SākumlapaIevadsSatursLapasMeklētSaites
Satura rādītājs |Skati visu grāmatu

LOPKOPĪBA

1. Lopu audzināšana, kopšana, ganības

- 308 -

a) Pirmā ganu diena pavasarī

28842.

Cīrulis dziedāja,
Vasara nāca.
Cep, māte, kukuli,
Es iešu ganos!
208 [Ēdolē (Ēdoles pag. Vp)].

28843.

Cīrulis dziedāja,
Vasara nāca.
Cep, māmiņ, kukuli,
Es iešu ganos!
Ja cepsi lielu,
Tad dzīšu tālu;
Ja cepsi mazu,
Pie vārtiem ganīšu.
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)].

28844.

Cep, māte, kukuli,
Es iešu ganos,
Es iešu ganos
Gosniņas ganīt.
Gosniņas ganīšu
Pa āboliņu,
Pa āboliņu,
Pa zaļu zāli.
215 [Ugālē (Ugāles pag. Vp)].

28845.

Kādēļ govju neslauciet,
Kam ganos nedzeniet?
Lakstīgala suņus sauca
Zaļas birzes galiņā.
325 [Secē (Seces pag. Jk)].

28846.

Aun kājiņas, lakstīgala,
Dzīsim govis izdegāi;
Izdegāi zaļa zāle,
Zelta rasa galiņā.
208 [Ēdolē (Ēdoles pag. Vp)].

1. Celies agri, lakstīgala,
Dzīsim govis līdumā,
Līdumā zaļa zāle,
Zelta rasa galiņā.
931 [Meirānos (Meirānu pag. Md)].

28847.

Aunies kājas, lakstīgala,
Dzīsim govis dābulā;
Tu ganīsi, es rakstīšu
Bāliņam nēzdaudziņu.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

28848.

Aunies kājas, lakstīgala,
Iesim govju paganīt!
Tu senēja ganītāja,
Tu zināji ganībiņas.
241 [Blīdienē (Blīdienes pag. Tk)].

1. Dzeltānaja cielaviņa,
Palīdz govis paganīt!
Tu bij' veca ganītāja,
Tu zināji ganībiņas,
Tu zināji ganībiņas,
Tu zināji dāboliņu.
325 [Secē (Seces pag. Jk)].

28849.

Aunies kājas, lakstīgala,
Palīdz govis pieganīt!
Tu zināji āboliņu
Deviņāmi lapiņām.
278 [Sodu Sesavā (Sesavas pag. Jg)].

28850.

Dievs dod vilkam aklam būt,
Lāčam strupu deguniņu:
Vilkam aitu neredzēt,
Lāčam auzu nebraucīt.
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

- 309 -

1. Dod, Dieviņ, šovasar
Labi man noganīt,
Vilciņam aklam dzimt,
Lāčam strupu deguniņu;
Vilkam ganu neredzēt,
Lāčam auzu nebradāt.
137 [Tirzā (Tirzas pag. Md)].

28851.

Dievs dod vilkam stulbam būt,
Lāčam strupu deguntīnu,
Tad es savas baltas aves
Vaļā laistu pavārtē.
149 [Nīcā (Nīcas pag. Lp)].

28852.

Dzeniet, gani, kur dzeniet,
Purvā lopu nedzeniet:
Purvā auga maldu zāle,
Tur telītes maldījās.
90 [Lodē (Kusas pag. Md)].

1. Man māmiņa piesacīja
Purvā lopu neganīt:
Purvā auga gaŗa zāle,
Tur telītes maldījās.
90 [Lodē (Kusas pag. Md)].

28853.

Dzeniet, gani, kur dzeniet,
Purvā vien nedzeniet:
Purvā manim kājas mirka,
Skujas bira vaiņagā.
90 [Lodē (Kusas pag. Md)].

28854.

Dzeniet, gani, kur dzīdami,
Dzeniet Dieva līdumā:
Trīs telītes iedzīsiet,
Trīsdeviņas izdzīsiet.
120 [Gaujienā (Gaujienas pag. Vlk)].

1. Dzenam, gani, kur dzenam,
Dzenam Dieva dārziņā;
Trīs telītes iedzinām,
Trejdeviņas izdzinām.
88 [Liezerē (Liezeres pag. Md)].

28855.

Dzeniet gani, kur dzīdami,
Dzeniet kunga tīrumā;
Tur saulīte naudu skaita
Baltajā ābolā.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

1. Dzenit, goni, kur dzeidami,
Dzenit saules teirumā:
Tur saul'ēte naudu skaita,
Uobuln'ēcā sādādama.
409 [Līksnas pag. D].

28856.

Ganos govis, ganos vērši,
Ganos pate ganu meita.
Lai Dieviņis man palīdz
Šo vasaru izganīt!
246 [Lestenē (Lestenes pag. Tk)].

28857.

Ganu meita Dievu lūdza,
Pa vārtiem izdzīdama:
Palīdz, Dieviņ, šo dieniņu,
Palīdz visu vasariņu!
28 [Nītaurē (Nītaures pag. Rg)], 1181 [Dūres pagastā (Vlk)], 305 [Vīkstenē (Stelpes (?) pag. B)], 379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

28858.

Laid, māmiņa, man' ganos,
Es gosniņas paganīšu,
Es gosniņas paganīšu
Pa balto āboliņu.
215 [Ugālē (Ugāles pag. Vp)].

28859.

Lakstīgala, vālodziņa,
Dzīsim gov's padegmē;
Tev samirks zīda kleita,
Man raibē villaniņ'.
2291 [Sasmakas novadā (Ārlavas pag. Tl)].

28860.

No rītiem celdamies,
Es to Dievu mīļi lūdzu,
Lai Dievs līdz izganīt
Līdz pašam vakaram.
208 [Ēdolē (Ēdoles pag. Vp)].

28861.

Nu dzen gani ganībās,
Pieguļnieki pieguļā.
Slēdz, Dieviņi, savus suņus
Sīkajās ķēdītēs!
324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)].

28862.

Palīdz, Dievs, kam palīdz',
Palīdz govju ganiņam
Krūmu krūmus izganīt,
Bēdas, kaites neredzēt!
290 [Lieliecavā (Iecavas pag. B)].

- 310 -

28863.

Sargā, Dievs, glabā, Dievs,
Manu mazu ganībiņu,
Rītā agri izdzenot,
Vakarā sadzenot!
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

50509.

Ai Dieviņi, ai Dieviņi,
Nu dzirdēja ciema ganu;
Nu dzirdēja ciema ganu,
Dabūs ciema kukulīti.
Tev ir rudzi, man ir pūri,
Tev jādod piedevas.
335 [Puzes Vp].

50510.

Ai tu manu maigo miegu,
Citi gani izdzinuši.
Lakstīgala suņus sauca
Resnajā ozolā.
45 [Bejas (Kolberga) Vlk].

50511.

Agri agri irbe tek,
Es basām kājiņām.
Tec, irbīte, pagaid' mani,
Līdz kājiņas apaušos.
224 [Lielvārdes Rg].

50512.

Aunies, meitiņ, baltas kājas,
Dzīsim govis paganīt;
Dzīsim govis paganīt,
Zaļajā birztalā.
283 [Nīgrandas Azp].

50513.

Cep, māte, kukuli,
Es dzīšu ganos;
Saēdis kukuli -
Tiš, kaza, mājās!
302 [Pampāļu (Ezeres) Kld].

50514.

Citi gani aizdzinuši,
Mani mazu pametuši.
Dievs dod manīm lielai augt,
Es ar mazus nepieņemšu.
433 [Tērvetes (Kalnamuižas) Jg].

50515.

Citi gani ganībās,
Man kājiņas neapautas.
Apaun man, māmuliņa,
Ar tām liepu vīzītēm!
179 [Katriņas C].

50516.

Cielaviņa, gludgalvīte,
Palīdz' govis paganīt!
Tu žiglāka, tu gudrāka,
Tu zin' zaļu āboliņu.
487 [Vietalvas Md].

50517.

Cīlaveņa, gludgalveitja,
Palaidi gūvu pīganeit!
Vīna tjav, ūtra maņ,
Treša munai vedekleņai.
170 [Kapiņu D].

50518.

Cīlaviņa, gludgalvīte,
Dzeisim gūvis paganīti!
Duobuliņā paganīsim,
Olūtiņā padzirdīsim.
170 [Kapiņu D].

50519.

Dievs nosoda tēvu, māti,
Kas bez laika ganos raida.
Sala kājas, sala rokas,
Sala plika pavēdere.
302 [Pampāļu (Ezeres) Kld].

50520.

Dzenit, goni, kur dzeidami,
Pūrā, goni, nadzenit;
Mygla, rosa pūriņā,
Tautas ceļa maliņā.
389 [Silajāņu Rz].

50521.

Dzeniet, gani, kur dzīdami,
Purvā ganus [gani?] nedzeniet;
Purvā, gani, nedzeniet,
Jums baltās villainītes.
378 [Seces Jk].

50522.

Dzeniet, gani, kur dzeniet,
Purvā, gani, nedzeniet;
Purvā guļ iebavieši [=čūskas],
Zaļas acis bolīdam(i).
373 [Sarkaņu Md].

50523.

Dzeisim, goni, kur dzeidami,
Dzeisim Dīva duorzeņī;
Dīva duorzā zaļa zuole,
Zalta rosa galeņā.
522 [Zvirgzdienes Ldz].

- 311 -

50524.

Dziedi agri, lakstīgala,
Dzīsim govis ganībās;
Tu dziedāsi, es rakstīšu,
Es rakstīšu, es veltīšu
Tautiešam nēzdodziņ(u).
273 [Mores Rg].

50525.

As māmeņai pyrmuo meita,
Guoju gonu pavadjāt.
Maņ zeilīte ciku ciku,
Jyutas [Jūstas?] golu da zjamjai.
364 [Sakas (Upesmuižas) Azp].

50526.

As, māmeņ, tovu gūvu
Naganeišu pa pūrim [ mežim];
Pa uobulu vīn ganeišu,
Uz upeiti dzartu dzeišu.
89 [Dricēnu Rz].

50527.

Ganeņš guoja ganeņūs,
Zalta reikste rūciņā;
Zalta reikste rūciņā,
Sudabriņa lapiņom.
170 [Kapiņu D].

50528.

Gonūs īdu, gonūs taku,
Gonūs mani meilejuos:
Gonūs mani raibas teles,
Gonūs boltas vylnanītes.
35 [Baltinavas Abr].

1. Gonūs īš', gonūs guoju,
Gonūs man meilejuos:
Gonūs man baltas teles,
Gonūs boltas vylnanītes.
35 [Baltinavas Abr].

2. Gonūs guoju, gonūs taku,
Gonūs maņ meilejuos:
Gonūs maņ raibas teles,
Gonūs siermi kumeliņi.
35 [Baltinavas Abr].

3. Gonūs guoju, gonūs īšu,
Gonūs man vajadzēja:
Gonūs man bolta vuška,
Gonūs mona raibaliņa.
605 [Skolas].

4. Vai māmiņ, dzeišu gonūs,
Vai syutama, nasyutama:
Gonūs maņ raibas teles,
Gonūs boltas vylnuonītes.
35 [Baltinavas Abr].

5. Ar māmeņu gonūs īšu,
Gonūs mani vajadzjā:
Gonūs muna bolta vuška,
Gonūs muna raibaleitja.
280 [Nautrēnu (Zaļmuižas) Ldz].

6. Gonūs guoju, gane beju,
Gonūs mani pīdarēja;
Gonūs mani pīdarēja
Boltas vuškiņas ganeit.
Boltas vuškiņas ganēju,
Raibus cimdus adeidama.
228 [Liepnas (Lipnas) Abr].

50529.

Labāk man ganos iet,
Ne sēdēt istabā:
Ganos man raibas govis,
Ganos bēri kumeliņi.
129 [Gudenieku Azp].

50530.

Gonūs īšu es, māmeņa,
Gonu maize man patyka;
Izaugdama gonūs guoju,
Izauguse tauteņuos.
247 [Makašānu Rz].

50531.

Visi gani padzinuši,
Mūs' ganiņa vien neredzu;
Mūs' ganiņu pametuši
Baltābula kalniņā.
302 [Pampāļu (Ezeres) Kld].

50532.

Mazi ganiņi nodzina,
Ko viņ(i) mazi paganīs?
Palīdziet paganīt,
Visi sīki žagariņi!
143 [Jāsmuižas D].

50533.

Māte mani labi māca,
Pa vārtiem vadīdama:
Ņem rīkstīti, trauc rasiņu,
Lai nemirka apaviņi.
291 [Orgresgala Rg].

50534.

Pats ar pašu maltu gāja,
Būs miltiem smalkiem būt;
Pats ar pašu ganos gāja,
Būs lopiem taukiem būt.
268 [Mētrienas (Ļaudonas-Odzienas) Md].

- 312 -

50535.

Saimanieka meita biju,
Guoju gonu izvadīt,
čīkstēt čīkstēj' mātes
kurpes,
Skonēt skonēj' jostu gali.
377 [Sāvienas Md].

50536.

Vacuo muotje gonys voda
Ar sudobra gaņekleiti;
Ka nūmyra vacuo muotje,
Maņ palyka gaņekleitje.
236 [Līvānu D].

b) Lopus no rīta izdzenot. Māju meita pavada ganus kādu gabalu

28864.

Brāļa goves ganos dzinu,
Lai guļ māršas laidarā,
Lai guļ māršas laidarā
Kā villaines pūriņā.
151 [Lieljumpravā (Jumpravas pag. Rg)].

28865.

Dzenat, gani, laik' ārā,
Dzenat laiku sētiņā:
Div' upītes celiņā,
Trešā ceļa maliņā.
15 [Jaunpilī (Zaubes pag. Rg)], 27 [Mālpilī (Mālpils pag. Rg)], 28 [Nītaurē (Nītaures pag. Rg)], 141 [Vijciemā (Vijciema pag. Vlk)].

28866.

Dzeniet, gani, laik' ārā,
Dzeniet laiku sētiņā!
Kad man bija govis slaukt,
Kad māmiņu aptecēt?
41 [Stukmaņos (Pļaviņās Rg)].

28867.

Ej ganos, ganu meita,
Tev tie gani piederēja:
Tev aitiņas, tev kaziņas,
Tev telītes raibuliņas.
28 [Nītaurē (Nītaures pag. Rg)].

28868.

Es gotiņu ganos dzinu,
Avitiņu līdza laidu;
Gotiņ' manim sieru deva,
Avitiņa villainīti.
146 [Lielkrūtē (Purmsātu, Bārtas pag. Lp)].

28869.

Guli, guli, ganu meita,
Guldi govis laiderā!
Citi gani noganīja
Tavu zaļu dāboliņu.
325 [Secē (Seces pag. Jk)].

28870.

Kupla līpa ganūs dzeine,
Vairuok kupla pavadeja:
Muoseiceņa gonūs dzeine,
Vedekleņa pavadeja.
409 [Līksnas pag. D].

28871.

Labāk gāju ganiņos,
Kā ganiņa pavados;
Ganiņam sviests, maizīte,
Kas ganiņa pavadam?
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)].

28872.

Labāk gāju ganiņos,
Ne ganiņu pavadīt:
Tikpat man kājas mirka
Kā īstam ganiņam.
13 [Ikšķilē (Ikšķiles pag. Rg)], 325 [Secē (Seces pag. Jk)].

28873.

Vacuo muot'e gonys voda
Ar sudobra gan'ekl'ēiti;
Ka nūmyra vacuo muot'e,
Man palyka gan'ekl'eit'e.
422 [Līvānu pag. D].

28874.

Cielaviņa meitu sauca,
Pagalmā stāvēdama:
Ceļaties, aunat kājas,
Citi gani aizdzinuši!
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

50537.

Aiju aiju, ciema gani,
Kam tik ilgi gulējāt?
Man telītes paēdušas
Tīru baltu āboliņu.
350 [Ropažu Rg].

505371.

Celies, māsiņ, celies augšā,
Jau tavs brālīts gotiņas gana.
604 [Dažādi iesūtītāji].

- 313 -

50538.

Izganīju div birzītes,
Trešai laidu ganīdama.
Nūlu cēlu nāburg' meitas,
Lai iet savas govis slaukt.
224 [Lielvārdes Rg].

50539.

Jau saulīte uz pusdienu,
Vēl istaba neslaucīt(a);
Vēl istaba neslaucīt(a),
Govis māva laidarā.
353 [Rubas (Reņģu) Jg].

50540.

Kam jūs govju neslaucāt,
Kam ganos nelaidāt?
Lakstīgala suņus sauca,
Kalniņā stāvēdama.
82 [Demenes Il].

50541.

Ko tie citi gani dara,
Ka tik ilgi neganīja?
Jau tās manas raibaliņas
Dābolā atsagula.
349 [Rites (Susējas-Kroņa) Jk].

c) Gani laiž lopus vakarā uz mājām, saimniece un māju meita tos sagaida

28875.

Ar Dieviņu paliekat,
Manas vecas ganībiņas!
Rītu būs jauna diena,
Būs jums jauna ganītāja.
49 [Jaunatē (Vecates pag. Vlm)].

1. Ar Dieviņu paliekat,
Šis dieniņas ganīkliņas!
Rītu būs cita diena,
Citas dienas ganīkliņas.
185 [Lielezerē (Ezeres pag. Kld)].

28876.

Dzeniet, gani, mājās,
Maltīte gatava:
Triju kuņu kājiņas,
Kucēna galviņa.
274 [Zaļā muižā (Zaļenieku pag. Jg)].

1. Laiž mājē, ciema gani,
Vakariņas izvārītas:
Kazas gāle, kazlēn' kājas,
čiekurīšu Ķiļķēniņi.
228 [Oktē (Vandzenes pag. Tl)].

28877.

Dzenat, gani, mājās,
Ņemat rungas rokā;
Ja ko saka saimeniece,
Dod ar rungu pierē!
121 [Gulbenē (Md)].

1. Dzenam, gani, govis mājā,
Ņemam labas nūjas rokā;
Ja ko sacīs saimenīce,
Sit par pašu kliedzamo!
126 [Kroņa Lejas pagastā (Lejasciema pagastā Vlk)].

2. Dzeniet, gani, mājās,
Ņemiet rungas rokā:
Ja ko saka saiminiece,
Runā droši pretim;
Ja ko saka kalpa sieva,
Dod ar rungu pierē!
302 [Rundālē (Rundāles pag. B)].

28878.

Dzeniet, gani, sētiņā,
Jau saulīte dzītavā!
Jau māmiņa sen gaidīja,
Pie vārtiem stāvēdama.
335 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

1. Dzenat, gani, sētiņāi!
Sen māmiņa ganus gaida,
Sen māmiņa ganus gaida,
Vaŗa vārtus atvēruse.
208 [Ēdolē (Ēdoles pag. Vp)].

28879.

Es savām telītēm
Dāboliņa saiti viju;
Vienu sēju vakarā,
Visas nāce maurodamas.
311 [Dzērvē, Susējā, Dignājā (Saukas Jk, Susējas Il, Dignājas Jk pag.)].

28880.

Es savām telītēm
Āboliņa valgu viju,
Vienu vedu rociņā,
Cita nāca pakaļā.
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

1. Es savām gosniņām
Baltābola saiti viju;
Vienu vedu rociņāi,
Citas nāca īdēdamas.
181 [Cīravā (Cīravas pag. Azp)].

28881.

Mājā, govis, mājā, avis,
Mājā, pate ganu meita!
Cel, māmiņa, zelta vārtus,
Lai iet govis sētiņā!
171 [Tāšu Padurē (Kalvenes pag. Azp)].

- 314 -

28882.

Mājā, govis, mājā, govis,
Vai mežā gulēsiet!
Kur jūsim zāļu siles,
Kur ganam launadziņš?
120 [Gaujienā (Gaujienas pag. Vlk)].

28883.

Maujiet, govis, izdzenot,
Nemaujieti pārdzenot,
Lai nesaka sveša māte,
Atmatā guldinātas!
281 [Ūziņos (Jēkabnieku pag. Jg)].

28884.

Neva laika, neva laika
Ganiem dzīt sētiņā;
Ne māmiņa guns kūruse,
Ne skaidiņu lasījuse.
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

28885.

Pūrā gūvs pīgan'ēju,
Rosā kuojis nūmozgavu,
Lai sac'ēja sv'eša muot'e,
Duobulā gan'ējus'e.
422 [Līvānu pag. D].

28886.

Purva malu ganīdama,
Āra bērza rīksti griežu,
Lai nesaka sveša māte,
Purva malu ganījuse.
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

28887.

Rindā manas raibuliņas
Pa celiņu brālīšos;
Kad es iešu tautiņās,
Rindā jūgšu kumeliņus.
195 [Raņķos (Raņķu pag. Kld)].

28888.

Rindājati, raibas govis,
Pa celiņu sētiņā;
Silā ēdat baltābulu,
Jūrā dzērāt skaidr' ūdeni.
224 [Kabilē (Kld)].

28889.

Saņem mani, māmuliņa,
Es sadzinu, ganījusi,
Divi pulki lopu dzinu,
Trešu sirmu kumeliņu.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

28890.

Saņem mani, māmuliņa,
Es sadzinu, ganījuse,
No baltā dāboliņa,
No zaļo rasinīšu.
330 [Kaldabruņās (Rubenes pag. Il)].

28891.

Saulīt' mazu gabaliņu,
Es vēl tālu ganībās.
Kad pārdzīšu, kad izslaukšu,
Kad nojāšu pieguļāi!
Māsa manas goves slauca,
Brālis jāja pieguļāi.
172 [Rāvā (Rāvas pag. Lp)].

28892.

Saulit' mazu gabaliņu,
Man notika liela skāde:
Man pazuda zelta rīkste,
Raibas govas ganidam.
219 [Dzirciemā (Dzirciema pag. Tk)].

28893.

Sētā dzinu raibas govis
Dubļainām(i) kājiņām;
Pie avota dzirdīt dzinu,
Upē kājas nomazgāju.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

1. Gotiņ mana dūmaļiņa
Dūnaiņām kājiņām;
Uz upīti dzirdīt dzinu,
Strautā kāju nomazgāt.
301 [Paskavā(?)].

28894.

Si pa ceļu, raibas govis,
Tprr, dūkani kumeliņi!
Māte gaida raibu govju,
Tēvs dūkanu kumeliņu.
322 [Saukā (Saukas pag. Jk)].

28895.

Sudrabotis gailis dzied
Zeltupītes maliņāi;
Pūš vējiņš, dreb vaiņags,
Nav man vaļas klausīties:
Saimeniece ganu gaida,
Vaŗa vārtus atvēruse:
"Vai pārdzini visas govis,
Vai novērpi ērkulīti?"
Visas govis gan pārdzinu,
Ērkulīti nenovērpu.
267 [Kalnamuižā (Tērvetes pag. Jg)].

- 315 -

28896.

Atdzen gani, atlīgo,
Es tecēju vārtu vērt;
Atnes man ganu meita
Zaļu ziedu vainadziņu.
401 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

1. Gani dzina, lopi māva,
Es tecēju vārtu vērt;
Man atnese ganu meita
Ābels ziedu vainaciņu.
Valkā pate, ganu meita,
Savu ziedu vainaciņu,
Man nopirka bāleliņš
Sudrabiņa lapiņām!
137 [Tirzā (Tirzas pag. Md)].

2. Pārdzen gani, pārlīgo,
Es tecēju vārtu vērt;
Man pārnesa ganu meita
Puķu pītu vaiņadziņu.
Valkā pate, ganu meita,
Savu puķu vaiņadziņu,
Man nopirka bāleniņš
Sīku spangu, spoža vaŗa!
161 [Alšvangā (Alšvangas pag. Azp)].

28897.

Atnāk mana raibaliņa
Par āriņu maurodama,
Pilns tesminis balta piena,
Pilni ragi dābuliņa.
322 [Saukā (Saukas pag. Jk)], 331 [Augškurzemē (Il)].

28898.

Dzenat, gani, pamazām
Pa maziem(i) vārtiņiem,
Lai telītes nesamina
Manu mazu bāleliņu!
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

28899.

Kur ganīji, ganu meita?
Nava govis pieēdušas.
Vai tu biji ganījuse
Rāva purva maliņā?
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

288991.

Sētē govis, sētē buļļi,
Sētē pate ganītāja!
Lielas govis, lieli buļļi,
Liela pate ganītāja.
Govis, buļļus salilinu,
Ganītāju nevarēju.
224 [Kabilē (Kld)].

28900.

Sētā, govis, sētā, govis,
Sētā, pate ganu meita!
Eita, govis, laidarā,
Ganu meita, istabā!
195 [Raņķos (Raņķu pag. Kld)].

d) Govis laiž laidarā un slauc

28901.

Gosniņ mana raibuliņa,
Dod tu man baltu pienu!
Dosi man baltu pienu,
Es tev došu zaļu sienu.
305 [Vīkstenē (Stelpes (?) pag. B)].

1. Gosniņ' mana raibuliņa
Puškainām kājiņām,
Tā man deva saldu pienu,
Es tai devu smalku sienu.
325 [Secē (Seces pag. Jk)].

28902.

Gotiņ mana raibaļiņa,
Kā tu māvi vakarā?
Vai tu māvi zelta staļļa,
Vai sudraba laidariņa?
400 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

1. Gosniņ mana raibaliņa,
Ko tu māvi vakarā?
Vai tu māvi zelta staļļa,
Vai sudraba laidariņa?
- Es nemāvu zelta staļļa,
Ne sudraba laidariņa:
Slinka mana saimeniece,
Dzina mani neizslauktu.
1880 [Jaunmuižā (Lutriņu pag. Kld)], 263 [Dobelē].

2. Gūt'eņ muna raibul'ēt'e,
Kuo mauruovi vokorā?
Vai mauruovi zalta saitys,
Vai sudobra pin'ēnkl'eņa?
- Ni mauruovu zalta saitys,
Ni sudobra pin'ēkl'eņa,
Es mauruovu slauc'ējeņis
Dzaltonim mat'eņim,
Dzaltonim mat'eņim,
Sorkon' ruožu vainoc'eņu,
Sorkon' ruožu vainoc'eņu,
Bolta kūka slauktiv'ēti.
4222 [Vārkavas pag. D].

- 316 -

3. Ko tu bļauj, raibaliņa,
Tik vēlā vakarā?
Vai tu gaidi zelta kūts,
Vai sidraba laideriņa?
- Es negaidu zelta kūts,
Ne sidraba laideriņa,
Es gaid' savas slaucējiņas
No tautām pārnākot.
100 [Rāmuļos (Rāmuļu pag. C)].

28903.

Gosniņ mana raibaliņa,
Kam tu māvi vakarā?
- Meitas mani izdzinušas,
Pusdienā neslaukušas;
Pilni pupi pierietuši,
Pilna tava slaucenīte.
345 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

28904.

Gotiņ mana platradzīte,
Kur bij man tevi likt?
Dārzā rūmes tev nebija,
Kūtī ragi tev negāja.
931 [Meirānos (Meirānu pag. Md)].

28905.

Grib kaķītis zivis ēst,
Netīk kājas slapināt;
Grib meitiņa piena strēbt,
Netīk govis rietināt.
180 [Valtaiķos (Valtaiķu pag. Azp)].

28906.

Kupla liepa, zelta zari,
Manā govju laiderē;
Tur saulīte jostu kāra,
Saules meita vainaciņu.
30 [Ozolu muižā, Suntažu draudzē].

28907.

Kupla liepa uzaugusi
Manā govju laidarā;
Kad es gāju govju slaukt,
Tur pakāru vaiņadziņu.
302 [Rundālē (Rundāles pag. B)].

1. Kupla liepa, zelta zari,
Manā govju laidarā;
Cik es gāju govju slaukt,
Tik pakāru vaiņadziņu.
17 [Ķēčos (ķēču pag. Rg)].

28908.

Man bij viena balta gove,
Tā man deva pulka piena:
Ik dieniņas sieru sēju,
Ik dieniņas sviestu kūlu.
63 [Sprēstiņos (Dauguļu pag. Vlm)].

28909.

Man bij viena raiba govs,
Tā man labi pienu deva,
Kūtī ragi neiegāja,
Ķipī piena nesaslaucu.
108 [Veismaņu pagastā (Vaives pag. C)].

28910.

Neba tīšas lietas dēļ
Divati sarājās:
Vien' negāja govis slaukt,
Otra ganu pavadīt.
195 [Raņķos (Raņķu pag. Kld)].

28911.

Nūž, telīte dod pieniņu,
Vai es tevi neganīju
Pa puriem, pa mežiem,
Pa lieliem tīrumiem?
16 [Kastrānē (Kastrānes pag. Rg)].

28912.

Rieri rieri, man' telīte,
Pilli ragi, pilli pupi!
Pilli pupi balta piena,
Pilli ragi ābulīna.
1191 [Ēveles draudzē].

1. Rieru rieru, man' gosniņ,
Tukši ragi, pilni pupi,
Pilna mana slaucenīte!
152 [Jērkulē (Krimuldas pag. Rg)].

28913.

Rīro gosniņa
četriem pupiem,
Es pate, slaucēja,
Diviem vien.
208 [Ēdolē (Ēdoles pag. Vp)].

28914.

Rindājati, raibas goves,
Pa celiņu laidarā!
Māte gaida laidarāi
Deviņāmi slauktuvēm.
152 [Raibeniekos (Durbes pag. Lp)].

28915.

Tekam abas ietaļiņas
Laidarī govis slaukt;
Ja nebūs cita trauka,
Slauksim vīra zābakos.
137 [Tirzā (Tirzas pag. Md)].

- 317 -

28916.

Cielaviņa tiltu taisa
Manā govju laidarā.
Taisi, taisi, cielaviņa,
Būs man sausa staigāšana!
121 [Gulbenē (Md)], 224 [Kabilē (Kld)], 345 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

50542.

Atnāk mana raibuliņa
Pār āriņu maurodama;
Pate kāpu kalniņā,
Ziedi bira lejiņā.
24 [Asares Il].

50543.

Atīt tauŗa taurādama
Par lelū tjeirumjeņu.
Pilni rogi bolta pīna,
Pylns vādars duobuleņa.
236 [Līvānu D].

50544.

Dzen iz sātu, nagon ilgi,
Drivinīka gūvu gane!
Byut par nakti ganījuse,
Ka na munu bruoliliņu.
326 [Preiļu D].

50545.

Dzenam, gani, mājā,
Jemam rungas rokā;
Ja ko saka saimenice,
Dod ar rungu pierē!
Vai nav govis pieēdušas,
Vai nedeva piena?
94 [Dunikas Lp].

50546.

Dzenit, gonim [goni], jau uz muojom,
Ņemat reiksti rūciņā!
Saiminīca dūs ar vuozu
Pa muguru, saleikusi.
Lai jei īt saleikusi,
Lelu kupri izmatusi.
51 [Bērzpils (Domopoles) Abr].

1. Dzanam, goni, jau uz muojom,
Jemam vāzas rūciņuos!
Kū sacīs sveša mōte -
Dūd ar vāzu mugurā,
Dūd ar vāzu mugurā;
Lai bāg cepļa dybynā.
174 [Kārsavas Ldz].

2. Dzenit, goni, sēteņā,
Jemit vāzas rūceņā!
Kura borga saimineica,
Tai ar vāzu par mugoru.
Lai skrīn cepļa dōbynā,
Cepļa pīri laizēdama.
89 [Dricēnu Rz].

50547.

Dzenit, goni, sātā,
Jemit vāzas rūkā!
Kura loba saiminīca,
Tei īt lūpim prīškā;
Kura kaida siveinīca,
Tei guļ cyuku midzinē.
579 [Viļāni Rz apr.].

50548.

Dzenet, goni, moajā,
Ņemet vāzas rūkā!
Kas sacēs: agri,
Tam ar vāzu pīrē.
Lai tyj vāza louztin louzt,
Lai tyj pīre pleistin pleist.
493 [Viļakas (Marienhauzes) Abr].

50549.

Dzenit, goni, sētiņā,
Jau māmiņa sen gaidēja:
Bolta putra pataisīta,
Gūvu klāvi pakaisīti.
358 [Rugāju Abr].

50550.

Dzenat, gani, sētiņā,
Uz manīm negaidāt!
Man jādzen paganīt
Baltābula kalniņā;
Mani gaida sveša māte,
Rīkšu sauja rociņā.
302 [Pampāļu (Ezeres) Kld].

50551.

Dzen mājāsi, ganu meita,
Negaid' sauli noietam;
Noies saule, atjās tautas,
Izklīdīsi raibaļiņas.
513 [Zemītes Tk].

50552.

Ei gūteņ, raibaleit,
Vysi bārni tevis gaida;
Vysi bārni tevis gaida,
Ar pīneņu puornākūt.
89 [Dricēnu Rz].

- 318 -

50553.

Gani dzina sētiņā,
Govis māva pakaļā;
Vai māva govis, vai nemāva,
Vai Laimiņa gavilēja?
212 [Launkalnes (Brantu) C].

50554.

Gosniņ mana, raibaliņa,
Nemau' sebu vakarā:
Sveša māte mani rāja,
Ka aiz kalna guldināju.
427 [Tadaiķu Lp].

50555.

Govtiņ, mana raibuliņa,
Ko tu māvi vakarā?
Vai tu biji neēduse,
Vai ūdeņa nedzēruse?
141 [Ivandes Kld].

50556.

Gosniņ, mana raibuļīte,
Ko tu nīdi vakarai?
Vai tu nīdi zelta saiti,
Vai sudraba laidariņu?
Zelta saiti gan dabosi,
Laidariņa nedabosi.
271 [Milzkalnes (Šlokenbekas, Cērkstes) Tk].

1. Gosniņ, mana raibaliņ,
Ko tu māvi vakare?
Vai tu māvi zīļu stalli,
Vai sudraba laidariņ'?
Zīļu stalli gan dabūs,
Laidariņu nedabūs.
16 [Alsungas (Alšvangas) Azp].

2. Gūteņ, munu raibaleiti,
Kuo mauruoji vokorā?
Voi mauruoji zalta saites,
Vai sudobra slauktiveites?
Es mauruoju zalta saitas,
I sudobra slauktiveites.
18 [Andrupenes Rz].

50557.

Tpru gūtiņ, raibaliņ,
Kuo mauruoji vokorā?
Es mauruoju tūs telīšu,
Kū aizveda tauteņūs.
228 [Liepnas (Lipnas) Abr].

50558.

Tpru gūteņa, raibaleite,
Kuo mauroj vokorā?
Voi mauroj zalta klāva,
Voi sudobra laidareiša?
Es mauroju tuos teleites,
Kur' palyka pakaļā.
89 [Dricēnu Rz].

1. Gūtiņ, munu raibalīti,
Kuo mauruoji vokurā?
Vai mauruoji tūs telīšu,
Kas palyka kryumiņus?
Vai mauruoji tuos zuoļtiņas,
Kas palyka ganībuos?
265 [Mērdzenes (Michailovas) Ldz].

50559.

Tu gūtiņ, raibuliņ,
Ko vokorā mauruoji?
Vai tev vajag zelta klāva,
Vai sudroba teirumiņu?
Maņ vajag zaļos zuoles
Un zaļuo teirumiņa.
174 [Kārsavas Ldz].

50560.

Telīt, manu raibuliņu,
Kam tu māvi vakarā?
Vai tu māvi brāļa kūti,
Vai māsiņas ganībā?
141 [Ivandes Kld].

50561.

Bļautin bļāva man telīte,
Kā tā bļāva, kā
nebļāv'?
Vai tā bļāva zaļu zāli,
Vai sudraba laidariņ'?
141 [Ivandes Kld].

50562.

Telīt, manu īdaliņu,
Ko īdēji vakarā?
Vai īdēji zaļu zāli,
Vai sarkano āboliņu?
109 [Ērķemes Vlk].

1. Gotiņ, mana raibaliņ,
Ko tu māvi vakarā?
Vai tu māvi zaļu zāli,
Vai baltaja āboltiņ'?
197 [Krotes Lp].

50563.

Tpru gotiņa, raibaliņa,
Kā tu māvi vakarā?
Vai es tevi neganīju
Pa balto āboliņu?
605 [Skolas].

- 319 -

1. Gotiņ manu, raibaliņ,
Ko tu māvi vakarā?
Vai es tevi neganīju
Sarkanā ābolā?
358 [Rugāju Abr].

50564.

Ko, ganiņi, nu gaidieti,
Kad sētā nedzenieti?
Jau saulīte tai vietāji,
Kad vakari sadzināti.
511 [Zebrenes (Reņķes) Tk].

50565.

Kur, muosiņa, tu īdama,
Vakariņā kuojas ovi?
Mes telītes sadzyņam,
I kuojiņas nūovam.
35 [Baltinavas Abr].

50566.

Māmulīte mani gaida
Sētā govis pārdzenam:
Vaŗa vārtus atvēruse,
Sudrabiņa aizvēruse.
369 [Saldus Kld], 374 [Sātiņu Kld].

50567.

Meitas mani aicināja
Laidarā govis slaukt.
Ko es iešu govis slaukt,
Ka man nava slaucenītes?
20 [Annenieku (Annasmuižas) Tk].

50568.

Nāca govis, nāca vērši
Pār Daugavu maurodami;
Nāca pate ganītāja,
Zelta valgi rociņā.
13 [Alojas (Ungurpils) Vlm].

50569.

Nemaujati man, gosniņas,
Vakarā pārdzenamas,
Lai nesaka sveša māte:
Atmatā guldināj'.
378 [Seces Jk].

50570.

Tā sacīja ganu meita:
Ej, bullīti, laidarā!
Kas man deva baltu putru,
Vēl ar siera gabaliņu!
141 [Ivandes Kld], 605 [Skolas].

50571.

Tec, gotiņa, laidarā,
Kas dos pienu vakarā?
Tukši ragi, pilli pupi,
Pilla mana slaucenīte.
448 [Umurgas (Umurgas-Sārumu) Vlm].

50572.

Vēl saulīte jūriņā,
Jau gotiņas noriņā;
Sen saulīte norietēse,
Vēl nesauca sētiņā.
48 [Bērzaunes Md].

e) Kāds no lopiem noklīdis, ganu meitai zudušais jāuzmeklē

28917.

Ai kaimiņi, ai kaimiņi,
Redzējāt lopu manu?
Sirma cūka lauku pieri,
Visas četras kājas kaltas.
324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)].

28918.

Ai kaimiņ, nāburdziņ,
Vai redzēji manu govi?
- Še tā bija, tur aizgāja
Gar mežmalu baurodama.
65 [Valtenbergā (Mazsalacas pag. Vlm)].

28919.

Dzenat, gani, dzenat, gani,
Kur vakar ganījām,
Tur palika raiba govs,
Tur māsiņa ganītāja.
309 [Biržos (Biržu pag. Jk)].

28920.

Lelele, ciema gani,
Man pazuda trīs gosniņas:
Tēva pieča, mātes oča,
Man pašai raibaliņa.
203 [Usmā (Usmas pag. Vp)].

1. Man pazuda trīs gosniņas
Diža meža maliņā:
Tēva pieķe, mātes lauķe,
Man pašai raibaliņa.
2291 [Sasmakas novadā (Ārlavas pag. Tl)].

28921.

Lelojat, ciema gani!
Man pazuda raibuliņa;
Vai pazuda niedrienā,
Vai baltā ābulā?
1880 [Jaunmuižā (Lutriņu pag. Kld)].

- 320 -

28922.

Man pazuda raibaliņa
Miglotāi rītiņā,
Miglotāi rītiņā,
Celmotāi līdumā.
151 [Priekulē (Priekules pag. Lp)].

28923.

Pieguļnieki, bāleliņi,
Redzējāt man' telīti?
Līki ragi, šļauni sāni,
Baltums astes galiņā.
421 [Taurupes pagastā (Rg)].

28924.

Saulīt' mazu gabaliņu,
Man notika nelaimīte,
Man pazuda raiba govs,
Div' baložu kumeliņi.
39 [Skrīveŗos (Skrīveŗu pag. Rg)], 325 [Secē (Seces pag. Jk)].

28925.

Ciema gani, bāleliņi,
Telīt' manu redzējāt?
Pate melna kā vabole,
Sudrabiņa radziņiem.
412 [Unguros (Ungurmuižas pag. D)], 408 [Krustpilī, Unguros un Stukmaņos (Krustpils, Ungurmuižas D un Pļaviņu Rg pag.)].

50573.

Arājiņ', bāleliņ',
Redzējāt man' telīt',
Man telīte pazudusi.
Pate melna kā vabule,
Pabalganu ļipas galu.
435 [Tilžas (Kokorevas) Abr].

1. Pieguļnieki, bāleniņ(i),
Redzējāt man' telīt'?
Man telīte pazuduse
Āboliņa kalniņā;
Pati melna, šļauni sāni,
Baltums astes galiņā.
605 [Skolas].

50574.

Cīma goni, cīma goni,
Man pazuda raibaliņa;
Man pazuda raibaliņa
Skeistu puču kaļniņā;
Skeistu puču kaļniņā,
Lela kunga teirumā.
493 [Viļakas (Marienhauzes) Abr].

50575.

Lelajiet, ciem gan,
Man pazud raibliņ!
Es ar būt gan leles,
Rauds nāc, nevare.
518 [Zlēku Vp].

1. Ļāļū ļāļū
cīma goni,
Maņ izgaisa raibaļ(iņ)a!
Kab raibaļa naizgaisusja,
Byutu rasā ļāļojusja.
89 [Dricēnu Rz].

2. Ei da ļuļi, cīma goni,
Maņ izgaisa raibaleitja!
Ka atrostu raibaleiti,
Vēl na tai (es) ļālotu.
551 [Ludza Ldz apr.].

50576.

Man pazuda raibaliņa,
Lielu krūmu maliņā;
Nostaigāju gaŗu dienu,
Meklēdama raibaliņu.
605 [Skolas].

50577.

Tu, Nn., cyuku gaņa,
Vai redzēji munu cyuku?
Munai cyukai sierma aste,
Slūksnem [streipem] suoni darinuoti.
285 [Nirzas (Nerzas) Ldz].

f) Dažādi apcerējumi par govslopiem, tos mājā apkopjot

28926.

Vai modere moderīte,
Bullis tevi nobadīs,
Kam nedevi bullītim
Svētu rītu sienu ēst.
159 [Aizputē (Aizputes pag. Azp)].

28927.

Ai telītes raibaliņas,
Kam jūs man neaugat?
Vai tā bija mana vaina,
Vai sieniņa pļāvējiņa?
80 [Kalsnavā (Kalsnavas pag. Md)].

28928.

Ei vērsīt bumbulīt,
Kam tu liels neizaugi?
Jau man bija vaŗa sakta
I baudien pabaudusi.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

- 321 -

28929.

Dod, Dieviņ, man telītes!
Ja ganiņa man nebij,
Gan es pate paganīšu,
Kamēr rīta rasa birs.
1181 [Dūres pagastā (Vlk)].

1. Dod, Dieviņ, man telītes!
Ja ganiņa man nebija,
Gan es pate paganīšu,
Svētu rītu svētīdama,
Svētu rītu svētīdama,
Rīta rasu žāvēdama.
17 [Ķēčos (ķēču pag. Rg)].

2. Dod, māmiņa, man telītes!
Man ganiņa nevajaga,
Gan es pate paganīšu,
Rīta rasu vītēdama.
324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)].

28930.

Dzeltānā cielaviņa
Govju kūti izložņāja;
Izskriedama sasit spārnus,
Maz telīšu atradusi.
76 [Gatartā (Gatartes pag. C)].

28931.

Ej, vistiņa, olu dēt
Manā govju laiderā,
Lai gotiņas tā viesās
Kā vistiņa oliņās!
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

28932.

Es atvēru govju stalli,
Te ir zelts, sudrabiņš;
Es atvēru aitu stalli,
Te ir baltas vilnānītes.
322 [Saukā (Saukas pag. Jk)].

28933.

Es dzievāju upmalēi,
Man gosniņas nedzērušas:
Veca mana māmuļīte,
Slinka mana līgaviņa.
172 [Rāvā (Rāvas pag. Lp)].

28934.

Es savām telītēm
Cekulainu vistu kavu:
Dod, Dieviņ, tik telīšu,
Cik spalviņu cekulā!
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

28935.

Gotiņ' mana raibuliņa
Atkal bēga brāliņos,
Atradusi tautiņāsi
Laisku siena pļāvējiņu.
325 [Secē (Seces pag. Jk)].

28936.

Gotiņ mana raibaļiņa,
Kā tu māvi vakarā?
Vai tev trūka zaļas zāles,
Vai tīrā ūdentiņa?
295 [Grienvaldē (Zālītes pag. B)].

28937.

Gotiņ' mana raibaliņa
Vakarēju ēdumiņu;
Pate biju pie māmiņas,
Sveša māte nedevusi.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)], 931 [Meirānos (Meirānu pag. Md)].

28938.

Gosniņai grūts mūžiņš,
Kam nav labs kopējiņš:
Salmus deva vakarā,
Salmus deva rītiņā.
2291 [Sasmakas novadā (Ārlavas pag. Tl)].

28939.

Kas manām telītēm
Šovakar zāles dos?
Pate gāju iz baznīcu
Nabagiem sieru dot.
126 [Kroņa Lejas pagastā (Lejasciema pagastā Vlk)].

28940.

Ķizi ķizi, saimeniece,
Buļļi auzas noēduši,
Kam nedevi bullīšiem
Svētu rītu āboliņu!
181 [Cīravā (Cīravas pag. Azp)].

28941.

Ko, māmiņa, vārda liksi
Šās vasaras telītēm?
- Kuŗa raiba - raibaļiņa,
Kuŗa melna - vabulīte.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

28942.

Kūtī iemu, kūtī teku,
Kūtī man lieli prieki:
Kūtī man govis vērši,
Kūtī baltas villainītes.
24 [Lēdurgas draudzē], 59 [Rūjienā (Rūjienas pag. Vlm)].

28943.

Laba biju saimeniece,
Labi savas meitas mācu,
No rītiņa agri ceļu,
Lai iet lopus apraudzīt,
Vai būs jēri, vai kazlēni,
Vai ar mazi sivēniņi.
226 [Kandavā (Tl)].

- 322 -

28944.

Man gotiņas, man pieniņš,
Citiem ragi, sūkaliņas!
Man krējums, man sviestiņš,
Citiem tikai samazdziņas.
69 [Bikserē (Patkules pag. Md)].

28945.

Mazu troksni izdzirdusi,
Ietecēju kūtiņā:
Man telīte atnākuse
Zeltainiemi radziņiem.
113 [Alūksnē].

28946.

Maun telītes, brēc aitiņas,
Dzirdēj' mani runājam:
Es bij' ziemu barotāja,
Es vasaru ganītāja.
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

28947.

Meitas, govis barodamas,
Buļļam siena pametat!
Ja tam siena nedosat,
Paliks govis ālavīcas.
76 [Gatartā (Gatartes pag. C)].

28948.

Nāc, vistiņ, purinies
Manā govju dārziņā [laidarī];
Sev purini pilnu pērkli,
Man telīšu pilnu dārzu!
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

28949.

Nakts vidū cēlusies,
Teku telīšu raudzīt;
Radu telīt' piedzimušu
Sudrabiņa radziņiem.
319 [Neretā (Neretas pag. Jk)].

28950.

Ne jostiņas neapjožu,
Teku govju laiderē,
Jau atradu mīļu Māru
Ar jaunām telītēm.
97 [Vecpiebalgā (Vecpiebalgas pag. C)].

28951.

Nevienam nesacīju,
Ko atradu laidarā:
Raibu telīt' i atradu
Sidrabiņa radziņiem.
871 [Liepkalnes apk. (Liepkalnes pag. Md)].

28952.

Paldies Dievu Dieviņam,
Man rociņa labi gāja:
Pilna kūts govju vēršu,
Pilns stallītis kumeliņu.
137 [Tirzā (Tirzas pag. Md)].

28953.

Puiši, zirgus barodami,
Buļļam sienu padodat!
Bullis deva baltu putru,
Deva siera gabaliņu.
73 [Dzērbenē (Dzērbenes pag. C)].

28954.

Še, vērsīt, tev maizīte,
Tu man dosi brūnus svārkus,
Tu man dosi brūnus svārkus,
Līdz pusei sidrabiņa.
87 [Liepas muižā (Liepas pag. C)].

28955.

Šķir mana māmuļa,
Zīmotas goves:
Zīmuļu, dūmaļu,
Baltmugurīti.
164 [Dunalkā (Dunalkas pag. Azp)].

1. Māte mane solīja
Trīs govju dote:
Zīmuļu, dūmuļu,
Baltmugurīti.
167 [Kazdangā (Kazdangas pag. Azp)].

28956.

Šogad vērsīts,
Citu gadu gosniņa
Slauniem sāniem,
Lauku pieri.
272 [Lielplatonē (Lielplatones pag. Jg)].

28957.

Tev, māmiņa, raibas govis,
Man bij visas dūmaliņas;
Dod man vienu raibaliņu,
Došu divas dūmaliņas.
294 [Grantelē (Iecavas pag. B)].

28958.

Tprr, telīt, še maizīte,
Tev, vērsīt, garoziņa!
Telīt' manim pienu deva,
Vērsīts pūru ritināja.
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)].

- 323 -

28958v1.

Tprr, gotiņa, še maizīte,
Še, vērsīti, āboliņš!
Gotiņ' manim pienu deva,
Vērsīts baltu sudrabiņu.
290 [Lieliecavā (Iecavas pag. B)].

28959.

Trim kārtām jostu jožu,
Uz kūtiņu tecēdama.
Audzē, Dievs, man telītes
Trim, četrām kārtiņām!
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)], 379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

28960.

Viena pate man gotiņa,
Tai Skudrīti vārdu liku,
Lai telītes vairojās
Kā skudrītes pūlītē.
28 [Nītaurē (Nītaures pag. Rg)].

28961.

Viena pate man telīte,
Māraliņu vārdu liku,
Māraliņu vārdu liku,
Vairumiņa gribēdama.
120 [Gaujienā (Gaujienas pag. Vlk)], 135 [Smiltenē (Smiltenes pag. Vlk)].

28962.

Vērsi vērsi, bulli bulli,
Kam tu mani kaitināji?
Jūgš' es tevim kļava loku,
Dzīšu gaŗu birzumiņu.
73 [Dzērbenē (Dzērbenes pag. C)].

28963.

Visas manas ceļa malas
Laimes koku pieaugušas:
No bērziņa jēriņš dzima,
No apsītes kazuliņš.
69 [Bikserē (Patkules pag. Md)].

1. Visi mani laimes koki
Ceļmalā saauguši;
No priedītes jēri auga,
No eglītes kazlēniņi.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

28964.

Visi ļautiņ' i sacīja,
Ka es augu raganiņa:
Ūdens nēši, zāļu nasta,
Tā bij mana raganiņa.
104 [Zelgavā (Grostonas pag. Md)].

50578.

Ai tu mana raibaliņa,
Neizsper baltu pienu!
Man vajaga balta piena,
Ko putriņas izvārīt.
273 [Mores Rg].

50579.

Ak tu Dievs, debess tēvs,
Mun telēni labi auga:
Cits ar ļipu, cits bez ļipas,
Cits ar līku deguntiņ'.
480 [Vējavas Md].

50580.

Ak tu Dievs, lietiņš lija,
Būs manām telītēm;
Būs manām telītēm
Āboliņa dzedziediņa.
485 [Viesienas (Lautera-Viesienes) Md].

50581.

Ak tu munu Semoneņi,
Kam tu mani napajēmi?
čuru čuru gūvis slaucu,
Klabu klabu svīstu neju.
348 [Rēznas (Rozenmuižas) Rz].

50582.

Appuškoju to gotiņu,
Kas vairāk piena deva;
Kuŗa piena man nedeva,
Lai puškoja Veļu māte.
100 [Dzērbenes (Pils-Dzērbenes) C].

50583.

Bim bim bullīti,
Neba tāļu vedīs:
Gar auzu lauku,
Dīriķa pirtī.
39 [Bārtas Lp].

50584.

Burrr burrr raibaliņa,
Dod man pilnu slaucenīti,
Tad es tevi paganīšu
Zaļā noras maliņā,
Burrrū burrrū burrū urrr!
605 [Skolas].

50585.

Caur sētiņu upe tek,
Man gosniņas nedzērušas.
Māmiņ' veca, sieviņ' slinka,
Māsiņ' tāli tautiņās.
141 [Ivandes Kld].

- 324 -

50586.

Cel kāju, dod pienu,
Bajāra gove!
Nabaga meitiņa
Slaucējiņa.
40 [Basu (Bases) Azp].

50587.

Dodi pienu, raibaliņa,
Dodi pilnu slauktuvīti;
Es tev devu labu vīķi,
Tu man dodi sviestu, pienu.
605 [Skolas].

50588.

Es negāju rudzaitē,
Rudzaitē kājas bada;
Es negāju govis slaukt,
Pērles bira slauktuvē.
378 [Seces Jk].

50589.

Es savām telītēm
Āboliņa saites viju;
Vērsīšam, bullīšam,
Tam saviju dedestiņa.
241 [Lubānas Md].

50590.

Es savām gotiņām
Baltābola saitē [saiti] sēju.
Ēd, gotiņa, nemauro
Tai mazajā zālītē.
248 [Mālpils Rg].

50591.

Es savāmi telītēmi
Āboliņa valgu vij(u),
Lai tās auga košas, baltas
Kā baltais āboliņš.
127 [Grostonas Md].

50592.

Es to daudzi nabāduoju,
Ka man vīnai juodzeivoj;
Ceplī guļu, rejā kuļu,
Sauleitē gūvis slaucu.
51 [Bērzpils (Domopoles) Abr].

50593.

Es uzgāju teterīti:
Puse balta, puse mella;
Tā aug manas raibas govis
Pusē mellas, pusē baltas, līgo.
546 [Kuldīga Kld apr.].

50594.

Gotiņ, mana launadzīte,
Launagai piedzimuse!
Dod, Dieviņ, lielai augt,
Būs launaga devējiņa.
224 [Lielvārdes Rg].

50595.

Gotiņ, mana ziedaļiņa,
Dubļainām kājiņām;
Pie avota dzirdīt dzinu,
Upē kājas nomazgāt.
193 [Krapas Rg].

50596.

Gūtiņ, gūtiņ, raibalīt,
Leikajimi radzeņim.
Lai ir leiks tys celiņš,
Kur brauc lepnais tautu dāls.
389 [Silajāņu Rz].

50597.

Gūteņ, munu dyukaleiti,
Dyukeinomi kuojeņomi;
Nūlaizēji pūra zuoli,
Kei biteitja zīdu kuori.
50 [Bērzgales (Kuļņēvas-Labvāržu) Rz].

50598.

Gotiņ, mana raibaliņa,
Kad tu man pienu dosi?
Doš' uz citu vasariņu
Trīs slauktuves dieniņā.
378 [Seces Jk].

50599.

Gosniņ, mana raibaliņa,
Kam izspēri baltu pienu?
Kā es sīvai māmuliņai
Bez slaukuma rādīšos?
79 [Daudzeses Jk].

50600.

Gosniņ, mana raibaliņa,
Pati kāpa kalniņā;
Pati kāpa kalniņā,
Pati nāca sētiņā.
104 [Ēdoles Vp].

50601.

Gosniņ, mana raibaliņa,
Neēd pļavas maliņā;
Tev sitīs klibu kāju,
Man nosegs villainīti.
141 [Ivandes Kld].

- 325 -

50602.

Grūt' bij man kalnā kāpt,
Vēl lejā notecēt;
Kalnā manas mājas bija,
Lejā lopu laidariņš.
141 [Ivandes Kld].

50603.

Ganos gāju, laiska biju,
Pate iet negribēju;
Govei metu ar akmeni,
Pašai piena devējai.
373 [Sarkaņu Md].

50604.

Juonīņai lobys gūs:
Plotim rogim,
Resnim cičym.
194 [Krāslavas D].

50605.

Jurīšam sirms zirdziņš,
Man gotiņa raibaliņa.
Apēd, vilks, Juŗa zirgu,
Kā tas mani neprecēja.
82 [Demenes Il].

50606.

Kalnā manas mājas bija,
Lejā lopu laidariņi;
La lā govis, la lā buļļi,
La lā pate ganu meita.
433 [Tērvetes (Kalnamuižas) Jg].

50607.

Kupla liepa uzauguse
Manā ganu laidarā;
Ik es gāju govis slaukt,
Ik pakāru vaiņadziņ'.
No liepiņas ziedi bira,
No vaiņaga sudrabiņš.
204 [Kursīšu Kld].

1. Kupla līpa izaugusja
Munu gūvu duorziņā;
Kod es guoju gūvu slauktu,
Tod pakuoru vaiņucjaņi.
Kreit nu līpas bolti zīdi,
Nu vaiņuka vyzuleiši.
194 [Krāslavas D].

50608.

Smuka smuka tā mājiņa,
Visapkārt ievas zied;
Visapkārt ievas zied,
Vidū liepa līgojās.
Cik es gāju govis slaukt,
Liepā kāru vainadziņu.
741.

50609.

Aug man skaists ozoliņš
Vidū govju laidarā;
Ieiedama govis slaukt,
Zarā kāru villainīti.
281 [Neretas Jk].

50610.

Maņ māmeņa gūvi devja,
Lelu, plotu uolaveicu;
Klāvā gūteņa mauruoja,
Es tauteņu ustobā.
50 [Bērzgales (Kuļņēvas-Labvāržu) Rz].

50611.

Māmiņai viena gove,
Pilnu deva slaucenīt',
Ko bērniņus pabarot,
Ko putriņu balināt.
269 [Mežmuižas Jg].

50612.

Mjaitys, gūvu raudzeidamys,
Buļam sīnu padūdit:
Buleits devja boltys putrys,
Daža sīra gabaleņa.
236 [Līvānu D].

50613.

Meitiņ' gāja govis slaukt,
Viņa saka: vai!
Es ar ķipi nopakaļ,
Paldies Dieviņam!
419 [Suntažu Rg].

50614.

Nāburg' māetei raibas govs,
Man tik tādas dūmaļiņas;
Es tev duošu dūmaļiņu,
Duo man vienu raibaļiņu!
179 [Katriņas C].

50615.

No baznics pārnakdam,
Ko mēs lab uzdziedis?
Uzdziedis buļļ dziesm,
Tas mums balt pien dod.
445 [Ugāles Vp].

50616.

Pas, gūteņ, mātuškeņ,
Dūd pīneņa slauktiveiti!
Aušu kurpis, īšu slauktu,
Likšu puču vainaciņu.
285 [Nirzas (Nerzas) Ldz].

- 326 -

50617.

Pro, gūteņa, raibaleitja,
Raibajomi kuojeņom!
Pyrmuo beja pyrmoleņa,
Ūtrej beja ūtaleņa,
Trešuo beja treštaleņa,
Zalta īkors pučainits(?).
314 [Pildas Ldz].

50618.

Raibas vien man telītes
Kā raibās cielaviņas;
Ne tās ēda purva zāli,
Ne dzeŗ rāva ūdentiņ'.
350 [Ropažu Rg].

50619.

Rej sunīši, dzied gailīši,
Man gosniņas laidarā;
Man gosniņas laidarā,
Gaida tevi, slaucējiņu.
Visi tavi rožu krūmi
Gaida tevi ceļamies.
605 [Skolas].

50620.

Riri, riete, kungam gos,
Kamēr Dieviņš pašai dos.
504 [Vitrupes (ķirbižu) Vlm].

50621.

Rieti, rieti, raibaliņa,
Dod man pilnu slaucenīti!
Tukši ragi, pilni pupi,
Pilna mana slaucenīte.
605 [Skolas].

50622.

Rīti, rīti, muna gūvs,
Pilny pupi bolta pīna;
Pylns vādars, zaļis zuolis,
Pylni rogi uobuleņa.
247 [Makašānu Rz].

50623.

Rieto, rieto,
Pilli pupi, tukši ragi;
Pieniņ' slaucu čuru čuru,
Sviestiņ' taisu luku luku.
338 [Rankas C].

50624.

Telīt, mana raibaliņa,
Dod man pilnu slauktuvīti!
Es tev devu pilnas karkles
Sarkanbalta āboliņa.
212 [Launkalnes (Brantu) C].

50625.

Skribu skrabu kažociņ,
Sievas vien istabā.
Ej kūtī, ved ārā
Raibaliņu ragaino.
184 [Ķēču Rg].

50626.

Tautu meita basa iet
Pār ābeļu līdumiņu;
Es nevaru basa iet
Ne lopiņu laidarā.
378 [Seces Jk].

50627.

Tautu meita bēdājāsi:
Ko es došu gotiņāmi?
Sakapāšu pupu lapas,
Baroš' savas raibaļiņas.
560 [Rīga ].

50628.

Tā bij māte, tā bij meita,
Tā māk meitas audzināt:
Ceļ no rīta labi agri,
Lai iet govis apraudzīt;
Govīm teļi, aitām jēri,
Kazām mazi kazlēniņi.
20 [Annenieku (Annasmuižas) Tk].

50629.

Telīt', mana raibaliņa,
Lec pa kalnu bāliņos;
Ņemšu zīļu vainadziņu,
Iešu pati atpakaļ.
217 [Lejasciema (Lejas) Vlk].

50630.

Tev, māsiņa, raibas govis,
Tu mācēji audzināt:
Izdzīdama, sadzīdama,
Ar sudrabu vēdināji.
378 [Seces Jk].

50631.

Tirgū iemu, tirgū teku,
Tirgū mani aicināja;
Tirgus māte man iedeve
Mellu govi platu ragu.
90 [Drustu C].

- 327 -

50632.

Trucīt, govis ālevīce,
Cik tu manim piena devi?
Es kājiņu apdauzīju,
Pa celmiem ganīdama.
306 [Patkules Md].

50633.

Tu, gūtiņ, tu, gūtiņ,
Muna meiļuo māmiņa.
Kad tautīts ryudynoj,
Taku tev žāluotīs.
389 [Silajāņu Rz].

50634.

Uz kūtiem tecēdama,
Trim kārtām jostu jozu;
Kūtī gov's, kūtī vērši,
Kūtī baltas villainītes.
3 [Adulienas Md].

50635.

Uz kūtiņu tecēdama,
Trim kārtām jostu jožu,
Lai aug manas telītes
Trim, četrām kārtiņām.
605 [Skolas].

50636.

Vysas munas raibas gūvis
Zīdaiņom kuojiņom;
Zīdaiņom kuojiņom,
Plotajim radziņim.
389 [Silajāņu Rz].

g) Dažādas dziesmas par govslopiem ganos

28965.

Ālavītes ganos dzinu
Purvājā, rāvājā;
Ne tās man piena deva,
Ne launaga nogulēt.
278 [Sodu Sesavā (Sesavas pag. Jg)].

28966.

Ar sakārni govei sviežu,
Pašai piena devējai,
Kam tā skrēja maurodama
Svešu ļaužu ābolā.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

1. Ar sakārni govei sviežu,
Pašai piena devējai,
Kam tā man kaunu dara,
Ieiet drauga druviņā.
41 [Stukmaņos (Pļaviņās Rg)].

28967.

Bāz, gotiņa, pilnu režģi,
Ej mājā stenēdama;
Laidarā izkratīsi,
Rīta sauli gaidīdama.
304 [Vecmuižā (Vecmuižas pag. B)].

28968.

Balta bērza rīksti griežu,
Raibas govis ganīdama;
Lai Dievs dod tik telīšu,
Cik lapiņu bērziņā!
43 [Tīnūžos (Ikšķiles pag. Rg)].

28969.

Bauŗo, bullīti,
Bauŗo, bauŗo!
Tev vaļas bauŗot,
Man gavilēt.
181 [Cīravā (Cīravas pag. Azp)].

28970.

Bij manāmi telītēm
Veca kūla mugurā;
Tā bij manas pašas vaina,
Ka nedzinu ābulā.
15 [Jaunpilī (Zaubes pag. Rg)].

28971.

Biz biz, gosniņa,
Dundurs astē,
Dundurs astē,
Kāpars mugurā,
Biz biz biz!
272 [Lielplatonē (Lielplatones pag. Jg)].

28972.

Bižu bižu, brāļa govs,
Tautu govs nebižoja,
Tautu govs nebižoja,
Steberēt steberēja.
401 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

28973.

Brāļa govis izganīju
Pa pļaviņu pļaviņām;
Tautu govis neganītu
Ne pa vecu kūlājiņu.
289 [Bruknā (Bruknas pag. B)].

1. Mātes govis paganīju
Gar pļavām, gar druvām;
Svešas mātes raibuliņas
Kalniņā guldināju.
191 [Kursīšos (Kursīšu pag. Kld)].

- 328 -

28974.

Brāļa govis neganīju
Pa pliko vecainīti:
Pļavas malu, druvas malu
Pa zaļo dābuliņu.
324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)].

1. Neganīju brāļu govis
Pa tiem cūku rakumiem:
Pora malu, pļavas malu
Pa zaļo dābuliņu.
325 [Secē (Seces pag. Jk)].

28975.

Brāļa govju neganīju
Sausajā dzedziedā;
Ābolā paganīju,
Avotā padzirdīju.
80 [Kalsnavā (Kalsnavas pag. Md)].

28976.

Bulli bulli, vērsi vērsi,
Kur tu savus ragus liki?
Kam tu gāji badīties
Ar Vāczemes gosniņām?
185 [Lielezerē (Ezeres pag. Kld)].

28977.

Bullīti bullīti,
Nebadi kaudzi!
Ko ēdīsi rudeni,
Ko pavasari?
164 [Dunalkā (Dunalkas pag. Azp)].

28978.

Dziedu, dziedu, ganu, ganu
Div' gosniņas raibulītes;
Dievs dod manim simtu simtu
No divām raibulēm!
224 [Kabilē (Kld)].

28979.

Duš, ēdiet, brāļa govis,
Es jūs vairs neganīšu;
Ganīs pati brāļa sieva,
Tā laidīs ābolā.
279 [Skurtsteņu muižā (Sesavas pag. Jg)].

28980.

Duš, ēdati, man gosniņas,
Es nav mūža ganītāja;
Atvedīs brālis sievu,
Tā būs mūža ganītāja.
219 [Dzirciemā (Dzirciema pag. Tk)].

28981.

Duš, ēdati, manas govis,
Šai mazā zāliņā,
Lai noskraida ciema govis,
Baltābolu meklēdamas.
264 [Džūkstē (Džūkstes pag. Jg)].

28982.

Duš, gosnīna, lec, bullīti,
Es radzīnus paturēšu!
Gove man pienu dos
Par radzīnu turējumu.
164 [Dunalkā (Dunalkas pag. Azp)].

28983.

Ēd, gosniņa, dzer, gosniņa,
Pildi savu vēderiņu;
Kad pārnāksi sētiņāi,
Pildi pillu slauktuvīti!
172 [Rāvā (Rāvas pag. Lp)].

28984.

Ēd, gosniņ, nebēdā,
Neba tevi skuķis gana:
Paauguse meita gana,
Div' pupiņi azotēi.
171 [Tāšu Padurē (Kalvenes pag. Azp)].

28985.

Ēd, telīte, purva zāli,
Nedzer purva ūdentiņu:
Gan es tevi padzirdīšu
Avotiņa lejiņā.
137 [Tirzā (Tirzas pag. Md)].

28986.

Ēd, telīte, pura zāli,
Nedzer pura ūdentiņu:
Vēl manam bāliņam
Trīs sidraba avotiņi.
59 [Rūjienā (Rūjienas pag. Vlm)].

28987.

Ēdat, govis, baltābolu,
Lai kūleja pura zāle,
Lai kūleja pura zāle
Tautu dēla kumeļam.
229 [Rideļu pagastā (Engures pag. Tk)].

1. Ēdat, govis, zemes zāli,
Lai stāv purva pūkainīte,
Lai stāv purva pūkainīte
Tautu dēla kumeļam!
353 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

28988.

Ēdat, govis, dzeŗat, govis,
Pildāt savus vēderiņus,
Lai nesaka sveša māte -
Aiz kalniņa guldinājse!
17 [Ķēčos (ķēču pag. Rg)].

- 329 -

28989.

Ēdiet, govis, gulēdamas,
Bārenīte ganītāja;
Kad izgāja mātes meita,
Spriņģējiet, lēkājiet!
325 [Secē (Seces pag. Jk)].

1. Ēdat, lopi, gulēdami,
Kalponīte ganiņos;
Kad iznāks saimeniece,
Skrejat, lopi, bizodami!
27 [Mālpilī (Mālpils pag. Rg)].

28990.

Ēdiet, govis, pura zāli,
Dzeriet pura ūdentiņu!
Kas jums deva āra zāli,
Kas avota ūdentiņu!
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

28991.

Ēdat, govis, pura zāli,
Dzeŗat pura ūdentiņu!
Rītā dzīšu amolā,
Pie avota dzirdināšu.
281 [Nītaures, Siguldas un Cēsu apvidū (Rg, C)].

28992.

Ēdat, govis, purvja zāli,
Lai stāv lauka āboliņš,
Lai stāv lauka āboliņš
Bērajam kumeļam.
232 [Talsos (Tl)].

28993.

Ēdiet, govis, purva zāli,
Līdz pavilnis noziedēs;
Kad pavilnis noziedēs,
Tad laidīšu ābolā.
161 [Alšvangā (Alšvangas pag. Azp)].

28994.

Ēdat, govis, pura zāli,
Nedzer't pura ūdentiņu:
Velna bērni piebradājši
Spalvainām kājiņām.
28 [Nītaurē (Nītaures pag. Rg)].

28995.

Ēdat, govis, zaļu zāli,
Minat kūlu kājiņām:
Zaļa zāle gauži raud,
Kūla gauži neraudāja.
121 [Gulbenē (Md)], 134 [Sinolē (Sinoles pag. Vlk)].

28996.

Ēdat, govis, zaļu zāli,
Neminat kājiņām:
Gan jūs rītu raudāsat
Zaļas zāles minumiņ'!
120 [Gaujienā (Gaujienas pag. Vlk)].

28997.

Ēdat, govis, zaļu zāli,
Neminati kājiņām:
Rudens nāca, ne vasara,
Zaļa zāle nobaloja.
185 [Lielezerē (Ezeres pag. Kld)].

28998.

Ēdat, govis, zaļu zāli,
Neminat kājiņām:
Zaļa zāle gauži raud,
Kājiņām nominama.
27 [Mālpilī (Mālpils pag. Rg)], 335 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē], 3641 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē], 391 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

289981.

Ēdat, govis, zaļu zāli,
Neminat kājiņām!
Citu rītu ielaidīšu
Baltajā ābolā.
200 [Skrundā (Skrundas pag. Kld)].

28999.

Ēdat, govis, siliņā,
Siliņā garda zāle,
Siliņā rozes zied,
Atmatā magonītes.
203 [Usmā (Usmas pag. Vp)].

29000.

Ēdiet, govis, ceļa zāli,
Dzeriet ceļa ūdentiņu:
Salda bija ceļa zāle,
Sālijs ceļa ūdentiņš.
134 [Sinolē (Sinoles pag. Vlk)].

29001.

Ēdat labi, brāļa govis,
Es jūs ilgi neganīšu;
Šovasaru paganīšu,
Brāļa bērnus žēlodama.
15 [Jaunpilī (Zaubes pag. Rg)], 27 [Mālpilī (Mālpils pag. Rg)].

29002.

Ēdiet, lopi, zaļu zāli,
Kājiņām neminiet:
Zaļa zāle uzbaroja
Kaŗavīra kumeliņu.
59 [Rūjienā (Rūjienas pag. Vlm)].

- 330 -

29003.

Ēdiet, manas brāļa goves,
Es jūs ganu dziedādama;
Nāks laiskā tautu meita,
Ganīs jūs raudādama.
16 [Kastrānē (Kastrānes pag. Rg)].

29004.

Ēdat, manas brāļa govis,
Es māsiņa ganītāja;
Rītā nāks tautu meita,
Aiz kalniņa guldenās.
28 [Nītaurē (Nītaures pag. Rg)].

29005.

Ēdat, manas mātes govis,
Es meitiņa ganītāja;
Rītā nāks kalponīte,
Nelaidīs ābulā.
28 [Nītaurē (Nītaures pag. Rg)].

29006.

Ēdat, manas raibas govis,
Ilgi jūsu neganīšu;
Ganīs tautu miglacīte,
Silmalā guldīdama.
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

29007.

Ēdat, manas raibas govis,
Pildait savus vēderiņus!
Kad būsit paēdušas,
Man būs prieks raudzīties.
141 [Vijciemā (Vijciema pag. Vlk)].

29008.

Ēdat, manas raibas govis,
Zaļajā zālītē!
Pilli ragi zaļas zāles,
Pilli pupi balta piena.
247 [Pētertālē (Struteles pag. Tk)].

29009.

Ēdiet, manas raibas govis,
Šādu tādu pura zāli!
Es maziņa ganītāja,
Dābuliņa nezināju.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

29010.

Ēdat, manas raibas govis,
Vai es jūsu neganīju?
Ābolā pieganīju,
Avotā padzirdīju.
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

29011.

Ej pa priekšu, priekšas gans,
Nepalieci pakaļā!
Mauro tevi i telītes,
Pakaļāi palikušu.
324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)].

29012.

Es aiz prieka nevarēju,
Raibuliņas ganīdama,
Raibas lielas, raibas mazas,
Visas raibas pulciņā.
205 [Ciecerē (Cieceres pag. Kld)].

29013.

Es aizdzinu raibas govis,
Sila malu ganīdama,
Zelta rīkste rociņā,
Zīda saite padusē.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

29014.

Es ganīju brāļa govis
Trejādā zālītē:
Ābolēja, niedalēja,
Padegās dusināju.
207 [Dundagā (Dundagas pag. Vp)].

29015.

Es meitiņa cielviņa,
Man gotiņas paēdušas,
Man gotiņas paēdušas,
Ābolā nogulušas.
36 [Rikterē (Sidgundas pag. Rg)].

29016.

Es nogriezu kuplu rīksti,
Brāļa govis ganīdama;
Cik zariņu rīkstei bija,
Tik gosniņu bāliņam!
207 [Dundagā (Dundagas pag. Vp)].

29017.

Es savām telītēm
Dāboliņa valgu viju;
Vērsīšam vien pietrūka,
Tam noviju dedesiņu.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

29018.

Es telītes paganīju
Ar vītola žagariņu;
Es rīkstītes nenogriezu,
Brāļa birzes netērēju.
1271 [Litenē (Litenes pag. Md)].

- 331 -

29019.

Ganiet, gani, kur ganiet,
Silā vien neganiet:
Silā auga dzelza zāle
Tēraudiņa ziediņiem;
Tur vajaga dzelzu govju,
Suņiem dzelzu pakaviņu,
Pašiem govju ganiņiem
Tēraudiņa zābaciņu.
421 [Taurupes pagastā (Rg)].

29020.

Ganu govis ābolā,
Ne tās man piederēja,
Māmiņai piederēja, -
Nebūs man nedevusi.
190 [Kuldīā].

1. Ganu govis ābolā,
Ne tās man piederēja,
Bāliņam piederēja, -
Vai būs man nedevuši?
Vai būs man nedevuši,
Kad es iešu tautiņās?
18 [Kliģenē, Meņģelē, Plāterē (Zaubes, Meņģeles un Plāteres pag. Rg)].

29021.

Ganu govis, ganu vēršus,
Ne tie manim piederēja:
Svešai mātei piederēja, -
Man rasiņas bridumiņš.
134 [Sinolē (Sinoles pag. Vlk)].

29022.

Gotiņ' mana dūmaliņa
Dūnaiņāmi kājiņām,
Dūņu purvu izbradāja,
Āboliņu meklēdama.
71 [Jaunbebros (Bebru pag. Rg)].

29023.

Gotiņ' mana raibaliņa
Dubļainām kājiņām,
Lai nesaka sveša māte,
Ka uz kalna guldināju.
325 [Secē (Seces pag. Jk)].

29024.

Gotiņ' mana raibaļiņa
Ēd ezera maliņā;
Tur tā ēda, tur tā dzēra,
Tur kājiņas nomazgāja.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

29025.

Gosniņ mana raibulīte,
Kur tu ēdi, kur tu dzēri?
Lejā ēdu, upē dzēru,
Strautā kājas mazgājos.
1880 [Jaunmuižā (Lutriņu pag. Kld)].

29026.

Gosniņ mana raibaliņa,
Nemau vēlu vakarē,
Nemau vēlu vakarē,
Nedar' kaunu ganiņam!
2291 [Sasmakas novadā (Ārlavas pag. Tl)].

29027.

Gosniņ' mana raibaliņa
Ziedainām kājiņām,
Ne tā brida dūņu puru,
Ne dzeŗ pura ūdentiņu.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

29028.

Gotiņ' mana raibaļiņa
Ziedainām kājiņām,
Nedrīkstēja purā brist,
Lai ziediņi nenobirst.
125 [Jaunlaicenē (Jaunlaicenes pag. Vlk)].

1. Gosniņ' mana ziedaļiņa
Negribēja purvā brist,
Negribēja purvā brist,
Lai ziediņi nenobirst.
221 [Engurē (Engures pag. Tk)].

29029.

Gotiņ' mana raibuliņa
Ziedainām(i) kājiņām;
Nedrīkstēju tāļu dzīt(i),
Lai ziediņi nenobira.
88 [Liezerē (Liezeres pag. Md)].

29030.

Gosniņ' mana raibuliņa
Ziedaiņām kājiņām,
Pate kāpa kalniņā,
Ziedi bira lejiņā.
170 [Lielnīkrācē (Nīkrāces pag. Azp)], 191 [Kursīšos (Kursīšu pag. Kld)], 208 [Ēdolē (Ēdoles pag. Vp)].

29031.

Gotiņ mana zīmaliņa,
Zelta zīme pierītē;
Kad es tevim maizi dotu,
Tad tu būtu tīra zelta.
71 [Jaunbebros (Bebru pag. Rg)].

1. Telīt mana zīmaļiņa,
Zelta zīme pierītē;
Kad tu būtu visa zelta,
Tad es tevim maizes dotu.
18 [Kliģenē, Meņģelē, Plāterē (Zaubes, Meņģeles un Plāteres pag. Rg)].

- 332 -

29032.

Gosniņ' mana cēberīte,
Tā neēda rāva zāli:
Smalku sienu, baltābolu,
To ēd mana cēberīte.
182 [Aizputes un Kuldīgas apriņķos)].

29033.

Govis ganu kalniņā,
Sausajā bērzienē;
Bērzienē gaŗi bērzi
Noliektām galotnēm.
190 [Kuldīā].

29034.

Kas kaiš govju neganīt,
Kas māmiņas neklausīt:
Govis man piena deva,
Māte sedza villānīti.
6 [Annas muižā (ķēču pag. Rg)].

29035.

Kur telītes ganīsim,
Kur odziņas lasīsim?
Lejā teles ganīsim,
Kalnā ogas lasīsim.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

29036.

Maurā govis, maurā vērši
Baltā puķu kalniņā.
Dzeniet, gani, ielejā,
Lai tik skaņi nemaurāja!
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

29037.

Mauro govis, mauro vērši
Lielajā tīrumā.
Nebēdā, māmuliņa,
Visi būsim vakarā!
324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)].

29038.

Malnos munos gūt'eņes
Kai malnos vabal'eit'es;
Es' poša gan'eidama
Kai bit'eita vuovoļuovu.
414 [Krāslavas apkārtnē].

29039.

Ne man tika šis mežiņš,
Ne tā meža ganekliņa:
Šī mežē dzelzu zāle,
Slikta bija ganekliņa.
2291 [Sasmakas novadā (Ārlavas pag. Tl)].

29040.

Neķīlā, vagariņ,
Manu mazu raibaliņu!
Es neļāvu, aizbizoja
Raibaliņa rudzīšos.
215 [Ugālē (Ugāles pag. Vp)].

29041.

Piektuļa, sestuļa,
Tās manas gotiņas:
Piektdien, sestdien
Es gāju ganos.
74 [Dzelzavā (Dzelzavas pag. Md)].

29042.

Raibas vien man telītes
Kā raibās cielaviņas;
Vai cielava ielēkuse
Manāi govju laiderāi?
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

29043.

Raibas vien man telītes,
Raibas lielas, raibas mazas;
Pati prieka nevarēju,
Raibaļiņu ganītāja.
335 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

29044.

Ruden ganu virsienā,
Pavasar ābolā:
Ruden zied virsieniņš,
Pavasar āboliņš.
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)], 97 [Vecpiebalgā (Vecpiebalgas pag. C)].

290441.

Ziedi, ziedi, papuvīte,
Zilajiem ziediņiem!
Ēdīs mana raibulīte
Ziedaiņām kājiņām.
200 [Skrundā (Skrundas pag. Kld)].

29045.

Ziedi, ziedi, pureniņ,
Avotiņa lejiņā;
Rītu dzīšu raibas govis,
Noraus tavu cekuliņu!
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

1. ķīvitīni, Andrejīni,
Laiki savu cekulīnu!
Izdzīs mani govju gani,
Noplūks tavu cekulīnu.
158 (Nīcā).

2. Ziedi, ziedi, pīpenīte,
Sudrabiņa ziediņiem!
Dzīs rītā kazu gani,
Noraus tavu cekuliņu.
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

- 333 -

29046.

Sīkas vieni man telītes,
Sīka pati ganītāja;
Sīku griežu ganeklīti
Sīkā lagzda krūmiņā.
190 [Kuldīā].

29047.

Zila zila man gotiņa
Kā zilā cielaviņa,
Ne tā ēda purva sienu,
Ne dzeŗ rāvas ūdentiņu.
347 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

29048.

Zila zila man gotiņa
Kā zilā cielaviņa;
Pie avota dzirdīt dzinu,
Upē kājas nomazgāt.
297 [Lepšukalnā pie Bauskas (Bauskas pag. B)].

29049.

Tprrši, manas raibas govis,
Ēdat āra āboliņu,
Jums jau bija panikuse
Meldu zāle siliņā!
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

29050.

Trīs reiziņas pa gadiņu
Savas govis appuškoju:
Vasarsvētkos, Jāņu rītā,
Pirmo reizi pusdienā.
212 [Sarkanmuižā (Sarkanmuižas pag. Vp)], 219 [Dzirciemā (Dzirciema pag. Tk)].

29051.

Tur, ganiņi, nedzenat,
Kur gulēja pieguļnieki,
Lai telītes nedabūja
Sagulēta dāboliņa!
309 [Biržos (Biržu pag. Jk)].

29052.

Vērsis gāja baurēdams,
Zaļu birzi locīdams.
Baurei, vērsi, nebaurei,
Jau telītes dābulāi!
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

29053.

Vērsīti, bullīti,
Nebadi cintiņu!
Kur meitas sēdēs,
Vaiņagus vīdamas?
134 [Sinolē (Sinoles pag. Vlk)].

29054.

Visas dziesmas izdziedātas,
Buļļa dziesma nedziedāta;
Dziediet, meitas, buļļa dziesmu,
Tad gotiņas piena dos!
1331 [Sikšņu pagastā (Gaujienas pag. Vlk)].

1. Visas dziesmas izdziedātas,
Buļļa dziesma nedziedāta:
Paldies saku bullītim,
Kas putriņu baltu taisa.
40-1 (Bigauņciemā).

29055.

Cīlaveņa gludgalv'ēte,
Paleidz gūvu pīgan'ēt!
Tev škyrās, tev vadās,
Tev gudrais podūmenč.
409 [Līksnas pag. D].

29056.

Cielaviņa govis gana
Āboliņa pļaviņā;
Lakstīgala suņus sauca,
Kalniņā stāvēdama.
80 [Kalsnavā (Kalsnavas pag. Md)].

h) Aitas

29057.

Ai meitiņas, ai māsiņas,
Glabājiet aveniņu!
Aveniņa ļipiņā
Piecas baltas vilnainītes.
95 [Odzienā, Vietalvas (Odzienas pag. Md)].

1. Mīlēt mīl man aitiņas,
Vairāk mīl aveniņš:
Aveniņa ļipiņā
Piecas baltas villainītes.
90 [Lodē (Kusas pag. Md)].

29058.

Vuceniņ, bareniņ,
Kas tavā ļipiņā?
Ir tavā ļipiņā
Simtu baltu vilnānīšu.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

29059.

Aitiņ' mana rogulīte
Pelēkām kājiņām,
Tur adīju skaistus cimdus,
Tur pelēkus mētelīšus.
120 [Gaujienā (Gaujienas pag. Vlk)].

- 334 -

29060.

Aitiņ, siena gabaniņ,
Negul' ceļa maliņā,
Gul' manā stallītī,
Dod man baltas vilnainītes!
324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)].

29061.

Aitiņ, siena gabaniņ,
Negul' ceļa maliņā!
Tavu rotu kungi nesa,
Tavu mani bāleliņi.
6 [Annas muižā (ķēču pag. Rg)], 68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)], 75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)], 92 [Mārcienā (Mārcienas pag. Md)], 335 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē], 407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

29062.

Aitiņ, siena gabaniņa,
Negul ceļa maliņā:
Tiesas kungi Rīgā brauca,
Ieņems tevi karietē.
19 [Koknesē (Kokneses pag. Rg)].

29063.

Aitiņa kūtī,
Tā mani prieki,
Tur teku rītā,
Tur vakarā.
302 [Rundālē (Rundāles pag. B)].

29064.

Aitiņai balts bērniņis
Pelēkām kājiņām;
Audīš' baltas villainītes
Pelēkām maliņām.
208 [Ēdolē (Ēdoles pag. Vp)].

1. Dod, Dieviņu, man aitiņas
Pelēkām kājiņām;
Es audīšu villainītes
Pelēkām vallenēm.
216 [Ventspilī].

29065.

Aitiņai mīksta villa,
To es nesu rociņē;
Goviņai gaŗas kājas,
Tā par upi pāri brien.
2291 [Sasmakas novadā (Ārlavas pag. Tl)].

29066.

Aitu bariņš atskrēja
Pa lielo tīrumiņu;
Atnāk paša ganītāja,
Vilnānītes rakstīdama.
401 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

29067.

Audzē, Dievs, man aitiņas,
I baltās, pelēkās!
Man vajaga villainīšu
I balto, pelēko:
Baltās segšu saulītē,
Pelēkās migliņā.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

29068.

Aveniņ, bucēniņ,
Nelec rožu dārziņā:
Lēksi rožu dārziņā,
Kodīs bite kājiņā.
126 [Kroņa Lejas pagastā (Lejasciema pagastā Vlk)].

1. Aitiņ mana sīksprodzīte,
Nelec mēļu dārziņāi:
Mēļu puķei sīva lapa,
Kož tavāi kājiņāi.
172 [Rāvā (Rāvas pag. Lp)].

2. Aveniņ, bucēniņ,
Nelien lazdu krūmiņā:
Līsi lazdu krūmiņā,
Kodīs buža kājiņā.
1181 [Dūres pagastā (Vlk)].

29069.

Avitiņa magonīte,
Puško manu augumiņu!
Es tev došu āboliņu
Deviņām lapiņām.
146 [Lielkrūtē (Purmsātu, Bārtas pag. Lp)], 156 [Vērgalē (Vērgaļu pag. Lp)], 172 [Rāvā (Rāvas pag. Lp)].

1. Aitiņ, siena gabaniņa,
Dod man savu villainīti!
Es tev došu āboliņu
Deviņām lapiņām.
137 [Tirzā (Tirzas pag. Md)].

29070.

Avitiņa magonīte,
Puško manu augumiņu,
Lai es varu līdzi tapti
Ar bajāra meitiņām!
146 [Lielkrūtē (Purmsātu, Bārtas pag. Lp)].

29071.

Avitiņa magonīte,
Līdzi pūru pielocīt!
Kad pūriņu pielocīsi,
Tad es tevi mitināšu.
185 [Lielezerē (Ezeres pag. Kld)].

- 335 -

29072.

Brēc aitiņa, brēc kaziņa,
Neva siena pļāvējiņa.
Kuš, aitiņ, kuš, kaziņ,
Pirkšu siena pļāvējiņu!
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

29073.

Buč aitiņa magonīte,
Dod man tavu villainīti!
Dzīšu tevi paganīt
Baltābola kalniņā.
173 [Rokaišos (pie Aizputes Azp)].

29074.

Buč aitiņa magonīte,
Tev ar šautu nesviedīšu:
Nolauzīšu ievas zaru,
Birdinātu birdināšu.
161 [Alšvangā (Alšvangas pag. Azp)].

1. Klus', aitiņa, ko tu brēci,
Vai es tevi šautiem sviedu?
Es nolauzu bērzu rīksti,
Viegli tevi biedināju.
215 [Ugālē (Ugāles pag. Vp)].

29075.

Buč aitiņa maronīte,
Tev ganiņa nevajaga,
Tevi gana mīļa Māŗa
Baltābula kalniņā.
1880 [Jaunmuižā (Lutriņu pag. Kld)].

29076.

Buč aitiņ sīksprodzīt,
Tu man' greznu padarē;
Kā puķīte es sēdē
Tautu galda galiņē.
2291 [Sasmakas novadā (Ārlavas pag. Tl)].

29077.

Dika dika avitiņa,
Āz Daugavas jēri brēca;
Nevarēja pāri tapt,
Ne apkārt aptecēt.
172 [Rāvā (Rāvas pag. Lp)].

29078.

Dika dika avitīna,
Viena mella, otra balta;
No tās mellas cimdi, zeķes,
No tās baltas villainītes.
164 [Dunalkā (Dunalkas pag. Azp)].

1. Kic aitiņa, man' aitiņa,
Kic, baltā, pelēkā!
No pelēkas sagšu audu,
No baltās villainīti.
401 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

29079.

Dod, Dieviņi, mīļa Māra,
Man trejādas avitiņas!
Mellu, baltu pūrā liku,
Pelēko mugurā.
1880 [Jaunmuižā (Lutriņu pag. Kld)].

29080.

Dziedi, dziedi, ganu meita,
Lai aug baltas avitiņas;
Ja tu labi nedziedāsi,
Tad augs rudas, puspelēkas.
1880 [Jaunmuižā (Lutriņu pag. Kld)].

29081.

Es ganīju baltas avis
Diža meža maliņā.
Līdz', Dieviņ, paganīt,
Būs man baltas villainītes!
357 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

29082.

Es, māmiņa, aitu gane,
Man rīkstītes nevajaga,
Es aitāmi pavīcinu
Ar balto vilnainīti.
401 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

29083.

Es nebiju cūku gans,
Ne pakulu vērpējiņa;
Avitiņu ganiņš biju,
Baltas villas vērpējiņa.
156 [Vērgalē (Vērgaļu pag. Lp)].

29084.

Es ūzgāju ganīdama
četru lapu dābuliņu;
Man' aitiņa mellacīte,
Es tev došu dābuliņu.
317 [Lindē (Birzgales pag. Rg)].

29085.

Es, cūciņas ganīdama,
Tik netapu nabagā;
Ganu baltas avitiņas,
Aužu baltas villānītes.
179 [Vecsieksātē (Sieksātes pag. Azp)].

29086.

Ka tī jāri nav'eisuši,
Ta m'es pl'iki vozuotūs,
Ni beut' cymdu, ni beut' z'eču,
Ni kažūka mugorā.
422 [Līvānu pag. D].

- 336 -

29087.

Krūma māte, Meža māte,
Gani manas avitiņas!
Kad es iešu tautiņās,
Ik pie krūma ziedu likšu.
218 [Aizupē (Aizupes pag. Tk)].

1. Krūma māte, Lapu māte,
Pagan' manas baltas aitas!
Kad es iešu tautiņās,
Krūmiņiem ziedu došu,
Liepai došu raibus cimdus,
Ozolam kreklu kāršu,
Mazajam kārkliņam
Maukšu zelta gredzentiņu.
216 [Ventspilī].

2. Krūmi krūmi, meži meži,
Ganat manas avitiņas!
Kad es iešu tautiņās,
Ikkatram ziedu došu:
Ozolam deķi segšu,
Ābelei villainīti,
Lagzdiņai, alksnītim,
Katram došu prievitiņu.
145 [Krotē un Bunkā (Krotes un Bunkas pag. Lp)].

29088.

Kupla mana aitiņa,
Pods mugurā,
Pods mugurā,
Puspods astē.
(Liepkalnē).

1. Podiņš mugurā,
Puspodiņš ļipā! -
Kad ieraugi gūbainīti,
Paliec par sila čakārnīti!
152 [Jērkulē (Krimuldas pag. Rg)].

290881.

Kur es savas avetiņas
Svētu rītu paganīšu?
Baltābula kalniņē,
Diža ceļa maliņē.
224 [Kabilē (Kld)].

29089.

Še, Mēslu māte, tava daļa,
Neņem pate savu roku!
(Liepkalnē).

29090.

Smuidri kārkli, gaŗi kārkli,
Avenam gaŗa vilna,
Tie bij labi viju vīti;
Tā bij laba dzīpariem.
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

29091.

Tav māsiņa, slikta laime,
Tav pelēkas avetiņas:
Saka tevi netikušu,
Redz pelēkas villainītes.
181 [Cīravā (Cīravas pag. Azp)].

29092.

Tev, māsiņa, slikta laime,
Tev pelēkas avitiņas.
- Tev, māsiņa, vēl jo slikti,
Ne tev mellas, ne pelēkas.
181 [Cīravā (Cīravas pag. Azp)].

29093.

Cielaviņa aitas gana
Baltābola kalniņā.
Gani, gani, cielaviņa,
Būs man baltas vilnānītes!
64 [Valmierā (Valmieras pag. Vlm)].

29094.

Cielaviņa aitas gana
Liela ceļa maliņā;
Tā nebija cielaviņa,
Tā bij meitu māmuļiņa.
97 [Vecpiebalgā (Vecpiebalgas pag. C)], 391 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

50637.

Aitiņ' blēja kūtiņā,
Pēc garozas gaidīdama.
Še, aitiņa, garoziņa,
Neblēj vēlu kūtiņā.
378 [Seces Jk].

50638.

Aitiņam balts bērnīš
Pelēkam kājiņam;
Dievs līdz man pieganīt,
Būs man balta villainīt';
Būs man balta villainīt'
Pelēkam maliņam.
452 [Užavas (Zīras) Vp].

- 337 -

1. Aitiņai balts bērniņis
Pelēkām kājiņām;
Kad noauda villainītes -
Pelēkām maliņām;
Kad apsedza mugurā,
Kā bajāra meitenīt'.
477 [Vecpils Lp].

50639.

Aite aite, ko tu brēc,
Va tu sav gan brēc?
Tavs ganiņš krūmiņas
Pelēkam ausiņam.
518 [Zlēku Vp].

50640.

Aitiņām, māsiņām,
Visām kuplas muguriņas;
Kad atnāca ievas zieds,
Visām plikas muguriņas.
605 [Skolas].

50641.

Aitiņ, mana rogulīte,
Pelēkām kājiņām;
Tur adīju raibus cimdus,
Tur pelēkus kamzulišus.
224 [Lielvārdes Rg].

50642.

Aitiņ manu, sprogainīti,
Tavu košu kažociņu:
No tā tava kažociņa
Kungi drēbes šūdināja.
13 [Alojas (Ungurpils) Vlm].

50643.

Vuškiņ muna, moguneite,
Naguļ ceļa maleņā;
Guļ munā kūtiņā,
Dūd maņ boltu vylnainiti!
Vuškiņai klāvu taisu,
Kab jej zīmu nasasoltu.
522 [Zvirgzdienes Ldz].

50644.

Vuškiņ muna, pyupaļiņa,
Ej munā kļēviņā;
Guļ man balta vylnonīte
Ar zīdiņim nūkaisīta.
143 [Jāsmuižas D].

50645.

Vuškeņ, snīga kapaniņu,
Naguļi ceļa maliņā;
Nu tevis kungu [kungi] tīsu prosa,
Maņ vēļ mozi buoļaļiņi.
605 [Skolas].

50646.

Aitiņ, siena gabaniņ,
Negul' ceļa maliņā;
Visu ļaužu acis krita
Uz to tavu kuplumiņu.
198 [Krustpils D].

50647.

Vuškjeņ munu, magaņeņ,
Nagul cjeļa maleņā;
Reitu brauks lely kungi,
Nūjems tovu vylnaņeiti.
51 [Bērzpils (Domopoles) Abr].

50648.

Vuškeņ munu, magaņeņ,
Naguli ceļa maleņā;
Kungi brauce, tevis sauca,
Tu bosom kuojeņom.
559 [Rēzekne Rz apr.].

50649.

Vuškiņ, munu, puškoliņ,
Puškoj munu augumiņi!
Tevi puškoj svāta Muora
I ruden', pavasar'.
35 [Baltinavas Abr].

50650.

Vuškiņ munu, nagadķeņ,
Naguļ vālu kryumiņā;
Skujas tovas kuojas badīs,
Skudras leiss vilniņā.
174 [Kārsavas Ldz].

50651.

Aitiņ tavu, vilniņ tavu,
Māmiņ, tavu darījum'!
Kungi nesa tavu rotu,
Tavu mani bāleniņ'.
605 [Skolas].

50652.

Aita birīte, vaicuoja:
Kura muna saiminīca?
Tei ir tova saiminīca,
Kur palāka vilnainīte.
605 [Skolas].

506521.

Vušku berītis puorskrēja
Par kalniņu sprindžēdam;
Vušku gana pakal skrēja
Ar adekļu vuocelīti.
605 [Skolas].

- 338 -

50653.

Aventiņ, bucentiņ,
Neej tāļu mežiņā!
Satiks tevi bužainīts,
Iekodīs kājiņā.
148 [Jaunpiebalgas C].

50654.

Akmeņainu zemi aru
Ar pelēku avetiņu;
Buč, aitiņa, nerausties,
Lai ļautiņi nesmejas.
364 [Sakas (Upesmuižas) Azp].

50655.

Ane gane, vušku gane,
Tev reikstītes navajaga;
Apsasedzi vilnuoneiti,
Var vuškeņas šveļbinuot.
236 [Līvānu D].

1. Es mameņai vušku gaņa,
Man reikstītis navajaga:
Paplatēju vylnoneiti,
Satak vysas pulceņā.
466 [Vārkavas D].

50656.

Ar aitīnu Iļģos braucu,
Brālim vesta līgavīnu;
Buč, aitīna, nerausties,
Lai ļautīni nesmejas.
126 [Grobiņas Lp].

50657.

Auniņ, radziņ, kur tu tek?
Es pi ciem aitam tek.
Kājiņs gāj kripu krap,
Astiņ gāj viju vap.
445 [Ugāles Vp].

50658.

Aveniņ, buceniņ,
Nelec rožu dārziņā!
Tev kājiņa nolūzīs,
Man nosegs villainīti.
391 [Sinoles Vlk].

50659.

Aveniņ, buceniņ,
Nelied dziļi mežiņā!
Satiks sila junkuriņš,
Plēsīs tavu kažociņu.
338 [Rankas C].

50660.

Balta bija man aitiņ'
Depainām kājiņām;
Greznu audu villainīti,
Greznu metu mētādam.
141 [Ivandes Kld].

50661.

Bolta vuška jyuras muova
Ar dzaltonim nadzeņim.
Ja man byutu kunga nauda,
Es nūpierktum tū vuškeņu;
Es nūpierktum tū vuškeņu,
Brauktum meitu cīmiņā.
170 [Kapiņu D].

50662.

Bolta vuška jyuru brida
Dzaltonim radzeņim;
Muna māmeņa sajēme,
Byus maņ boltas vylnaneites.
280 [Nautrēnu (Zaļmuižas) Ldz].

1. Bolta vuška jyurys muovja
Dzaltonym radzeņim;
Muna māmeņa pacierpa,
Man izaudja vylnineiti.
314 [Pildas Ldz].

2. Bolta vuška jeuras muove
Ni muozguota, ni (nū)cārpta;
Muna māmeņa apcierpa,
Man izaude vilnuoneiti.
236 [Līvānu D].

3. Bolta vuška jyura muovja
Dzaltonim radzeņim;
Jaunas meitas prīškā guoja,
Boltas vylnas grybādamas.
278 [Naujenes (Maļonovas) D].

50663.

Baltas auga avitiņas
Rūzganāmi kājiņāmi.
Lai es austu villainītes
Rūzganāmi maliņām.
605 [Skolas].

50664.

Balti balti man jēriņi
Kā baltie pūpoliņi;
Baltas baltas villainītes,
Vēl baltāka audējiņa.
224 [Lielvārdes Rg].

50665.

Briņģē, māmiņa,
Briņģē, briņģē;
Briņģē auniņu
Ar visu villu;
Briņģē sivēnu
Pusplucinātu.
16 [Alsungas (Alšvangas) Azp].

- 339 -

50666.

Buč aitiņ, ko tu raud,
Vai tu savu ganu raud?
Tavs ganiņš sen apguls
Apukš zaļa velentiņ.
200 [Kuldīgas Kld].

50667.

Buč aitiņa, tiš kaziņa,
Tai ganiņa nevajag':
Tevi kaus, mani ved
Par kaimiņu notariņ.
571 [Talsi Tl apr.].

50668.

Diku, mana avetiņa,
Viena balta, otra melna;
Lai tā balta mazgājās
Āboliņa rasiņā.
605 [Skolas].

50669.

Diku diku avitiņas,
Trīs mārciņas mugurā.
No divām cimdus zeķes,
Trešā baltu villānīti.
Avitiņa, magonīte,
Puško manu augumiņu.
453 [Vadakstes Jg].

50670.

Dika dika vucineņ,
Kai vakar, aizvakar:
Nu kalneņa ļajeņā,
Tur sjādjāja jaunys mjaitys.
326 [Preiļu D].

50671.

Dievs man deva baltas aitas
Pelēkiem vēderiem;
Audīš' baltas villainītes
Pelēkām maliņām.
141 [Ivandes Kld].

50672.

Dzen, bāliņi, aitas ganos,
Lai aitiņas barojas,
Lai aug aitai gaŗa vilna,
Būs māsiņai villainītes;
Būs māsiņai villainītes
Pašā pūra galiņā.
605 [Skolas].

50673.

Es gotiņas ganos dzinu,
Avitiņu līdzi laidu;
Gotiņ' manim sieru deva,
Avitiņa villainīti.
384 [Sēemūkšu C].

50674.

Es iedzinu savas aitas
Sudrabiņa laidarā,
Būs tam tautu dēliņam
Sudrabiņa kažociņš.
224 [Lielvārdes Rg].

50675.

Es izgāju vakarā
Auniņam sienu zagt;
Ieraudzīju saiminieku,
Metu maisu krūmiņos;
Metu maisu krūmiņos,
Auna rikšus palēcos.
149 [Jaunpils Tk].

50676.

Vucyns guoja sīna zagt
Ar sudobra zuobokim;
Sateik sātas saiminīk',
Tripu trapu atpakaļ.
605 [Skolas].

50677.

Es skotūs, es verūs,
Kas zam golda skrabškinoj?
Tej Buorbola aitu cierpa,
Vylnu lyka kurvītī.
Puse vilnas Donotam
Par kurvīša turīšonu.
89 [Dricēnu Rz].

50678.

Kas gribit garas vylnas,
Juonit [Juojīt] vuškas pīguļē;
Kas gribit skaistas sīvas,
Gulit jyuru maliņā.
414 [Stirnienes Rz].

50679.

Kopča solu trūpeņim,
Tei bej loba lūpeņim;
Egļu sola skujiņom,
Tei bej loba vuškeņom.
280 [Nautrēnu (Zaļmuižas) Ldz].

- 340 -

50680.

Mjaitiņis kei vuškeņis,
Vuškeņis kei biteitis;
Mjaitiņis mīra licējys,
Vuškeņis vylnys devējys.
50 [Bērzgales (Kuļņēvas-Labvāržu) Rz].

50681.

Meitu māte bēdājās:
Reta vilna aitiņai,
Kam biezeni [biezputru] nevārīji,
Aitām vilnu šķeterējot?
396 [Skrīveŗu Rg].

50682.

Mīļi mīļi man vuškiņ(i),
Vēl mīļāk(i) vucaniņ';
Vucanam gara vilna,
Tīvu sprēdu dzīpariņ'.
605 [Skolas].

50683.

Nazalīli, vuciniņ,
Vilniņā gulādams:
Atīs muote, nūcierps tevi,
Paliks plyka muguriņa.
51 [Bērzpils (Domopoles) Abr].

50684.

Nu būs silta istabiņa,
Nu būs jauka valodiņa:
Divas laivas jēri nāca,
Trešā sīki kazlēniņi.
433 [Tērvetes (Kalnamuižas) Jg].

1. Pasacīju meitiņām
Pa priecīgu valodiņu:
Divi laivas jēru nāca,
Trešā sīku kazlēniņu.
374 [Sātiņu Kld].

50685.

Pižruž aits gan
Liele ceļ maliņe.
Gan, gan, Pižruž,
Būs tev balts villainits.
445 [Ugāles Vp].

50686.

Savas acis izraudāju,
Tēva aitas ganīdama;
Paldies saku vilciņami,
Kas pa vienai aizvazāja.
Nu ir laiks Rīgā braukt,
Un par Rīgu pastaigāti.
12 [Allažu Rg].

1. Sovas acis izrauduoju,
Tāva cyukas ganīdama.
Paldīs saku vilciņam,
Kas pa vīnai kryumūs vylka,
Nyu ir vaļa Reigā braukt,
Nyu pa Reigu platītīs.
465 [Varakļānu Rz].

50687.

Slinkas meitas, neguļāt,
Eita, raugāt avju stalli!
Pa kaktiem ielīdušas
Stallī baltas avitiņas.
497 [Vīpes (Mežmuižas) D].

50688.

Tik man tika tīrumā,
Tik mežiņa maliņā:
Tīrumā tīri rudzi,
Mežā baltas avitiņas.
302 [Pampāļu (Ezeres) Kld].

50689.

Trim kārtām zelta josta
Ap resno ozoliņu;
Tā pieder tam puišam,
Kas vasaru aitas gana.
605 [Skolas].

50690.

Vecāmāte avis gana,
Kalniņā gulēdama;
Vecāmāte aizmiguse,
Avis rudzos saskrējušas.
39 [Bārtas Lp].

50691.

Vucineņ, birineņ,
Tev septeņi gabaleņi:
četras kuojas, divi ausis,
Septeits lipa pakaļā.
89 [Dricēnu Rz].

50692.

Zīmaļu zāmaļu
Ganiņu dziesmu,
Auniņš krūmos,
Saitīti kaklā.
188 [Klosteres (Klosteres-Aizputes) Azp].

i) Kazas

29095.

Ai āzīti murmulīti,
N'ej uz ciema kaziņām,
Satiks meža junkuriņis,
Saplēsīs kažociņu!
28 [Nītaurē (Nītaures pag. Rg)].

- 341 -

29096.

Ai kaziņu Bārbaliņa,
Tavu žiglu kazlēniņu:
Vakar vēli radījās,
Šodien leca, badījās.
113 [Alūksnē].

29097.

Ak tu Dievs, laba laime,
Kaz' āzīti man atveda!
Tur man būs skaņa taure,
Tur viksēti zābaciņi.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

29098.

Balta kaza, balts āzīts,
Balta pate ganītāja;
Tik vien bija melnumiņa
Kā astītes galiņā.
69 [Bikserē (Patkules pag. Md)], 111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

29099.

Balta kaza velējās
Avotiņa lejiņā:
Vai būs lietus, vai būs sniegs,
Vai būs sausa vasariņa?
16 [Kastrānē (Kastrānes pag. Rg)], 28 [Nītaurē (Nītaures pag. Rg)].

1. Balta kaza velējās
Daugaviņas maliņā:
Vai iz lietu, vai iz sauli,
Vai iz sava precenieka?
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

29100.

Es bukam zarus laužu,
Pie krūmiņa pieiedam;
Buciņš manu vaiņadziņu
Nesa ragu galiņē.
217 [Ārlavā (Ārlavas pag. Tl)].

291001.

Es nolauzu kazai ragu,
Citu ganu gaidīdama;
Tā nebija mana vaina,
Tā bij citu ganu vaina.
3031 [Tomē (Tomes pag. Rg)].

29101.

Kas manai kaziņai?
Nāk galviņu grozīdama.
Nakti bija bārusēs
Ar to vilka māmuliņu.
421 [Taurupes pagastā (Rg)].

1. Atiet mana vecā kaza,
Ragus vien slaistīdama;
Vai tā bija bārusies
Ar tiem sila junkuriem?
931 [Meirānos (Meirānu pag. Md)].

29102.

Kas tī dzīd? Klongas(?) dzīd.
Kū juos dora? Kozas gona.
Kai juom beja nadzīduot,
Kozu pīna paāduš'?
434 [Ludzas un Abrenes apr.].

29103.

Kiz, kaziņ, kārklu grauzt,
Atej, kārklu pagrauzusi,
Dzīva būsi aiziedama,
Pazasargi atiedama!
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

29104.

Kiz, kaziņa, kārklu grauzt,
Negrauz zaļu ozoliņu,
Lai lapoja ozoliņš
Brūnajām lapiņām!
137 [Tirzā (Tirzas pag. Md)].

29105.

Kis, kaziņa, kārklu grauzt,
Negrauz zaļu ozoliņu,
Lai stāv zaļš ozoliņš
Bitītēm jālīgo!
324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)], 325 [Secē (Seces pag. Jk)].

29106.

Kiš, kaziņa, kārklu grauzt,
Negrauz zaļu ozoliņu,
Lai stāv zaļais ozoliņš
Jaunajam brālīšam!
324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)].

29107.

Kiš projām, kiš projām,
N-nieku kazlēniņi!
Saskrējuši, nograuzuši
Mūs' bāliņa žagariņus.
226 [Kandavā (Tl)].

29108.

Man bij viena balta kaza,
Man bij sviesta dievsingan:
Sviestu metu kaudzītē,
Ar sieriem atstutēju.
28 [Nītaurē (Nītaures pag. Rg)].

29109.

Man bij viena balta kaza,
Tā man deva pulka piena:
Pienu ēdu, pienu dzēru,
Pienā muti nomazgāju.
169 [Nīgrandā (Nīgrandas pag. Azp)].

- 342 -

29110.

Mūkat, gani, mūkat, gani,
Nu nāk kazu ķērējiņi!
Alvacīti, svinkājīti,
Tu jau mani nepanāksi!
226 [Kandavā (Tl)].

29111.

Sudāram balta kaza,
Sekumi cilājama.
Balta piena upe tek,
Sviestu meta kaudzītē.
6 [Annas muižā (ķēču pag. Rg)].

29112.

Trīs reizītes es nokliedzu,
Kunga kazas ganīdams,
Lai aug balti man dēliņi
Kā kundziņa kazlēniņi.
134 [Sinolē (Sinoles pag. Vlk)].

291121.

Trūdi rūdi vasariņa,
Pilna baltu kazlēniņu;
Uz akmeņa sakāpuši,
Ļipas vien škurināja.
69 [Bikserē (Patkules pag. Md)].

29113.

Tu, puisīt, nezinē,
Kādas domas es domē:
Es domē tavus miežus
Ar kazām noganet.
223 [Iķenē (Vandzenes pag. Tl)].

291131.

Vakar pirku baltu kazu,
Šodien vilki aizbriņģēja.
Maksā, Dievs, manu naudu,
Manu bērnu vēkšējienu!
70 [Jaunbebros (Bebru pag. Rg)].

29114.

Citkārt bija labi laiki,
Kad es biju kazu gans:
Pienu ēdu, pienu dzēru,
Pienā muti nomazgāju.
281 [Nītaures, Siguldas un Cēsu apvidū (Rg, C)].

50693.

Oi āzītī, bīberīti,
Nēej uz ciema kaziņām!
Citādi tev ciema suņi
Tavas bikses plucinās.
301 [Palsmaņa Vlk].

50694.

Āzīti, bucīti,
Kur liki bārzdiņu?
Atdevu vilkam
Kalnu galā.
212 [Launkalnes (Brantu) C].

50695.

Cūka cūka, kaza kaza,
Tās ienaida cēlējiņas:
Cūka sētu cauri līda,
Kaza sētu pāri lēca.
109 [Ērķemes Vlk].

50696.

Ejat, meitas, vakarāt,
Uožam sīnu padavuš,
Lai uozītis Dīvu lyudz
Ar vysomi kazeņom.
389 [Silajāņu Rz].

50697.

Es norāvu kaimiņam
No piejuma kazas ādu,
Lai tā āda, ko tā āda,
Maksā lipa pusdalderi.
46 [Beļavas Md].

50698.

Ka man beja bolta koza, kiz koz kiz koz!
Pīnu ēžu, pīnu dzēru, kiz koz kiz
koz!
Suliņuosi mozguojūs, kiz koz kiz koz!
Boltu pīnu stulpim slēju, kiz koz!
Svīstu mešu kaudzītēs, kiz koz kiz koz.
168 [Kalupes D].

50699.

Kad [Sak'?] sunītis nosprāgdams:
Rokat mani paslieksnē;
Sak' kaziņa pāriedam(a):
Te guļ ādas ģērmanītis.
364 [Sakas (Upesmuižas) Azp].

50700.

Kiz kaziņ, kārklu grauzt,
Negrauz brāļa ozoliņ'!
Lai stāv brāļa ozoliņš,
Kur putniem uzamest;
Kur putniem uzamest,
Rītā dziesmas nodziedāt.
211 [Ļaudonas Md].

- 343 -

50701.

Liela, gaŗa ganu meita
Kazas gana dzedziedā,
Pati, kuņa, aizmigusi,
Kazas auzas noēdušas.
48 [Bērzaunes Md].

50702.

Me-e-e kozys bārns,
Kū es tam padareišu?
Tovu muoti vylks apjādja
Par kuojeņis klaudzjējumu.
606 [Vitebskas guberņa].

50703.

Nepīdar, nepīdar
Vuškiņai klybojūt,
Kaziņai, tai pīdar,
Tai radziņi cylavuos.
236 [Līvānu D].

50704.

Sik, āzīti, maimurīti,
Lec uz ciema kaziņām!
Nāks rudenis, nokaus tevi,
Kur būs citi maimurīši?
46 [Beļavas Md].

50705.

Vacaistāvs siermu buordu
Pa sileņu kozas gona,
Kam jam beja naganīt,
Kozas pīna padzārušam.
265 [Mērdzenes (Michailovas) Ldz].

1. Vacistāvs, sierma buorda,
Pa sileni kozas gona.
Vacamuota pīna prosa,
Kozeņai eiz asta div cicīši.
605 [Skolas].

50706.

Vecamtēvam sirma bārda,
Pa siliņu kazas gana,
Trīc bārdiņa, čīkst lapiņa,
Skrien kaziņa sprauslādama.
265 [Mērdzenes (Michailovas) Ldz].

50707.

Vacaistāvs, sierma buorzda,
Kozas gona sileņā.
Es padevu Dīvpaleigu,
Jis ar uozi kriumeņūs.
247 [Makašānu Rz].

50708.

Vacais dāds, sierma buorda,
Pa sileņu kozas gona;
Sileņš dagi, kozas bāg,
Vacajami buorda dag.
522 [Zvirgzdienes Ldz].

50709.

Vienu pašu kazu slauču,
Sieru sēju, puišiem devu;
Sieru sēju, puišiem devu,
Lai ar mani me(ņ)ģējās.
399 [Skujenes (Pils-Skujenes) C].

50710.

Zinu, zinu, nasacīšu,
Kas tū cīma kozu kāva.
Tāvs iz rejas gaļu kopaj,
Muote pūrā dasas taisa.
14 [Alsviķa Vlk].

50711.

Žīds sēž kazai mugurā,
Jāj uz mežu pieguļā.
Žīdam bārzda, kazai bārzda,
Abiem diviem spicas bārzdas.
112 [Ezeres Kld].

j) Cūkas

29115.

Ai Dieviņ, ai Dieviņ,
Cūka tek audeniski!
Kad redzētu mūsu kungi,
Tā būt' laba kaŗa ķēve.
3251 [Sunākstē, Neretā un Ērberķē (Sunākstes, Neretas un Mazzalves pag. Jk)].

29116.

Dod, māmiņa, kam dodama,
Nedod manis cūkganam:
Cūkas brida pa ezeru,
Es raudāju maliņā.
185 [Lielezerē (Ezeres pag. Kld)].

1. Cūciņ' brida ezerā,
Es raudāju maliņā,
Nedrīkstēju pakaļ bristi,
Ne apkārt aptecēt.
264 [Džūkstē (Džūkstes pag. Jg)].

29117.

Es puisītis kā kundziņis,
Man cūciņas jābaro;
Cepur' mana, širmēm šūta,
Iekrīt cūku silītē.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

- 344 -

1. Cepur' mana, sprogainīte,
Iekrīt cūku silītē;
Cik gribēju laukā ņemt,
Aiz smiekliem nevarēju.
109 [Vestienā (Vestienas pag. Md)].

2. Cepur' mana, šņorainīte,
Iekrīt cūku silītē;
Lai tā bija gan šņoraina,
Tāpat cūkas jābaro.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

29118.

Es tev lūdzu, nāburdziņ,
Nesēj zirņu ceļmalē:
Man ir pieci lieli vepŗi,
Desmit mazu sivēniņu.
6 [Annas muižā (ķēču pag. Rg)].

29119.

Es tev lūdzu, nāburdziņ,
Nesēj zirņus celmalā:
Mana cūka rikšiem skrēja,
Sivēn' plaskim pakaļā.
16 [Kastrānē (Kastrānes pag. Rg)].

1. Tev, kaimiņ, es piesaku,
Nesēj zirņus ceļmalā:
Tur man cūkas rikšiem skrēja,
Sivēniņi aulekām.
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

29120.

Gaŗa gaŗa rindiņa
Cūciņu tek.
Dievs dod citu gadu
Jo gaŗu rindu.
200 [Skrundā (Skrundas pag. Kld)].

29121.

Gauži raud cūku meita,
Redz papuvi apaŗam.
Neraud' gauži, cūku meita,
Būs tev rudzu rugājiņš!
1880 [Jaunmuižā (Lutriņu pag. Kld)].

29122.

Gudra gudra man galviņa,
Sadzen cūkas kūtiņā.
Jau bij gudra, vēl būt' gudra,
Kaut mācējse izskaitīt.
92 [Mārcienā (Mārcienas pag. Md)].

29123.

Gudra gudra man galviņa,
Sadzin' cūkas kūtiņā;
I tad būtu vēl gudrāka,
Kad durvtiņas aiztaisītu.
931 [Meirānos (Meirānu pag. Md)].

29124.

Kam tie lieli gani gana
Liela ceļa maliņā?
Piecas cūkas, seši vepŗi,
Simtiņš mazu sivēniņu.
41 [Stukmaņos (Pļaviņās Rg)].

29125.

Kas kait cūkas neganīt,
Cūkas raka sudrabiņu;
Kas kait māti neklausīt,
Māte auda vilnainīti.
324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)].

29126.

Kas kaitēja cūkganam,
Cūka raka sudrabiņu,
Cūka raka sudrabiņu,
Mīkstu sakni meklēdama.
174 [Rudbāržos (Rudbāržu pag. Azp)].

29127.

Kas manas cūciņas
Silā tramda?
Pelēka irbīte
Raibiem spārniem.
267 [Kalnamuižā (Tērvetes pag. Jg)].

29128.

Kuilenītis lielījās
Daiļu ņemt līgaviņu.
Ņem kuilīt, cūkas meitu,
Būs vienādas villainītes!
2291 [Sasmakas novadā (Ārlavas pag. Tl)].

29129.

Kur, kuilīti, tu tecēji,
Zelta puški pakaklē?
- Tek' uz ciema cūciņām,
Sivēniņi jākrustī.
109 [Vestienā (Vestienas pag. Md)].

29130.

Kur tecēja cūku meita
Ar to zīda priekšautiņu?
Stallē teka apraudzīt
Sudrabotus kuiļa bērnus.
189 [Kuldīgas Kalnmuižā (pie Kuldīgas)].

29131.

Kur tecēsi, mella cūka,
Ar to zīda priekšautiņu?
- Tek' ciemā lūkoties
Pie sudraba kuilēniem.
156 [Vērgalē (Vērgaļu pag. Lp)].

- 345 -

1. Kur tu teci, cūku meita,
Ar to zīda priekšautiņu?
- Es tecēju, es meklēju
Sudrabotu kuilēniņu.
2291 [Sasmakas novadā (Ārlavas pag. Tl)].

29132.

Kur tu iesi, raiba cūka,
Ar tiem dzelžu zābakiem?
Ieš' uz Rīgu sūdzēties,
Vilks aiznesa sivēniņu.
137 [Tirzā (Tirzas pag. Md)].

1. Kur tu teci, cūku meita,
Ar to strupu lindraciņu?
- Es tecēju kungam gaust,
Vilks nokoda kuilēniņu.
208 [Ēdolē (Ēdoles pag. Vp)].

2. Uš, kur teci, sirmenīt,
Ar tām vasku kurpītēm?
- Uz Rēzekni sūdzēties,
Vilks apēda sivēniņ'.
64 [Valmierā (Valmieras pag. Vlm)].

29133.

Kur, cūciņa, tu tecēsi
Rītā agri rasiņā?
- Es tecēšu lūkoties,
Kā guļ blāķi tīrumā.
1311 [Apē (Vlk)].

29134.

Manas meitas, moderīt,
Pie cūkām nelieciet:
Mana meita lielu radu,
Lielu lopu ganītāja.
90 [Lodē (Kusas pag. Md)].

29135.

Nevienam tā nebija,
Kā manām cūciņām:
Tek gar logu šķindēdamas
Ar tērauda kurpītēm.
185 [Lielezerē (Ezeres pag. Kld)].

1. Nevienam tā nevaid,
Kā manai cūciņai:
Glāžu kurpes kājiņā,
Tek pa laipu šķindēdama.
208 [Ēdolē (Ēdoles pag. Vp)].

2. Nevienam tas nebija,
Kas manai cūciņai:
Ķēžu josta, šūtas kurpes,
Tek caur sētu šķindēdama.
171 [Tāšu Padurē (Kalvenes pag. Azp)].

3. Nivienam tas nebij,
Kas manām gosniņām:
Zīda zeķes, vaska kurpes,
Iet pa pļavu čīkstēdamas.
2291 [Sasmakas novadā (Ārlavas pag. Tl)].

29136.

Piecas cūkas, sešī vepŗi,
Trejdeviņi sivēniņi;
Lielas cūkas lēkšiem lēca,
Sivēniņi riksīšiem.
18 [Kliģenē, Meņģelē, Plāterē (Zaubes, Meņģeles un Plāteres pag. Rg)].

29137.

Pussiķi, pussiķi,
Kur tava aste?
Suns asti nokoda
Pie rudzu kaudzes.
164 [Dunalkā (Dunalkas pag. Azp)].

29138.

Savas acis izraudāju,
Tēva cūkas ganīdama.
Dievs dod tās vilciņam
Pa vienai nolasīt!
59 [Rūjienā (Rūjienas pag. Vlm)].

29139.

Tu cūciņa, es meitiņa,
Mūsu dienas gan zināmas:
Rudens nāks, tevi kaus,
Mani puiši aizvedīs.
69 [Bikserē (Patkules pag. Md)].

1. Tu cūciņa, es meitiņa,
Mums abām īss mužiņš:
Nāks rudenis, nokaus tevi,
Mani tautas aizvedīs.
17 [Ķēčos (ķēču pag. Rg)].

2. Uš, kur iesi, melnais vepri!
Es vairs tevis neganīšu:
Rudens nāks, tevi kaus,
Mani puiši izprecēs.
137 [Tirzā (Tirzas pag. Md)].

29140.

Uš uš melnā cūka,
Es tev's vaira neganīšu;
Es ganīšu baltu cūku
Ar baltiem sivēniem.
137 [Tirzā (Tirzas pag. Md)].

29141.

Uš uš cūciņa,
Pagaidi manis,
Kamēr kājiņas
Apvažarāšu!
Kad kājiņas apvažarāšu,
Dzīšu tevi vārpiņās.
241 [Blīdienē (Blīdienes pag. Tk)].

- 346 -

29142.

Veca māte bubināja,
Sivēniņus ganīdama.
Ak tu veca raganiņa,
Vai tie tavi pātariņi?
42 [Suntažos (Suntažu pag. Rg)], 68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)], 69 [Bikserē (Patkules pag. Md)], 73 [Dzērbenē (Dzērbenes pag. C)], 111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)], 125 [Jaunlaicenē (Jaunlaicenes pag. Vlk)], 1271 [Litenē (Litenes pag. Md)],
1311 [Apē (Vlk)], 1880 [Jaunmuižā (Lutriņu pag. Kld)], 262 [Brambergā (Glūdas pag. Jg)], 263 [Dobelē], 272 [Lielplatonē (Lielplatones pag. Jg)], 278 [Sodu Sesavā (Sesavas pag. Jg)],
281 [Ūziņos (Jēkabnieku pag. Jg)], 283 [Kroņa Vircavā (Vircavas pag. Jg)], 290 [Lieliecavā (Iecavas pag. B)], 300 [Kroņa Misas pagastā (Misas pag. B)], 323 [Vecsērenē (Sērenes pag. Jk)], 325 [Secē (Seces pag. Jk)], 328 [Valles muižā (Taurkalnes pag. B)],
360 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē], 3641 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

1. Raganiņa bubināja,
Pa krūmiem tekādama,
Ak tu traka raganiņa,
Vai tie tavi pātariņi?
325 [Secē (Seces pag. Jk)].

29143.

Veca māte bubināja,
Sivēniņus ganīdama;
čička mička galviņā,
Pātariņi kulītē.
1311 [Apē (Vlk)].

29144.

Vecā māte pimparoja,
Suvēniņus ganīdama;
Vecais tup aizkrāsnē,
Savus kungus aizklausījis.
161 [Alšvangā (Alšvangas pag. Azp)].

29145.

Vacis tāvs s'ērmu buordu
Cyukys gona obulā;
Pats' gul'ēja aiz kal'n'eņa,
Cyukys buordu škurynuoja.
424 [Barkavas pag. Rz].

29146.

Vecais tēvs sirmu bārdu
Cūkas gana palejā;
Sāka cūkas tekulēt,
Sāka vecis bizināt.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

29147.

Vecais tēvs cūkas gana
Siliņā mauriņā;
Trīc tam bārda gavilot,
Grab kažoks tekājot.
80 [Kalsnavā (Kalsnavas pag. Md)].

1. Vecais tēvs aitas gana
Liela sila maliņā;
Ķaukst lapiņas staigājot,
Kust bārdiņa runājot.
314 [Kroņa Elkšņu pagastā (Elkšņu pag. Jk)].

2. Vecais tēvs kazas gana
Liela meža maliņā;
Dreb bārdiņa, grab kauliņi,
Skrej kaziņa kārkliņos.
308 [Altenē (Seces pag. Jk)].

29148.

Visi ļaudis brīnējās,
Ka man daudz cūku bija:
Viens pats kuilis, piecas cūkas,
Septiņ' simti sivēniņu.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

29149.

Cū cū cūciņa,
Sētiņāi!
Še rasi kuilīti,
Še midzenīti.
181 [Cīravā (Cīravas pag. Azp)].

29150.

Cyuka beda zaļu pļovu,
Zaļa vara gribādama;
Zaļa vara nadabuo,
Tik vīn pļovu samaituo.
4191 [Kalupes pag. D].

29151.

Cūka prieka nevarēja,
Šķērsu tek sivēniņi.
Kā tie šķērsu netecēja,
Zirņu druva ceļmalā!
109 [Vestienā (Vestienas pag. Md)].

1. Ai tu cūku Tenesiņ,
Greiži tek sivēniņi!
Kā tie greiži netecēs -
Zirņi ceļa maliņā.
120 [Gaujienā (Gaujienas pag. Vlk)].

29152.

Cūka raka gaŗu sakni,
Es dziedāju gaŗu dziesmu;
Cūku ruden i nokava,
Man' aizveda sveši ļaudis.
324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)].

29153.

Cūkgani cūkgani,
Kur tava taure?
Ja nava taures,
Pūt cūkai astē!
229 [Rideļu pagastā (Engures pag. Tk)].

- 347 -

29154.

Cūku puisi, pelnu rušķi,
Nelaid cūku druvīnā:
Šautīs tevi arājīns
Ar ābeļu rīkstītēm.
1191 [Ēveles draudzē].

29155.

Cūciņ, kuiļa līgaviņa,
Tev bij pulka sivēniņu;
Pate guli saulītē,
Bērni cičus škurināja.
126 [Kroņa Lejas pagastā (Lejasciema pagastā Vlk)].

29156.

Cūciņ mana rakulīte,
Neej drauga druviņā:
Tev kājiņu nositīs,
Man noņems villainīti.
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

1. Aveniņ bireniņ,
Nelec rožu dārziņā:
Nositīs tev kājiņu,
Man nosegs villainīti.
90 [Lodē (Kusas pag. Md)].

2. Gosniņ mana raibuliņa,
Neēd cita pļaviņā:
Tev pasita klibu kāju,
Man norāva vilnainīti.
191 [Kursīšos (Kursīšu pag. Kld)].

3. Cūciņ mana rakulīte,
Neroc otra druviņā:
Tev kājiņu nositīs,
Man noņems vainadziņu.
16 [Kastrānē (Kastrānes pag. Rg)].

29157.

Cūciņ mana rokulīt,
Neej draugu druviņā:
Saries tevi drauga suņi,
Attecēsi rukstēdama.
360 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

29158.

Cūciņa, māsiņa,
Pagaidi mani!
Pārtrūka aukliņa,
Izkrita maizīte.
215 [Ugālē (Ugāles pag. Vp)].

50712.

Aiz ko cūciņa
Tik gauži vajdzīg'?
Cūciņa vajdzīg'
Kalniņu rušināt.
16 [Alsungas (Alšvangas) Azp].

50713.

Ak tu puika, knēveldanci,
Kam tu silu dedzināji?
Man sadega raiba cūka
Rakstītiem sivēniem.
Lai tā cūka, kur tā cūka,
Kur tie raksta sivēniņi!
335 [Puzes Vp].

50714.

Cūciņ, kuiļa līgaviņa,
Sīku bērnu vadātāja!
Pate rudzu rugājāsi,
Sivēniņi līdumai.
271 [Milzkalnes (Šlokenbekas, Cērkstes) Tk].

50715.

Cyuceņ, munu rukstaleņ,
Nabjad ceļa maleņī!
Ka bjad, to bjad pureņī,
Lai naklybtu kumēleņ'.
50 [Bērzgales (Kuļņēvas-Labvāržu) Rz].

50716.

Cūciņ' maza riku reku,
Pieci seši sivēniņi;
Tāda liela sievas bāba,
Viens [Pats] pliks puišelītis.
532 [Dobele Jg apr.].

50717.

Cūka griķos, cūka griķos,
Sivēns dārzā mores rok.
Dzen to cūku no tiem griķiem,
Lai tas sivēns mores rok.
344 [Rembates Rg].

50718.

Cūka raka augstu kalnu,
Zaļu vaŗu meklēdama.
Uš cūciņa, nerušini,
Tur guļ mana tēva nauda;
Tur guļ mana tēva nauda,
Mātes sīkis sudrabiņš.
374 [Sātiņu Kld].

1. Cūka raka augstu kalnu,
Gaŗu sakni meklēdama.
Roc, cūciņa, nerušini,
Tai kalniņa galiņā!
Tur guļ mana tēva nauda,
Mātes sīki sudrabiņi.
345 [Remtes Tk].

- 348 -

50719.

Cyuka bjadja uoru pļovu
Zaļa vara vaicuodama.
Nabjad, cyuka, uoru pļovu,
Nadabuosi uoru pļovu [zaļa vara].
265 [Mērdzenes (Michailovas) Ldz].

50720.

Cūkas driķos, cūkas driķos
Ar visiem siveniņiem;
Ejat, bērni, dzenat ārā,
Lai nesliedē driķu druvu.
15 [Alūksnes Vlk].

1. Cūka driķos, cūka driķos,
Ar visiemi sivēniņiem.
Eita, bērni, dzenat laukā,
Lai neķēza labībiņu.
228 [Liepnas (Lipnas) Abr].

50721.

Cūciņa staigāja,
Rindiņa pakaļ.
Dievs dod citu gadu
Jo gaŗu rindu!
Pašai cūkai šūtas kurpes,
Sūvēniem zābaciņi.
282 [Nīcas Lp].

50722.

Cūķiņ, mana rūkainīte,
Neej ciema druviņā;
Tev pārsita klibu kāju,
Man noņēma villainīti;
Tu pāriesi klibodama,
Es pāriešu nosalusi.
39 [Bārtas Lp].

50723.

čūčīti, veprīti,
Jūdz kumeliņu!
Brauksim zīlīšu
Pie ozoliņa.
283 [Nīgrandas Azp].

50724.

Dypu dypu, reibu reibu,
Cyuku kari ustobā;
Pate cyuka zuobokūs [kurpītēs?],
Sivēneņi zuobokūs.
280 [Nautrēnu (Zaļmuižas) Ldz].

50725.

Es bij cūkas baŗotāja,
Pelaviņu sijātāja;
Kad es ēdu cūkas gaļu,
Pasolīju nabagam.
378 [Seces Jk].

50726.

Es jūs lūdzu, nāburdzīni,
Nesēj't zirņu ceļmalā!
Lielie vepŗi rikšus skrēja,
Man bij pieci lieli vepŗi,
Seši mazi kuilēnīni.
Mazie lēkšus tecināja.
399 [Skujenes (Pils-Skujenes) C].

50727.

Es puisītis kā kundzeņis,
Man cyucīnas juogona;
Šnurkīm šyuta capurīte
Īkreit cyuku sileitē.
Steipys druoze, mucas līce,
Mani pati ēvelēja.
605 [Skolas].

50728.

Es tev saku, vecāmāte,
Tavas cūkas neganīt!
Tavas cūkas augstā kalnā
Dziļu dobi izrakušas.
211 [Ļaudonas Md].

50729.

Gaļveņa muna gudruo,
Sadzan cyukas klēveņā.
To pruoteņa vīn nabeja
Duraveņas aiztaisāt.
247 [Makašānu Rz].

50730.

Gudra gudra man galviņa,
Iedzen cūkas kūtiņā;
Vēl gudrāka tad palika,
Kad cūciņas izgulēj'.
119 [Gaujienas Vlk].

50731.

Gana bēdas es redzēju,
Otra cūkas ganīdams:
Cūka peld pār upīti,
Es raudāju maliņā.
46 [Beļavas Md].

50732.

Gosniņ, mana raibaliņa,
Tu tā piena devējiņa;
Cūciņ, manu sarainīt,
Tu tā speķa devējiņa.
605 [Skolas].

- 349 -

50733.

Kaimiņ kaimiņ, kūka ūkstiņ,
Patur' munu siermu cyuku;
Muna cyuka gudra beja,
Tovas guļbas jau izroka.
604 [Dažādi iesūtītāji].

50734.

Kā Uskura sivēniņi
Šurpu tek rukšķēdami?
Atraduši Ingužos
Miežu sili sētmalei.
224 [Lielvārdes Rg].

50735.

Kur tu brauksi, melna cūka,
Ar tām zelta čabatām?
Braukš' uz Rīgu sūdzēties,
Kuiļam pieci siventiņ'.
87 [Drabešu (Drabužu) C].

50736.

Kur tu skrīsi, malna cyuka,
Ar tīm zalta tupleišim?
Skrīšu uz Rāzni sudeitūs,
Vylks nūnse siveneņi.
Cyuka sudu dabojuse,
Īspīž vylku palicā.
265 [Mērdzenes (Michailovas) Ldz].

50737.

Ķulis leca pa priekšu,
Ķulene pakaļ;
Mazie ķulēni
Pa vidu lēkā.
302 [Pampāļu (Ezeres) Kld].

50738.

Lipantiņš cūkas gana
Siliņā, mauriņā.
Visi sili atspīdēja
No Lipanta cepurītes.
119 [Gaujienas Vlk].

50739.

Lauds sacēja: munai sīvai
I cyuciņas naturēt!
Pīcas cyukas vuolaveidzas,
Vepram seši siveniņi.
143 [Jāsmuižas D].

50740.

Māte māte, man maizītes,
Ka es tavas cūkas ganu!
Ja nedosi man maizītes,
Laidīs cūkas druviņā.
302 [Pampāļu (Ezeres) Kld].

50741.

Maziņš biju, maziņš biju,
Nemāk' pieci izskaitīt.
Pazūd cūkiņ, mellastīte,
Nevar atrast mellastīti.
Māmiņ mīļā, nāc jel
laukā,
Dabū manu mellastīt'.
353 [Rubas (Reņģu) Jg].

50742.

Mazs mazs puisītis
Resnām ciskām -
Ganīja cūciņas
Īdēdams.
112 [Ezeres Kld].

50743.

Nezin vairs, nevar vairs
Bagātību savaldīt:
Piecas govis ālaunicas,
Vepram seši sivēniņi.
378 [Seces Jk].

50744.

Tila tila, vila vila
Pa ozola lapiņām!
Piecas cūkas ālavīcas,
Vepram seši sivēniņi.
545 [Krustpils D apr.].

50745.

Puisi puisi, pundurīti,
Nelaid cūkas druviņā;
Rītu brauks lieli kungi,
Ieliks tevi karietē.
433 [Tērvetes (Kalnamuižas) Jg].

50746.

Nedod Die(v)si tādu laimi,
Kāda laime mūs' mājā!
Liela cūka aizgaldā,
Cūkai raibi sivēniņ(i).
488 [Vidrižu Rg].

50747.

Pa kuilīti, pa bullīti,
Par abiem Dievu lūdza;
Bullis deva baltu putru,
Kuilis mīkstus kāpostiņus.
477 [Vecpils Lp].

- 350 -

50748.

Pasmējos smiekliņiem,
Kā smiekliem nepasmiet?
Jauna puiša cepurīte
Iekrīt cūku silītē.
68 [Cieceres Kld].

50749.

Solmiem šūta cepurīte
Iekrīt cūku silītē;
Es par ļaunu tā neņēmu,
Es pat' cūku barotāja.
174 [Kārsavas Ldz].

1. Vaiņugs muns šoukim [šolkim] šyuts,
Īkrits cyuku sileitē;
Lai jis kryta, to jis kryta,
As pati cyuku boruotuoja.
265 [Mērdzenes (Michailovas) Ldz].

50750.

Pieci vilki kuili vilka
Pa slidanu ezeriņu,
Lai to vilka ar vilkiem,
Tas pamātes kuilīts bij.
99 [Dzelzavas Md].

50751.

Tupu ruopu bruoļa sātā,
Īruopuoju kula sātā,
Raibu kuili ganeidama,
Peilei golvu kaseidama.
559 [Rēzekne Rz apr.].

50752.

Uš cūciņa, nerušini,
Manā griķu druviņā!
Kad es iešu griķus pļaut,
Nocirtīšu deguntiņu.
364 [Sakas (Upesmuižas) Azp].

50753.

Uš kur cyuka, uš kur cyuka,
Es vairs tevis naganīšu;
Rudin īšu tautiņuos,
Kaušu tevi gaļītei.
51 [Bērzpils (Domopoles) Abr].

50754.

Vacaistāvs bubinēja,
Sivēniņus ganīdams;
Nabubyni, vacaistāvs,
Tepat vysi sivēniņi.
51 [Bērzpils (Domopoles) Abr].

50755.

Vacaistā(v)s siermu buordu
Cyukys gona uobūlā.
As padevu Dīvpaleigu,
Maņ īdeve ciuceņu.
576 [Varakļāni Rz apr.].

50756.

Vacaistāvs siermu buordu
Cyukas gona sileņā.
Es padevu dīvpaleigu,
Jis ar vepri ūzulā.
Jis ar vepri ūzulā,
Es ar peipi mugurā.
414 [Stirnienes Rz].

1. Vacaistāvs siermu buordu
Cyukas gona uobulā,
Es padevu dīvpaleigu,
Cyukas suoka bizinēt.
Vacais tāvs sasatriuka,
Obi ar vepri ūzulā.
605 [Skolas].

50757.

Vacaistāvs siermu buordu
Pa celiņu kozas gona.
Apād vylks vysas kozas,
Vairuok kozu naganīšu!
51 [Bērzpils (Domopoles) Abr].

50758.

Vecaistēvs, vecāmāte
Cūkas gana siliņā;
Maizes kukuls azotē,
Un pienā cepti placenīši.
Kad tas vecais rikšu skrēja,
Tad tā vecā aideniski.
605 [Skolas].

50759.

Visas aces izraudāju,
Tēva cūkas ganīdam'.
Nu man vaļas Rīge iet
Un pa ielam mažierēt.
452 [Užavas (Zīras) Vp].

50760.

Vuli, vuli, kukuleiti,
Da deveņu buoleleņu;
Bruoļu muosu cyukis gona
Augstajā kalneņā;
Raganeņa olu dzer
Ar tīm munim bruoleišim.
51 [Bērzpils (Domopoles) Abr].

- 351 -

50761.

Zila cūka, zila cūka,
Vēl jo zili sivēniņ'.
546 [Kuldīga Kld apr.].

k) Lopu patroni, sargātāji, veicinātāji

1) Govju Māršaviņa (Laima)

29159.

Āboliņa pļavu bridu,
Uz Laimiņu raudādama,
Kam Laimiņa man nedeva
Āboliņa ēdājiņu.
16 [Kastrānē (Kastrānes pag. Rg)].

1. Dāboliņa pļavu bridu,
Uz Laimiņas raudādama:
Dod, Laimiņa, man gotiņu,
Dāboliņa ēdājiņu!
215 [Ugālē (Ugāles pag. Vp)].

29160.

Ai mīļā Māršaviņa,
Svētī manas raibaliņas,
Dodi pienu, dodi sieru,
Dodi labu ganu zemi!
125 [Jaunlaicenē (Jaunlaicenes pag. Vlk)].

29161.

Ak tu govju Māršaliņa,
Nu mēs abi nīsimies:
Kādēļ manas raibas govis
Paļoties paļojās?
311 [Dzērvē, Susējā, Dignājā (Saukas Jk, Susējas Il, Dignājas Jk pag.)].

29162.

Ai tu govju Māršaliņ,
Palīdz man telītēs,
Jaunas siet valdziņā,
Vecas laist naudiņā!
6 [Annas muižā (ķēču pag. Rg)].

1. Māriņ, govju glabātāja,
Palīdz govis audzināt,
Vecas laisti naudiņāi,
Jaunas sieti saitiņā!
113 [Alūksnē].

29163.

Aiz ko auga vītoliņš
Glumajām lapiņām?
Mīļa Māra sviestu sita,
Vītolā rokas slauka.
377 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

1. Aiz ko auga vītolam
Kupli zari, glaumas lapas?
Mīļa Māre govis slauce,
Vītolai rokas slauka.
88 [Liezerē (Liezeres pag. Md)].

2. Vītolami glumas lapas,
Kas tās glumas glumināja?
Jāņa māte sviestu kūla,
Vītolai sēdēdama.
269 [Naudītē (Naudītes pag. Jg)].

29164.

Balta gāju govju slauktu,
Balta ganu izvadītu,
Balta sēd mīļa Māra
Manā govju laidarā.
49 [Jaunatē (Vecates pag. Vlm)].

29165.

Dadžu krūms plātījās
Manā govju dārziņā;
Tas nebija dadžu krūms,
Tā bij govju Māršaliņa.
311 [Dzērvē, Susējā, Dignājā (Saukas Jk, Susējas Il, Dignājas Jk pag.)].

29166.

Gani dzina sētiņā,
Govis māva pakaļā.
Vai mauj govis, vai nemauj,
Vai Laimīte gavilēja?
18 [Kliģenē, Meņģelē, Plāterē (Zaubes, Meņģeles un Plāteres pag. Rg)].

29167.

Gosniņ mana raibuliņa,
Kas tev' raibu norakstīja?
Mīļa Māra norakstīja,
Svētu rītu ganīdama.
181 [Cīravā (Cīravas pag. Azp)].

29168.

Jaunas meitas, dzīvodamas,
Šķetrai zaru nelauziet:
Mīļa Māra goves slauca,
Šķetrā kāra slaucenīti.
87 [Liepas muižā (Liepas pag. C)].

29169.

Kam tie tādi gani gana,
Kam tie suņi lādenāja?
Mīļas Māras gani gana,
Dieva suņi lādenāja.
28 [Nītaurē (Nītaures pag. Rg)].

- 352 -

29170.

Kas ielika raibus cimdus
Manā govju laidarā?
Mīļa Māŗa ielikuse,
Raibas govis gribēdama.
185 [Lielezerē (Ezeres pag. Kld)].

1. Kas iesvieda raibu koku
Manā govju laidarā?
Mīļa Laima tā iesvieda,
Raibu govju gribēdama.
265 [Emburgā (Salgales pag. Jg)], 278 [Sodu Sesavā (Sesavas pag. Jg)].

29171.

Kas iemeta zelta rīksti
Manā govju laidarā?
Mīļa Māra iemetuse,
Raibaliņas skaitīdama.
241 [Blīdienē (Blīdienes pag. Tk)].

29172.

Kupla liepa uzaugusi
Manā govju laidarāi;
Tā nebija kupla liepa,
Tā bij mana govju laime.
40-1 (Antiņciemā).

29173.

Liela liela govju Mārša
Lielas govis audzējuse;
Pate guļ pasilē
Kā melnā vabulīte.
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

29174.

Māršaviņa govis dzina
Pa to manu pagalmiņu.
Man, Māršava, simts telīšu
Par pagalma minumiņu!
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

29175.

Man Mārīte govi deva,
Valga vien neiedeva.
- Tec, meitiņ, atpakaļ,
Valdziņš liepas zariņā!
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

29176.

Meitas dzied, govis mauj:
Māra laida ābolā;
Puiši kliedz, zirgi zviedz:
Dieviņš jāja pieguļā.
400 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

1. Zyrgi zvīdz, važys skan',
Tī jau Dīva pīguļnīki:
Vuškys v'ēkš, gūv's mauruoj,
Ti gan'ēja Dīva goni.
4242 [Tiskados (Ružinas pag. Rz)].

29177.

Mīļa Laima rītiņā
Treju durvju virināja:
Govju kūti, aitu kūti,
Jaunu meitu maltuvīti.
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

29178.

Mīļa Māre ganus vada,
Zelta rīkste rociņā;
Lakstīgala suņus sauca,
Kalniņā stāvēdama.
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

29179.

Mīļa Māŗa govis skaita,
Vītolāi sēdēdama.
Dod, Māriņa, man gosniņu,
Kas no simta atlikās!
335 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

1. Mīļa Māra govis skaita,
Vītolā sēdēdama.
Dod, Māriņa, man to govi,
Kas no simta atlikuse:
Melna govs, plati ragi,
Ar baltaju muguriņu;
Ne tā ziemu stallī tilpa,
Ne vasaru laidarā.
208 [Ēdolē (Ēdoles pag. Vp)].

29180.

Mīļa Māra meitas sauca,
Vītolā sēdēdama:
Vai jūs govju neslauksat,
Vai ganos nedzīsat?
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

1. Cielaviņa meitu sauca,
Pagalmā stāvēdama:
Kam jūs govju neslauciet,
Kam ganos nedzeniet?
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

29181.

Mīļa Māra, piena māte,
Dod man tavu labumiņu,
Lai pieniņš govīm tek
Kā no Māras avotiņa!
69 [Bikserē (Patkules pag. Md)].

- 353 -

29182.

Nāc, Laimiņ, pasēdies,
Man ir labs pagalmiņš;
Tavas pašas vaina bija,
Ka telīšu man nevēli.
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)].

29183.

Nāca govis, nāca vērši
Par Daugavu maurodami;
Nāca pati mīļa Māra,
Zelta valgi rociņā.
137 [Tirzā (Tirzas pag. Md)].

1. Ēdat, manas leišu govis,
Aiz Daugavas ābulā!
Leišu meita pakaļ nāca,
Zīžu valgi rociņā.
28 [Nītaurē (Nītaures pag. Rg)].

29184.

Naudai kaltis tas celiņis,
Kur ganiņi sētāi dzina;
Ik rītiņu mīļa Māŗa
Bildin' naudas kalējiņu.
190 [Kuldīā].

29185.

Raibas vien man telītes,
Nav nevienas dūmaļiņas.
Es tev lūdzu, mīļa Māra,
Dod man vienu dūmaliņu!
18 (Kliģenē).

29186.

Salmi čaukst, salmi čaukst,
Kas tos salmus čaukstināja?
Mīļa Māra čaukstināja,
Sav' telītes barodama.
281 [Nītaures, Siguldas un Cēsu apvidū (Rg, C)].

29187.

Šķir, Māriņa, man goliņu,
Šķir ar baltu muguriņu!
Tautām zilas, tautām raibas,
Man ar baltu muguriņu.
207 [Dundagā (Dundagas pag. Vp)].

29188.

Sprēdiet, meitas, baltu vilnu,
Adīsim gaŗas zeķes;
Aties govju Māršaviņa,
Baltus ledus lauzīdama.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

29189.

Sudrabiņa vadzi dzinu
Laiderīša dibinā;
Tur pakāra mīļa Māra
Savu piena kāstuvīti.
401 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

29190.

Uz Laimītes raudājos,
Kam telītes man neaug.
Man Laimīte atbildēja:
Kam telītes kājām sper?
73 [Dzērbenē (Dzērbenes pag. C)].

2) Aitu annīte, cūku Tenīss u. c.

29191.

Ai Annite, devējiņa,
Tavu mīļu devumiņu!
Vienu liku kūtiņāi,
Trejus laidu ganībā.
113 [Alūksnē].

29192.

Ai Annite, devējiņa,
Dod villai gaŗai augt,
Gaŗai svārkiem, villainēmi,
Mīkstai cimdiem, zeķītēm!
113 [Alūksnē].

29193.

Aitu Annite
Lai tevi sargā
No kāju laušanas,
No acu duršanas,
No vilka plēšanas,
No apkārt griešanās.
125 [Jaunlaicenē (Jaunlaicenes pag. Vlk)].

29194.

Ak tu cūku Tenīsiņ,
Tavu skaistu sivēniņ'!
Pate cūka zābakos,
Sivēniņi kurpītēs.
137 [Tirzā (Tirzas pag. Md)].

1. Ai tu cūku Tenīsīti,
Tavu tauku sivēniņu!
Tur būs vepŗi zābakiem,
Sivēniņi kurpītēm.
113 [Alūksnē].

2. Klabēt vien saklabēja
Cūku draudze istabā;
Pašas cūkas zābakos,
Sivēniņi kurpītēs.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)], 1271 [Litenē (Litenes pag. Md)].

3. Nevienami tas debija,
Kas manāmi cūciņām:
Sivēniemi šūtas kurpes,
Cūkām šūti zābaciņi,
Pašam cūku ķēniņami
Zelta pieši kājiņās.
166 [Gramzdā un Smaižos (Gramzdas un Aizviķu pag. Lp)].

- 354 -

29195.

Vai tev daudz sivēniņu?
- Piecas cūkas ālavītes,
Ak tu cūku Tenīsiņ,
Vepŗam seši sivēniņi.
109 [Vestienā (Vestienas pag. Md)].

29196.

Ak tu cūku Tenīsiņ,
Cik tev cūku, cik tev vepŗu?
Piecas cūkas, seši vepŗi,
Trejdeviņi sivēniņi.
80 [Kalsnavā (Kalsnavas pag. Md)].

1. Paldies cūku Tunnītim,
Man cūciņu dievsingan:
Piecas cūkas, seši vepŗi,
Simtiņš mazu suvēniņu.
200 [Skrundā (Skrundas pag. Kld)].

29197.

Ei tu cūku Tenīsiņ,
Cūkai seši sivēniņi:
Divi balti, divi dagli,
Divi tādi iesarkani.
69 [Bikserē (Patkules pag. Md)].

29198.

Paldies, cūku Tenīsīti,
Man cūciņas labi gāja,
Cit' ar lipu, cit' bez ļipas,
Cit' ar līku muguriņu.
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)].

29199.

Tenīss lēca, Tenīss deja
Cūkkūtiņas pakaļā.
Cik pēdiņu ap kūtiņu,
Tik cūciņu kūtiņā.
1411 [Jaunrozē (Jaunrozes pag. Vlk)].

29200.

Tenīsīti, gādulīti,
Gādā taukus kāpostiņus!
Ziemā tauki kāpostiņi
Vislabā barībiņa.
113 [Alūksnē].

29201.

Māršaviņa pienu deva,
Tenīss pulka sivēniņu,
Bierīts aitām biezu villu,
Ūziņš medus pilnu tropu.
125 [Jaunlaicenē (Jaunlaicenes pag. Vlk)].

29202.

Zirgu Ūsiņš,
Govju Māršaviņa,
Kazu Barbiņa,
Cūku Tenīss,
Aitu Annīte,
Teļu Urbāns,
Sargāt manus kustonīšus
No sērgām, no vilkiem!
125 [Jaunlaicenē (Jaunlaicenes pag. Vlk)].

1. Zirgu Ūsiņš, govju Mārja,
Aitu Anniņa, cūku Tenīss, kazu
Katrīna, -
Tie kustoņu gādnieciņi.
1411 [Jaunrozē (Jaunrozes pag. Vlk)].

50762.

Ak tu cūku Tenīsiņ,
Cik tev bija lielu cūku?
Piecas, sešas lielas cūkas,
Simtiņš mazu sivēniņu.
436 [Tirzas (Tirzas-Pils) Md].

50763.

Audzē, Dievs, man talītes,
Audzē lielas, audzē mazas.
Jaunas siet valdziņā,
Vecas laist naudiņā.
127 [Grostonas Md].

50764.

Appušķoju savas govis
Ar tiem bērza žagariem:
Dievs dod (man) tik telīšu,
Cik to bērza žagariņu.
124 [Grašu Md].

50765.

Baltas vien man aitiņas,
Baltas lielas, baltas mazas,
Mīļā Laime balināja,
Svētu rītu ganīdama.
127 [Grostonas Md].

50766.

Es izcepu telītei
Ziedainīti kukulīti
Avitiņai, virītei,
Driķu maizes kukulīti;
Cūciņai, tenīsei,
Taukainīti kukulīti.
545 [Krustpils D apr.].

- 355 -

50767.

Es iesitu zelta vadzi
Savai lopu laidarei;
Tur uzkāra mīļā Māra
Savu piena slaucenīti.
224 [Lielvārdes Rg].

50768.

Es tev lūdzu, mīļā Māra,
Dod man vienu raibalīnu!
Es, meitī, tev nedošu,
Tu telīti kājām sper.
192 [Kosas C].

50769.

Govju ganīte raudāja,
Vienu govi ganīdama;
Neraud, neraud, govju ganīt,
Dos Māršuve pilnu klāvu.
241 [Lubānas Md].

50770.

Iesim mēs raudzīties,
Ko dar' Māra laidarā?
Pītin pina, šūtin šuva
Vienu mazu slaucenīti.
220 [Lībagu Tl].

50771.

Ko es biju sariebusi
Savai govju Māršavai?
Labrītiņa nedevusi,
Klāva durvis pavērusi.
241 [Lubānas Md].

50772.

Krūmamāte, Žagarmāte,
Lai pasargā tavas aitiņas
No vilciņa, no lācīša,
No naidīga cilvēciņa!
146 [Jaungulbenes Md].

50773.

Kur tu iesi, mīļā Māra -
Pilla sauja govju saiš'?
Tai meitaje govis došu,
Kam nav mātes devējiņ'.
364 [Sakas (Upesmuižas) Azp].

50774.

Kur tu tec, svētā Māra,
Zīda svārkus sacēluse?
Tek uz govju laidariņu
Sidrabiņam tiesas dot.
23 [Ārlavas Tl].

50775.

Lai laimīte, kur laimīte,
Man laimīte laidarā:
Spīd gosniņas, spīd telītes,
Slaucenīte pāri iet.
452 [Užavas (Zīras) Vp].

50776.

Mīļā Māra govis skaita,
Vītolā sēdēdama;
Visas bija raibaliņas,
Dūmaliņa vien nebija,
Naktī veda sērdienīti,
Tai iedeva dūmaliņu.
520 [Zvārdes Kld].

50777.

Namiņš kūp, namiņš kūp -
Kas to namu kūpināj?
Tennīts alu derināj(a),
Tas to namu kūpināj(a).
Jūdz, tautieti, kumeliņu,
Brauksim Tennīt' apciemot.
336 [Raiskuma C].

50778.

Svāta Muora vuškas cierpa
Muna klāva dybynā;
Es padevu dīvpaleigu,
Man uzsedzja vylnonīti.
503 [Višķu D].

1. Svāta Muora aitas cierpa
Muna klāva pakaļā;
Es padevu lobu dīnu,
Man īdeve vylnainīti.
605 [Skolas].

50779.

Svāta Muora vuškas cierpa
Muna bruoļa pogolmā;
Šur sprūdziņa, tur sprūdziņa,
Še maņ bolta vylnuonīte.
489 [Vidsmuižas (Vidsmuižas, Gaļānu) Rz].

50780.

Svāta Muora vuškas gona
Lela syla maļiņā;
Attecēja syla Jurs,
Paleidzēja paganīt.
143 [Jāsmuižas D].

- 356 -

50781.

Svētā Māra, Madaliņa,
Palīdz govis pieganīt!
Tu bij veca govju gane,
Tu zin' zaļu dābuliņu.
263 [Mēmeles Jk].

50782.

Svētā Māra Madaliņa
Sēd pie manas raibaļiņas.
503 [Višķu D].

50783.

Sviežu vecas isavas [sietavas]
Savā govju laidarā,
Lai telītes vazājās
Kā vecās isaviņas.
485 [Viesienas (Lautera-Viesienes) Md].

50784.

Tennis gāja cūku kaut,
Vaŗa taure mugurā.
Ik Tennītis nopūtās,
Ik cūciņa parukstēja.
364 [Sakas (Upesmuižas) Azp].

50785.

Tenīsiņš slaistījās
Cūkkūtiņas pakaļā.
Nāc, Tenīsiņ, kūtiņā,
Dod mums skaistus sivēniņus!
436 [Tirzas (Tirzas-Pils) Md].

1. Tenīsiņš slaistījās
Muna cūkkūts galiņā.
Nāc, Tenīs, kūtiņā,
Audzē manus suvēntiņus!
373 [Sarkaņu Md].

50786.

Tenīsiņš slaistījās
Cūkkūtiņas pakaļā.
Nāc, Tenīsiņ, istabā,
Došu siltu zīdentiņ.
436 [Tirzas (Tirzas-Pils) Md].

1. Tenīsīns slaistījās
Cūkkūtīnas pakaļā.
Nāc, Tenīsī, istabā,
Es tev došu ūdenīti.
338 [Rankas C].

l) Lopu skauģi; raganas

29203.

Augat, oši, ozolīni,
Ap telīšu laidarīnu,
Lai neredz skauģa acis,
Cik telīšu laidarā!
49 [Jaunatē (Vecates pag. Vlm)].

29204.

Ēdiet, manas raibas govis,
Stāvēdamas, gulēdamas,
Lai izsprāga skauģam acis,
Sila malu staigājot!
133 [Palsmanē (Palsmaņa pag. Vlk)].

29205.

Ganu savas raibas govis
Skauģa pļavas maliņā;
Skauģītim acis tvīka,
Caur krūmiem raugoties.
305 [Vīkstenē (Stelpes (?) pag. B)].

29206.

Gotiņ mana raibaliņa,
Skrien pār kalnu spriņģēdama,
Aizsper acis skaudējam
Ar zaļām velēnām!
324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)].

29207.

Kur tu skriesi, raganiņa,
Izplēstiem matiņiem?
- Skrieš' kaimiņu govju slaukt,
Zilu sulu sulenāt.
69 [Bikserē (Patkules pag. Md)].

29208.

Man gotiņas pieēdušas,
Sagulušas kalniņā;
Skauģīšam žēlam žēl,
Caur krūmiņiem raugoties.
215 [Ugālē (Ugāles pag. Vp)].

1. Man gotiņas, paēdušas,
Atsagula ābolā.
Izdur, Dievs, skauģam ac's,
Kas pa mežu lūrējās!
134 [Sinolē (Sinoles pag. Vlk)].

29209.

Skauģis man nevēlēja
Govis laist ābolā.
Skauģim sviežu ar akmeni,
Laižu govis ābolā.
241 [Blīdienē (Blīdienes pag. Tk)].

- 357 -

29210.

Skauģis manim nevēlēja
Zaļu zāli gosniņām.
Lai aizauga skauģim acis
Ar zaļiemi velēniem!
226 [Kandavā (Tl)].

29211.

Skauģīts manim zāles liedza
Raibajām telītēm.
Tev, skauģīti, zāle auga,
Man telītes ēdējiņas!
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

29212.

Skauģīts manas raibaliņas
Ik vakara rēķināja.
Rēķin', skauģi, sīkas olas
Dziļā upes dibinā!
294 [Grantelē (Iecavas pag. B)].

29213.

Tīšām dzinu ganīdama
Radinieka pļaviņā.
Dzīrās man kroni raut,
Ne vizuļa nenorāva.
325 [Secē (Seces pag. Jk)].

1. Tīšām laidu ganīdama
Līdz tautieša namdurīm.
Dzīrās ņemt vainadziņu,
Ne ziediņa nedabūja.
345 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

29214.

Cūciņa ceļu tek,
Rindiņa pakaļ;
Griez, skauģi, ceļu,
Lai rinda rindā!
172 [Rāvā (Rāvas pag. Lp)].

50787.

Es savām telītēm
Adatiņu sētu taisu,
Lai raganas atmetās,
Manu govju slaucējiņas.
301 [Palsmaņa Vlk].

50788.

Izdur, Dievs, tam actiņas,
Kas caur krūmiem raudzījās!
Es telītes paganīju,
I darbiņu padarīju.
545 [Krustpils D apr.].

50789.

Izdur, Dievs, tam actiņas,
Kas caur krūmiem raudzījās;
Kas caur krūmiem raudzījās
Uz manām telītēm.
373 [Sarkaņu Md].

50790.

Raibas vīni man telītes,
Jaunas vīni ganītuojas;
Skaudējam acs daga,
Caur kryumim verūtīs.
389 [Silajāņu Rz].

1. Raibas raibas man telītes,
Jaunas vīn ganītuojas;
Tautom acs degtin daga
Caur kryumiņim verūtīs.
143 [Jāsmuižas D].

m) Lopu kaušana; cūku bēres

29215.

Ar vērsīti Rīgā braucu,
Ar vērsīti Pērnavā;
Visus ceļus izstaigāju,
Nu ieliku bļodiņā.
59 [Rūjienā (Rūjienas pag. Vlm)].

29216.

Ej, cūciņa, tu pie Dieva,
Runā gudri, aizgājuse;
Cik man bija miežu rudzu,
Tik es tevi ēdināju.
267 [Kalnamuižā (Tērvetes pag. Jg)].

29217.

Nu cūciņas nokāvām,
Nu silītes apgāžam;
Nu būs vaļa moderēm
I vecām māmiņām.
120 [Gaujienā (Gaujienas pag. Vlk)].

29218.

Tunni Tunni, bašķi bašķi(?),
Nāc pie manis ik dieniņas,
Tad māmiņa gaļu vāra,
Cik rokās turēdama.
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

- 358 -

29219.

Tunnis gāja cūku kaut,
Vaŗa taure mugurāi;
Ik cūciņa iekviecās,
Ik uzpūta vaŗa tauri.
267 [Kalnamuižā (Tērvetes pag. Jg)].

29220.

Vuceniņ, bareniņ,
Ni tu ēdi, ni tu dzēri.
Vai redzēt paredzēji,
Ariņš kala tuteniņu?
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

1. Bēdīgs bija aveniņis,
Ne tas ēda, ne gremoja.
Vai sirsniņa paredzēja,
Ka tas ilgi nedzīvos?
325 [Secē (Seces pag. Jk)].

50791.

Cūciņa, māsiņa,
Mēs abas godā:
Cūciņa uz galda,
Es galda galā.
282 [Nīcas Lp].

50792.

Cūciņai labas bēres,
Veprītim vēl labākas:
Veprītim vīnu dzēra,
Cūciņai brandavīn(u).
200 [Kuldīgas Kld].

50793.

čudi rudi Miķelīti,
Vakar kāvu sivēniņu.
Paldies saku Miķeļam
Par to tauko sivēniņu.
2 [Ādažu Rg].

50794.

Ej, cūciņa, tu pie Dieva,
Runā gudri aiziedama.
Cik man bija mieži rudzi,
Tik es tevi ēdināju;
Cik man bija sviķu malka,
Tik es tevi svilināju.
188 [Klosteres (Klosteres-Aizputes) Azp].

50795.

Veireņ munu, dūšeņ munu,
Kū kausimi padžiromi?
Kausim siermu sivēneņu
Palākomi acteņomi.
236 [Līvānu D].

2. Gani un ganu dzīve

a) Gana apģērbs un rota

29221.

Dod, māmiņa, ganiņame
Triju rindu vainadziņu!
Daža laba rīta rasa
Pār ganiņa kājiņām.
167 [Kazdangā (Kazdangas pag. Azp)].

29222.

Duš, ēdat, man' gosniņas!
Es maziņa ganītāja,
Es maziņa ganītāja
Sidrabotu vaiņadziņu.
205 [Ciecerē (Cieceres pag. Kld)].

29223.

Ej ganos, gana meita,
Sedzies gana vilnainīti!
Jau tu pate gan zināji,
Ganos laba nevajaga.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

29224.

Ej ganos, ganu meita,
Tev tie gani piederēj'!
Tev segs māte villainīti
Kā to putu gabalīn'.
61 [Mazsalacā (Mazsalacas pag. Vlm)].

29225.

Ej ganos, ganu meita,
Tev tie gani piederēja,
Tev tie gani piederēja,
Tev tās ganu villānītes!
97 [Vecpiebalgā (Vecpiebalgas pag. C)].

29226.

Gan purinu rītā agri,
Gan purinu vakarā, -
Visa mana sedzenīte
Rāviņā nomirkuse.
325 [Secē (Seces pag. Jk)].

29227.

Ganiņš biju, ganos dzinu,
Gana drēbe mugurā;
Kad es būšu saiminiece,
Tad staigāšu sudrabota.
1571 [Virgā (Virgas pag. Lp)].

- 359 -

29228.

Ganiņš biju, ganos dzinu,
Ganu drēbes mugurāi:
Vecs, noplīsis lindrucīnis,
Veca, melna vilnainīte.
Kas apsmēja manu drēbi,
Lai smej drēbes devējīnu.
144 [Gaviezē (Gaviezes pag. Lp)].

29229.

Ganiņš biju, ganos gāju,
Gana [Ganu] drēbes mugurā:
Skuju svārki, ērkšķu bikses,
Gaŗa tāšu cepurīte.
15 [Jaunpilī (Zaubes pag. Rg)], 1131 [Beļavā (Beļavas pag. Md)], 125 [Jaunlaicenē (Jaunlaicenes pag. Vlk)], 1311 [Apē (Vlk)], 291 [Garozā (Mežotnes pag. B)],
292 [Gliebavā (Lietuvā)], 298 [Mežotnē (Mežotnes pag. B)].

1. Ganiņš biju, ganos dzinu,
Gana drēbes mugurā:
Salmu svārki, tāšu biksas,
Zirņu ziedu cepurīte.
174 [Rudbāržos (Rudbāržu pag. Azp)].

2. Ganiņš biju, ganos dzinu,
Ganu drēbe mugurā:
Skuju kreklis, skuju biksas,
Skuju austi kamzolīši.
182 [Aizputes un Kuldīgas apriņķos)].

3. Ganiņš biju, ganos gāju,
Gana rota mugurā:
Skuju brunči, egles deķis,
Gaŗais tāšu zebenieks.
126 [Kroņa Lejas pagastā (Lejasciema pagastā Vlk)].

29230.

Ganiņš biju, ganos gāju,
Gana rota mugurā:
Vīzes āvu kājiņā,
Snātnīt' sedžu mugurā.
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

29231.

Ganiņš biju, ganos gāju,
Ganu [Gana] sedzu villainīti.
Ja grib tautas, lai ved mani
I(j) ar ganu [gana] villainīti.
120 [Gaujienā (Gaujienas pag. Vlk)], 379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

1. Ganiņš biju, ganos dzinu,
Ganam gana villainīte.
Ar to gana villainīti,
Āzved mani tautiņās.
172 [Rāvā (Rāvas pag. Lp)].

29232.

Ganiņš biju, ganos gāju,
Sedzos gana villainīti;
Atnāks tautas, aizvedīs,
Paliks gana villainīte.
163 [Dzērvē (Dzērves pag. Azp)], 181 [Cīravā (Cīravas pag. Azp)].

29233.

Ganos iešu es, māmiņa,
Ij tautās nogājuse:
Dzīva man ganu snātne,
Dzīva ganu vilnainīte.
80 [Kalsnavā (Kalsnavas pag. Md)], 95 [Odzienā, Vietalvas (Odzienas pag. Md)].

29234.

Māte mani ganos raida,
Nedod baltas villainītes.
Lai stāv govis laidarā
Kā villaines pūriņā.
174 [Rudbāržos (Rudbāržu pag. Azp)], 216 [Ventspilī], 224 [Kabilē (Kld)].

29235.

Man' māmiņa ganos sūta,
Piecas sagšas saseguse.
Iesa- paša- gādājos,
Kur ganos tāda gāju.
401 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

29236.

Man neļāva māmuliņa
Govju laist degumā:
Degumāi melni koki,
Mātei baltas villainītes.
16 [Kastrānē (Kastrānes pag. Rg)].

29237.

Man nokrita celu josta,
Sila malu staigājot.
Vai, bitīte, neredzēji,
Saldus ziedus meklēdama?
137 [Tirzā (Tirzas pag. Md)].

29238.

Aizsiliešu tēva meitas
Ar deķīti ganos gāja;
Es, Krūmiņu kalponīte,
Ar balto villānīti.
97 [Vecpiebalgā (Vecpiebalgas pag. C)].

29239.

Piņu vīzes, aunu kājas,
Dzenu govis izdegā;
Izdegā zaļa zāle,
Zelta rasa galiņā.
196 [Rendā (Rendas pag. Kld)].

- 360 -

29240.

Pinu vīzes, avu kājas,
Kungam goves ganedam';
Kad ganešu brāļa goves,
Tad pušķošu vaiņedziņ'.
2291 [Sasmakas novadā (Ārlavas pag. Tl)].

29241.

Pļavmalā ganīdama,
Sedzos zaļu villainīti;
Zaļa bija pļavas zāle,
Zaļa mana villainīte.
1880 [Jaunmuižā (Lutriņu pag. Kld)].

29242.

Zaļa zaļa pļavas zāle,
Zaļa mana villainīte;
Kad ieraugu pļavas sargu,
Ielaižos zālītē.
195 [Raņķos (Raņķu pag. Kld)].

29243.

Salta diena, māmuliņa,
Kam nesedzi vilnainītes?
Vai tev manis žēl nebija,
Dad es gāju raudādama?
324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)], 407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

292431.

Salt man, salt man,
Didanu, didanu!
Neiešu tautām
Telīšu ganīt;
Ieš savai māmiņai
Aitiņu ganīt,
Tā segs baltu
Vilnānīti.
69 [Bikserē (Patkules pag. Md)].

29244.

Telītēm nesariebu,
Pa krūmiem ganīdama;
Vilnainītei, tai sariebu,
To plucina žagariņi.
92 [Mārcienā (Mārcienas pag. Md)].

50796.

Bārenīte govis gana
Smalkā stiebru līcītī,
Smalku, baltu vilnānīti,
Sudrabiņa ielokiem.
241 [Lubānas Md].

50797.

Ej ganos, ganu meita,
Es ganos vairs neiešu:
Siliņš manas kājas dūra,
Krūmiņš rauj vainadziņu.
Es noāvu gana kājas,
Nosedz' gana villainīti.
141 [Ivandes Kld].

50798.

Es ganīte rītiņā,
Es ganīte vakarā;
Es, ganīte, apsasedžu
Skaistu mēļu vilnānīti.
241 [Lubānas Md].

50799.

Ēdat rāmi man, gosniņas,
Tai zaļā zālītē!
Kādu zāli pļavā redz(u),
Tādu sedz(u) villainīti.
398 [Skrundas Kld].

50800.

Ganiņš biju, ganos dzinu,
Ar maišeli apsedzos:
Kuŗš puišelis man' aiztika,
To iebāzu maišelī.
427 [Tadaiķu Lp].

50801.

Ganiņš biju, ganos gāju,
Sedzu gana villainīti;
Kad es iešu tautiņāsi,
Segšu citu villainīti.
112 [Ezeres Kld].

1. Gonūs guoju, gaņa beju,
Ganis sedzu sedzīneņi;
Lela izaugu, mārga beju,
Mārgis sedžu sedzīneņi.
73 [Ciblas (Eversmuižas) Ldz].

50802.

Ganiņš biju, ganos gāju,
Sedzu gana villainīti.
Diža liela liela diena,
Maza mana villainīte.
427 [Tadaiķu Lp].

50803.

Ganiņš biju, ganos gāju,
Gana drēbes mugurā;
Man pašuva goda svārku
No tā paša maišelīša.
605 [Skolas].

- 361 -

50804.

Ganiņš biju, ganos dzinu,
Gana drēbes mugurā;
Lūku kreklis, skuju bikses,
Zirņu ziedu mētelīts;
Zirņu ziedu mētelīts,
Auzu skaru cepurīt'.
283 [Nīgrandas Azp].

50805.

Ganiņš biju, ganos gāju,
Gana drēbes mugurā:
Plika galva, basas kājas,
Mells krekliņis mugurā.
197 [Krotes Lp].

50806.

Ganiņš beju, ganūs guoju,
Gana drēbes mugurā;
Ikdīniņas mežā dzynu,
I saulītes naredzēju.
389 [Silajāņu Rz].

50807.

Ganeņš guoja ganeņūs,
Vējiņš pyute štaneņūs;
Pyut, vējiņi, syla prīdī,
Napyut gona štaneņūs.
50 [Bērzgales (Kuļņēvas-Labvāržu) Rz].

1. Ganiņš beju, gonūs guoju,
Vējiņš pyutja biksītēs;
Pyuti, vējiņ, lobuok lopas,
Napyut munās biksītēs.
174 [Kārsavas Ldz].

50808.

Ganas gāj, gāl tin,
Sēte lik vaiņdziņ.
Kas redze, tas sace:
Tā bāliņ līgviņ.
518 [Zlēku Vp].

50809.

Kas maņ bej nadzeivuot,
Tāva gūvu naganīt:
Kas dīniņas bryuni svuorki,
Sorkons rūžu vaiņudzeņš.
280 [Nautrēnu (Zaļmuižas) Ldz].

50810.

Māte manīm piesacīja:
Nelaiž govis degumā;
Degumā melli koki,
Man bij balta villainīte.
16 [Alsungas (Alšvangas) Azp].

50811.

Palaid, manu muomuliņa,
Izdagā paganīt!
Izdagā malni kūki,
Boltas munas vylnuonītes.
414 [Stirnienes Rz].

50812.

Slava slava tai muosai,
Kurai bruoļi boguoti.
Nu ganiņu muojuos vedja
Nūmierkušu vylnainīti.
389 [Silajāņu Rz].

50813.

Tei Anīte vušku gane,
Madalīte gūvu gane,
Cik reitiņa Madalīte
Iz Anīti vylnanīšu.
35 [Baltinavas Abr].

b) Gana barība

29245.

Ai baltā māmuliņa,
Ielej pienu bļodiņā,
Tad es skaisti padziedāšu,
Raibas govis ganīdama.
87 [Liepas muižā (Liepas pag. C)].

29246.

Ei vērsīt, bumbulīt,
Kam telīšu nedzenāji?
Ij šodien ganiņam
Sausa maize kulītē.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

29247.

Dod, māmiņa, sviest' ar maizi,
Padziedāšu vilka dziesmu!
Vilciņš sēž pie ozola,
Uz astītes atspiedies.
272 [Lielplatonē (Lielplatones pag. Jg)].

29248.

Ēdat, gani, gabaliņu,
Dodat man garoziņas:
Es nopirku arājiņu
Par tām ganu garozām.
65 [Valtenbergā (Mazsalacas pag. Vlm)].

29249.

Es bij' gans un pieguļnieks,
Man bij laba ganu kule:
Ganos gāju, pienu deva,
Pieguļā cūkas gaļu.
1311 [Apē (Vlk)].

- 362 -

29250.

Ganiņš nāk, ganiņš nāk
Nosalušu vēderiņu.
Cep, māmiņa, kukulīti,
Sildi gana vēderiņu!
125 [Jaunlaicenē (Jaunlaicenes pag. Vlk)].

29251.

Ganu meita, ganu meita,
Pasalaida kārumos:
Izdzīdama piena prasa,
Sadzīdama baltas putras.
69 [Bikserē (Patkules pag. Md)].

1. Gana meita, gana meita,
Pasalaida kārumā:
Sētā grib baltas putras,
Ganos siera gabaliņa.
325 [Secē (Seces pag. Jk)].

29252.

Kas man vainas ganos iet
Pie labā saimenieka:
Riecins sakā, vērdiņš makā,
Skāba dzira druvnesī.
1411 [Jaunrozē (Jaunrozes pag. Vlk)].

29253.

Māmuliņ māmuliņ,
Ieliec sviestu radziņā:
Pavasar gaŗa diena,
Sausa maize kulītē.
321 [Zasā (Zasas pag. Jk)].

29254.

Nepiedošu vērsīšam,
Kamēr dzīva dzīvodama:
Ik dieniņas ganos gāju,
Sausa maize kulītē.
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

1. Nepiedošu vērsīšam
Šādu gaŗu vasariņu:
Šodien tāda karsta saule,
Man jāēd sausa maize.
76 [Gatartā (Gatartes pag. C)].

29255.

Pieēdušas man telītes,
Atgulušas dābolā.
Ieraudzīja māmuliņa,
Atnes pienu bļodiņā.
401 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

29256.

Raibuliņa, mātes govs,
Tiltā kāju nolauzuse.
Lai nolauza otru kāju,
Kam pieniņu man nedeva!
152 [Jērkulē (Krimuldas pag. Rg)].

29257.

Saiminiece man iebāza
Tukšu cibu kulītē.
Dievs dod tev noklaudzēt
Kā tukšai cibiņai!
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

29258.

Skopa mana saimeniece,
Nedod sviestu bundulī.
Lai stāv govis siliņā
Kā bunduls kambarī.
264 [Džūkstē (Džūkstes pag. Jg)].

29259.

Truma truma tev, Muoreņa [NN],
Na pīneņa bļūdeņā,
Kam tu munu gūvi kovi
Staiga pūra mal'enī!
434 [Ludzas un Abrenes apr.].

29260.

Vecamāte, vecamāte,
Ieliec sviestu radziņā!
Kriķu maize kulītē,
Tā bez sviesta nesmeķēja.
73 [Dzērbenē (Dzērbenes pag. C)].

1. Vecāmāt, vecāmāt,
Glabā sviestu radziņā!
Pavasar griķu maize,
Vajag sviesta pavalgai.
335 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

29261.

Citkārt bija labi laiki,
Es ar Jēpi ganos gāju:
Man bij griķu karašiņa,
Jēpim piena bundulīts.
1331 [Sikšņu pagastā (Gaujienas pag. Vlk)].

50814.

Citi gani ganos dzina,
Sviesta ciba padusē,
Manā saržu kulītē
Kaņepīte rēgojās.
84 [Dikļu Vlm].

- 363 -

50815.

Ciem gan nezine,
Kas mane kulite:
Kilķaniši, Ķolķaniši,
Tie mane kulite.
518 [Zlēku Vp].

50816.

Dod, māmiņa, ganiņiemi
Triju rītu brokastiņu;
Daža laba rīta rasa
Pār ganiņu kājiņām.
351 [Rozēnu Vlm].

50817.

Dodiet man ganu maizi,
Ganu maize garda bija;
Ganu maize garda bija,
Pie pupiem gulējusi.
48 [Bērzaunes Md].

1. Gana meita, gana meita,
Dod man savu gana maizi,
Gana maize gārda bija,
Pie pupiem gulējusi.
217 [Lejasciema (Lejas) Vlk].

50818.

Ej, saulīte, drīz pie Dieva,
Ko tik augsti ritināji?
Ganiņami gaŗa diena,
Maz(s) maizītes gabaliņš.
271 [Milzkalnes (Šlokenbekas, Cērkstes) Tk].

50819.

Ēdīt, goni, sov' maizeiti,
Dūdīt maņ gorūzeņi;
Es apēžu sov' maizeiti,
Pi vuorteņu stuovādama;
Pi vuorteņu stuovādama,
Ar Laimeņi runuodama.
522 [Zvirgzdienes Ldz].

50820.

Gani, gani, ganu meita,
Ganu rīksti vīcinot!
Nebūs labi pieganījse,
Nedabūs launadziņu.
321 [Pļaviņu (Stukmaņu) Rg].

50821.

Ganiņš biju, ganos gāju,
Gana tarba mugurā.
Saimeniece iemetuse
Sakaltušas garoziņ's.
302 [Pampāļu (Ezeres) Kld].

50822.

Ganeņš guoja ganeņūs,
Vējiņš pyutja štaneņūs,
Svīsta cyba ozotē,
Bārza reikste rūciņā.
265 [Mērdzenes (Michailovas) Ldz].

50823.

Ganeņš guoju ganeņūs,
Vējeņš pyuta štaņeņūs;
Cjap, māmeņ, kukuleiti,
Dūd (sovam) ganeņam.
265 [Mērdzenes (Michailovas) Ldz].

50824.

Gans nāk mājā,
Padegušu vēderu.
Cep, māte, kukuli,
Lāpi ganam vēderu.
439 [Trikātas Vlk].

50825.

Gan meit pārnākas
Izbiraš vēdriņ.
Vār', māmiņ, biezputriņ,
Salāp gan vēdriņ.
518 [Zlēku Vp].

50826.

Kur maņ beja nadzeivuot,
Muotis gūvu naganēt?
Pušdīnās svīksts ar maizi,
Naksti [Nakti] meikstā vīteņā.
89 [Dricēnu Rz].

50827.

Kur iesi, brālīti,
Ar gabaliņu?
Vai nesi ganame,
Vai malējaje?
129 [Gudenieku Azp].

50828.

Lai bej gryuts, kam bej gryuts,
Ganiņam tam bej gryuti:
Malna maize ozūtē,
Dzan gūtiņas rauduodams.
182 [Kaunatas Rz].

50829.

Lai bij grūti, kam bij grūti,
Grūt mazam ganīnam:
Sausa maize nastīnā,
Pusdienā rudzu putra.
192 [Kosas C].

- 364 -

50830.

Mana balta māmulīt,
Lej man pienu krodzītē
[krūzītē?]!
Es nomirku rasiņā,
Tavas govis ganīdama.
184 [Ķēču Rg].

50831.

Muna boltuo muomuliņa,
Īlej pīnu bļūdiņā!
Es tev īšu kultu, moltu,
I telīšu paganītu.
389 [Silajāņu Rz].

50832.

Memmīt, mīļa magonīt,
Dod man maizes gabaliņ'!
Es tev cūciņ' paganīšu,
Aiz astītes turēdams.
139 [Īslīces (Bornsmindes) B].

50833.

Saiminiece, bezgodīte,
Nedod ganam bunduliņ(a);
Lai guļ govis kalniņā,
Kā bundulens kamburē.
413 [Stendes Tl].

50834.

Sazaprūt, saimineica,
Kuo gonam vajadzēja:
Svīkstu cybas, maizes rikas,
Soldon' pīna pazadzert.
265 [Mērdzenes (Michailovas) Ldz].

1. Zynu, zynu, kuo vajaga
Mozajami ganeņami:
Pīna pyku, maizis ryku,
Boltu putru aizbeļāt.
50 [Bērzgales (Kuļņēvas-Labvāržu) Rz].

50835.

Sveša māte, ne māmiņa,
Maz iedeva launadziņu.
Ko es došu sunītim,
Ko otram ganiņam?
605 [Skolas].

50836.

Vacamuot vacamuot,
Līc man svīstu cibiņā!
Pavasar ganiņam
Vajag svīsta dīneškom.
170 [Kapiņu D].

c) Gana prieki un gana bēdas un grūtības

29262.

Es atradu ganīdama
Trīs sudraba biķerīšus:
Vienā al's, otrā med's,
Trešā gaužas asariņas.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

29263.

Ai Dieviņ, augsti saule,
Kā vakaru sagaidīs!
Sit' kociņu pie kociņa,
Lai tek saule vakarā.
26 [Madlienā (Madlienas pag. Rg)].

1. Ganiņš biju, ganos gāju,
Gana darbu vien darīju:
Sit' kociņu uz kociņa,
Lai iet saule pie Dieviņa,
Lai iet saule pie Dieviņa,
Dod mums svētu vakariņu.
28 [Nītaurē (Nītaures pag. Rg)].

29264.

Balta biju, melna tapu,
Pa degām ganīdama.
Kam, bāliņi, birzi līdi,
Kam padegas dedzināji?
241 [Blīdienē (Blīdienes pag. Tk)].

1. Dievs žēlo to tautieti,
Kas izdegu dedzināja!
Balta biju, mella tapu,
Izdegā ganīdama.
226 [Kandavā (Tl)].

29265.

Dari, dari, sveša māte,
Gan es tevim atdarīšu,
Gan es tavas raibas govis
Aiz kalniņa guldināšu!
281 [Nītaures, Siguldas un Cēsu apvidū (Rg, C)].

29266.

Dievs dod ganu kūlējam
Svina kājas, alvas acis,
Ar kājām nepaiet,
Ar acīm neredzēt!
97 [Vecpiebalgā (Vecpiebalgas pag. C)].

29267.

Dod, Dieviņ, ganos dzīt,
Ne sēdēt saulītē!
Ganos dzinu dziedādama,
Saulē sēdu raudādama.
195 [Raņķos (Raņķu pag. Kld)].

- 365 -

292671.

Ej ganos, ganu meita,
Es ganos vairs neiešu:
Rasā man kājas sala,
Miglā mierka villainīte.
161 [Alšvangā (Alšvangas pag. Azp)].

29268.

Ej ganos, ganu meita,
Es ganos vairs neiešu:
Sili manas kājas bada,
Krūmi rausta vainadziņu.
208 [Ēdolē (Ēdoles pag. Vp)].

1. Es neietu pa siliņu,
Ne pa sīku prieduliņu:
Siliņš manas kājas dūra,
Priedes rāva vaiņadziņu.
215 [Ugālē (Ugāles pag. Vp)].

29269.

Ej, saulīte, drīz zemē,
Žēlo ganus, darbeniekus!
Pārdzen gani nosaluši,
Darbenieki piekusuši.
161 [Alšvangā (Alšvangas pag. Azp)], 278 [Sodu Sesavā (Sesavas pag. Jg)].

1. Riet', saulīte, rietēdama,
Nevizini meža virsu!
Govju gani piekusuši,
I arāju kumeliņi.
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

29270.

Ej, saulīte, drīz zemē,
Žēlo mani, maziņo:
Man mazami gaŗa diena
Kā gaŗā nedēļiņa.
261 [Blankenfeldē (Vilces pag. Jg)], 278 [Sodu Sesavā (Sesavas pag. Jg)].

29271.

Ganos gāju, riekstus ēdu,
Balta augu brāliņos;
Kas redzēja, tas sacīja
Muižiņā uzaugušu.
394 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

29272.

Grūti grūti arājam,
Vēl grūtāki ganiņam:
Arājs sētas maliņā,
Ganiņš lauka galiņā.
260 [Mazberķenē (Mežmuižas pag. Jg)].

29273.

Lai bij grūti, kam bij grūti,
Ganiņam, tam bij grūti:
Lietus lija, sniedziņš sniga,
Ganiņš lauka galiņā.
403 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

1. Kam bej bāda, tam bej bāda,
Gan'eņam vairuok bāda:
Leits leja, snīgi snyga,
Gan'eņš stuov kal'n'eņā,
Gan'eņš stuov kal'n'eņā,
Nūpleisušu kažuceņu.
420 [Krāslavas draudzē (D)].

29274.

Lai bij grūti, kam bij grūti,
Ganiņami, tam bij grūti:
Lija lietus, sniga sniegs,
Viss ganiņa mugurē.
219 [Dzirciemā (Dzirciema pag. Tk)].

1. Lai bij grūti, kam bij grūti,
Grūt' mazam ganiņam:
Līst no gaisa, nāk no koka,
Viss ganiņa mugurā.
207 [Dundagā (Dundagas pag. Vp)].

29275.

Lai bij grūti, kam bij grūti,
Ganiņam, tam bij grūti:
Odiņš dūra, dundurs koda,
Pa krūmiem ložņājot.
304 [Vecmuižā (Vecmuižas pag. B)].

29276.

Lai bij grūti, kam bij grūti,
Ganiņam, tam bij grūti:
Tam jābrien rīta rasa,
Jādzird daži ļauni vārdi.
45 [Vatrānē (Kastrānes pag. Rg)], 91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)], 109 [Vestienā (Vestienas pag. Md)], 111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

1. Sūra diena, grūta diena
Mazajam ganiņam:
Tam jābrien rīta rasa,
Tam jādzird ļauni vārdi.
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

29277.

Lai bij grūt', kam bij grūt',
Ganiņam, tam bij grūt':
Tam jābrien rīta rasa,
Tam migliņa vakarā.
1081 [Veļķos (Veļķu pag. C)].

29278.

Lai bij grūt', kam bij grūt',
Ganiņam, tam bij grūt':
Vēl nav saule uzlēkusi,
Jau ganiņš siliņā.
108 [Veismaņu pagastā (Vaives pag. C)].

- 366 -

29279.

Lai bij grūt', kam bij grūt',
Ganiņam, tam bij grūt':
Visi lieti, visi vēji,
Ne tie visi kumosiņi.
Kas bij laba saimeniece,
Tā pataupa ganiņam,
Kas bij kāds badakāsis,
Tai pašai nepietika.
191 [Kursīšos (Kursīšu pag. Kld)].

29280.

Lai bij grūti, kam bij grūti,
Grūt' mazam ganiņam:
Kūla māte izdzenot,
Kūla agri sadzenot.
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

29281.

Lai bij grūt(i), kam bij grūt(i),
Grūt' mazam ganiņam:
Kūla māte vadīdama,
Citi gani ganīdami.
2 [Aderkašos (Taurupes pag. Rg)], 15 [Jaunpilī (Zaubes pag. Rg)], 18 (Kliģenē), 28,
71 [Drustos (Drustu pag. C)], 75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)], 1131 [Beļavā (Beļavas pag. Md)], 190 [Kuldīā], 3641 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē], 379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

29282.

Māsiņ mana mazākā,
Ko raudāji ganīdama?
- Kā, brālīti, neraudāšu,
Auksta bija rīta rasa!
185 [Lielezerē (Ezeres pag. Kld)].

29283.

Odi, masalas noēda
Manu sīku augumiņu.
Ni ēd odi, ni masalas,
Pašai sīks augumiņš!
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

29284.

Odi odi, kniši kniši,
Govju gana neēdat,
Ēdat puišus pieguļā,
Tiem ir vaļa knosīties!
28 [Nītaurē (Nītaures pag. Rg)].

1. Ai odītes, masaliņas,
Neēdieti jaunas meitas,
Ēdiet puišus pieguļā,
Tiem ir vaļas knosīties.
287 [Bauskas pilsmuižā (Bauskas pag. B)], 289 [Bruknā (Bruknas pag. B)].

2. Odi odi, knauši knauši,
Dziedat vien, nerejat;
Eit', rejat pieguļniekus,
Tiem ir vaļas knosīties!
400 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

29285.

Šitā meita, šitā meita,
Tā man' kūla ganīdama.
Dievs dos man lielam augt,
Es ņemš' tavu vainadziņu!
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

29286.

Sveša māte tā sacīja:
Ganiņam lētas dienas.
Tā lai tava sierde puva,
Kā pūst gana villainīte!
172 [Rāvā (Rāvas pag. Lp)].

1. Saimeniece to vien teica:
Lēti lēti ganiņam.
Lai velns tavu sierdi plēš,
Kā krūms manu villainīti!
208 [Ēdolē (Ēdoles pag. Vp)].

29287.

Tec, saulīte, drīz pie Dieva,
Dod man laiku vakariņu!
Man kājiņas nosalušas,
Brāļa govis ganīdam.
363 [Dzirciema pag. (Tk) un citur Kurzemē].

29288.

Visi ļaudis to vien teica:
Kas kaitēja ganiņam?
Visi krūmi, žagariņi
Glauda gana muguriņu.
1131 [Beļavā (Beļavas pag. Md)], 182 [Aizputes un Kuldīgas apriņķos)], 190 [Kuldīā].

d) Saule, lietus, migla, rasa

29289.

Ai Dieviņ, lietiņš lija,
Plāna mana vilnainīte.
Lij, lietiņ, zelta rasu,
Lai vēlās vilnainīte!
335 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

29290.

Ai liepiņa platlapīte,
Apsedz mani lietiņā!
Ozoliņis mīļi segtu, -
Šauras lapas, nevarēja.
325 [Secē (Seces pag. Jk)].

29291.

Ai lietiņ, nelij vaira,
Jau vakar gana liji,
Jau vakar gana mirka
Manas baltas villainītes.
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

- 367 -

1. Nelīst' vairi, tu lietiņ,
Jau vakar gana liji:
Slapjas manas villainītes
Vakarēju lijumiņu.
15 [Jaunpilī (Zaubes pag. Rg)], 27 [Mālpilī (Mālpils pag. Rg)].

29292.

Krīt' zemei, zelta rasa,
No sudraba dāboliņa:
Aiz tevim nepabrida
Manas govis raibuliņas.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

1. Krīt' zemē, rīta rasa,
No zaļā āboliņa:
Tevi vien nepabrida
Mani sirmi kumeliņi.
80 [Kalsnavā (Kalsnavas pag. Md)].

2. Krīt' zemē, rīta rasa,
No sarkana dāboliņa,
Lai es varu cauri brist
Ar savām kurpītēm!
325 [Secē (Seces pag. Jk)].

29293.

Liela migla, liela rasa,
Tā man labi nedarīja:
Miglā sauli neredzēju,
Rasā mirka villainītes.
1880 [Jaunmuižā (Lutriņu pag. Kld)].

29294.

Līst', lietiņi, vienu dienu,
Nelīst' visu vasariņu:
Apnīk man viena diena,
Ne vēl visa vasariņa!
45 [Vatrānē (Kastrānes pag. Rg)], 3641 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

29295.

Migla migla, liela rasa,
Tā man laba nedarīja:
Migla manim ceļu jauca,
Rasa kājas slapināja.
173 [Rokaišos (pie Aizputes Azp)].

29296.

Migla migla, liela rasa,
Tā man laba nedarīja:
Rasā manas kājas sala,
Miglā govju neredzēju.
205 [Ciecerē (Cieceres pag. Kld)].

29297.

Migla migla, liela rasa,
Tā man laba nedarīja,
Tā man dara tukšu pūru,
Bez ieloku villainītes.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

29298.

Migla migla, rasa rasa,
Tā man laba nedarīja:
Miglā man govis zuda,
Rasā mirka villainīte.
208 [Ēdolē (Ēdoles pag. Vp)].

29299.

Migla migla, rasa rasa,
Tā man laba nedarīja:
Rasā man kājas sala,
Miglā zuda raibaliņa.
207 [Dundagā (Dundagas pag. Vp)], 240 [Bikstos (Bikstu pag. Tk)].

29300.

Migla migla, rasa rasa,
Tā man laba nedarīja:
Rasā manas kājas mirka,
Migla lija vaiņagā.
43 [Tīnūžos (Ikšķiles pag. Rg)].

1. Migla migla, rasa rasa,
Tā man laba nedarīja:
Rasā man kājas sala,
Miglā mirka vaiņadziņš.
190 [Kuldīā].

2. Rīta rasa, rīta migla,
Tā man laba nedarīja:
Saldē manas kājas rokas,
Miglā manu vaiņadziņu.
182 [Aizputes un Kuldīgas apriņķos)], 348 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

29301.

Migliņāi es atklīdu
No labim ļautiņiem,
Saule manim ceļu rāda,
Rasa dzirda kumeliņu.
181 [Cīravā (Cīravas pag. Azp)], 224 [Kabilē (Kld)].

29302.

Migliņā, rasiņā
Gāju telīš' paganīt,
Siltajā saulītē
Bāliņam siena kast.
41 [Stukmaņos (Pļaviņās Rg)].

29303.

Migliņā, rasiņā
Ziedēj' zelta purenīts;
Gana meita ieraudzīja,
Šķiet saulīti uzlecot.
36 [Rikterē (Sidgundas pag. Rg)].

29304.

Pasarādies, tu saulīte,
Kuŗu vidu tu līgoji,
Vai līgoji dienasvidu,
Vai vakara pusītē!
324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)].

- 368 -

29305.

Patīk man tij dieniņa,
Kad saulīte spiguļo;
Atnāk kāda rītdieniņa,
Mākuļot mākuļo.
("Mājas viesis" 1893, nr. 23).

29306.

Pieguļnieki, bāleliņi,
Sakuriet uguntiņu:
Man kājiņas nosalušas,
Rīta rasu bradājot.
294 [Grantelē (Iecavas pag. B)], 347 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

1. Pieguļnieki, bāleliņi,
Sakuŗati uguntiņu:
Man kājiņas nosalušas,
Aukstu rasu bradājot.
16 [Kastrānē (Kastrānes pag. Rg)], 1880 [Jaunmuižā (Lutriņu pag. Kld)].

29307.

Pērkons rūca, pērkons dūca,
Es par viņu nebēdāju,
Es ganīju savas govis
Baltā ziedu ābolā.
345 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

29308.

Sak', saulīte, noiedama,
Kāda diena rītā būs?
Vai būs saule, vai būs lietus,
Vai miglaiņa nomiglojsi?
219 [Dzirciemā (Dzirciema pag. Tk)].

29309.

Saulīt balta māmuliņa,
Parādies ganiņam!
Ganiņam gaŗa diena,
Kad saulītes neredzēja.
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)], 112 [Cirstos (Cirstu pag. C)], 407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

1. Aizej, lietiņ,
Rūkdams, krākdams;
Atnāc, saulīte,
Spīdēdama!
Saulīt' mīļa māmuliņa,
Parādies ganiņam!
Ganiņam gaŗa diena,
Kad saulītes neredzēja;
Kad saulīte atspīdēja,
Tad ganiņš priecājās.
264 [Džūkstē (Džūkstes pag. Jg)].

29310.

Saulīt mīļa māmuliņa,
Parādies ganiņam!
Ganiņš laika nezināja,
Kad būs dzīt sētiņā.
1411 [Jaunrozē (Jaunrozes pag. Vlk)].

50837.

Vai Dieviņ, vai Dieviņ,
Dodi jauku vasariņu!
Ganiņam grūta dzīve
Lietainā vasarā.
273 [Mores Rg].

50838.

Ai Dieviņ, lietiņš lija,
Plāna mana vilnainīte,
Lij, lietiņ, zelta rasu,
Lai vēlās vilnainīte.
146 [Jaungulbenes Md].

50839.

Voi Dīveņ, augši sauļa,
Kod vokora sagaideiš'?
Sit' kūceņu pi kūceņa,
Lai tak sauļa vokorā;
Dzaņ gūteņu pi gūteņis,
Lai tak vysys puļceņā.
89 [Dricēnu Rz].

50840.

Ai māmiņa, ai māmiņa,
Vai tev manis žēl nebija?
Auksti vēji, liela salna,
Es basāmi kājiņām.
193 [Krapas Rg].

50841.

Aijā, manu gŗūtu mūžu,
Mazajam ganiņam:
Plūc matiņus pazariņi,
Krūmiņš rausta villainīti.
118 [Gatartas C].

50842.

Bārenītei, bēdulītei,
Grūta dzīve pasaulē:
Māte kūla vadīdama,
Citi gani ganīdami.
127 [Grostonas Md].

50843.

Gara dīna ganiņam,
Bez saulītes ganejūt;
Gara dzeive buoriņam,
Bez māmiņas dzeivuojūt.
365 [Sakstagalas Rz].

- 369 -

50844.

Voi Dīviņ, gara dīna,
Ka saulītes naredzēja!
Pazaruodi, tu saulīt,
Kod zam tyucs tacādama!
174 [Kārsavas Ldz].

50845.

Gara gonam tei dīneņa,
Kad sauleites naredzēja;
Vēļ garuoka, vēļ slyktuoka,
Kad maizeitis napajem.
182 [Kaunatas Rz].

50846.

Jauka dzīve, jauka dzīve,
Jauka dzīve ganiņam:
Visu dienu saule spīd
Caur lazdiņa lapiņām.
405 [Smiltenes Vlk].

50847.

Kas gan kaiš ganiņam
Upmalā neganīt?
Trīsreiz lec rauduvītes
Raibaliņas lūkoties.
405 [Smiltenes Vlk].

50848.

Lai bej gryuši, kam bej gryuši,
Ganeņam tam bej gryuši:
Malna maize ozutē,
Dzan gūteņas rauduodams,
Vēl sātā bārnu šyupuodams.
182 [Kaunatas Rz].

50849.

Lai bij gŗūt, kam bij gŗūt,
Gŗūt bij mazam ganīšam:
Dažu nakti pārgulēja
Pie metu [meitiņu?] kājiņām.
335 [Puzes Vp].

50850.

Lec, saulīte, rītā agri,
Sildi priežu galotnītes:
Sērdienīši ganos dzen
Ar basām kājiņām.
183 [Kazdnagas Azp].

50851.

Līst', lietiņi, visu dienu,
Met jel mieru vakarā:
Visas manas villainītes
Vakarējo mirkumiņ'.
119 [Gaujienas Vlk].

50852.

Man pazuda māmuliņa,
Miglā govis vadīdam'.
Izlocīju niedru krūmu,
Sav' māmiņu meklēdam'.
302 [Pampāļu (Ezeres) Kld].

50853.

Migla migla, rasa rasa,
Tā man labu nedarīja:
Migliņāi, rasiņāi
Zuda manis tautu dēls.
546 [Kuldīga Kld apr.].

50854.

Nadūd, Dīveņ, taidas dzeives,
Kaida dzeive ganeņam:
Leiti lej, pārkyuns grauž,
Vys ganeņam ganeņūs [mugorā?].
551 [Ludza Ldz apr.].

50855.

Nadūd Dīvs taidas dzeives,
Kaida dzeive ganiņam:
Bosas kuojas, solta rosa,
Gausa maize kulītē.
494 [Viļānu Rz].

50856.

Nadūd Dīvs taidas dzeives,
Kaida dzeive ganiņam:
Mierka, mierka pa rasiņu,
Vēļ īkrita yudinī [upītē].
Ka māmiņa redzējuse,
Byutu lelas žēlībiņas.
265 [Mērdzenes (Michailovas) Ldz].

50857.

Naleist, leitiņ, šūdīn dīnu,
Šūdīn teve navajag!
Šūdīn munai māmiņai
Mozī goni ganiņūs.
35 [Baltinavas Abr].

50858.

Nelīst' vairāk tu, lietiņi,
Man vairs tevis nevajag:
Slapjas manas villainītes
Vakarēja lijumiņa.
344 [Rembates Rg].

- 370 -

1. Nelīst' vairs, lietus diena,
Jau vakar gan nolija:
Slapjas manas villainītes
Vakarēja lijumiņa.
399 [Skujenes (Pils-Skujenes) C].

50859.

Nevienami tāds mūžiņis,
Kāds mūžiņis ganiņam:
Visi krūmu žagariņi
Glauda gana muguriņu.
112 [Ezeres Kld].

50860.

Par pūriņu reitā dzinu,
Par pūriņu vokorā;
Jau tei muna vylnoneite
Pylna ruova pīmierkuse.
29 [Aulejas (Grāveru) D].

50861.

Pērc, māmiņa, ganiņam
Sidrabiņa vaiņadziņu;
Ik rītiņu rīta rasa
Krīt uz gana kājiņām.
112 [Ezeres Kld].

50862.

Rīt, sauleite, rītādama,
Nastuov kūka galeņā:
Gara dīna ganeņam,
I oruoja kumeļam.
326 [Preiļu D].

508621.

Tec, sauleite, reitā agri,
Nastuov ilgi vokorā!
Gara dīna ganeņam,
I mozojam oruojam.
278 [Naujenes (Maļonovas) D].

50863.

Salta rasa, basas kājas,
Sala manas kājas.
Ņem, puisīt, paladziņ(u),
Satin manas kājas.
605 [Skolas].

50864.

Solts, māmeņa, solta dīna,
Kam naodi vylnainītes!
Gonūs guoju rauduodama,
Asareņas slaucīdama.
174 [Kārsavas Ldz].

50865.

Muot, šudin leita dīna,
Sedz palāku vylnonīti!
Kad es guoju rauduodama,
Tu maņa nažāluoji.
143 [Jāsmuižas D].

50866.

Saulīt māmiņ,
Paspeiguļoj,
Paruod ganeņam
Sov augumiņ'!
Rūceņis, kuojeņis
Kai bārza lapiņas,
Tei poša ganīte
Kai kļova lapiņa.
414 [Stirnienes Rz].

50867.

Saulīt, zelta māmulīte,
Parādies ganiņam!
Ganiņam kājas sala,
Rasā slapji lindraciņi.
546 [Kuldīga Kld apr.].

50868.

Saulīt, balta māmuliņa,
Parādiesi ganiņam!
Paldies paldies, saulīte,
Man nav siltu kamzoliņu.
166 [Kalsnavas Md].

50869.

Sveša māte man sacīja:
Kas ganam vaines bija?
Visi krūmi, žagariņi,
Glauda gana muguriņu.
Lai vel(l)s tavas acis plēsa,
Kā plēš gana villainītes!
119 [Gaujienas Vlk].

50870.

Šim ir grūti, tam ir grūti,
Arājam, tam ir grūti;
Arājam, tam ir grūti,
Ganiņam vēl grūtāki.
42 [Bauskas B].

50871.

Tec, saulīte, drīz zemē,
Dod man laiku vakare!
Mazi gani nosaluši,
Arājiņi piekusuši.
288 [Nurmuižas Tl].

- 371 -

e) Ganu meitas rokdarbi ganos; dara pūru

29311.

Daru vīzes, aunu kājas,
Tautu goves ganīdama;
Brāļa goves ganīdama,
Sedzeniņus darenāju.
30 [Ozolu muižā, Suntažu draudzē].

29312.

Dziedi, dziedi, ganu meita,
Vērsīts pūru ritināja;
Cimdi paši kaktā adās,
Kvēpi raksta villainīti.
90 [Lodē (Kusas pag. Md)].

29313.

Dzīš', māmiņa, līcī govis,
Līcī laba ganīšana:
Govis ēda līča zāli,
Pate sēdu kalniņā,
Pate sēdu kalniņā,
Raibus cimdus adīdama.
115 [Jaunbilskā (Bilskas pag. Vlk)].

29314.

Duš, ēdiet, brāļa govis,
Es māsiņa ganītāja,
Es māsiņa ganītāja,
Raibu cimdu adītāja.
1880 [Jaunmuižā (Lutriņu pag. Kld)].

29315.

Duš, ēdat, manas gojes,
Man nav vaļas jūs ganīt:
Man jāada, man jāšuj,
Man jāiet tautiņās.
2291 [Sasmakas novadā (Ārlavas pag. Tl)].

29316.

Ganiņosi nevarēju
Pulka darba padarīt,
Ganiņam ganiņos
Pulks darbiņa kavētāju:
Ogas ogas, rieksti rieksti
Manu darbu kavētāji;
No ogāmi iztecēju,
Ietek' lagžu krūmiņā.
215 [Ugālē (Ugāles pag. Vp)].

1. Ogas ogas, rieksti rieksti
Man darbiņa kavētāji;
Nebūt' ogas, nebūt' rieksti,
Būt' darbiņš nodzīvots.
2291 [Sasmakas novadā (Ārlavas pag. Tl)].

2. Ogas ogas, rieksti rieksti,
Tie man labu nedarīja:
Dažu labu cimdu pāri
Ogas, rieksti aizkavēja.
226 [Kandavā (Tl)].

29317.

Jājat, tautas, metat naudu
Mazajiemi ganiņiem:
Mazie gani govis gana,
Lielie pūru darina.
309 [Biržos (Biržu pag. Jk)].

29318.

Kas kaiš līču meitiņām
Pa līčiem neganīt:
Govis ēda pa līčiem,
Pašas raksta villainītes.
92 [Mārcienā (Mārcienas pag. Md)].

1. Kas kait upes meitiņām
Upmalā neganīt:
Govis ēda upmalā,
Pašas vija vainadziņus.
106 [Viesienā (Viesienas pag. Md)].

29319.

Liela gaŗa ganu meita
Bez darbiņa ganos gāja.
Izdevuse melnu jēru,
Nopirkuse buka ragu,
Nopirkuse buka ragu,
Iet pa silu taurēdama.
251 [Smukās (Remtes pag. Tk)].

29320.

Liela gaŗa ganu meita
Bez darbiņa ganos gāja;
Paņēmuse āža ragu,
Iet pa silu taurēdama.
240 [Bikstos (Bikstu pag. Tk)].

29321.

Liela gaŗa ganu meita
Bez darbiņa ganos gāja;
Ruden jāja precenieki, -
Tukšs pūriņš kaktiņā.
383 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

29322.

Liela gaŗa tautu meita
Bez darbiņa ganos gāja;
Kad izgāja tautiņās,
Kucens pūra dibinā.
97 [Vecpiebalgā (Vecpiebalgas pag. C)].

- 372 -

29323.

Liela gaŗa tautu meita
Bez darbiņa ganos gāja;
Maza maza man' māsiņa,
Trīs darbiņus līdza ņēma:
Šuveklīti, adeklīti,
Baltu villas vērkulīti.
40-1 (Bigauņciemā).

1. Liela gaŗa ganu meita
Bez darbiņa ganos gāja;
Maza maza meitenīte
Divi darbi līdza ņēma:
Vienu savas pašas darbu,
Otru savas saimenieces.
97 [Vecpiebalgā (Vecpiebalgas pag. C)].

2. Liela gaŗa ganu meita
Bez darbiņa ganos gāja;
Sīka maza man' māsiņa
Raibīt' raksta ganīdama.
92 [Mārcienā (Mārcienas pag. Md)].

3. Liela gaŗa tautu meita
Bez darbiņa ganos gāja;
Sīka maza man' māsiņa
Div' darbiņus līdza ņēma:
Sēdēdama kreklus šuva,
Staigādama cimdus ada.
1411 [Jaunrozē (Jaunrozes pag. Vlk)].

4. Maza biju, ganos gāju,
Trīs darbiņus līdzi ņēmu:
Šuveklīti, adeklīti,
Trešo lūka ritenīti.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

5. Maza maza ganu meita
Trīs darbiņus ganos ņēma:
Adīkliņu, šuvekliņu,
Ierakstītu villenīti.
Liela gaŗa ganu meita
Bez darbiņa ganos gāja,
Bez darbiņa ganos gāja,
Bez pūriņa tautiņās.
1131 [Beļavā (Beļavas pag. Md)].

6. Maza maza mūs' māsiņa,
Trej' darbiņu ganos ņēma:
Šuveklīti, adīklīti,
Prieviteli dakšiņās.
185 [Lielezerē (Ezeres pag. Kld)].

29324.

Man vaicāja māmulīte,
Ko, meitiņa, ganos daru:
Vīzīt' daru, kājas aunu,
Svešas mātes govis ganu.
76 [Gatartā (Gatartes pag. C)].

50872.

Ai māmiņa, ai māmiņa,
Līčos laba ganīšana:
Govis ēda līča zāli,
Pate viju vainadziņu.
184 [Ķēču Rg].

50873.

Anna šuva svētu rītu
Ganos raibu lupatiņu.
Šuj bērnami cepurīti,
Māmiņai nezinoti.
215 [Lēdmanes Rg].

50874.

Bāliņam ganos gāju,
Trīs darbiņus līdzi nesu:
Stāvēdama kreklu šuvu,
Staigādama adīklīti,
Nodzīdama, atdzīdama,
Veizenītes penterēju.
235 [Litenes Md].

50875.

Ciema gani nodzinuši
Rīta rasu agrumā;
Te būs nākt māsiņai,
Darināt vainadziņu.
405 [Smiltenes Vlk].

50876.

Cūkas vien ganījusi,
Cūku rakstus adījusi;
Kad būt' gāj'si govganos,
Tad būt' raibi ielaciņi.
418 [Sunākstes Jk].

50877.

Diža liela ganu meita,
Bez darbiņa ganos dzina;
Govij galvu appuškoja
Ar ozola lapiņām.
9 [Aizputes (Aizputes-Pils) Azp].

50878.

Dižas meitas ganos gāja,
Nevien' dārbiņ' nedarē;
Es meitiņ' maza maza,
Man trīs dārbiņ' kulītē:
Šuveklītis, adiklītis,
Sīku rakstu rakstiklītis.
605 [Skolas].

- 373 -

1. Ka es beju jauna meita,
Es beju lela struodnīceņa.
Ka es guoju ganaņūs,
Treis dorbiņi kuleitī:
Šyvekleits, adekleits,
Boltas vylnas grīzeineits.
605 [Skolas].

2. Gonūs guoju, gaņa beju,
Treis darbiņi ozotē:
Šiveklīts, adeklīts,
Boltu lynu grīzinīts.
265 [Mērdzenes (Michailovas) Ldz].

50879.

Es noviju ganīdama
Griķu ziedu vainadziņu,
Māte prasa: "Kur telītes?"
Es parādu vainadziņu.
378 [Seces Jk].

50880.

Gani govis, lakstīgala,
Es rakstīšu šņūdauciņu;
Es rakstīšu šņūdauciņu
Jaunajam bāliņam.
391 [Sinoles Vlk].

50881.

Gonūs guoju, gaņa beju,
Gonūs veju vaiņuceņu;
Ar tū gonu vaiņuceņi
Es izguoju tauteņuos.
50 [Bērzgales (Kuļņēvas-Labvāržu) Rz].

50882.

Kas man beja nadzeivuot,
Bruoļa gūvu naganeit?
Bruoļa gū(v)s lab' staigova,
As sjādjāju rakstīdama.
78 [Dagdas D].

1. Kas par vaini nadzeivuot,
Bruoļa gūvu naganēt?
Bruoļa gūvis lēni ēdja,
Poša veju vaiņuceņu;
Poša veju vaiņuceņu,
Nu pučem, zareņim.
51 [Bērzpils (Domopoles) Abr].

2. Gonu gūvis pa leičim;
Leiču gūvis ruomi ēde;
( Leiču gūvis ruomi ēde,)
Pati rokstu vilnānītis.
50 [Bērzgales (Kuļņēvas-Labvāržu) Rz].

50883.

Kas kaitēja ganu meitai
Silu malu neganīt?
Priedes skujas norāvuse,
Raksta baltas vilnainītes.
195 [Kraukļu Md].

50884.

Liela, gara ganu meita
Bez darbīna ganos gāja;
Bez darbīna ganos gāja,
Kāpa lazdā [Lazdā kāpa] riekstus
šķit [šķīt?].
Lazdīc lūza, meita krita,
Brunči plīsa plaukšķēdami.
428 [Taurenes (Nēķenes) C].

50885.

Liela, gaŗa tautu meita
Bez darbiņa ganos gāja;
( Bez darbiņa ganos gāja,)
Bij jo liela palaidniece:
Vecu grūda ūdenī,
Jaunu ar suni parīdīja.
263 [Mēmeles Jk].

50886.

Liela, gaŗa ganu meita
Bez darbiņa ganos gāja;
Bez darbiņa ganos gāja,
Tauku plēve galviņā.
Līdz izgāja klajumā,
Vārna galvu skrubināj'.
413 [Stendes Tl].

50887.

Liela, gaŗa tautu meita
Bez darbiņa ganos gāja,
Kad izgāja tautiņāsi -
Bez cimdiem, bez zeķēm.
545 [Krustpils D apr.].

50888.

Ganiņš biju, ganos gāju,
Gana pūru darināj':
Liepu lapu kreklus šuvu,
Kļava lapu villainīt's;
Ja grib tautas, lai ņem mani
Ar tām kļavu villainēm.
418 [Sunākstes Jk].

50889.

Tautu meita ganos gāja,
Ganu drēbes darināja:
Liepu lapu kreklu šuva,
Apšu lapu paladziņu.
190 [Kokneses Rg].

- 374 -

50890.

Es, gosniņas ganīdama,
Noadīju pūra cimdu,
Otrajāji rītiņāji
Rasiņāji izmazgāju.
604 [Dažādi iesūtītāji].

50891.

Gani, govis, bāleliņ,
Lai es viju vainadziņ':
Lai es varu līdzi iet
Ar citām māsiņām.
241 [Lubānas Md].

50892.

Ganu meita, ganu meita,
Bullis tavu pūru vilka;
Bullis tavu pūru vilka
Pa ērcienu ērcieniem.
452 [Užavas (Zīras) Vp].

50893.

Moza beju, gonūs guoju,
Maņ gonūs pīdarēja:
Boltas vuškeņis ganēju,
Boltus cimdeņus adēju.
522 [Zvirgzdienes Ldz].

50894.

Purvā savas govis ganu,
Purvā pinu vaiņadzīnu;
Skaistus ziedus nemeklēju,
Neķircinu jaunus puišus.
87 [Drabešu (Drabužu) C].

50895.

Sasaveju ganiedama
Rasineišu vainadzeņu;
Kur gūteņas es ganēju,
Tur raseņas myrdzynuoja.
466 [Vārkavas D].

50896.

Slinka laiska ganu meita,
Nebij ziedu vainadziņu;
Zied ieviņa, zied ābele,
Zied pillie pureniņi.
383 [Sērenes Jk].

50897.

Visi mani sīki lopi,
Sīka es pati ganītāja;
Sīku šuvu gana kleitu
Sīku lazdu krūmiņā.
241 [Lubānas Md].

50898.

Zila, zaļa bērzu birze,
Zilajiemi ziediņiem.
Es, gaŗāmi ganīdama,
Ziedus pinu vaiņadziņos,
Sudrabiņu taupīdama.
535 [Grobiņa Lp apr.].

f) Ganu nedarbi, netikumi, pārgalvība

29325.

Es bij' liela nebēdniece,
Kad es augu bāliņos:
Gov's ganīju pļavmalā,
Pļavā viju vainadziņu.
325 [Secē (Seces pag. Jk)].

29326.

Es bij' liela nebēdnīca,
Bāliņos dzīvodama:
Vai bij druva, vai pļaviņa,
Pāri dzinu ganīdama.
126 [Kroņa Lejas pagastā (Lejasciema pagastā Vlk)].

29327.

Es brāļam laba māsa
Par visām māsiņām,
Noganīju driķu druvu,
Pļavā laižu akmentiņus.
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

1. Es brāļam laba māsa
Par visām māsiņām,
Kur pļaviņu noganīju,
Tur pielaidu akmentiņu.
92 [Mārcienā (Mārcienas pag. Md)].

29328.

Es brāļam laba māsa
Par visām(i) māsiņām,
Noganīju griķu druvu,
Baltābolu dēvēdama.
18 [Kliģenē, Meņģelē, Plāterē (Zaubes, Meņģeles un Plāteres pag. Rg)], 97 [Vecpiebalgā (Vecpiebalgas pag. C)].

29329.

Es brāļam laba māsa
Par visām māsiņām,
Pļavas stūri noganīju,
Auzu labu gabaliņu.
1181 [Dūres pagastā (Vlk)].

- 375 -

29330.

Es gotiņas pieganīju
Slinka puiša pļaviņā;
Kamēr sliņķis kājas āva,
Man gotiņas paēdušas.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

29331.

Es piepinu vainadziņus,
Visu rītu sēdēdama;
Māte prasa, kur telītes,
Es parādu vainadziņus.
323 [Vecsērenē (Sērenes pag. Jk)].

29332.

Es savam bāliņam
Daudzi riebu ganīdama:
Visas viņa pļavmaliņas
Telītēm ēdināju.
41 [Stukmaņos (Pļaviņās Rg)].

1. Šovasar bāliņam
Spītēdama vien dzīvoju:
Druvmalīšus, pļavmalīšus
Gosniņām ēdināju.
231 [Stendē (Stendes pag. Tl)].

2. Vedat, tautas, to māsiņu,
Tā man skādes darītāja:
Druvmalītes, pļavmalītes
Gosniņām noganīja.
181 [Cīravā (Cīravas pag. Azp)].

29333.

Es savam bāliņam
Ziedu pļavu noganīju,
Ka tas man nenopirka
Siena naudas villeniņu.
126 [Kroņa Lejas pagastā (Lejasciema pagastā Vlk)].

1. Par bāliņu nebēdāju,
Pļavā govis ēdināju,
Kam bāliņis man nepirka
Siena naudas vaiņadziņu.
15 [Jaunpilī (Zaubes pag. Rg)].

29334.

Es savam bāliņam
Ziedu pļavu noganīju;
Vaiņadziņu vien pakāru
Kaudzes mieta galiņā.
1181 [Dūres pagastā (Vlk)].

29335.

Ganīdama noganīju
Kalpam miežus līdumā;
Bāleliņa atsargāju,
Tas nopirka vainadziņu.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

29336.

Ganīdama noganīju
Tautām miežus līdumā;
Sargādama nosargāju
Brāļam ceļa maliņā.
121 [Gulbenē (Md)].

293361.

Ganos mani nesūtāt,
Es ganīt nemācēju:
Noganīju brāļam pļavu,
Tautu dēlam rudzu lauku.
(?).

29337.

Liela biju, ganos gāju,
Ne par vienu nebēdāju,
Kungam pļavu noganīju,
Puis' suņiem norīdīju.
264 [Džūkstē (Džūkstes pag. Jg)].

1. Liela meita ganos gāju,
Ne par vienu nebēdāju,
Puišiem auzas noganīju,
Uz robežas stāvēdama.
279 [Skurtsteņu muižā (Sesavas pag. Jg)], 362 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

29338.

Maza biju, bet jau gudra,
Ganu kalpa pļaviņā;
Es jau pate gan zināju
Nebūt kalpa līgaviņa.
246 [Lestenē (Lestenes pag. Tk)].

29339.

Moza beju, gonūs guoju,
Lelu škuodi padarēju:
Bruoļa pļovu izganēju,
Tautu dāla rudzu neivu [=drivu].
430 [Malnavā (Kārsavas pag. Ldz)].

29340.

Maza maza meitenīte,
Bet kur liela nebēdniece:
Ganīdama noganīja
Tautiešam auzu lauku.
14 [Inčukalnā (Inčukalna pag. Rg)].

29341.

Nebaries, bāleliņ,
Es pļaviņu noganīju;
Es tavam kumeļam
Auzas bēršu tautiņās.
41 [Stukmaņos (Pļaviņās Rg)].

- 376 -

29342.

Nebij dzīva tā druviņa,
Kur ganiņi klāt ganīja;
Ja telīte neiegāja,
Jel sunītis pārtecēja.
106 [Viesienā (Viesienas pag. Md)].

29343.

Svešas mātes goves ganu
Vaivariņu puriņā;
Savas mīļas māmuliņas
Baltābola kalniņā.
36 [Rikterē (Sidgundas pag. Rg)].

29344.

Tautu dēlis šķetru dūra,
Lai neganu raibaļiņu;
Es izrāvu viņa šķetru,
Ganu savu raibaļiņu.
191 [Kursīšos (Kursīšu pag. Kld)].

29345.

Tīšām laidu ganīdama
Gar tautīša laukmalām;
Kad Ķīlāja, lai ķīlāja,
Lai maksāja bāleliņi.
212 [Sarkanmuižā (Sarkanmuižas pag. Vp)].

50899.

Es muoseņa mozuokuo,
Bruoleišam lobuokuo:
Gūvis gonu ežmalī,
Pļovā svīžu akmisteņu.
Maņ navajag tova zalta,
Pīteik sova sudabreņa.
89 [Dricēnu Rz].

1. As muoseņa mozuokuo,
Bruoleišam lobuokuo:
Mīžu diervu ganeidama,
Pļavā svīžu akmisteņu.
89 [Dricēnu Rz].

50900.

Es savam nāburgam
Mūžam ļauna nevēlēju:
Pavasarī ganīdama,
Pļavā sviedu akmentiņus.
159 [Jumurdas C].

50901.

Goni jyus, pogoni,
Kur jyusu lūpi?
Pa purenim, pa mežim,
Pa kunga rudzim.
605 [Skolas].

50902.

Gani kliedza, gani brēca,
Bitītei vainu meta;
Paši gani noganīja
Mana brāļa kviešu lauku.
13 [Alojas (Ungurpils) Vlm].

50903.

Ganiņš biju, ganos gāju,
Gana darbus izdarīju:
Vecam ceļu parādīju,
Puisi ar suni norīdīju.
33 [Baižkalna C].

50904.

Ganos gāju, skaista augu,
Dažam sirdi didināju:
Vecam ceļu parādīju,
Puis' ar suni parīdīju.
99 [Dzelzavas Md].

50905.

Ko tautiņas man darī,
Es tautām atdarī:
Es tautām noganī
Sīku auzu gabaliņ.
40 [Basu (Bases) Azp].

50906.

Labi vin es darīju,
Buoleņūs dzeivuodama.
Puori mīžim, puori auzom
Dzinu gūves ganīdama.
605 [Skolas].

50907.

Māte mani ganos raida,
Es ganību nezināju.
Noganīju kalpu pļavu,
Grīšļa lāmu domādama.
219 [Lestenes Tk].

50908.

Nadaudz škuodes padarēju,
Buoliņus dzeivuodama:
Vīnu bierzeņu nūlaužu,
Bruoļa gūvis ganeidama.
18 [Andrupenes Rz].

50909.

Nasabar, bruolileņ,
Ka es pļavu nūganēju;
Ka es guoju tautiņuos,
Bēru auzu kumeļam.
326 [Preiļu D].

- 377 -

50910.

Nesabar, bāleniņ,
Es pļaviņu noganīju;
Tās nebija manas govis,
Tās bij tavas līgaviņas.
241 [Lubānas Md].

50911.

Nesabaries, bāleniņ,
Es pļaviņu noganīj(u):
Tavas govis ganīdama,
Sev pūriņu darīdama.
241 [Lubānas Md].

50912.

Nasabor, buoleliņ,
Ka pļaviņu nūganīju;
Atīs leits ar pārkyuni,
Augs zuolīte grīzdamuos.
465 [Varakļānu Rz].

50913.

Piecas, sešas brāļam māsas,
Es tā visu labākā:
Tīrumā ganīdama,
Pļavā sviedu akmentiņus.
264 [Meņģeles Rg].

50914.

Piecas, sešas brāļam māsas,
Es tā visu labākā:
Noganīju pļavas stūri,
Auzu labu gabaliņu.
246 [Madlienas (Lielais) Rg].

50915.

Tautu dēls meiju dūra,
Es par meiju nebēdāju:
Es nolauzu meiju galu,
Ganu savas raibalītes.
398 [Skrundas Kld].

g) Dažādu lopu gani viens otru apdziedas

29346.

Govgani lejā,
Cūkgani kal(l)ā;
Govju gani Dieva gani,
Cūku gani vella gani.
289 [Bruknā (Bruknas pag. B)].

29347.

Lopu gans kalnā,
Vējš pūš biksēs;
Cūku gans lejā
Siltā saulē.
281 [Nītaures, Siguldas un Cēsu apvidū (Rg, C)].

1. Cūkgans kalnā,
Vējš pūš sprāklē;
Govgans sildās
Saulītē.
1191 [Ēveles draudzē].

29348.

Govganam sviesta ciba,
Baltas maizes kukulīts;
Cūkganam cūku sūds,
Sakaltusi garoziņa.
16 [Kastrānē (Kastrānes pag. Rg)].

1. Lopganam lopu sūds
Saulē cepta karašiņa;
Cūkganam cūkas riba,
Baltas maizes kukulīts.
281 [Nītaures, Siguldas un Cēsu apvidū (Rg, C)], 56 [Pociemā (Pociema pag. Vlm)], 3641 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

2. Zirgganam gŗūta dzīve,
Zirga sūds vācelē;
Govganam piena rausis,
Sviesta ciba vācelē.
203 [Usmā (Usmas pag. Vp)].

29349.

Govju gani, Dieva bērni,
Kā vanagi lidināja;
Cūku gani, vella bērni,
Kā rupuči vazājās.
231 [Stendē (Stendes pag. Tl)].

29350.

Govju gani sieru ēda
Āboliņa kalniņā;
Cūku gani cūkas zīda,
Piekalnē gulēdami.
69 [Bikserē (Patkules pag. Md)].

1. Cūku gani cūkas zīda,
Abēj' ausu turēdami;
Govju gani sierus ēda,
Pa kalniņu ripodami.
185 [Lielezerē (Ezeres pag. Kld)].

29351.

Govju gans Dieva bērns,
Dievs kurpītes šūdināja;
Cūku gans velna bērns,
Velns tupeles salāpīja.
16 [Kastrānē (Kastrānes pag. Rg)].

- 378 -

29352.

Kas kait cūku ganiņam,
Cūka raka sudrabiņ';
Govju gani nabadziņi
Purvu bride raudādami.
41 [Stukmaņos (Pļaviņās Rg)].

29353.

Kas kaitēja cūkganam,
Cūkas raka sudrabiņu;
Govganam, nabagam,
Raibuļiņas bizenēja.
167 [Kazdangā (Kazdangas pag. Azp)].

29354.

Cūku gani gaļu ēda,
Pirkstu galus laizīdami;
Govju gani čiekuriņus,
Pa kalniņu lasīdami.
185 [Lielezerē (Ezeres pag. Kld)].

29355.

Cūku gani, pelnu ruškas,
Pa pelniem viļājās;
Ieraudzīja govju ganus,
Sazavēla palejā.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

29356.

Cūku gans cūku zīda,
Kalniņā gulēdamas;
Ieraudzīja govju ganu,
Ievēlās lejiņā.
344 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

1. Govju ganis govi zīda,
Kalniņā gulēdams;
Ieraudzīja arājiņu,
Ietecēja lejiņā.
145 [Krotē un Bunkā (Krotes un Bunkas pag. Lp)].

2. Pēternieku puisēniņi
Uz kalniņu cūku zīda;
Kad redz ciema meitenītes,
Ievelk cūku lejiņā.
264 [Džūkstē (Džūkstes pag. Jg)].

3. Cūku gans, pelnurušķis,
Cūku zīda paežā;
Ieraudzīja lopu ganu:
Uš, cūciņa, kalniņā!
125 [Jaunlaicenē (Jaunlaicenes pag. Vlk)].

4. Cūku gans cūku slauca,
Uz rumbiņas tupēdams;
Ieraudzīja govju ganu,
Ielaiž rumbu lejiņā.
76 [Gatartā (Gatartes pag. C)].

29357.

Cūku meita cūku slauca,
Uz strumpula tupēdama;
Paritēja strumpuliņš,
Izlīst piena slauktuviņa.
2291 [Sasmakas novadā (Ārlavas pag. Tl)].

29358.

Bāliņam, cūkganam,
Rīkšu sauja rociņā;
Māsiņai, aitganei,
Rokā rožu vainadziņš.
107 [Vietalvā (Vietalvas pag. Md)].

29359.

Ede Ede govju gane,
Madaliņa avju gane;
Edei siers azotē,
Madei baltas vilnānītes.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

29360.

Anne bija govju gane,
Madaliņa avju gane;
Iet Annīte baznīcā,
Ņem Madaļas vilnainīti.
324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)].

29361.

Govju, gani, avju gani
Sasavija vainadziņus,
Govju gani rasenīšu,
Avju gani dābuliņa.
324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)].

29362.

Kumeliņus ganīdama,
Maucu piešu zābaciņus;
Raibas govis ganīdama,
Ēdu siera gabaliņu;
Baltas avis ganīdama,
Sedzu baltas villānītes.
179 [Vecsieksātē (Sieksātes pag. Azp)].

29363.

Cūku gani, aitu gani
Tai lielāi tīrumāi;
Govju gani, zirgu gani
Sarkanāi dābolāi.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

- 379 -

50916.

Cieminiek' ganiņem
Kuņ kāj paduse;
Ik uz cin apsēdes,
Ik pagrauz kuņ kāj.
243 [Lubezeres Tl].

50917.

Cūku bērns, velna bērns,
Kā rupucis vazājās;
Govju bērns, Dieva bērns,
Kā vanags lidinās.
7 [Aizkraukles Rg].

50918.

Cūku gans, pelnu ruškis,
Cūkas zīda paežā;
Ieraudzījis govju ganu,
Tas lūdz piena nodzerties.
175 [Karvas Vlk].

50919.

Cūku gans cūku zīda,
Paežā gulēdams;
Govju gans sieru ēda,
Kalniņā stāvēdams.
127 [Grostonas Md].

50920.

Es redzēju ganu meit'
Grāvī jēru dīrājam.
Es apmetu lielu riņķ',
Lielu kaunu nedarīj'.
413 [Stendes Tl].

50921.

Goni goni, kas nu gonu,
Vylks nūnesja lelu gonu;
Samatami koč pa grošam,
Pierksim jaunu lelu gonu.
285 [Nirzas (Nerzas) Ldz].

50922.

Cyuku goni, zababoni,
Vutu kulis mugorā;
Gūvu goni, bogaturi,
Pa sīram ozutī.
265 [Mērdzenes (Michailovas) Ldz].

50923.

Guvu goni, galaunīki,
Kuci kuore kuorkleņūs;
Cyuku goni, palnu ruškas,
Cyuku zeida kalniņā.
604 [Dažādi iesūtītāji].

50924.

Gūvu goni, galavani,
Kuci kāŗa ūzulā;
Cyuku goni, Dīva goni,
Zalta kūrpis kuojeņā.
50 [Bērzgales (Kuļņēvas-Labvāržu) Rz].

50925.

Gūvu goni, Dīva goni,
Dīva kūrpis kuojeņā,
Cyuku goni, palnu ryuškys,
Palnu pluociņš ozutī.
50 [Bērzgales (Kuļņēvas-Labvāržu) Rz].

50926.

Cyuku goni, palnu ruškys,
Palnu pluociņš ozutī;
Gūvu goni, galavani,
Kuci kuoŗa ūzulā.
50 [Bērzgales (Kuļņēvas-Labvāržu) Rz].

50927.

Gūvu goni, garaloni,
Kuci kuoŗa ūzulā;
Nūīdami kaulus grauzja,
Atīdami asni dzjāŗa.
Cyuku goni, palnu ruškus,
Palnu pluocins ozūtjā.
50 [Bērzgales (Kuļņēvas-Labvāržu) Rz].

50928.

Gūvu goni, čorta goni,
Kuci kuoŗa ūzulā;
Pakuoruši aplaizēja,
Uz muojom īt navajadzēja.
389 [Silajāņu Rz].

50929.

Gūvu goni, galavani,
Kuci kuore ūzulā;
Kur īdami, atīdami,
Kucei kuojas sumynuoja.
50 [Bērzgales (Kuļņēvas-Labvāržu) Rz].

50930.

Gūvu goni, valna goni,
Valns atnesja smolas bļūdu;
( Valns atnesja smolas bļūdu,)
Malnas maizes gorūziņu.
174 [Kārsavas Ldz].

50931.

Aitu goni, Dīva goni,
Dīvs atnesja svīsta bļūdu;
(Dīvs atnesja svīsta bļūdu,)
Boltas maizes kukulīti.
174 [Kārsavas Ldz].

- 380 -

50932.

Gūvu goni, Dīva goni,
Dīvs atnesja boltu maizi;
Cyuku goni, valna goni,
Valns atnesja sakoltušu rupucīti.
168 [Kalupes D].

50933.

Gūvu goni, tarakani,
Vardes vyra čarpakās,
Ar kuces pīnu taisīja,
Ar ķēves kuoju maisīja.
232 [Līksnas D].

50934.

Kur, pie velna, ciema gani,
Ka nedzird klaigadam [klaigājam?]?
Žurki galvas nokoduši,
Ievilkuši midzenē.
398 [Skrundas Kld].

50935.

Nākat, tautas, es atdošu
Savu otru gana meitu;
Ne tā man dziesmas stāsta,
Ne dziedāt palīdzēja.
13 [Alojas (Ungurpils) Vlm].

50936.

Ūdi, ūdi, masaliņas,
Gūvu gonu naēdit!
Cyuku gonus apēdit,
Kaulus vin pametit!
280 [Nautrēnu (Zaļmuižas) Ldz].

50937.

Teits, mema,
Ciem gan lame:
Sauc man līķit,
Kump mugarīt.
445 [Ugāles Vp].

h) Ciema gani satiekas, sadziedas

29364.

Vaiju vaiju ciema gani,
Jūsu ilgu gulēšanu!
Man telītes paēdušas,
Ābolā sagulušas.
16 [Kastrānē (Kastrānes pag. Rg)], 36 [Rikterē (Sidgundas pag. Rg)].

29365.

Alo, alo ciema meita
Pa munām ganībām.
Kur es pati alināšu
Ar savām telītēm?
103 [Sausnējā, Vietalvā (Sausnējas un Vietalvas pag. Md)].

29366.

Dievs palīdz, ciema gane,
Vai telītes pieganīji?
Es telītes pieganīju
Sarkanā dābolā.
451 [Viskaļos, Kokneses draudzē (Viskaļu pag. Rg)].

29367.

Dzeniet agri, ciema gani,
Notrauciet rīta rasu;
Viena pati man telīte
Rīta rasas traucējiņa.
30 [Ozolu muižā, Suntažu draudzē], 324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)].

29368.

Dzenat šurp, ciema gani,
Še ir laba ganīšana:
Govis ēda ābolā,
Pate viju vainadziņu.
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

29369.

Dzeniet šurpu, ciema gani,
Še ir laba ganīšana:
Man telītes pieēdušas,
Ābolāji sagulušas.
18 [Kliģenē, Meņģelē, Plāterē (Zaubes, Meņģeles un Plāteres pag. Rg)].

1. Dzeniet šurpu, ciema gani,
Te ir laba ganīšana:
Man gotiņas pieēdušas
Baltābola pļaviņā.
71 [Jaunbebros (Bebru pag. Rg)].

29370.

Dzeniet šurpu, ciema gani,
Še ir laba ganīšana,
Še aug zāle, še ābols,
Še ēd govis gulēdamas.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

29371.

Dzenat šurpu, ciema gani,
Še ir laba ganīšana,
Še ziedēja āboliņš
Deviņām lapiņām.
28 [Nītaurē (Nītaures pag. Rg)].

1. Dzeniet šur, ciema gani,
Še ir laba ganīšana,
Še ziedēja āboliņš
Deviņiem žuburiem,
Govis ēda āboliņu,
Pate viju vainadziņu.
Nedzeniet, ciema gani,
Nelaidīšu ābolā:
Man pašai raibas govis
Āboliņa ēdājiņas.
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

- 381 -

2. Dzeniet šurpu, ciema gani,
Še ir laba ganīšana,
Še ziedēja div' kalniņi
Sarkanaja ābuliņa.
221 [Engurē (Engures pag. Tk)].

29372.

Es gribēju ganīdama
Ar māsiņu satikties;
Jau es dzenu dzenamo,
Viņa bēg bēgamo.
120 [Gaujienā (Gaujienas pag. Vlk)].

29373.

Gauži tika klausīties,
Kad tie ciema gani nāca:
Suņi rēja, vērši māva,
Puiši nāca dziedādami.
226 [Kandavā (Tl)].

29374.

Kā tās dzina ciemu meitas
Uz tām mūsu ganībām?
Vai tās dzina zāles dēļ,
Vai to mūsu puišu dēļ?
Gan nedzina zāles dēļ,
Dzina mūsu puišu dēļ.
325 [Secē (Seces pag. Jk)].

29375.

Kam tie tādi gani gana
Liela ceļa maliņā?
Raibas govis, balti vērši,
Balta pati ganu meita.
64 [Valmierā (Valmieras pag. Vlm)].

1. Kam tie tādi gani gana
Viņas mājas tiesiņā?
Melnas govis, raibi vērši,
Dūņu vēži ganītāji.
17 [Ķēčos (ķēču pag. Rg)].

29376.

Ko darait, ciema gani,
Ka ārā nelaižait?
Vai gaidait mana gana
Leidarvārtu attaisīt?
1191 [Ēveles draudzē].

29377.

Ko tie dara ciema gani,
Ka tie agri neizdzina?
Lakstīgala suņus sauca,
Kalniņā stāvēdama.
324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)].

29378.

Ko tie ciema gani gana
Piecas sešas avitiņas?
Es vēl viena paganītu
Divi simti raibu govju.
95 [Odzienā, Vietalvas (Odzienas pag. Md)], 226 [Kandavā (Tl)].

29379.

Kur, pie joda, ciema gani,
Ka nedzirde ālojam?
Ciema gani sadzinuši
Mana tēva pavārtē.
182 [Aizputes un Kuldīgas apriņķos)].

29380.

Mīļi lūdzu ganiņiem:
Kopā lopus nelaižat!
Sīvi suņi, bargi gani,
Tie kopā nederēja.
241 [Blīdienē (Blīdienes pag. Tk)].

29381.

Nākat šurp, ciema gani,
Es jums došu brokastiņu:
Vēl manā vācelē
Pērnā cepta miežu maize.
2291 [Sasmakas novadā (Ārlavas pag. Tl)].

29382.

Nākat šurp, ciema gani,
Te ir laba ganīšana,
Te ēd govis baltābulu,
Dzeŗ avota ūdentiņu.
219 [Dzirciemā (Dzirciema pag. Tk)].

29383.

No tālienes jau dzirdēju,
Kur bajāru gani gana:
Mauj gotiņas, brēc aitiņas,
Zvaigā bēri kumeliņi.
207 [Dundagā (Dundagas pag. Vp)].

29384.

Sasadzina treju ganu
Šo āriņu maliņā:
Vieni kunga, otri tautu,
Treši manu brāleliņu.
324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)], 401 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

- 382 -

1. Te trijādi govju gani
Tai vienā atmatā:
Tautu gani, brāļu gani,
Manas pašas māmulītes.
49 [Jaunatē (Vecates pag. Vlm)].

29385.

Sadzinās ciema gani,
Samāvās raibaļiņas;
Satikās brāļu bērni,
Sadevās rociņām.
1181 [Dūres pagastā (Vlk)].

29386.

Sasadzina ciema gani,
Samauroja raibas govis;
Satek ciema zeltānītes,
Sasasauca māsiņām.
322 [Saukā (Saukas pag. Jk)].

29387.

Salaidās(i) ciema gani,
Samāvās(i) raibuliņas;
Sajājās(i) bāleliņi,
Sazviedzās(i) kumeliņi.
281 [Ūziņos (Jēkabnieku pag. Jg)].

29388.

Šķiŗaties, raibas govis,
No tām ciema dumaļām,
Lai nesaka māmaļiņa:
Vienu vietu ganījusi.
41 [Stukmaņos (Pļaviņās Rg)].

29389.

Slinki slinki ciema gani,
Ilgi govis guldināja;
Paši gul aizkrāsnē,
Govis gul laidarē.
219 [Dzirciemā (Dzirciema pag. Tk)].

29390.

Tuji tuji, ciema gani,
Kopā vien nelaižat,
Lai gosniņas nebadās,
Lai ganiņi nerājās!
223 [Iķenē (Vandzenes pag. Tl)].

29391.

Ūjā jods, ciema gani,
Kā tie ilgi mājās gul!
Man gosniņas pieēdušas,
Vēl ciemiņu laidarā.
182 [Aizputes un Kuldīgas apriņķos)].

29392.

Visi mani ganu biedri
Pikti vien skatījās,
Ka es biju zemas kārtas,
Lāpītām biksītēm.
190 [Kuldīā].

29393.

Ciema gani, bajāriņi,
Vai ēdāt brokastiņu?
Es paēdu brokastiņu,
Pa vārtiemi izdzīdams.
219 [Dzirciemā (Dzirciema pag. Tk)].

29394.

Ciema gani, baltgalvīši,
Vai brokasti paēdāt?
- Mēs ēdām, paēdām,
Jūsu tiesa vācelē.
224 [Kabilē (Kld)].

29395.

Ciema gani ganīdami
Šurp uz mani lūkojās,
Redzēj' manas raibas govis,
Baltu pašu ganītāju.
26 [Madlienā (Madlienas pag. Rg)].

29396.

Ciema gani ganīdami
Kuņu kāra ozolā;
Izdzīdami, sadzīdami
Tur tecēja kaulu grauzt.
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

29397.

Ciema gani aizdzinuši,
Mani vienu pametuši.
Pagaidāt(i), ciema gani,
Viņā lauka galiņā!
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

1. Citi gani āriņā,
Es basām kājiņām.
Pagaidiet, citi gani,
Jel āriņas maliņā!
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

2. Ciema gani izdzinuši,
Man kājiņas neapautas.
Pagaidiet, ciema gani,
Tīrumiņa galiņā!
52 [Burtniekos (Burtnieku pag. Vlm)].

29398.

Ciema gani izdzinuši
Es basāmi kājiņām.
Pagaidāt(i), ciema gani,
Lai kājiņas apaunos!
207 [Dundagā (Dundagas pag. Vp)].

- 383 -

29399.

Ciema gani, ķīvējās,
Raibas govis ganīdami;
Man bij mella dūmalīna,
Es ganīju dziedādama.
1191 [Ēveles draudzē].

29400.

Ciema gani salaiduši
Mana tēva pavārtē.
Kur es pate paganīšu
Miglaināi rītiņā?
163 [Dzērvē (Dzērves pag. Azp)], 181 [Cīravā (Cīravas pag. Azp)].

29401.

Ciema gani, vella gani,
Caur krūmiem lūrējās;
Man bij viens kasains āzis,
To nozaga lūrēdam'.
52 [Burtniekos (Burtnieku pag. Vlm)].

29402.

Citi gani āriņā,
Es āriņa maliņā,
Es āriņa maliņā
Ar savām telītēm.
327 [Taurkalnē un Jaunjelgavas apkārtnē (Taurkalnes pag. B un Jaunjelgavas Jk apkārtnē)].

29403.

Citi gani aizdzina,
Mani vienu atstāja
Lielajā mežā
Sustaru krūmā.
292 [Gliebavā (Lietuvā)].

29404.

Citi gani man' atstāja
Biezā bērzu mežiņā;
Dziedādams melnais strazds
Man' malā izvadīja.
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

50938.

Ciema gani nodzinuši,
Mani mazu pametuš';
Gan dziedāju, gavilēju,
Lai dzird mani ciema gani.
112 [Ezeres Kld].

50939.

Dzenit, gani, tur šodien,
Kur vakar ganījāt!
Man palika raibi cimdi,
Div sudraba gredzentiņi.
507 [Zalves (Lielzalvas) Jk].

50940.

Dzeniet šurpu, ciema gani,
Še ir laba ganībiņa:
Āboliņis, dadasiņis,
Upe teki lejiņā.
217 [Lejasciema (Lejas) Vlk].

50941.

Dzenat šurp, ciema gani,
Te ir smuka ganīšan(a):
Zied dābols pļaviņā,
Dzied bitītes druviņā.
405 [Smiltenes Vlk].

50942.

Ganat tuvi, ciema gani,
Kopā vien nelaižat;
Vājas govis, nikni gani,
Tie kopā nesader.
605 [Skolas].

50943.

Kālabad, jūs ganiņi,
Kopā lopus nelaižat?
Sīvi suņi sarejas,
Raibas govis sabadās.
283 [Nīgrandas Azp].

50944.

Kur tie mani ciema gani,
Ka neviena neredzēju?
Citi gani silienā,
Citi sila maliņā.
356 [Rudbāržu Azp].

50945.

Laidiet šurpu, ciema gani,
Te ir laba ganīšana!
Te ēd govis gulēdamas
Pa balto dāboliņu.
246 [Madlienas (Lielais) Rg].

50946.

Treju gonu sasalaida
Vīn' orumu maliņā;
Treis meitiņa(s) satecēja
Pi māmiņas suprāduos.
51 [Bērzpils (Domopoles) Abr].

- 384 -

i) Suns gana palīgs, gana un lopu sargs

29405.

Alū alū kucēniņ!
Kas pa mežu vaukšķināja?
Vai bij vilki, vai bij lāči,
Vai nerātni tēva dēli?
90 [Lodē (Kusas pag. Md)].

29406.

Ēdiet, gani, brokastiņu,
Dodiet man garoziņas:
Es padzinu to telīti,
Kas palika pakaļā.
401 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

1. Sunīšam maizes devu
Pa lielam gabalam,
Tas padzina to telīti,
Kas palika pakaļā.
335 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

29407.

Kad es gāju ganiņos
Es sunīti līdzi ņēmu.
Pate kāpu kalniņā,
Sunīt' laidu lejiņā.
Suns izdzina vecu puisi
Salāptu kažociņu.
2291 [Sasmakas novadā (Ārlavas pag. Tl)].

1. Pate stāvu kalniņā,
Suņus laižu lejiņā;
Izdzen mani kucēniņi
Kākarainu tēva dēlu.
324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)].

29408.

Krancīti, sunīti,
Iesim abi ganos!
Tu lopiņus apvaktēsi,
Es brūtgānu apmeklēšu.
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

29409.

Labāk devu sunim maizi,
Nekā ciema puisēniem:
Sunīts manas govis gana,
Puisēns mani kaitināja.
2291 [Sasmakas novadā (Ārlavas pag. Tl)].

29410.

Puci puci, gana suni,
Es sunīti līdzi ņēmu.
Meitu zaglis krūmiņos!
Tas nebija meitu zaglis,
Tas bij kazu precenieks.
98 [Praulienā (Praulienas pag. Md)].

29411.

Sunīšam maizes devu
Dižu dižu gabaliņu,
Lai sunīts Dievu lūdza,
Lai es topu saiminiece.
223 [Iķenē (Vandzenes pag. Tl)].

1. Sunītim maizi devu
Pa lielam gabalam,
Lai par mani Dievu lūdza,
Kad es iešu tautiņās.
347 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

29412.

Sunīšam maizi devu
Pa lielam gabalam,
Sunīts manim avis gana
Šādu gaŗu vasariņu.
323 [Vecsērenē (Sērenes pag. Jk)].

29413.

Sunīšam maizes devu
Pa lielam gabalam,
Sunīts man palīdzēja
Brāļa govis paganīt.
95 [Odzienā, Vietalvas (Odzienas pag. Md)], 407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

29414.

Sunīšam maizes devu
Pa lielam gabalam,
Sunīts man pasacīja,
Kas pa mežu blandījās.
2 [Aderkašos (Taurupes pag. Rg)].

1. Sunīšam maizi devu
Dižan' daiļu gabaliņu:
Sunīts man pasacīja,
Kas guļ kārklu krūmiņā,
Vai guļ vilks, vai guļ lācis,
Vai laiskais tēva dēls.
14 [Inčukalnā (Inčukalna pag. Rg)].

29415.

Sunīts rēja rejumā,
Es parīdu rīdumā,
Zinos pate rīdīdama,
Kas klausās krūmiņos.
30 [Ozolu muižā, Suntažu draudzē].

29416.

Sunīts rēja, sunīts rēja,
Ganu meita parīdīja.
Paga paga, ganu meita,
Norauš' tavu vainadziņu!
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

- 385 -

29417.

Viena pate ganos gāju
Ar raibo kucēniņu;
Grib' tautiņas ko darīt, -
Urza urza, kucēniņ!
324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)].

50947.

Ej, meita, ganos,
Jem suni līdzi!
Se se sunīti,
Pinkuļu asti!
161 [Kabiles Kld].

50948.

Mazs puisītis, balts sunītis
No egliena iztecēja.
Sunim devu maizes nuku,
Puisim savu pātadziņu.
Sunīts manus lopus gana,
Puisīts mani kaitināja.
68 [Cieceres Kld].

50949.

Nevesela tā druviņa,
Kur ganiņi gaŗām dzina:
Ne teliņa neiegāja,
Jau sunītis pārtecēja.
378 [Seces Jk].

50950.

Sunīšam, Krancīšam,
Biezu maizes rieku devu;
Tas bij mans ganītājs
Lietainā laiciņā.
405 [Smiltenes Vlk].

50951.

Suneišami maizes devu
Pa lelam gobalam;
Suneits mani paleidzēja
Bruoļa gūvis nūganeit;
Bruoļa gūvis labi ēda,
Pate veju vaiņuciņu.
358 [Rugāju Abr].

50952.

Suneit, munu vabaleit,
Paleidz gūvu pīganeit!
Kad as cepšu kvīšu maizi,
Tjav izcepšu kukuleiti.
170 [Kapiņu D].

50953.

Viena pati govis ganu
Ar raibo kucēniņu.
Rasā man kājas sala,
Migla bira vainagā.
203 [Kurmenes B].

j) Vilks

29418.

Ai vilciņ gaŗkājīti,
Palaid rikšus silmaliņu:
Tur aizdzina ciema gani
Div' pulciņi balt' aitiņu.
325 [Secē (Seces pag. Jk)].

29419.

Ai vilciņ, nenes kazu,
Man ir barga sveša māte.
Tu aiznesīs', apēdīsi,
Man pietrūka gada algas.
76 [Gatartā (Gatartes pag. C)].

29420.

Aunies kājas, vilka bērns,
Lēksim sila gabaliņu,
Tur ganīja ciemu gani
Dūņezera maliņā.
Ķersim vienu aveniņu
Ar visiem radziņiem,
Ar visiem radziņiem,
Ar visiem nadziņiem.
No nagiem kungiem kurpes,
No ausīm naudas maki;
No avina radziņiem
Ģēģerim stabulītes.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

29421.

Grietiņa, meitiņa,
Dzen kazas kūtī:
Spigacis raugās
Caur lazdu krūmu.
360 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

29422.

Kal, kalēj, ko kaldams,
Nokal man atslēdziņu:
Vilkam mute jāaizslēdz,
Lai ganiņu neklidzina.
330 [Kaldabruņās (Rubenes pag. Il)].

- 386 -

29423.

Kam, ganiņi, nedzināt,
Kur vakar dzīrāties?
Vilciņš gauži noraudāja,
Uz cintiņas tupēdams.
18 [Kliģenē, Meņģelē, Plāterē (Zaubes, Meņģeles un Plāteres pag. Rg)].

29424.

Ko tu, dzeni, klikstināji,
Ko tu man pasacīji?
- Es, meitiņa, tev pasaku,
Sargāj savu ganībiņu!
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

29425.

Kur, vilciņi, tu ķilpini
Rītā agri rasiņā?
- Uz Meņģeli, uz Meņģeli,
Uz Meņģeļa sivēniem.
1271 [Litenē (Litenes pag. Md)].

29426.

Ku, vilcī, tu tecēji,
Kaula pieši kājīnā?
- Es tecēj' uz jūrmali
Pie jūrmales aitīnām.
Jūrmalē taukas aitas,
Reņģu galvām nobarotas.
61 [Mazsalacā (Mazsalacas pag. Vlm)].

29427.

Liela gaŗa, sausa egle
Par celiņu nolūzuse.
Lai tik gaŗš vilka ceļš,
Kā šis egles augumiņš;
Lai sakalst vilkam zobi
Kā sausie egles zari!
113 [Alūksnē].

29428.

Ruds, pelēks attecēja
Pie manām aitiņām;
Es parādu kucēnam -
Ruds, pelēks eglienē.
208 [Ēdolē (Ēdoles pag. Vp)].

29429.

Soka vilki tacādami:
Takam visi reiz'eit'ē!
Izdz'ērduši Lītavā
Pa grošam siv'āniņu.
422 [Līvānu pag. D].

29430.

Z'eil'e dzīd oporā,
Līk gonim sorguotīs:
Sorg' jāriņa, kazl'āniņa,
Sorgoj' sovu vainaciņu!
422 [Līvānu pag. D].

29431.

Zīlīte žubīte,
Tā laba māsiņa,
Tā lika ganiem
Sargāties.
Žagate, palaine,
Tā sauce vilku,
Tā sauce vilku,
Kur gani gana.
41 [Stukmaņos (Pļaviņās Rg)].

1. Žagatai, maitai,
Skangalu mēle,
Pateica vilkam,
Kur gani gana.
317 [Lindē (Birzgales pag. Rg)].

29432.

Trīs nāburgi kāzas dzēra
Smalkā ladzu krūmiņā:
Vilks brūtgāns, kaza brūte,
Mans Krancīts vakarains.
871 [Liepkalnes apk. (Liepkalnes pag. Md)].

50954.

Ai vilceņ, Dīva sunis,
Aptec myusu ganebeņu!
Aptecējis, nūsagrīzīs
Ko tys rotu skrytulēts.
466 [Vārkavas D].

50955.

Ai vilciņ, pelēcīt,
Neej vairāk jērus zagt!
Noķers tevis saimnieciņš,
Putēs tavis kažociņš.
605 [Skolas].

50956.

Ganiņam, nabagam,
Trejas bailes vasarā;
Bais' no vilka, bais' no lāča,
Bais' no pļavas saimenieka.
42 [Bauskas B].

- 387 -

50957.

Kaļvīt, kaļ kū koldams,
Nūkaļ maņ etslēdziņ!
Saslēgsim vylkam kuojas,
Lai ganiņu naspydzyna.
489 [Vidsmuižas (Vidsmuižas, Gaļānu) Rz].

50958.

Klīdzit, goni, klīdzit, goni,
Vylks nūnese vuciniņu!
Byutu es paklīguse,
Maņ ar puikim juotrokoj.
89 [Dricēnu Rz].

50959.

Ko, vilciņi, tu domāj',
Uz cinīša tupēdams?
Vai domāj' jērus zagt,
Vai kaimiņa kumeliņ's?
81 [Dauguļu Vlm].

50960.

Kur, vilciņ, čulčināji
Rītā agri rasiņā?
Uz jēriem, kumeļiem,
Uz (tiem) ziemas suvēniem.
115 [Galgauskas Md].

50961.

Kur, vilciņi, tu tecēsi,
Zābaciņus krapšinot?
Teku ciema jērus zagt,
Lai bij laba brokastiņ'.
467 [Vārmes Kld].

50962.

Kur, vilciņi, tu tecēsi
Basajām kājiņām?
Uz siliņu, aiz mežiņa,
Pie baltām aitiņām.
477 [Vecpils Lp].

50963.

Kur tu skrīsi, sierma cyuka,
Ar tuom zalta tupeļom?
Skrīš' uz Rāzņi sūdētūs:
Vylks apjādja sievēneņus,
Cyuka, sūda dabuojusja,
Īlīk vylku palicā.
365 [Sakstagalas Rz].

50964.

Moksoj, Dīveņ, munu naudu,
Munu gonu klīgumeņi:
Luočam tupu daguneņi,
Vylkam lūpu naredzjāt.
73 [Ciblas (Eversmuižas) Ldz].

50965.

Nu ir laiks, nu ir laiks
Vilkam iet ganībās:
Ciema suņi apguluši,
Zeltenītes apsēdušas.
507 [Zalves (Lielzalvas) Jk].

50966.

Nu guļ suņi, un guļ lopi
Nu guļ pašī ganītāji;
Nu bij laiks vilciņam
Aitai zobus izskaitīt.
350 [Ropažu Rg].

50967.

Sargies, mana avetiņa,
Sargies, mana avetiņa!
Lai vilciņš, lai vilciņš,
Lai vilciņš nedabū.
103 [Džūkstes (Džūkstes-Pienavas) Jg].

50968.

Vakar pierku boltu kozu,
Šudin vylki nūstrumpjā;
Tī maņ beja skoņi rogi,
Tī sorkoni sapadzeņi.
73 [Ciblas (Eversmuižas) Ldz].

50969.

Vilciņš ēde vucineņu
Palākdams, palākdams.
Es nu vylka prūjom bāgu,
Pabāgdama, pabāgdama.
414 [Stirnienes Rz].

50970.

Žogota, rogona,
Nasok vylkam,
Kur goni gona,
Kur dyumi kyup!
Tī goni gona,
Tī dyumi kyup.
18 [Andrupenes Rz].

1. Žogota, rogona,
Skolgola mēle,
Nasoki, nasoki,
Kur goni gona!
Aiz pūra, aiz meža,
Ignata pļavā.
605 [Skolas].

- 388 -

2. (Žogota), rogona,
Skongolu mjāļa,
Nasoki vylkam,
Kur goni gona!
Tī goni gona
Pi lozdu kryuma.
89 [Dricēnu Rz].

3. Žogota, rogona,
Pypuru pīsta,
Nasaki vylkam,
Kur goni gona.
604 [Dažādi iesūtītāji].

4. Žogota, rogona,
Skolgola mēļe!
Kam pasacīj' vylkam,
Kur goni gona?
Tur goni gona,
Kur suņi rej.
170 [Kapiņu D].

50971.

či či zīlīte,
Velns tavā sirdī!
Tu sacij' vilkam,
Kur gani gāj'.
211 [Ļaudonas Md].

k) Svētdienas gani

29433.

Dod, Dieviņi, lietum līt,
Nejās puiši pieguļā,
Būs manām telītēm
Svētu rītu āboliņš.
95 [Odzienā, Vietalvas (Odzienas pag. Md)], 407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

29434.

Dzen ganos, brāļa sieva,
Jele vienu svētu rītu!
Izdzinuse vienu rītu,
Brālim pļavu noganīji;
Izdzinuse otru rītu,
Sava tēva rudzu lauku.
182 [Aizputes un Kuldīgas apriņķos)].

29435.

Duš, ēdat, man' gosniņas,
Tai mazā zālītē!
Svētu rītu, tad būs vaļas,
Tad laidīšu ābulā.
1880 [Jaunmuižā (Lutriņu pag. Kld)], 224 [Kabilē (Kld)].

1. Duš, ēdat, man' gosnīnas,
Tai mazāi zālītēi!
Pa nedēļu svētrītīnis,
Tad es dzīšu ābolāi.
Kad aizdzinu ābolāi,
Ron' ābolu noganītu;
Mīļa Māŗa noganījse
Ar savām raibaļām.
164 [Dunalkā (Dunalkas pag. Azp)].

2. Ēdat, manas raibaliņas,
Ir to pašu pura grīsli!
Rītu būs svēta diena,
Tad laidīšu ābolā.
120 [Gaujienā (Gaujienas pag. Vlk)].

29436.

Es atradu atradienu,
Svētu rītu ganīdama:
Kur Dieviņis jostu joza,
Tur nokrita zobeniņš.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

29437.

Pate iešu svētu rītu
Sav' telīšu paganīt;
Nesūtīju drauga bērna,
Lai nedzirdu ļauna vārda.
134 [Sinolē (Sinoles pag. Vlk)].

29438.

Pate gāju ganiņos,
Nesūtīju liecinieka;
Liecinieks skauž un lād,
Manas govis ganīdams.
88 [Liezerē (Liezeres pag. Md)].

29439.

Pate gāju svētu rītu
Savu govju paganīt,
Nesūtīju drauga bērna,
Lai negulda atmatā.
207 [Dundagā (Dundagas pag. Vp)].

29440.

Skaisti zied pureniņi
Ezeriņa maliņā;
Tur es dzīšu svētu rītu
Raibas govis paganīt.
325 [Secē (Seces pag. Jk)].

29441.

Svētdien, gani, nedzeniet
Tāļajās ganībās:
Svētdien Dievis baznīcā,
Dieva suņi medībās.
324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)], 3301 [Pilskalnē (Pilskalnes pag. Il)].

- 389 -

29442.

Lielu skādi padarīju,
Svētu rītu ganīdama:
Puišam ceļu pārtecēju,
Brāļam pļavu noganīju.
2291 [Sasmakas novadā (Ārlavas pag. Tl)].

29443.

Svētu rītu ganos gāju:
Divi grēki padarīju:
Kalpam linus noganīju,
Puišam roku nogulēju.
24 [Lēdurgas draudzē].

29444.

Svētu rītu ganos gāju,
Ganu ceļa maliņā.
Dažu labu pavadīju,
Nevar' sava sagaidīt.
17 [Ķēčos (ķēču pag. Rg)].

29445.

Svētu rītu ganos gāju,
Ganīj' ceļa maliņā;
Ganīdama nolūkoju,
Kādi gāja baznīcā:
Citi gāja zābakos,
Cits vecās vīzītēs.
38 [Siguldā (Siguldas pag. Rg)].

1. Ik svētdienas ganos gāju,
Ganīj' ceļa maliņā.
Ganīdama nolūkoju,
Kā iet puiši baznīcā:
Tēva dēli vīzēm gāja,
Kalpa puiši zābakos.
47 [Ārciemā (Pāles pag. Vlm)].

29446.

Svētu rītu ganos gāju,
Ganīj' ceļa malīnā;
Gaŗām gāja sveši ļaudis,
Lai nesauca snaudalīn'.
61 [Mazsalacā (Mazsalacas pag. Vlm)].

29447.

Svētu rītu ganos gāju,
Lielu skādi padarīju:
Noganīju brāļam pļavu,
Tautu dēlam rudzu lauku.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

1. Svētu rītu ganos dzinu,
Dažam skādi padarīju:
Tēvam pļavu noganīju,
Tautiešame banda lauku.
167 [Kazdangā (Kazdangas pag. Azp)].

29448.

Svētu rītu ganos gāju,
Miglu tinu kamolā;
Kad ieraugu svešus ļaudis,
Ar migliņu aplaidos.
931 [Meirānos (Meirānu pag. Md)], 107 [Vietalvā (Vietalvas pag. Md)], 335 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

1. Es migliņu ietinos
Audekliņa kamolā;
Kad tautiņas ieraudzīju,
Ar migliņu aplaidos.
224 [Kabilē (Kld)].

2. Jāņu rītu ganos gāju,
Miglu tinu kamolā;
Kad redzēju tautu dēlu,
Tad migliņu risināju.
215 [Ugālē (Ugāles pag. Vp)].

29449.

Svētu rītu ganos gāju,
Mici liku galviņāi.
Saka tautas gaŗjādamas:
Sieva gana, ne meitiņa.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

29450.

Cytus muosys t'ērgā guoja,
Es izguoju gan'eņūs;
Man māmeņa gūvi d'ev'e
Vīna reita gan'ējumu.
422 [Līvānu pag. D].

29451.

Citi gāja baznīcāi,
Es telīšu ganiņos.
Lai Dievs deva tik telīšu,
Cik ļautiņu baznīcāi.
181 [Cīravā (Cīravas pag. Azp)].

29452.

Citi gāja baznīcā,
Es telīšu paganīt.
Citiem Dieva lūgumiņš,
Man telīšu ganījums.
17 [Ķēčos (ķēču pag. Rg)].

50972.

Cytis meitys tiergā guoja,
As izguoju ganeņūs;
Kab i maņ cik taleišu,
Cik muoseņu tierdzeņī.
265 [Mērdzenes (Michailovas) Ldz].

1. Vysas meitas tiergā guoja,
Es, meitiņa, ganeņūs;
Kab maņ byutu cik telīšu,
Kai meitiņu tierdziņā.
314 [Pildas Ldz].

- 390 -

2. Cytas meitas tiergā guoja,
Es izguoju ganeņūs;
Cytam meitam tierga nauda,
Maņ māmeņa gūvi djavja.
182 [Kaunatas Rz].

3. Cytas meitas opluotā,
Es muotei gūves gonu;
Man mamiņa gūvi devja,
Par opluota ganījumu.
326 [Preiļu D].

4. Cytas meitas tiergā guoja,
Es izguoju ganeņūs;
Ka es guoju tauteņuos,
Man īdeve raibalīti;
Man īdeve raibalīti,
Tierga dīnas ganējūmu.
605 [Skolas].

50973.

Ēdiet, manas raibas go(v)s,
Šādu tādu pura zāli!
Kad atnāks svēta diena,
Tad iedzīšu dābolā.
56 [Birzgales (Lindes) Rg].

50974.

Kas iz tiergu, kas iz tiergu,
As iz tiergu ganeņūs;
Salasēsja vacys veizis,
As par kolnu pakaļī.
522 [Zvirgzdienes Ldz].

50975.

Mauroj gūvis, vēkš vuškiņas,
Svāta Muore gonūs dzyna
Svātu reitu paganīt.
466 [Vārkavas D].

50976.

Pati iešu, pati iešu,
Svētu rītu ganiņos,
Pati gov's padzirdīšu
Avotiņa lejiņā.
552 [Madona Md apr.].

50977.

Pie tēviņa nestāvēšu,
Tēvam mazas novadiņas;
Es aplaidu svētu rītu
Visapkārt ganīdama.
364 [Sakas (Upesmuižas) Azp].

50978.

Svētu rītu ganos gāju,
Lielu skādi padarīju:
Brāļam pļavu noganīju,
Taut(u) dēlam rudzu lauk'.
Brālīts pļavu gan piecieta,
Tautiets lauku gan necieta.
335 [Puzes Vp].

50979.

Svētu dienu ganos gāju,
Puišam bandas noganīju.
Puišam deva saiminieks,
Kas manām telītēm?
564 [Salacgrīva Vlm apr.].

50980.

Svētu rītu ganos gāju,
Liela ceļa maliņā;
Brauc Laimīte pa celiņu,
Nomet zīļu vaiņadziņ(u).
316 [Piltenes Vp].

50981.

Svētu rītu ganos gāju
Kalpa druvas ēdināt;
Ne kalpiņš kungam deva,
Ne ganam gabaliņ(u).
119 [Gaujienas Vlk].

50982.

Es zinaj savu darb,
Man jaiet govs slaukt,
Es negrib svētu rīt
Bez bundul ganos iet.
200 [Kuldīgas Kld].

l) Ganu meita un tautas

29453.

Ai baltā māmuliņa,
Ruden bail ganos iet:
Krīt lapiņas, rej sunīts,
Šķit' tautiņas sajājot.
322 [Saukā (Saukas pag. Jk)].

29454.

Ai Dieviņ, ai Dieviņ,
Apsnaužos ganīdama;
Noskatās ciema puiši,
Kumeliņus ganīdami.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

- 391 -

29455.

Vai Dieviņ, kur nu iešu,
Kunga lopus ganīdama!
Kad tautiets gadītos,
Ietu galvu saņemdama.
349 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

29456.

Ai cūciņa nabadzīte,
Es tev' vaira neganīšu:
Ik dieniņas tautas jāja
Pa manām ganībām.
324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)].

29457.

Arejiņš laukē ara,
Ābolains kumeliņš.
Laiž, māmiņa, nu man tīk,
Nu es iešu ganiņos!
222 [Garlenē (Vandzenes pag. Tl)].

29458.

Atdzen šurpu, tautu meita,
Pa līčiem ganīdama!
Es tev gribu palīdzēt
Raibas govis paganīt.
324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)].

29459.

Auga man raibaliņas
Kā raibās cielaviņas.
Lūdz, tautiet, savas laimes,
Lai aug bēri kumeliņi!
311 [Dzērvē, Susējā, Dignājā (Saukas Jk, Susējas Il, Dignājas Jk pag.)].

29460.

Augat mani, mellas goves
Ar baltām mugurām,
Tās raženi piederēja
Tautu dēla ganīklās.
224 [Kabilē (Kld)].

29461.

Balta balta ganu meita,
Balta piena pieēdusi.
Eita, puiši, laidarī
Pie baltās ganu meitas!
931 [Meirānos (Meirānu pag. Md)].

29462.

Balts sunīts, balta kaza,
Balta pate gana meita;
Pilli krūmi tautu dēlu,
Es tā viena zeltainīte.
171 [Tāšu Padurē (Kalvenes pag. Azp)].

29463.

Brēc aitiņa, mauj gotiņa,
Pura malu tekādamas.
Dievs, sodīj tautu dēlu,
Kas aizveda ganītāju!
305 [Vīkstenē (Stelpes (?) pag. B)].

29464.

Der', māmiņa, citu ganu,
Es ganos vairs neiešu:
Tautu puiši vazājās
Pa manām ganībām.
347 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

29465.

Dzen ganos, ganu meita,
Negaid' mana brāleliņa;
Dabūs' manu brāleliņu
I ganosi izdzīdama.
324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)].

29466.

Dzen ganos, ganu meita,
Sedzies baltu paladziņu!
Es astāju sav' bāliņu
Kumeliņu seglojot.
322 [Saukā (Saukas pag. Jk)].

29467.

Dzeniet, gani, kur dzīdami,
Uz čūšļiem, Pendeŗiem:
čūšļos bija skaists Jānītis,
Pendeŗos Indriķītis.
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

29468.

Ēdat, mana brāļa govis,
Es jūs ilgi neganīšu:
Man kājiņas sen apautas,
Sen aizjūgti kumeliņi.
42 [Suntažos (Suntažu pag. Rg)].

29469.

Ēdat, manas brāļa govis,
Ilgi jūsu neganīšu,
Šovasar vien ganīšu,
Tad aiziešu tautiņās.
6 [Annas muižā (ķēču pag. Rg)].

29470.

Ej ganos, ganu meita,
Es ganos vairs neiešu:
Ar tautieti saderēju
Diža ceļa maliņā.
208 [Ēdolē (Ēdoles pag. Vp)].

- 392 -

29471.

Es aizdzinu ganīdama
Aiz lielaja tīrumiņa,
Atskan mana valodiņa
Pie daiļaja arājiņa.
401 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

29472.

Es atradu ganīdama
Baltu diega kamoliņu;
Tur satinu puiša domas
Tanī diega kamolā.
298 [Mežotnē (Mežotnes pag. B)].

1. Es atradu ganīdama
Zaļa zīda kamoliņu;
Ar to vilku puišam domas
Pa matiņu galiņiem.
325 [Secē (Seces pag. Jk)].

2. Es atradu ganīdama
Zaļu zīda kamoltiņu;
Ar to sēju puišiem domas
Pie kuplaja ozoliņa.
325 [Secē (Seces pag. Jk)].

3. Es dabūju ganīdama
Baltu diegu kamoltiņu;
Es piesēju puišu dusmas
Pie zaļaja ozoliņa.
328 [Valles muižā (Taurkalnes pag. B)].

4. Es uzgāju ganīdama
Varen daiļu ozoliņu;
Tur piesēju puišu dusmas
Ar sarkanu dzīpariņu.
327 [Taurkalnē un Jaunjelgavas apkārtnē (Taurkalnes pag. B un Jaunjelgavas Jk apkārtnē)].

29473.

Es atradu ganīdama
Birzī zaļu ozoliņu;
Datecēju, apsaskāvu,
Šķitu savu arājiņu.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

29474.

Es atradu ganīdama
Zīda diegu kamoltiņu:
Es nopirku tautu dēlu
Ar visiem tīrumiem.
322 [Saukā (Saukas pag. Jk)].

1. Es atradu ganīdama
Divi zelta gabaliņi;
Es nopirkšu tautu dēlu
Ar visiem tīrumiem.
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

2. Es atradu ganīdama
Zīda diegu kamolīti;
Es nopirku Rīgas pili
Ar visiemi vāciešiem.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

3. Es atradu ganīdama
četru lapu āboliņu;
Es nopirku arājiņu
Ar visiem tīrumiem.
137 [Tirzā (Tirzas pag. Md)].

4. Es dabūju zirgganos
Zelta diega kamoliņu;
Es nopirku tautu meitu
Ar visām telītēm.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

29475.

Es atradu ganīdama
četru lapu dāboliņu.
Dievs dod man satikties
Ar godīgu tēva dēlu!
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

29476.

Es bij' meita, man bij govs,
Es tā piena netērēju;
Sieru sēju, puišiem devu,
Lai ap mani knakstījas.
931 [Meirānos (Meirānu pag. Md)], 95 [Odzienā, Vietalvas (Odzienas pag. Md)], 134 [Sinolē (Sinoles pag. Vlk)], 325 [Secē (Seces pag. Jk)], 342 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē], 400 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

29477.

Es dabūju ganīdama
Dzeltān' zīda kamoliņu;
Es dabūšu arājiņu
Dzeltāniemi matiņiem.
135 [Smiltenē (Smiltenes pag. Vlk)].

29478.

Es dabūju ganīdama
Zaļa zīda kamoltiņu;
Tur savam mīļākam
Zīdautiņu norakstīju.
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

29479.

Es dabūju ganīdama
Skujām austu nēzdaudziņu;
To es došu tautiešam
Pirmajā jājumā.
302 [Rundālē (Rundāles pag. B)].

29480.

Es nebiju cūku ganis,
Ne atraiša līgaviņa;
Aveniņu ganiņš biju,
Jauna puiša līgaviņa.
181 [Cīravā (Cīravas pag. Azp)].

- 393 -

29481.

Es pacēlu ganīdama
Balta buka raģelīti,
Ar to gāju svētu rītu
Ar puišiem trilināt.
205 [Ciecerē (Cieceres pag. Kld)].

29482.

Es redzēju gana meitu,
Govis slauca ganīdama,
Dzirdīj' ciema puisēniņu,
Sev audzēja arājiņu.
88 [Liezerē (Liezeres pag. Md)].

29483.

Es redzēju ganīdama,
Putniņš putnu dzenājās;
Vai es biju ne meitiņa,
Ka man's puiši nedzenāja?
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

29484.

Es redzēju ganīdams,
Putniņš putnu trenkājās.
Lai es būtu ne puisītis,
Ja es meitu netrenkātu!
109 [Vestienā (Vestienas pag. Md)].

29485.

Es savām gosniņām
Baltābola saiti viju;
Kad es gāju tautiņās,
Pakaļ nāca īdēdamas.
224 [Kabilē (Kld)], 345 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

29486.

Es savām telītēm
Āboliņa valgu viju;
Vienu vedu tautiņās,
Citas lēca pakaļā.
1181 [Dūres pagastā (Vlk)].

29487.

Es uzgāju gana meitu
Birzē galvu sukājot;
Zīda mati, zelta ķemme,
Sudrabiņa suseklīts.
27 [Mālpilī (Mālpils pag. Rg)].

29488.

Es uzgāju ganīdama
četru lapu āboliņu;
Lai Dievs dod man aiziet
četru brāļu ietaļās!
121 [Gulbenē (Md)].

29489.

Es cūciņu ganītāja,
Es cūciņu barotāja,
Man papriekšu precenieki
Kā tai govju ganītei.
309 [Biržos (Biržu pag. Jk)].

29490.

Gani lopus, tautu meita,
Gani manus kumeliņus:
Kad es braukšu baznīcā,
Ņemšu vāģu stūrītī.
1181 [Dūres pagastā (Vlk)].

29491.

Ganīdama es uzgāju
Divi puiši pieguļā;
Es vidū ielaidos,
Siltumiņa gribēdama.
376 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

29492.

Ganiņš biju bāliņam,
Ne druvā gājējiņa;
Ja grib tautas, lai ved mani,
Ganos iešu, ne druvā.
134 [Sinolē (Sinoles pag. Vlk)].

29493.

Ganos dzinu, nūju ņēmu,
Ripu metu vācelēi:
Kas tā laba ripāšana
Ar tiem ciema puišeļiem!
144 [Gaviezē (Gaviezes pag. Lp)].

29494.

Ganos gāju, ganiņš biju
Es savos bāliņos;
Kad izgāju tautiņās,
Citi gani ganos gāja.
88 [Liezerē (Liezeres pag. Md)].

29495.

Ganos gāju, govis slaucu,
Pate piena netērēju:
Sieru sēju, puikām devu,
Tie man lopus paganīja.
137 [Tirzā (Tirzas pag. Md)].

29496.

Ganos gāju, kreklus šuvu,
Pie ozola mērodama,
Lai aug mans arājiņš
Ozoliņa šmīdrumiņu.
2541 [Vīnšeņķos (Struteles pag. Tk)].

- 394 -

29497.

Ganos gāju, skaista augu,
Dažam sirdi ēdināju:
Vecam ceļu parādīju,
Jaun' ar suni pucināju.
15 [Jaunpilī (Zaubes pag. Rg)], 75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

1. Lielas meitas ganos gāja,
Lielu grēku padarīja:
Puis' ar suni norīdīja,
Vecam ceļu nerādīja.
325 [Secē (Seces pag. Jk)].

29498.

Ganu meita ganos dzina,
Neba viena paganīja:
Brāleliņš palīdzēja,
Arājiņus stādīdams.
3301 [Pilskalnē (Pilskalnes pag. Il)].

29499.

Gosniņ mana līkraģīte,
Munis abām viens mūžiņš:
Tevi kava, mani veda
Tai vienā rudenī.
185 [Lielezerē (Ezeres pag. Kld)].

1. Es meitiņa, tu kaziņa,
Mums abiem viens vakars:
Tevi kava, mani veda
Tai vienē vakarē.
217 [Ārlavā (Ārlavas pag. Tl)].

2. Tu kaziņa, es meitiņa,
Abām viens vakariņš:
Tevi lika uz galdiņa,
Mani galda galiņā.
208 [Ēdolē (Ēdoles pag. Vp)].

29500.

Gotiņ mana raibaļiņa,
Kam tu kāpi kalniņā?
Kam tu kāpi kalniņā,
Kam tautām rādījies?
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

29501.

Grāvju grāvjus izganīju,
Jaunu puišu meklēdama,
I tad puišu nedabūju,
Dzin' uz māju raudādama.
109 [Vestienā (Vestienas pag. Md)].

29502.

Ik dieniņas ganos gāju
Ik svētdienas baznīcā;
Ganos gāju, skaista augu,
Baznīcā rādījos.
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

29503.

Ik dieniņas ganos gāju,
Ik svētdienas baznīcā;
Kur ellē ciema puiši,
Ka tie manis neredzēja.
28 [Nītaurē (Nītaures pag. Rg)].

29504.

Ik rītiņa saule lēca
Caur ābeļu lapiņām;
Ik dieniņas tautas jāja
Par manām ganībām.
303 [Svitnē (Svitenes pag. B)].

29505.

Ik svētdienas ganos gāju,
Mīļa drauga gaidīdama;
Dažu labu pavadīju,
Sava drauga neredzēju.
15 [Jaunpilī (Zaubes pag. Rg)].

1. Lai ganīju, kur ganīju,
Ganīj' ceļa maliņā;
Tur ieraugu dažu labu,
Tur ir savu sagaidīju.
18 [Kliģenē, Meņģelē, Plāterē (Zaubes, Meņģeles un Plāteres pag. Rg)].

29506.

Ko, nelieti, vazājies
Pa manām ganībām?
Ne te tavi gani gana,
Ne gul tavi pieguļnieki.
224 [Kabilē (Kld)].

1. Ko, nelieti, vāzājies
Pa manām ganībām?
Ne te tavi gani gana,
Ne te tavi pieguļnieki;
Purvā tavi gani gana,
Ellē tavi pieguļnieki.
17 [Ķēčos (ķēču pag. Rg)].

29507.

Ko, nelieti, vazājies
Pa manām ganībām?
Vai gribēji zirgus zagt,
Vai gotiņu raibaliņu?
298 [Mežotnē (Mežotnes pag. B)].

- 395 -

29508.

Ko, nelieti, vazājies(i)
Pa manām(i) ganībām?
Vai tu gribi jēru zagt,
Vai sivēnu kvīcināt?
281 [Ūziņos (Jēkabnieku pag. Jg)].

29509.

Ko, nelieti, vazājies
Pa manām ganībām?
Vai tu gribi jēru zagt,
Vai to pašu ganu meitu?
403 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

29510.

Ko, tautieti, vazājies,
Vai tie tavi govis vērši?
Mana tēva govis vērši,
Mana tēva ganībiņa.
347 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

29511.

Ko tu, kleņģi, vazājies
Pa manām ganībām?
Vai tu ačkis neredzēji,
Kur celiņš aiztecēja?
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

29512.

Kur tu jāsi, tautu dēls?
Zirgam aste neatsieta;
Visas manas ganībiņas
Kā ar slotu noslaucītas.
80 [Kalsnavā (Kalsnavas pag. Md)].

29513.

Māju meita vīra raud,
Ganu meita neraudāja;
Ganu meita neraudāja,
Tā dabūja ganīdama.
279 [Skurtsteņu muižā (Sesavas pag. Jg)], 362 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

29514.

Māte māte, gādā vīru,
Es vairs govju neganīšu:
Es redzēju ganīdama,
Putniņš putnu dzenājās.
73 [Dzērbenē (Dzērbenes pag. C)].

29515.

Māte māte, raugi ganu,
Es ganos vairs neiešu:
Aiz kalniņa lidināja
Div' pelēki vanadziņi.
2291 [Sasmakas novadā (Ārlavas pag. Tl)].

29516.

Man telītes kā briedaļas
Staigā ausis sacēlušas;
Tautu dēla kumeliņi
Staigā ausis nolaiduši.
1181 [Dūres pagastā (Vlk)].

29517.

Meža meita raudājās,
Mežā govis ganīdama.
Nāc pie mana bāleliņa,
Dabūs' liela tīrumiņa!
309 [Biržos (Biržu pag. Jk)].

29518.

Mīlēt mīl taut' āriņas
Viena rīta ganījumu:
Visi sīki žagariņi
Sudrabiņa lapiņām.
190 [Kuldīā].

29519.

Nākat, tautas, es atdošu
Savu otru gana meitu;
Ne tā man dziesmas stāsta,
Ne dziedāt palīdzēja.
30 [Ozolu muižā, Suntažu draudzē].

29520.

Neganīju purvmalī,
Ne celiņa maliņā:
Migla, rasa purvmalī,
Tautas ceļa maliņā.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

29521.

Neganīšu puriņā,
Ne celiņa maliņā:
Puriņāi govis zuda,
Pa celiņu tautas jāja.
295 [Grienvaldē (Zālītes pag. B)].

29522.

Pirmaļiņu, otaļiņu,
Tās ganīju bāliņos;
Kad aiziešu tautiņās,
Ganīš' trešu, trešaļiņu.
30 [Ozolu muižā, Suntažu draudzē].

29523.

Raibas vien man telītes
Zāģētiem radziņiem;
Es redzēju tautiņām
Zāģu kūti būvējam.
30 [Ozolu muižā, Suntažu draudzē].

- 396 -

1. Grieztas(?) vien man telītes
Grieztajiemi radziņiem:
Es redzēju tautu dēlu
Grieztu stalli darinot.
324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)].

29524.

Raugāt, māte, citu ganu,
Es ganos vairs neiešu;
Es vakar saderēju
Ar ciemiņu Jēkabiņu.
161 [Alšvangā (Alšvangas pag. Azp)].

29525.

Riet govs rītā,
Riet vakarā;
Prec meitu ruden,
Prec pavasar.
208 [Ēdolē (Ēdoles pag. Vp)].

29526.

Rieti, rieti, tu gosniņa,
Man nav vaļas rietināt,
Man jāiet uz klētiņu
Tautas dēlu sagaidīt.
63 [Sprēstiņos (Dauguļu pag. Vlm)].

29527.

Smuidru, gaŗu rīksti griezu
Kuplu kuplu virsotnīti,
Lai aug mans arājiņš
Sprogainiem matiņiem.
7 [Jaunbebros (Bebru pag. Rg)].

29528.

Te [Še] ir gani ganījuši,
Te [Še] ziediņi pabiruši,
Te [Še] ir mana līgaviņa
Ielociņus locījuse.
309 [Biržos (Biržu pag. Jk)].

29529.

Teic manim, tautu meita,
Kur tu tavas govis gani:
Tur es arī aizlaidīšu
Savus bērus kumeliņus.
216 [Ventspilī].

29530.

Tprr telīte raibuliņa,
Kam tu bļāvi vakarā?
- Tev sajāja precinieki
Ziliem zīda mēteļiem.
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

29531.

Tu, māmiņa, nezināji,
Ko meitiņa ganos dara:
Micīt šuva, dvielīt' ada,
Ārā ārda vainadziņu.
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

29532.

Tur es laidu ganīdama
Pie zaļiemi ozoliem,
Tur jāj puiši pieguļāi,
Visdaiļie tēva dēli.
28 [Nītaurē (Nītaures pag. Rg)].

29533.

Uz robežas ganīdama,
Ne rīkstītes nenogriežu,
Domājos pate būt
Robežnieka līgaviņa.
358 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

29534.

Uz robežas ganīdama
Trejād' laidu valodiņu:
Kādi ļaudis bildināja,
Tādu laidu valodiņu.
134 [Sinolē (Sinoles pag. Vlk)].

29535.

Vai tādēļ es ne meita,
Kad es kunga lopus ganu?
Kunga lopus ganīdama,
Top' bajāra līgaviņa.
3641 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

29536.

Visu dienu saraudāju,
Līcī cūkas ganīdama.
Māte sola baltu putru,
Man tās putras nevajag;
Māte sola baltu maizi,
Man maizītes nevajag;
Mātei nāca prātiņā -
Kazin meita vīra raud.
Ak tu Dievs, māmuļiņa,
Tā ir jauka valodiņa!
137 [Tirzā (Tirzas pag. Md)].

29537.

Visu dienu saraudāju,
Līcie cūkas ganīdama:
Citas meitas man' apsmēja,
Ka es vīra nedabūšu.
Skaista piere, veikla mēle,
Kādēļ vīra nedabūšu?
98 [Praulienā (Praulienas pag. Md)].

- 397 -

29538.

Ceļmalā vien ganīju,
Sav' bāliņu gaidīdama;
Tautu dēlu sagaidīju,
Sav' bāliņa nesagaidu.
97 [Vecpiebalgā (Vecpiebalgas pag. C)].

50983.

Brēc telītes, mau' aitiņas,
Skaņa pura maliņā.
Sodi, Dieviņ, tautu dēlu,
Kas noņēma ganītāju.
344 [Rembates Rg].

50984.

Ciema meitas ganos gāja,
Āvās liepu vīzītēs;
Mūsu puiši zābakos,
Iet meitiņas raudzīties.
109 [Ērķemes Vlk].

50985.

Citi gani purā gana,
Es ganīju tīrumā;
Tīrumā ganīdama,
Redzēj' tautas atjājam.
246 [Madlienas (Lielais) Rg].

50986.

Dzīva man ganu meita,
Skaista ganu villainīte;
Ja ved tautas, lai aizved
Ir gana villenīšu.
115 [Galgauskas Md].

1. Vediet tautas, nevediet,
Ganos iešu, ne druvā;
Dzīva man ganu snātne,
Dzīva ganu vilnānīt'.
322 [Praulienas Md].

50987.

Gonūs guoju, gaņa beju,
Gonu sedžu sedzineņu.
Atjuoj tautas, aizvad maņi,
Nūsadz gonu sedzineņi.
605 [Skolas].

50988.

Es atradu ganīdama
Triju zīda kamoltiņ'.
Ar to vienu govi pirku,
Ar otaru kumeliņ';
Ar to trešu nosapirku
Sev diženu arājiņ'.
322 [Praulienas Md].

50989.

Ēdat, manas brāļa govis,
Es jūs ilgi neganīš';
Vedīs mani šoruden,
Tad atstāšu bāliņam.
386 [Sidgundas (Rikteres) Rg].

50990.

Goni, goni, gonu meita,
Sorgi gūvu, sorgi vušku;
Sorgi gūvu, sorgi vušku,
Sorgi sova zeiļu vaiņuciņa!
326 [Preiļu D].

50991.

Ganīdama nosaviju
Rasenīšu vainadziņu;
Kad tautiešam roku devu,
Rasa bira rociņā.
263 [Mēmeles Jk].

50992.

Ganos gāja mūs' māsiņa,
Nejūt vairs pārietam.
Nu būs gani aizveduši
Ar tām gana villainēm.
372 [Sarkanmuižas Vp].

50993.

Ganos gāju, dzelkšņus plūcu,
Vecu buku ēdināju;
No rozēm kroniņ' pinu,
Jaunus puišus kaitināju.
129 [Gudenieku Azp].

50994.

Ganos gāju, ganiņš biju,
Iet pie vīra nedomāju;
Kad atnāca meitas gadi,
Ap manim puiši skraida.
3 [Adulienas Md].

1. Gonūs guoju, gaņa beju,
As ap svuotim nadūmuoju;
Kai atguo mārgys godi,
Ap mani svuoti kai strodi.
522 [Zvirgzdienes Ldz].

2. As, maitiņa, gonuos guoju,
As par puiša nabādāju;
Kad atnāca mergas godi,
Ap man' puiši tā kā strodi.
264 [Meņģeles Rg].

- 398 -

50995.

Ganos gāju, gane biju,
Īt pie vīra nadomāju;
Īt pie vīra nadomāju,
Jū vēl visi ganes sauca.
35 [Baltinavas Abr].

50996.

Ganos gāju, sieru sēju,
Devu puišiem apsmeķēt;
Devu puišiem apsmeķēt,
Lai ap mani knakstījās.
48 [Bērzaunes Md].

50997.

Kad es biju jauna meita,
Es bez govs nedzīvoju;
Sieru sēju, puišiem devu,
Puiši mani kutināja.
224 [Lielvārdes Rg].

50998.

Ganos gāju, sabāzos
Rācentiņus azotē.
Ne pats ēd', ne citiem dev',
Bet tik puišus kaitināj'.
81 [Dauguļu Vlm].

50999.

Ganu savu raibaļiņu
Miglainā rītiņā;
Tautiets mani apdziedāja,
Kalniņā stāvēdams.
114 [Gaiķu Kld].

51000.

Izganīju bērzu birzi,
Tad ielaižu lazdienā;
Šovasar tautu dēls
Man' auguma neredzēja.
286 [Nītaures Rg].

51001.

Izsagūla man telītes,
Savus ragus līdzinot;
Kuŗu vidu ragi līka,
Tur aizveda ganītāju.
378 [Seces Jk].

51002.

Kad es būtu zinājusi
Ruden' ieti tautiņās,
Es būt' savas raibas govis
Āboliņā ganījusi.
378 [Seces Jk].

51003.

Kā tās ciema meitas dzina
Uz tām mūsu ganībām?
Gan nedzina zāles dēļ,
Gan dzin' mūsu puišu pēc.
75 [Cirgaļu (Aumeisteru) Vlk].

51004.

Ko, ganiņi, jūs guļat,
Tad [Kad?] gosniņas neganāt?
Redzēs ciema bāleliņi,
Tautiņāsi nevedīs.
344 [Rembates Rg].

51005.

Ko tu, blēdi, blandījiesi
Pa manāmi ganībām?
Ik dieniņas mani suņi
Tavas pēdas lādināj'.
112 [Ezeres Kld].

51006.

Ko tu, lēli, vazājies
Par tām mūsu ganībām?
Ne te tava vieta bija,
Ne te tavi brāļi līda.
344 [Rembates Rg].

51007.

Kuo, buoliņ, tu te brauci,
Kuo tev te vajadzēja?
Ni te tovi goni gona,
Ni guļ tovi pīguļnīki.
228 [Liepnas (Lipnas) Abr].

1. Poli poli, leiti leiti,
Kam tu nāci šai zemē?
Ne te tavi gani gana,
Ne guļ tavi pieguļnieki.
344 [Rembates Rg].

51008.

Kupli, zaļi bērziņš auga
Gana ceļa maliņā.
Kas tam lapas izskaitīja,
Tas var ganu bildināt.
605 [Skolas].

51009.

Lai lūkoja, kur lūkoja,
Ganos mani nelūkoja:
Ganos man mells krekliņis,
Norūsējis vainadziņš.
197 [Krotes Lp].

51010.

Lūko mani, kur lūkodams,
Ganiņos vien nelūko;
Ganiņos slapjas kājas,
Noplīsuši lindraciņi.
23 [Ārlavas Tl].

- 399 -

51011.

Lūko, tautas, kur lūko,
Ganos mani nelūko:
Ganiņš biju, ganos gāju
Ar pelēku villainīt'.
513 [Zemītes Tk].

51012.

Nelūko man', tautiet,
Brāļu govju ganītāj'!
Ganos bij man kārklu vīzes,
Liepu lapu vainadziņš.
378 [Seces Jk].

1. Lūko mani, tautu dēls,
Ganos mani nelūko!
Ganos man bij kārkla vīzes,
Liepu lapu vainadziņš.
358 [Rugāju Abr].

51013.

Raugies, puisi, kur raugies,
Ganos meitu neraugies!
Ganos meita melnu muti,
Vējiņš matus plivināja.
72 [Cesvaines Md].

51014.

Mazas meitas ganos gāja,
Lielās gaida precinieku;
Gaida, gaida, nesagaida,
Iet uz ganiem raudādamas.
46 [Beļavas Md].

51015.

Māt māt, gādā vīr',
Es vairs cūkas neganīš';
Ja tu vīra negādās(i),
Es pie tevim nedzīvoš'!
206 [Lādes Vlm].

51016.

Māt māt, lūkā vīru,
Es vairs cūkas neganīš(u)!
Es redzēju ganīdama
Divus ciema balodīšus.
255 [Mārupes (Bieriņu) Rg].

51017.

Raibas govis ganījāsi
Lielajā dābolā.
Raibu govju ganītāja,
Tā būs mana līgaviņa.
378 [Seces Jk].

51018.

Raibas vin man telītes,
Jaunas vin ganituojas.
Tautīšam acis daga,
Caur kryumim verūtīs.
326 [Preiļu D].

51019.

Rīksti vien es nogriezu,
Uz robežu ganīdam';
Teicās mani robežnieki
Kā putniņu vārdzināt.
377 [Sāvienas Md].

51020.

Sorkona muna muoseņa,
Ar tautom runuodama;
Beja ādus kamaņ madu,
Pa lozdom ganeidama.
326 [Preiļu D].

51021.

Tautu dēlis man vaicāja:
Kādas govis man jāgan(a)?
Tēvam dule, mātei pieča,
Man pašai raibaļiņ(a).
214 [Lažas Azp].

51022.

Trīs vasaras ganos gāju,
Vienu govi ganīdama,
Ja grib tautas, lai ņem mani
Ar to ganu villainīti.
148 [Jaunpiebalgas C].

51023.

Uz rūbeža ganīdama,
Kreisū kuoju tricinuoju.
Kurs puisīts mani jems,
Lai mierst, kuojas kratīdams.
489 [Vidsmuižas (Vidsmuižas, Gaļānu) Rz].

51024.

Vīna pati gūvis gonu
Lela meža maliņā.
Navarēju, navarēju,
Trejotāji sīnu pļaunu.
50 [Bērzgales (Kuļņēvas-Labvāržu) Rz].

51025.

Nu ir laime, nu ir laime,
Viena pati ganu meita!
Nava laime, nava laime,
Trīs pļāvēji pļaviņā.
20 [Annenieku (Annasmuižas) Tk].

- 400 -

51026.

Nāc pie manis, tautu dēlis,
Viena pati ganu meita!
Nevar ieti, nevar iet,
Pļavā trīsi pļāvējiņi.
112 [Ezeres Kld].

51027.

Viena pati ganu meita
Ar mazaju šuveklīti,
Nieki nieki, ganu meita,
Divi siena pļāvējiņi.
141 [Ivandes Kld].

51028.

Viena pate ganu meita
Ar mello šunelīti.
Alelū ganu meita,
Pulkā pļāvu, nevarēju.
398 [Skrundas Kld].

51029.

Viena pat ganos gāj
Ar maze šunelīt;
Es būt gājs, nevare,
Talke pļāv, neattap.
445 [Ugāles Vp].

m) Dažādas ganu dziesmas

29539.

Ai baltā māmulīte,
Silā laba ganīšana:
Visu rītu noganīju
Ar sausām kājiņām.
327 [Taurkalnē un Jaunjelgavas apkārtnē (Taurkalnes pag. B un Jaunjelgavas Jk apkārtnē)].

29540.

Ej ganos, ganu meita,
Es ganos vairs neiešu,
Es noāvu ganu kājas,
Nosedz' ganu villainīti.
208 [Ēdolē (Ēdoles pag. Vp)].

29541.

Ej, māsiņa, tu ganos,
Tu ganos ieraduse;
I es ietu, i ierastu,
Kauns kulīti man nesāt.
326 [Taurkalnē (Taurkalnes pag. B)], 327 [Taurkalnē un Jaunjelgavas apkārtnē (Taurkalnes pag. B un Jaunjelgavas Jk apkārtnē)].

29542.

Es aizvilku vaŗa ķēdes
Gar manām ganiklēm,
Visi ciema ķipariņi
Tek gaŗām smilkstēdāmi.
161 [Alšvangā (Alšvangas pag. Azp)].

29543.

Es atradu ganīdama
četru lapu āboliņu;
Divi rāvu, div' atstāju
Jaunajai māsiņai.
344 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

1. As atrodu vacumā
Pieci zelta āboltiņi;
Divi rāvu, trīs atstāju
Jaunajai māsiņai.
85 [Lazdonā (Lazdonas pag. Md)].

29544.

Es atradu ganīdama
Vecas mātes cepurīti;
Ne rokā nepaņēmu,
Lai es veca nepaliku.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

1. As atradu vacumā
Vacu vara gabal'eņu;
Nadreikst'ēju rūkā ņimt,
Ka man' vacai napalikt'.
429 [Kārsavas pag. (Ldz)].

29545.

Es atradu uz celiņa
Skudras austu nēzdaudziņu.
Bāž, brālīti, kabatāi,
Nes manai māsiņai!
181 [Cīravā (Cīravas pag. Azp)].

29546.

Es brālīša ganu meita,
Ganu dienu, ganu nakti:
Dienu ganu raibas govis,
Nakti bērus kumeliņus.
161 [Alšvangā (Alšvangas pag. Azp)].

29547.

Es izaugu branga meita
Triju kungu robežās.
Kā es branga neizaugu,
Upes līčus ganīdama?
41 [Stukmaņos (Pļaviņās Rg)].

29548.

Es izdzinu ganīdama
Visas tautu apariņas;
Ne rīkstītes nenogriežu
Pa savam prātiņam.
401 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

- 401 -

1. Izstaigāju bērzu birzi,
Gana rīkstes meklēdama;
Nedabūju gana rīkstes
Pa manam prātiņam.
349 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

29549.

Es redzēju ganīdama,
Skudre vilka dzīpuriņu.
Vai skudrīte sagšas auda,
Vai locīja ielociņus?
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

29550.

Ganiet, gani, kur ganiet,
Silā vien neganiet:
Silā bija tēvu zeme
Deviņiem kalpiņiem.
421 [Taurupes pagastā (Rg)].

29551.

Gani gana ceļmalā,
Lūrmanītis krūmmalā.
Dievs dod ganu lūrmanim
Svina acis, alva kājas,
Svina acīm neredzēt,
Alva kājām nepanākt.
218 [Aizupē (Aizupes pag. Tk)].

29552.

Gani, gani, ganu meita,
Nelaid lopu labībā,
Šautīs tevi arājiņš
Ar ābeļu rīkstītēm!
88 [Liezerē (Liezeres pag. Md)].

29553.

Gani, gani, tautu meita,
Mana brāļa pļaviņē!
Aties manis bāleliņis,
Nosegs tavu villainīti.
224 [Kabilē (Kld)].

29554.

Gani, rīkstes nebraukāt,
Lai braucīja arājiņi,
Lai braucīja arājiņi,
Lai aug tīra labībiņa!
18 [Kliģenē, Meņģelē, Plāterē (Zaubes, Meņģeles un Plāteres pag. Rg)].

29555.

Gani, guns nekuriet
Piegulnieku gunkurā,
Lai kuŗ paši piegulnieki,
Savas laimes gribēdami!
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

29556.

Ganiņš gana ceļmalā,
Dievpalīga gribēdams.
Dievs palīdz ganiņam,
I celiņa gājējam!
3 [Aizkrauklē (Aizkraukles pag. Rg)], 75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

1. Ganiņš gana ceļmalā,
Dievpalīgu gaidīdams.
Dievs palīdz ganiņam!
Paldies ceļa gājējam!
Kas nedeva dievpalīgu,
Lai nes velnu mugurā,
Lai nes velnu mugurā,
Velna bērnus kabatā!
219 [Dzirciemā (Dzirciema pag. Tk)].

2. Ganiņš gana ceļmalī,
Dievpalīgu gaidīdams.
Brauc ar jodu, ceļa vīrs,
Kad nedevi dievpalīg'!
181 [Cīravā (Cīravas pag. Azp)].

29557.

Ganiņš gana ceļmalā,
Dievpalīgu gaidīdams;
Gaŗām brauca augsti kungi,
Tie nedeva dievpalīga.
190 [Kuldīā].

29558.

Ganiņš gana ceļmalē,
Dievpalīgu gaidīdams;
Kad nedeva dievpalīgu,
Laiž ar šautru mugurā.
216 [Ventspilī].

29559.

Ik dieniņas ganos gāju,
Ik svētdienas baznīcā;
Aiz laiskuma ganos gāju,
Aiz skaistuma baznīcā.
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)], 90 [Lodē (Kusas pag. Md)], 344 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

29560.

Ik dieniņas ganos gāju,
Ik vakarus pieguļā;
Tēvs man deva sirmu zirgu,
Māte govi raibaļiņu.
15 [Jaunpilī (Zaubes pag. Rg)].

29561.

Izganīju tautas birzi,
Ganu rīkstes nedabūju;
Dzinu brāļa ataugā,
Griežu kādu gribēdama.
126 [Kroņa Lejas pagastā (Lejasciema pagastā Vlk)].

- 402 -

1. Es izgāju bērzu birzi,
Vāģiem streņģes nedabūju;
Gāju brāļu ataugā,
Griežu kādu gribēdama.
2 [Aderkašos (Taurupes pag. Rg)].

29562.

Kas ganam krēslu cēla,
Kas darīja istabiņu?
Dievs ganam krēslu cēla,
Dievs darīja istabiņu.
216 [Ventspilī].

29563.

Kas ganam lika
Kokā kāpt?
Vells viņu dīdīja,
Ragana spaidīja.
391 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

29564.

Kas kait meža meitiņām
Mežā govis neganīt:
Kad bij vējš, aizvējā,
Kad saulīte, pakrēslī.
311 [Dzērvē, Susējā, Dignājā (Saukas Jk, Susējas Il, Dignājas Jk pag.)].

29565.

Kas kait meža meitiņām
Mežā govju neganīt:
Pa ogām, pa riekstiem,
Pa skābiem āboļiem.
309 [Biržos (Biržu pag. Jk)].

1. Šurpu diena, turpu diena
Mežinieka meitiņai
Pa ogām, pa riekstiem,
Pa skābiem āboļiem.
311 [Dzērvē, Susējā, Dignājā (Saukas Jk, Susējas Il, Dignājas Jk pag.)].

29566.

Kas to teica, tas meloja:
Kas ganam krēslu dos!
Sīki ciņi, rudakmeņi,
Tie ganam krēsli bij.
2291 [Sasmakas novadā (Ārlavas pag. Tl)].

1. Mīļa Māŗa man vaicāja,
Kas ganam goda krēslis.
Sila priede, rudakmens,
Tie ganam goda krēsli.
235 [Abavas muižā (Grenču pag. Tk)].

295661.

Ķiri, ķuti, musti, lauci,
Kur gulēji launadzīn'?
Vai pie priedes, vai pie egles,
Vai pie zaļa ozolīn'?
61 [Mazsalacā (Mazsalacas pag. Vlm)].

29567.

Lai ganīju, kur ganīju,
Ganīj' ceļa maliņāi;
Dažu labu pavadīju,
Bāleliņu sagaidīju.
3971 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

29568.

Māte, kājas apāvuse,
Sūta mani ganiņos.
Kur es iešu, māmuliņa,
Īsas kājas, plats vēders!
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

29569.

Māte mani ganos raida,
Es ganīt nemācēju,
Noganīju griķu druvu,
Baltābolu dēvēdama.
206 [Kuldīgas apriņķī].

295691.

Māte māte, raugi ganu,
Es ganos vairs neiešu:
Siliņš man kājas bada,
Krūms rauj manu vaiņadziņu.
1611 [Basos (Basu pag. Azp)].

29570.

Māte mani labi māca,
Ganiņosi stellēdama:
Griez rīkstīti, trauc rasiņu,
Lai nemirka ielociņi!
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

29571.

Mačs ar Kaču ganos gāja,
Āža rags kulītē.
Pūta Kača, neskanēja,
Kā skanēja Mačiņam.
30 [Ozolu muižā, Suntažu draudzē].

29572.

Pats ar pašu ganos gāja,
Tikpat škādi padarīja:
Cūkas pļavu izrakušas,
Teļi sienu apēduši.
310 [Dignājā (Dignājas pag. Jk)].

29573.

Rīkstītē vien pazinu
Netikušu ganu meitu:
Tā rīkstīte izdzenot,
Tā sētā sadzenot.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

- 403 -

29574.

Sasatika govju gane
Ar ūdeņa nesējiņu;
Balta bija govju gane,
Meln' ūdeņa nesējiņa.
324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)], 3301 [Pilskalnē (Pilskalnes pag. Il)].

29575.

Šis prasīja, tas prasīja,
Kas ganam kulītē.
Ganiņam kulītē
Zaķīts ausis skurināja.
344 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

29576.

Sila meita sila raud,
Siliņā ganīdama;
Es siliņa neraudātu,
Kaut mūžā neredzētu.
185 [Lielezerē (Ezeres pag. Kld)].

29577.

Skaisti dzied tautu meita,
Kalniņā stāvēdama;
Vēl skaistāki ganu meita,
Lejiņā ganīdama.
1311 [Apē (Vlk)].

29578.

Tālu laidu ganīdama,
Ar māsiņu saiešos;
Man aizgāja īsa diena
Ar māsiņu runājot.
207 [Dundagā (Dundagas pag. Vp)].

29579.

Te ganiņi ganījuši,
Te kūruši uguntiņu;
Te Dieviņš jostu joza,
Te pabira sudrabiņš.
215 [Ugālē (Ugāles pag. Vp)].

29580.

Tu kūmeņa, es kūmeņa,
Peisim žūgu par derveņi,
Lai tī myusu kristabārni
Nasakova ganeidami.
434 [Ludzas un Abrenes apr.].

29581.

Tu Anniņa, ganu meita,
Nesēdēji žagaros:
Žagaros mella odze
Deviņiem dzenoliem.
224 [Kabilē (Kld)].

29582.

Visi gani šai malā,
Kas viņā maliņā?
Dieviņš viņā maliņā
Ar gaŗo pātadziņu.
324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)].

51030.

Ak svuočiņa, tu svuočiņa,
Kur ir tova muomuliņa?
Ik dīniņu cyukys gona,
Ar puškeiti staiguodama.
170 [Kapiņu D].

51031.

Brīkš brīkš, brākš brākš,
Kas krūmos brikšināja?
Raibas govis brikšināja,
Zaļu zāli meklēdamas.
427 [Tadaiķu Lp].

51032.

Cielaviņa avis gana
Baltābola pļaviņā.
As tev lūdzu, cielaviņ,
Dod mun vienu dziedātāj'.
373 [Sarkaņu Md].

51033.

Dieviņš zin kādi gani
Aiz upītes līcītī:
Raibas govis, melni suņi,
Jaunas meitas ganītājas.
466 [Vārkavas D].

51034.

Dod, Dieviņ, lietum līt,
Najās puiši pieguļā.
As rītā izganīšu
Visas purvu purmalītes.
373 [Sarkaņu Md].

51035.

Doš, ēdat, manas govis,
Kālabad neēdat?
Vai neēdat tālabad,
Ka sērdienīts ganos gāja?
605 [Skolas].

- 404 -

51036.

Duš, ēdat, duš, ēdat,
Šī maze zālīte!
La staige ciem gan,
Mekle balt ābliņ.
518 [Zlēku Vp].

51037.

Dūdalniekam četras goves:
Divas doles, divas raģes,
Sargāties, jūs dolītes,
Ka jūs raģes nesabada!
127 [Grostonas Md].

51038.

Dzeguzīte, dievredzīte,
Man augot tautiņās [bāliņos?];
Kur es gāju ganīdama,
Viņa man pakaļ skrēja.
241 [Lubānas Md].

51039.

Es beju ganiņš nu svešas molas,
Ni maņ tāva, ni maņ muotes,
Ni maņ eistu bruoļeļeņu,
Ūzuls tāvs, līpa muote,
Veituļeņi bruoļeļeņi.
170 [Kapiņu D].

51040.

Es īkritu upītē,
Raibas gū(v)s ganīdama;
Nas upīte guduodama,
Tak mamiņa rauduodama.
89 [Dricēnu Rz].

51041.

Es mutīti nomazgāju
Katru rītu rasiņā,
Lai, gosniņas pārdzīdama,
Būtu tīra ganu meita.
548 [Liepāja Lp apr.].

51042.

Es noķēru cielaviņu,
Rītā govis ganīdama;
Otrajāji rītiņāji
Cielaviņa māmuliņu.
604 [Dažādi iesūtītāji].

51043.

Es, purvā ganīdama,
Birzī bērza rīksi griezu,
Lai nesaka sveša māte:
Es purvā ganījusi.
378 [Seces Jk].

51044.

Es saku, es saku,
Kur gani palika:
Div meži blakām,
Ķesele vidū.
204 [Kursīšu Kld].

51045.

Es savai māmiņai
Viena pati meitenīte,
Es savai māmiņai
Viena pati ganītāja.
604 [Dažādi iesūtītāji].

51046.

Es uzgāju ganīdama
Bišu austu nēzdaudziņu;
Gar kantēmi izrakstīts,
Vidū vaska ritulītis.
To taupīšu brālītim
Tautu meitas kaitināt.
535 [Grobiņa Lp apr.].

51047.

Ēdat, govis, siliņā,
Siliņā laba zāle;
Siliņā laba zāle,
Pilna baltu vijgrieznīšu.
405 [Smiltenes Vlk].

51048.

Ēdat, govis, siliņā,
Siliņā gārda zāle:
Siliņā rozes zied,
Atmatā magonītes.
269 [Mežmuižas Jg].

51049.

Ēdiet, govis, zaļu zāli,
Miniet kūlu kājiņām!
Zaļa zāle lieti der,
Kūla lieti nederēja.
56 [Birzgales (Lindes) Rg].

51050.

Ēdat, govis, zaļu zāli,
Kad spīd karsta saulīte,
Lai neteica sveša māte:
Atmatā guldināj'.
200 [Kuldīgas Kld].

51051.

Ēdit, gūvs, i pura zuoli,
Dzerit pura yudisneņu,
Lai nasoka sveša muote,
Ka gūteņas naādušas!
Paādušas, padzārušas,
Dīveņami pateikušas.
265 [Mērdzenes (Michailovas) Ldz].

- 405 -

51052.

Pūrā gūvis pīganēju,
Upē kuojas nūmozguoju;
Lai sacēja sveša muote:
Dabulai ganējuse.
236 [Līvānu D].

1. Pūrā gūvs pīgaņēju,
Rosā kuojis nūmazguoju;
Lai sacēja sveša muotje:
Duobulā ganējusje.
236 [Līvānu D].

51053.

Ēdit, gūs, pūra zuoli,
Dzerit pūra yudisneņi!
Gorda beja pūra zuole,
Soldons pūra yudisneņš.
314 [Pildas Ldz].

51054.

Gan dziedāju, gan raudāju,
To gosniņu ganīdam'.
To apēda sveši ļauži,
Ne kumosu nedaboj'.
16 [Alsungas (Alšvangas) Azp].

51055.

Gana meitas asariņas
Sabirušas lāmiņā.
Trīs gadiņus tā lāmiņa
Zelta miglu nomiglāja.
605 [Skolas].

51056.

Ganiņš biju, ganos gāju,
Mālu nesu kulītē;
Atsēdos pie eglītes,
Iztaisīju cilvēciņu.
605 [Skolas].

1. Šeit Aneite gonūs guoja,
Muolu nesja kuļeitī;
Atsasādus' pi ceļmiņa,
Taisa dzeivu ciļvēciņu.
143 [Jāsmuižas D].

2. Vecs ar veci gonūs guoja,
Muolu nesja ozūtē;
Asasāduš' uz akmiņa,
Taisa muola stabulītes.
389 [Silajāņu Rz].

51057.

Gani gana ceļmalā,
Dievpalīgu gribēdami;
Mazi mani bāleliņi -
Dievpalīga devējiņi.
539 [Jēkabpils Jk apr.].

51058.

Ganiņš gana ceļmalā,
Dievpalīga gaidīdams;
Gaŗām gāja lepni ļaudis,
Ne vārdiņa nerunāja.
350 [Ropažu Rg].

51059.

Ganiņš gana ceļmalā,
Dievpalīgu gaidīdams;
Ka neteiksi dievpalīgu,
Laižu suni mugurā.
141 [Ivandes Kld].

51060.

Ganas vien, ganas vien -
Kas mane ganme?
Div gosniņs, trīs aitiņs,
Viens pats bērs kumliņš.
518 [Zlēku Vp].

51061.

Ganīdama es atradu
Dreijāt' bērza biķerīt;
Uzjemdama nobučo,
Met' adekļa vācelē.
160 [Jūŗkalnes (Pilsbergas) Azp].

51062.

Gonu gūvis duobūlā,
Na plykāji vacaiņā;
Duobūlāji pīganēju,
Olūtāji padzirdēju.
170 [Kapiņu D].

51063.

Gonūs guoju, gaņa beju,
Gonūs bārnu es atrodu.
Kauns maņ beja uz sātu nest,
Grāks pamest teirumā.
522 [Zvirgzdienes Ldz].

51064.

Gonūs guoju, gaņa beju,
Ni kuojiņas napodcēļu;
Jo byut kuoji podcāluse,
Byut tautiņuos izguojuse.
265 [Mērdzenes (Michailovas) Ldz].

- 406 -

51065.

Gonūs guoju, gaņe beju,
Na mameņai malējiņa;
Ka gonūsi naguojuse,
Byut' mameņai malējiņ'.
493 [Viļakas (Marienhauzes) Abr].

51066.

Gonūs guoju, sylā dzynu,
Sylā man gribējās:
Sylā man mīži sāti,
Sylā dzenīši [dzeiņi?] atrosti.
493 [Viļakas (Marienhauzes) Abr].

51067.

Gotiņ manu, dūmaliņu,
Dūmainām kājiņām!
Dūņu purvu izbradāja,
Āboliņu meklēdama.
263 [Mēmeles Jk].

51068.

Ik dieniņas ganos gāju,
Ik svētdienas baznīcā;
Aiz laiskuma ganos gāju,
Aiz skaistuma baznīcā.
48 [Bērzaunes Md].

51069.

Kalnā ganu jo kalnā,
Pašā kalna galiņā;
Kalnā manas govis ēda,
Jo kalnā avetiņas.
548 [Liepāja Lp apr.].

51070.

Kas tie tādi divi gāja
Pa celiņu runādami?
Viens bij meitu brāķerīts,
Otris ganu kūlējiņš.
72 [Cesvaines Md].

51071.

Kas tie tādi, kas tur gana
Viņa kalna galīnā?
Raibas govis, melli suņi,
Balti paši ganītāji.
192 [Kosas C].

51072.

Kas tū myusu zaļū bierzi
Skandinuoti skandinuoja?
Tautu meitas skandinuoja,
Raibas gūvis ganīdamas.
326 [Preiļu D].

51073.

Kupla kupla liepa auga
Bālēliņa tīrumā;
Ganīdama dvieli kāru
Rakstītiem vārdiņiem.
378 [Seces Jk].

51074.

Lai bagāta, kas bagāta,
Ganu meita tā bagāta:
Zelta rasa zālītē,
Sudrabiņa vaiņagāj.
548 [Liepāja Lp apr.].

51075.

Laižu gūvi garā zuolē,
Garajā celiņā.
It gūteņa mauruodama,
Pate taku rauduodama.
Aizīt muote gūvei prīškā:
Kur pameti saiminēcu?
265 [Mērdzenes (Michailovas) Ldz].

51076.

Liela meita ganos gāja,
Ni par vienu nebēdāja,
Dzina govis, pieganīja
Lielajā dābulā.
263 [Mēmeles Jk].

51077.

Maurojit, munas telītes,
Raužu poša ganīdama;
Ni maņ juos pīna devja,
Ni dīnduša pagulēt.
89 [Dricēnu Rz].

1. Maurojit, munas teleitis,
Raužu poša ganeidama:
Ni jyus mani pīna devjat,
Ni mīdzeņa pagulēt.
89 [Dricēnu Rz].

51078.

Maza biju, ganos gāju,
Rasā kājas mērcināju;
Rasā kājas mērcināju,
Lai es augu liela, diža.
605 [Skolas].

51079.

Nadūmoj, tu Ancīt,
Ka gonūs tevi laida;
Ka gonūs tevi laistu,
Dūtu maizes gabaleņi;
Dūtu maizes gabaleņi,
Dūtu reiksti rūceņā.
265 [Mērdzenes (Michailovas) Ldz].

- 407 -

51080.

Nevienam es neteikšu,
Ko atradu ganīdama;
Bāliņam vien pateikšu:
Zālē zalta zobentiņš.
13 [Alojas (Ungurpils) Vlm].

51081.

Nosaliecu līgotnīti,
Āriņos ganīdama;
Nosaliecu div bērziņi,
Trešo āra ozoliņu.
497 [Vīpes (Mežmuižas) D].

51082.

Pa pūrim prīdes auga,
Vacainīšuos lopu kūki;
Pūrūs dzeivoj meža zvēri,
Vacaiņīšuos lūpus gona.
522 [Zvirgzdienes Ldz].

51083.

Pats ar pašu ganos gāja,
Vairāk skādes padarīja;
Kamēr paši krūmīnos,
Tikmēr lopi labībā.
192 [Kosas C].

51084.

Pats sēdej kalniņe,
Gosniņš gula lejiņe.
Lai gul govis lejiņe,
Kā bundulis kambare.
288 [Nurmuižas Tl].

51085.

Par vadaklu gonūs guoju,
Par bruoleiti pīguļē;
Kad es īšu tauteņuos,
Dūs vadakla raibu gūvi;
( Dūs vadakla raibu gūvi,)
Bruoleits siermu kumeleņu.
278 [Naujenes (Maļonovas) D].

51086.

Pi azara ganīdama,
Stībrā kuoru vainadziņu;
Stībrā kuoru vainadziņu,
Nīdrā kuoru gradzyntiņu.
29 [Aulejas (Grāveru) D].

51087.

Pūt, vējiņi, par kalniņu,
Māmiņai žēlabās;
Es raudāju aiz kalniņa,
Tautu govis ganīdama.
241 [Lubānas Md].

51088.

Rītā agri ganos dzinu,
Visām govēm vārdus liku:
Astri, Sārti, Mandalīnu
Vedīš' līdz tautīnās,
Ziedalīna, Raibalīna
Lai palika māmīnai.
307 [Pāvītes (Briņģu) C].

51089.

Siliņ manu, i siliņu,
Ko es tevi padarīju?
Vienu rīkst(i) i [vien?] nogriežu,
Brāļa govis ganīdama.
503 [Višķu D].

51090.

Aiz upeites es izaugu,
Bruoļa gūves ganeidama.
Ni reiksteites nanūlaužu,
Bruoļa gūves ganeidama.
170 [Kapiņu D].

51091.

Sīki lopi, raibi jēri
Mana tēva ganībā.
Vai tādēļ sīki, raibi,
Kad es sīka ganītāja?
605 [Skolas].

51092.

Sveša māte lielījās,
Silā govis ganījus(i);
Silā govis ganījus(i),
Dzedziedāji dzirdījus(i);
Es ganīju ābolā,
Avotāji dzirdināj(u).
241 [Lubānas Md].

51093.

Sveši ēda, sveši dzēra,
Brāļa galda galiņā;
Māsa raud niedrājā,
Raibas govis ganīdama.
419 [Suntažu Rg].

51094.

Tuodys vītiņis es gribjāju,
Tuodu man Dīvys djevja;
Poša sjāžu kalniņā,
Gūvis ād lajiņā.
236 [Līvānu D].

- 408 -

51095.

Tēvs māmiņa nezināja,
Kas manās ganībās;
Rokas kājas karcināju,
Ar aciem spridzināju.
373 [Sarkaņu Md].

51096.

Trīs vasaras ganos gāju,
Nekā laba nedabūju,
Ceturtā vasarā
Dabui vaska ritenīt',
Pārdev' vasku ritenīt.
Nopirk' sirmu kumeliņ'.
141 [Ivandes Kld].

51097.

Vecs ar veci sasatyka,
Piertī molku škaļdīdami.
Vecs ar veci gonūs guoja,
Lelu škuodi padarēja:
Cyukas sīnu apādušas,
Kozas pļovu izrokušas.
579 [Viļāni Rz apr.].

51098.

Vecaistēvs ganos gāja,
Grēku vien padarīja:
Telēniņi pļavu rok,
Cūkas ēd siena kaudzi.
217 [Lejasciema (Lejas) Vlk].

51099.

Zīdi, zīdi, puryneņi,
Pošā pūra vidiņā;
Atnuoks tova gūva gaņa,
Nūraus tovu capureiti.
170 [Kapiņu D].

51100.

Zīdi, uoru pur(en)iņ,
Pate pūra videņā;
Ni redz goni ganīdami,
Ni saulīte rītādama.
Atskrīn muna raibalīte,
Nuraun tovu capurīti.
605 [Skolas].

51101.

Žagata, bezkauņa,
Kam teici mātei?
Kur gani ganīja,
Tur dūmi kūpēja,
Žagatas kauliņus
Sadedzināja.
112 [Ezeres Kld].

Satura rādītājs |Skati visu grāmatu