SākumlapaIevadsSatursLapasMeklētSaites
Satura rādītājs |Skati visu grāmatu

13. Appļāvības un apkūlības

28791.

Ei brāliņ, ei brāliņ,
Kur dzērsim rudinaj'?
Es dabūju ganīdama
Rudināja biķerīšus.
319 [Neretā (Neretas pag. Jk)].

1. Es atradu ganīdama
Rudenaju biķerīti.
Vai bij mani brāleliņi
Rudenajus turējuši?
324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)].

28792.

Ai rijiņu, man' rijiņu,
Pieci, seši kūlājiņi;
Ai godiņu, man' godiņu
Trīs, četrāmi kāršiņām!
76 [Gatartā (Gatartes pag. C)].

28793.

Ai svecīte, lukturītis,
Aptec manu galda galu;
Ai saulīte, mēnestiņis,
Aptec manu miežu lauku!
181 [Cīravā (Cīravas pag. Azp)].

28794.

Apkūlām miežus rudzus
Ar ozola bauzītēm;
Nu dzersim miežu alu
Ar ozola kanniņām.
1880 [Jaunmuižā (Lutriņu pag. Kld)].

- 300 -

28795.

Apkūlām miežus rudzus
Ar ozola vālītēm;
Auzulīši, tie kuļami
Ar bēriem kumeļiem.
241 [Blīdienē (Blīdienes pag. Tk)].

28796.

Apkūlām pabrūvēju
Vecu miežu alutiņu.
Dzeŗam, brāļi, alutiņu,
Būs mūžam dievsungan,
Vēl mūs' miežu apcirknīši
Triju dzelmju dziļumos.
197 [Sātiņos (Sātiņu pag. Kld)].

28797.

Apkūliņu vakarāi
Visi rieči stāvu stāv:
Stāvu slotas, stāvu dakšas,
Stāvu stāv sprigulīši.
144 [Gaviezē (Gaviezes pag. Lp)].

28798.

Apkūlu, apkūlu,
Apputenēju;
Nu balta staigāšu
Kā cielaviņa.
172 [Rāvā (Rāvas pag. Lp)].

28799.

Apkūluši kūlējiņi,
Aparuši arājiņi.
Nedod Dievs to redzēt,
Kad apmala malējiņi!
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

28800.

Apkuļam miežus rudzus,
Saveŗam rijas durvis;
Nu gulēšu sav' miedziņu
Bez nekāda sirdēstiņa.
161 [Alšvangā (Alšvangas pag. Azp)].

1. Nu apkūlu, nu apsitu,
Nu aizdaru rijas durvis,
Nu gulēšu bez bēdiņu,
Bez neviena sirdēstiņa.
146 [Lielkrūtē (Purmsātu, Bārtas pag. Lp)].

28801.

Būkāj' rudzus, būkāj' miežus,
Būkāj' birzu labībiņu;
Nobūkājis rudzus miežus,
Būkāj' pašu rijenieku.
324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)].

28802.

Dui vistiņas nobaroju
Rijas taka maliņā;
Vienu cepu, otru vāru
Apkūliņu vakariņu.
158 [Nīcā Tosmarē uc. (Lp)].

28803.

Dodiet man alu dzert
Jele zīles nadziņē!
Es mācēju miežus sēt
Nekaustītu kumeliņu.
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

28804.

Dodiet manim alu dzerti
Jele zīlītes nadziņāji!
Ir es māku miežus pļaut
Celmaināji līdumā.
325 [Secē (Seces pag. Jk)].

28805.

Dzer pats, tēviņ,
Savu pilnu kausiņu,
To tev Dieviņš
Apsolīja
Par vasaras gājumiņu,
Par dublīšu bridumiņu.
76 [Gatartā (Gatartes pag. C)].

28806.

Dzeŗait, brāļi, kausiem alu,
Lai aug mums rudzi mieži,
Lai aug mums rudzi mieži
Baltajās smiltiņās!
54 [Limbažos (Limbažu pag. Vlm)].

28807.

Dzeŗat, puiši, pa pus kausa,
Meitas, pilnu biķerīti!
Meitām līka muguriņa,
Miežu vārpas salasot.
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

28808.

Dziržu ārdus klaudzinot,
Liedu salmu gubenē;
Dzirž' kanniņu klaudzinot,
Sēstos galda galiņāi.
76 [Gatartā (Gatartes pag. C)].

28809.

Ej gulētu, man' galviņa,
Alus, medus padzēruse,
Ej, atsaki kundziņam
Šās vasaras gājumiņu!
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

- 301 -

28810.

Es iecēlu liepu galdu
Miežu rudzu klētiņā;
Tur sēdēja gausu māte,
Ar Dieviņu runādama.
353 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

28811.

Es šķitos al's nedzert,
Sīkas vārpas lasīdama;
Tvīcen tvīka sīkas vārpas,
Reiben reiba alutiņš.
41 [Stukmaņos (Pļaviņās Rg)].

28812.

Es teciņus vien tecēju
Visu gaŗu vasariņu,
Gribēdama vienu dienu
Pie galdiņa pasēdēt.
197 [Sātiņos (Sātiņu pag. Kld)].

28813.

Gaus' gausini man maizīti,
Draugi, saime ēdējiņi,
Nesacīja Dievs gausin',
Ne paldies, paēduši.
181 [Cīravā (Cīravas pag. Azp)].

28814.

Jaunajai maizītei
Liel' godiņu i taisīju:
Pillu cepli maizes cepu,
Kāvu labu vuceniņu.
309 [Biržos (Biržu pag. Jk)].

28815.

Kad es gāju rijas kult, -
Kur mazais sprigulīts?
Kad es gāju al's iedzert, -
Kur lielā malcenīca?
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

28816.

Kādēļ alus nedzeŗat,
Kādēļ man nedodat?
Vai es biju šovasar
Druviņā negājuse?
18 [Kliģenē, Meņģelē, Plāterē (Zaubes, Meņģeles un Plāteres pag. Rg)].

28817.

Kāpēc alus nedzeŗati,
Kāpēc man nedodat?
Vai vārpiņas nelasīju
Celmaiņāi līdumā?
60 [Salacā (Salacas pag. Vlm)].

28818.

Ko dosim Pērkoņam
Par vasaras graudumiņu?
Lasti rudzu, lasti miežu,
Pusbirkava apīnīšu.
94 [Odzienā, Ļaudonas (Mētrienas pag. Md)].

28819.

Kūlāmi, kūlāmi,
Apkūlāmi;
Palika rudzīšu
Dui vārpiņas.
Kūlāmi, kūlāmi,
Apkūlāmi;
Palika pūrīšu
Dui vārpiņas.
Kūlāmi, kūlāmi,
Apkūlāmi;
Palika miezīšu
Dui vārpiņas.
Kūlāmi, kūlāmi,
Apkūlāmi;
Palika auziņu
Dui vārpiņas.
144 [Gaviezē (Gaviezes pag. Lp)].

28820.

Kūlām, kūlām,
Apkūlām;
Palika vārpiņa
Rijas dibinā.
Noplīsa tētiņa
Vecais kažoks,
Miezīšus, rudzīšus
Vētījot.
202 [Striķos un Saldū (Zvārdes un Saldus pag. Kld)].

28821.

Kūlām, kūlām,
Neapkūlām,
Vēl rudzi laukā
Zaļot zaļo.
1880 [Jaunmuižā (Lutriņu pag. Kld)].

28822.

Kūlām miežus, būkājām
Ar ozola vālītēm;
Dzersim alu dziedādami
Ar sudraba kanniņām.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

28823.

Mēs savu rudzīšu
Apkūlas dzērām;
Ciemiņi savus rudzus
Kā suni nosita.
161 [Alšvangā (Alšvangas pag. Azp)].

- 302 -

28824.

Mīļš Dieviņis mums vaicāja,
Kādu dzīru mēs dzeŗam.
Mēs dzeŗam liniem kāzas,
Miežu rudzu apkūliņas.
224 [Kabilē (Kld)].

1. Ko, ļautiņi, jūs dariet,
Alus kannas rociņās?
Mēs dzeŗam cūku bēres,
Rudzu miežu apkūlības.
137 [Tirzā (Tirzas pag. Md)].

28825.

Nāc, brālīti, kad es lūdzu,
Apkūliņu vakariņu;
Apkūliņu vakariņu
Dižais vepris skutulā.
158 [Nīcā Tosmarē uc. (Lp)].

28826.

Pērkoniņis rūcināja
Visu gaŗu vasariņu;
Lai rūc mana istabiņa
Jele šādu vakariņu!
181 [Cīravā (Cīravas pag. Azp)].

1. Līksmo mana istabiņa
Jel ar šo vakariņu;
Tā līksmoja Pērkonīts
Dažu dienu vasarā.
18 (Kliģenē).

28827.

Pļiku pļiku karašiņas,
čuru čuru alutiņš!
Kad atnāca pavasaris:
Kundziņ, dod maizītes!
272 [Lielplatonē (Lielplatones pag. Jg)].

28828.

Rijiņ, mana vecā māte,
Ko gribēji apkūlām?
Vai gribēji mellu cūku,
Vai gailīti dziedātāju?
197 [Sātiņos (Sātiņu pag. Kld)].

28829.

Ruden rutki, rācenīši,
Ruden balti kāpostiņi;
Pavasar dvēselīte
Diedziņā karājās.
41 [Stukmaņos (Pļaviņās Rg)], 335 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē], 407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

1. Ruden rutki, rācenīši,
Pilni plaukti plācenīšu;
Pavasar dvēselīte
Diega galā karājās.
95 [Odzienā, Vietalvas (Odzienas pag. Md)], 379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

28830.

Rudeni saimniece
Pranciskis danco;
Pavasari maizīte
Kundziņa klētē.
181 [Cīravā (Cīravas pag. Azp)].

28831.

Rudentiņ, bagāts vīrs,
Daudz tu mums dāvināji:
Pilnas klētes labībiņas,
Pilnas ķešas sudrabiņa.
3641 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

28832.

Saimenieka balta ķēve,
Mana strupa pātedziņa,
Tā man deva alu dzērt,
Bez mēriņa mērodama.
1880 [Jaunmuižā (Lutriņu pag. Kld)].

28833.

Šādi tādi klinklāviņi
Izdzeŗ manu alutiņu;
Kad jāiet druviņā,
Nav neviena klinklāviņa.
156 [Vērgalē (Vērgaļu pag. Lp)].

1. Šādi tādi pogainīši
Sadzeŗ manu alotiņu;
Kad jālasa sīkas vārpas,
Nav neviena pogainīša.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

28834.

Šādi tādi klinklāviņi
Izdeŗ manu alutiņu.
Kur tie mani paša bērni,
Miežu vārpu lasītāji?
173 [Rokaišos (pie Aizputes Azp)].

1. Šādi tādi klinklaveji
Izdzeŗ manu alutiņu.
Kur arāji, ecētāji,
Kur vārpiņu lasītāji?
216 [Ventspilī].

28835.

Šādi tādi krinkariņi
Izdzeŗ mūsu alutiņu;
Ne tie miežu pļāvējiņi,
Ne tie siena grābējiņi.
207 [Dundagā (Dundagas pag. Vp)].

- 303 -

28836.

Žēli rauda zvierbulīši,
Redzēj' mani apkuļam.
Neraudāji, zvierbulīti,
Vēl palika kaudzes klāsti!
172 [Rāvā (Rāvas pag. Lp)].

28837.

Tikām aru druviņā,
Līdz nosvīda kumeliņis;
Tikām dzēru miežu alu,
Līdz matiņi pilēt sāka.
158 [Nīcā Tosmarē uc. (Lp)].

28838.

čūčis taku pārtecēja,
Man ejot rijiņā;
Kad atnācu no rijiņas,
čūčis kūp bļodiņā.
1880 [Jaunmuižā (Lutriņu pag. Kld)].

1. Suķēns ceļu pārtecēja,
Man ejot rijiņā.
Dievs dos man apkūliņas,
Tu gulēsi bļodiņā!
191 [Kursīšos (Kursīšu pag. Kld)].

2. Uz rijiņu aizejot,
Gailīts taku pārtecēja;
Kad atnācu no rijiņas,
Gailīts kūp bļodiņā.
197 [Sātiņos (Sātiņu pag. Kld)].

28839.

Tsīru čūru alutīnus,
Pliku plaku karašīnu;
Kad atnāca pavasaris,
Visim paunas mugarā.
61 [Mazsalacā (Mazsalacas pag. Vlm)].

28840.

Vecas mātes ūbelītes
Manu miežu pļāvājiņas;
Jauni puiši kā kundziņi
Alutiņa dzērājiņi.
6 [Annas muižā (ķēču pag. Rg)], 27 [Mālpilī (Mālpils pag. Rg)], 107 [Vietalvā (Vietalvas pag. Md)].

28841.

Visi rijas puteklīši
Gaida mani veldzējami.
Pagaidāt, puteklīši,
Kamēr daru alutiņu!
76 [Gatartā (Gatartes pag. C)].

50449.

Ai galdeņ, ai galdeņ,
Kai tev skaisti pīdarēja!
Ka iz tevi sasalyku
Šuos vosoras pelnējumu.
389 [Silajāņu Rz].

50450.

Ai miezīt, akotiņ,
Tavu saldu alutiņu!
Balts kā zaķis, reibst kā aklis,
Ak tu Dieva devumiņa!
213 [Lazdonas Md].

50451.

Aizdedz guni, kolpyuneite,
Dūšu boltu vylnoneiti;
Na par gunis ruovumeņi,
Par vosorys guojumeņi.
522 [Zvirgzdienes Ldz].

1. Īpyut guni, kolpynueit,
Dūšu boltu vylnaneiti;
Na par gunis pyutumiņu,
Par vosoras guojumiņu.
50 [Bērzgales (Kuļņēvas-Labvāržu) Rz].

2. Īpyut guni, kolpyuneita, -
Muotes boltys vilnoneitis;
Na par gunis speidumeņi,
Par vosoras guojumeņi.
265 [Mērdzenes (Michailovas) Ldz].

50452.

Apsasēju rudzus miežus,
Pabrūvēju alotiņ';
Sievai liku pavārīt
Vecu miežu biezaputru.
211 [Ļaudonas Md].

50453.

Cep, māmiņa, kviešu maizi,
Dar, tētiņ, alutiņu!
Nu pārnāca tava saime,
Vasariņu palaidusi.
184 [Ķēču Rg].

50454.

čabu čabu kājiņas
Pa sila maliņu,
Zināja brāļam
Saldu alutiņu;
Lenteru tenteru
Sētiņā!
127 [Grostonas Md].

- 304 -

50455.

Dilli dilli buobiņa,
Ols konna rūkā,
Atīs pavasaris,
Dūs kungs teiras maizītes.
Apēd, buoba, kū nibijs,
Nadūs kungs teiras maizītes.
250 [Maltas (Rozentovas) Rz].

50456.

Došu alu, došu alu,
Mazajam brāliņam;
Tas ceļās rītā agri
Virvei lūkus darināt.
507 [Zalves (Lielzalvas) Jk].

50457.

Dunku dunku bieza putra,
Visas nama spāres trīc;
Kad atnāca pavasaris:
Dod, kundziņ, man maizītes!
112 [Ezeres Kld].

50458.

čiu čiu čiu čiu
Sudraba sakta,
Rudeni krūtīs,
Pavasari vēderā.
605 [Skolas].

50459.

Dzerit, bruoļi, leiksmojit,
Lai leiksmoj kumēleņi;
Cytā dīnā ortu īšu,
Cytā vesšu leigaveņu.
605 [Skolas].

50460.

Dzerat, muni buoleliņi,
Ar ūzula kaniņom;
Nyu es gribu Reigā braukt,
Stykla konas kaldynuot.
280 [Nautrēnu (Zaļmuižas) Ldz].

50461.

Es samalu iesaliņu
Sidrabiņa kambarī;
Padarīju alutiņu
Vizulīšu namiņā.
241 [Lubānas Md].

50462.

Es savāmi māsiņām
Saldu daru alutiņu;
Stopiņš miežu, stopiņš medu,
Puspodiņa apenīšu.
241 [Lubānas Md].

50463.

Galdiņ, munu ūzuliņu,
Kū pelnēji par vosoru?
Vosor' boltu paladziņu,
Boltas maizes kukulīti.
143 [Jāsmuižas D].

50464.

Gaužām zīle noraudāja,
Redzēj' mani apkuļam;
Redzēj' mani apkuļam,
Rijas dores aizdarām.
200 [Kuldīgas Kld].

50465.

Kam dzērienu mēs dzērām?
Mēs dzērām krāsnīšam:
Krāsnīt' mūs pamielos
Ar baltiem veģīšiem.
40 [Basu (Bases) Azp].

50466.

Kamēr pivu pivosim,
Tamēr viķi viķosim,
Kad būs piva nopivota,
Tad tik kuiļus kuiļosim.
212 [Launkalnes (Brantu) C].

50467.

Kas tie tādi vanderzeļļi,
Brāļa galdu apsēduši?
Kur tie mani paša brāļi,
Miežu vārpu lasītāji?
141 [Ivandes Kld].

50468.

Kālab alu nedzeŗate,
Kālab mane nedodate?
Vai es miežus negrābstīju,
Vai vārpiņas nelasīju?
40 [Basu (Bases) Azp], 129 [Gudenieku Azp].

50469.

Ko dosim Dieviņam
Par rudens malumiņu?
Pūru rudzu, pūru miežu,
Pusbirkavu apīnīšu.
173 [Kārļu C].

50470.

Ko dosim Pērkonam(?)
Par rudeņa birumiņu?
Rudzu kroni, melnu kuili,
Kannu salda alutiņa.
514 [Zentenes Tl].

- 305 -

50471.

Ko gaidīji, tu galdiņ,
Šaidu garu vasariņu?
Gaidu bolta paladziņa,
Ols kaniņas izlīkam.
168 [Kalupes D].

50472.

Kulīte raudāja,
Redz badu nākam.
Neraudi, kulīte,
Vēl druskas iekšā.
399 [Skujenes (Pils-Skujenes) C].

50473.

Kur muna sveiteņa,
Kur capureitja?
Jau mani aicynoj
Aļteņu dzjart.
247 [Makašānu Rz].

50474.

Labāk dzeŗu alutiņu,
Ko no miežiem pataisīju,
Nekā dzeŗu ūdentiņu,
Ko purvā naģes maisa.
364 [Sakas (Upesmuižas) Azp].

50475.

Lupīsim, lupīsim,
Kuŗu ceļu lupīsim?
Uz brāļiem lupīsim,
Uz mīkstiem kāpostiem.
241 [Lubānas Md].

50476.

Maizīt muna, boguotū,
Nuoc munā rūciņā,
Jau tu beji boguotam
I buodin pabuodus(e).
170 [Kapiņu D].

50477.

Muni balti buoleleņi,
Kad dzersat rudenuoju?
As atradu ganeidama
Rudenuoju bičereiti.
357 [Rudzētu D].

50478.

Nezināju, nezināju,
Kad tur brāļi rudināja,
Ganīdama vien atradu
Rudināja biķerīti.
241 [Lubānas Md].

50479.

Nama mate lieljās:
Pieci vepri oz istubu.
Puiši gaļu noēduši,
Kauli vien atlikuši.
282 [Nīcas Lp].

50480.

Najem ļauna, tu galdiņ,
Ka uz tevi atsaspīžu;
Kad paēžu, atsadzēru,
Tad uz tevi atsaspīžu.
168 [Kalupes D].

50481.

Nu dzeŗam vepŗa bēres,
Rudzu miežu atkūlības;
Nu veprīšus nokāvām,
Nu silītes apgāzām.
263 [Mēmeles Jk].

50482.

Paldis paldis Ontonam
Par duovonu davumiņu;
Vēl vairuok Juonīšam
Par vosoras guojumiņu.
35 [Baltinavas Abr].

50483.

Pīkusu, mīžus plaudams,
I vuorpeņas lasēdams;
Jau ruden atsapyušu,
Bikereti guozēdams.
466 [Vārkavas D].

50484.

Plāju, plāju pīrādziņu,
čuru čuru alutiņu;
Kad atnāca svētku diena,
Visiem pliki vēderiņi.
203 [Kurmenes B].

50485.

Puisīts muti čāpstynuoja,
Uz kubula vārdamīs.
čāpstiņ', puisi,
načāpstiņ',
Sausi mīži kubulā.
389 [Silajāņu Rz].

50486.

Puiši, ola nadzerit,
Ka mīzeišu nasējit;
Meitas, ola nadzerit,
Ka vuorpiņu nalosit.
89 [Dricēnu Rz].

- 306 -

50487.

Pupeņis, zierneiši
Rudiņam zupenī;
Zarneņis, pyusleiši
Pavasar kakteņī.
50 [Bērzgales (Kuļņēvas-Labvāržu) Rz].

50488.

Putra putra karašiņa
Badu dara sētiņā.
Kad atnāca pavasaris,
Visiem kules mugurā.
231 [Līgatnes (Paltmales) Rg].

50489.

Reigas kungi, Reigas kungi,
Kū virsim azaidā?
Voi virsim boltus zierņus,
Voi sorkonus uobuļteņus?
143 [Jāsmuižas D].

50490.

Rudiņ' guoju da bruoļim,
Rudiņ' ola izadzēru;
Pavasar bruoliņam
Zaļi mīži teirumā.
357 [Rudzētu D].

50491.

Rudin pupys, rudin zierņi,
Rudin bolti kuopustiņi;
Pavasar sulu buca,
Sausa nīdru stabulīte.
279 [Naukšēnu Vlm].

50492.

Ruden rutki, rācentiņi,
Ruden balti kāpostiņi;
Ruden balti kāpostiņi,
Pilni plaukti plācenīšu.
511 [Zebrenes (Reņķes) Tk].

50493.

Saimnieks rudeni
Spranciski runā;
Pavasarī kungam
Maizītes lūdzas.
302 [Pampāļu (Ezeres) Kld].

50494.

Saimes bērni, maizes bērni,
Kam jūs gauži raudājāt?
Es būš' jūsu gājumiņu
Ar naudiņu līdzināt.
605 [Skolas].

50495.

Soka mīzits uz apeini:
Īsim obi slapkavuot!
Rudiņs īt, dzēru laiki,
Guozsim veirus kai ūzulus.
357 [Rudzētu D].

50496.

Sēd, tētiņ, tu pie gald,
To galdiņš piedere,
Galdiņam piedere
Vis gads gājmiņš.
605 [Skolas].

50497.

Spriguls klaudz, spriguls klaudz,
Bēgu rijas dibenai;
Kanna klaudz, kanna klaudz,
Sēstos galda galiņai.
224 [Lielvārdes Rg].

50498.

Šauris šauris maņ acteņis,
Radzu olu gluozeitī;
Ni redzēju sīna vuolis,
Ni spriguļa vadzeitī.
466 [Vārkavas D].

50499.

Šaidu taidu pupojeņu
Padarēju olūteņu;
Šaidi taidi saguojuši,
Izdzer munu olūteņu.
113 [Gaigalavas (Bikovas) Rz].

50500.

Šodien mani bāleliņi
Staigā, galvu nokāruši;
Nu māsiņa lona prasa
Par vasaras gājumiņ'.
3 [Adulienas Md].

50501.

Tec teciņus, drauga bērns,
Kā es tevim loni devu;
No kulstiņa kreklu devu,
Pakājīšu vilnainīti.
200 [Kuldīgas Kld].

50502.

Tu, muosiņ, es, muosiņ,
Dzērsim obas sīna kauciņu(?).
Tev ūliņa, man ūliņa,
Malnu maizi aizkūžam.
174 [Kārsavas Ldz].

- 307 -

50503.

Tu, māsiņa, purvu bridi,
Ej pie cepļa sildītiesi!
Es atgāju sausu ceļu,
Es bāliņa aizgaldē.
241 [Lubānas Md].

1. Tu, māsiņa, purvu bridi,
Kāp uz cepļa kaltēties!
Es brid' āra āboliņu,
Sēššos galda galiņā.
236 [Līvānu D].

50504.

Uz apkūlām es nokāvu
Savus mīļus rag(a)inīšus:
Cits dziedāja mūrītēje,
Cits dzied doru stenderēj'.
74 [Cīravas Azp].

50505.

Tam vecam tētiņam
Padar' auzu alutiņ';
Tas mācēja bubināt,
Rijas krāsni kurināt.
21 [Apriķu Azp].

50506.

Vylks īskrēja vacā piertī,
Es pi bruoļu ustobā;
Vylks paķēre malnu jāru,
Es nu bruoļa ols gluozeiti.
35 [Baltinavas Abr].

50507.

Vīna pote mīžus pļuovu,
Vīna vuorpas salasēju;
Padarēju olūteņu,
Daudzi draugu dzārājiņu.
358 [Rugāju Abr].

50508.

Zinu, zinu, nesacīšu,
Tēvs nokāva ciem' āzīt';
Citu gaļu izvārīj',
Citu namā noglabāj'.
119 [Gaujienas Vlk].

Satura rādītājs |Skati visu grāmatu