SākumlapaIevadsSatursLapasMeklētSaites
Satura rādītājs |Skati visu grāmatu

8. Veļu māte un velēnieši (arī eņģelīši) sagaida nelaiķi pie kapsētas vārtiem

27519.

Vai, lūdzama Zemes māte,
Dod man kapa atslēdziņu,
Lai es varu kapu slēgt
Priekš tās vecas māmuļītes!
224 [Kabilē (Kld)].

1. Saules meita, saules meita,
Dod man kapa atslēdziņu:
Man jāiet kapa slēgt
Īstajam bāliņam.
6 [Annas muižā (ķēču pag. Rg)], 22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)], 1081 [Veļķos (Veļķu pag. C)], 109 [Vestienā (Vestienas pag. Md)], 318 [Lindes Birzgalē (Birzgales pag. Rg)].

27520.

Ar Dieviņu, māmuļīte,
Labvakar, Zemes māte!
Labvakar, Zemes māte,
Vai būs laba dusēšana?
226 [Kandavā (Tl)].

275201.

Ar Dieviņu nu paliec,
Mana veca dzīvošana!
Ne mūžē neatnākšu
Tai kalnē gavilēt.
224 [Kabilē (Kld)].

27521.

Ar Dieviņu, tēvs māmiņa,
Labvakar, Zemes māte,
Labvakar, Zemes māte,
Glabā manu augumiņu!
69 [Bikserē (Patkules pag. Md)], 335 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē], 3641 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē], 391 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

27522.

Kapu māte, Kapu māte,
Atdod kapa atslēdziņu,
Lai ievedu bāleliņu
Raženo pulciņā!
360 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

27523.

Kur, Anniņa, tu tecēji
Ar uguns vācelīti?
- Aizmigusi Veļu māte,
Izdzisusi uguntiņ'.
319 [Neretā (Neretas pag. Jk)].

27524.

Mīļa Laime gauži raud,
Kapa virsū stāvēdama,
Redzēj' manu augumiņu
Bez laiciņa pievedam.
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

27525.

Ormanīti ormanīti,
Dzen gaŗāki kumeliņu,
Veļu māte sasaluse,
Dobes malu staigājot.
69 [Bikserē (Patkules pag. Md)].

27526.

Rokat mani priekš pusdienas,
Pēc pusdienas nerokat:
Pēc pusdienas leļu [veļu?] bērni
Sarausuši uguntiņu.
161 [Alšvangā (Alšvangas pag. Azp)].

27527.

Rokat mani priekš pusdienas,
Pēc pusdienas nerokat:
Pēc pusdienas veļu bērni
Veļu vārtus aizvēruši.
181 [Cīravā (Cīravas pag. Azp)], 200 [Skrundā (Skrundas pag. Kld)].

27528.

Rūšu māte, Veļu māte,
Ved bariņu galiņā!
Drīz gulēt man jāiet
Baltā smilšu kalniņā.
120 [Gaujienā (Gaujienas pag. Vlk)].

27529.

Salna, ragana, nokoda
Manus saldus āboliņus;
Veļu māte pievīluse
Manus daiļus bāleliņus.
412 [Unguros (Ungurmuižas pag. D)].

27530.

Šodien veda vedekliņu
Trinītā palagā.
Vai, māsiņa, tev nebija
Duju nīšu paladziņa?
185 [Lielezerē (Ezeres pag. Kld)].

- 133 -

1. Gaidi, gaidi, Veļu māte,
Nu nāk tava gaidāmā
Melliem rāvas rindakiem,
Trinītiem palagiem.
303 [Svitnē (Svitenes pag. B)].

27531.

Šonakt bija tev, māmiņa,
Gulēt veļu pavārtē:
Veļa bērni apguluši,
Veļa vārtus aizslēguši.
Tā bērniņu pašu vaina,
Kam tik sebu izraidīja.
167 [Kazdangā (Kazdangas pag. Azp)].

27532.

Trīs dienas Grietiņa
Kumeļu kala,
Lai var uzkāpt
Velīšu kalnā.
161 [Alšvangā (Alšvangas pag. Azp)].

27533.

Trīs dieniņas Veļu māte
Kaļķu cepli kurināja,
Kaļķu cepli kurināja,
Med's plāceni cepināja,
Med's plāceni cepināja,
Jaunu viesi gaidīdama.
90 [Lodē (Kusas pag. Md)].

27534.

Trīs dieniņas Veļu māte
Med's plāceni plikšināja,
Zināj' manu augumiņu
Ar orēm aizvedam.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

27535.

Trīs vasaras Veļu māte
Kaļķu cepli kurināja;
Nu pievīla mūs' tētiņu
Ar maizītes gabaliņu.
93 [Mēdzžlā (Mēdzžlas pag. Md)].

27536.

Veļu māte pievīlusi
Manu smuidru augumiņu:
Ielikusi med's podiņu
Dziļas dobes dibenā.
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

1. Gan zināja Veļu māte,
Kā pievīla mūs' māsiņu:
Izcepuse med's plāceni,
Ieliek dobes dibinā.
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)], 104 [Zelgavā (Grostonas pag. Md)].

2. Veļu māte pievīluse
Manu vecu māmuliņu:
Ielikuse medus bļodu
Pašā dobes dibinā.
120 [Gaujienā (Gaujienas pag. Vlk)].

3. Veļa māte, vīlējiņa,
Mani, jaunu, pievīlusi:
Ielikusi med's podiņu
Manas dobes dibinā.
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

27537.

Veļa māte priecājās,
Kapu virsu dancodama:
Gan dēliņu arājiņu,
Gan meitiņu malējiņu!
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

27538.

Veļu māte priecājās,
Kapa virsu dancodama,
Redzēj' manu augumiņu
Trim bēŗiem važojam.
109 [Vestienā (Vestienas pag. Md)].

27539.

Veļu māte priecājās,
Kapu virsu dancodama,
Redzēj' manu māmuļiņu
Skaistu baltu novedam.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

27540.

Veļu māte priecājās,
Kapu virsu staigādama:
Man nomira jauns bāliņš,
Tam paņēme līgaviņu.
401 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

49478.

Balta sēd Veļa māte
Baltābola kalniņāji.
Pilna roka baltu puķu,
Klēpei balta villainīte.
224 [Lielvārdes Rg].

49479.

Es redzēju Veļu māti
Pa vārtiem ienākot:
Baltu segu apsegusi,
Smilšu kurpes kājiņā.
435 [Tilžas (Kokorevas) Abr].

- 134 -

49480.

Es tev loudzu, Veļu muote,
Pajem mani atpoutā!
Muni kauli pīkusuši,
Garu moužu dzeivojūt.
24 [Asares Il].

49481.

Jau vakar Veļu māte
Kviešu maizi izcepusi;
Jau šodien sagaidīja
Jauna viesa - ēdājiņa.
90 [Drustu C].

49482.

Kapu māte, Veļu māte,
Vai tu vaire nevarēji;
Vai tu vaire nevarēji
Bez tā mana brāleliņa?
604 [Dažādi iesūtītāji].

49483.

Kopu muote, Mēra muote,
Atdūd kopu etslēdzeņi!
As atslēgšu kopu vuortus,
Lai atīt muns tēteits,
Muna gūda pasavārtu,
Sovam bārnam baslavētu.
314 [Pildas Ldz].

1. Kopu muote, Mēru muote,
Atdūd kopu etslēdziņ'!
Lai atslēgšu muojas dūbi
Ar māmeņi parunuot.
174 [Kārsavas Ldz].

2. Kopu muote, Kopu muote,
Atdūd mēru etslēdziņu!
Es atslēgšu kopu vuortus,
Ar māmiņu parunuošu.
265 [Mērdzenes (Michailovas) Ldz].

3. Mēru muote, Kopu muote,
Atdūd kopu atslēdzeņi!
Es atslēgšu tāva dūbi,
Ar tēteiti parunuošu.
280 [Nautrēnu (Zaļmuižas) Ldz].

49484.

Kopu māt, Kopu māt,
Atdod kopu atslēdziņ!
Lai es vadu sav' māsiņ'
Baltā smilšu kalniņā.
6 [Aiviekstes D].

49485.

Veļu māte, Veļu māte,
Dod man kapa atslēdziņ(u)!
Lai es savu māmuļiņu
Ik rītiņa apciemoju.
322 [Praulienas Md].

49486.

Kopu vuorti, kopu vuorti,
Atsadorit pa vaļai!
Palaidit tāvu ar muoti
Ar manimi parunuot.
314 [Pildas Ldz].

49487.

Kur, māsiņa, tu tecēsi
Ar to krūkļu vācelīt'?
Es tecēšu odziņās,
Veļu māte ogas prasa.
217 [Lejasciema (Lejas) Vlk].

49488.

Pūt, eņģeli, vaŗa tauri,
Pie vārtiem stāvēdams!
Lai dzirdēja Zemes māte,
Lai nāk mani sagaidīt.
273 [Mores Rg].

49489.

Smilšu māte priecājās,
Kapu malu dancodama;
Priecājāsi manu augumiņu
Divi zirgi atvedot.
184 [Ķēču Rg].

49490.

Veļa māte, ne māmiņa,
Atdod manu māmuliņ'!
Kam tu viņu apguldīji
Balta smilšu kalniņā?
435 [Tilžas (Kokorevas) Abr].

49491.

Veļu mātes sakāpušas
Kapu vārtu kalniņā;
Tās paņēma mūs' brālīti,
Par vārtiemi ienesot.
183 [Kazdnagas Azp].

Satura rādītājs |Skati visu grāmatu