SākumlapaIevadsSatursLapasMeklētSaites
Satura rādītājs |Skati visu grāmatu

12. Rija, labības kulšana

28741.

Ai kaķīt, ai kaķīt,
Nu tu iesi baznīcā:
Rijnieciņš kājas ava,
Vētītāji zirgus jūdze.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

28742.

Apsitu rijiņu
Ar dāldeŗiem:
Rijiņa dāldeŗu
Pelnītāja.
1880 [Jaunmuižā (Lutriņu pag. Kld)].

28742v1.

Apjumu rijiņu
Dāldeŗu jumtu:
Tā to dāldeŗu
Pelnītāja.
Noplīsa tēva
Vecs kažociņš,
Miezīšus, rudzīšus
Klētī nesot.
197 [Sātiņos (Sātiņu pag. Kld)].

28743.

Augstu cēlu sprigulīti,
Lēņi laidu klājienā,
Lai rociņas nepiekusa,
Visu nakti cilājot.
134 [Sinolē (Sinoles pag. Vlk)].

28744.

Augsti cēlu spriguliņu,
Viegli laižu klājienā;
Augsti cēlu, viegli laižu,
Man dižani rībējās.
80 [Kalsnavā (Kalsnavas pag. Md)].

28745.

Austi, gaismiņa,
Leci, saulīte,
Man gaŗa naksniņa
Rijiņā!
146 [Lielkrūtē (Purmsātu, Bārtas pag. Lp)].

- 294 -

28746.

Baltas maizes kukulīti
Bāžu rijas paspārnē;
Iegādāju kukulīti,
Ceļos agri rijas kult.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

1. Vecas maizes garoziņu
Bāzu rijas paspārnē;
Rītā agri piecēlos,
To maizīti cerēdama.
309 [Biržos (Biržu pag. Jk)].

28747.

Dodat salmiņus,
Lai varu kratīt:
Tā biju nākuse,
Ka salmus kratīt.
161 [Alšvangā (Alšvangas pag. Azp)].

28748.

Dziedādamas meitas kūla
Ar sidraba spriguļiem;
Augsti cēla, viegli laida,
Iet salmiņi pelavās.
88 [Liezerē (Liezeres pag. Md)].

28749.

Ieš' vairā, vai neiešu
Bāliņam rijas kult:
Man pārlūza sprigulīts
Klājieniņa galiņā.
93 [Mēdzžlā (Mēdzžlas pag. Md)].

28750.

Es mācēju rijiņā
Sprigulīti vēsināt:
Augstu cēlu, viegli laidu,
Lai graudiņus nemaitā.
241 [Blīdienē (Blīdienes pag. Tk)].

28751.

Es neiešu rijiņā,
Man noput vaiņadziņš;
Lai iet brāļa līgaviņa,
Kam gāliņa autu tīta.
208 [Ēdolē (Ēdoles pag. Vp)].

1. Es neiešu rijiņā
Vaiņadziņu putināt;
Lai iet brāļa līgaviņa,
Tai galviņa jumtu jumta,
Tai galviņa jumtu jumta,
Sen nojemtis vaiņadziņis.
175 [Sakā (Sakas pag. Azp)].

28752.

Es nevestu rijiņā
Savu jaunu līgaviņu,
Lai tā man neapput
Ar auziņu spiltavām.
196 [Rendā (Rendas pag. Kld)].

28753.

Gana rijas kūlējiņu,
Nava salmu nesējiņa.
Ej, māsiņa, salmu nesti,
Pirkšu zelta gredzeniņu!
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

1. Es nokūlu rudzu riju,
Navaid salmu nesējiņa.
Nāc, māsiņa, salmus nest,
Došu bēru kumeliņu!
Ja nenāksi salmus nest,
Nedoš' bēru, ne pelēku.
231 [Stendē (Stendes pag. Tl)].

28754.

Kad es gāju riju kult,
Kur mazais sprigulīts?
Kad es gāju putras ēst,
Kur lielā karitiņa?
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

28755.

Kas piesēja mellu zirgu
Pie to manu rijas doru?
Dieva dēli piesējuši
Rudzus vest klētiņā.
1880 [Jaunmuižā (Lutriņu pag. Kld)].

1. Kas piesēja mellu zirgu
Pie manām klētsdurvīm?
Mīļā Māra piesējusi,
Kviešus rudzus mērojot.
1880 [Jaunmuižā (Lutriņu pag. Kld)].

28756.

Kas tur rīb, kas tur rūc
Tautu dēla sētiņā?
Rijās rīb spriguliņi,
Maltuvē dzirnaviņas.
330 [Kaldabruņās (Rubenes pag. Il)].

28757.

Kratām salmiņus,
Lai bira graudiņi,
Lai mūs rijkuris
Nespriguļoja.
180 [Valtaiķos (Valtaiķu pag. Azp)].

- 295 -

28758.

Kūlēji kult,
Malēji malt,
Es pats gulēt
Ar līgaviņu!
41 [Stukmaņos (Pļaviņās Rg)], 421 [Taurupes pagastā (Rg)].

1. Kūlēji kūle,
Malēji male,
Es pats guļu
Pie līgaviņas.
324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)].

28759.

Kūlāj' kultu, malēj' maltu,
Lai guļ mana ļaudavīn';
Izkūluši, samaluši,
Ceļat manu ļaudavīn'!
60 [Salacā (Salacas pag. Vlm)].

28760.

Kuļam pieci kūlējiņi,
Kamēr auga mazākie;
Kad izaugs mazākie,
Būs deviņi kūlējiņi.
28 [Nītaurē (Nītaures pag. Rg)].

28761.

Kuļat riju, kūlējiņi,
Gaiļu laiku negaidāt;
Gaidīsit gaiļu laiku,
Paliks rija neizkulta.
36 [Rikterē (Sidgundas pag. Rg)].

28762.

Kuļat rijas, kūlējiņi,
Gaiļa laika negaidāt:
Gailis dzied pusrītiņa,
Malējiņas žēlodams.
18 [Kliģenē, Meņģelē, Plāterē (Zaubes, Meņģeles un Plāteres pag. Rg)].

1. Kuliet rijas, kūlējiņi,
Negaidiet gaiļa laika;
Gailīts dzied gaisumā,
Kūlējiņus žēlodams.
13 [Ikšķilē (Ikšķiles pag. Rg)].

28763.

Kulti, rijas kūlējiņi,
Malti, māļa malējiņi!
Nokūluši, samaluši,
Pieceliet māmuliņu!
311 [Dzērvē, Susējā, Dignājā (Saukas Jk, Susējas Il, Dignājas Jk pag.)].

28764.

Kuļu, kuļu, pasaklausu,
Veļik cīši reibējuos.
Zaļi rudzi, nakoltuši,
Sausa kūka sprigul'eņš.
426 [Sakstagala pag. Rz].

28765.

Kuplis auga ozoliņš
Pie brāliņa kula durvju.
Nokūluši, kūlējiņi,
Pakaŗam spriguliņus!
324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)].

28766.

Labāk gāju rijas kult,
Ne mālīša ritināt:
Pieci, seši riju kūla,
Viens mālīti ritināja.
107 [Vietalvā (Vietalvas pag. Md)], 302 [Rundālē (Rundāles pag. B)], 401 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

28767.

Laidiet mani riju kult,
Es mācēju riju kult,
Augstu cēlu, viegli situ,
Lai salmiņi nečaukstēja.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

28768.

Lūdziet, meitas, labi Dievu,
Pirmo riju iesākdamas!
Iesākt bij, nepabeigt,
Aizlīgāt tautiņās.
30 [Ozolu muižā, Suntažu draudzē].

28769.

Mazi vien, sīki vien
Šās rijiņas kūlējiņi;
Cits pazuda klājienā,
Cits garkūļu kūlītī.
13 [Ikšķilē (Ikšķiles pag. Rg)].

28770.

Mīdekļam piederēja
Pieci bēri kumeliņi;
Māmiņai piederēja
Div, meitiņas malējiņas.
216 [Ventspilī].

28771.

Minu miežu metieniņu
Basajāmi kājiņām,
Māmiņai spītēdama,
Kam vīzīšu man nepina.
28 [Nītaurē (Nītaures pag. Rg)].

28772.

Necerēju šo naksniņu
Sprigulīti vēcināt;
Par brālīti vēcināju,
Kurpju naudu pelnīdama.
156 [Vērgalē (Vērgaļu pag. Lp)].

- 296 -

28773.

Noplīsa tēviņa
Brūnaji svārki,
Rudzīšu, miezīšu
Vētījot.
172 [Rāvā (Rāvas pag. Lp)].

28774.

Palīdzi, Labrenci,
Rijīnu kult,
Cel augstu dūmīnus,
Zemu dzierkstelītes!
164 [Dunalkā (Dunalkas pag. Azp)].

28775.

Patais' man, bāleliņi,
Oša koka sprigulīti!
Man jāiet rijas kult
Ozoliņa piedarbā.
137 [Tirzā (Tirzas pag. Md)].

28776.

Patais' man, bāleniņ,
Sausa koka sprigulīti:
Augstu cēlu, viegli laidu,
Bet dižani rībējās.
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

28777.

Pate labi nezināju,
Kur noliku sprigulīti,
Vai noliku rijiņā,
Vai rijiņas kaktiņā.
107 [Vietalvā (Vietalvas pag. Md)].

287771.

Rakstā situ sprigulīti
Maizes tēva rijiņā;
Rakstā skrēja kumeliņis,
Tīru auzu pabarots.
70 [Briežos (Skujenes pag. C)].

28778.

Rakstā situ sprigulīti
Sava tēva piedarbā;
Tā rakstīja mieži rudzi,
No vārpām izbirdami.
112 [Cirstos (Cirstu pag. C)].

28779.

Rijā kūla kūlējiņi,
Maltuvē malējiņi;
Dieviņš prieka nevarēja,
Pa starpiņu staigādams.
74 [Dzelzavā (Dzelzavas pag. Md)].

1. Dieviņš prieka nevarēja,
Pa pagalmu staigādams:
Kulā dzied kūlējiņi,
Maltuvē malējiņas.
322 [Saukā (Saukas pag. Jk)].

28780.

Rijiņa tā mana
Vecā māte,
Tur teku rītā,
Tur vakarā.
Vakarā tecēju
Pagales bikstīt.
No rīta tecēju
Kūlējus celt.
224 [Kabilē (Kld)].

1. Ai mana rijiņa,
Vecaja māte,
Tur teku rītā,
Tur vakarā,
Tur teku azaidu
Vārīdama.
348 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

2. Rijiņa mana
Vecā māte,
Tur teku rītā,
Tur vakarā:
Tur teku rītā
Kūlējus celt,
Tur teku vakarā
Graudiņus mērīt.
1880 [Jaunmuižā (Lutriņu pag. Kld)].

3. Sēd mūsu rijiņa
Kā vecā māte;
Tur teku rītē,
Tur vakarē,
Tur teku salmiņus
Nočabināt.
176 [Sakaslejā (Sakas pag. Azp)].

4. Vecā rijiņa,
Tu mūsu māmiņa,
Tur teku rītā,
Tur vakarā.
No rīta tecēju
Rijiņu kult,
Vakarā tecēju
Uguni dzēst.
216 [Ventspilī].

- 297 -

28781.

Rijiņai platspārnei
Pieci seši kūlējiņi;
Maltuvei gludgalvei
Divi jaunas malējiņas.
311 [Dzērvē, Susējā, Dignājā (Saukas Jk, Susējas Il, Dignājas Jk pag.)], 314 [Kroņa Elkšņu pagastā (Elkšņu pag. Jk)].

28782.

Zaļu rudzu riju kūlu,
Zaļš ozola sprigulīts;
Necik augstu nepacēlu,
Bet diženi rībējās.
451 [Viskaļos, Kokneses draudzē (Viskaļu pag. Rg)].

28783.

Spriguliņ, koka bērns,
Tu man kaunu padarīji:
Es gribēju kulti iet,
Tu iekriti klājienā.
41 [Stukmaņos (Pļaviņās Rg)], 335 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

28783v1.

Sprigulīti sprigulīti,
Tu man kaunu padarīji:
Es gribēju riju kult,
Tu ielīdi, salmiņos.
17 [Ķēčos (ķēču pag. Rg)].

28784.

Sprigulītis, grābeklītis,
Abi lieli lielījās:
Sprigulītis smalki kūla,
Grābeklītis izkasīja.
1271 [Litenē (Litenes pag. Md)].

28785.

Sprigulītis, grābeklītis,
Abi lieli lielījās;
Tikpat bija spriguļam
Grābeklīša jālūdzās.
451 [Viskaļos, Kokneses draudzē (Viskaļu pag. Rg)].

28786.

Sprigulīts raudājās,
Saka mani nekuļam.
Gana es tevi kūļu,
Ap galviņu grozīdams.
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

28787.

Sprigulītis, velna bērns,
Saka mani nekuļam;
Gan es situ, gan es kūlu
Ar abām rociņām.
281 [Nītaures, Siguldas un Cēsu apvidū (Rg, C)], 282 [Vilcē (Vilces pag. Jg)].

28788.

Stādu ošus, ozoliņus
Rijas taka maliņāi,
Lai vējiņis neieguva,
Lai salmiņus neputina.
181 [Cīravā (Cīravas pag. Azp)].

1. Augat, oši, ozoliņi,
Rijas taka maliņāi,
Lai vējīnis pāri pūta,
Lai salmīnus negaisina.
144 [Gaviezē (Gaviezes pag. Lp)].

28789.

Vedit mani kul'eņī.
Es bij loba kiul'ējeņa.
Augši ceļu, vīgli laižu,
Lai ciseņas načeikstē.
4191 [Kalupes pag. D].

28790.

Veci vīri rijas kult,
Tie māk labi būkšķināt;
Jaunas meitas māļa malt,
Tās māk labi ritināt.
88 [Liezerē (Liezeres pag. Md)].

1. Veci vīri rijas kult,
Tie māk labi rībināt;
Jauni puiši alus dzert,
Tie māk labi vīvināt.
88 [Liezerē (Liezeres pag. Md)].

50420.

Ai mana rijiņa,
Vecāja māte:
Tur teku rītē,
Tur vakarēje;
Tur mana maizīte,
Tur alutiņis.
129 [Gudenieku Azp].

50421.

Buka buka, rība rība,
Sasatrūka gulējusi.
Monas pošas vedekliņas,
Citas kūla, cita mala.
211 [Ļaudonas Md].

50422.

Dūd, Dīveņ, leitam leit,
Puiši naīs pīguļā;
Beus kam reju ducynuot,
Dziernaveņas reucynuot.
466 [Vārkavas D].

50423.

Es izkūlu rudzu riju,
Nava salmu nesējiņas.
Ej, māsiņa, ciemiņā,
Atved salmu nesējiņu.
198 [Krustpils D].

- 298 -

1. Es nokūlu rudz rij,
Nav man salm nesejiņ.
Sauc, bāliņ, taut dēl,
Lai nāk man salms nest.
329 [Popes Vp].

50424.

Gāju kultu, gāju maltu,
Nežēloju savas varas;
Cik pat guļ zem zemītes
I varītes žēlotājs.
241 [Lubānas Md].

50425.

Kas kuŗam bēdas bija,
Kad es kūlu saulītē?
I miedziņš, i darbiņš,
Abi man piederēja.
198 [Krustpils D].

50426.

Kas tur, kas tur -
Viens pats kūlējs;
Viens pats kūlējs
Kā suņa aste;
Ūja āre,
Kā suņa aste!
39 [Bārtas Lp].

50427.

Kuļat, kuļat, kūlējiņi,
Negaidāt brokastiņa:
Saimeniece necēlusēs,
Brokastiņu nevārījus'.
355 [Rucavas Lp].

50428.

Kuliet riju, kūlējīni,
Lai spriguļi dziesmas sit;
Nokūlušiem klājienīnu
Dos mammīna brokastīnu.
341 [Raunas (Pils-Raunas) C].

50429.

Kultu, kultu, kyulējiņi,
Moltu, moltu, malējiņi,
Maņ deveņi sprigultiņi,
Maņ deveņu dziernaviņu.
365 [Sakstagalas Rz].

50430.

Kultu, maltu es nagāju,
Tāvu māti turādama;
Syutu tāvu pīdarbā,
Māmuleņu maltuvē.
489 [Vidsmuižas (Vidsmuižas, Gaļānu) Rz].

50431.

Kūlējiņi, malējiņi,
Tie gaidīja gaiļa laiku;
Istabiņas gulētāji
Ij gaismiņas negaidīja.
487 [Vietalvas Md].

50432.

Kūlējiņi riju kūla,
Ko tie dara darbinieki?
Darbinieki valgus vija,
Lai var iet kazu zagt.
484 [Vestienas Md].

50433.

Lai kuļ riju, kas kuļ riju,
Es tās rijas gan nekulšu:
Piekūst manim rokas kājas,
Sprigulīti cilājot.
192 [Kosas C].

50434.

Meitas kūla piedarbā,
Es uz durim lūrējos;
Kuŗa daiļi locījās,
Tā būs mana līgaviņa.
560 [Rīga ].

50435.

Meitas kūla piedarbiņu
Sidrabiņa spriguļiem;
Augsti cēla, viegli laida,
Klip klap klap.
112 [Ezeres Kld].

50436.

Sakiuļam rudzus mīžus
Ar ūzula spriguleņu;
Sasīnam pļāvējeņu
Ar tū rudzu oruojeņu.
51 [Bērzpils (Domopoles) Abr].

50437.

Pīci bruoļi reju kyule,
Pīci putru dzysynuoja,
Pīci reju nūkyuluši,
Paleidz putru dzysynuot.
113 [Gaigalavas (Bikovas) Rz].

50438.

Pūti, pūti, zilais vējš,
Pūt manā piedarbā,
Lai es varu iztīrīt
Tīras auzas kumeļam.
110 [Ērgļu C].

- 299 -

50439.

Raibas govis - raibaliņas,
Tās bij piena devējiņas;
Līgaviņas - mātes meitas,
Tās bij rijas kūlējiņas.
473 [Veclaicenes Vlk].

50440.

Rakstā situ sprigulīti
Maizes tēva piedarbā.
Tur es savu augumiņu
Tautiešami izrādīju.
156 [Jērcēnu Vlk].

50441.

Rakstā raksta sprigulīši
Maizes tēva piedarbā.
Lai no rogām graudi bira
Apakš klājiena.
378 [Seces Jk].

50442.

Rakstā situ sprigulīti
Maizes tēva piedarbā,
Lai aug rudzi, lai aug mieži
Kalpa vīra tīrumā.
359 [Rūjienas Vlm].

50443.

Raksti, raksti, sprigulīti,
Manā tēva rijīnā!
Izsit rudzus, izsit miežus,
Lai birst graudi plānīnā.
39 [Bārtas Lp].

50444.

Rija rija, sveša māte,
Tās asaru dzērājiņ's;
Rija manus sviedrus dzēra,
Sveša māte asariņas.
198 [Krustpils D].

50445.

Rīs kult es neved
Sov jaun līgaviņ,
Le ta man nenoput
Ar tem rīs putekļem,
Ar tem rīs putekļem,
Ar auziņ peliņam.
17 [Ances Vp].

50446.

Sila galā mežu rija,
Zaļš ozola sprigulis.
Sprigulis, koka bērns,
Tu man kaunu padarīji;
Es gribēju rakstā sist,
Tu iekriti klājienā.
127 [Grostonas Md].

50447.

Šauras šauras man actiņas,
Tik var ceļu saredzēt;
Ni redzēju sīna vuolas,
Ni spriguļa vadzītī.
168 [Kalupes D].

50448.

Visi rijas kūlējiņi
Sikaķītes(?) knopītēs;
Pašam rijas rijkulim
Peļu ādas kažociņš.
112 [Ezeres Kld].

Satura rādītājs |Skati visu grāmatu