SākumlapaIevadsSatursLapasMeklētSaites
Satura rādītājs |Skati visu grāmatu

5. Arājs, salīdzinot ar citām laužu šķirām citiem amatiem

28255.

Arājam karsta saule,
Rudzu guba tīrumā;
Zvejniekam tumša nakts,
Balta nauda maciņā.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

1. Tumša nakts zvejniekam,
Viena rauda laiviņā;
Arājam karsta saule,
Rudzu guba tīrumā.
134 [Sinolē (Sinoles pag. Vlk)].

28256.

Arājiņa līgavai
Sidrabiņa sakta mirdz;
Dravenieka meitiņai
Zelts spīdēja vaiņagā.
119 [Ērģemē (Ērģemes pag. Vlk)].

28257.

Artu artu, bāleliņi,
Ne zvejotu Daugavā!
Zveju nams tā neskan
Kā arāja istabiņa.
281 [Nītaures, Siguldas un Cēsu apvidū (Rg, C)], 190 [Kuldīā].

1. Art laukā, bāleliņ,
Ne zvejot jūriņā!
Neskanēja zveju laiva,
Skan arāja izkaptiņa.
125 [Jaunlaicenē (Jaunlaicenes pag. Vlk)].

28258.

Dievs dod miežu arājam
Simtu ķirpu tīrumā;
Dievs dod putnu šāvējam
Ne spalviņas neredzēt!
88 [Liezerē (Liezeres pag. Md)].

1. Dod, Dieviņ, arājam
Pilnu klēti rudzu miežu;
Dod, Dieviņ, zvejniekam
Ni sīdziņas nenokaut!
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

28259.

Es gribēju kundziņš būt,
Ledus kalu zobentiņu;
Izkūst ledus zobentiņš,
Paliek' kunga arājiņš.
27 [Mālpilī (Mālpils pag. Rg)], 68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)], 137 [Tirzā (Tirzas pag. Md)], 138 [Trikātā (Trikātas pag. Vlk)], 141 [Vijciemā (Vijciema pag. Vlk)], 169 [Nīgrandā (Nīgrandas pag. Azp)], 228 [Oktē (Vandzenes pag. Tl)],
229 [Rideļu pagastā (Engures pag. Tk)], 231 [Stendē (Stendes pag. Tl)], 276 [Sesavā (Sesavas pag. Jg)], 290 [Lieliecavā (Iecavas pag. B)], 297 [Lepšukalnā pie Bauskas (Bauskas pag. B)], 345 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē], 391 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē],
400 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē], 407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)], 408 [Krustpilī, Unguros un Stukmaņos (Krustpils, Ungurmuižas D un Pļaviņu Rg pag.)].

28260.

Kārkla vīzes, kankariņi,
Tie maizītes pelnītāji;
Kunga svārki, zābaciņi,
Tie naudiņas tērētāji.
335 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

28261.

Kundziņam kungam būt,
Bāliņam arājam;
Kundziņš naudu žvadzināja,
Bāliņš maizes gabaliņu.
451 [Viskaļos, Kokneses draudzē (Viskaļu pag. Rg)], 92 [Mārcienā (Mārcienas pag. Md)], 335 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

- 233 -

28262.

Kundziņš savu gaspažiņu
Ar āboli kaitināja;
Arājs savu līgaviņu
Ar maizītes gabaliņu.
1880 [Jaunmuižā (Lutriņu pag. Kld)].

1. Kundziņš savu gaspažiņu
Ar āboli kaitināja;
Arājs savu līgaviņu
Ar maizītes garoziņu;
Žīdiņš savu māmuliņu
Uz muldiņas vizināja;
čigāns savu čigānieti
Ar karbaču džindžalāja.
1880 [Jaunmuižā (Lutriņu pag. Kld)].

28263.

Labāk gāju pie arāja,
Ne pie muižas vagariņa:
Arājam tīra maize,
Vagaram balts spieķītis.
36 [Rikterē (Sidgundas pag. Rg)].

28264.

Lai bagāts kas bagāts,
Arājiņis visbagāts:
Tam ir laba rudzu maize,
Tam ir krietna līgaviņa.
4 [Aijažos].

28265.

Mellas kājas arājam,
Zelta kanna rociņā;
Tumša nakte zvejniekam,
Sudrabs spīd laiviņāi.
181 [Cīravā (Cīravas pag. Azp)].

28266.

Nepieder nepieder
Kliba kāja arājam;
Vāciešam piederēja
Pie melnā zābaciņ'.
319 [Neretā (Neretas pag. Jk)].

1. Napīdar napīdar
Oruojam klybuojūt';
Vuocīšam, tam pīdar,
Tam b'ej smuidrys augum'eņš.
422 [Līvānu pag. D].

28267.

Tabaciņa pīpmaņam
Zili dūmi nokūpēja;
Purmalīšu arājam
Dancotāja kumeliņš.
421 [Taurupes pagastā (Rg)], 90 [Lodē (Kusas pag. Md)], 379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē], 401 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

1. Zili dūmi nokūpēja
Tabaciņas pīpmanim;
Kumeliņš nozviedzās
Lina zemes arājam.
36 [Rikterē (Sidgundas pag. Rg)].

28268.

Uz siliņu, uz siliņu
Tīru rudzu ritināt!
Es neiešu uz Daugavu
Laivas galu klaudzināt.
408 [Krustpilī, Unguros un Stukmaņos (Krustpils, Ungurmuižas D un Pļaviņu Rg pag.)].

50092.

Bisenieka līgaviņa
Šūn kulīti raudādama,
Arajiņa līgaviņa
Malti gāja dziedādama.
215 [Lēdmanes Rg].

50093.

Gudram zemes oruojam
Mozumāji maize auga;
Laiskajam bojāram
Smylga auga teirumā.
389 [Silajāņu Rz].

50094.

Kungam beja gaspažeņa,
Oruojam leigaveņa;
Kundzeņš sovu gaspažeņu
Ar uobeli kairinuoja;
Oruojs sovu leigaveņu
Ar maizītes gabaleņu.
605 [Skolas].

50095.

Muns bruolenis kai kundzeņš
Dzaltonīmi matenīm.
Kungam byut kundzeņam,
Bruoleņami oruojiņam.
27 [Atašienes Rz].

50096.

Precē mani arājiņi,
Precē jūŗas zveinieciņi.
Labāk iešu pie arāja,
Ne pie jūŗas zvejnieciņa:
Arājam maizes klēts,
Zvejniekam asariņas.
378 [Seces Jk].

- 234 -

50097.

Skaisti zviedz kumeliņš
Līdumiņa arājam,
Zili dūmi vien nokūp
Tabaciņas pīpmaņam.
386 [Sidgundas (Rikteres) Rg].

50098.

Zvejniekam, arājam,
Katram sav gaiļ dzied;
Arājam gaiļ dzied,
Zvejniekam gaigliņs.
605 [Skolas].

Satura rādītājs |Skati visu grāmatu