SākumlapaIevadsSatursLapasMeklētSaites
Satura rādītājs |Skati visu grāmatu

4. Līdums

28208.

Abi bāliņ' i līdēm,
Abi divi dzenājām,
Abi divi nokliedzēm,
Ka nolūza virsaunīte.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

28209.

Aiz ko man šovasar
Sīki mieži līdumā?
Sīkaliņa pārtecēja
Manu miežu līdumiņu.
6 [Annas muižā (ķēču pag. Rg)].

28210.

Apkaustījis kumeliņu,
Miežus sēju līdumā;
Kur ar arklu neizaru,
Ar pakavu izkapāju.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

- 228 -

28211.

Ar vēzīti(?) arti gāju
Sīku celmu līdumā;
Tur uzauga div' vārpiņas
Viena salma galiņā.
181 [Cīravā (Cīravas pag. Azp)].

28212.

Ar vēzīti artu gāju
Celmaiņā līdumā.
Velc, vēzīti, izstiepies,
Es turēšu atspēries!
51 [Budenbrokā (Dikļu pag. Vlm)], 61 [Mazsalacā (Mazsalacas pag. Vlm)].

1. Ar vēzīti arti gāju
Sīku celmu līdumā.
Velc, vēzīti, atspēries,
Lai ļautiņi nesmejās!
212 [Sarkanmuižā (Sarkanmuižas pag. Vp)].

28213.

Auzu skara tā sacīja:
Sējat mani līdumā,
Tur es došu arājam
Brūnus svārkus mugurā.
1181 [Dūres pagastā (Vlk)].

28214.

Dārbinieka kulītīte
Līdumā sadeguse;
Tikai ciba izavēla
Līdumiņa maliņā.
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)].

28215.

Es atradu miežu vārpu
Celiņā vārpojam;
Iesalicis vīzītē,
Aizvizinu līdumā.
No tās vienas miežu vārpas
Simtiem kŗāvu vezumiņu.
143 [Bārtā (Bārtas pag. Lp)].

282151.

Es iesēju naudas sieku
Celmaiņā līdumā.
Trīs gadiņi audzināju,
Gāj' naudiņas aplūkot.
Pavaicāju putniņam,
Vai naudiņa uzdīguse.
Putniņš man atbildēja:
Jau otrās lapiņās.
65 [Valtenbergā (Mazsalacas pag. Vlm)].

28216.

Es izcirtu līdumiņu
Ošu, kļavu, ozoliņu;
Es gribēju naudu sēt,
No kundziņa nedrīkstēju.
No kundziņa gan drīkstētu,
Pats vien labi nezināju;
Pats vien labi nezināju,
Dīgs naudiņa, vai nedīgs.
170 [Lielnīkrācē (Nīkrāces pag. Azp)].

28217.

Es palīžu līdumiņu
Niedru upes maliņā.
Kad es gāju miežu pļaut,
Niedru vārpas nolasīju.
321 [Zasā (Zasas pag. Jk)].

28218.

Es palīdu līdumiņu
No ošiem, no kļaviem;
Es gribēju auzas sēt,
Dievs iemeta ezeriņu.
401 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

1. Ošu, kļavu, ozoliņu
Es palīžu līdumiņu;
Es gribēju miežus sēt,
Dievs iemeta ezeriņu.
73 [Dzērbenē (Dzērbenes pag. C)].

28219.

Es palīžu līdumiņu
No ošiem, no kļaviem;
Es gribēju naudu sēt,
Naudai sēklas nedabūju.
321 [Zasā (Zasas pag. Jk)].

28220.

Es palīžu līdumiņu
Visgāŗām upes malu;
Kad es gāju miežu pļaut,
Visi vēži vārpas lasa.
324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)].

1. Es palīdu līdumiņu
Visgaŗām Susējai (=upe);
Vēži, vārpas lasīdami,
Ļipas vien kustināja.
325 [Secē (Seces pag. Jk)].

28221.

Es palīžu sieka vietu
Ozoliņu līdumiņu;
Pieci vīri, pieci zirgi
Nevar grauda kustināt.
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

- 229 -

28222.

Es uzgāju ganīdama
Laiska līstu līdumīnu:
Lieli gaŗi celmu gali,
Krustkrustām žagarīni.
49 [Jaunatē (Vecates pag. Vlm)].

28223.

Gauži raud miežu vārpa
Pie celmīna līdumā;
Nesaņēma arājīns,
Ne arāja ļaudavīn'.
61 [Mazsalacā (Mazsalacas pag. Vlm)].

28224.

Kam tā cauņu cepurīte
Pie tā miežu līdumiņa?
Tā puisīša cepurīte,
Kas neguļ dienvidiņu.
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)], 323 [Vecsērenē (Sērenes pag. Jk)].

1. Kam tie tādi lini zied
Mālaināi kalniņā?
Tā puisīša lini zied,
Kas launaga negulēja.
401 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

28225.

Kam tie mieži līdumā
Dzeltainām vārpiņām?
Tie miezīši tā puisīša,
Kas ņems sievu šoruden.
105 [Skujenē (Skujenes pag. C)].

28226.

Kam tie mieži līdumā,
Kam tās rozes maliņā?
Brāļam mieži līdumā,
Māsai rozes maliņā.
16 [Kastrānē (Kastrānes pag. Rg)], 281 [Nītaures, Siguldas un Cēsu apvidū (Rg, C)], 30 [Ozolu muižā, Suntažu draudzē], 871 [Liepkalnes apk. (Liepkalnes pag. Md)], 105 [Skujenē (Skujenes pag. C)], 1311 [Apē (Vlk)],
137 [Tirzā (Tirzas pag. Md)].

1. Kam tie mieži tīrumā,
Kam tās rozes vidū zied?
Brāļam mieži tīrumā,
Māsai rozes vidū zied.
Pļauj, brālīti, savus miežus,
Lai zied rozes vidiņā;
Lai zied rozes vidiņā,
Kamēr iešu tautiņās.
28 [Nītaurē (Nītaures pag. Rg)].

28227.

Kam tie mieži līdumā,
Sudrabiņa vija vīta?
Tā puisīša tie miezīši.
Kas negul dienasvidu.
281 [Nītaures, Siguldas un Cēsu apvidū (Rg, C)], 184 [Dūrē (Vārmes pag. Kld)], 190 [Kuldīā], 282 [Vilcē (Vilces pag. Jg)].

28228.

Kaziņ manu līkradzīti,
Iesim abi biržu līst!
Man tie mieži, man tie rudzi,
Tev tās mīkstas atvasītes.
87 [Liepas muižā (Liepas pag. C)].

28229.

Ko būs man nu darīt
Ar to miežu līdumiņu?
Vēlu man mājās iet,
Maģ maizītes še gulēt.
216 [Ventspilī].

28230.

Kūlīš' tevi, ļaudaviņa,
Lai tu gan mīļa biji,
Kam atstāji miežu vārpu
Pie celmiņa līdumā.
60 [Salacā (Salacas pag. Vlm)].

28231.

Līda tautas līdumiņu,
Līda mani bāleliņi;
Dievis zina, pavasari
Katram būšu krāvējiņa?
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)].

28232.

Līda tautas līdumiņu,
Līda mani bāleliņi;
Tautām būšu, ne brāļiem
Līdumiņa krāvējiņa.
85 [Lazdonā (Lazdonas pag. Md)], 111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

28233.

Līda tautas līdumiņu,
Līda mani bāleliņi.
Vai būs iet tautām kraut,
Vai saviem bāliņiem?
Labāk eimu tautām kraut,
Ne saviem bāliņiem:
Tautu krauts līdumiņš
Man pašai piederēja.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)], 408 [Krustpilī, Unguros un Stukmaņos (Krustpils, Ungurmuižas D un Pļaviņu Rg pag.)].

28234.

Līdiet, tautas, bērzu birzi,
Vienu daļu atstājiet,
Vienu daļu atstājiet
Putniņiem uzmesties!
137 [Tirzā (Tirzas pag. Md)].

- 230 -

28235.

Līdumā vien pazinu,
Kuŗš ķeirīša cirtumiņš:
Ar ķeirīti celmus cirta,
Greizi auga atvasītes.
89 [Leimaņos (pie Vecpiebalgas C)].

1. No tālienes es pazinu
Ķeira līstu līdumiņu:
Pret saulītes celmi ciersti,
Greizas auga atvasītes.
189 [Kuldīgas Kalnmuižā (pie Kuldīgas)].

28236.

Līžat, brāļi, līdumīnu,
Dzenājat dzenolīnas,
Lai nes māsa launadzīnu,
Dzenolās lūkodama!
76 [Gatartā (Gatartes pag. C)].

28237.

Līžat, brāļi, līdumiņu,
Manu daļu atstājiet,
Lai lapoja mana daļa
Sidrabiņa lapiņām!
28 [Nītaurē (Nītaures pag. Rg)].

28238.

Līžat, brāļi, līdumiņu,
Manu tiesu atstājat,
Lai lapoja mana tiesa
Līdz citam rudeņam!
17 [Ķēčos (ķēču pag. Rg)].

1. Līdiet, brāļi, līdumiņu,
Manu tiesu atstājiet,
Manu tiesu atstājiet
Līdz citam rudeņam;
Līdz citam rudeņam
Dravenieka dēliņam!
126 [Kroņa Lejas pagastā (Lejasciema pagastā Vlk)].

28239.

Palīdziet man, māsiņas,
Rudziem līst līdumiņu!
Es jums būšu palīdzēt
Vizulīšus kaldināt.
73 [Dzērbenē (Dzērbenes pag. C)].

28240.

Pavasari jaunas meitas
Mani melnu daudzināja;
Gan es jūs sveicināšu
Ruden miežu tīrumā!
23 [Lēdmanē (Lēdmanes pag. Rg)].

28241.

Pavasar miežus sēju
Lielajā līdumā,
Es ruden atvedīšu
Lielu radu līgaviņu.
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

28242.

Pavasari melna mute
Līdumiņa krāvējam;
Dzeŗ rudeni dziedādams
Saldu miežu alutiņu.
121 [Gulbenē (Md)].

1. Nesmejat, jūs ļautiņi,
Līdumiņa krāvējam:
Pavasar melna mute,
Ruden salds alutiņš.
28 [Nītaurē (Nītaures pag. Rg)].

28243.

Pavasar melna mute
Līdumiņa krāvājiem;
Ruden baltas biķerītes
Pa galdiņu ritināja.
325 [Secē (Seces pag. Jk)].

28244.

Pēterīti, bāleliņi,
Kam siliņu dedzināji?
Kur odziņas lasīsim,
Kur telītes ganīsim?
400 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

28245.

Rudzīšam, miezīšam,
Tam palīdu līdumiņu;
Auziņai, skariņai,
Tai lielie tīrumiņi.
30 [Ozolu muižā, Suntažu draudzē], 421 [Taurupes pagastā (Rg)], 451 [Viskaļos, Kokneses draudzē (Viskaļu pag. Rg)], 325 [Secē (Seces pag. Jk)], 401 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

1. Auziņai, skariņai,
Tai es līdu līdumiņu;
Rudzīšam, miezīšam,
Tam lielie tīrumiņi.
18 [Kliģenē, Meņģelē, Plāterē (Zaubes, Meņģeles un Plāteres pag. Rg)].

28246.

Runāj' cirvji, runāj' kapļi,
Paši brāļi nerunāja;
Tad runās paši brāļi,
Kad dzers miežu alutiņu.
181 [Cīravā (Cīravas pag. Azp)].

28247.

Sieviņ', mana melnacīte
Līdumiņu krāvējiņa,
Ik svētdienas kurpītēs,
Rakstītās zeķītēs.
325 [Secē (Seces pag. Jk)].

- 231 -

28248.

Septiņ' dienas, septiņ' naktis
Rudziem līdu līdumiņu;
Septiņ' meitas piekusušas,
Maizes muldu mīcīdamas.
401 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

28249.

Sliņķi sliņķi, netiklīti
Kam nelīdi līdumiņa?
Citi puiši alu dzēra,
Tu dzer purva ūdentiņu.
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

28250.

Sudrabiņa viju viju
Ap to miežu līdumiņu:
Pate nāca tautu meita,
Vijiņā raudzīdama.
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)], 69 [Bikserē (Patkules pag. Md)], 88 [Liezerē (Liezeres pag. Md)], 121 [Gulbenē (Md)].

1. Sudrabiņa grīstu griezu
Gar dzeltānu miežu lauku;
Pakaļ nāca tautu meita
Pa sudraba griezumiem.
189 [Kuldīgas Kalnmuižā (pie Kuldīgas)].

28251.

Tautu meita, tautu meita,
Vai tu mana pušeniece?
Kur man mieži līdumā,
Tur tev rozes maliņā.
197 [Sātiņos (Sātiņu pag. Kld)], 208 [Ēdolē (Ēdoles pag. Vp)].

28252.

Vakar pieci bāleliņi
Aiz kalniņa gavilēja:
Divi miežu līdumā,
Trīs apīņu dārziņā
80 [Kalsnavā (Kalsnavas pag. Md)].

28253.

Vasariņa, ziedu māte,
Dod tu man visu labu,
Visupirms noziedēt
Manam miežu līdumam.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)], 97 [Vecpiebalgā (Vecpiebalgas pag. C)].

28254.

Velci, velci, kumeliņi,
Celmaiņāi līdumā!
Ruden tev nopircīšu
Zvārgulīšu iemauktiņus.
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

50079.

Aiz kalniņa dūmi kūpa
Lielajāji līdumāji:
Bāliņš līda līdumiņu
Skaraiņām auziņām.
109 [Ērķemes Vlk].

50080.

Auziņai, baltskarei,
Tai es līdu līdumiņu;
Rudzīšam, rogaiņam,
Ledus galvu nogulēja.
241 [Lubānas Md].

50081.

Kādēļ, brāļi, nebraucat
Līdumiņu dedzināt?
Kur māsiņa miežus sēs
Citu gadu krustabām?
184 [Ķēču Rg].

50082.

Mēs savam tētiņam
Līdumiņu nokrāvām,
Tur tas sēs rudzus miežus,
Tur dēstīs kāpostiņus.
166 [Kalsnavas Md].

50083.

Nāciet šurp, ciema puiši,
Še ir laba strādāšana:
Cērtiet krūmus, rociet grāvjus.
Metiet saknes maliņā.
132 [Ikšķiles Rg].

50084.

Pats es guoju sīnu pļautu,
Pats leist mīžim leidumeņu;
Leigaveņas mīļi lyudzu,
Lai vuor' agri brūkasteņas.
605 [Skolas].

50085.

Pāriedami, bāleliņi,
Līdīsim līdumiņu!
Jau māsiņa jostu laida
Devītā mazdziņā.
72 [Cesvaines Md].

50086.

Piekusuši man bāliņi,
Līdumiņu nolīduši;
Kur zaķītis, kur lācītis
Sliktu dienu pavadīs?
141 [Ivandes Kld].

- 232 -

50087.

Projām, brāļi neejat,
Kamēr zemi uzaŗat!
Kur māsiņa dzīvodama
Stādīs kāļus, kāpostiņ's?
70 [Cēres Tl].

50088.

Rudzīsam miezīšam,
Tiem es līdu līdumiņu;
Auziņai, skariņai,
Tai paklāju paladziņu.
Rudzis miezis klaipu glauda,
Auza glauda kumeliņu.
209 [Lauberes (Lauberes-Ozolu) Rg].

50089.

Šūgad mīžus es īsēju
Jaunajā leidumā,
Lai aug mīži viļņūdami,
Lai ir lobs olutiņš.
27 [Atašienes Rz].

50090.

Šorīte mūs' brālis
Plezum pleza,
Bez zirga, bez arkli,
Ar vienu lemes.
200 [Kuldīgas Kld].

50091.

Velci, velci, kumeliņi,
Celmaināi līdumā,
Gan es tevim nopircīšu
Zvārgulīšu iemauktiņ'.
605 [Skolas].

Satura rādītājs |Skati visu grāmatu