SākumlapaIevadsSatursLapasMeklētSaites
Satura rādītājs |Skati visu grāmatu

6. Nakti priekš bērēm vāķē līķi

27436.

Vai Māriņa mīļa balta,
Ko es tev sariebos?
Kokam auga atvasītes,
Man neauga lolojumis.
335 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

1. Ko Dievam es sariebu,
Ko mīļai Māriņai?
Akmenim sūnas auga,
Man neauga lolojums.
188 [(?)].

27437.

Ai vējiņ, kam nolauzi
Taisnāko ozoliņu!
Ai nāvīt, kam nokāvi
Vecāko darbenieku!
97 [Vecpiebalgā (Vecpiebalgas pag. C)], 391 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

- 122 -

27438.

Ej gulēt(i), Vēja māte,
Neklabini nama durvis:
Mana veca māmulīte
Namā gula launadziņu.
279 [Skurtsteņu muižā (Sesavas pag. Jg)].

1. Ai, lūdzama Vēja māte,
Neklabini nama durvis:
Mana balta māmulīte
Saldu miegu aizmiguse.
1571 [Virgā (Virgas pag. Lp)].

27439.

Ej gulēt, Vēja māte,
Neklauej nama dores;
Citu nakti, tad klauej
Baltāj smilkšu kalniņā!
195 [Raņķos (Raņķu pag. Kld)].

27440.

Ej gulēt, Veļu māte,
Neklauvēji nama dores,
Lai gul mana māmulīte,
Cietu miegu aizmiguse!
200 [Skrundā (Skrundas pag. Kld)].

1. Stāvi klusu, Vēja māte,
Neklauvē nama dorvis!
Mana balta māmulīte
Cietu miegu aizmiguse.
200 [Skrundā (Skrundas pag. Kld)].

27441.

Es nenācu šo naksnīnu
Ar miedzīnu apgulēt,
Nācu ēst, nācu dzert,
Nācu koši padziedāt,
Sav' māsīnu pavadīt
Baltā smilšu kalnīnā!
144 [Gaviezē (Gaviezes pag. Lp)].

27442.

Es šķitu saulīti
Aizgājušu:
Māmiņa mīļā
Nomiruse;
Es šķitu lietiņu
Nolijušu:
Bērniņi mīļie
Raudājuši.
317 [Lindē (Birzgales pag. Rg)].

27443.

Galdiņam četras kājas,
Man bij četri bāleliņi;
Zūd galdam viena kāja,
Zūd man viens bāleliņš.
216 [Ventspilī].

27444.

Kam tu lūzi, ozoliņi,
Vai nav koku lūzējiņu?
Kam tu miri, mūs' brālīti,
Vai nav ļaužu mirējiņu?
226 [Kandavā (Tl)].

1. Kam tu lūzi, ābelīte,
Vai nav koku lūzējiņu?
Kam tu miri, mūs' māsiņa,
Vai nav ļaužu mirējiņu?
224 [Kabilē (Kld)].

27445.

Kam, vējiņ, tu nolauzi
Krūzoto ozoliņu?
Kam, saulīte, tu paslēpi
Mīļāko bāleliņu?
95 [Odzienā, Vietalvas (Odzienas pag. Md)].

27446.

Ko, māmiņa, tu gulēji,
Kam ar mani nerunāji?
Gan dziedāju, gan raudāju,
Apkārt tevi staigādama.
401 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

27447.

Ko, nāvīte, tu dabūji,
Mani jaunu nokaudama?
Ne tu manu zemi arsi,
Ne turēsi novadiņu;
Brāļi manu zemi ars,
Turēs manu novadiņu.
188 [(?)].

27448.

Mana balta māmuliņa
Cietu miegu aizmiguse;
Gana teku, gana saucu,
Nedzirdēja, neredzēja.
404 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

27449.

Netriecat man galviņu,
Sienmalāi gulošam;
Triecat citu vakariņu,
Kad gulēšu kalniņā!
161 [Alšvangā (Alšvangas pag. Azp)].

- 123 -

27450.

Raudinis raudinis
Šis vakariņis:
Raud tēvs namā,
Māte istubā,
Tie mazi brālīši
Zierdziņu stallē,
Tās mazas māsiņas
Piena kambarē.
158 [Nīcā Tosmarē uc. (Lp)].

27451.

Šo naksniņu pārgulēju
Apakš tēva lubu jumta;
Citu nakti, tad gulēšu
Apakš zaļas velēniņas.
224 [Kabilē (Kld)].

27452.

Šonakt mani māte sedza
Ar baltām villainēm;
Rītu mani brāļi segs
Ar zaļām velēnām.
200 [Skrundā (Skrundas pag. Kld)].

27453.

Vākājat, vāķenieki,
Vedat mani smilktienā!
Gaŗa man šī naksnīna
Pie bērniem pārgulēt.
144 [Gaviezē (Gaviezes pag. Lp)].

49430.

Ai vējiņi, kam nolauzi
Diženo ozoliņu?
Ai zemīte, kam paņēmi
Mūs' diženo bāleliņu.
44 [Bebrenes Il].

49431.

Ei vējiņ, pūt, vējiņ,
Kam nolauzi ozoliņu?
Kam nolauzi ozoliņu
Mana brāļa pagalmā?
373 [Sarkaņu Md].

49432.

Kliedzet gani, brēcet gani,
Man nomira līgaviņa;
Pats es vaira nevarēju
Aiz lielām žēlabām.
525 [Alūksne Vlk apr.].

49433.

Mana balta māmulīte
Cietu miegu aizmiguse;
Ne redz ganu sadzenot,
Ne arāju sajājot.
507 [Zalves (Lielzalvas) Jk].

1. Mana veca māmuliņa
Maigu miegu aizmigusi:
Nedzird govis sadzenot,
Ne arājus pārnākam.
378 [Seces Jk].

49434.

Mana mīļa māmuliņa
Cietu miegu aizmigusi;
Nedzird vairs staigājot,
Mīļus vārdus runājot.
224 [Lielvārdes Rg].

1. Mana veca māmuliņa
Cietu miegu aizmiguse:
Ni dzirdēja runājam,
Ni redzēja staigājam.
127 [Grostonas Md].

49435.

Māmiņ' munu pagulušu
Smolku prīžu siliņā:
Ni dzierd vēja pyutumiņa,
Ni bērniņu raudojūt.
Pyuš vējeņš, šalc prīdītes,
Bierst maņ gaudas asariņas.
265 [Mērdzenes (Michailovas) Ldz].

49436.

Tjāteit munu nūmyrušu,
Smolku smilkšu kalneņī:
Ni tu dzierdi vēja pyušūt,
Ni bērneņu raudojūt.
265 [Mērdzenes (Michailovas) Ldz].

49437.

Guli, muna muomuleņa,
Kulta kūka serdētē;
Nadzierdē vēja poušūt,
Ni bērneņu raudojūt.
44 [Bebrenes Il].

49438.

Neraudāje māmulīte
Mazu bērnu nomirušu,
Raridi rallalla.
Tur viš tevi sagaidīse,
Kapu sētu noslaucīs.
126 [Grobiņas Lp].

- 124 -

49439.

Šonakt mani māte sedza
Deviņiem palagiem,
Nākošnakt Zemes māte
Deviņām velēnām.
337 [Rāmuļu C].

49440.

Šonaksniņu pārgulēju
Savā tēva klētiņā;
Nākošnakti sagulēšu
Vēsā zemes velēnā.
337 [Rāmuļu C].

Satura rādītājs |Skati visu grāmatu