SākumlapaIevadsSatursLapasMeklētSaites
Satura rādītājs |Skati visu grāmatu

9. Dārza augi un saknes: kāposti, pupas un zirņi, kartupeļi

28560.

Ai kāposti kāpostiņi,
Kādēļ lieli neaugat?
Vai tādēļ neaugat,
Ka jums veca dēstītāja?
324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)].

28561.

Ai kāposti kāpostiņi,
Kam jūs lieli neaugat?
- Kur bij mums lieliem augt,
Veca mūsu ravētāja,
Veca mūsu ravētāja.
Dobēm galus nosēdēja.
421 [Taurupes pagastā (Rg)].

1. Kāpustiņi, kacēniņi,
Kam jūs lieli neaugat?
- Vecas mūsu ravētājas,
Ežas galus notupējšas.
30 [Ozolu muižā, Suntažu draudzē].

28562.

Ai kāposti kāpostiņi,
Kāpēc lieli neaugāt?
- Veca mūsu dēstītāja,
Maz' ūdeņa nesējiņa.
311 [Dzērvē, Susējā, Dignājā (Saukas Jk, Susējas Il, Dignājas Jk pag.)].

1. Kāpostiņi kāpostiņi,
Kādēļ lieli neaugit?
- Maza bija dēstītāja,
Veca bija laistītāja.
322 [Saukā (Saukas pag. Jk)].

2. Tava vaina, brāleliņ,
Ka neauga kāpustiņi:
Maza tava līgaviņa,
Maz ūdeņa nesējiņa.
324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)].

28563.

Ai kāpost kāpostiņ,
Veca tava ravētāja;
Dēstīdama, ravēdama
Grēdas galu notupēja.
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)].

1. Ai kāposti kacēniņi,
Veca jūsu ravētāja;
Nosēdēja, nogreznēja
Gaŗas dobes galiņā.
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

- 269 -

28564.

Kāpostiņi kāpostiņi
Tārpiņš tavas lapas grauž,
Tārpiņš tavas lapas grauž,
Uz tevim gulēdams!
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)], 408 [Krustpilī, Unguros un Stukmaņos (Krustpils, Ungurmuižas D un Pļaviņu Rg pag.)].

28565.

Kapu kapu kāpostiņi,
Ne es viena jūs ēdīšu!
Ēdīs cūkas, sivēniņi,
Ēdīs pate saiminiece.
324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)].

28566.

Šķitu viešiņ' i sēdam
Kāpostiņu dārziņā:
Kāostiņa galvenīte
Baltajām lapiņām.
80 [Kalsnavā (Kalsnavas pag. Md)].

28567.

Tautu meita varšķījās,
Kāpostiņus stādīdama;
Nevaršķies, tautu meita,
Būs rudeni barībiņa!
1271 [Litenē (Litenes pag. Md)].

28568.

Ar veco māmuliņu
Pupām dārzu noecēju;
Lai stāvēja jaunas meitas
Sēklu vest tīrumā.
321 [Zasā (Zasas pag. Jk)].

28569.

Vispareizi darbu dara
Mani balti bāleliņi:
Vispierms pupas izravēja,
Tad salaida kaņupēs.
331 [Augškurzemē (Il)].

28570.

Aija manu ģeķa prātu,
Kalnā kāpu zirņus sēt:
Metu sauju pakaļ saujas,
Skrej lejā žvinkstēdami.
303 [Svitnē (Svitenes pag. B)].

28571.

Zirņi zirņi, pupas pupas,
Tā bij laba labībiņa:
Ni grūžama, ni maļama,
Tik katlā iebeŗama.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

28572.

Aidu aidu vasariņa,
Daudz apsēju rācentiņu,
Nav sieviņas ravētājas,
Nav bērniņu ēdējiņu.
Ņemšu sievu ravētāju,
Būs bērniņi ēdējiņi.
191 [Kursīšos (Kursīšu pag. Kld)].

1. Iestādīju rācentiņus,
Lai Dieviņš nu gādā,
Lai Dieviņš nu gādā
To rāceņu ņēmējiņu.
Nāks rudens, ņemšu sievu,
Būs rāceņu ņēmējiņš,
Būs sieviņa ņēmējiņa,
Būs bērniņi ēdējiņi.
2291 [Sasmakas novadā (Ārlavas pag. Tl)].

28573.

Ak tu zelta vasariņa,
Daudz pasēju rācentīnu!
Norausami rācentīnus,
Nosapirksim brandavīna.
149 [Nīcā (Nīcas pag. Lp)].

28574.

Brandavīna brandavīna
Kartupeļu skutējiem!
Ja nedos brandavīnu,
Būs acaini kartupeļi.
3301 [Pilskalnē (Pilskalnes pag. Il)].

28575.

Kartupeli kartupeli,
Tavu vaislu dabu!
Pa pieci, pa seši
Zam viena laksta.
41 [Stukmaņos (Pļaviņās Rg)].

28576.

Tupul tupul, tavas ac's,
Tāds bij pērn, tāds šogad:
Pērn bij balts, šogad balts,
Citu gadu vēl baltāks.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

28577.

Tupul tupul, tavas ac's,
Tāds bij pērn, tāds šogad,
Tāds bij pērn saulītē,
Tāds šogad lītiņā.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

28578.

Tupulīts brūzī brauca,
Kartupels pavadīja.
Nu ar Dievu, kartupeli,
Sagaid' mani krodziņā!
3531 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

- 270 -

28579.

Vēju vēju, vasarīna,
Kādi tavi rācienīš'!
Citi lieli, citi mazi,
Citi tādi pumpurīš'.
61 [Mazsalacā (Mazsalacas pag. Vlm)].

50271.

Ai kāpostu kāpostiņi,
Vecas tavas ravētājas!
Ravēdamas, aprausdamas,
Ežai galu notupējšas.
166 [Kalsnavas Md].

1. Kuopusteņi, lepereiši,
Vaca jyusu stuodeituoja!
Grādys golu nūsēdēja,
Tebeceņu šņaukuodama.
35 [Baltinavas Abr].

50272.

Audziet, mani kāpostiņi,
Lielas galvas, platas lapas;
Lielas galvas bērniņiem,
Platas lapas cūciņām.
560 [Rīga ].

50273.

Audziet kupli, sīpoliņi,
Mātēm tuklas pakaļiņas!
545 [Krustpils D apr.].

50274.

Gaidi, gaidi, māmulīna,
Pāries tavi darba ļaudis;
Visu darbu padarīši,
Rācentīnus norāvuši.
282 [Nīcas Lp].

50275.

Iegāju pupās,
Papupināju;
Iegāju lācās,
Tur man lēcās.
373 [Sarkaņu Md].

50276.

Nadūd Dīvs taida goda,
Kaids beja šūvosor:
Ni izauga labībiņa,
Ni kuopusti duorziņā.
605 [Skolas].

50277.

Nu (es) sēju siņupītes
Savai rožu dārziņai;
Nu tik ēdu sīvu rutku,
Siņupēs mērcēdama.
188 [Klosteres (Klosteres-Aizputes) Azp].

50278.

Piņņu Plānis, nabadziņš,
Uz akmeņa rukus sēja;
Dranda Aņdža, gaŗvēderis,
Tas tos rukus nobradāja.
59 [Blomes (Nigras, Blomu) Vlk].

50279.

Pupas, zirņi, rācentiņi
Kalpa vīra barībiņa;
Ne grūžama, ne maļama,
Grāpī vien iebeŗama.
183 [Kazdnagas Azp].

50280.

Pupucīte pupu prasa,
Pa laipiņu tecēdama.
Kur es ņemšu, pupucīt,
Man nav pupu arājiņa?
605 [Skolas].

50281.

Raudi, raudi, manu āzīt,
Tev netiks kapostini:
Kapustniki nosaluši
Aiz tiem lieliem aukstumiem.
78 [Dagdas D].

50282.

Sešas dienas pupas kūlu,
Septiņ simtus nopelnīju;
Pati sev dzīvovos [brīnējos],
Kur tik daudz nopelnīju.
78 [Dagdas D].

50283.

Upinīki, pupinīki,
Pupas zoga kalniņā;
Īsavēra cimuškīšus,
Sasavēļa lejiņā.
168 [Kalupes D].

50284.

Vasariņ vasariņ,
Daudzi sēju ruocineišu;
Cyti leli, cyti mozi,
Cyti teiri makaceiši.
358 [Rugāju Abr].

- 271 -

50285.

Tautu meita vāršķijās,
Kāpostiņus stādīdama;
Nevāršķies, tautu meita,
Būs rudeni barībiņa.
384 [Sēemūkšu C].

50286.

Zirnīši, pupiņas,
Rāceņu šķēlītes.
346 [Rencēny Vlm].

Satura rādītājs |Skati visu grāmatu