SākumlapaIevadsSatursLapasMeklētSaites
Satura rādītājs |Skati visu grāmatu

7. Nelaiķi izvada no mājām uz kapsētu

27454.

Ei bagāta Veļu māte,
Taisi slaidas ragaviņas,
Kur tu mani pašu liksi,
Kur tās manas lupatiņas [grabažiņas]!
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

27455.

Vai brālīti ormanīti,
Vijies gaŗu pātadziņu!
Grib māsiņa daiļi braukt
Baltā smilšu kalniņā!
180 [Valtaiķos (Valtaiķu pag. Azp)].

27456.

Vai dieniņa, man' dieniņa,
Tu atnāci nezināma!
Vakar koši gavilēju,
Šodien veda smiltienē.
3641 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

27457.

Vai Laimiņa, man' Laimiņa,
Kā tu biji nolēmusi!
Citiem tautas māsu veda,
Man aizveda bāleliņu.
224 [Kabilē (Kld)].

27458.

Ai ormani ormanīti,
Vijies gaŗu pātadziņu,
Lai tie tavi bēri zirgi
Smilktienāi neapstriga!
181 [Cīravā (Cīravas pag. Azp)].

1. Ai puisīši, ormanīši,
Vijat gaŗas pātadziņas,
Lai kumeļi nenostāja,
Smilšu kalnu tecēdami!
34 [Plāterē (Plāteres pag. Rg)].

27459.

Aizved manu māmuliņu,
Baltas puķes mētādami;
Baltas puķes salasīju,
Savas mātes nepanācu.
69 [Bikserē (Patkules pag. Md)].

27460.

Auniet man baltas kājas,
Jūdziet bērus kumeliņus!
Nu es iešu tai ciemā,
Kur mūžam neatnākšu.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

27460v1.

Apvelc man, māmuliņa,
Smalku, baltu lina kreklu!
Nu es iešu tai ciemā
Mūžam mani neredzēt!
324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)].

2. Saģērb mani, māmuliņa,
Diženā rotiņā!
Nu es iešu tai ciemā,
Kur mūžam neatstāšu.
309 [Biržos (Biržu pag. Jk)].

27461.

Auniet man baltas kājas,
Vediet mani smiltenē!
Šito kāju avumiņu
Man's mūžam neredzēs.
931 [Meirānos (Meirānu pag. Md)].

27462.

Baltu zirgu nejūdziet,
Man' vezdami smiltainē:
Tāli spīd balti zirgi,
Gauži raud māmuliņ'.
319 [Neretā (Neretas pag. Jk)].

27463.

Bēri zirgi nozviedzās
Pie tēviņa namdurvīm;
Ai, zirdziņi gan zināja
Māsu vedam smiltenēi!
181 [Cīravā (Cīravas pag. Azp)].

27464.

Dēliņš, tēvu vadīdams,
Salmiem ceļu sakaisīja,
Lai tētiņš novēlēja
Dēlam labu labībiņu.
345 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

- 125 -

1. Skujām taku pakaisīja
Māsa, brāli vadīdama,
Lai brālītis novēlēja
Māsai labu dzīvošanu.
346 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

27465.

Divkārt manu augumiņu
Vērzelēs vizināja:
Vienu kārtu tautiņās,
Otru smilšu kalniņā.
311 [Dzērvē, Susējā, Dignājā (Saukas Jk, Susējas Il, Dignājas Jk pag.)].

27466.

Dzīvojiet, labenieki,
Raušat naudu kaudzītē!
Nu jūs mani, naidenieku,
Pa vārtiem izvadāt.
141 [Vijciemā (Vijciema pag. Vlk)].

1. Dzīvojiet nu, bērniņi,
Rausiet mantu gubiņā:
Nu mēs jūsu tērētāju
Smiltiņām apbērām.
85 [Lazdonā (Lazdonas pag. Md)].

2. Dzīvojat nu priecīgi,
Kad bijat noskumuši:
Jūsu mantas tērētājs
Guļ zem zaļām velēnām.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

27467.

Es šķitu lietiņu
Laukā līstam:
Tā mana māmiņa -
Pēc mani raud.
41 [Stukmaņos (Pļaviņās Rg)].

27468.

Es palūdzu Jānīšam
Nedzīt ātri kumeliņa,
Lai es savu augumiņu
Vējiņāji vēsenāju.
74 [Dzelzavā (Dzelzavas pag. Md)].

27469.

Es redzēju sav' māmiņu,
Par kalniņu aizvedam;
Gana saucu, nedzirdēja,
Gan tecēju, nepanācu.
195 [Raņķos (Raņķu pag. Kld)].

1. Es redzēju sav' māmiņu,
Pa kalniņu novedam;
Gana saucu, nedzierdēja,
Gan tecēju, nepanācu.
Nu atradu ganīdama
Zaļu mauru apaugušu.
Es apsēdu raudādama
Mātes kapa galiņāi:
Celies, mana māmuļīte,
Es pacelšu velēniņu!
172 [Rāvā (Rāvas pag. Lp)].

2. Naksniņāi neredzēju,
Kad nomira māmuliņa;
Tagad redzu māmuliņu,
Pa kalniņu aizvedam.
Teku, teku, nepanāku,
Saucu, saucu, nesasaucu.
109 [Vestienā (Vestienas pag. Md)].

27470.

Es savaje māmiņaje
Ilgi miegu nekavēju:
Piektdien dzimu, sestdien augu,
Svētdien veda smiltienē.
173 [Rokaišos (pie Aizputes Azp)].

27471.

Es tev saku, ormanīti,
Vijies gaŗu pātadziņu,
Lai varēji pēc pusdienas
Orēt smilšu kalniņā!
195 [Raņķos (Raņķu pag. Kld)].

27472.

Gauži raud ļaudaviņa,
Pie vārtiem stāvēdama,
Noskatās arājiņu
Par kalniņu aizvedot.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

27473.

Gauži raud mūs' māsiņa,
Pie vārtiem stāvēdama,
Smiltienē vadīdama
Sav' brālīti pastarīti.
324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)].

27474.

Gauži raud tēvs māmiņa,
Smiltienā vadīdami.
Neraud' gauži, tēvs māmiņa,
Tur es jūs sagaidīšu!
335 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

27475.

Jūdz, brālīti, sirmus zirgus,
Vadi mani smiltienē!
Kas man jūdza, kas nejūdza,
Tēvs gulēja smiltienē.
401 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

- 126 -

27476.

Jūdz, brālīti, sirmus zirgus,
Vadi mani smiltienā.
Pāries tavi sirmi zirgi,
Es mūžam nepāriešu.
226 [Kandavā (Tl)].

1. Dūli zirgi, bēri zirgi
Veda mani kalniņā;
Pā(r)tek dūli, pā(r)tek bēri,
Es mūžam nepā(r)nāku.
190 [Kuldīā].

2. Jūdzat bērus, jūdzat raudus,
Vedat mani kalniņā!
Pāries jūsu bēri, raudi,
Es jums vairs nepāriešu,
Es jums vairs nepāriešu
Jūsu duru virināt,
Jūsu duru virināt,
Jūsu kannu klabināt!
182 [Aizputes un Kuldīgas apriņķos)].

3. Sirmi, bēri aiztecēja,
Man' atstāja smiltienē,
Man' atstāja smiltienē
Smilšu kalnu rušināt.
2 [Aderkašos (Taurupes pag. Rg)].

27477.

Jūdz, bāliņ, steidz, bāliņ,
Baltskarīti kumeliņu!
Eņģelīši nosaluši,
Pie vārtiem stāvēdami.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

27478.

Jūdzat, brāļi, kumeliņus,
Pumpājat iemauktiņus,
Lai vedam sav' māsiņu
Sīkakmeņu [=smilšu] zemītē.
200 [Skrundā (Skrundas pag. Kld)].

27479.

Jūdzat drīzi sirmus zirgus,
Vedat mani smiltienā,
Lai te vairs jūsu vēji
Manus matus neplivina.
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

27480.

Kāda bij šī vasara,
Meita mira vaiņagā!
Jauni puiši gauži raud,
Kumeliņus seglodami.
360 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

27481.

Kas to ceļu norakstīja
Līdz NN kapsētai?
Lavīzīte norakstīja
Ar saviem sulaiņiem.
278 [Sodu Sesavā (Sesavas pag. Jg)].

27482.

Kas celiņu norakstīja
Līdz pat kapu kalniņam? -
Sirmi, bēri kumeliņi
Kaustītām kājiņām.
2791 [Jaunsvirlaukā (Jaunsvirlaukas pag. Jg)].

1. Kas celiņu izrakstīja
Smalkajiem(i) rakstiņiem? -
Bērenieku kumeliņi
Kaustītām(i) kājiņām.
309 [Biržos (Biržu pag. Jk)].

27483.

Kas celiņu norakstīja
Sīkajiem rakstiņiem?
Tā tētiņa kumeliņi,
Ko šodienu glabājām.
324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)].

27484.

Kas celiņu nostaigāja
Līdz pat kapu maliņai?
Tas puisītis nostaigāja,
Kapa vietu meklēdams.
299 [Mežotnē un Švitenē (Mežotnes un Svitenes pag. B)].

27485.

Ko, māsiņa, tu raudāji,
Pie vārtiņu stāvēdama?
- Redzēj' savu arājiņu
Kalniņā aizvedam.
41 [Stukmaņos (Pļaviņās Rg)], 190 [Kuldīā].

27486.

Ko vadīja tautiņās,
To gaid' sērsti bāliņos;
Ko ved smilšu kalniņāi,
Ne mūžam neredzēja.
207 [Dundagā (Dundagas pag. Vp)].

27487.

Laba mana līgaviņa,
Labi mani pavadīja:
Sirmi zirgi, balti deķi
Sarkanām bantītēm.
41 [Stukmaņos (Pļaviņās Rg)], 224 [Kabilē (Kld)].

- 127 -

27488.

Laba mana māmuliņa,
Labi mani pavadīja:
Balti zirgi vērzelēti,
Jauns puisītis ormaniņš.
224 [Kabilē (Kld)].

27489.

Laba mana māmuļīte,
Labi mani pavadīja:
Izcepusi baltu maizi
Vada mani smiltienī.
224 [Kabilē (Kld)].

27490.

Neaugat, sīki kārkli,
Kapu ceļa maliņā!
Grib māsiņa daiļi braukt
Baltā smilšu kalniņā.
174 [Rudbāržos (Rudbāržu pag. Azp)].

27491.

Nebij manis augumiņis
Trim bēriemi vizināts;
Nu šodieni vizināja,
Smiltainēi aizvezdami.
3901 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

1. Kad bij mans augumiņš
Virzelē vizenāts!
Nu vizena virzelē,
Nu ved smilšu kalniņā.
6 [Annas muižā (ķēču pag. Rg)].

27492.

Nenoraudi, bāleniņ,
Ka mēs slikti pavadām:
Līdz zemei zīda deķi
Bērajiem kumeļiem.
90 [Lodē (Kusas pag. Md)].

27493.

No šā gada, no šā laika
Tēva [Mātes] radi pagalam:
Sabraukuši tēva [mātes] radi,
Izved tēvu [māti] kalniņā.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

27494.

Nokaisāt man celiņu
Smalkajām smilktiņām,
Lai to manu augumiņu
Viegli viegli vizināja.
Priekšā bija tas celiņš
Skujiņām nokaisīts;
Sēd Laimiņa gaidīdama
Pašā skujas galiņā,
Uguntiņu dedzināja
Divās vasku svecītēs.
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

27495.

Nosvīduši, piekusuši
Līķa vesti kumeliņi:
Visi sīki eņģelīši
Kraujas līķa vezumā.
212 [Sarkanmuižā (Sarkanmuižas pag. Vp)].

27496.

Ormanīt ormanīt,
Lai tek viegli kamaniņas;
Ja tek viegli kamaniņas,
Tad būs viegla dusēšana.
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

27497.

Ormanīti ormanīti,
Vijies gaŗu pātadziņu,
Skaisti mani aizorē
Baltā smilšu kalniņā!
202 [Striķos un Saldū (Zvārdes un Saldus pag. Kld)].

27498.

Pieci brāļi, viena māsa,
Kur dosim, nedosim?
Dosim mūža celiņā,
Tur mēs visi aiziesim!
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

27499.

Pilla sēta sirmu zirgu,
Pilla kaltu kamaniņu:
Dēli, meitas sabraukuši,
Vedīs mani kalniņā.
200 [Skrundā (Skrundas pag. Kld)].

27500.

Raudat, māsas, bāleliņi,
Manu daiļu augumiņu,
Sirmi, bēri, balti zirgi
Aizved mani smiltiņās.
120 [Gaujienā (Gaujienas pag. Vlk)].

27501.

Sauc māmiņa saukumiņu,
Par sētiņu staigādama:
Redzēj' savas vieglas dienas,
Par kalniņu aizvedam.
41 [Stukmaņos (Pļaviņās Rg)], 335 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

27502.

Sedz, māmiņa, baltu sagšu,
Smiltienā vadīdama;
Pārnāks tava balta sagša,
Es mūžam nepārnākšu.
224 [Kabilē (Kld)].

- 128 -

27503.

Sen brālīši lielījās
Māsai jāt panākstos;
Ved māsiņu smiltienā,
Jāj brālīši raudādami.
391 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

27504.

Skaisti mani pavadiet,
Cieti vārtus aizveriet!
Ne mūžam neatnākšu
Jūsu vārtu virināt.
401 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

27505.

Steidzaties, bāleliņi,
Ko tik ilgi kavējat,
Lai es savu guļu vietu
Ar saulīti apraudzīju!
224 [Kabilē (Kld)].

27506.

Strauja strauja upe tek
Gar brālīša nama durvīm;
Tā tek mūsu jaunas māsas
Baltā smilkšu kalniņā.
224 [Kabilē (Kld)].

27507.

Tā sacīja māmuliņa,
Smiltienē novedama:
Tā, bērniņi, dzīvojiet,
Ka ļautiņi nesasmēja.
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

27508.

To celiņu ganos iemu,
To aiziešu kapsētā.
Lai apauga šis celiņis
Zaļ' zālīti, zelt' ziediem.
226 [Kandavā (Tl)].

27509.

Vadi mani, māmiņa,
Pēdēju reizu!
Es tevis gaidīšu
Smilkšu kalniņāi.
181 [Cīravā (Cīravas pag. Azp)].

27510.

Vaļā manas nama duris,
Vaļā manas istabiņas:
Šodien vedu smiltienī
Savu duru vārstītāju.
299 [Mežotnē un Švitenē (Mežotnes un Svitenes pag. B)].

27511.

Veda mani, veda mani,
Es nevesta nepaliku:
Ja neveda tautiņās,
Veda smilkšu kalniņā.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

27512.

Viegli vārtus atveriet,
Mīļi mani pavadiet;
Ne es jūsu naidenīca,
Ne ar naidu pavadiet!
69 [Bikserē (Patkules pag. Md)].

27513.

Visa sēta līgojās,
Visas sētas pamatnīcas,
Redzēj' sētas saimenieku
Pa vārtiemi izvedam.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

27514.

Es to savu mīļu tēvu
Ar važām aizvažoju,
Ar atslēgu vārtus slēdžu,
Lai nenāca ciemoties.
69 [Bikserē (Patkules pag. Md)].

27515.

Nenāci, NN,
Uz mani sērst,
Vilks tevi ceļā
Apēdīs!
Neslauc, NN,
Māmiņas gotiņu,
Sīkās stērstiņas -
Tās tavas gotiņas!
Nebrauc, NN,
Tētiņa zirdziņu,
Sīkie zvirbuļi -
Tie tavi zirdziņi!
Neparād', tu NN,
Ni miegā, sapinā!
Tavu tiesu atdevēm,
Ko tu biji pelnījusi.
41 [Stukmaņos (Pļaviņās Rg)].

1. Nenāci, dēliņi,
Iz tēvu sērstu,
Vilks tevi ceļā
Saplucinās!
324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)].

- 129 -

2. Nebrauc, tētiņ,
Dēliņa zirgu,
Sīkie zvirbuļi -
Tie tavi zirgi!
90 [Lodē (Kusas pag. Md)].

3. Nenāc, tētiņ,
Zirdziņu ganīt,
Kapsētas zvirbuļi -
Tie tavi zirdziņi!
391 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

4. Neslauc, māmiņ,
Meitiņas gotiņu,
Kapsētā stērstiņas -
Tās tavas gotiņas!
84 [Kusā (Kusas pag. Md)].

27516.

Nenāc vairs, tu NN [Jānīti, Anniņa],
Uz manim ciemoties:
Vilciņš tup celiņā,
Lācīts ceļa maliņā.
36 [Rikterē (Sidgundas pag. Rg)].

1. Ai vecā māmuliņa,
Nenāc vaira atpakaļ:
Lācīts tup celiņā,
Vilciņš ceļa maliņā;
Lācīts ķēra, vilciņš guva,
Kas tur vaira atpalika!
134 [Sinolē (Sinoles pag. Vlk)].

2. Nenāc, bērniņ,
Uz māti ciemā:
Vilks tev ceļā,
Lāc's ceļa malā,
Sīkie dadzīši
Kājiņas badīs.
344 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

27517.

Nenāc vaire, tu Līziņa,
Labi tevi pavadīju:
Pilnu cepli maizes cepu,
Liela pulka pavadīja.
311 [Dzērvē, Susējā, Dignājā (Saukas Jk, Susējas Il, Dignājas Jk pag.)].

1. Nerādies, tu māmiņ,
Ne murgos, sapenā!
Piln' es tev galdu grīžu,
Pilnu viesu aicināju.
69 [Bikserē (Patkules pag. Md)].

27518.

Nenāc vairs, tu māmiņ,
Uz bērniem ciemoties!
Lai aizauga tavi ceļi
Ar priedēm, ar eglēm!
90 [Lodē (Kusas pag. Md)].

1. Nanāc vair, tu māesiņ,
Uz maeniem ciemuoeties;
Lei aizouga taevi ceļi
Ar sorkonu ābuoeliņu.
85 [Lazdonā (Lazdonas pag. Md)].

49441.

Ai Kārlīti, ormanīti,
Vijies gaŗu pātadziņu!
Lai varēja daiļi braukt,
Aizvest mani smiltainē.
183 [Kazdnagas Azp].

49442.

Ar Dieviņi, zaļais mauris,
Es vairs pāri nestaigāšu;
Ar Dieviņi, mani radi,
Es vairs mīļi nerunāšu.
74 [Cīravas Azp].

49443.

Ar Dīveņu palīcīt,
Muni bolti buoleleņi,
Naba reitu es atīšu
Jyusu durvis vyrynuot.
26 [Asūnes D].

49444.

Ar Dieviņu paliekati,
Ar godiņu dzīvojat!
548 [Liepāja Lp apr.].

49445.

Dziediet visi, dziediet visi,
Neviens mani neraudiet!
Jau es biju visu mūžu
Jums lielais naidenieks.
449 [Ungurmuižas D].

49446.

Es redzēju sav' māmiņu
Pār kalniņu aizvedam;
Grūši pūta visi koki,
Māmuliņu vadīdami.
337 [Rāmuļu C].

49447.

Jūdz, brālīti, pāru bēru,
Pāru baltu ērzelīšu:
Grib māsiņa daiļi braukt
Baltē smilšu kalniņā.
40 [Basu (Bases) Azp].

- 130 -

49448.

Jūdziet bērus kumeliņus,
Vediet mani kalniņāji,
Lai es varu izgulēti
Savu gaŗu mūža miegu.
183 [Kazdnagas Azp].

49449.

Jūdziet melnus, jūdziet bērus,
Sirmu, baltu nejūdziet:
Sirmus, baltus tāļu redz,
Tad māmiņa gauži raud.
56 [Birzgales (Lindes) Rg].

49450.

Jūdzat mane mellus ziergus,
Vedat mani smilktienē;
Melli ziergi viegli vilka,
Netrīcena mūža māju.
452 [Užavas (Zīras) Vp].

49451.

Kizu kizu, tev brālīt,
Kam nekali kumeliņ(u)?
Sklīdēj' tavis kumeliņis,
Kapu kalnā uzkāpjot.
200 [Kuldīgas Kld].

49452.

Ko tie Dieva suņi rēja,
Pa lodzīnu rūlēdami [lūrēdami]?
Vienu pāri vecu puišu
Ved uz mūža dzīvošanu.
192 [Kosas C].

49453.

Ko tie tautu bērie vilka
Pār kalniņu kūpēdami?
Tie aizveda mūs' māsiņu
Baltā smilšu kalniņā.
282 [Nīcas Lp].

49454.

Lūgšus lūdzu krauklītim,
Lai vij gaŗu pātadziņu,
Kad varēšu daiļi braukt
Baltai smilšu kalniņā.
188 [Klosteres (Klosteres-Aizputes) Azp].

49455.

Manis dēļ lai apaug
Šis celiņš zaļu mauru;
Šī pēdēja man nākšan(a),
Man kājiņu lauzīšana.
141 [Ivandes Kld].

49456.

Neraudi, neraudi,
Netāļu vedīs:
Pa sila kalniņu,
Pa atmatiņu,
Pa kapa vārtiem -
Dobītē.
605 [Skolas].

49457.

Neredzu sav' māmiņu
Pār kalniņu aizvedam,
Saucu balsi - nedzirdēja,
Met' ar roku - neredzēja.
141 [Ivandes Kld].

49458.

No kalniņa es redzēju
Kā aizveda māmuliņu;
Kā aizveda māmuliņu
Uz to smilšu pakalniņ'.
405 [Smiltenes Vlk].

49459.

Nozazviedza kumeliņš,
Smilšu kalnu tecēdams:
Tur guļ puiši arājiņi,
Jaunas meitas malējiņas.
487 [Vietalvas Md].

1. Nosazviedza kumeliņi
Kapu kalna maliņā:
Te guļ dēli arājiņi,
Te meitiņas malējiņas.
449 [Ungurmuižas D].

49460.

Nūsazvīdze kumeliņis,
Smiļšu kolnu tacādams:
Tī guļ munis oruojeņis,
Teirauzeņu devējiņis;
Teirauzeņu devējeņis,
Na ar māru mēreidams.
51 [Bērzpils (Domopoles) Abr].

49461.

Kumeliņis nozviedzās,
Redz vārtiņus aizveŗam;
Mūs' māsiņas noraudāja,
Redz brālīti aizvedam.
183 [Kazdnagas Azp].

49462.

Nu ar Dievu, tēvs māmiņa,
Nu es iešu kalniņā;
Nu es iešu kalniņā,
Nu mūžam nepārnākšu.
129 [Gudenieku Azp].

- 131 -

49463.

Nu ar Dievu, tēvs un māte,
Vairs mūžam neredzēsi;
Man' apraks kalniņā
Apakš zaļa velēniņa.
129 [Gudenieku Azp].

49464.

Pirmo reiz, pēdīgo
Man nākot šai vietā;
Lai aizauga tas celiņš
Priedītēm, eglītēm.
72 [Cesvaines Md].

49465.

Piekusuši, nosvīduši
Līķa vesti kumeliņi:
Visi Dieva eņģelīši
Sād pie līķa kamanās.
268 [Mētrienas (Ļaudonas-Odzienas) Md].

49466.

Piesacīju ormaņiem
Nedzīt drīz kumeliņu,
Lai to manu augumiņu
Vējiņā vēsināja.
99 [Dzelzavas Md].

49467.

Redzēj' savas lētas dienas
Pa vārtiemi izveda(m);
Gan es saucu, gan tecēju,
Pie kapiem, tur panācu.
200 [Kuldīgas Kld].

49468.

Taisiet man mīkstu vietu,
Auniet man baltas kājas!
Es (aiz)iešu tai ciemā,
Kur mūžam neatnākšu,
Ni man duru virināt,
Ni lodziņa raudzīties.
507 [Zalves (Lielzalvas) Jk].

49469.

Tētiņš saka uz dēliņa:
Dzen garāki kumeliņu;
Eņģelīši nosaluši,
Kapa virsu stāvēdami.
498 [Virānes (Bučauskas) Md].

1. Tētiņš lūdza dēliņam:
Dzen gaŗāku(?) kumeliņu;
Jau eņģeļi nogaidījši,
Kapa malu dancodami.
166 [Kalsnavas Md].

49470.

Tū Tekleiti pjaļa vylka
Par zierneišu leidumeņu.
Juoneits skrāja pakaļī:
Kur, dūšeņ, tjavi vilks?
Mani vilks iz myura domu,
Iz myužeigu dzeivuošonu.
280 [Nautrēnu (Zaļmuižas) Ldz].

49471.

Vaļā manas nama durvis,
Vaļā visas istabiņas:
Šodien veda kalniņā
Savu durvju vērējiņu.
552 [Madona Md apr.].

49472.

Vadat mani kalniņā,
Bet jau žēli neraudat,
Lai nav slapja villainīte,
Lai ir viegla gulēšana.
443 [Turlavas Kld].

49473.

Vedat manu māmulīti
Smilšu kapu kalniņā,
Dieviņš ņēma, Dieviņš sauca,
Veļu laiki virsū nāca;
Nava grūti, nava grūti
Dusēt smilšu kalniņā.
141 [Ivandes Kld].

49474.

Vērpu, vērpu kodeliņu,
Grauzu, grauzu garoziņu;
Vilku savu tēvainīti,
Cik spēdama, kapenē.
281 [Neretas Jk].

49475.

Vilkam lēkt to celiņu,
Ne manam bāliņam;
Priedes, egles, saaudziet
Šā celiņa maliņā.
115 [Galgauskas Md].

49476.

Zemīt mana, mīļa zeme,
Šodien tevi irdinās;
Šodien veda kalniņā
Manu maizes devējiņu.
141 [Ivandes Kld].

- 132 -

49477.

Žēli raud māmulīte,
Savu dēlu vadīdama,
Kā gan gauži neraudās -
Viens pats maizes devējiņš?
337 [Rāmuļu C].

Satura rādītājs |Skati visu grāmatu