SākumlapaIevadsSatursLapasMeklētSaites
Satura rādītājs |Skati visu grāmatu

20. Atraitne un bāreņi

27825.

Agri agri dūmi kūp
Atraitītes namiņā.
Kam tā vāra azaidiņu?
Tai nebija arājiņa.
1880 [Jaunmuižā (Lutriņu pag. Kld)].

- 170 -

1. Agri agri dūmi kūp
Atraitnītes namiņā;
Tai jāvāra tautiņām
Svētu rītu azaidītis.
174 [Rudbāržos (Rudbāržu pag. Azp)].

27826.

Ai Dieviņi, ai Laimiņa,
Piecel mani, nomirušu!
Jauna sieva, sīki bērni,
Tie raud gauži pakaļā.
185 [Lielezerē (Ezeres pag. Kld)].

27827.

Vai Dieviņi, grūt' dzīvot
Bez tā sava arājiņa;
Sviedrus brauču guldamās,
Asariņas celdamās.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

27828.

Vai Dieviņ, kur es iešu,
Atraitnīte palikuse!
Salta muna ustubiņa,
Salti gultas paladziņi.
74 [Dzelzavā (Dzelzavas pag. Md)].

27829.

Apsegloju mellu zirgu
Un ielaidu liegumā.
Kur es likšu mellu zirgu?
Dievs paņēma arājiņu.
299 [Mežotnē un Švitenē (Mežotnes un Svitenes pag. B)].

27830.

Ar Dieviņu, veci radi,
Mans vecais arājiņis!
Dievs dos man jaunus radus,
Dievs dos jaunu arājiņu.
226 [Kandavā (Tl)].

27831.

Arājiņa līgaviņa,
Dod maizītes atraiknei!
Dievs atdos arājam
Pa vadziņas galiņam.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

27832.

Arājs, manis arājiņis
Aŗ sudraba kalniņē.
Kaut man būtu vaska spārni,
Vāverītes vieglumiņis!
189 [Kuldīgas Kalnmuižā (pie Kuldīgas)].

27833.

Arājs, manis arājiņš
Aŗ sudraba kalniņā.
Laid, Dieviņ, zelta trepes,
Lai es nesu launadziņu!
23 [Lēdmanē (Lēdmanes pag. Rg)].

1. Ara manis arājiņis
Sudrabiņa kalniņā.
Cel, Dieviņ, zelta trepes,
Lai es nesu launadziņu!
145 [Krotē un Bunkā (Krotes un Bunkas pag. Lp)], 161 [Alšvangā (Alšvangas pag. Azp)].

27834.

Arkli vien, egļi vien,
Kur tas pats arājiņš?
Arājiņš apsagula
Visu mūžu dienavidu.
90 [Lodē (Kusas pag. Md)].

27835.

Asariņu upe tek
Gar bāreņu nama doru:
Raud atraitne, raud bāreņi,
Raud nabadze darbenīce.
324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)].

27836.

Asariņu upe tek
Gar atraites nama durvju;
Dažs rociņas nomazgāja
Atraitītes asarās.
174 [Rudbāržos (Rudbāržu pag. Azp)].

27837.

Atņem manim mīļš Dieviņis
Pirmajo laulājumu;
Grūt' manai rociņai,
Dui gradzeni pirkstiņāi.
171 [Tāšu Padurē (Kalvenes pag. Azp)].

27838.

Atraiten's līgaviņ'
Tek kalnā, tek lejā;
Ne kalnā, ne lejā
Nerod savu arajiņu.
213 [Zlēkās (Zlēku pag. Vp)].

27839.

Atraiknīte maizes prasa
Uz arāja līgaviņas:
Dod, arāja līgaviņa,
Jele kādu launadziņu!
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

27840.

Atraitīte, nabadzīte,
Dadžim kūra uguntiņu;
Tai nevaid arājiņa,
Bērza malkas cirtējiņa.
146 [Lielkrūtē (Purmsātu, Bārtas pag. Lp)].

- 171 -

1. Atraitnīte, bārenīte,
Celmiem krāsni kurināja.
Gādā, Dievs, gādā, Laima,
Tai malciņas cirtējiņu!
88 [Liezerē (Liezeres pag. Md)].

27841.

Atsasēdu piekususe,
Nav man kāju avējiņu:
Mani kāju avējiņi
Zem zaļām velēnām.
322 [Saukā (Saukas pag. Jk)], 331 [Augškurzemē (Il)].

27842.

Ai Laimiņa, raganiņa,
Kādu mūžu man vēlēji:
Vēl nebiju pusmūžiņa,
Jau noņēmi arājiņu.
1311 [Apē (Vlk)].

27843.

Baltābola pļavu bridu,
Pie Dieviņa raudādama:
Kam, Dieviņi, man atņēmi
Baltābola pļāvējiņu!
102 [Saikavā (Saikavas pag. Md)].

1. Dābuliņa pļavu bridu,
Uz Dieviņa raudādama,
Kam Dieviņis mun nedeva
Dābuliņa pļāvējiņa.
325 [Secē (Seces pag. Jk)].

27844.

Balti lini ūzauguši
Mana paša līdumā;
Mana linu vērpējiņa
Gul smiltienu kalniņā.
224 [Kabilē (Kld)].

27845.

Dievs man deva, Dievs atjēma
Manu maizes devējiņu;
Kur iedama, tecēdama,
Noslaucīju asariņas.
181 [Cīravā (Cīravas pag. Azp)].

27846.

Div' atraiknes iesēdušas
Vienā dēļu laivīnā,
Abas divas gauži raud,
Ne katrai īrājīn'.
61 [Mazsalacā (Mazsalacas pag. Vlm)].

27847.

Ej ar Dievu, līgaviņa,
Lūko citu arājiņu,
Lūko citu arājiņu,
Es gulēju kalniņā!
125 [Jaunlaicenē (Jaunlaicenes pag. Vlk)], 1880 [Jaunmuižā (Lutriņu pag. Kld)], 224 [Kabilē (Kld)], 335 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

27848.

Es to nieku nebēdāju,
Ka paliku atraite:
Ik svētdienas baznīcā
Par atraiti Dievu lūdza.
190 [Kuldīā].

27849.

Gauži raud atritnīte,
Pie arkliņa stāvēdama:
Bij arkliņis, bij zirdziņis,
Arājiņa vien nevaid.
335 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē], 379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

27850.

Gauži rauda atraitnīte
Pie Dieviņa nama duru:
Kam atjēmi man arāju,
Manu maizes devējiņu!
279 [Skurtsteņu muižā (Sesavas pag. Jg)].

27851.

Gauži raud atraitnīte
Pie Laimiņas nama durvju,
No Laimiņas lūgdamās,
Jaunas laimes gribēdama.
322 [Saukā (Saukas pag. Jk)].

27852.

Grūši pūte āra liepa,
Smalka lieta pielijusi;
Gauži raud atraitnīte,
Bez arāja palikusi.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

27853.

Jauna biju, Dievu lūdzu;
Nu Dieviņu vairs nelūdzu,
Kam Dieviņis man atņēma
Tik jaunai arājiņu!
174 [Rudbāržos (Rudbāržu pag. Azp)].

27854.

Kam bij man purvu brist
Ar jaunām kurpītēm?
Kam bij man tik jaunai
Atraitnītes vārdu nest?
226 [Kandavā (Tl)].

27855.

Kam, Dieviņi, man atņēmi
Tik jaunai arājiņu?
Ne es laba vīra sieva,
Ne meitiņa vaiņagā.
181 [Cīravā (Cīravas pag. Azp)].

- 172 -

27856.

Kam, Dieviņ, tik nedevi,
Kā manam mūžiņam:
Ceļam laba kumeliņa,
Mūžam vienas līgaviņas.
69 [Bikserē (Patkules pag. Md)], 401 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

27857.

Kam, Dieviņ, tu atņēmi
Manu otru gulētāju?
Tukša mana vietas mala,
Aukstas manas villainītes.
200 [Skrundā (Skrundas pag. Kld)].

27858.

Kam, tautieti, mani ņēmi,
Kad tu ilgi nedzīvoji?
Kam bij man tik jaunai
Atraiknītes vārdu nest?
264 [Džūkstē (Džūkstes pag. Jg)].

27859.

Kaut tā mana māmuliņa
Jo ilgāki dzīvājuse,
Es būt' liepas kuplumiņu,
Ievas ziedu baltumiņu.
1880 [Jaunmuižā (Lutriņu pag. Kld)].

27860.

Ko Dievam es sariebu,
Ko mīļai Māriņai?
Mazai man tēvs nomira,
Jaunai mira arājiņš.
195 [Raņķos (Raņķu pag. Kld)].

1. Kur nu iešu, kur palikšu,
Viena pate palikuse?
Mazai man tēvs nomira,
Pusaugušai māmulīte;
Pusmūžiņa dzīvojot,
Nomirst maizes arājiņš.
174 [Rudbāržos (Rudbāržu pag. Azp)].

27861.

Ko Dievam es sariebu,
Ko savai Laimītei:
Pus' mūžiņa man dzīvot
Bez maizītes arājiņa.
174 [Rudbāržos (Rudbāržu pag. Azp)].

27862.

Kur es [Kur nu] iešu, kur palikšu,
Viena pate palikuse?
Laidīšos upītē
Raudavīšu pulciņā.
237 [Jaunaucē (Jaunauces pag. Jg)].

27863.

Kur mēs, divas atraitnītes,
Muguriņas sildīsim?
Pavasaru sildīsim
Siltajā saulītē.
335 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

27864.

Kur mēs, divi atraiknītes,
Muguriņas sildīsim?
Tīrumiņa vidiņā
Pie pelēka akmentiņa.
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

1. Kur sildīšu muguriņu,
Atraitnīte palikuse?
Baltāi smilšu kalniņāi
Pie pelēka akmentiņa.
74 [Dzelzavā (Dzelzavas pag. Md)].

27865.

Labāk man aukla trūka,
Nekā man vīze plīsa;
Labāk man bērns nomira,
Nekā mans mūža draugs.
401 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

1. Labāk man vierves trūka,
Ne šūpuļa kārte lūza;
Labāk man bērns nomira,
Ne maizītes arājinis.
164 [Dunalkā (Dunalkas pag. Azp)].

27866.

Lēni lēni Dieviņš gāja
Par atraitnes tīrumiņu,
Redz atraitnes tīrumiņu
Atmatā paliekot.
279 [Skurtsteņu muižā (Sesavas pag. Jg)].

27867.

Maksājiet, dieveriņi,
Manu skaistu vainadziņ',
Kam tas jūsu brāleliņš
Ilgu mūžu nedzīvoj'!
319 [Neretā (Neretas pag. Jk)].

27868.

Man nebija liepas žēl,
Kā man liepas zaru žēl;
Man nebija māsas žēl,
Kā man māsas bērnu žēl.
208 [Ēdolē (Ēdoles pag. Vp)].

- 173 -

27869.

Margodama saule lēca
Pār atraitnes tīrumiņu,
Redz atraitnes tīrumiņu
Bez arāja līgojam.
98 [Praulienā (Praulienas pag. Md)].

27870.

Mira dēli, mira meitas,
Tā bij man kāju bēda;
Kad nomira arājiņš,
Tā bij mana galvas bēda.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

27871.

Ņem, Dievini, mani mazu,
Tālu tēva, māmuļītes,
Nepamet svešai mātei
Mani mazu rūdināt!
224 [Kabilē (Kld)].

27872.

Noiet saule vakarā,
Nu ļaudim svēts vakars;
Nomierst māte maziņiem,
Nu bērniņi sērdienīši.
195 [Raņķos (Raņķu pag. Kld)].

27873.

Nomirdama, māmuliņa,
Liec man' kāju galiņā,
Neatstāj svešai mātei
Kājām spert, matus plūkt!
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

27874.

Noslīkuse mana laime
Pašā jūras dibenā.
Kaut būt' viena noslīkuse,
Man žēlabu nedarījse:
Noslīkuse mana laime
Līdz ar manu arājiņu.
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)].

27875.

Pasaraugu pa lodziņu,
Kas raud gauži istabā:
Atraitīte gauži raud,
Kaktiņā tupēdama.
3251 [Sunākstē, Neretā un Ērberķē (Sunākstes, Neretas un Mazzalves pag. Jk)].

27876.

Pasavēru pa lūdzeņu,
Kas raud gauži ustobā:
Tī b'ērneņi gauži raud,
Vakar myra muomūleņa.
409 [Līksnas pag. D].

1. Saule saka tecēdama:
Kas tur raud ustabā?
Tur bērniņi gauži raud,
Vakar māti glabājām.
322 [Saukā (Saukas pag. Jk)].

27877.

Pēc bērniņa noraudāju,
Par plāniņu staigādama;
Mūža drauga nevarēju,
Ne krēslāja sēdēdama.
146 [Lielkrūtē (Purmsātu, Bārtas pag. Lp)].

27878.

Pusziedējšai ābelīti
Vējš nolauza galotnīti;
Pusmūžiņa sadzīvoju,
Man nomira līgaviņa.
241 [Blīdienē (Blīdienes pag. Tk)].

27879.

Raudāt vien es raudāju
Gaudajām asarām.
Kam man bija bēdāties,
Dzīvs man tēvs, māmuliņa.
Tik vien manim bēda bija,
Nomirusi līgaviņa,
Mīkstas vietas taisītāja,
Balt' palaga klājējiņa.
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)].

27880.

Soka muote nūmerdama:
Kur, bērneņ, tu paliksi?
Ka varātu, ta pajimtu
Koč kuojeņu gal'eņā!
434 [Ludzas un Abrenes apr.].

27881.

Saulīt' sārta norietēja
Pār atraiknes tīrumiņu;
Atraiknīte gauži raud,
Saulītē lūkodama.
108 [Veismaņu pagastā (Vaives pag. C)].

27882.

Šķietu gulbi dūdojot
Ezeriņa maliņā:
Dūdo divas atraitnītes,
Viena otru vadīdama.
260 [Mazberķenē (Mežmuižas pag. Jg)].

27883.

Zemu zemu dūmi kūp
Atraiknītes namiņā.
Kā tie zemu nekūpēs,
Nav žagaru vedējiņa!
207 [Dundagā (Dundagas pag. Vp)].

- 174 -

1. Lēni lēni dūmi kūp
Atraitiņas namiņā.
Kā tie lēni nekūpēsi, -
Nav malciņas skaldītāja.
224 [Kabilē (Kld)].

27884.

Zili zili dūmi kūp
Tai mazā ciemiņā:
Velēniņas dedzenāja,
Nav malciņas skaldītāja.
28 [Nītaurē (Nītaures pag. Rg)].

1. Zili zili dūmi kūpa
Atraiknīšu istabā.
Kā tie zili nekūpēs, -
Zaļu malku dedzināja!
290 [Lieliecavā (Iecavas pag. B)].

27885.

Spoža zvaigzne pārtecēja
Par atraitnes tīrumiņu.
Kā tā spoži netecēsi, -
Tai nav sava arājiņa!
299 [Mežotnē un Švitenē (Mežotnes un Svitenes pag. B)].

27886.

Taisu guļu raudādama,
Eim' gulēt noskumuse,
Zināj' savu arājiņu
Vairs gulēt nenākam.
216 [Ventspilī].

27887.

Tukša mana gultas mala,
Aukstas manas villainītes.
Pildi, Dievs, gultas malu,
Sildi manu villainīti!
1880 [Jaunmuižā (Lutriņu pag. Kld)].

27888.

Tumši kakti istabā,
Auksti gultas paladziņi:
Šodien vedu smilktainē
Savu gultas sildītāju.
41 [Stukmaņos (Pļaviņās Rg)].

27889.

Vis' arāji laukē ara,
Man' arāja vien nebija.
Eim' druviņu no druviņas,
Sav' arāja meklēdama;
Kumeliņu vien atradu
Smiltaiņām kājiņām.
189 [Kuldīgas Kalnmuižā (pie Kuldīgas)].

27890.

Vis' arāji tīrumā,
Man' arāja vien nevaid:
Mans arājs apgulies
Visu mūžu dienavidu.
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

27891.

Vis' arāji tīrumā,
Man' arāja vien nevaid:
Mans arājs apsagula
Zem zaļās velēniņas.
109 [Vestienā (Vestienas pag. Md)].

1. Pilli lauki arājiņu,
Man' arāja vien nebij;
Tur guļ manis arājiņis
Baltā smilšu kalniņā.
261 [Blankenfeldē (Vilces pag. Jg)].

27892.

Vis' arāji tīrumā,
Man' arāja vien nevaid.
Vai tas mans arājiņš
Kumeliņu ēdināja?
18 [Kliģenē, Meņģelē, Plāterē (Zaubes, Meņģeles un Plāteres pag. Rg)], 41 [Stukmaņos (Pļaviņās Rg)], 73 [Dzērbenē (Dzērbenes pag. C)], 97 [Vecpiebalgā (Vecpiebalgas pag. C)].

27893.

Vis' arāji tīrumā,
Man arāja vien nevā.
Ai, tas mans arājiņš
Smilšu kalnu purināja!
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

27894.

Vis' arāji tīrumā,
Visiem nesa launadziņu;
Man launaga nesējiņa
Guļ zem zaļa velēniņa.
316 [Jēkabpilī].

27895.

Ceļam pirku kumeliņu,
Tas celiņa netecēja;
Mūžam ņēmu līgaviņu,
Tā mūžiņa nedzīvoja.
18 [Kliģenē, Meņģelē, Plāterē (Zaubes, Meņģeles un Plāteres pag. Rg)], 69 [Bikserē (Patkules pag. Md)], 75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)], 91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)], 120 [Gaujienā (Gaujienas pag. Vlk)], 121 [Gulbenē (Md)], 1311 [Apē (Vlk)],
401 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

1. Ceļam pirku kumeliņu,
Tas ceļam nederēja;
Mūžam tautas mani veda,
Es mūžam nedzīvoju.
38 [Siguldā (Siguldas pag. Rg)].

- 175 -

49672.

Oi Dīveņi, golva suop,
Nyu es ilgi nedzeivuošu;
Sīva jauna, bārni mozi,
Tī palyka rauduodami.
236 [Līvānu D].

49673.

Voi Dīveņ, navar vaira
Ni rūceņu kustynuot;
Paliks muna ļaudaveņa
Cyta drauga rūceņā.
280 [Nautrēnu (Zaļmuižas) Ldz].

49674.

Vai vīriņ, vai vīriņ,
Kā es tevi aizmirsīšu?
Gan vīriņa aizmirsīsi,
Neredzēsi staigājam;
Neredzēsi staigājam,
Neredzēsi runājam.
200 [Kuldīgas Kld].

49675.

Agra salna rudenī
Nobirdina puķēm ziedus;
Agra nāve meitiņai
Noņem labu māmuliņu.
79 [Daudzeses Jk].

49676.

Aiz upītes augsti kalni,
Tur sarkanas ogas auga;
Tur saulīt noiedam
Ik vakarus gauži raud.
Tā nabag atraiten
Ar savam meitam raud.
17 [Ances Vp].

49677.

Aiziet mana māmuļiņa,
Baltas puķes mētādama;
Savītīs baltās puķes,
Man' māmiņa neatnāks.
322 [Praulienas Md].

49678.

Aizīt saule aiz kūkim,
Es palik pakrēslē,
Nūmirs tāvs, muomuliņa,
Es paliku buorinīte.
605 [Skolas].

49679.

Ok Dīviņ, ok Laimiņ,
Kū tu maņ padarīji?
Vysim ļaudim dīna ausa,
Maņ saulīte aizalaidja;
Vysim ļaudim muotes ir,
Maņ vīņ muotes navaideņ.
29 [Aulejas (Grāveru) D].

49680.

Ar Dieviņu, labu nakti,
Mans maizītes arājiņš!
Es gan zinu, šovakar
Pie manīm neatnāks.
302 [Pampāļu (Ezeres) Kld].

49681.

Ar tū sīnu kai bez sīna,
Ka navaida duobuliņa;
Ar tū tāvu kai bez tāva,
Ka navaida muomuliņas.
389 [Silajāņu Rz].

49682.

Osoruota saule lēcja
Par atraiša teirumeņu;
Atraiteits gauži raud,
Kumeleņu saglojūt.
Kumeleņ, malnbēreit,
Ūtru reizi es jau tevi sagluoju.
278 [Naujenes (Maļonovas) D].

49683.

Atraiteitja, nabadzeitja,
Nīdru skolus dadzinuoja,
Gona prīžu sileņā,
Navā skolu plāsuojeņa.
435 [Tilžas (Kokorevas) Abr].

49684.

Atrait(nīt)e gauži raud,
Pi arkleņa stuovādama:
Lobs zyrdzeņš, lobs arkleņš,
Dīvs pajēma oruojeņu.
89 [Dricēnu Rz].

49685.

Atraitnīte, man' māsiņa,
Tek pa ceļu raudādam';
Tek pa ceļu raudādam(a):
Nerad' savu arājiņ'.
372 [Sarkanmuižas Vp].

49686.

Atraitīte, nabadzīte
Uz akmeņa malku cierte;
Uz akmeņa malku cierte,
Strautai kūra uguntīnu.
260 [Medzes (Medus) Lp].

- 176 -

49687.

Brauc, muoseņi, kur braukdama,
Nebrauc cauri kopu sātas;
Pasoki sovam tjateišam,
Ka tu brauksi lauluotūs.
73 [Ciblas (Eversmuižas) Ldz].

49688.

Juoj, juoj, kur juodama,
Najuoj cauri kopu vuortu;
Pasok' sovai eistai muotei:
Šudiņ juošu lauluotūs.
522 [Zvirgzdienes Ldz].

49689.

Brauc, muosiņ, kur braukdama,
Nabrauc cauri kopsātai:
Kopu molā tētiņš sēd,
Gaida tovas volūdiņas.
174 [Kārsavas Ldz].

49690.

Brauc, muoseņa, kur braukdama,
Kopu vuortu nabrauc cauri:
Tī guļ tovs eistīs tāvs,
Kur' tev kuore šoupeleiti.
Tī guļ tova eistuo muote,
Kur' tev mozu audzynuoja.
280 [Nautrēnu (Zaļmuižas) Ldz].

49691.

Brauc, muosiņ, uz baznīcu,
Kopu kolna naprobrauc:
Tī guļ tovs eistais tāvs,
Mīļu vuordu devējiņš.
265 [Mērdzenes (Michailovas) Ldz].

49692.

Ej, muoseņ, kur īdama,
Naej cauri kopu kolna:
Tī gulēja tovs tētiņš,
Mīļu vuordu devējeņš.
551 [Ludza Ldz apr.].

49693.

Ka tu brauksi uz bazneicu,
Nabrauc cauri kopu vuortu:
Tī gul tova muomuleņa,
Kas tev mīļi audzynuoja.
265 [Mērdzenes (Michailovas) Ldz].

49694.

Ej, muosiņ, kur īdama,
Kopu vuortu naej cauri:
Kopūs guļ tovi bruoļi,
Gaida tevis aizejūt.
35 [Baltinavas Abr].

49695.

Brauc, muoseņ, kur braukdama,
Kopu vuortu naprobrauc:
Redzēsi sovu māmeņi
Uz dūbeites sēdējūt.
174 [Kārsavas Ldz].

49696.

Ai buoleņ, kur īdams,
Cauri kopu naproaj:
Tī guļ tova muomuleņa,
Padūmeņa devēja.
314 [Pildas Ldz].

49697.

Juoj, muoseņ, uz baznīcu,
Najuoj cauri kopu vuortim,
Prosi tāva, muomuliņas,
Lai jī tevi baslavej [svētī].
265 [Mērdzenes (Michailovas) Ldz].

49698.

Tu, muosiņ, caur kopim brauci -
Vai tu zemi klanējīs?
Tī guļ tova mīluo muote,
Zam zaļom valānom.
466 [Vārkavas D].

49699.

Es sacīju tev, muosiņ,
Cauri kopu naprojuot.
Pazaklaņāt māmiņai
Da pošai zemītei,
Kab jei tev baslavītu
Koč celiņa maliņā.
605 [Skolas].

49700.

Cēl, Dīveņ, lelu vēji,
Lai atdora kopa vuortus,
Lai atīt tovs tētīts
Tova gūda pasavārtu.
314 [Pildas Ldz].

49701.

Dubļiem celiņ' i nominu,
Uz tētiņu staigādama.
Audz, celiņi, zaļu mauru,
Zied' baltiem ziediņiem:
Nū nomira mans tētiņš,
Nu neiešu tai ciemā.
198 [Krustpils D].

49702.

Es apsēju sev kājiņu,
Ar apiņu vengrīt,
Mans uzmat odjiš
Guļ zem zaļ vēlniņ.
373 [Sarkaņu Md].

- 177 -

49703.

Gouži roud buorenīši,
Bez māmiņas palikuši;
Kas jīm dūs boltu kraklu,
Kas tū malnū izvelēs.
493 [Viļakas (Marienhauzes) Abr].

49704.

Gauži raudi buorinīši,
Saulītei uzlacūti.
Kai jī gauži narauduosi,
Vakar mira tāvs māmiņa?
50 [Bērzgales (Kuļņēvas-Labvāržu) Rz].

49705.

Dūd, Dīviņ, syltu sauli,
Buorinīši gauži raud;
Buorinīši gauži raud,
Vakar muote numyrusi.
348 [Rēznas (Rozenmuižas) Rz].

49706.

Gauži raud līgaviņa,
Uz rociņas gulēdama;
Neraud' gauži, līgaviņa,
Es jau tevis neatstāšu.
223 [Lielstraupes C].

49707.

Ka miers muna muomuleņa,
Jam man leidzja kopsātā,
Lai nabyušu bez mameņas
Myužam cyta rūceņā.
143 [Jāsmuižas D].

49708.

Kab es byutu zynuovuse,
Kad miers muna muomuliņa,
Es byut' jū atspīduse
Ar saulītes atspaidim.
18 [Andrupenes Rz].

49709.

Kad, Dieviņi, māti ņēmi,
Ņem bērniņus pakaļā;
Neatstāji svešai mātei
Spīdzināt, vārdzināt!
391 [Sinoles Vlk].

49710.

Kam, Dieviņ, tu atņēmi
Manu maizes devējiņu?
Visu mūžu noraudāju
Pēc tā maizes devējiņa.
398 [Skrundas Kld].

49711.

Kam, saulīt, spūdra lēc,
Kam tik spūdra naritēj(i)?
Kam, māmiņ, man' auklēji,
Poša ilgi nadzeivuoj(i)?
326 [Preiļu D].

49712.

Kam, tautieti, mani ņēmi,
Īsu mūžu zinādams?
Kā man vien īss mūžiņis,
Kā citāmi māsiņām.
129 [Gudenieku Azp].

49713.

Klusi, lēni Dieviņš gāja
Par atraitnes tīrumiņu,
Redz atraitnes tīrumiņu
Atlaidā palikušu.
360 [Rundāles B].

49714.

Labāk mane kārte lūza,
Nekā plīsa gultas mala;
Labāk mane bērns nomira,
Nekā mira arājiņis.
16 [Alsungas (Alšvangas) Azp].

1. Labāk mana viena trūka,
Nekā guļas mala līka;
Labāk man vīrs nomira,
Nekā otris gulētājs.
188 [Klosteres (Klosteres-Aizputes) Azp].

49715.

Lobuok moza nūmyruse,
Nakai lela izauguse;
Nūītu i uz Dīveņi
Kai īveņa zīdeidama.
Pi Dīveņa gari goldi,
Skaistas, boltas bikereites.
174 [Kārsavas Ldz].

49716.

Līgaviņa kapu slauka
Ar to zīda nēzdaudziņ(u);
Šeit guļ manas vieglas dienas,
Mans maizītes arājiņš.
183 [Kazdnagas Azp].

49717.

Mana balta māmuļīte,
Tev nebija vēl nomirt;
Tev bi mani appuškoti,
Izraidīta tautiņās.
188 [Klosteres (Klosteres-Aizputes) Azp].

- 178 -

49718.

Man māmiņa apsolīja
Dot bagātu tēva dēlu,
Nebij šāda, nebij tāda,
Māmulīte nosamira.
337 [Rāmuļu C].

49719.

Mana mīļa māmuliņa
Mūža miegu aizmigus';
Ne vairs gudra padomiņa,
Ne galviņas glaudītāj(as).
546 [Kuldīga Kld apr.].

49720.

Māmiņ' muna nūmyruse,
I kauliņi sapyvuši;
Nadziņi i vīn atlyka
Muna pyura dybynā.
389 [Silajāņu Rz].

1. Jau māmiņa nomiruse,
Jau kauliņi sapuvuši;
Vēl nadziņi ziedēt zied
Mana pūra dibenā.
143 [Jāsmuižas D].

2. Jau māmiņa nūmyruse,
Juos kauliņi sakrituši;
Juos ruceņas zīdēt zīd
Muna pyura dybynā.
604 [Dažādi iesūtītāji].

3. Man māmiņa seņ nūmyra,
Jau kauliņi sapyvuši;
Veļ juos darbiņš zīdēt zīd
Muna pyura dybynā.
466 [Vārkavas D].

4. Māmiņ' muna nūmyruša,
Tev kauliņi sadribuši;
Vizēt viz tovi piersti
Muna pyura dybynā.
174 [Kārsavas Ldz].

5. Aitiņ mana, vilniņ tava,
Māmiņ' daiļa darījums.
Jau kauliņi sapuvūši,
Še nadziņi vien vizēja
Manā pūra dibenā.
83 [Dignājas Jk].

6. Māmiņ' munu nūmyrušu,
Jau keuleņi sapyvuši;
Tavs darbeņš nasapyva
Muna pyura dybynā.
170 [Kapiņu D].

7. Māmiņ' munu nūmyrušu,
Pierstiņi sapyvuši;
Tovu pierstu ladējums
Nyu munā mugorā.
604 [Dažādi iesūtītāji].

49721.

Māmiņ, maņ nūmierdama
Līc kuojiņu galiņā!
Es viņā saulītē
Byuš' tev kuoju avējiņa.
326 [Preiļu D].

49722.

Māmiņ, maņ nūmierdama
Līc kuojiņu galiņā!
Naatstuoj mani svešim ļaudim
Ryudynuoti maldynuot;
Ryudynuoti maldynuot,
Osorom i balynuot.
326 [Preiļu D].

49723.

Māmeņ muna, nūmierdama,
Līc kuojenu galeņā!
Napamet svešai muotei
Ni dīneņis maldynuot;
Kai pamessi dīneņai,
Tai vysam myužeņam.
18 [Andrupenes Rz].

49724.

Māmiņ meiļuo, nūmierdama
Jem maņ smiļkšu kalniņā!
Tāvs te maņi namīļuos,
Pamuote maņi nažāluos.
357 [Rudzētu D].

49725.

Māmeņa, nūmierdama,
Līc kuojeņu pagaļvī!
Napamjat mums, māmeņ,
Svešu dyuru sitīņam.
143 [Jāsmuižas D].

49726.

Meitiņas, māsiņas,
Līdzat man raudāt!
Mans vīrs nomira
Suvēna silē.
16 [Alsungas (Alšvangas) Azp].

49727.

Miru, miru, nenomiru,
Draugam bērnus neatstāj(u).
Ka nomira tēvs māmiņa,
Ta bērniņi drauga vaļu.
119 [Gaujienas Vlk].

- 179 -

49728.

Našķeri man', Laimiņ,
Ar gudrū oruojiņu;
Šķir mežā puoru kūku,
Jyurā puoru gaiguleņu.
493 [Viļakas (Marienhauzes) Abr].

49729.

Ņem, Dieviņ, ko ņemdams,
Neņem mana mūža drauga;
Tu atņēmi mūža draugu,
Manu dzīvi putināji.
358 [Rugāju Abr].

49730.

Ņem, Dieviņi, ko ņemdams,
Neņem mana mūža drauga;
Visu mūžu es raudāju, -
Slapji gultas paladziņi.
217 [Lejasciema (Lejas) Vlk].

49731.

Ņem, Dieviņ, ko ņemdams,
Neņem mana mūža drauga.
[Neņem mana arājiņa];
Visi kakti tukši bija,
Salti gultas paladziņi.
358 [Rugāju Abr].

49732.

Nūmierdama tai sacāja:
Kur, bierneņ, tu paliksi?
Kab vaŗiejs, to pajimtu
Koč kuojeņu galeņī.
Napamastu es bierneņi
Svešim ļaudim maldynuot.
265 [Mērdzenes (Michailovas) Ldz].

49733.

Nu es teikšu ardieviņas
Savai mūža biedrenei;
Nu es iešu to celiņu,
Kur es tevi neredzēšu.
183 [Kazdnagas Azp].

49734.

Paliek mana bērzu birze,
Paliek jauna līgaviņa,
Kas man to birzi cirtīs,
Lai ņem manu līgaviņu.
192 [Kosas C].

49735.

Par ydiņi, par akmiņi
Atraišam rūku devu;
Solts yudiņš, solts akmiņš,
Solt' atraiša volūdeņa.
265 [Mērdzenes (Michailovas) Ldz].

49736.

Palāks putns cikai dzīd,
Nadzierd muna muomuliņa.
182 [Kaunatas Rz].

49737.

Puškojit kopu kolnus
Vysaidim zīdeņim;
Tī guļ muna eista muote,
Tī gotovi gabaleņi.
265 [Mērdzenes (Michailovas) Ldz].

49738.

Raudādama saule lēca
Par atraitnes tīrumiņu:
Redz atraitnes tīrumiņu
Bez arāja līgojot.
72 [Cesvaines Md].

49739.

Raudi, raudi, dzaltoneitja,
Nava tova oruojeņa:
Tovs dyžanais oruojeņš i
Guļ smiļtaiņu kaļneņā;
Guļ smiļtaiņu kaļneņā,
Kai pērleitja jyureņā.
50 [Bērzgales (Kuļņēvas-Labvāržu) Rz].

49740.

Saprūti, napraškeņa,
Kā pītriuka šūvasar?
Saprūtu, mīļu muosiņ,
Man pītriuka muomuliņas.
285 [Nirzas (Nerzas) Ldz].

49741.

Sērdienīte gauži raud,
Pie upītes sēdēdam(a).
Kā es gauži neraudāš(u),
Man nav tēvs un māmuliņ(a)?
200 [Kuldīgas Kld].

49742.

Smagi pūta sila priede,
Smalka lietus pielijusi;
Gauži raud tautu meita,
Bez arāja palikusi.
230 [Liezeres Md].

- 180 -

49743.

Škeira mani muomuleņa
Treis reizites myužiņā:
Vīnu reizi mozu škeira,
Ūtru, lelu izaugušu,
Trešu reizi maņ' atškeira, -
Pati leida smiļtenī.
174 [Kārsavas Ldz].

49744.

Tautiets man tā gribēj,
Kā satik, tā dabē;
Nu es ies tik tīšam
Par to liel gribēšan.
Ne gadiņ nedzīva,
Guļ pa zaļ velaniņ.
329 [Popes Vp].

49745.

Tēva mana nomiruša,
Slavīt' manu pazudušu!
Slavīt' ronu dzīvodama,
Tēva mūžam neatronu.
192 [Kosas C].

49746.

Tētīt munu, nūmyrušu,
Mani lītā nalikušu;
Ni nūpierki briunu svuorku,
Ni izdevi tautiņuos.
365 [Sakstagalas Rz].

49747.

Tēviņš mani nomirdams
Pamet' ceļa mēriņā,
Lai es jāju, lai es braucu,
Gan es viņu pieminēšu.
378 [Seces Jk].

49748.

Trīs dieniņas saraudāju
Tēva kapa maliņā:
Te guļ mani dārgi svārki,
Te dižie sudrabiņi.
192 [Kosas C].

49749.

Trīs reiziņas aptecēju
Mātes kapu raudādama:
Te guļ mani mīļi vārdi,
Manas baltas vilnainītes.
104 [Ēdoles Vp].

49750.

Simtu reižu es apteku
Šito kapu raudādama:
Tur guļ mana māmuliņa,
Šitā kapa dibenā.
198 [Krustpils D].

49751.

Gauži raud bārenīte,
Kape virsu staigādama:
Tī guļ mana māmuļiņa,
Vilnānīšu audējiņ(a).
605 [Skolas].

49752.

Tumši kakti istabā,
Tukša mana gultas mala;
Man aizveda smiltainē
Otras malas gulētāju.
192 [Kosas C].

49753.

Uz kalniņa es uzkāpu,
Māmuliņas lūkoties,
Ietecēja māmuliņa
Dieva dēla dārziņā.
405 [Smiltenes Vlk].

49754.

Veca mana māmuliņa,
Vaidēj' dienu, vaidēj' nakti.
Dienu, nakti vaidēdama,
Pamet mani bārenīti.
378 [Seces Jk].

49755.

Visi saka, visi saka:
Man laimīte noslīkusi.
Vai tamdēļ laime slīka,
Kad nomira māmuliņa?
373 [Sarkaņu Md].

49756.

Ziernits gaida sylta laika,
Buorins gaida meila vuorda;
Buorins gaida meila vuorda,
Pats nazyna, nu kuo gaida,
Buorinīša meili vuordi
Gul zam zalom velēniņem.
544 [Krāslava D apr.].

49757.

Žēli mani māte sauca,
Apakš zemē [zemes] gulēdama;
Es jo žēli atsaucos,
Virs zemītes staigādams.
378 [Seces Jk].

1. Žēli sauca māmuļiņa,
Apakš zemes gulēdama;
Vēl žēlāki atsaucos,
Virs zemītes gulēdams.
443 [Turlavas Kld].

Satura rādītājs |Skati visu grāmatu