Vestienas pag. Md)].

1. Ai tu cūku Tenesiņ,
Greiži tek sivēniņi!
Kā tie greiži netecēs -
Zirņi ceļa maliņā.
120 [Gaujienā (Gaujienas pag. Vlk)].

29152.

Cūka raka gaŗu sakni,
Es dziedāju gaŗu dziesmu;
Cūku ruden i nokava,
Man' aizveda sveši ļaudis.
324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)].

29153.

Cūkgani cūkgani,
Kur tava taure?
Ja nava taures,
Pūt cūkai astē!
229 [Rideļu pagastā (Engures pag. Tk)].

- 347 -

29154.

Cūku puisi, pelnu rušķi,
Nelaid cūku druvīnā:
Šautīs tevi arājīns
Ar ābeļu rīkstītēm.
1191 [Ēveles draudzē].

29155.

Cūciņ, kuiļa līgaviņa,
Tev bij pulka sivēniņu;
Pate guli saulītē,
Bērni cičus škurināja.
126 [Kroņa Lejas pagastā (Lejasciema pagastā Vlk)].

29156.

Cūciņ mana rakulīte,
Neej drauga druviņā:
Tev kājiņu nositīs,
Man noņems villainīti.
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

1. Aveniņ bireniņ,
Nelec rožu dārziņā:
Nositīs tev kājiņu,
Man nosegs villainīti.
90 [Lodē (Kusas pag. Md)].

2. Gosniņ mana raibuliņa,
Neēd cita pļaviņā:
Tev pasita klibu kāju,
Man norāva vilnainīti.
191 [Kursīšos (Kursīšu pag. Kld)].

3. Cūciņ mana rakulīte,
Neroc otra druviņā:
Tev kājiņu nositīs,
Man noņems vainadziņu.
16 [Kastrānē (Kastrānes pag. Rg)].

29157.

Cūciņ mana rokulīt,
Neej draugu druviņā:
Saries tevi drauga suņi,
Attecēsi rukstēdama.
360 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

29158.

Cūciņa, māsiņa,
Pagaidi mani!
Pārtrūka aukliņa,
Izkrita maizīte.
215 [Ugālē (Ugāles pag. Vp)].

50712.

Aiz ko cūciņa
Tik gauži vajdzīg'?
Cūciņa vajdzīg'
Kalniņu rušināt.
16 [Alsungas (Alšvangas) Azp].

50713.

Ak tu puika, knēveldanci,
Kam tu silu dedzināji?
Man sadega raiba cūka
Rakstītiem sivēniem.
Lai tā cūka, kur tā cūka,
Kur tie raksta sivēniņi!
335 [Puzes Vp].

50714.

Cūciņ, kuiļa līgaviņa,
Sīku bērnu vadātāja!
Pate rudzu rugājāsi,
Sivēniņi līdumai.
271 [Milzkalnes (Šlokenbekas, Cērkstes) Tk].

50715.

Cyuceņ, munu rukstaleņ,
Nabjad ceļa maleņī!
Ka bjad, to bjad pureņī,
Lai naklybtu kumēleņ'.
50 [Bērzgales (Kuļņēvas-Labvāržu) Rz].

50716.

Cūciņ' maza riku reku,
Pieci seši sivēniņi;
Tāda liela sievas bāba,
Viens [Pats] pliks puišelītis.
532 [Dobele Jg apr.].

50717.

Cūka griķos, cūka griķos,
Sivēns dārzā mores rok.
Dzen to cūku no tiem griķiem,
Lai tas sivēns mores rok.
344 [Rembates Rg].

50718.

Cūka raka augstu kalnu,
Zaļu vaŗu meklēdama.
Uš cūciņa, nerušini,
Tur guļ mana tēva nauda;
Tur guļ mana tēva nauda,
Mātes sīkis sudrabiņš.
374 [Sātiņu Kld].

1. Cūka raka augstu kalnu,
Gaŗu sakni meklēdama.
Roc, cūciņa, nerušini,
Tai kalniņa galiņā!
Tur guļ mana tēva nauda,
Mātes sīki sudrabiņi.
345 [Remtes Tk].

- 348 -

50719.

Cyuka bjadja uoru pļovu
Zaļa vara vaicuodama.
Nabjad, cyuka, uoru pļovu,
Nadabuosi uoru pļovu [zaļa vara].
265 [Mērdzenes (Michailovas) Ldz].

50720.

Cūkas driķos, cūkas driķos
Ar visiem siveniņiem;
Ejat, bērni, dzenat ārā,
Lai nesliedē driķu druvu.
15 [Alūksnes Vlk].

1. Cūka driķos, cūka driķos,
Ar visiemi sivēniņiem.
Eita, bērni, dzenat laukā,
Lai neķēza labībiņu.
228 [Liepnas (Lipnas) Abr].

50721.

Cūciņa staigāja,
Rindiņa pakaļ.
Dievs dod citu gadu
Jo gaŗu rindu!
Pašai cūkai šūtas kurpes,
Sūvēniem zābaciņi.
282 [Nīcas Lp].

50722.

Cūķiņ, mana rūkainīte,
Neej ciema druviņā;
Tev pārsita klibu kāju,
Man noņēma villainīti;
Tu pāriesi klibodama,
Es pāriešu nosalusi.
39 [Bārtas Lp].

50723.

čūčīti, veprīti,
Jūdz kumeliņu!
Brauksim zīlīšu
Pie ozoliņa.
283 [Nīgrandas Azp].

50724.

Dypu dypu, reibu reibu,
Cyuku kari ustobā;
Pate cyuka zuobokūs [kurpītēs?],
Sivēneņi zuobokūs.
280 [Nautrēnu (Zaļmuižas) Ldz].

50725.

Es bij cūkas baŗotāja,
Pelaviņu sijātāja;
Kad es ēdu cūkas gaļu,
Pasolīju nabagam.
378 [Seces Jk].

50726.

Es jūs lūdzu, nāburdzīni,
Nesēj't zirņu ceļmalā!
Lielie vepŗi rikšus skrēja,
Man bij pieci lieli vepŗi,
Seši mazi kuilēnīni.
Mazie lēkšus tecināja.
399 [Skujenes (Pils-Skujenes) C].

50727.

Es puisītis kā kundzeņis,
Man cyucīnas juogona;
Šnurkīm šyuta capurīte
Īkreit cyuku sileitē.
Steipys druoze, mucas līce,
Mani pati ēvelēja.
605 [Skolas].

50728.

Es tev saku, vecāmāte,
Tavas cūkas neganīt!
Tavas cūkas augstā kalnā
Dziļu dobi izrakušas.
211 [Ļaudonas Md].

50729.

Gaļveņa muna gudruo,
Sadzan cyukas klēveņā.
To pruoteņa vīn nabeja
Duraveņas aiztaisāt.
247 [Makašānu Rz].

50730.

Gudra gudra man galviņa,
Iedzen cūkas kūtiņā;
Vēl gudrāka tad palika,
Kad cūciņas izgulēj'.
119 [Gaujienas Vlk].

50731.

Gana bēdas es redzēju,
Otra cūkas ganīdams:
Cūka peld pār upīti,
Es raudāju maliņā.
46 [Beļavas Md].

50732.

Gosniņ, mana raibaliņa,
Tu tā piena devējiņa;
Cūciņ, manu sarainīt,
Tu tā speķa devējiņa.
605 [Skolas].

- 349 -

50733.

Kaimiņ kaimiņ, kūka ūkstiņ,
Patur' munu siermu cyuku;
Muna cyuka gudra beja,
Tovas guļbas jau izroka.
604 [Dažādi iesūtītāji].

50734.

Kā Uskura sivēniņi
Šurpu tek rukšķēdami?
Atraduši Ingužos
Miežu sili sētmalei.
224 [Lielvārdes Rg].

50735.

Kur tu brauksi, melna cūka,
Ar tām zelta čabatām?
Braukš' uz Rīgu sūdzēties,
Kuiļam pieci siventiņ'.
87 [Drabešu (Drabužu) C].

50736.

Kur tu skrīsi, malna cyuka,
Ar tīm zalta tupleišim?
Skrīšu uz Rāzni sudeitūs,
Vylks nūnse siveneņi.
Cyuka sudu dabojuse,
Īspīž vylku palicā.
265 [Mērdzenes (Michailovas) Ldz].

50737.

Ķulis leca pa priekšu,
Ķulene pakaļ;
Mazie ķulēni
Pa vidu lēkā.
302 [Pampāļu (Ezeres) Kld].

50738.

Lipantiņš cūkas gana
Siliņā, mauriņā.
Visi sili atspīdēja
No Lipanta cepurītes.
119 [Gaujienas Vlk].

50739.

Lauds sacēja: munai sīvai
I cyuciņas naturēt!
Pīcas cyukas vuolaveidzas,
Vepram seši siveniņi.
143 [Jāsmuižas D].

50740.

Māte māte, man maizītes,
Ka es tavas cūkas ganu!
Ja nedosi man maizītes,
Laidīs cūkas druviņā.
302 [Pampāļu (Ezeres) Kld].

50741.

Maziņš biju, maziņš biju,
Nemāk' pieci izskaitīt.
Pazūd cūkiņ, mellastīte,
Nevar atrast mellastīti.
Māmiņ mīļā, nāc jel
laukā,
Dabū manu mellastīt'.
353 [Rubas (Reņģu) Jg].

50742.

Mazs mazs puisītis
Resnām ciskām -
Ganīja cūciņas
Īdēdams.
112 [Ezeres Kld].

50743.

Nezin vairs, nevar vairs
Bagātību savaldīt:
Piecas govis ālaunicas,
Vepram seši sivēniņi.
378 [Seces Jk].

50744.

Tila tila, vila vila
Pa ozola lapiņām!
Piecas cūkas ālavīcas,
Vepram seši sivēniņi.
545 [Krustpils D apr.].

50745.

Puisi puisi, pundurīti,
Nelaid cūkas druviņā;
Rītu brauks lieli kungi,
Ieliks tevi karietē.
433 [Tērvetes (Kalnamuižas) Jg].

50746.

Nedod Die(v)si tādu laimi,
Kāda laime mūs' mājā!
Liela cūka aizgaldā,
Cūkai raibi sivēniņ(i).
488 [Vidrižu Rg].

50747.

Pa kuilīti, pa bullīti,
Par abiem Dievu lūdza;
Bullis deva baltu putru,
Kuilis mīkstus kāpostiņus.
477 [Vecpils Lp].

- 350 -

50748.

Pasmējos smiekliņiem,
Kā smiekliem nepasmiet?
Jauna puiša cepurīte
Iekrīt cūku silītē.
68 [Cieceres Kld].

50749.

Solmiem šūta cepurīte
Iekrīt cūku silītē;
Es par ļaunu tā neņēmu,
Es pat' cūku barotāja.
174 [Kārsavas Ldz].

1. Vaiņugs muns šoukim [šolkim] šyuts,
Īkrits cyuku sileitē;
Lai jis kryta, to jis kryta,
As pati cyuku boruotuoja.
265 [Mērdzenes (Michailovas) Ldz].

50750.

Pieci vilki kuili vilka
Pa slidanu ezeriņu,
Lai to vilka ar vilkiem,
Tas pamātes kuilīts bij.
99 [Dzelzavas Md].

50751.

Tupu ruopu bruoļa sātā,
Īruopuoju kula sātā,
Raibu kuili ganeidama,
Peilei golvu kaseidama.
559 [Rēzekne Rz apr.].

50752.

Uš cūciņa, nerušini,
Manā griķu druviņā!
Kad es iešu griķus pļaut,
Nocirtīšu deguntiņu.
364 [Sakas (Upesmuižas) Azp].

50753.

Uš kur cyuka, uš kur cyuka,
Es vairs tevis naganīšu;
Rudin īšu tautiņuos,
Kaušu tevi gaļītei.
51 [Bērzpils (Domopoles) Abr].

50754.

Vacaistāvs bubinēja,
Sivēniņus ganīdams;
Nabubyni, vacaistāvs,
Tepat vysi sivēniņi.
51 [Bērzpils (Domopoles) Abr].

50755.

Vacaistā(v)s siermu buordu
Cyukys gona uobūlā.
As padevu Dīvpaleigu,
Maņ īdeve ciuceņu.
576 [Varakļāni Rz apr.].

50756.

Vacaistāvs siermu buordu
Cyukas gona sileņā.
Es padevu dīvpaleigu,
Jis ar vepri ūzulā.
Jis ar vepri ūzulā,
Es ar peipi mugurā.
414 [Stirnienes Rz].

1. Vacaistāvs siermu buordu
Cyukas gona uobulā,
Es padevu dīvpaleigu,
Cyukas suoka bizinēt.
Vacais tāvs sasatriuka,
Obi ar vepri ūzulā.
605 [Skolas].

50757.

Vacaistāvs siermu buordu
Pa celiņu kozas gona.
Apād vylks vysas kozas,
Vairuok kozu naganīšu!
51 [Bērzpils (Domopoles) Abr].

50758.

Vecaistēvs, vecāmāte
Cūkas gana siliņā;
Maizes kukuls azotē,
Un pienā cepti placenīši.
Kad tas vecais rikšu skrēja,
Tad tā vecā aideniski.
605 [Skolas].

50759.

Visas aces izraudāju,
Tēva cūkas ganīdam'.
Nu man vaļas Rīge iet
Un pa ielam mažierēt.
452 [Užavas (Zīras) Vp].

50760.

Vuli, vuli, kukuleiti,
Da deveņu buoleleņu;
Bruoļu muosu cyukis gona
Augstajā kalneņā;
Raganeņa olu dzer
Ar tīm munim bruoleišim.
51 [Bērzpils (Domopoles) Abr].

- 351 -

50761.

Zila cūka, zila cūka,
Vēl jo zili sivēniņ'.
546 [Kuldīga Kld apr.].

k) Lopu patroni, sargātāji, veicinātāji

1) Govju Māršaviņa (Laima)

29159.

Āboliņa pļavu bridu,
Uz Laimiņu raudādama,
Kam Laimiņa man nedeva
Āboliņa ēdājiņu.
16 [Kastrānē (Kastrānes pag. Rg)].

1. Dāboliņa pļavu bridu,
Uz Laimiņas raudādama:
Dod, Laimiņa, man gotiņu,
Dāboliņa ēdājiņu!
215 [Ugālē (Ugāles pag. Vp)].

29160.

Ai mīļā Māršaviņa,
Svētī manas raibaliņas,
Dodi pienu, dodi sieru,
Dodi labu ganu zemi!
125 [Jaunlaicenē (Jaunlaicenes pag. Vlk)].

29161.

Ak tu govju Māršaliņa,
Nu mēs abi nīsimies:
Kādēļ manas raibas govis
Paļoties paļojās?
311 [Dzērvē, Susējā, Dignājā (Saukas Jk, Susējas Il, Dignājas Jk pag.)].

29162.

Ai tu govju Māršaliņ,
Palīdz man telītēs,
Jaunas siet valdziņā,
Vecas laist naudiņā!
6 [Annas muižā (ķēču pag. Rg)].

1. Māriņ, govju glabātāja,
Palīdz govis audzināt,
Vecas laisti naudiņāi,
Jaunas sieti saitiņā!
113 [Alūksnē].

29163.

Aiz ko auga vītoliņš
Glumajām lapiņām?
Mīļa Māra sviestu sita,
Vītolā rokas slauka.
377 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

1. Aiz ko auga vītolam
Kupli zari, glaumas lapas?
Mīļa Māre govis slauce,
Vītolai rokas slauka.
88 [Liezerē (Liezeres pag. Md)].

2. Vītolami glumas lapas,
Kas tās glumas glumināja?
Jāņa māte sviestu kūla,
Vītolai sēdēdama.
269 [Naudītē (Naudītes pag. Jg)].

29164.

Balta gāju govju slauktu,
Balta ganu izvadītu,
Balta sēd mīļa Māra
Manā govju laidarā.
49 [Jaunatē (Vecates pag. Vlm)].

29165.

Dadžu krūms plātījās
Manā govju dārziņā;
Tas nebija dadžu krūms,
Tā bij govju Māršaliņa.
311 [Dzērvē, Susējā, Dignājā (Saukas Jk, Susējas Il, Dignājas Jk pag.)].

29166.

Gani dzina sētiņā,
Govis māva pakaļā.
Vai mauj govis, vai nemauj,
Vai Laimīte gavilēja?
18 [Kliģenē, Meņģelē, Plāterē (Zaubes, Meņģeles un Plāteres pag. Rg)].

29167.

Gosniņ mana raibuliņa,
Kas tev' raibu norakstīja?
Mīļa Māra norakstīja,
Svētu rītu ganīdama.
181 [Cīravā (Cīravas pag. Azp)].

29168.

Jaunas meitas, dzīvodamas,
Šķetrai zaru nelauziet:
Mīļa Māra goves slauca,
Šķetrā kāra slaucenīti.
87 [Liepas muižā (Liepas pag. C)].

29169.

Kam tie tādi gani gana,
Kam tie suņi lādenāja?
Mīļas Māras gani gana,
Dieva suņi lādenāja.
28 [Nītaurē (Nītaures pag. Rg)].

- 352 -

29170.

Kas ielika raibus cimdus
Manā govju laidarā?
Mīļa Māŗa ielikuse,
Raibas govis gribēdama.
185 [Lielezerē (Ezeres pag. Kld)].

1. Kas iesvieda raibu koku
Manā govju laidarā?
Mīļa Laima tā iesvieda,
Raibu govju gribēdama.
265 [Emburgā (Salgales pag. Jg)], 278 [Sodu Sesavā (Sesavas pag. Jg)].

29171.

Kas iemeta zelta rīksti
Manā govju laidarā?
Mīļa Māra iemetuse,
Raibaliņas skaitīdama.
241 [Blīdienē (Blīdienes pag. Tk)].

29172.

Kupla liepa uzaugusi
Manā govju laidarāi;
Tā nebija kupla liepa,
Tā bij mana govju laime.
40-1 (Antiņciemā).

29173.

Liela liela govju Mārša
Lielas govis audzējuse;
Pate guļ pasilē
Kā melnā vabulīte.
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

29174.

Māršaviņa govis dzina
Pa to manu pagalmiņu.
Man, Māršava, simts telīšu
Par pagalma minumiņu!
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

29175.

Man Mārīte govi deva,
Valga vien neiedeva.
- Tec, meitiņ, atpakaļ,
Valdziņš liepas zariņā!
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

29176.

Meitas dzied, govis mauj:
Māra laida ābolā;
Puiši kliedz, zirgi zviedz:
Dieviņš jāja pieguļā.
400 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

1. Zyrgi zvīdz, važys skan',
Tī jau Dīva pīguļnīki:
Vuškys v'ēkš, gūv's mauruoj,
Ti gan'ēja Dīva goni.
4242 [Tiskados (Ružinas pag. Rz)].

29177.

Mīļa Laima rītiņā
Treju durvju virināja:
Govju kūti, aitu kūti,
Jaunu meitu maltuvīti.
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

29178.

Mīļa Māre ganus vada,
Zelta rīkste rociņā;
Lakstīgala suņus sauca,
Kalniņā stāvēdama.
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

29179.

Mīļa Māŗa govis skaita,
Vītolāi sēdēdama.
Dod, Māriņa, man gosniņu,
Kas no simta atlikās!
335 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

1. Mīļa Māra govis skaita,
Vītolā sēdēdama.
Dod, Māriņa, man to govi,
Kas no simta atlikuse:
Melna govs, plati ragi,
Ar baltaju muguriņu;
Ne tā ziemu stallī tilpa,
Ne vasaru laidarā.
208 [Ēdolē (Ēdoles pag. Vp)].

29180.

Mīļa Māra meitas sauca,
Vītolā sēdēdama:
Vai jūs govju neslauksat,
Vai ganos nedzīsat?
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

1. Cielaviņa meitu sauca,
Pagalmā stāvēdama:
Kam jūs govju neslauciet,
Kam ganos nedzeniet?
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

29181.

Mīļa Māra, piena māte,
Dod man tavu labumiņu,
Lai pieniņš govīm tek
Kā no Māras avotiņa!
69 [Bikserē (Patkules pag. Md)].

- 353 -

29182.

Nāc, Laimiņ, pasēdies,
Man ir labs pagalmiņš;
Tavas pašas vaina bija,
Ka telīšu man nevēli.
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)].

29183.

Nāca govis, nāca vērši
Par Daugavu maurodami;
Nāca pati mīļa Māra,
Zelta valgi rociņā.
137 [Tirzā (Tirzas pag. Md)].

1. Ēdat, manas leišu govis,
Aiz Daugavas ābulā!
Leišu meita pakaļ nāca,
Zīžu valgi rociņā.
28 [Nītaurē (Nītaures pag. Rg)].

29184.

Naudai kaltis tas celiņis,
Kur ganiņi sētāi dzina;
Ik rītiņu mīļa Māŗa
Bildin' naudas kalējiņu.
190 [Kuldīā].

29185.

Raibas vien man telītes,
Nav nevienas dūmaļiņas.
Es tev lūdzu, mīļa Māra,
Dod man vienu dūmaliņu!
18 (Kliģenē).

29186.

Salmi čaukst, salmi čaukst,
Kas tos salmus čaukstināja?
Mīļa Māra čaukstināja,
Sav' telītes barodama.
281 [Nītaures, Siguldas un Cēsu apvidū (Rg, C)].

29187.

Šķir, Māriņa, man goliņu,
Šķir ar baltu muguriņu!
Tautām zilas, tautām raibas,
Man ar baltu muguriņu.
207 [Dundagā (Dundagas pag. Vp)].

29188.

Sprēdiet, meitas, baltu vilnu,
Adīsim gaŗas zeķes;
Aties govju Māršaviņa,
Baltus ledus lauzīdama.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

29189.

Sudrabiņa vadzi dzinu
Laiderīša dibinā;
Tur pakāra mīļa Māra
Savu piena kāstuvīti.
401 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

29190.

Uz Laimītes raudājos,
Kam telītes man neaug.
Man Laimīte atbildēja:
Kam telītes kājām sper?
73 [Dzērbenē (Dzērbenes pag. C)].

2) Aitu annīte, cūku Tenīss u. c.

29191.

Ai Annite, devējiņa,
Tavu mīļu devumiņu!
Vienu liku kūtiņāi,
Trejus laidu ganībā.
113 [Alūksnē].

29192.

Ai Annite, devējiņa,
Dod villai gaŗai augt,
Gaŗai svārkiem, villainēmi,
Mīkstai cimdiem, zeķītēm!
113 [Alūksnē].

29193.

Aitu Annite
Lai tevi sargā
No kāju laušanas,
No acu duršanas,
No vilka plēšanas,
No apkārt griešanās.
125 [Jaunlaicenē (Jaunlaicenes pag. Vlk)].

29194.

Ak tu cūku Tenīsiņ,
Tavu skaistu sivēniņ'!
Pate cūka zābakos,
Sivēniņi kurpītēs.
137 [Tirzā (Tirzas pag. Md)].

1. Ai tu cūku Tenīsīti,
Tavu tauku sivēniņu!
Tur būs vepŗi zābakiem,
Sivēniņi kurpītēm.
113 [Alūksnē].

2. Klabēt vien saklabēja
Cūku draudze istabā;
Pašas cūkas zābakos,
Sivēniņi kurpītēs.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)], 1271 [Litenē (Litenes pag. Md)].

3. Nevienami tas debija,
Kas manāmi cūciņām:
Sivēniemi šūtas kurpes,
Cūkām šūti zābaciņi,
Pašam cūku ķēniņami
Zelta pieši kājiņās.
166 [Gramzdā un Smaižos (Gramzdas un Aizviķu pag. Lp)].

- 354 -

29195.

Vai tev daudz sivēniņu?
- Piecas cūkas ālavītes,
Ak tu cūku Tenīsiņ,
Vepŗam seši sivēniņi.
109 [Vestienā (Vestienas pag. Md)].

29196.

Ak tu cūku Tenīsiņ,
Cik tev cūku, cik tev vepŗu?
Piecas cūkas, seši vepŗi,
Trejdeviņi sivēniņi.
80 [Kalsnavā (Kalsnavas pag. Md)].

1. Paldies cūku Tunnītim,
Man cūciņu dievsingan:
Piecas cūkas, seši vepŗi,
Simtiņš mazu suvēniņu.
200 [Skrundā (Skrundas pag. Kld)].

29197.

Ei tu cūku Tenīsiņ,
Cūkai seši sivēniņi:
Divi balti, divi dagli,
Divi tādi iesarkani.
69 [Bikserē (Patkules pag. Md)].

29198.

Paldies, cūku Tenīsīti,
Man cūciņas labi gāja,
Cit' ar lipu, cit' bez ļipas,
Cit' ar līku muguriņu.
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)].

29199.

Tenīss lēca, Tenīss deja
Cūkkūtiņas pakaļā.
Cik pēdiņu ap kūtiņu,
Tik cūciņu kūtiņā.
1411 [Jaunrozē (Jaunrozes pag. Vlk)].

29200.

Tenīsīti, gādulīti,
Gādā taukus kāpostiņus!
Ziemā tauki kāpostiņi
Vislabā barībiņa.
113 [Alūksnē].

29201.

Māršaviņa pienu deva,
Tenīss pulka sivēniņu,
Bierīts aitām biezu villu,
Ūziņš medus pilnu tropu.
125 [Jaunlaicenē (Jaunlaicenes pag. Vlk)].

29202.

Zirgu Ūsiņš,
Govju Māršaviņa,
Kazu Barbiņa,
Cūku Tenīss,
Aitu Annīte,
Teļu Urbāns,
Sargāt manus kustonīšus
No sērgām, no vilkiem!
125 [Jaunlaicenē (Jaunlaicenes pag. Vlk)].

1. Zirgu Ūsiņš, govju Mārja,
Aitu Anniņa, cūku Tenīss, kazu
Katrīna, -
Tie kustoņu gādnieciņi.
1411 [Jaunrozē (Jaunrozes pag. Vlk)].

50762.

Ak tu cūku Tenīsiņ,
Cik tev bija lielu cūku?
Piecas, sešas lielas cūkas,
Simtiņš mazu sivēniņu.
436 [Tirzas (Tirzas-Pils) Md].

50763.

Audzē, Dievs, man talītes,
Audzē lielas, audzē mazas.
Jaunas siet valdziņā,
Vecas laist naudiņā.
127 [Grostonas Md].

50764.

Appušķoju savas govis
Ar tiem bērza žagariem:
Dievs dod (man) tik telīšu,
Cik to bērza žagariņu.
124 [Grašu Md].

50765.

Baltas vien man aitiņas,
Baltas lielas, baltas mazas,
Mīļā Laime balināja,
Svētu rītu ganīdama.
127 [Grostonas Md].

50766.

Es izcepu telītei
Ziedainīti kukulīti
Avitiņai, virītei,
Driķu maizes kukulīti;
Cūciņai, tenīsei,
Taukainīti kukulīti.
545 [Krustpils D apr.].

- 355 -

50767.

Es iesitu zelta vadzi
Savai lopu laidarei;
Tur uzkāra mīļā Māra
Savu piena slaucenīti.
224 [Lielvārdes Rg].

50768.

Es tev lūdzu, mīļā Māra,
Dod man vienu raibalīnu!
Es, meitī, tev nedošu,
Tu telīti kājām sper.
192 [Kosas C].

50769.

Govju ganīte raudāja,
Vienu govi ganīdama;
Neraud, neraud, govju ganīt,
Dos Māršuve pilnu klāvu.
241 [Lubānas Md].

50770.

Iesim mēs raudzīties,
Ko dar' Māra laidarā?
Pītin pina, šūtin šuva
Vienu mazu slaucenīti.
220 [Lībagu Tl].

50771.

Ko es biju sariebusi
Savai govju Māršavai?
Labrītiņa nedevusi,
Klāva durvis pavērusi.
241 [Lubānas Md].

50772.

Krūmamāte, Žagarmāte,
Lai pasargā tavas aitiņas
No vilciņa, no lācīša,
No naidīga cilvēciņa!
146 [Jaungulbenes Md].

50773.

Kur tu iesi, mīļā Māra -
Pilla sauja govju saiš'?
Tai meitaje govis došu,
Kam nav mātes devējiņ'.
364 [Sakas (Upesmuižas) Azp].

50774.

Kur tu tec, svētā Māra,
Zīda svārkus sacēluse?
Tek uz govju laidariņu
Sidrabiņam tiesas dot.
23 [Ārlavas Tl].

50775.

Lai laimīte, kur laimīte,
Man laimīte laidarā:
Spīd gosniņas, spīd telītes,
Slaucenīte pāri iet.
452 [Užavas (Zīras) Vp].

50776.

Mīļā Māra govis skaita,
Vītolā sēdēdama;
Visas bija raibaliņas,
Dūmaliņa vien nebija,
Naktī veda sērdienīti,
Tai iedeva dūmaliņu.
520 [Zvārdes Kld].

50777.

Namiņš kūp, namiņš kūp -
Kas to namu kūpināj?
Tennīts alu derināj(a),
Tas to namu kūpināj(a).
Jūdz, tautieti, kumeliņu,
Brauksim Tennīt' apciemot.
336 [Raiskuma C].

50778.

Svāta Muora vuškas cierpa
Muna klāva dybynā;
Es padevu dīvpaleigu,
Man uzsedzja vylnonīti.
503 [Višķu D].

1. Svāta Muora aitas cierpa
Muna klāva pakaļā;
Es padevu lobu dīnu,
Man īdeve vylnainīti.
605 [Skolas].

50779.

Svāta Muora vuškas cierpa
Muna bruoļa pogolmā;
Šur sprūdziņa, tur sprūdziņa,
Še maņ bolta vylnuonīte.
489 [Vidsmuižas (Vidsmuižas, Gaļānu) Rz].

50780.

Svāta Muora vuškas gona
Lela syla maļiņā;
Attecēja syla Jurs,
Paleidzēja paganīt.
143 [Jāsmuižas D].

- 356 -

50781.

Svētā Māra, Madaliņa,
Palīdz govis pieganīt!
Tu bij veca govju gane,
Tu zin' zaļu dābuliņu.
263 [Mēmeles Jk].

50782.

Svētā Māra Madaliņa
Sēd pie manas raibaļiņas.
503 [Višķu D].

50783.

Sviežu vecas isavas [sietavas]
Savā govju laidarā,
Lai telītes vazājās
Kā vecās isaviņas.
485 [Viesienas (Lautera-Viesienes) Md].

50784.

Tennis gāja cūku kaut,
Vaŗa taure mugurā.
Ik Tennītis nopūtās,
Ik cūciņa parukstēja.
364 [Sakas (Upesmuižas) Azp].

50785.

Tenīsiņš slaistījās
Cūkkūtiņas pakaļā.
Nāc, Tenīsiņ, kūtiņā,
Dod mums skaistus sivēniņus!
436 [Tirzas (Tirzas-Pils) Md].

1. Tenīsiņš slaistījās
Muna cūkkūts galiņā.
Nāc, Tenīs, kūtiņā,
Audzē manus suvēntiņus!
373 [Sarkaņu Md].

50786.

Tenīsiņš slaistījās
Cūkkūtiņas pakaļā.
Nāc, Tenīsiņ, istabā,
Došu siltu zīdentiņ.
436 [Tirzas (Tirzas-Pils) Md].

1. Tenīsīns slaistījās
Cūkkūtīnas pakaļā.
Nāc, Tenīsī, istabā,
Es tev došu ūdenīti.
338 [Rankas C].

l) Lopu skauģi; raganas

29203.

Augat, oši, ozolīni,
Ap telīšu laidarīnu,
Lai neredz skauģa acis,
Cik telīšu laidarā!
49 [Jaunatē (Vecates pag. Vlm)].

29204.

Ēdiet, manas raibas govis,
Stāvēdamas, gulēdamas,
Lai izsprāga skauģam acis,
Sila malu staigājot!
133 [Palsmanē (Palsmaņa pag. Vlk)].

29205.

Ganu savas raibas govis
Skauģa pļavas maliņā;
Skauģītim acis tvīka,
Caur krūmiem raugoties.
305 [Vīkstenē (Stelpes (?) pag. B)].

29206.

Gotiņ mana raibaliņa,
Skrien pār kalnu spriņģēdama,
Aizsper acis skaudējam
Ar zaļām velēnām!
324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)].

29207.

Kur tu skriesi, raganiņa,
Izplēstiem matiņiem?
- Skrieš' kaimiņu govju slaukt,
Zilu sulu sulenāt.
69 [Bikserē (Patkules pag. Md)].

29208.

Man gotiņas pieēdušas,
Sagulušas kalniņā;
Skauģīšam žēlam žēl,
Caur krūmiņiem raugoties.
215 [Ugālē (Ugāles pag. Vp)].

1. Man gotiņas, paēdušas,
Atsagula ābolā.
Izdur, Dievs, skauģam ac's,
Kas pa mežu lūrējās!
134 [Sinolē (Sinoles pag. Vlk)].

29209.

Skauģis man nevēlēja
Govis laist ābolā.
Skauģim sviežu ar akmeni,
Laižu govis ābolā.
241 [Blīdienē (Blīdienes pag. Tk)].

- 357 -

29210.

Skauģis manim nevēlēja
Zaļu zāli gosniņām.
Lai aizauga skauģim acis
Ar zaļiemi velēniem!
226 [Kandavā (Tl)].

29211.

Skauģīts manim zāles liedza
Raibajām telītēm.
Tev, skauģīti, zāle auga,
Man telītes ēdējiņas!
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

29212.

Skauģīts manas raibaliņas
Ik vakara rēķināja.
Rēķin', skauģi, sīkas olas
Dziļā upes dibinā!
294 [Grantelē (Iecavas pag. B)].

29213.

Tīšām dzinu ganīdama
Radinieka pļaviņā.
Dzīrās man kroni raut,
Ne vizuļa nenorāva.
325 [Secē (Seces pag. Jk)].

1. Tīšām laidu ganīdama
Līdz tautieša namdurīm.
Dzīrās ņemt vainadziņu,
Ne ziediņa nedabūja.
345 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

29214.

Cūciņa ceļu tek,
Rindiņa pakaļ;
Griez, skauģi, ceļu,
Lai rinda rindā!
172 [Rāvā (Rāvas pag. Lp)].

50787.

Es savām telītēm
Adatiņu sētu taisu,
Lai raganas atmetās,
Manu govju slaucējiņas.
301 [Palsmaņa Vlk].

50788.

Izdur, Dievs, tam actiņas,
Kas caur krūmiem raudzījās!
Es telītes paganīju,
I darbiņu padarīju.
545 [Krustpils D apr.].

50789.

Izdur, Dievs, tam actiņas,
Kas caur krūmiem raudzījās;
Kas caur krūmiem raudzījās
Uz manām telītēm.
373 [Sarkaņu Md].

50790.

Raibas vīni man telītes,
Jaunas vīni ganītuojas;
Skaudējam acs daga,
Caur kryumim verūtīs.
389 [Silajāņu Rz].

1. Raibas raibas man telītes,
Jaunas vīn ganītuojas;
Tautom acs degtin daga
Caur kryumiņim verūtīs.
143 [Jāsmuižas D].

m) Lopu kaušana; cūku bēres

29215.

Ar vērsīti Rīgā braucu,
Ar vērsīti Pērnavā;
Visus ceļus izstaigāju,
Nu ieliku bļodiņā.
59 [Rūjienā (Rūjienas pag. Vlm)].

29216.

Ej, cūciņa, tu pie Dieva,
Runā gudri, aizgājuse;
Cik man bija miežu rudzu,
Tik es tevi ēdināju.
267 [Kalnamuižā (Tērvetes pag. Jg)].

29217.

Nu cūciņas nokāvām,
Nu silītes apgāžam;
Nu būs vaļa moderēm
I vecām māmiņām.
120 [Gaujienā (Gaujienas pag. Vlk)].

29218.

Tunni Tunni, bašķi bašķi(?),
Nāc pie manis ik dieniņas,
Tad māmiņa gaļu vāra,
Cik rokās turēdama.
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

- 358 -

29219.

Tunnis gāja cūku kaut,
Vaŗa taure mugurāi;
Ik cūciņa iekviecās,
Ik uzpūta vaŗa tauri.
267 [Kalnamuižā (Tērvetes pag. Jg)].

29220.

Vuceniņ, bareniņ,
Ni tu ēdi, ni tu dzēri.
Vai redzēt paredzēji,
Ariņš kala tuteniņu?
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

1. Bēdīgs bija aveniņis,
Ne tas ēda, ne gremoja.
Vai sirsniņa paredzēja,
Ka tas ilgi nedzīvos?
325 [Secē (Seces pag. Jk)].

50791.

Cūciņa, māsiņa,
Mēs abas godā:
Cūciņa uz galda,
Es galda galā.
282 [Nīcas Lp].

50792.

Cūciņai labas bēres,
Veprītim vēl labākas:
Veprītim vīnu dzēra,
Cūciņai brandavīn(u).
200 [Kuldīgas Kld].

50793.

čudi rudi Miķelīti,
Vakar kāvu sivēniņu.
Paldies saku Miķeļam
Par to tauko sivēniņu.
2 [Ādažu Rg].

50794.

Ej, cūciņa, tu pie Dieva,
Runā gudri aiziedama.
Cik man bija mieži rudzi,
Tik es tevi ēdināju;
Cik man bija sviķu malka,
Tik es tevi svilināju.
188 [Klosteres (Klosteres-Aizputes) Azp].

50795.

Veireņ munu, dūšeņ munu,
Kū kausimi padžiromi?
Kausim siermu sivēneņu
Palākomi acteņomi.
236 [Līvānu D].

Satura rādītājs |Skati visu grāmatu