SākumlapaIevadsSatursLapasMeklētSaites
Satura rādītājs |Skati visu grāmatu

8. Jumis

28513.

Ai jumīti, akotīti,
Gan līgoji druviņā.
Līgo manā klētiņā
Līdz citai vasarai!
113 [Alūksnē].

28514.

Ai meitiņas, ai māsiņas,
Piniet jumi pīnītē;
Sapinušas, pārsviediet
Par vizuļu vainadziņu!
290 [Lieliecavā (Iecavas pag. B)], 2931 [Gravendālē un Mežotnē (Mežotnes pag B)], 298 [Mežotnē (Mežotnes pag. B)], 300 [Kroņa Misas pagastā (Misas pag. B)], 360 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

28515.

Vai meitiņas, vai māsiņas,
Tīri jumi ravējiet,
Lai man auga tīri lini
Kā tīrais sudrabiņš!
279 [Skurtsteņu muižā (Sesavas pag. Jg)], 298 [Mežotnē (Mežotnes pag. B)].

28516.

Ai meitiņas, ai māsiņas,
Tīri jumi ravējiet,
Lai man auga citu gadu
Tīri lini tīrumā!
239 [Vecaucē (Vecauces pag. Jg)], 302 [Rundālē (Rundāles pag. B)].

1. Ai meitiņas, ai māsiņas,
Tīru jumi ravējiet,
Tīru jumi ravējieta
Pa vienaji zālītei!
288 [Bornsmindē (Īslīces pag. B)].

28517.

Ak tu linu jumiķīti,
Kam tu linu neaudzē!
Es tev šūšu slēšu kreklu,
Līdz zemei rakstīdama.
261 [Blankenfeldē (Vilces pag. Jg)].

- 263 -

28518.

Aizcel vārtus, māmulīte,
Pašai bara vedējai,
Kam jumīti pametuse
Pašā lauka galiņā!
303 [Svitnē (Svitenes pag. B)].

28519.

Atcel vārtus, māmulīte,
Pašai bara vedējai,
Kas jumīti noravēja
Tīrumiņa galiņā!
302 [Rundālē (Rundāles pag. B)].

28520.

Atcel vārtus, māmuliņa,
Pašai bara vedējai!
Nav jumīti atstājuse
Viņā lauka galiņā.
288 [Bornsmindē (Īslīces pag. B)].

28521.

Bēdz, jumīti, bēdz, jumīti,
Meitas dzina pakaļā;
Ja nevari citur bēgt,
Bēdz gubiņas galiņā!
Bēdz, jumīti, bēdz, jumīti,
Puiši dzina pakaļā;
Ja nevari citur bēgt,
Bēdz klētiņas cekulā!
1411 [Jaunrozē (Jaunrozes pag. Vlk)].

1. Bēdz, jumīti, bēdz, jumīti,
Meitas [Puiši] dzina pakaļā!
Bēdz klētī, bēdz klētī
Visdziļā apcirknī;
Ja nevari klētī bēgt,
Bēdz ubiņas galiņā!
125 [Jaunlaicenē (Jaunlaicenes pag. Vlk)].

2. Bēdz, jumīti, bēdz, jumīti,
Meitas dzina pakaļā;
Nebēdz purā, nebēdz mežā,
Ielec rudzu apcirknī!
125 [Jaunlaicenē (Jaunlaicenes pag. Vlk)].

28522.

Bāleliņš pļāvējiņš,
Līgaviņa grābējiņa,
Stāv balta druviņā,
Kā Jēkaba rudzu jumis.
125 [Jaunlaicenē (Jaunlaicenes pag. Vlk)], 1880 [Jaunmuižā (Lutriņu pag. Kld)].

28523.

Eita visi nu uz lauka
Jumja ķert tīrumā!
Kas saķers rudzu jumi,
Tam būs laime citu gadu.
1411 [Jaunrozē (Jaunrozes pag. Vlk)].

28524.

Ej, jumīti, nu uz lauku,
Gaŗu ziemu izgulējs,
Sāci jaunu vasariņu,
Svētī mūsu labībiņu!
1411 [Jaunrozē (Jaunrozes pag. Vlk)].

28525.

Es redzēju vecu vecu
Pa vecaini staigājam.
Vai tas bija miežu jumis
Dzelteniem zābakiem?
308 [Altenē (Seces pag. Jk)].

28526.

Es sovam dīveņam
Da sētai ceļu tais',
Skaistus zīdeņis paber',
Boltus kluoj' paladzeņš.
415 [Daugavpils, Rēzeknes un Ludzas apr.].

28527.

Jumim salmi, jumim vārpas,
Jumim graudi vārpiņās;
Vajag pulka smalkas maizes
Bāleliņa līgavai.
88 [Liezerē (Liezeres pag. Md)].

28528.

Jumītim klaipu cepu
Triju rītu malumiņu;
Ne deviņi nevarēja
Jumja klaipu kustināt.
264 [Džūkstē (Džūkstes pag. Jg)], 2931 [Gravendālē un Mežotnē (Mežotnes pag B)].

1. Jumīšam klaipu cepu
Triju rītu malumiņ';
Pieci vīri, seši zirgi
Nevar klaipu kustināt.
3011 [Pomušas un Ārdzes pagastos (Ceraukstes pag. B)].

285281.

Jumīšam klaipu cepu
Treju rītu malumiņu;
Pieci seši nevarēja
Jumja klaipu kustināt.
69 [Bikserē (Patkules pag. Md)].

28529.

Jumītim klēti taisu
Deviņiem apcirkņiem,
Ka varēja ielīgot
Ar visām galviņām.
278 [Sodu Sesavā (Sesavas pag. Jg)].

- 264 -

28530.

Jumīšami kreklu devu,
Jumja mātei paladziņu,
Lai tas man šito gadu
Gaŗus linus audzināja.
27 [Mālpilī (Mālpils pag. Rg)].

28531.

Jumīts bēdza runiņā,
No runiņas gubiņā,
No gubiņas klētiņā,
No klētiņas apcirknī.
125 [Jaunlaicenē (Jaunlaicenes pag. Vlk)].

28532.

Jumīts kliedze, jumīts brēce
Tīrumiņa galiņā;
Atsaucēsi jumaleņi
Arodiņa dibenā.
401 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

28533.

Jumīts kūla jumalīti,
Aiz matiem turēdams,
Kam necepa biezu klaipu,
Kam karašas plikšināja.
1411 [Jaunrozē (Jaunrozes pag. Vlk)].

1. Jum'eits p'ēre jumal'eņu,
Bora molu volkuodams,
Kam nac'ep'e lelos maizes,
Kam pluocini plikšynuoja.
425 [Dricēnos (Dricēnu pag. Rz)].

28534.

Jumīts piešus kaldināja
Tīrumā uz akmeņa,
Ka varēja stalši braukt
No rijiņas klētiņā.
41 [Stukmaņos (Pļaviņās Rg)].

28535.

Jumīts sauca jumaliņas,
Kalniņā stāvēdams;
Rozāja tai galviņa,
Akotāja vilnainīte.
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

28536.

Jumīts veda jumaliņu
Rudzu ziedā vizinātu
No kalniņa lejiņā, -
Kūpēt kūp kumeliņi.
113 [Alūksnē].

28537.

Jumu jumu vārpas auga,
Jumī jauni cilvēciņi;
Dancos mani kumeliņi,
Kad es braukšu precībās.
88 [Liezerē (Liezeres pag. Md)].

28538.

Kas piesēja bēru zirgu
Pie bāliņa klētsdurīm?
Jumja māte piesējuse,
Sēklas dzina klētiņā.
288 [Bornsmindē (Īslīces pag. B)].

28539.

Kas piesēja melnu zirgu
Pie kulava durvtiņām?
Rudzu jumis i piesēja,
Miežu jumis atraisīja.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

28540.

Kas piesēja mellu zirgu
Pie kuliņa duriņām?
Rudzu jumīts i piesēja,
Rudzus, miežus mērodams.
309 [Biržos (Biržu pag. Jk)].

28541.

Kas tie tādi skūpstījās
Mūsu nama pakaļā?
Mieža jumis skūpstījās
Ar apīņa cekuliņu.
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)].

28542.

Kur, jumīti, glabājies
Šādu gaŗu vasariņu?
Klētiņā, aizdurvē,
Jaunu meitu pūriņā.
239 [Vecaucē (Vecauces pag. Jg)], 276 [Sesavā (Sesavas pag. Jg)], 2791 [Jaunsvirlaukā (Jaunsvirlaukas pag. Jg)], 2931 [Gravendālē un Mežotnē (Mežotnes pag B)], 298 [Mežotnē (Mežotnes pag. B)],
3011 [Pomušas un Ārdzes pagastos (Ceraukstes pag. B)], 302 [Rundālē (Rundāles pag. B)], 317 [Lindē (Birzgales pag. Rg)], 360 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

1. Ak tu linu jumaliņa,
Kur pa ziemu glabājies?
Klētiņā, aizdurvē,
Jaunu meitu pūriņā.
270 [Ozolu muižā (Ozolnieku pag. Jg)].

28543.

Kur, jumīti, tu gulēji
Šo gaŗo vasariņu?
- Tīrumiņa vidiņā
Zem pelēka akmentiņa.
69 [Bikserē (Patkules pag. Md)].

28544.

Kur tu brauci, rudzu jumi,
Seši bēri kumeliņi?
- Laukā braucu ziemu mist
Apakš zaļa velēniņa.
216 [Ventspilī].

- 265 -

1. Kur tu brauksi, rudzu jumi,
Seši bēri kumeliņi?
- Braukšu lauka tīrumāi,
Ziemu mist velēnāi.
181 [Cīravā (Cīravas pag. Azp)].

28545.

Lai nāk pati saimeniece
Jumja ņemtu tīrumā;
Ja nenāca saimeniece,
Lai līgoja tīrumā!
134 [Sinolē (Sinoles pag. Vlk)].

1. Meitas, jumja neņemiet,
Lai ņem pati saimenīca;
Ja neņem saimenīca,
Lai līgoja tīrumā!
88 [Liezerē (Liezeres pag. Md)].

28546.

Laiku jumeiti sajēmu,
Ni reitā, vokorā,
Pošā dīnas videņā
Siltejā saul'eitē.
425 [Dricēnos (Dricēnu pag. Rz)].

28547.

Lielu platu baru dzinu
Pār bāliņa tīrumiņu,
Gribēdama jumi ņemt,
Lai projām neaizbēg.
1411 [Jaunrozē (Jaunrozes pag. Vlk)].

28548.

Linu jumis Rīgā brauca
Ar deviņi melni zirgi;
Pretim nāca Rīgas kungi,
Siekiem naudu mērodami.
293 [Gravendālē (Mežotnes pag. B)].

28549.

Man atskrēja rauduvīte,
Linu jumi ravējot;
Pate bija maranota,
Spārnu gali sudraboti.
288 [Bornsmindē (Īslīces pag. B)].

28550.

Miežu jumis nokliedzās,
Uz kalniņa stāvēdams,
Ieraudzīja auzu jumi,
Zem pajumta līgojot.
1411 [Jaunrozē (Jaunrozes pag. Vlk)].

28551.

Nāc ārā, talkas māte,
Ko es tev parādīšu:
Es tev došu jumtu kroni
Par launaga nesumiņu.
298 [Mežotnē (Mežotnes pag. B)].

28552.

Nāc ārā, talkas māte,
Kur es likšu jumju kroni?
Vai pie sienas klētiņā,
Vai tavā galviņā?
290 [Lieliecavā (Iecavas pag. B)].

28553.

Nāc ārā, talkas māte,
Lai es tevi appušķoju,
Lai es tevi appuškoju
Ar tiem linu jumīšiem.
278 [Sodu Sesavā (Sesavas pag. Jg)], 283 [Kroņa Vircavā (Vircavas pag. Jg)], 303 [Svitnē (Svitenes pag. B)].

28554.

Ņem, bāliņ, sirmu zirgu,
Apjāj savu tīrumiņu,
Lai jumīti tu saņemtu
Tīrumiņa galiņā!
1411 [Jaunrozē (Jaunrozes pag. Vlk)].

28555.

Pļaunat, mani pļāvējiņi, -
Kas [Kur] ņemsim mēs jumīti?
- Ej tu pati, saiminiece,
Jumja nemtu tīrumā!
1411 [Jaunrozē (Jaunrozes pag. Vlk)].

28556.

Rudzu jums aizaklīdze
Pošā kula dybynā;
Mīžu jums atsaklīdze
Teirumeņa gal'eņā.
4271 [Rēzeknes apr.].

28557.

Spulģīts(?) kliedze, spulģīts
brēce,
Nava lielu tīrumiņu.
Še, spulģīt, i meties,
Se ir lieli tīrumiņi!
401 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

28558.

Visu dienu jumi dzinu
Pa lielo tīrumiņu;
Nu sadzinu, nu panācu
Tīrumiņa galiņā.
239 [Vecaucē (Vecauces pag. Jg)], 297 [Lepšukalnā pie Bauskas (Bauskas pag. B)], 302 [Rundālē (Rundāles pag. B)], 360 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

- 266 -

1. Visu dienu jumi dzinu
Par lielo tīrumiņu;
Te sadzinu, te atradu
Pie pelēka akmentiņa.
69 [Bikserē (Patkules pag. Md)].

2. Visu dienu linus rāvu,
Jumiķīša meklēdama;
Nu sadzinu, nu panācu
Pašā bara galiņā.
261 [Blankenfeldē (Vilces pag. Jg)].

28559.

Cep, māmiņa, kviešu maizi,
Dari saldu alutiņu:
Nu sanāca tavi bērni,
Rudzu jumi saņēmuši.
871 [Liepkalnes apk. (Liepkalnes pag. Md)].

1. Cep, māmiņa, mīkstu maizi,
Vāri siltu azaidiņu:
Tavi bērni sanākuši,
Beigās jumi saņāmuši.
88 [Liezerē (Liezeres pag. Md)].

50240.

Devu, devu Jumīšam,
Ko es biju solījusi:
Jumīšam kreklu devu,
Juma mātei paladziņu.
184 [Ķēču Rg].

50241.

Deve, deve Jumeitis,
Na sovu deve:
Mūsu poša pruoleiša
Pelnējumu.
236 [Līvānu D].

50242.

Jumeits meklej Jumaleņas,
Pa teirumu staiguodams;
Bruoleits (meklei) līgaveņas,
Nu muoseņom vaicuodams.
466 [Vārkavas D].

50243.

Jumīts nāk, Jumīts nāk,
Vārpu kušķis rociņā;
Vārpu kušķis rociņā,
Vainadziņš galviņā.
337 [Rāmuļu C].

50244.

Jumīts vāģus kaldināja
Deviņiem ratiņiem,
Kā varētu rudzus miežus
Klētiņai ritināt.
72 [Cesvaines Md].

1. Jumeits rotas kaldynouja
Myglojā reitiņā,
Ai kū rudzus ritynuot
Nu teiruma sētiņā.
50 [Bērzgales (Kuļņēvas-Labvāržu) Rz].

2. Jumīts važas kaldināja
Miglajāi reitiņā;
Mīžus rudzus ritināja
Nū pīdarba klietiņā.
607 [Iguanija].

3. Jumeits kola Jumaleiti,
Rudzus mīžus rytynot
Nu tjeiruma sjētjeņī.
393 [Skaistas (Izabelinas) D].

50245.

Jumīts saucja Jumaliņu,
Pa teirumu staiguodams;
Jumaliņa atsasaucja
Orūdiņa dybynā.
143 [Jāsmuižas D].

1. Klīdzet klīdze mīžu Jums
Teirumiņa galiņā;
Atsasauc rudzu Jums,
Zam pajumti gulādams.
174 [Kārsavas Ldz].

50246.

Jumeits sovu Jumaleņu
Ap teirumu dancynuoja;
Jumaleņa rikšņim skrēja,
Jumeits lēkšņim pakaļā.
51 [Bērzpils (Domopoles) Abr].

50247.

Kas grib labas tīras auzas,
Lai sēj Jumam svētu rītu;
Kas grib labu mātes meitu,
Lai ņem, ļaudim nezinot.
188 [Klosteres (Klosteres-Aizputes) Azp].

50248.

Kas tam beja saiminīkam
Ar saiminīcu naguļēt:
Saguojušas cīma meitas,
Rudzu Jumi sajāmušas.
348 [Rēznas (Rozenmuižas) Rz].

1. Kas kaiš Vereņai
Ai Donotu nadzeivuot:
Saguojušis cīma mjaitys,
Rudzu Jumi sajāmušis.
Svīkstu sit, cjap pluociņus,
Telerdzeišus lypynoj.
522 [Zvirgzdienes Ldz].

- 267 -

50249.

Kū, sierpiņ, nūpelnēji,
Teirumeņi nūpļaudams?
Es Jumīti nūpeļnēju
Daguniņa galiņā.
50 [Bērzgales (Kuļņēvas-Labvāržu) Rz].

50250.

Kur, Jumīt, tu gulēji,
Taidu garu vasariņu?
Teirumiņa galiņā,
Zam palāku akmistiņu,
Jam, Jumīt, zalta slūtu,
Slauki vuorpas pakaļā.
522 [Zvirgzdienes Ldz].

50251.

Kur gulēji tu, Jumeiti,
Vysu garu vasariņu?
Vai bruoliša mīžu dryvā,
Voi muosiņas lynu laukā?
174 [Kārsavas Ldz].

50252.

Lejā rudzus nūpļaunam,
Kolnā kyuļus sastatam.
Jem, Jumīt, zalta slūtu,
Slauk' vuorpeņas pakaļā.
89 [Dricēnu Rz].

50253.

Jam, Jumīt, zalta slūtu,
Slauk' da gubai gryudiņus,
Vokorā uozi kausim
Dzaltonim radziņim.
604 [Dažādi iesūtītāji].

50254.

Pļautin pļāvu vysu dīnu,
I vuorpeņu nalosīju.
Jem, Jumīt, goru slūtu,
Slauk' vuorpeņes gubenē.
182 [Kaunatas Rz].

50255.

Linu Jumis Rīgā brauca
Ar deviņi melni zirgi;
Pretim nāca Rīgas kungi,
Siekiem naudu mērodami.
192 [Kosas C].

50256.

Mīžu Jums ar auzu Jumu
Obi leli līlējās;
Mīžu Jums līlējās -
Jam ir veiri dzārājeņi;
Auzu Jums līlējās -
Jam ir bēri kumeleņi.
51 [Bērzpils (Domopoles) Abr].

50257.

Nāc nu pate, saiminiece,
Juma ņemt tīrumā;
Gan tu pate to zin(āj)i,
Kā tu devi launadziņu.
358 [Rugāju Abr].

50258.

Ne piekdien Jumi ņēmu,
Ne bez saules vakarā;
Otradien, ceturdien,
Kā saulīte launagā.
72 [Cesvaines Md].

1. Piektdien Juma neņemiet,
Nī bez saules vakarā;
Pirmdien, otrdien,
Kad saulīte launagā.
485 [Viesienas (Lautera-Viesienes) Md].

50259.

Nadūd, Dīviņ, taidas dzeives,
Kaida dzeive lynu Jumei:
Raun aiz motu, car par koklu,
Gryuž uz golvas yudenī.
425 [Šķaunes (Landskoronas) Ldz].

50260.

Nivīnam nav tai labi,
Kei tam rudzu Jumeišam:
Voi ir zīma, voi vosora,
Zaļi svuorki mugurā.
280 [Nautrēnu (Zaļmuižas) Ldz].

50261.

Nivīnam tai nabeja,
Kei tam rudzu Jumeišam:
Piertī vīņ izapēre,
Otkon leida teirumā.
280 [Nautrēnu (Zaļmuižas) Ldz].

50262.

Pasaverīs, mīžu Jumeits,
Keids gūdeņš rudzu Jumam:
Rogi viņ īkustēja
Nu teiruma sētiņā.
280 [Nautrēnu (Zaļmuižas) Ldz].

50263.

Pļaunit rudzus, pļaunit rudzus,
Vjāļ ir tuoļi vakareņis;
Vjāļ ir tuoļi vakareņis,
Jumeits guļi zam akmini.
50 [Bērzgales (Kuļņēvas-Labvāržu) Rz].

- 268 -

50264.

Rudzeits savu Jumaleiti
Savā rudzzīdā vuzynava;
Nu kalneņa lejeņā -
Keupēt keup kumeleņ(i).
326 [Preiļu D].

50265.

Rudzu pļuovja, rudzu pļuovja,
Sauļa svīdrus tacynuo;
Sauļa svīdrus tacynuo,
Jumaleņis gaideidama.
50 [Bērzgales (Kuļņēvas-Labvāržu) Rz].

50266.

Sasaprūt, saimineica,
Kuo vajaga Jumeišam:
Svīsta cibas, maizes kaņča,
Brandiveiša buteleites.
365 [Sakstagalas Rz].

50267.

Steidzies, māte, ar meitām
Jumi ņemt tīrumā,
Lai Jumīts nepabēdza
Zem pelēka akmentīna.
338 [Rankas C].

50268.

Voi, māmiņa, maizi cepi,
Voi darīji olūteņu?
Jau saīt tovi bārni,
Rudzim Jumi sajāmuš.
143 [Jāsmuižas D].

50269.

Vysapleik Jumi dzynu,
Ap tū ūša ezeriņu;
Še sadzynu, še sajēmu,
Lela kunga teirumā.
143 [Jāsmuižas D].

50270.

Vysu dīnu Jumi dzynu
Pa garū i teirumeņi;
Pa garū i teirumeņi,
Pa daiļū i leidumeņi.
Īraudzēju vakareņī
Zam palākū akmesteņi.
50 [Bērzgales (Kuļņēvas-Labvāržu) Rz].

Satura rādītājs |Skati visu grāmatu