SākumlapaIevadsSatursLapasMeklētSaites
Satura rādītājs |Skati visu grāmatu

3. Ravēšana

28192.

Aja manu bāleliņ,
Tavu lielu linu lauku!
Trīs dieniņas saravēju,
Otras malas neredzēju.
421 [Taurupes pagastā (Rg)].

28193.

Ai odiņi, masalīši,
Neēdiet ravētāju;
Ēdiet mājas saimenieci,
Tai bij vaļas kasīties!
381 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

28194.

Es, pup'eņis ravādama,
Aprav'ēju magan'eņu;
Pupai zīd zalta zīdi,
Magan'eņai sudobreņa.
422 [Līvānu pag. D].

28195.

Es šķitos ravēdama
Smalka krekla nenesāt;
Liniņš sāka krūmu riest
Deviņiem žuburiem.
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

28196.

Kad man būtu ravētāja
Jel snāteni pārvilkuse,
Es būt' audzis, krūmu rietis
Sudrabiņa ziediņiem.
324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)].

28197.

Nepazinu līgaviņas,
Auziņās ravējot:
Balta bija auzu skara,
Balta mana līgaviņa.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)], 408 [Krustpilī, Unguros un Stukmaņos (Krustpils, Ungurmuižas D un Pļaviņu Rg pag.)].

1. Man pazuda līgaviņa
Lielā auzu tīrumā:
Balta bija auzu skara,
Balta mana līgaviņa.
59 [Rūjienā (Rūjienas pag. Vlm)].

- 226 -

28198.

Raujiet, meitas, ko raudamas,
Neraujiet ābuliņu!
Lai palika ābuliņis
Bitītēmi ziedu ņemt.
261 [Blankenfeldē (Vilces pag. Jg)].

28199.

Ravē labi, ravētāja,
Ka asniņa neizrāvi!
Ja būs' laba ravētāja,
Būsi mana līgaviņa.
218 [Aizupē (Aizupes pag. Tk)].

28200.

Ravējat, ravētājas,
Asnu manu neminat;
Speŗat kāju uz cinīša,
Uz pelēka akmentiņa!
28 [Nītaurē (Nītaures pag. Rg)].

1. Ravējat, ravējat,
Asnu manu neminat,
No celmiņa uz celmiņu,
No celmiņa maliņā.
112 [Cirstos (Cirstu pag. C)].

28201.

Ravējat, ravētājas,
Neraujat ābuliņa;
Vakar bite priecājās,
Gar druvmalu tekādama.
278 [Sodu Sesavā (Sesavas pag. Jg)].

28202.

Revējiet, revētājas,
Nesiet zāles maliņā!
Rītā nāks svēta Māra,
Raudzīs jūsu revējumu.
311 [Dzērvē, Susējā, Dignājā (Saukas Jk, Susējas Il, Dignājas Jk pag.)].

1. Ravējiet, ravētājas,
Metiet zāles maliņā;
Sak' Laimiņa gaŗiedama:
Šī druviņa izravēta.
23 [Lēdmanē (Lēdmanes pag. Rg)].

28203.

Tupu tupu, rāpu rāpu,
Brāļa pupas ravēdama;
Kad ieraugu svešus ļaudis,
Ne vair tupu, ne vair rāpu.
319 [Neretā (Neretas pag. Jk)].

28204.

Tupu tupu, rāpu rāpu,
Brāļam pupas ravēdama;
Kad nogāju tautiņās,
Ne var' tupu, ne var' rāpu.
120 [Gaujienā (Gaujienas pag. Vlk)].

28205.

Tupu tupu, rāpu rāpu,
Brāļa pupas ravēdama;
Ni tad tupu, ni tad rāpu,
Kad pupiņas bļodiņā.
2 [Aderkašos (Taurupes pag. Rg)].

28206.

Usnes auga tīrumā,
Man kauniņu darīdamas;
Es usnītes izravēju,
Izvītēju saulītē.
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)], 324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)], 407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

28207.

Usnes auga tīrumā,
Meitām kaunu darīdamas;
Meitas usnes izravēja,
Usnēm kaunu padarīja.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

50062.

Ai ai karsta saule,
Man liniņi jāravē;
Izkūst mana zelta josta,
Man liniņus ravējot.
302 [Pampāļu (Ezeres) Kld].

50063.

Cīma meitas, natiklītes,
I pupiņas naravātas;
Muna vaca muomuļiņa
Kaņepītes izrevēja.
314 [Pildas Ldz].

50064.

Dzirenieku krūmi zied
Ar baltiem ziediņiem,
Te sanāca ravētāji
No pagastu pagastiem.
508 [Zantes Tk].

50065.

Es atradu vienu rutku,
Rācentiņus ravēdam';
Es nokodu no tā rutka
Vienu mazu kumosiņu.
581 [Aizputes apr.].

50066.

Gaŗa gaŗa vasariņa, līgo,
Daudzi sīku rācenīšu;
Nav sieviņas ravētājas,
Nav bērniņa ēdājiņa;
Ņemšu sievu ravētāju,
Būs bērniņi ēdāji(ņi).
99 [Dzelzavas Md].

- 227 -

50067.

Ir miezītis raudājāsi,
Kad nenāca ravētāja.
Kaut (tā) mana ravētāja
Jel snātnīti pārvilkusi,
Tad man būtu klaji ceļi,
Izārdava locīšana.
48 [Bērzaunes Md].

50068.

Kāpostiņ, kacēniņ,
Veca tava ravētāja,
Nosēdēja, nogrežņoja
Vienas dobes galiņā.
110 [Ērgļu C].

50069.

Kur bij čaklas mātes meitas,
Tur dārziņi izravēti;
Kur laiskie tēva dēli,
Papūvīte neuzarta.
224 [Lielvārdes Rg].

50070.

Lūki zyrgi bāleņim,
Vaira lūki īmaveņi;
Aplūceja tautu meitu,
Auzeņosi revējūt.
389 [Silajāņu Rz].

50071.

Maksājiet, bāleliņi,
Ko māsiņa pelnījusi,
Bez saulītes tīrumā
Brāļa linus ravējot.
13 [Alojas (Ungurpils) Vlm].

50072.

Paleidzēju muosiņei,
Kū varēju paleidzēt:
Paleidzēju rūzes sēt,
I mogiunes izrevēt.

50073.

Ravē, netikle,
Ravēdama;
Es pate, tikuse,
Ežiņas malā.
112 [Ezeres Kld].

50074.

Ravēja, ravēja netikle
Dobiņas vidū;
Es pate, tiklīte,
Dobiņas malā.
546 [Kuldīga Kld apr.].

50075.

Ravē, ravē, rusaliņa,
Es sēdēšu maliņā;
Mani puiši izprecēs,
Tu paliksi ravējot.
148 [Jaunpiebalgas C].

50076.

Ruocinīšus ravādama,
Atrod rudka štempelīt';
Vysu myužu kavējūs
Ar to rudka štempelīt'.
326 [Preiļu D].

50077.

Slinkas slinkas
Kaimiņ' meitas:
Visi dārzi
Tām neravēti.
560 [Rīga ].

50078.

Vys pa reizi dorbu dora
Muni bolti buoleleņi:
Paprīkš pupas izravēja,
Tod ravēja kaņepītes.
18 [Andrupenes Rz].

Satura rādītājs |Skati visu grāmatu