SākumlapaIevadsSatursLapasMeklētSaites
Satura rādītājs |Skati visu grāmatu

- 183 -

ZEMKOPĪBA

1. Arājs, labības audzēšana, aršana, pļaušana

27896.

Ai auziņa baltskariņa,
Tev vajaga liela lauka,
Kur tu pate grozīsies,
Kur skariņa līgosies.
260 [Mazberķenē (Mežmuižas pag. Jg)].

27897.

Ai auziņas, jūs' bij daudz,
Kur bij man jūsus likt?
Lai māsiņa jūs samaļ
Bērajam kumeļam.
137 [Tirzā (Tirzas pag. Md)].

27898.

Ai Dievi, laba dzīve
Sila zemes arājam:
Auge rudzi, sīce bite,
Pats jaukumu nevarēj'.
133 [Palsmanē (Palsmaņa pag. Vlk)].

27899.

Ai Dieviņi, slikti rudzi
Bāleniņa tīrumā.
Maksā, Dievs, zirga varu,
Bāleniņa arumiņu!
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

1. Slikti rudzi izauguši
Lielajā tīrumā.
Maksā, Dievs, zirga varu,
Arājiņa gājumiņu!
324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)].

27900.

Ai māsiņa ražanā,
Neniecini arājiņu!
Būt' tu bijse jo ražana,
Tu ne vērta arājiņa.
216 [Ventspilī].

27901.

Ai manu bāleliņ,
Tavu lielu rudzu lauku!
Maliņā stāvēdama,
Otras malas neredzēju.
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

27902.

Vai meitiņas, vai māsiņas,
Godājat arājiņu!
Arājam kājas rokas
Kā ābeļu ziedi zied.
191 [Kursīšos (Kursīšu pag. Kld)].

1. Māsiņ maza, masiņ diža,
Nevainoji arājiņu!
Arājiņa kājas rokas
Maksā zelta gabaliņu.
190 [Kuldīā].

27903.

Ai melnā vabulīte,
Griezi ceļu arājam:
Arājam(i) grūtas kājas,
Pilnas smilšu piebirušas.
134 [Sinolē (Sinoles pag. Vlk)].

27904.

Ai naudiņa, naudas māte,
Nekrīt' ceļa maliņā;
Krīt' vadziņas galiņā,
Lai saņem arājiņš!
28 [Nītaurē (Nītaures pag. Rg)].

27905.

Ai rudzīti gaŗaudzīti,
Tavu lielu briedumiņu!
Mani brāļi Vāczemēi
Piecus kuģus kaldināja.
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

27906.

Ai rudzīt, riet krūmiņu
Lielajā tīrumā,
Maksā zirga vilkumiņu,
Arājiņa gājumiņu!
325 [Secē (Seces pag. Jk)].

- 184 -

27907.

Ai rudzīt(i) rogainīt(i),
Steidzies drīzi tīrumā:
Jau dažam, ne vienam,
Nerūc vairs [vaira] dzirnaviņas.
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)], 75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)], 80 [Kalsnavā (Kalsnavas pag. Md)], 109 [Vestienā (Vestienas pag. Md)], 134 [Sinolē (Sinoles pag. Vlk)], 324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)], 379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

1. Ai rudzīt(i) roggalvīti,
Kam tu agri neziedēji?
Ne dižajam bajāram
Neŗūc vairs dzirnavtiņas.
156 [Vērgalē (Vērgaļu pag. Lp)].

27908.

Ai rudzīti rogainīti,
Tavu dārgu akotiņu!
Tevis dēļ Vāczemē
Zelta naudu kaldināja.
41 [Stukmaņos (Pļaviņās Rg)], 189 [Kuldīgas Kalnmuižā (pie Kuldīgas)], 192 [Lipaiķps (Turlavas pag. Kld)], 255 [Cirolē (Bēnes pag. Jg)], 3641 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē], 407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

1. Ai rudzīti rogainīti,
Tavu dārgu augumiņu!
Tevis dēļ Vāczemē
Sudrabiņu kaldināja.
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)], 75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)], 93 [Mēdzžlā (Mēdzžlas pag. Md)], 109 [Vestienā (Vestienas pag. Md)].

27909.

Ai rudzīti rogainīti,
Tavu dārgu augumiņu!
Tevis dēļ Rīgas kungi
Zelta naudu kaldināja.
80 [Kalsnavā (Kalsnavas pag. Md)].

1. Ai rudzīti rogainīti,
Tavu dārgu augumiņu!
Visi Rīgas precenieki
Uz Daugavu naudu skaita.
1880 [Jaunmuižā (Lutriņu pag. Kld)].

27910.

Ai rudzīti rogainīti,
Tavu daiļu augumiņu! -
Viens stiebriņš, devīņ' vārpas.
Mans brālīts klēti cirta
Devīņiem apcirkņiem.
285 [Baldonē (Baldones pag. Rg)].

27911.

Ai rudzīti rogainīti,
Tevi teica malējiņa;
Kas, auziņa, tevi teica,
Tev ir gaŗa sēnaliņa?
324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)].

27912.

Ai tu manu vecu tēvu,
Baltas maizes arājiņu!
Kā balodis nopūtās
Gaŗas vagas galiņā.
335 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

27913.

Ai vecais bāleliņ,
Ej papriekšu druviņā:
Tev sieviņa, tev bērniņi,
Tev maizītes daudz vajag.
335 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

27914.

Aiz oruoja muote deve,
Na aiz krūga dzāruojeņa;
Ka beus lobs oruojeņš,
Dabūs lela teirumeņa.
409 [Līksnas pag. D].

27915.

Aiz Daugavas augsti kalni,
Nolaideni tīrumiņi;
Tur vajaga sirmu zirgu,
Gudru vīru arājiņu.
16 [Kastrānē (Kastrānes pag. Rg)].

27916.

Akmeņotu zemi aru
Ar tērauda kumeliņu;
Tur uzauga dui vārpiņas
Viena salma galiņāi.
172 [Rāvā (Rāvas pag. Lp)].

27917.

Ar varīti nevarēja
Tīrus laukus ritināt;
Ar maizīti ritināja,
Ar bēriem kumeļiem.
216 [Ventspilī].

27918.

Ar vēzīti es aparu
Visus tēva tīrumiņus;
Ar skudrīti, melnacīti,
No pakaļas noecēju.
74 [Dzelzavā (Dzelzavas pag. Md)].

27919.

Ara manis arājiņš
I šodien tīrumā,
Ja neara šai tiesā,
Ar' citā(i) maliņā.
36 [Rikterē (Sidgundas pag. Rg)].

- 185 -

1. Es uzkāpu kalniņā
Pašā kalna paugurā;
Raugos tautu tīrumā,
Vai ir daudzi arājiņu.
Artin ara arājiņi
Ir manā tīrumā,
Ja neaŗ šai vidū,
Aŗ citā maliņā.
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

27920.

Ara manis arājiņis
Viņa lauka galiņā;
Līgot man kā bitītei,
Meklēt sava arājiņa.
158 [Nīcā Tosmarē uc. (Lp)].

27921.

Arājiņ(i), bāleliņ(i),
Visas tavas kājas zied!
No kājām ziedi bira,
No rokām sudrabiņš.
412 [Unguros (Ungurmuižas pag. D)], 80 [Kalsnavā (Kalsnavas pag. Md)], 3641 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē], 408 [Krustpilī, Unguros un Stukmaņos (Krustpils, Ungurmuižas D un Pļaviņu Rg pag.)].

27922.

Arājiņi, ecētāji,
Dzenat gaŗus birzumiņus:
Īsa būs šī vasara,
Zemu dzied lakstīgala.
24 [Lēdurgas draudzē], 50 [Vecatē (Vecates pag. Vlm)], 119 [Ērģemē (Ērģemes pag. Vlk)].

1. Arājiņi, bāleliņi,
Dzeniet drīzi kumeliņus:
Īsa bija šī vasara,
Zemu dzied lakstīgala.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

27923.

Arājiņi, ecētāji
Maizi mina kājiņām;
Cepējiņa, goda sieva,
Satin kļavu lapiņās.
335 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

1. Oruojeņis, acātuojis
Maizi myna kuojeņuom;
Pļuovējeņa, cepējeņa
Uz ruceņu vācynuo.
4271 [Rēzeknes apr.].

27924.

Arājiņi, ecētāji,
Sakāpuši kalniņā,
Cits citam vaicājās,
Vai būs gaŗa vasariņa?
Nebūs gaŗa vasariņa,
Zemu dzied lakstīgala.
28 [Nītaurē (Nītaures pag. Rg)].

27925.

Arājiņi, ecētāji,
Sasēduši kalniņā,
Cits no cita vaicājās,
Vai būs silta vasariņa?
309 [Biržos (Biržu pag. Jk)], 407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

27926.

Arājiņi, ecētāji,
Sasēduši kalniņā,
Cits citam vaicājās,
Vai būs miežu vasariņa?
325 [Secē (Seces pag. Jk)].

1. Ko tie sprieda, veci vīri,
Atmatā sasēduši?
Cits citam vaicājās,
Vai būs miežu vasariņa,
Vai būs miežu vasariņa;
Vai rudziem rudenītis?
200 [Skrundā (Skrundas pag. Kld)].

27927.

Arājiņi, sējējiņi,
Sējas laiks pagalam:
Dzeguzīte aizsmakusi,
Sējas laiku kūkodama.
88 [Liezerē (Liezeres pag. Md)].

27928.

Arājiņš Dievu lūdza,
Lai dod auzas tīrumā,
Ko baroti kumeliņu,
Ka var jāti precībās.
36 [Rikterē (Sidgundas pag. Rg)].

27929.

Arājs ara kalniņā,
Avots tek lejiņā;
Netrūkst maizes arājam,
Ne ūdeņa avotam.
309 [Biržos (Biržu pag. Jk)], 325 [Secē (Seces pag. Jk)], 379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē], 401 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

27930.

Ariet, brāļi, ecējiet,
Meklējiet adatiņu:
Māsiņai pazudusi
Rakstāmā adatiņa.
42 [Suntažos (Suntažu pag. Rg)].

27931.

Ariet, brāļi, papuvītes,
Manu daļu atstājiet,
Lai ziedēja mana daļa
Sudrabiņa ziediņiem!
324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)].

- 186 -

27932.

Aŗiet lauku, nesējiet
Manis dēļ, bāleliņi:
Diezgan man rudzu miežu
Tautu dēla klētiņā.
299 [Mežotnē un Švitenē (Mežotnes un Svitenes pag. B)].

27933.

Aeriet, muini bāeleliņi,
Vysas purva purmaelītas:
Purmaelīšu orājam
Doncuotāji kuimeliņi.
85 [Lazdonā (Lazdonas pag. Md)].

27934.

Ari, ari, arājiņi,
Dusināji kumeliņu,
Kā māmiņa dusināja
Savas jaunas malējiņas!
185 [Lielezerē (Ezeres pag. Kld)].

27935.

Aŗot, dēli, ecējot,
Apaŗat vagu galus;
Tā dzīvoja mans tēviņš,
Tam bij maize dievsungan.
181 [Cīravā (Cīravas pag. Azp)].

27936.

Art iedams, ecēdams
Vīzīt' āvu kājiņā;
Ruden meitas padziedās
Manā vīžu gājumā.
2931 [Gravendālē un Mežotnē (Mežotnes pag B)].

27937.

Art es gāju druviņāi,
Krūkļa daru lemesnīcu;
Tik dzeltenas miežu vārpas
Kā tā krūkļa lemesnīca.
172 [Rāvā (Rāvas pag. Lp)].

27938.

Art, ecēt es mācēju,
Vīžu pīt nemācēju.
Atved man, māmuliņa,
Pašam vīžu pinējiņu!
85 [Lazdonā (Lazdonas pag. Md)].

27939.

Aru, aru, neaparu,
Apars mana līgaviņa,
Apars mana līgaviņa,
Kad gulēšu dienvidū.
313 [Ēķengrāvē (Viesītes pag. Jk)].

27940.

Audz, miezīti, ņem krūmiņu,
Šoruden daudz vajag:
Brāļam kāzas, man izdeves
Tai vienāje rudenī.
161 [Alšvangā (Alšvangas pag. Azp)].

27941.

Audziet, mieži, griezdamies
Lielajā tīrumā:
Vec' ir mana māmuliņa,
Jāņem jauna līgaviņ'.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

27942.

Auga rudzi, auga mieži,
Kas neauga arājam?
Sudrabiņš, tas neauga,
Tas nedīga dīdzējams.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

27943.

Auzas skara lielījās,
Divi baltas vilnānītes;
Driķīšam, kantaiņam,
Melni svārki, zābaciņi.
80 [Kalsnavā (Kalsnavas pag. Md)].

27944.

Bandenieka rudzi auga
Liela ceļa maliņā;
Zinājās naudas rudzi
Pa celiņu aizvedot.
2541 [Vīnšeņķos (Struteles pag. Tk)].

27945.

Bandinieka rudzi zied
Liela ceļa maliņā;
Tie ziedēja zelta ziedis,
Tie vērtēja naudiņā.
143 [Bārtā (Bārtas pag. Lp)].

1. Bandenieka lini auga
Diža ceļa malīnā,
Tie ziedēja zelta ziedus,
Tie ziedēja naudīnai.
144 [Gaviezē (Gaviezes pag. Lp)].

2. Bandenieka rudzi zied
Diža ceļa maliņāi;
Tie ziedēja baltim ziedim,
Tie ģeldēja naudiņai.
Kur liksit, jauni puiši,
Zelta naudas, saņēmuši?
- Pierksim bērus kumeliņus,
Izjāsim pieguļāi.
Klausies, mana līgaviņa,
Kur es jāju pieguļāi:
Man pašam pieši šķind,
Kumeļam iemauktiņi.
172 [Rāvā (Rāvas pag. Lp)].

- 187 -

27946.

Bandenieki rudzus sēja
Diža ceļa maliņā,
Uz celiņa ziedi bira,
Zinājās naudas rudzi.
276 [Sesavā (Sesavas pag. Jg)].

27947.

Bandenieki rudzus sēja
Diža ceļa maliņā.
Lieli kungi gaŗām brauca:
Kam tas tādis rudzu lauks?
Kam tas tādis rudzu laukis,
Zelta miglas nomiglotis;
Zelta miglas nomiglotis,
Sudrabiņa ziedim zied;
Sudrabiņa ziedim ziede,
Dimantiņa graudiņiem?
173 [Rokaišos (pie Aizputes Azp)].

27948.

Bija man, bija man,
Vēl vajaga, vēl vajaga:
Bija man rudzi mieži,
Vēl vajaga arājiņa.
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)].

27949.

Bite liela medeniece,
Ne visiem medu nesa;
Vasariņa laba sieva,
Tā visiem maizes deva.
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

27950.

Brāļam laba šī vasara,
Māsa gāja druviņā.
Gan, brālīti, tu redzēsi,
Kas ies citu vasariņu.
134 [Sinolē (Sinoles pag. Vlk)].

27951.

Bāliņ, tavi rudzu lauki
Viļņoties vilņojās.
Kalniņā stāvēdama,
Otras malas neredzēju.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

27952.

Bāliņš ara kalniņā
Ar dzeltenu kumeliņu;
Es iznesu launadziņu
Sudrabiņa bļodiņā.
271 [Pienavā (Džūkstes pag. Jg)].

27953.

Dieviņš gāja lauciņā
Ar zeltītu sētavīti,
Kungam gāja smilgas sēt,
Arājam miežus rudzus.
216 [Ventspilī].

27954.

Dieviņš gāja rudzu sēt
Ar sudraba sētavīti;
Šam šaujiņa, tam šaujiņa,
Man ar visu sētavīti.

27955.

Dīviņš guoja rudzu sātu,
Svāta Muora pabēržuotu:
Zeižu maisi, zalta sākla,
Sudabreņa sātiveite.
419 [Drēķēs(?)].

1. Dīveņš guoja rudzu sātu
Ar sudobra sātiveiti;
Svāta Muora bērzēt guoja
Ar tuom zalta ciseņuom;
Dīva dāls ruodējuos
Zaltu kuorklu kriumeņā.
4221 [Asūnes pag. D].

27956.

Dieviņš sauca vecus vīrus,
Vidū lauka stāvēdams.
Kuŗš papriekšu āztecēs,
Tam būs miežu vasariņa.
208 [Ēdolē (Ēdoles pag. Vp)].

27957.

Div' bajāri lielījās,
Citu ziemu izmituši:
Bitīt' koka serdītē,
Rudzis sniega apakšā.
226 [Kandavā (Tl)].

1. Divi bija, divi bija
Saltas ziemas cietējiņi:
Bitīt' koka serdītē,
Rudzīts ledus gabalā.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

- 188 -

27958.

Dodiet, brāļi, man maizītes
Deviņām nedēļām!
Es vārpiņu ieraudzīju
Lielajā tīrumā.
401 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

1. Dod, bāliņi, man maizīti
Deviņām nedēļām!
Jau rudzītis vārpu rieta
Lielajā tīrumā.
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

2. Dod, bāliņ, man maizītes
Deviņām nedēļām!
Es vakar ieraudzīju
Rudzu ziedu tīrumā.
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)].

3. Gādā maizes, bāleliņ,
Deviņām nedēļām:
Es redzēju rudzu vārpu
Tīrumā līgojot.
134 [Sinolē (Sinoles pag. Vlk)].

27959.

Dod, Dieviņi, labu lītu
Jala vienu debestiņu!
Grūši pūta arājiņi,
Druvas malu staigādami.
324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)].

27960.

Dod, Dieviņi, veselību
Tīru rudzu arājam,
Tīru rudzu arājam;
Tīru rudzu sējējam!
293 [Gravendālē (Mežotnes pag. B)].

27961.

Dodiet man četri zirgi,
četri labi ecēksnīši,
Lai es braucu tīrumā
Velēniņu līdzināt!
134 [Sinolē (Sinoles pag. Vlk)].

27962.

Domājām, gādājām,
Ar ko laukus puškosim:
Sēsim rudzus, sēsim miežus
Dēstīsim ozoliņus!
314 [Kroņa Elkšņu pagastā (Elkšņu pag. Jk)].

27963.

Druvā eimu, druvā teku,
Druvā man visi prieki,
Druvā man saule lēca,
Druvā saule norietēja.
73 [Dzērbenē (Dzērbenes pag. C)].

27964.

Druvā iemu, druvā teku,
Druvas ceļu darināju:
Visi mani druvas ceļi
Sudrabiņu vizināja.
41 [Stukmaņos (Pļaviņās Rg)], 335 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

27965.

Dzeltān' ir miežu druva,
Balta miežu pļāvājiņa;
Tā man tika, to vedīšu
Baltajami bāliņam.
6 [Annas muižā (ķēču pag. Rg)].

27966.

Dzenīts kale, klikšķināja,
Dzenīšam raibi svārki;
I es aru, i ecēju,
Man nebija raibu svārku.
137 [Tirzā (Tirzas pag. Md)].

1. Dzenīts kala knipu knapu,
Raibi svārki mugurā;
Es strādāju dienu nakti,
Man nav krekla mugurā.
6 [Annas muižā (ķēču pag. Rg)], 75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

27967.

Dzirnu vaina, vai malēja,
Rupji gāja rīta mālis?
Dieva vaina, vai arāja,
Smilgas auga tīrumā?
264 [Džūkstē (Džūkstes pag. Jg)], 362 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

27968.

Iesim, māršas, druviņā
Ar visiem bērniņiem;
Liksim bērnus uz kalniņu,
Lai lapsiņa karinā.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

27969.

Ēd, līgava, lāču maizi,
Līdz paauga tīri rudzi;
Kad paaugs tīri rudzi,
Ēd maizīti sijādama!
156 [Vērgalē (Vērgaļu pag. Lp)].

27970.

Ej, brālīti, miežu sēt,
Es nesīšu sētuvīti;
Tev dziedāja zelta zīle,
Man sudraba lakstīgala.
391 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē], 394 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

27971.

Ej, bāliņ, pats ar arklu
Lielajā tīrumā;
Kalpi tavi dienas zagļi,
Lēni dzina kumeliņu.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

- 189 -

27972.

Ej druvā, druvaliņ,
Ko darīji sētiņā?
Gauži raud tā vārpiņa,
Kuŗ' līgo tīrumā.
26 [Madlienā (Madlienas pag. Rg)].

27973.

Ej druvā, druvaļiņa,
Ko pa sētu rotājies?
Visi tavi druvas ceļi
Tīru zeltu vizināja.
42 [Suntažos (Suntažu pag. Rg)].

27974.

Ej ganos, gana meita,
Pin vīzītes arājam:
Arājs ara tīrumā
Basajām kājiņām.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

27975.

Ej papriekšu, šķirulīte!
Tev saimīte pakaļ gāja,
Tev saimīte pakaļ gāja,
Kā bitīte līgodama.
42 [Suntažos (Suntažu pag. Rg)].

27976.

Es aparu divi zemes,
Trešajā ielīgoju,
Iekām cēla māmuliņa
Govju slaukt dārziņā.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

27977.

Es aparu sūdu druvu
Ar pelēku avetīnu;
Tur uzauga dui vārpīnas
Viena salma galīnā.
149 [Nīcā (Nīcas pag. Lp)].

27978.

Es auziņas daudz nesēju,
Vienu pašu sētuvīti,
Līgaviņa, mel(l)acīte,
Nedzeŗ auzu alutiņu.
161 [Alšvangā (Alšvangas pag. Azp)].

1. Es auziņas vairs nesētu
Ne tās vienas sētuvītes;
Lepna mana līgaviņa,
Nedzeŗ auzu alutiņa.
335 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

27979.

Es bij' vīrs tā kā otrs,
Kas var manis niecināt!
Tāpat krita velēniņš,
Kā otram vīriņam.
216 [Ventspilī].

27980.

Es dzird' vilku gaudājot
Vāczemnieku tīrumā:
Vāczemnieku jauni puiši
Artu gāja raudādami.
125 [Jaunlaicenē (Jaunlaicenes pag. Vlk)].

27981.

Es izlauzu vērsim kāju,
Sila zemi ecēdams;
Augat, mani mieži rudzi,
Maksājieti vērsim kāju!
226 [Kandavā (Tl)].

1. Man nolūza vēršam kāja,
Kankarkalnus ecējot;
Audzē, Dievis, rudzus miežus,
Maksā manu vērša kāju!
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

27982.

Es negāju krogā dzertu,
Ne puišiem rādīties;
Kas grib mani lūkoties,
Lai nāk brāļa druviņā.
1311 [Apē (Vlk)].

27983.

Es nesēju daudz auziņu,
Man bij skaista līgaviņa,
Lai tā man nenoput [neapput],
Auzu miltus sijājot.
28 [Nītaurē (Nītaures pag. Rg)], 281 [Nītaures, Siguldas un Cēsu apvidū (Rg, C)], 82 [Kļavkalnē (Kļavkalns, Kosas pag. C)], 134 [Sinolē (Sinoles pag. Vlk)].

1. Es auziņu daudz nesēju,
Balta mana līgaviņa,
Lai tā melna nenoput
Sijādama, niekādama.
324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)].

27984.

Es redzēju brīnumiņus
Viņā lauka galiņā:
Vārna kūla arājiņu,
Pie ausīm turēdama.
1880 [Jaunmuižā (Lutriņu pag. Kld)].

27985.

Es redzēju no tālienes
Ezeriņu līgojot;
Tas nebija ezeriņš,
Tas bij tautu tīrumiņš.
1271 [Litenē (Litenes pag. Md)].

- 190 -

27986.

Es redzēju, tautiņām
Vilnīts sita rudzu lauku.
Ja būs man Dievs vēlējis,
Es ēdīšu to maizīti.
206 [Kuldīgas apriņķī].

27987.

Es uzaru gobu zemi
Ar pelēku avitiņu;
Vēl es būtu noecējis,
Kaut vilciņis nenokodis.
172 [Rāvā (Rāvas pag. Lp)].

27988.

Es uzgāju ganīdama
Tautu dēlu arumīnus:
Divi vagi mell' aruma,
Trešā balta ābulīna.
375 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

27989.

Ecējam auzu zemi
Ar baltām aitiņām,
Lai stāv bēri kumeliņi
Sēklu vest tīrumā.
311 [Dzērvē, Susējā, Dignājā (Saukas Jk, Susējas Il, Dignājas Jk pag.)].

27990.

Guoju vuorp'eņu las'eitu
Ar visīm b'ērn'eņīm;
Gorda b'eja mīžu putra,
Soldons mīžu olut'eņš.
422 [Līvānu pag. D].

27991.

Gani rīksti nebraucīja,
Lai braucīja arājiņš,
Lai braucīja arājiņš,
Lai aug tīra labībiņa.
313 [Ēķengrāvē (Viesītes pag. Jk)].

27992.

Ganos mani neraidiet,
Es ganīt nemācēju;
Laidiet mani lauciņā
Velēniņus putināt!
216 [Ventspilī].

27993.

Gaŗām gāju sila malu,
Āboliņu dēstīdams;
Es domāju sila zemi
Par ārisku padarīt.
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

27994.

Gaujas skrasti man aŗami,
Pati Gauja ecējam';
Gaujas skrasti zeltu nes,
Pati Gauja sidrabiņ'.
141 [Vijciemā (Vijciema pag. Vlk)].

1. Kas kait man nedzīvot
Gaujas krasta maliņā,
Pate Gauja zeltu nesa,
Gaujas malas sudrabiņu.
126 [Kroņa Lejas pagastā (Lejasciema pagastā Vlk)].

27995.

Grieze grieza rudzīšos,
Paipaliņa kārkliņos;
Bāliņš grieza maizes klaipu,
Skauģis grieza akmentiņu.
324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)].

1. Griez, griezīte, rudzīšos,
Paipaliņa, kūliņā;
Griez, bāliņ(i), maizītē,
Lai griež skauģis akmenī!
28 [Nītaurē (Nītaures pag. Rg)].

27996.

Grieze grieze rudzīšos,
Paipaliņa kārkliņos;
Grieze rudzus briedināja,
Paipaliņa kāsināja.
41 [Stukmaņos (Pļaviņās Rg)].

27997.

Grieze grieza rudzīšos,
Paipaliņa kārkliņos.
Sagriez, Dievus, brāliņam
Rudzus miežus tīrumā.
324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)].

27998.

Grieza mana labvēlīte,
Tā dziedāja rudzīšos;
Tai es ļautu padziedāt
I manā istabā.
3641 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

27999.

Griķīt' sēju, griķīt' aru,
Griķīts viegli ritināt;
Maza mana līgaviņa,
Nespēj rudzu ritināt.
318 [Lindes Birzgalē (Birzgales pag. Rg)].

- 191 -

28000.

Griķīt' sēju, griķīt'
pļāvu,
Griķīts laba labībiņa:
Lēts bij kult, lēts bij malt,
Lēts putriņu izvārīt.
335 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

28001.

Gudrujam dēliņam
Treis' naudiņas vosorā:
Auga rudzi, auga mīži,
Līn bit'eitis ūzolā.
422 [Līvānu pag. D].

28002.

Jaunas meitas druvā gāja,
Druvas ceļa nezināja;
Es atradu druvas ceļu:
Zied sudraba ziediņiem.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

28003.

Kā lācīši man zirdziņi,
Kā ozoli arājiņi;
Kā šūniņa man maizīte,
Kā bitīte cepējiņa.
400 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

1. Kā kruķītis man arklītis,
Kā lācītis kumeliņis;
Kā saulīte man maizīte,
Kā bitīte līgaviņa.
145 [Krotē un Bunkā (Krotes un Bunkas pag. Lp)].

28004.

Kad es gāju miežu sēt,
Dievs sēd ežas maliņē;
Kad es miežu alus dzēru,
Sudrabs kannas dubenā.
192 [Lipaiķps (Turlavas pag. Kld)].

28005.

Kuodēļ man' nadzeivuot
Malna meža mal'enī?
Malni zyrgi man' arūt,
Palākī ecējūt,
Dzaltonūs paturēju
Teirumā sāklu vest.
434 [Ludzas un Abrenes apr.].

28006.

Kuodeļ man' nadzeivuot
Malnuo meža mal'eņā?
Man' zirdzeņi kai luoceiši,
Oruojeņi kai kundzeņi.
435 [Latgalē].

28007.

Kal, Dieviņ, dzelza sētu
Apkārt manu rudzu lauku,
Lai netop skauģa bērni
Caur sētiņu vārpas raut.
2291 [Sasmakas novadā (Ārlavas pag. Tl)].

28008.

Kaliet, brāļi, dzelza ratus,
Ar ko maizi vizināt
No tīruma rijiņā,
No rijiņas klētiņā.
309 [Biržos (Biržu pag. Jk)].

28009.

Kalniņā miežus sēju,
Lai salniņa tos neķeŗ;
Kad salniņa miežus ķēra,
Labs nebija alutiņš.
88 [Liezerē (Liezeres pag. Md)].

28010.

Kalniņā stāvēdama,
Nosaraugu lejiņā,
Kā tie ara, kā ecēja
Slavenie tēva dēli.
324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)].

28011.

Kam tie kalni, kam tās lejas,
Kam tie kupli ozoliņi?
Rudziem kalni, miežiem lejas,
Bitēm kupli ozoliņi.
161 [Alšvangā (Alšvangas pag. Azp)], 185 [Lielezerē (Ezeres pag. Kld)], 200 [Skrundā (Skrundas pag. Kld)].

28012.

Kam tie lieli rudzu lauki,
Kā ūdeņi līgojās?
Tie manam bāliņam,
Kas launagu negulēja.
281 [Nītaures, Siguldas un Cēsu apvidū (Rg, C)].

28013.

Kam tie lieli rudzu lauki
Kā ūdeņi līgojās?
Tā puisīša rudzu lauki,
Kas ņems sievu šoruden.
28 [Nītaurē (Nītaures pag. Rg)].

28014.

Kas godīga mātes meita,
Paceļ krēslu arājam,
Arājam smagas kājas,
Pilnas smilšu piebirušas.
120 [Gaujienā (Gaujienas pag. Vlk)].

- 192 -

28015.

Kas tur nāca kūpēdams
No druviņas sētiņā?
Bāliņam maize nāca,
Krāsns kūpēja pakaļā.
4 [Aijažos].

28016.

Kas tur spīd, kas tur viz
Viņa kalna galiņā?
Mīļš Dieviņš miežus sēja
Sudrabiņa sētuviņu.
41 [Stukmaņos (Pļaviņās Rg)].

28017.

Ko, brālīt, darīsim,
Daudz zemīti aparuši?
Jūgsim labus kumeliņus,
Dzīsim gaŗus birzumiņus.
319 [Neretā (Neretas pag. Jk)].

28018.

Ko, brālīši, darīsim?
Citi vīri aparuši.
Jūgsim bērus kumelīnus,
Aparsim jūgumāi.
164 [Dunalkā (Dunalkas pag. Azp)].

28019.

Ko domāji, tu brāliņi,
Kalniņā stāvēdams?
- Es domāju miežus sēt,
Ruden ņemt līgaviņu.
3301 [Pilskalnē (Pilskalnes pag. Il)].

28020.

Ko es viena padarīju,
Noiedama druviņā?
Sliedi vien padarīju
Noiedama, atiedama.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

28021.

Ko, sirpīti, nopelnīji
Par gaŗaju vasariņu?
- Es, meitiņa, nopelnīju
Vārpām pītu vaiņadziņu.
113 [Alūksnē].

1. Kū, s'ērp'eņ, nūp'el'n'ēji
Taidu garu vasareņu?
- Treis' vuorp'eņis nūp'el'n'ēju
Dagun'eņa gal'eņā.
427 [Varakļānu pag. Rz].

28022.

Kumeliņi, bāleliņi
Miežu rudzu arājiņi:
Kumeliņis arklu vilka,
Brālīts arkla galiņā.
200 [Skrundā (Skrundas pag. Kld)].

28023.

Kumeliņi, bāleliņi,
Tie bij miežu arājiņi;
Tautu meita, zeltainīte,
Tā vārpiņu lasītāja.
181 [Cīravā (Cīravas pag. Azp)].

28024.

Kundziņš jāja raudādams
Gaŗām manu rudzu lauku,
Ieraudzījis rudzu lauku
Kā ūdeni līgojam.
246 [Lestenē (Lestenes pag. Tk)].

1. Kundziņš jāja raudādams
Apkārt manu rudzu lauku,
Redzēj' manu rudzu lauku
Zelta viļņus viļņojot.
46 [Carnikavā (Rg)].

28025.

Kundziņš jāja raudādams
Gaŗām manu rudzu lauku,
Redzēj' manu rudzu lauku
Zelta miglu miglojam.
181 [Cīravā (Cīravas pag. Azp)], 190 [Kuldīā], 224 [Kabilē (Kld)].

1. Kungi jāja raudādami
Apkārt manu linu lauku,
Redzēj' manu linu lauku
Zelta miglu miglojoti.
303 [Svitnē (Svitenes pag. B)].

28026.

Kur jājiet, bandenieki,
Zīda puški ceļu slauka?
- Lielajā tīrumā
Rudzu miežu raudzīties,
Kā stāv rudzi, kā stāv mieži,
Kā stāv mēļa linu druva.
216 [Ventspilī].

28027.

Kur tu biji, mīļš Dieviņis,
Ka tu mani neredzēji?
Dažs skauģītis gausu ņēma
Manā rudzu tīrumā.
156 [Vērgalē (Vērgaļu pag. Lp)].

28028.

Kur tu iesi, mīļš Dieviņi,
Ar sudraba sētuvīti?
- Ieš' atraitnes druviņā,
Tai neviena sējējiņa.
146 [Lielkrūtē (Purmsātu, Bārtas pag. Lp)].

- 193 -

28029.

Laba man sila zeme
Doris dēt, rudzus sēt:
Sīc bitīte, zied rudzīši,
Pats jaukuma nevarēju!
1311 [Apē (Vlk)].

28030.

Labi man zirdziņš mete,
Labi mete lemesnīce;
Man izauga ļaudeviņa
Birzumiņa galiņā.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

28031.

Lai bij grūt, kam bij grūt,
Rudzīšam, tam bij grūt
Ziemu ciest, krūmu riest,
Par vasaru neizaugt.
323 [Vecsērenē (Sērenes pag. Jk)].

28032.

Lai pietrūka, kā pietrūka,
Kad maizītes nepietrūka;
Lai pietrūka sudrabiņa,
I sudraba kalējiņa.
324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)].

28033.

Lakstīgala, sējas putnis,
Piecel manu arājiņu:
Jauns bij mans arājiņš,
Sējas laika nezināja.
16 [Kastrānē (Kastrānes pag. Rg)], 26 [Madlienā (Madlienas pag. Rg)], 36 [Rikterē (Sidgundas pag. Rg)], 42 [Suntažos (Suntažu pag. Rg)], 64 [Valmierā (Valmieras pag. Vlm)], 81 [Katriņā (Katriņas pag. C)], 111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)], 120 [Gaujienā (Gaujienas pag. Vlk)],
141 [Vijciemā (Vijciema pag. Vlk)], 353 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē], 407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

1. Lakstīgala, sējas putnis,
Nāc man līdzi tautiņās:
Jaunis manis arājiņš,
Sējas laika nezināja.
1181 [Dūres pagastā (Vlk)].

28034.

Lakstīgala, sējas putnis,
Piecel manu arājiņu:
Vis' arāji tīrumā,
Man' arāja neredzēj'.
52 [Burtniekos (Burtnieku pag. Vlm)].

28035.

Lietus lija saulītē,
Trīs lāsītes vien nolija:
Viena miežu, otra rudzu,
Trešā zelta, sudrabiņa.
150 [Paplakā un Joguļos (Virgas pag. Lp)].

28036.

Līgant līg' tā vietiņ',
Kur derigi ļaudantiņ';
Tā līgei miež' rudz'
Pret to zelt', sudrabit'.
211 [Rindā (Ances pag. Vp)].

28037.

Līgo rudzu tīrumiņš
Deviņiem ielejiem;
Muns brālīts klēti cirta
Deviņiem apcirkņiem.
103 [Sausnējā, Vietalvā (Sausnējas un Vietalvas pag. Md)].

28038.

Līgo saule launagā,
No launaga vakarā;
Tā līgoja brāļu māsa
No druviņas druviņā.
120 [Gaujienā (Gaujienas pag. Vlk)], 134 [Sinolē (Sinoles pag. Vlk)], 137 [Tirzā (Tirzas pag. Md)].

28039.

Līgosim druviņā
Līdz pašam vakaram,
Mums māmiņa sētiņā
Vakariņu vārītāja.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

28040.

Līka līka miežu vārpa,
Melna bārda pļāvējam;
Lai Dievs deva brūveŗam
Tādu melnu alutiņu!
181 [Cīravā (Cīravas pag. Azp)].

28041.

Lij, lietiņi, pa malām,
Līdz pāriešu sētiņā;
Kad pāriešu sētiņā,
Lij pa visu tīrumiņu!
319 [Neretā (Neretas pag. Jk)].

28042.

Lij, lietiņ, cik līdams,
Šodien tevis nevajag,
Šodien mans bāleliņš
Naudu skaita Vāczemē.
2291 [Sasmakas novadā (Ārlavas pag. Tl)].

28043.

Lūdzu vienu, lūdzu otru:
Dod maizīti, es atdošu!
Lūdzu Dievu, tas man deva,
Tas negrib atdodam.
224 [Kabilē (Kld)].

- 194 -

28044.

Lūdzu, māte, nodzerties,
Man nav vaļas kavēties,
Man jāiet laukā art
Ar sudraba lemesnīcu.
3641 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

28045.

Māsas sūtu druviņāi,
Tās man daudzi padarīja,
Tās nesēd maliņāi,
Vakariņa gaidīdamas.
76 [Gatartā (Gatartes pag. C)].

28046.

Man meitiņas apsasmēja,
Sila zemi ecējot;
Man izauga rudzi mieži,
Meitām kaunu padarīj'.
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

28047.

Man nokrita zelta grožas,
Ledus kalnus ecējot.
Vai, bitīte, neatradi,
Saldus ziedus lasīdama?
1271 [Litenē (Litenes pag. Md)].

1. Man pazuda nēzdodziņš,
Par siliņu tecēdam.
Vai, bitīt, neatradi,
Sila ziedus lasīdam'?
207 [Dundagā (Dundagas pag. Vp)].

28048.

Man pazuda līgaviņa
Lielā auzu tīrumā:
Balta bija auzu skara,
Balta mana līgaviņa.
59 [Rūjienā (Rūjienas pag. Vlm)].

28049.

Man patika miežu druva
Ar visiem akotiem;
Man patika arājiņš
Smiltainām kājiņām.
134 [Sinolē (Sinoles pag. Vlk)].

28050.

Manis dēļ, bāleliņi,
Ne ariet, ecējiet:
Mani mieži, mani rudzi
Līgo tautu tīrumā.
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

1. Manis pēc, brāleliņi,
Laukā arklu nenesiet:
Man rudzīši veldē guļ
Tautas dēla tīrumā.
325 [Secē (Seces pag. Jk)].

28051.

Mans vīriņš kā lācīts,
Es maizītes paēdusi;
Tāpat krita velēniņa
Kā ir tam labajam.
311 [Dzērvē, Susējā, Dignājā (Saukas Jk, Susējas Il, Dignājas Jk pag.)].

28052.

Manu bēdu bāleniņi
Vai aruši, nearuši:
Cita kunga maliņā
Manas maizes arājiņš.
84 [Kusā (Kusas pag. Md)].

28053.

Maza maza man zemīte,
Bet radīga labībiņa:
Vienu graudiņu izsēju,
Desmit nāca pakaļā.
73 [Dzērbenē (Dzērbenes pag. C)].

28054.

Maza maza man zemīte,
Bet ražīga labībiņa:
Man uzauga divas vārpas
Viena salma galiņā.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

28055.

Maza maza man zemīte,
Bet ražīga labībiņa;
Maģis manis augumiņš,
Liela darba darītājs.
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

28056.

Mazs putniņis, zelta spārni,
Pret saulīti lidināja;
Tā līgoja mieži rudzi
Manam maizes arājam.
185 [Lielezerē (Ezeres pag. Kld)].

28057.

Miezīts gan lielījās
Par rudzīti gaŗāks augt.
Rudzīts bija vārpiņā,
Miezīts trešā lapiņā.
226 [Kandavā (Tl)].

28058.

Miezīts saka pavasar:
Vedat mani tīrumā!
Jau rudeni, pārvezdami,
Vediet simtu vezumiņu!
342 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

- 195 -

28059.

Mēs bijām pieci brāļi,
Pieci tēva kumeliņi;
Mēs dzīsim līka lokus
Par lielo tīrumiņu.
137 [Tirzā (Tirzas pag. Md)].

28060.

Meitas mani aicināja
Par upīti launagā.
Nāc, meitiņa, pati pāri,
Es maizītes arājiņš!
931 [Meirānos (Meirānu pag. Md)].

28061.

Metu rūšu gabaliņu
Tā tautieša tīrumā,
Lai rūsēja, lai pelēja
Tie tautieša arājiņi.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

Metu zelta gabaliņu
Sav' bāliņa tīrumā,
Lai spīdēja, lai vizēja
Man' bāliņa arājiņi!
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

28062.

Pēter, brāli, aunies kājas,
Iesim miežu aplūkot!
Sīļi miežus apēduši,
Salmi vien palikuši.
61 [Mazsalacā (Mazsalacas pag. Vlm)], 3641 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

28063.

Nāc ārā, druvaļiņa,
Ko pa sētu rotājies?
Visi tavi druvas ceļi
Nokaltuši, novītuši.
30 [Ozolu muižā, Suntažu draudzē].

28064.

Nāc nākdama, vasariņa,
Daudz uz tevis gaidītāju:
Gaid' arāji, ecētāji,
Gaid' sieniņa pļāvējiņi.
6 [Annas muižā (ķēču pag. Rg)].

28065.

Neba maize pati nāca
Bagātajā vietiņā:
Nav saulīte uzlēkusi,
Jau sirmīši nosvīduši.
41 [Stukmaņos (Pļaviņās Rg)].

1. Ne maizīte pate nāca
Mūs' tēviņa sētiņā:
Līdz gaismiņu nosvīduši
Pieci bēri kumeliņi;
Pieci bēri kumeliņi,
Otri pieci bāleliņi.
195 [Raņķos (Raņķu pag. Kld)].

2. Nele lēti maize nāca
Bagātā vietiņā:
Ik vakara satecēja
Nosvīduši kumeliņi.
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)].

3. Vai guļoti maize nāca
Bagātajā vietiņā?
Ik rītiņus bez saulītes
Piec' arāji tīrumā.
1311 [Apē (Vlk)].

28066.

Ņiedras gaŗum' i izaugu,
Magoniņas dailumiņu,
I tad vēl nevarēju
Arājiņa nicināt.
324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)].

28067.

Nezaļo, papuvīte,
Tev zaļot nederēja!
Lai zaļo rudzi mieži,
Tiem zaļot piederēja.
322 [Saukā (Saukas pag. Jk)].

28068.

Nevienam tā nevaid
Kā tam rudzu rogaiņam:
Ij ruden, pavasar
Zaļi svārki mugurā.
871 [Liepkalnes apk. (Liepkalnes pag. Md)].

28069.

No kumeļa pavaicāju,
Vai dzīt gaŗu birzumiņu.
- Ber auziņas silītē,
Dzen par visu tīrumiņu!
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

28070.

No kumeļa pavaicāju,
Vai dzīt gaŗu birzumiņu.
- Ja tev manis žēl nebija,
Dzen par visu tīrumiņu!
9 [Bilstiņos (Kokneses pag. Rg)].

28071.

No tālienes es pazinu
Slinka vīra arumiņu:
Ne ušniņa neziedēja
Slinka vīra arumā.
152 [Raibeniekos (Durbes pag. Lp)].

- 196 -

28072.

Novadniece, man' māsiņa,
Nojūdz manu kumeliņu:
Man rociņas nosalušas,
Gobu zemi mērojot.
208 [Ēdolē (Ēdoles pag. Vp)].

28073.

Nu apsēju, nu apleižu
Savus lielus tīrumiņus,
Nu pakāru sētavīti
Sudrabiņa vadzītē.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

28074.

Nu ir laiks, nu ir laiks
Veciem puišiem precēties:
Es atradu divas vārpas
Viena salma galiņā.
1411 [Jaunrozē (Jaunrozes pag. Vlk)].

28075.

Nu piekusu, vairs nevaru,
Vien' iedama druviņāi;
Rokāi nesu vaŗa jostu,
Rokāi zīļu vaiņadziņu.
176 [Sakaslejā (Sakas pag. Azp)].

28076.

Pāri pāri, lietutiņ,
Par šo zemes gabaliņu!
Līst' citē zemītē,
Burbulīšus mētādams!
228 [Oktē (Vandzenes pag. Tl)].

28077.

Pāri pāri, lietutiņ,
Par šo zemes gabaliņu!
Leišu meitas gauži raud,
Ūdentiņa meklēdamas.
161 [Alšvangā (Alšvangas pag. Azp)].

28078.

Pāri pāri, lietutiņ,
Par šo zemes gabaliņu!
Citā zemes gabalā
Gaida tevis noejam,
Gaida tevis noejam
Mellajām villainēm.
185 [Lielezerē (Ezeres pag. Kld)].

28079.

Paldies Dievu Dieviņam,
To darbiņu nodarīju!
Ieš' pie tēva, māmuļītes,
Lai dod citu, jaunu darbu.
185 [Lielezerē (Ezeres pag. Kld)].

28080.

Paldies saku Dieviņam,
To darbiņu nodarīju!
Nesacīju piekususe,
Priecājos nodarījse.
192 [Lipaiķps (Turlavas pag. Kld)].

28081.

Paldies saku Dieviņam,
To darbiņu nodarīju!
Nu es iešu sētiņā
Sav' rociņu pūtināt.
335 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

28082.

Palīdz Dievs, kam palīdz,
Palīdz miežu arājam
Visus viņa tīrumiņus
Vadziņās savagot.
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)].

28083.

Papuvīte noziedēja
Mēļajiemi ziediņiem,
Žēl manam brālītim
Apkārt sviest velēniņu.
1821 [Allažās (Raņķu pag. Kld)].

28084.

Parādies, tu saulīte,
Trīsreiz jel dieniņā:
Azaidā, launagā,
Trešo reizi vakarā!
345 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

28085.

Pasasmēju smiekliņam, -
Kas smieklam nesmiesies,
Kumeļš arklu salauzīja,
Ganu meita arājiņu.
88 [Liezerē (Liezeres pag. Md)].

28086.

Pasteidz, mana māmelīt,
Šī dieniņa pasteidzama:
Putniņam bērn' apsniga,
Man vārpiņas druviņā.
212 [Sarkanmuižā (Sarkanmuižas pag. Vp)].

- 197 -

28087.

Pate Dieva dāvaniņa
Cita citu valkājās:
Zirdziņš vilka ecēšiņu,
Ecēšiņa labībiņu.
109 [Vestienā (Vestienas pag. Md)].

28088.

Patīk man miežu druva
Dzeltānām vārpiņām;
Patīk man tautu dēls
Dublaiņām kājiņām.
2541 [Vīnšeņķos (Struteles pag. Tk)].

28089.

Piederēja, piederēja
Trīs māsiņas bāliņos:
Divas gāja druviņā,
Trešā nesa launadziņu.
363 [Dzirciema pag. (Tk) un citur Kurzemē].

28090.

Piekusuši arājiņi,
I sieniņa pļāvējiņi;
Kā vējiņš nepiekusa,
Visus mežus locīdams?
80 [Kalsnavā (Kalsnavas pag. Md)].

28091.

Pilli lauki arājiņu,
Man arāja vien nevaida.
Līgot man kā bitīti,
Meklēt sava arājiņa.
143 [Bārtā (Bārtas pag. Lp)].

1. Pilni lauki arājiem,
Mans arājs vien nebij;
Iem' druviņu no druviņas,
Meklēj' savu arājiņu.
216 [Ventspilī].

2. Pilni lauki arājiņu,
Man' arāja vien nevaid.
Skrej, bitīte, loki spārnus,
Meklē manu arājiņu!
264 [Džūkstē (Džūkstes pag. Jg)].

28092.

Pilli lauki arājiņu,
Man' arāja vien nevaid.
Mans arājis Vāczemē
Sīku naudu kaldināja.
226 [Kandavā (Tl)].

28093.

Pilni lauki arājiņu,
Man' arāja vien nevaid.
Vai tas arti nemācēja,
Vai nebija kumeliņa?
159 [Aizputē (Aizputes pag. Azp)], 195 [Raņķos (Raņķu pag. Kld)].

1. Pilna pļava pļāvējiņu,
Mans pļāvējs vien nevaid.
Vai tas pļaut nemācēja,
Vai nebija izkaptiņa?
203 [Usmā (Usmas pag. Vp)].

28094.

Pilli lauki arājiņu,
Pilli bēru kumeliņu;
Ne te mana arājiņa,
Ne arāja kumeliņa.
172 [Rāvā (Rāvas pag. Lp)].

1. Cauri gāju novadiņu
Sev arāju lūkoties.
Pilli lauki arājiņu,
Pilli bēru kumeliņu;
Ne tur manis arājiņis,
Ne arāja kumeliņis.
171 [Tāšu Padurē (Kalvenes pag. Azp)].

28095.

Pļaujat, mani pļāvējiņi,
Līdz pašam vakaram!
Tā vārpiņa gauži raud,
Kas palika pakaļā.
1411 [Jaunrozē (Jaunrozes pag. Vlk)].

28096.

Pļaujat rudzus, pļaujat miežus,
Rītā ilgi negulat;
Rītā ilgi negulat,
Vainadziņu novijat!
871 [Liepkalnes apk. (Liepkalnes pag. Md)].

28097.

Pļaujat, rudzu pļāvējiņi,
Dui kažoki mugurā.
Nesapļāva gailim nastu,
Ne aunam kumosiņu.
182 [Aizputes un Kuldīgas apriņķos)].

28098.

Pļaujat, meitas, kuplus miežus,
Kam to abju vajadzēja;
Man to abju nevajaga,
Man maizīte tautiņās.
348 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

28099.

Prieka, mana liela prieka,
Grieze grieza rudzu lauku;
Tas bij mans otris priekis:
Stallī bēri kumeliņi.
191 [Kursīšos (Kursīšu pag. Kld)].

- 198 -

28100.

Prieka prieka vīriņam
Par lielo rudzu lauku;
Vēl lielāka prieka bija,
Kad tikuse līgaviņa.
246 [Lestenē (Lestenes pag. Tk)].

28101.

Prieki bija arājam,
Priek' arāja līgavai,
Redzēj' savu rudzu lauku
Kā ūdeni līgojam.
208 [Ēdolē (Ēdoles pag. Vp)].

28102.

Prieki bija arājam,
Prieks arāja līgavai,
Redzēj' savu rudzu lauku
Zelta miglu miglojam.
316 [Jēkabpilī].

28103.

Pūtiet, visi silti vēji,
Manas vagas galiņā;
Man pūtiet tīrus rudzus,
Skaudējam pelaviņas!
324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)].

28104.

Puiši puiši, pie darbiņa,
Neraugāt svētas dienas!
Tam bij laba svēta diena,
Kam naudiņa maciņā.
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

28105.

Puškojat visu sētu!
Rudzīts gāja sētiņā;
Izpēriesi pirtiņā,
Atkal gāja tīrumā.
309 [Biržos (Biržu pag. Jk)].

28106.

Puse rudzu, puse miežu
Aiz kalniņa līcīšos;
Aiz kalniņa līcīšos,
Sīkajos krūmiņos.
241 [Blīdienē (Blīdienes pag. Tk)].

28107.

Resnis auga ozoliņis
Lielajā tīrumā;
Tur arāji zirgus sēja,
Tur tie ēda brokastiņas.
324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)].

28108.

Rudzi rudzi, mieži mieži
Nu pašā pļaušanā;
Tautu meita, dzeltainīte,
Nu pašā vešanā.
18 (Odzienā), 379.

28109.

Rudzīšam, rogaiņam,
Ledus galvu nogulēja;
Kas kaitēja auziņai
Spilvenā [Spilviņā?] negulēt?
42 [Suntažos (Suntažu pag. Rg)].

28110.

Rudzītim, rogainim,
Ledus galvu nogulēja;
Kas kaitēja miezītim,
Saulītē nelīgot?
1880 [Jaunmuižā (Lutriņu pag. Kld)].

1. Kas kaitēja miezīšam,
Saulītē līgojot;
Ai rudzīti, rogainīti,
Tev galviņa ledu nesa!
298!.

28111.

Rudzīšam, rogaiņam,
Ledus galvu nogulēja;
Miežīšam, akotam,
Saule klāja paladziņu.
16 [Kastrānē (Kastrānes pag. Rg)], 42 [Suntažos (Suntažu pag. Rg)], 75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)], 134 [Sinolē (Sinoles pag. Vlk)].

28112.

Rudzīts meta zelta vilni
Lielajā tīrumā;
Arājs prieka nevarēja,
Maliņā stāvēdams.
421 [Taurupes pagastā (Rg)], 81 [Katriņā (Katriņas pag. C)].

28113.

Rudzu druva priecājās,
Nolīks mana muguriņa.
Līksti pate, rudzu druva,
Nelīks mana muguriņa!
264 [Džūkstē (Džūkstes pag. Jg)], 267 [Kalnamuižā (Tērvetes pag. Jg)].

1. Rudzu lauks lielījās
Locīt manu muguriņu.
Nelielies, rudzu lauks,
Es sajemšu dziedādams!
151 [Priekulē (Priekules pag. Lp)].

28114.

Rudzu vārpa gauži raud,
Pie celmiņa gulēdama;
Kas tai miežu akotā,
To lasīja pļāvējiņi.
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

- 199 -

1. Kas tai miežu akotā,
To pacēla pļāvējiņi;
Rudzīts, zelta gabaliņš,
To samina kājiņām.
401 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

28115.

Saimenieka meita biju,
Māku darbu skubināt:
Aizgājuse druviņā,
Līdu rudzu gubiņā.
Strādā, puisi, bandeniek,
Tev māmiņa loni dod;
Kam man manas baltas rokas
Rugājiem sabadīt!
290 [Lieliecavā (Iecavas pag. B)].

28116.

Saka mani burt mākam,
Vēl es burti nemācēju:
Buŗ manā tīrumā
Pieci sirmi kumeliņi.
324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)].

28117.

Sakās mana līgaviņa
Gluži vārpas lasījus';
Pat' lielā miežu vārpa
Pie celmiņa palikus'.
18 [Kliģenē, Meņģelē, Plāterē (Zaubes, Meņģeles un Plāteres pag. Rg)].

28118.

Zaļa zaļa rudzu zāle
Tīrumiņa galiņā;
Tur būs manai līgaviņai
Pilna sauja sudrabiņa.
41 [Stukmaņos (Pļaviņās Rg)], 335 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē], 407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

28119.

Salti vēji, nepūtiet
Pār tiem rudzu tīrumiem!
Jau dažam nāburgam
Nerūc vaira dzirnaviņas.
126 [Kroņa Lejas pagastā (Lejasciema pagastā Vlk)].

28120.

Saule saule, zeme zeme
Bez arāja nevarēja;
Arājiņš nevarēja
Bez labā kumeliņa.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)], 92 [Mārcienā (Mārcienas pag. Md)], 107 [Vietalvā (Vietalvas pag. Md)], 335 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

28121.

Šam vasara, tam vasara,
Rudzīšam vasariņa,
Tam salūza dzelza rati,
Vasariņu vizinot.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

28122.

Šķitu vārnas nolipušas
Savu lielu tīrumiņu:
Mana sieva, mani bērni,
Mani vārpu lasītāji.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)], 408 [Krustpilī, Unguros un Stukmaņos (Krustpils, Ungurmuižas D un Pļaviņu Rg pag.)].

28123.

Šodien brāļi arti gāja
Lielajā tīrumā.
Vakarāi pārnākuši,
Auniet kājas sētiņā;
Auniet kājas sētiņā,
Kariet zeķes paspārnē,
Nenāciet istabā
Smilšainām kājiņām:
Nebūs smilšu istabāi,
Ne blusiņu gultiņāi.
289 [Bruknā (Bruknas pag. B)].

28124.

Šurpu līka, turpu līka
Rudzu vārpa tīrumā,
Uz sētiņu vairāk līka,
Tur atnāca pļāvējiņi.
309 [Biržos (Biržu pag. Jk)], 407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

1. Šurpu turpu rudzīts līka,
Uz sētiņu vairāk līka,
Uz sētiņu vairāk līka,
Gaida savu pļāvējiņu.
331 [Augškurzemē (Il)].

28125.

Ziedi balta, ābelīte,
Papuvītes malīnāi;
Jauni puiši, art iedami,
Appuškoja cepurīti.
164 [Dunalkā (Dunalkas pag. Azp)].

28126.

Ziedi, ziedi, papuvīte,
Dzelteniem(i) ziediņiem,
Apars tevi arājiņis
Melnajām(i) velēnām!
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)], 290 [Lieliecavā (Iecavas pag. B)].

28127.

Ziedi, ziedi, papuvīte,
Zilajiem ziediņiem,
Uzars tevi bāleliņi
Tēraudiņa lemešiem!
1880 [Jaunmuižā (Lutriņu pag. Kld)].

- 200 -

28128.

Ziedi, ziedi, rudzu vārpa,
Deviņām(i) ailiņām!
Mans bāliņš klēti cirta
Deviņiem(i) arodiem.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

1. Audz, rudzīti, rogainīti,
Deviņām ieliņām!
Es uzcirtu sav' klētiņu
Deviņiem apcirkņiem.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

2. Līgo rudzu tīrumiņš
Deviņiem ielejiem;
Mans bāliņš klēti cirta
Deviņiem apcirkņiem.
1181 [Dūres pagastā (Vlk)].

28129.

Sēju auzas, aug man auzas,
Aug bērītis kumeliņš;
Sēju linus, aug man lini,
Aug man linu plūcējiņa.
166 [Gramzdā un Smaižos (Gramzdas un Aizviķu pag. Lp)].

28130.

Sēju kriķu lielu lauku,
Dui kriķīši vien paauga;
Piekūst ziergi, saplīst rati,
Tādu ķēmu vadājot.
164 [Dunalkā (Dunalkas pag. Azp)].

1. Sēju pautis lielu lauku,
Div' vien bija paauguši;
Taisu ratus, jūdzu zirgus,
Brauc' ar pautis pilsētāi.
Nosprāgst zirgi, saplīst rati,
Tādus ērmus vadājot.
156 [Vērgalē (Vērgaļu pag. Lp)].

28131.

Sēju miežus lielu lauku
Līdz citam rudeņam.
Augat, mani labi mieži,
Brūvēš' saldu alutiņu!
207 [Dundagā (Dundagas pag. Vp)].

28132.

Sēju rudzu tīrumiņu
Ezeriņa maliņā;
Šķiet ezeru viļņojam,
Viļņo rudzu tīrumiņš.
60 [Salacā (Salacas pag. Vlm)].

28133.

Sēju rudzus, sēju miežus,
Sēju auzas vairumā;
Rudzi, mieži klaipu glauda,
Auzas glauda kumeliņu.
30 [Ozolu muižā, Suntažu draudzē], 59 [Rūjienā (Rūjienas pag. Vlm)], 119 [Ērģemē (Ērģemes pag. Vlk)].

28134.

Sēju rudzus, sēju miežus,
Sēj' auziņas vairumā;
Sēj' auziņas vairumā,
Baroj' bērus kumeliņus;
Baroj' bērus kumeliņus
Ruden vest līgaviņu.
161 [Alšvangā (Alšvangas pag. Azp)].

28135.

Sēšu pūŗus, sēšu miežus,
Rudenī kāzas dzeršu.
- Gan es tavus pūrus, miežus
Ar govīm noganīšu!
222 [Garlenē (Vandzenes pag. Tl)].

28136.

Zeme raud uz arāja,
Vecainē gulēdama;
Arājs raud uz Dieviņa,
Nava laba kumeliņa.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

28137.

Z'eme z'eme, saul'e saul'e
Dūd augl'eigu vasareņu.
Saul'e sylda, z'eme pylda
Maizis pylnu orūd'eņu.
435 [Latgalē].

28138.

Z'eiļuota muna muos'eņa,
Sudobruota ļaudav'eņa;
Tik z'eiļuotys, sudobruotys
Obi vadu driv'eņā.
4223 [Višķu pag. D].

28139.

Sirmi zirgi, balt' arāji
Viņā lauka galiņā;
Mana tēva sirmi zirgi,
Bāleliņi arājiņi.
305 [Vīkstenē (Stelpes (?) pag. B)].

28140.

Sirmi zirgi, daiļ' arāji
Viņā lauka galiņā.
Tur es ietu, tur man tika,
Kaut māmiņa man' devusi.
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

- 201 -

28141.

Sirms zirdziņš, daiļš arājs
Viņā lauka galiņā;
Dod, Dieviņ, man aiziet
Pie tā daiļa arājiņa!
294 [Grantelē (Iecavas pag. B)].

1. Sirms zirdziņš, daiļš arājs
Viņā lauka galiņā.
Dod, Dieviņ, kad es būtu
Tā arāja līgaviņa.
Es tam nestu brokastīti,
Skotelē ietinuse.
290 [Lieliecavā (Iecavas pag. B)].

28142.

Skauģa bērni satupuši
Manā vagas galiņā.
Atstājat jūs, skauģa bērni,
Samīs manis kumeliņis!
179 [Vecsieksātē (Sieksātes pag. Azp)].

1. Skauģa bērni sasēduši
Mana taka maliņā.
Atkāpjaties, skauģa bērni,
Asi kaltis kumeliņis!
182 [Aizputes un Kuldīgas apriņķos)].

28143.

Skauģis manim nevēlēja
Arkļu iet druviņā;
Es, skauģam tītīdamis,
Aŗ' apkaltis kumelinis.
181 [Cīravā (Cīravas pag. Azp)].

28144.

Slēpies, rudzu tīrumiņ(i),
Nu nāk tavi skaudējiņi,
Apsameti migliņā,
Sedz pelēku mētelīti!
324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)].

1. Sargies, manis rudzu lauks,
Nu nāk rudzu skaudējiņi;
Ka citādi nevarēji,
Ar migliņu aplaidies.
185 [Lielezerē (Ezeres pag. Kld)].

2. Slēpies, rudzu tīrumiņ,
Tevi jāja raudzīties;
Ja citādi nevarēji,
Apsamet migliņā!
325 [Secē (Seces pag. Jk)].

28145.

Slinki laiski ciema puiši,
Vēl papuve neuzarta;
Mūs' bāliņi čakli bija,
Tie uzara, noecēja.
289 [Bruknā (Bruknas pag. B)].

28146.

Sliņķis gāja druviņāi,
Kūtru veda kumeliņu.
Dievs dod sliņķa gājumāi
Kopu kopas galiņāi!
172 [Rāvā (Rāvas pag. Lp)].

28147.

Slinks vīriņš artu gāja
Ar to slinku kumeliņu.
Pasviluši mieži auga
Slinka vīra arumā.
216 [Ventspilī].

28148.

Smiekla lieta, kauna lieta,
Smilga auga tīrumā.
Tā, bāliņ, tava vaina,
Ka tu smalki neecēji!
354 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

28149.

Smuks puisītis laukā ara
Ābolainu kumeliņu;
Gaŗām gāju, Dievu lūdzu,
Būt' tas mans arājiņš.
2291 [Sasmakas novadā (Ārlavas pag. Tl)].

281491.

Sudrabiņa gaili pirku,
Apzeltītu lakstīgalu:
Gailis cēla arājiņu,
Lakstīgala sējējiņu.
39 [Skrīveŗos (Skrīveŗu pag. Rg)].

28150.

Zviedzin zviedza bāliņam
Aŗamie kumeliņi;
Aiz kungiem nedrīkstēja
Darīt lielus tīrumiņus.
121 [Gulbenē (Md)].

28151.

Tautu meita, vēja slota,
Vaino manu arumiņu;
Gan redzēsi citu dienu,
Kāds būs tavis audekliņš.
174 [Rudbāržos (Rudbāržu pag. Azp)].

28152.

Tiesa bija, ne meliņi
Vecu ļaužu valodiņa:
Ko iesēja druviņā,
Pārvērtās vārpiņā.
212 [Sarkanmuižā (Sarkanmuižas pag. Vp)].

- 202 -

28153.

Tec, brālīti, trauc, māsiņa,
Palīdziet vezmu vilkt!
Ko viens nejaudāja,
To pulkā padarīja.
193 [Lutriņos (Lutriņu pag. Kld)].

28154.

Tīri rudzi man maļot,
Tīri rudzi klētiņā;
Dod, Dieviņ, veselību
Tīru rudzu arājam!
38 [Siguldā (Siguldas pag. Rg)].

28155.

Tīru rudzu upe tek
Par bāliņa pagalmiņu;
Atveŗam klētei durvis,
Lai satek arodā.
309 [Biržos (Biržu pag. Jk)], 407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

1. Tīra rudzu upe tek
Pa lielo tīrumiņu;
Tekam abi, bāleliņi,
Atveŗam(i) klētei durvis.
104 [Zelgavā (Grostonas pag. Md)].

28156.

Tikt man tika tīrumā,
Tik' man meža maliņā:
Tīrumā tīri rudzi,
Bitīt' meža maliņā.
195 [Raņķos (Raņķu pag. Kld)].

28157.

To druviņu nodruvāju,
To ielaižu rudenī;
Lai līgoja vasariņa
Par citām druviņām.
97 [Vecpiebalgā (Vecpiebalgas pag. C)].

28158.

To celiņu rītā gāju,
To celiņu vakarā:
Tur druviņa, tur pļaviņa
Tā celiņa maliņā.
24 [Lēdurgas draudzē].

28159.

Trauc, brālīti, miežus sēt
Ar abām rociņām:
Lakstīgala, melkulīte,
Saka īsu vasariņu.
224 [Kabilē (Kld)].

1. Steidz, bāliņi, miežus sēti,
Steidz ābolu rotināt:
Agri dzieda lakstīgala,
Nebūs gaŗa vasariņa.
363 [Dzirciema pag. (Tk) un citur Kurzemē].

28160.

Trīs gadiņi miežus sēju
Stāvajā pakalnē;
Cik gribēju sievu ņemt,
Zaķi miežus noēduši.
30 [Ozolu muižā, Suntažu draudzē].

28161.

čūļi čūļi, auzu sētu,
Nu dzied jūsu lakstīgala;
Žagatiņa gaŗastīte,
Tā ir jūsu lakstīgala.
400 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

1. Ej, igauni, auzas sēt,
Nu dzied tava lakstīgala:
Melna aste, balti spārni,
Iedzelteni spārnu gali.
61 [Mazsalacā (Mazsalacas pag. Vlm)].

2. Ej, vācieti, auzas sēt,
Nu dzied tava lakstīgala;
Zaļa naģe, baltvēdere,
Tā bij tava lakstīgala.
171 [Tāšu Padurē (Kalvenes pag. Azp)], 391 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

28162.

Tumsiņā es aptumsu
Tautu lauka galiņā.
Paņēmos bites spārnus,
Ielaidos sētiņā.
279 [Skurtsteņu muižā (Sesavas pag. Jg)].

28163.

Vai, māmiņ, es nebiju
čaklākā pļāvējiņa:
Trīs dieniņas miežu baru
Kā kraistīt nokraistīju!
120 [Gaujienā (Gaujienas pag. Vlk)].

28164.

Veldē rudzi, veldē mieži
Bāleliņa tīrumā.
Ņem, bāliņ, līgaviņu,
Kas veldīti kustināja!
1181 [Dūres pagastā (Vlk)], 134 [Sinolē (Sinoles pag. Vlk)].

- 203 -

28165.

Veldē rudzi, veldē mieži
Jauna puiša sējumā,
Kam gulēja pie meitām
Pašā sējas laiciņā.
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)], 88 [Liezerē (Liezeres pag. Md)].

28166.

Veldē rudzi, veldē mieži,
Veldē visa labībiņa;
Būs maniem bāliņiem
Pilna klēts labībiņas.
871 [Liepkalnes apk. (Liepkalnes pag. Md)].

28167.

Veldē rudzi, veldē mieži,
Veldē visa labībiņa;
Veldē bija jauni puiši
Ar jaunāmi meitiņām.
103 [Sausnējā, Vietalvā (Sausnējas un Vietalvas pag. Md)].

28168.

Veca māte, ūbelīte,
Tā ir miežu pļāvējiņa;
Jauni puiši kā kundziņi -
Alutiņa dzērājiņi.
871 [Liepkalnes apk. (Liepkalnes pag. Md)].

28169.

Vecas mātes, ūbelītes,
Manas miežu pļāvējiņas,
Cepurītes vien kustēja,
Ka pa druvu locījās.
79 [Jumurdā (Jumurdas pag. C)].

28170.

Viļņo tautu rudzu lauki
Kā ūdeņa ezeriņi.
Kaut Dievs dotu, citu gadu
Es tur būtu saimeniece!
263 [Dobelē].

28171.

Visiem ara arājiņi,
Man arāja vien nevaid;
Mans arājs tautiņās,
Lemesnīca bērzienā.
161 [Alšvangā (Alšvangas pag. Azp)].

28172.

Vis' arāji tīrumā,
Man' arāja vien nava;
Man' arāja vietiņā
Kuplis auga ozoliņš.
112 [Cirstos (Cirstu pag. C)].

28173.

Vis' arāji tīrumā,
Man' arāja vien nevaid.
Vai nelaime atjūgusi
Man' arāja kumeliņu?
56 [Pociemā (Pociema pag. Vlm)].

28174.

Viss par labu, viss par labu
Mūsu tēva tīrumā:
Tīri rudzi, skaistas meitas,
Stallī bēri kumeliņi.
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

281741.

Ciema bērni iztecēja
Rudzu ziedu raudzīties;
Rudzu zieds gudris bija,
Ietecēja vārpiņā.
3031 [Tomē (Tomes pag. Rg)].

28175.

Ciema puiši, netiklīši,
Papuvīšu nearuši;
Papuvītes noziedēja
Dzeltāniem ziediņiem.
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

1. Ko tie dara, ciema zēni
Papuvīšu nearuši?
Papuvītes sazēlušas
Baltajā dābulā.
330 [Kaldabruņās (Rubenes pag. Il)].

281751.

Celies agri, lakstīgala,
Piecel manu arājiņu!
Būtu pate piecēluse,
Tālu bija, nevarēju.
195 [Raņķos (Raņķu pag. Kld)].

28176.

Celies agri, tu Trīnīt,
Sildi pienu Pēteŗam!
Pēters gāja rožu art,
Rožu zeme sasaluse.
161 [Alšvangā (Alšvangas pag. Azp)].

28177.

Celies, Kača, rītā agri,
Sildi pienu Pēteŗam!
Pēteŗam rītā agri
Kankarkalni jāecē.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

28178.

Citi brāļi miežus sēja,
Man cinīši neecēti.
Kā cinīšus noecēšu, -
Nav man bēra kumeliņa:
Ķīlām devu meitu mātei
Sav' bēro kumeliņu.
1131 [Beļavā (Beļavas pag. Md)].

- 204 -

1. Citi vīri rudzus sēja,
Man ciliņas neecētas.
Kur ciliņas es ecēšu, -
Nav man bēra kumeliņa:
Meitu mātei ķīlām devu
Savu bēru kumeliņu,
Lai citam neizdeve
Patīkamu līgaviņu.
237 [Jaunaucē (Jaunauces pag. Jg)].

28179.

Citi ļaudis laimes raud,
Es laimītes neraudāju,
Mana laime kalniņāi
Pelēkā naudiņā.
73 [Dzērbenē (Dzērbenes pag. C)].

49758.

Ai vai līkais Jāni,
Kāda būs šī vasara:
Vai būs mieži, vai būs rudzi,
Vai būs gaŗi kaņepāji?
Nebūs miežu, nebūs rudzu,
Nebūs gaŗu kaņepāju.
184 [Ķēču Rg].

49759.

Oi dzedy dzedy,
Mīzeišu sātu!
Naīšu, naīšu,
Gaļveņa suop.
182 [Kaunatas Rz].

49760.

Ai mazais puiškenīt,
Ko atradi ecēdams?
Es atradu zelta grožus,
Pie pelēku akmentiņu.
605 [Skolas].

49761.

Aijā manu sūru mūžu,
Arājs mani lūkojās!
270 [Mežotnes B].

49762.

Ai melnā vabolīte,
Griezi ceļu arājam:
Arājam smagas kājas,
Pilnas smilšu piebiruš(as).
No kājām ziedi bira,
No rokām sudrabiņš.
489 [Vidsmuižas (Vidsmuižas, Gaļānu) Rz].

49763.

Ai rudzīt, rogainīt,
Tavu daiļu augumiņ'!
Uz tevim meitas nāca,
Augumā raudzīties.
487 [Vietalvas Md].

49764.

Ai rudzīti, rogainīti,
Tev bij sen noziedēt:
Visi Rīgas precinieki
Par tevīm naudu skaita.
372 [Sarkanmuižas Vp].

49765.

Ei rudzīt, rutulīt,
Tevi teicja dziernaviņas;
Bet auziņu nycynuoja,
Tai leluo i sānoliņa.
466 [Vārkavas D].

49766.

Aiz kū maņ greizas kuojas,
Aiz kū kupris mugorā?
Vacais bruolis salauzija,
Leidumā ecejūt.
35 [Baltinavas Abr].

49767.

Ak tu Dieva rociņā,
Žagatiņa arti gāja!
Būs manam bāliņam
Brūni svārki mugurā.
198 [Krustpils D].

49768.

Ak tu vēja līgaviņa,
Ko tu mani niecinaj,
Vai es arti nemācēju,
Vai nekrita velēnīts?
Vai nekrita velēnīts
Kā citiem arājiem?
605 [Skolas].

49769.

Aiz upjeitis auzys sieju,
Šai pusjē dryču lauks.
Začy auzys nūādušy,
Viejs dryčeišus trycynoj.
606 [Vitebskas guberņa].

- 205 -

49770.

Alus alus, saimenieks,
Man nav vaļas kavēties:
Man jāiet lāmus plēst
Ar to vienu lemesīti.
52 [Bikstu Tk].

49771.

Ar bullīti pūru veda,
Lai zemīte nerībēja;
Pret kalniņu zirņus sēju,
Lai nerit lejiņā.
345 [Remtes Tk].

49772.

Ar Dieviņu, ar Dieviņu -
Kas arāja vīriņam?
Ar kaudzīti bērnu čāva [lāva?,
gulta],
Strīķī rudzu apcirknītis.
200 [Kuldīgas Kld].

49773.

Oruojeņam, nabadzeņam,
Gryuta dzeivja pasaulī:
Kungi borgi, laiki slykti,
Vyss iz placim oruojeņam.
50 [Bērzgales (Kuļņēvas-Labvāržu) Rz].

49774.

Oruojeņi, oruojeņi,
Tovu gudru podumeņu;
Kolpu sīvas šanavoji,
Mani jaunu maldynoji.
35 [Baltinavas Abr].

49775.

Oruojiņi, acātuoji
Sosadzyna kalneņā;
Cyts nu cyta vaicuojuos:
Vai byus sylta vasariņa?
Cyts saceja: sylta byus,
Cyts saceja: solta byus.
466 [Vārkavas D].

1. Oruojiņi, acātuoji
Sajuojuši kalniņā;
Vīns nu ūtra vaicuojās:
Jēl ik sylta vasariņa?
Ai bruoliņ, kaida sylta -
Sola rūkas ecejūt.
250 [Maltas (Rozentovas) Rz].

2. Orājeņ, acātoj,
Satakam kalneņā!
Tys uz tū vaicojam:
Voi byus sylta vasareņ?
Dīvs zyn, Laima zyn,
Voi byus sylta vasareņ.
435 [Tilžas (Kokorevas) Abr].

49776.

Oruojeņš ortu guoja
Ar sorkonu capureiti;
Meiteneite ēsti nesja,
Asareņas slauceidama.
170 [Kapiņu D].

49777.

Oruojeņš gauži raud,
Ka nav loba kumeliņa;
Kumeliņš vairuok raud,
Ka nav loba oruojeņa.
576 [Varakļāni Rz apr.].

49778.

Arājs ar kalniņā,
Alūts tak i lejiņā;
Ni arājam maizes tryuka,
Ni alūtā yudisniņa.
Arājam balta maize,
Salts yudins alūtā.
489 [Vidsmuižas (Vidsmuižas, Gaļānu) Rz].

49779.

Arājs aŗ kalniņā,
Avots tek lejiņā;
Balts arājs kalniņā,
Salts ūdens avotā.
378 [Seces Jk].

49780.

Oruojs ora kaļniņāji,
Es ar mēli lejiņāji;
Es pīvylu oruojiņu,
Kai lelū ūzuliņu.
50 [Bērzgales (Kuļņēvas-Labvāržu) Rz].

49781.

Oruojs ora kaļneņī i,
As ganēju ļajeņī i.
Oruojam bej raibys biksis,
Maņ bej skuorda lyndraceņ'.
50 [Bērzgales (Kuļņēvas-Labvāržu) Rz].

49782.

Oruojs ora kaļneņā,
Es ganēju lejeņā;
Oruojs vogys nanūdzyna,
Es nūveju vaiņuceņu.
280 [Nautrēnu (Zaļmuižas) Ldz].

- 206 -

49783.

Oruojs ora kalneņā,
Es sēj' rūzes lējiņā;
Oruojs kalneņu apora,
Es nūveju vainadzeņu.
247 [Makašānu Rz].

49784.

Arājs ara kalniņē -
Vai tas ara manis dēļ?
Tas aŗ savas sievas dēļ,
Savus bērnus barodams.
141 [Ivandes Kld].

49785.

Arājs zin to vietiņu,
Kur aug laba labībiņa;
Kur aug laba labībiņa,
Tur zied puķes maliņā.
41 [Bauņu Vlm].

49786.

Areit, areit, buoleliņi,
Šei dīniņa oramuo!
Cita dīna moltu braukt,
Cit' ūzulu darinuot.
358 [Rugāju Abr].

49787.

Aries pate, kungu druva,
Tev nevaid arājiņa;
Arājiņi aizgājuši
Paši savu zemi art.
355 [Rucavas Lp].

49788.

Ariet, brāļi, ecējiet,
Apgrieziet kumeliņu,
Lai griežas rudzi mieži
Lielajā tīrumā.
326 [Preiļu D].

49789.

Arkliņš kūla arājiņu,
Aiz cekula turēdams;
Zirdziņš kliedza, zirdziņš brēca,
Nenositi arājiņu!
358 [Rugāju Abr].

49790.

Aru dienu, aru nakti
Liela kunga tīrumā;
Pašā kalna galiņā,
Tur miedziņš man uznāca;
Tur iznāca meža vilki,
Apēd manu kumeliņu.
373 [Sarkaņu Md].

49791.

Atīt rudzīts sētiņā
Cīmuot vīni pacīmuot;
Cīmuot vīni pacīmuot,
Vēl driveņā nūleiguot.
389 [Silajāņu Rz].

49792.

Atsasēsti, atsapyusim,
Pašņaukoji tebeceņi!
Gon tu beji pīkusis,
Garu vogu nūdzeidams.
182 [Kaunatas Rz].

49793.

Audziet, rudzi, audziet, mieži,
Audziet, auzas, kumeļam;
Nāks rudenis, ņemšu sievu,
Lai ir pilni apcirknīši.
109 [Ērķemes Vlk].

49794.

Auzas sēju, auzas auga,
Aug man bēris kumeliņš;
Miežus sēju, mieži auga,
Aug man skaista līgaviņa.
211 [Ļaudonas Md].

49795.

Auzas skara lielijās:
Divi baltas villainītes;
Griķīšam, kantainam,
Melni svārki, zābaciņi.
163 [Kalētu Lp].

49796.

Bandenieka rudzi auga
Aba puse liela ceļa;
Zelta ziediem noziedēja,
Vaŗa laida akotiņus,
Kad Dievs dotu, kad es būtu
Tās maizītes cepējiņa.
16 [Alsungas (Alšvangas) Azp].

49797.

Bandenieka rudzi auga
Diža meža maliņā;
Tie izauga, tie ziedēja
Zeltītāmi vārpiņām.
112 [Ezeres Kld].

49798.

Bāleliņa tīrumiņi
Guļ kā melni ezeriņi;
Tai bij nākt tautu meitai,
Kas darbiņu ieradusi.
48 [Bērzaunes Md].

- 207 -

49799.

Bāri zyrgi maņ arami,
Palākī ecejami;
Dzaltonī lai stuovjā
Sāklu vjast teirumā.
280 [Nautrēnu (Zaļmuižas) Ldz].

49800.

Bizo govis, bizo gani,
Arājiņi nebizo;
Arājiņi nebizo,
Smagajām kājiņām.
241 [Lubānas Md].

49801.

Bruoļu vydu kult es guoju,
Māršu vydu duorziņā [driviņā];
Drivā man saule lēcja,
Drivā saule nūrītēja.
326 [Preiļu D].

49802.

Brēkdams gailis laktā lēca,
Nu būs miežu vasariņa,
Nu dzers alu jauni puiši,
Snīpjus krūzē mērcēdami.
387 [Siguldas Rg].

49803.

Cel krēsliņu, kam celdama,
Arājam vien pacel:
Arājam smagas kājas,
Zelta graudu piebirušas.
109 [Ērķemes Vlk].

49804.

Cel, māmiņ, govju ganu,
Piecel govju slaucējiņas;
Lakstīgala mežā dzied,
Pieceļ miežu arājiņu.
399 [Skujenes (Pils-Skujenes) C].

49805.

Cjaļ, māmeņa, gūvu gonu,
Cjaļ dēliņi oruoj(iņ)u;
Dzagūzīte sen trycynoj
Treju peitiņu maliņā.
522 [Zvirgzdienes Ldz].

49806.

Celies, manu vīriņ,
Celies, arājiņi!
Redz kur tavis kumeliņis
Jau par lauku skraida!
15 [Alūksnes Vlk].

49807.

Cero rudzi, cero mieži,
Auzas vien necero;
Auzas vien necero,
Tām ir bieza kozelīte.
381 [Sēļu Vlm].

49808.

Cylpu cylpu začīts lēcja,
Nagrib cierst leidumiņu.
Kod tu munu līpu ciert,
Ni zariņa napacelšu.
605 [Skolas].

49809.

Citi ļaudis laimes raud,
Es laimītes neraudāju;
Mana laime kalniņā
Pelēkā naudiņā.
302 [Pampāļu (Ezeres) Kld].

49810.

Ciema puiša rudzu lauki
Kā ar zeltu noziedēja,
Lai Dievs dotu, kad es būtu
Tās maizītes ēdējiņa.
411 [Stienes Vlm].

49811.

Cīmā guoju, cīms mīlēja,
Cīmā man rudzi auga;
Cīmā man rudzi sāti,
Cīmā auga oruojeņš.
143 [Jāsmuižas D].

49812.

Cyti soka naudu sēt,
Nauda, soka, izdeigstūt.
Oruojs soka mīžus sēt,
Mīži, soka, izdeigstūt.
51 [Bērzpils (Domopoles) Abr].

49813.

čuči, guli, lokanīte,
Deviņiem līkumiem;
Tev pieder puri, meži,
Man klajie tīrumiņi.
217 [Lejasciema (Lejas) Vlk].

49814.

Dadži vien, dadži vien
Aug bāliņa tīrumā;
Kas kaitēja dadžiem augt -
Bāliņš seklu vagu dzina.
16 [Alsungas (Alšvangas) Azp].

- 208 -

49815.

Daiļi gāja man zirdziņš,
Skaisti nesa lemesnīcu;
Auga mana līgaviņa
Birzumiņa galiņā.
497 [Vīpes (Mežmuižas) D].

49816.

Divi bija, divi bija,
Kas naktsmiegu negulēja:
Rudzīts gulēj' zem eglītes,
Bitīt's koka sērdītē.
513 [Zemītes Tk].

49817.

Divi žurki, gaŗastīši,
Pie ciemiņa klētsdurvīm;
Tie skaitīja pūŗus, miežus
Pa vienam graudiņam.
16 [Alsungas (Alšvangas) Azp].

49818.

Šorcīņš asti kustināja
Pie Vicīša klētsdorēme;
Tas cerēja Vicīšame
Pērnos pūŗus apcierknēje.
16 [Alsungas (Alšvangas) Azp].

49819.

Žurciņš asti kustināja
Pie tautieša klētsdurvīm;
Viņš jau labi to zināja,
Ka tur vecis krājumiņš.
605 [Skolas].

49820.

Žurciņš asti kustina
Pie brālīša klētsdurvim;
Pilna klēts rudzu miežu,
Ne graudiņa nedabūj'.
335 [Puzes Vp].

49821.

Dievs dos rudzus maizītei,
Kviešus ciema kukuļiem,
Auzas tautu kumeļam,
Linus pyura pologam.
51 [Bērzpils (Domopoles) Abr].

49822.

Dīs ir gona, Dīs ir gona
Šuo veiriņa sētiņā:
Pylna klēts rudzu maizes,
Stallē bāri kumeliņi.
228 [Liepnas (Lipnas) Abr].

49823.

Dī ir gona, Dīs ir gona
Šuo veiriņa sētiņā;
Vaci mīži, vaci rudzi
Guļ orūda dybynā.
285 [Nirzas (Nerzas) Ldz].

49824.

Dod, Dievīn, man maizīti,
Dod maniem brālīšiem!
Tad man nāca gods, slavīt',
Kad maizīte brālīšos.
39 [Bārtas Lp].

49825.

Dūd, Dīveņ, tai dzeivuot,
Kai dzeivuoja vaci ļauds:
Vaci rudzi, vaci mīži
Guļ orūda dybynā.
170 [Kapiņu D].

49826.

Dodat man, dodat man,
Kas jums lieti nederēja:
Dodat man sila zemi,
Kalpa puisi arājiņu.
192 [Kosas C].

49827.

Drivā eimu, drivā taku,
Drivā maņ vajadzēja;
Drivā maņ mīži sāti,
Drivā leists leidumiņš.
489 [Vidsmuižas (Vidsmuižas, Gaļānu) Rz].

49828.

Driva muna nosta beja,
Es driviņas nasuojiņa.
Atsakrīt, tu driviņa,
Nu tuos munas mugariņas!
35 [Baltinavas Abr].

49829.

Dūrēnam Dūrēnam
Tam bij laba linu zeme;
Duņēnam kriķu mistris,
Mīkoliņam kviešu druva,
Vec-Stārastam balta karaš',
Jaundzemam velns mājā.
381 [Sēļu Vlm].

49830.

Zagyuzītes vīn kyukuoja
Šūs uoriņu maliņā;
Naredz munu buoleliņu
Ni arūt i ecejūt.
35 [Baltinavas Abr].

- 209 -

49831.

Dzērāj' puisis bēdājās,
Sējas laika nezināj':
Kad dziedāja lakstīgala,
Kad atnāca sējas laiks.
Zaļa varde purviņā.
Tā dzērāja lakstīgala.
211 [Ļaudonas Md].

49832.

Dzāruojs veirs bāduojās,
Sējas laika nazynuoja;
Niu ir tavs sējas laiks,
Niu dzīd tova laksteigola;
Niu dzīd tova laksteigola,
Zaļuo varde pūreņā.
265 [Mērdzenes (Michailovas) Ldz].

49833.

Dzāruojs puisis bādojuos,
Sējas laika nazynava;
Zaļa varde pūriņā,
Tod dzāruoja sējas laiks.
326 [Preiļu D].

49834.

Dzieržu dzylnu dzylnojūt,
I dzeneiti dzenejūt;
Sovu mīluo i nadzieržu
Ni arūt, ecejūt.
18 [Andrupenes Rz].

49835.

Ej, brālīti, miežu sēt,
Es nesīšu sētuvīti;
Tev dziedāja zelta zīle,
Man sudraba lakstīgala.
497 [Vīpes (Mežmuižas) D].

49836.

Ei rudzīt, rutulīti,
Tevi teicja malējiņa;
I auzeņu pateiktum,
Ka na garas sānaleņis.
326 [Preiļu D].

49837.

Eita, meitas, lūkoties,
Kas tie tādi skūpstījās?
Miežu vārpa skūpstījās
Ar apīņu cekuliņu.
48 [Bērzaunes Md].

49838.

Ekur Griška, ekur Miška,
Obi vīnu vogu dzyna.
Byus radzjāt, byus dzierdjāt,
Voi dzjars obi olūteņu.
50 [Bērzgales (Kuļņēvas-Labvāržu) Rz].

49839.

Eku skaiški yudiņš tak
Nu kalneņa ļajeņā;
Ekur sjād tāvs ar muoti
Teirumeņa galeņī.
265 [Mērdzenes (Michailovas) Ldz].

49840.

Es aparu rudzu druvu
Ar pelēku avetīn',
Man uzauga dui vārpīnas
Vienā salma galīnā.
94 [Dunikas Lp].

49841.

Es apsēju mieža druvu
Ar apkaltu kumeliņu,
Rudenī atvedīšu
Ar kurpēm pļāvējiņu.
386 [Sidgundas (Rikteres) Rg].

49842.

Es apvilku zelta ķēdi
Akārt savu rudzu druvu;
Nevar skauģis pāri lēkt,
Ne apkārt aptecēt.
39 [Bārtas Lp].

49843.

Es [Ei?] bagāta laidainīte,
Izlaid rudzus, izlaid miežus;
Izlaid rudzus, izlaid miežus,
Izlaid visu labībiņu.
306 [Patkules Md].

49844.

Es iesēju rudzu lauku
Ezerīna malīnā;
Viļņo mans rudzu lauks,
Viļņus meta ezerā.
192 [Kosas C].

49845.

Es nenieka nebēdāju,
Kad nav sava arājiņa;
Pate gāju druvu art,
Pate druvu apecēt.
109 [Ērķemes Vlk].

49846.

Es auziņas daudz nesēšu,
Vienu mazu sētaviņu;
Mana jauna līgaviņa
Nedzeŗ auzu alutiņu.
Tai es sēju miežus rudzus,
Apenīti maliņā.
104 [Ēdoles Vp].

- 210 -

49847.

Es nasēju daudz auzeņu,
Teirumeņa namaitovu;
Muna sīva naštužeņa,
Nagryb auzu dzyru dzeit.
605 [Skolas].

49848.

Es bāliņu pasalaidu
Druviņā rudzu pļaut,
Lai rudzīši līgojās
Līdz ar manu bāleliņu.
337 [Rāmuļu C].

49849.

Es beju gudra, es beju mudra,
Es oruoju pīmuonēju;
Oruojs ora kaļniņā,
Rūzes sēju lejiņā.
280 [Nautrēnu (Zaļmuižas) Ldz].

49850.

Es iedevu baltu kreklu
Savam rudzu pļāvējam,
Lai tas līdzi līgojās
Ar tām rudzu vārpiņām.
398 [Skrundas Kld].

49851.

Es izšūvu baltu kreklu
Savam miežu arājam;
Lai tas balts līgojas
Cauri miežu druviņai.
190 [Kokneses Rg].

49852.

Es muotei vīna meita,
Vīna guoju driveņā;
Vysas uoreņas duordzē,
Man vīnai struodojūt.
414 [Stirnienes Rz].

49853.

Es nūguoju rudzu molu,
Rudzim zīda vārdamuos;
Cyts dzaltons, cyts palāks,
Vysi zīdi ailiņā.
168 [Kalupes D].

49854.

Es pazinu sovu oruoju
Teirumeņa galeņā:
Malns zirdzeņš, bolts orkleņš,
Kai kundzeņš oruojeņš.
605 [Skolas].

1. Es pazyn' sovu oruojeņ'
Teirumeņa galeņā:
Bolts arkleņš, sierms zyrdzeņš,
Kai guļbeits pots oruojeņš.
466 [Vārkavas D].

49855.

Es redzēju ganīdama
Varen slinku arājiņu:
Zirgs ar arklu tīrumā,
Pats ar plinti ataugā.
605 [Skolas].

49856.

Es redzēju tautietim
Kā ūdeni rudzu lauku;
Ja būs man Dievs vēlējis,
Es ēdīšu to maizīti.
141 [Ivandes Kld], 546 [Kuldīga Kld apr.].

49857.

Es redzēju tautiešam
Kā ūdeni rudzu lauku;
Tam es došu sav' māsiņu
Smalku miltu pasijāt.
605 [Skolas].

49858.

Es sovam orājam
Boltu kreklu izmozgāju,
Lai tas guoja bolts kā gulbis
Monā rudzu druviņā.
3 [Adulienas Md].

49859.

Es to savu arājiņu
Baltu vien balināju,
Kā gulbītis apgriezāsi
Tīrumiņa galiņā.
241 [Lubānas Md].

49860.

Es savam bāliņam
Agri gāju druviņā:
Vēl saulīte Vāczemē,
Jau es brāļa druviņā.
119 [Gaujienas Vlk].

49861.

Es sovim buoleņim
Agri guoju driviņā:
Drivā maņ saule lēcja,
Drivā saule nūrītēja.
35 [Baltinavas Abr].

- 211 -

49862.

Jas sovam sierpeišam
Da zjamjai kraklus šyušu,
Ka jis man naīgrīža
A ņi vīņa pierstiņā.
194 [Krāslavas D].

49863.

Es tev byušu paleigā
Rudzim leist leidumā [leidumiņu?].
Muok rudzīts viļņim mest
Pa lelūji teirumiņ(u).
389 [Silajāņu Rz].

49864.

Gailīšami laktu taisu,
Tautu dēla klētiņā,
Lai negula tas bāliņis,
Kam miezīši tīrumā.
169 [Kandavas Tl].

49865.

Gailīts dzied vakarā,
Lakstīgala pusnaktē;
Gailīts cēla malējiņu,
Lakstīgala arājiņu.
6 [Aiviekstes D].

49866.

Gan jāju jāšus,
Gan braucu braukšus
Uz augstiem kalniem,
Uz rudzu laukiem.
192 [Kosas C].

49867.

Gona man, gona man,
Vēl vajaga, vēl vajaga:
Gona man miežu rudzu,
Vēl vajaga arājiņa.
99 [Dzelzavas Md].

49868.

Goneitja beju pasaukta,
Na gonūs vīņ as guoju:
Jau sauleitja nalākusja,
Jau es beju driveņā.
280 [Nautrēnu (Zaļmuižas) Ldz].

49869.

Grābējiņi priecājāsi,
Sienu viežu sagrābuši.
Klausaities nu, puisīši,
Nu jāieti rudzi pļaut.
605 [Skolas].

49870.

Griķīt' sēju, griķīt'
pļāvu,
Griķīts laba labībiņa:
Viegls pļaut, viegls kult,
Viegls putru pavārīt.
6 [Aiviekstes D].

49871.

Grieze brēc vasarā:
Mieži briest, rudzi briest,
Lai tās auzas vien nebriest,
Lai tie suņi badu mirst.
81 [Dauguļu Vlm].

49872.

Grīze grieza rudzēšos,
Paipaliņa auzinās;
Grīze saka: brīst, rudzēt!
Paipaliņa: put, auziņ!
83 [Dignājas Jk].

498721.

Grieza grieza rudzīšos,
Paipaliņa kārkliņos;
Griezai rudzi piederēja,
Paipalai sīki kārkli
227 [Liepkalnes (Liepkalnes-Ozolu) Md].

49873.

Grieze grieza rudzīšos,
Paipaliņa pļaviņā;
Grieze grieza maizes klaipu,
Paipaliņa siena vāliņ'.
582 [Bauskas apr.].

49874.

Griezna grieza rudzīšos,
Paipaliņa kūliņā.
Griež, Jānīti, maizes klaipu,
Lai griež skauģis akmentiņu.
604 [Dažādi iesūtītāji].

49875.

Guli, guli, tāva dāls,
Tjav aug kvīši teirumā;
Tjav aug kvīši teirumā
Svātku dīnas gaļdeņam.
50 [Bērzgales (Kuļņēvas-Labvāržu) Rz].

49876.

Iztālēm es pazinu,
Kur nāk mans arājiņš:
Zirņu ziedu cepurīte,
Auzu skaru mētelīts.
42 [Bauskas B].

- 212 -

49877.

Ierost bija tev, māsiņ,
Ja nabiji ierodusa,
Ierost bij vienai molt,
Vienai iet druviņā.
127 [Grostonas Md].

49878.

Jauka jauka vasariņa,
Visa daudzi audzināja;
Re kur nāk balta ziema,
Platu muti atvērusi!
174 [Kārsavas Ldz].

49879.

Jauns puisītis laukā ora
Uobulaiņu kumeliņu;
Cauri guoju, Dīva lyudžu,
Byut' tys muns oruojiņš.
50 [Bērzgales (Kuļņēvas-Labvāržu) Rz].

49880.

Jyudz, buoleņi, bāru zyrgu,
Apjuoj sovu teirumeņi;
Kū meitiņis padareja
Taidu garu vasareņi.
73 [Ciblas (Eversmuižas) Ldz].

49881.

Kolpa veirs, ortu, ortu,
Stalī siermi kumēliņi;
Kolpa veirs, kultu, kultu,
Pylni vadži sprugliņu [spryguliņu?];
Kolpyunītes, moltu, moltu
Uz deviņu dziernaviņu.
522 [Zvirgzdienes Ldz].

49882.

Kam, sunīti, bekas ēdi,
Vai maizītes tev nebija?
Rudzi bija klētiņā,
Vēl gubiņas tīrumā.
109 [Ērķemes Vlk].

1. Sunīts ēda sēnes, bekas -
Vai maizītes mums nebija?
Pilna klēts vecu rudzu,
Vēl gubiņas tīrumā.
266 [Mēŗa Vlk].

49883.

Kam tas tāds miežu lauks
Kā ūdens līgojās?
Tas Melčam miežu lauks,
Triju dienu sējumiņš.
514 [Zentenes Tl].

49884.

Kam tas tāds rudzu lauks,
Kas ar zeltu noziedēja;
Kas ar zeltu noziedēja,
Vaŗa laida akotiņus?
Tas bij mana arājiņa,
Kur aiziešu šorudeni.
16 [Alsungas (Alšvangas) Azp].

49885.

Kam ti lielie rudzu lauki
Kā ūdins līgojās?
Tis būs mans arājiņš,
Kam tas lielais rudzu lauks.
263 [Mēmeles Jk].

49886.

Kam tie tādi melli zirgi
Viņa lauka galiņā?
Tie ir mani melli zirgi,
Mani brāļi arājiņi.
16 [Alsungas (Alšvangas) Azp].

49887.

Kam, tautīt, rudzus sēji,
Ka jī zaļi nazaļuoja?
Kam, tautīt, mīžus sēji,
Ka vuorpeņu nalasēji?
466 [Vārkavas D].

49888.

Kas godīga mātes meita,
Godina savu arājiņu:
Paceļ krēslu, noaun kājas
Savam maizes arājam.
184 [Ķēču Rg].

49889.

Kas to Jāni gudru teica,
Tas ar pats lai tāds palika;
Vakar Jānis zirņus sēja,
Šodien jau iet pākšu raudzīt.
338 [Rankas C].

49890.

Ko maņ beja nadzeivuot
Zaļa meža maliņā?
Maņ zirdzeņi kai luoceiši,
Kai kundzeņi oruojeņi.
348 [Rēznas (Rozenmuižas) Rz].

49891.

Kuopu, kuopu kalniņā,
Pošā kolna cakulā,
Radzu tautu teirumā:
Mozi vīn oruojiņi.
174 [Kārsavas Ldz].

- 213 -

49892.

Klaus', māsiņa, mana vārda,
Ej manā druviņā;
Es tev būšu līdzināt
Tautu galda galiņā.
241 [Lubānas Md].

49893.

Ko domāji, mans brālīti,
Vezdams mani druviņā?
Vai domāji miežus rudzus
Bērt manāi pūriņā?
195 [Kraukļu Md].

49894.

Ko pupiņa bubināja
Apakš liela velēniņa?
Labāk lūdzi arājiņu,
Lai paceļ velēniņu.
560 [Rīga ], 572 [Tukums Tk apr.].

49895.

Ko tie ēda, ko tie dzēra
Baltas maizes arājiņi?
Maizi ēda, alu dzēra,
Staigā caurām kurpītēm.
355 [Rucavas Lp].

49896.

Ku, veceiti, dareisim -
Snīgs apsnyga labeibeņu?
Sakuopsim uz cepleiša,
Peipēsim tebēciņu.
576 [Varakļāni Rz apr.].

49897.

Kopiņā, vārpiņā
Ļaudaviņas nosavēr(u):
Kas kopiņu drīzi vēla,
Gluži vārpas salasīj(a).
213 [Lazdonas Md].

49898.

Kundziņš jāja raudādams
Gaŗām manu auzu lauku,
Redzēj' manu auzu lauku
Zelta miglu miglojam.
Tā miglosi tavas acis
Pašā elles dibenā!
316 [Piltenes Vp].

49899.

Kupli meži, kupli meži,
Teirumiņi vēl kupluoki:
Kupli meži lapeņom,
Teirumiņi vuorpeņom.
182 [Kaunatas Rz].

49900.

Kur, sīlīti, tu redzēji
Trīsdesmit arājiņus?
Viņpus jūŗas, šaipus Ventas,
Sudrabiņa kalniņā.
141 [Ivandes Kld].

49901.

Kur, tautiet, tu redzēji
Mani, melnu staigājot?
Balta gāju ganiņos,
Balta brāļa druviņā.
263 [Mēmeles Jk].

49902.

Kur tu skriesi, kur tu skriesi,
Manu zelta tibulīti?
Skriešu brāļu lūkoties,
Aiz durīmi miežus sēja.
141 [Ivandes Kld].

49903.

Kuŗu dienu nodzīvoju,
To ielaidu mūdiņā;
Kuŗu dienu nodruvoju,
To ielaidu rudenī,
Miķeļos nozasaucu
Auzu gubas galiņā.
3 [Adulienas Md].

49904.

Kūko, kūko, dzeguzīte,
Diža meža maliņāi,
Lai dzird čaklais(?) arājiņš,
Grožo savu kumeliņu.
476 [Vecpiebalgas C].

49905.

Kyukoj, meža zagyuzeitja,
Syut oruoju dryveņā;
Syut oruoju dryveņā,
Lai ar zjami maizeitjai;
Lai ar zjami maizeitjai,
Šūgod eisa vasareņa.
50 [Bērzgales (Kuļņēvas-Labvāržu) Rz].

49906.

Kvīšu driveņu pasēju,
Nava pošas pļouvējiņas.
Tais, bruoleņi, zalta sātu,
Atīs poša pļuovējiņa.
170 [Kapiņu D].

49907.

Labajam sējējam
Pillas došu brokastītes;
Sliktajam sējējam
Pus' tik došu brokastēs,
Kas nesēja, tam nedošu
Ne putrīnu pasmeķēt.
192 [Kosas C].

- 214 -

49908.

Labis bija mans bāliņis,
Baltu sēja līdumiņu;
Es iedevu raibus cimdus,
Baltu sedzu villainīti.
141 [Ivandes Kld].

49909.

Lai aug kriķi, kam aug kriķi,
Salakiem, tiem aug kriķi;
Salakiem ir vecas meitas -
Mīkstas putras ēdējiņas.
217 [Lejasciema (Lejas) Vlk].

49910.

Lai bij grūt, kam bij grūt,
Grūt arāja dēliņam:
Dienu saule svilināja,
Naktī rasa mircināja.
129 [Gudenieku Azp].

49911.

Lai piedošu, kam piedošu,
Ziemeļami nepiedošu;
Kam tas manu rudzu lauku
Pavasarā izgaudoja.
241 [Lubānas Md].

49912.

Lakstīgala, skaistputniņis,
Uzcel manu arājiņu;
Man bij jauns arājiņš,
Sējas laika nezināja.
Aizdzen vagu, atdzen vagu,
Iesēst vagas galiņā.
193 [Krapas Rg].

49913.

Lakstīgola tricynuoja
Treju vogu galiņā.
Ceļ, māmiņ, gūvu gonu,
Ceļ dēliņi oruojaņi;
Gūvu gaņai pīna cyba,
Oruojaņam kukulīts.
604 [Dažādi iesūtītāji].

49914.

Laksteigola trycinoja
Teirumeņa galeņā;
Es tev lyudzu, laksteigola,
Pīcel munu oruojeņu.
465 [Varakļānu Rz].

49915.

Lēni lēni vējiņš pūta,
Lēni lapas purināja;
Lēni gāja arājiņš
No tīruma sētiņā.
16 [Alsungas (Alšvangas) Azp].

49916.

Lido manis rudzu lauks
Pelēkām vārpiņām;
Dievs dod man ielidot
Pelēkā naudiņā!
560 [Rīga ].

49917.

Lij, lietiņ, pa malāmi
Te jau tevis nevajaga:
Te vajaga rudzu miežu,
Ne ūdeni līgojami.
605 [Skolas].

49918.

Lietiņš līt negribēja,
Smirdzināt smirdzināja;
Puisīts sēt nemācēja,
Birdināt birdināja.
192 [Kosas C].

499181.

Lietiņš līti nemācēja,
Rasināti rasināja:
Tautiets arti nemācēja,
Drupināti drupinā(ja).
605 [Skolas].

49919.

Līgojies, ozolīni,
Es ar tevi nelīgošu;
Es līgošu kalnīnā,
Zelta vārpu druvīnā.
192 [Kosas C].

49920.

Līgoties līgojās
Mana brāļa tīrumiņi;
Vizuļot vizuļoja
Mans vizuļu vaiņadziņš.
224 [Lielvārdes Rg].

49921.

Leika ķēve, leiks orājs,
Leiku vodzeņi nūdzena;
Leika vuorpeņa izauga
Tū vodzeņas goleņā.
182 [Kaunatas Rz].

- 215 -

49922.

Lustigs mans balliņš,
Ka apļe līgviņ;
Tad bij vēl jo lustig,
Kad ziede rudz lauk.
518 [Zlēku Vp].

49923.

Malns zirdziņš, bolts oruojs
Ar teiruma galiņā;
Kabi maņ kluotu kļyut
Pi tuo bolta oruojiņa!
50 [Bērzgales (Kuļņēvas-Labvāržu) Rz].

49924.

Maza biju, bet jau gudra,
Es pievīlu arājiņ':
Arājs ara tīrumā,
Es noņēmu cepurīt'.
283 [Nīgrandas Azp].

49925.

Moza muna galveņa,
Pylna gudra padūmeņa;
Mozeņš muns teirumiņš,
Pylns rudzu stajenciņu.
522 [Zvirgzdienes Ldz].

1. Moziņka muna gaļveņa,
Pylna gudra padūmeņa;
Mozi tautu teirumeņi,
Pylna rudzu kapaneņu.
73 [Ciblas (Eversmuižas) Ldz].

49926.

Miezis kliedze, miezis brēce:
Vediet mani tīrumā!
Ar maisiņu izvediet,
Simtu vāģu ievediet!
241 [Lubānas Md].

49927.

Mieži viene līdumēje
Dzeltenāme vārpiņāme;
Puiši viene pļavējiņi
Cauņotāme cepurēme;
Meitas viene jēmējiņas
Zīļotime vaiņagime.
129 [Gudenieku Azp].

49928.

Meitas, munas meituškiņas,
Vuorda muna naklauseja;
Es syutiju rudzu pļautu,
Tuos aizguoja madarūs.
35 [Baltinavas Abr].

49929.

Mirdzēt mirdz brāļa sēta
Sīkajām māsiņām;
Tā mirdz brāļa rudzu lauks
Kuplajāmi vārpiņām.
217 [Lejasciema (Lejas) Vlk].

49930.

Mums ar tēvu rudzi auga,
Mums rūkstēja dzirnaviņas;
Ne citiemi rudzi auga,
Ne rūkstēja dzirnaviņas.
605 [Skolas].

49931.

Nuocit, bārni, skatītīs,
Kaidi ārmi teirumā;
Juoneits ora ceļamolā,
Pīci vylki orklu vylka.
489 [Vidsmuižas (Vidsmuižas, Gaļānu) Rz].

49932.

Na ša vīni teiri rudzi,
Na ša skaisti oruojeņi;
Maleņāi skaisti rudzi,
Vēl skaistuoki oruojeņi.
435 [Tilžas (Kokorevas) Abr].

49933.

Neba velti maize nāca
Bagātajā vietiņā,
Ik vakara nosegloja
Pieci bēri kumeliņ'.
605 [Skolas].

49934.

Nadaudz zemis es aporu
Ar lobū kumeliņ';
Daudz pīveiļu dzaltoneišu
Ar smuidrū augumeņ'.
326 [Preiļu D].

49935.

Nedod, Dieviņ, rudzim augt,
Ar spriguli airēties;
Silā manim dēļi aug,
Rīgā rudzi spīķerī.
338 [Rankas C].

- 216 -

49936.

Nedod Dievs, nedod Laima
Arājam [Arājiņu] zābakos;
Pieder tam baltas zeķes,
Pieder jaunas pastaliņas.
146 [Jaungulbenes Md].

49937.

Ne pie viena es neiešu,
Kā pie zemes arājiņa:
Arājam tīra maize,
Auzām barots kumeliņš.
72 [Cesvaines Md].

49938.

Nepatīk man muižas puiši,
Ne tie staltie tēva dēli;
Man patika arājiņi
Smiltainām kājiņām.
195 [Kraukļu Md].

49939.

Ni as guoju bora meast [vest],
Ni pa bora maleņu,
Pa videņu vīn leigovu
Ar bruoleņa ļaudaveņu.
170 [Kapiņu D].

49940.

Nesit mani, māmulīte,
Vienas pašas druvas dēļ;
Man prātiņis šurpu turpu,
Līkumainu baru gāju.
344 [Rembates Rg].

49941.

Netīšāmi es satiku
Dižu [labu] zemes arājiņ(u):
Smuks puisītis, sārtiem vaigiem,
Dzeltainiemi matiņiem.
352 [Rozenas (Rozbeķu) C].

49942.

Nivīnam nav cik gryuts,
Kai jaunam oruojam:
Slauka pīri, lūka kuojas,
Peickoj bāru kumeleņu.
51 [Bērzpils (Domopoles) Abr].

49943.

No pakaļas maltu gāju,
No pakaļas druviņā;
Tādēļ gāju no pakaļas,
Ka pastara līgaviņa.
241 [Lubānas Md].

49944.

No tālienes es pazinu
Savu rudzu pļāvējiņu:
Zilas zeķes, balts krekliņš,
Locas spaiļu galiņā.
192 [Kosas C].

49945.

Nuzaklīdze mīža vuorpa,
Pi celmiņa gulādama;
Ni dzierdēja plāvējiņi.
Ni leiduma krāvējiņi.
493 [Viļakas (Marienhauzes) Abr].

49946.

Nu piekusu, vairs nevaru
Vien' iedama druviņai;
Nav vairs mani bāleniņi,
Kas noslauka asariņas.
15 [Alūksnes Vlk].

49947.

Okcai rudzi, okcai mīži,
Okcai jauka vasariņ!
Rudzi mīži kolpus glaud',
Auzas glauda kumeliņ'.
358 [Rugāju Abr].

49948.

Paga paga, kumeliņš,
Na pārnējo vasareņa!
Byus peiškiņa i ūtara,
I leluoks i vazumiņš.
228 [Liepnas (Lipnas) Abr].

49949.

Pate arkliņu iznesu
Lielajā tīrumā;
Ko zin Laime dastellēs
Sav' dēliņu arājiņu.
241 [Lubānas Md].

49950.

Pateik man tys teirums
Palākajom vuorpeņom;
Pateik maņ tys oruojiņš
Zamajom kuojeņom.
278 [Naujenes (Maļonovas) D].

49951.

Povasaris povasaris,
Māte soka: povasaris.
Pate guoju postoiguoti,
Gora kule mugurā.
584 [Daugavpils apr.].

- 217 -

49952.

Pilli lauki bēru ziergu,
Pilli lauki arājiņ'.
Ne tie mani bēri ziergi,
Ne tie mani arājiņ'.
364 [Sakas (Upesmuižas) Azp].

49953.

Pļaujat, meitas, kuplus miežus,
Rītā ilgi neguļat;
Rītā ilgi neguļat,
Vaiņadziņus novijat.
9 [Aizputes (Aizputes-Pils) Azp].

49954.

Pļaunit, munas pļuovējiņas,
Un vuorpiņas salosit;
Kura vuorpiņa palykusja,
Tei uz jums gauži raud.
182 [Kaunatas Rz].

49955.

Poļaceņ, duraceņ,
Sēstīs vogis galeņā!
Ka naauga rudzi mīži,
Lai aug mozi poļacāni.
559 [Rēzekne Rz apr.].

49956.

Sipaciņ, duraciņ,
Sēstīs ceļa maliņā!
Ka naauga rudzi mīži,
Lai aug gudri sipaciņi.
174 [Kārsavas Ldz].

1. Poļuceņi, duraceņi,
Sēstīs ceļa maleņī!
Nūjaugs rudzi, nūjaugs mīži.
Izaugs mozi poļacāni.
50 [Bērzgales (Kuļņēvas-Labvāržu) Rz].

49957.

Puisīšam man bij būt,
Ne meitai malējai;
Labāk artu tīrumā,
Ne mālīša ritinātu.
241 [Lubānas Md].

49958.

Puškojīs, vysa māja,
Brauc rudzīts muojiņā!
Na (tys) ilgi cīmuosīs,
Brauks otkon teirumā.
326 [Preiļu D].

49959.

Pyuti, pyuti, bolūdīti,
Pa garū syla molu!
Maņ pīpyut teiru rudzu,
Skaudējam palaviņu.
280 [Nautrēnu (Zaļmuižas) Ldz].

49960.

Pūti, pūti, putiniņ,
Velci garu vasariņ'!
Rudzīšam, mīzīšam,
Auziņom, muosiņom.
326 [Preiļu D].

49961.

Dziedi, dziedi, putenīt,
Velci geiru vasariņ'!
Rudzīšiem, miezīšiem,
Mazajiem bērniņiem!
48 [Bērzaunes Md].

49962.

Redzēj' daiļu rudzu lauku,
Kalnīnā stāvēdama.
Dievs dod man tur aiziet,
Tos rudzīšus ritināt;
Tos rudzīšus ritināt,
To rudzīšu maizīti ēst.
192 [Kosas C].

49963.

Raj, suneiti, kuo naŗaj,
Naŗaj munu bruolileņu;
Atjuoj muni bruolileņi,
Kvīšu zemi aporuš(i).
143 [Jāsmuižas D].

49964.

Riti, riti, zelta zirni,
No kalniņa lejiņā;
Noritēja lejiņā,
Jem sudraba sējējiņu.
16 [Alsungas (Alšvangas) Azp].

49965.

Rudzim zīdi pabyruši,
Mes, muoseņas, lasījam;
Mes, muoseņas, lasījam,
Auzsim boltas vylnuonītes.
143 [Jāsmuižas D].

49966.

Rudzīšam, rogaiņam,
Treji svārki mugurā;
Pirmie brūni, otrie zaļi,
Trešie baltas vadmaliņas.
266 [Mēŗa Vlk].

49967.

Rudzi rudzi nosliedēti -
Kas tos rudzus nosliedēja?
Jauni puiši, jaunas meitas,
Tie tos rudzus nosliedēja.
241 [Lubānas Md].

- 218 -

49968.

Rudzeits klīdze, rudzeits brēce:
Laidit mani ustobā!
Lai es drusku apsasyldu -
Īšu otkon teirumā.
18 [Andrupenes Rz].

49969.

Rudzu lauks lepojās
Pelēkām vārpiņām;
Tēva dēls greznojās
Pelēkiem svārciņiem.
38 [Barkavas Rz].

49970.

Rudzu maize, mīžu maize
Guļ buoleņa teirumā;
Tētīts jēme leigaveņu,
Lai tū maizi kustynuot.
605 [Skolas].

49971.

Sadzīrās div bajāri
Ziemu ciest, nesasalt:
Bitīt' koka namiņā,
Rudzīts zemes garozā.
192 [Kosas C].

49972.

Saimenieka meita biju,
Māku darbu skubināt:
Leidzu gāju druviņā,
Leidzu leidu gubiņā,
Kliedzu kājas staipīdama.
259 [Mazzalves (Ērberģes) Jk].

49973.

Saka: grūti arājam -
Kumeliņis arklu velk;
Cepējiņai, tai bij gŗūti,
Karstu krāsni rakājot.
2 [Ādažu Rg].

49974.

Sasienami rudzi kūļi,
Sasienami miežu kūļi,
Sasienami arājiņu
Ar to miežu pļāvējiņu!
50 [Bērzgales (Kuļņēvas-Labvāržu) Rz].

49975.

Sēj, bāliņ, griķus vien,
Smalka tava līgaviņa;
Smalka tava līgaviņa,
Nespēj rudzus ritināt.
378 [Seces Jk].

49976.

Sēju lielu rudzu lauku,
Lai maizīte vairojās;
Kad būs klētī rudzi mieži,
Ņemšu sevim malējiņu.
36 [Balvu Abr], 228 [Liepnas (Lipnas) Abr].

49977.

Sēju rudzus, sēju miežus,
Audzēj' bēru kumeliņu.
Auzas sēju, tās man auga,
Aug man bēri kumeliņi;
Rozes sēju, tās man auga,
Aug man skaista līgaviņa.
72 [Cesvaines Md].

49978.

Sēju rudzu teirumeņu
Ezereņa maleņā;
Viļņoj skaisti ezereņš,
Viļņoj rudzu teirumeņš.
Ka tik manim nūleiguot
Tuo azara maleņā.
18 [Andrupenes Rz].

49979.

Sēju rudzus teirumā,
Dūdu muosu tautiņuos;
Aug rudzīši teirumā,
Dzeivoj muosa tautiņuos.
35 [Baltinavas Abr].

49980.

Sēju miežus tīrumā,
Lab' ruden' priecājos:
Taisīš' alu, būs man kāzas,
Trīs dieniņas nodzīvoš'.
211 [Ļaudonas Md].

49981.

Sēju rudzus, sēju miežus,
Tad būs alus, tad būs maize:
Alu pats izdarīšu,
Bet nav maizes cepējiņas!
148 [Jaunpiebalgas C].

49982.

Sēj, tautieti, auziņām
Visu savu tīrumiņu!
Ja gribēji znotu būt
Manu baltu bāleniņu.
241 [Lubānas Md].

- 219 -

49983.

Sēti mieži, neravēti,
Savvaļnieku līdumā;
Paš' lielie brāļi, mās's
Kalpa miežu pļāvējiņ'.
373 [Sarkaņu Md].

49984.

Sirms zirdziņis, jauns arājs
Viņā lauka galiņā.
Dod, Dieviņi, kad es būtu
Tā arāja līgaviņa;
Tā arāja līgaviņa,
Viņa zirga šērējiņa.
355 [Rucavas Lp].

49985.

Sytu kuoju pī kuojiņas,
Puor pogolmu staiguojūt;
Radzu sovu oruojiņu
Lobu zirdzeņu orūt.
18 [Andrupenes Rz].

49986.

Sīviņ munu, sirsniņ munu,
Īsim driču apsavārtu!
Cik mes pļausim, papļausim,
Kaut erguot paerguosim.
280 [Nautrēnu (Zaļmuižas) Ldz].

49987.

Skeisti zīd puču kolns
Voskanīm zīdinīm;
Labi bruoļi izaruši,
Vēļ lokuok izecējuši.
493 [Viļakas (Marienhauzes) Abr].

49988.

Smuks putniņis, zelta spārni,
Pret saulīti lidināja;
Tur aug mani mieži rudzi,
Mans maizītes arājiņš.
373 [Sarkaņu Md].

49989.

Steidzit, bruoļi, mīžus sjāt
Ar obejom rūceņom,
Dīvys zyna, kaids byus rudiņš,
Kū mjas birā [bīrā?]
vuoŗāsim.
50 [Bērzgales (Kuļņēvas-Labvāržu) Rz].

49990.

Šķitu vārnas, skošvārnīšus
Viņā lauku galiņā:
Mana sieva, mani bērni,
Manu vārpu lasītāji.
263 [Mēmeles Jk].

49991.

Žkeiti(?) zirņi leigojās
Ezeriņa maliņā.
Muok rudzīts vilni mest
Ezeriņa maliņā;
Pats caur prīkim navarēju
Capurītes nūtuŗēt.
605 [Skolas].

49992.

Šķībi greiži man nogāje
Šādu gaŗu vasariņu:
Miežus sēju, tie neauga,
Apīnīšu neziedēja.
241 [Lubānas Md].

49993.

Šurpu, rudzīši, jyus leikstit
Nu deviņu zemļu golu!
Šeit ir vīglas dziernaviņas,
Divi jaunas malējiņas.
466 [Vārkavas D].

49994.

Skataities, mātes meitas,
Kā aŗ tautu bāleniņi:
Zīda deķi zemi slauka,
Melni vieni kumeliņi.
241 [Lubānas Md].

49995.

Slinki slinki
Kaimiņ' puiši:
Papuve pilna
Dzeltenu ziedu.
560 [Rīga ].

49996.

Strādājami, neguļami
Mēs, jaunāji līgaviņ(a)!
Kad mēs divi piebērsim
Šos dziļosi arodiņus?
241 [Lubānas Md].

49997.

Struoduojam, struoduojam,
Muna jauna leigaviņa!
Kai mes dyvi apņimsem
Šūs lelūs teirumeņus?
605 [Skolas].

49998.

Starķīšam gaŗas kājas,
Tas varēja purvu brist;
Tautiešam, tam īsākas,
Nevarēja vagā kāpt.
605 [Skolas].

- 220 -

49999.

Stellē mani zālītēs,
Es zālīšu nepazinu;
Es nolauzu driķu druvu,
Baltābolu domādama.
373 [Sarkaņu Md].

50000.

Še aŗ visi arājiņi,
Nav man mana arājiņa;
Skrej, bitīte, loki spārnus,
Atved manu arājiņu.
398 [Skrundas Kld].

50001.

Šķir, Dieviņ, lietus gaisu,
Šodien lietus nevajdzē.
Ko tu līs' šodieniņu -
Man bālīši miežus sēj?
335 [Puzes Vp].

50002.

Šķitu savu arājiņu
Druviņā aizgājušu,
Arājiņš aizkrāsnī
Ausis vien skurināja.
132 [Ikšķiles Rg].

50003.

Šogad, mani bāleliņi,
Būs īsiņa vasariņa:
Šogad dzērves zemu skrēja,
Alksnim drīz lapas plauka.
605 [Skolas].

50004.

Tā dzīvo, bāleliņ,
Tā pieder dzīvojot:
Vecu rudzu maizīt' ēd,
Jauniem vietu taisīdams.
6 [Aiviekstes D].

50005.

Tādu labu zemes stūri
Atlaiduši atmatā.
Kad nav labis arājiņis,
Lai stāv zeme atmatā.
40 [Basu (Bases) Azp].

50006.

Tālu pāri es redzēju,
Lielu, zaļu rudzu lauku;
Dievs to zina, Debess tēvs,
Vai ēdīšu to maizīti.
443 [Turlavas Kld].

50007.

Tuoļi radz un gleiši speid
Zaļu rudzu gabaleņš;
Kab varējs man nūleiguot
Aiz tuo rudzu siejiejeņa.
265 [Mērdzenes (Michailovas) Ldz].

50008.

Tālu tālu vecaistēvs
Baltu zirgu, skaist' arāju;
Patik man tas zirdziņš.
Tā zirdziņa arājiņš.
358 [Rugāju Abr].

50009.

Sirms zirdziņš, daiļš arājs
Aŗ viņai kalniņā;
Ak māmiņa, kaut es taptu
Pie tā daiļa arājiņa!
Es neņemtu rudzu kaudzi,
Par to daiļu arājiņu!
535 [Grobiņa Lp apr.].

50010.

Sirm' zirdzīni, dails arājs
Aŗ viņā kalnā.
Nelaiž mani māmuļiņa
Pie daiļā arājiņa;
Ne man miega, ne darbiņa,
Viņš manā prātiņā.
39 [Bārtas Lp].

50011.

Mans arājs laukē ar
Ābolaiņ kumeliņ;
Nelaiž man māmeliņ
Mīļus vārdus parunāt.
573 [Valdemārpils Tl apr.].

50012.

Tālu tālu es redzēju,
Rudzu lauku līdzinot;
Dod, Dieviņi, man aiziet
Par rudzīšu pļāvējiņ'.
605 [Skolas].

50013.

Tuoli tuoli es redzēju,
Ezeriņu leigojūt;
Tys nabeja ezeriņš,
Tys bej rudzu teirumiņš.
Uz šuo rudzu teirumeņa
Nūjems munu vaiņadzeņu.
435 [Tilžas (Kokorevas) Abr].

- 221 -

50014.

Tālu tālu vecaistēvs
Aiz Daugavas ducināj(a),
Vēl tālāk zirgi zviedza
Manam miežu arājam.
224 [Lielvārdes Rg].

50015.

Teicit mani, napelīt,
Es bej' loba pļuovējiņa:
Ko dīneņa, to kyuleits
Ko leiguot nūleigavu.
466 [Vārkavas D].

50016.

Tika man, kas man tika,
Tika man divi labi:
Tika man balta mice,
Tika miežu arājiņš.
217 [Lejasciema (Lejas) Vlk].

50017.

Teirumā maize auga,
Teirumā sudrabeņš;
Vacumā tik izauga
Vaca vara gabaleņš.
466 [Vārkavas D].

50018.

Trīs meitiņas māmiņai,
Visas vienu daiļumiņu;
Divas gāja druviņā,
Trešā nesa launadziņu.
241 [Lubānas Md].

50019.

Tu, Ignat, lobs cylvāks,
Aizdūd maizes poruodā!
Ka nadūsi poruodā,
Nabyus tovā orūdā.
605 [Skolas].

50020.

Tu, muosiņa, piuru lūki
Nu deviņi dzeipariņi;
Es oparu rudzu drivu
Ar deviņi kumeliņi.
358 [Rugāju Abr].

50021.

Tuvu tuvu, ne tik tuvu,
Kur aug manis arājiņš;
Aiz sētiņas arājiņš,
Aiz lielā tīrumiņa.
192 [Kosas C].

50022.

Uz galdīna miežus sēju,
Uz kalnīna rācentīnus,
Lai tie dara meitām kaunu,
Ka galdīnu neslaucīja;
Ka galdīnu neslaucīja,
Ka rāceņus neravēja.
192 [Kosas C].

50023.

Ūsiņam gaili kavu
Deviņiem cekuliem,
Lai aug mana miežu vārpa
Deviņiem žuburiem.
124 [Grašu Md].

50024.

Vai vonogi, vanadziņ(i),
Kuo jyus augši lidineita?
Vai paredzit lobus godus,
Vai najauku dzeivuošonu.
285 [Nirzas (Nerzas) Ldz].

50025.

Vasariņ vasariņ,
Ka tu manis nepieviltu!
Es izsēju, cik man bija,
Cik rokā turēdams.
72 [Cesvaines Md].

50026.

Vasariņa, atīdama,
Kaidu mani dorbu devi?
Driviņ' devu darbiņam,
Kumeliņu kaitekļam.
489 [Vidsmuižas (Vidsmuižas, Gaļānu) Rz].

50027.

Vecaistēvs ar vecomāti
Abi divi artu gāja:
Vecaistēvs arklu vilka,
Vecāmāte balstu tur.
211 [Ļaudonas Md].

50028.

Vecīts ora leidumā,
Kuļi kuora ūzulā;
Še, vecīt, auzu kuļa,
Nakar kuļis ūzulā.
51 [Bērzpils (Domopoles) Abr].

50029.

Vecīts ara mežmalā,
Pakaŗ bikses zariņā.
Ganu meitas ganīdamas
Nozog bikses vecīšam.
236 [Līvānu D].

- 222 -

50030.

Bārtuls ora pūra molā,
Bikses kuora bārza zorā;
Atskrīn vuorna, nūnas bikses,
Palīk Bārtuļs rauduodams.
182 [Kaunatas Rz].

50031.

Vedat mani pie laiciņa,
Negaidāt vakariņ':
Es nobraukšu rudzu lauku,
Nojūgs manu kumeliņu.
605 [Skolas].

50032.

Viļņoj, viļņoj, rudzu driva,
Nyu tjav laiki viļņuot ir;
Zīdi, zīdi, rudzu vuorpa,
Nyu tjav laiki zīdjāt ir.
50 [Bērzgales (Kuļņēvas-Labvāržu) Rz].

50033.

Vysys rudzu vardiveitis,
Bēdzit ežys maleņī!
Nuok sveiksteidama izkapteņa,
Apgrīzs jyusu spulgacteņis.
50 [Bērzgales (Kuļņēvas-Labvāržu) Rz].

50034.

Vysta, ūlu nūdājusja,
Vysu dīnu karacej(a);
Zyrgs apora teirumeņu,
Ni vuordeņa nasaceja.
265 [Mērdzenes (Michailovas) Ldz].

50035.

Visi kungi mani sauca
Kaņepāju muižinieku.
Vai tādēļ muižinieks,
Ka man gaŗas kaņepītes?
476 [Vecpiebalgas C].

50036.

Visi saka, visi saka:
Ne man zemes, ne arāja.
Dievs manu zemi zina,
Laime zemes arājiņu.
211 [Ļaudonas Md].

50037.

Zaļa zaļa rudzzuolīte
Teirumiņa galiņē:
Byus munam bruolīšam
Pylna sauja sudabriņa.
326 [Preiļu D].

50038.

Zaļi aug rudzu lauki,
Kas tos zaļus darināja?
Pavasaŗa silti vēji
Miglainās naksniņās.
443 [Turlavas Kld].

50039.

Zynu, zynu, kuo vajag
Seikajam rudzīšam:
Gryutas dziernas nūlaiduse,
Ber smolkom sauļiņom.
326 [Preiļu D].

50040.

Zīd, rūdzeit [Rīt, rudzeit?], lelu kryumu
Lelajā teirumā!
Prīcynoj oruojeņu,
Oruojeņa ļaudaviņu.
170 [Kapiņu D].

50041.

Zied rudzi, zied mieži
Sudraba ziedis;
Zied zirņi, zied pupas
Dzeltēnis ziedis.
282 [Nīcas Lp].

50042.

Zied tautieša rudzu lauks
Zeltītiem ziediņiem;
Būs Dieviņš man vēlējis,
To maizīti es ēdīšu.
443 [Turlavas Kld].

50043.

Zīdi, muna pujon' [pupu] driva,
Boltojim zīdiņim;
Zīdēs muna capurīte
Tautu golda galiņā.
435 [Tilžas (Kokorevas) Abr].

50044.

Zīdi, zīdi, popiveit,
Ar boltymi zīdeņim;
Cytu godu ap šū laiku
Sjadz palāku mēteleiti.
280 [Nautrēnu (Zaļmuižas) Ldz].

50045.

Zīdi, zīdi, popiveita,
Vysaidimi zīdeņim!
Cytu godu ap tū laiku
Zīdēs rudzu teirumiņš.
182 [Kaunatas Rz].

- 223 -

50046.

Zīdi, zīdi, popuvīte,
Dzaltonim zīdiņim!
Zīdei cytu vasariņu
Palākim zīdiņim.
465 [Varakļānu Rz].

50047.

Popiveite nūzīdāja
Dzaltuonimi zīdiņim.
Cytu god nūzīdjās
Palākomi vuorpeņom.
247 [Makašānu Rz].

50048.

Ziedi, ziedi, papuvīt,
Tev raženi ziedi zied;
Tev raženi ziedi zied,
Žēl man brist kājiņām.
16 [Alsungas (Alšvangas) Azp].

50049.

Ziedi, ziedi, maza vārpa,
Deviņiemi ziediņiem!
Mans bāliņš klēti taisa
Deviņiem arodiem,
Devītā arodā
Piebeŗ zelta, sudrabiņa.
174 [Kārsavas Ldz].

1. Muns buoliņš klēti cierta,
Deveņim orudim,
Kur bērt mīžus, kur bērt rudzus,
Kur bērt zaltu, sudabriņu.
89 [Dricēnu Rz].

2. Zīdi, zīdi, rudzu vuorpa,
Devīņomi aileņom!
Muns buoleņs klēti taisa
Devīņimi orūdim.
Vīnā bēru rudzus, mīžus,
Ūtrā bēru auzas, kvīšus.
62 [Brigu (Janopoles) Ldz].

3. Zīdi, zīdi, rudzu vuorpa,
Deviņom ailiņom, ruto ruto!
Muni bruoļi klēti taisa, ruto ruto,
Deviņimi orūdim, ruto ruto.
Vīnā pupas, ūtrā zierņi,
Trešajā zal(ts), sudobrs ruto ruto ruto.
522 [Zvirgzdienes Ldz].

4. Zīdi, zīdi, rudzu vuorpa,
Deviņam vuorpiņam!
Muns buoliņš klēti taisa
Deviņim orūdim.
Deviņūs maiza tura,
Dasmytā sudabriņu.
265 [Mērdzenes (Michailovas) Ldz].

5. Zīdi, zīdi, rudzu vuorpa,
Deveiņim zīdeņim!
Muns buoleņš klēti taisa
Deveiņim orūdim,
Ostoiņūs zaltu bjāŗa,
Deveitā sudabreņi.
73 [Ciblas (Eversmuižas) Ldz].

6. Zīdi, zīdi, mīžu vuorpa,
Zeltītim zīdeņim!
Muns buoleņš klēti cierta
Zeltītim apcierkņim.
605 [Skolas].

7. Rudzu lauks līgojās
Deviņiem līkumiem;
Mans brālītis klēti cirta
Deviņiem apcirkņiem.
38 [Barkavas Rz].

8. Zīdi, zīdi, rudzu vuorpa,
Deviņomi aileņomi!
Muni bruoļi klēti taisa
Deveņimi orūdimi:
Zalta sīna, vara greida,
Sudabreņa duraveņis.
326 [Preiļu D].

9. Zīdi, zīdi, rudzu vuorpa,
Deviņom eiliņem!
Muni bruoļi klēti taisa
Deviņim orūdim:
Zalta sīnas, vara greida,
Sudabriņa grīstiņim.
295 [Ozolmuižas Rz].

50050.

Žēlo, Dievs, zirga mana,
Žēlo mana arājiņa;
Maz maizītes es paēdu
No bāliņa arumiņa.
358 [Rugāju Abr].

Satura rādītājs |Skati visu grāmatu