SākumlapaIevadsSatursLapasMeklētSaites
Satura rādītājs |Skati visu grāmatu

19. Nelaiķa manta un mantas izdalīšana pēc aizgājēja nolēmuma

27808.

Adīdama vien staigāju,
Kā lapīna drebēdama;
Zin Dievīnis, kam par labu
Mans rocīnu saldējums.
Ja aiziešu tautīnās,
Tad es pate izdalīšu;
Ja nomiršu, tad paliks,
Dalīs mana māmulīna. -
Māte dala raudādama,
Kur tā pate adītāja?
Jau tā pate adītāja
Baltā smilkšu kalnīnāi.
144 [Gaviezē (Gaviezes pag. Lp)].

- 166 -

27809.

Dūd, Dīv'eņ, lobam m'ērt,
Lobs paliks pakaļā;
Nūm'ērs' vuojs nabadz'eņš,
Ni nīc'eņa napaliks'!
422 [Līvānu pag. D].

27810.

Es apgulu nederēta
Apakš zaļas velēniņas;
Paliek mani bāleliņi
Šai saulē neziedoti.
226 [Kandavā (Tl)].

27811.

Es apgulu nederēta
Apakš zaļas velēniņas.
Vedat pūru kalniņā,
Ziedojat bāleliņus!
335 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

27812.

Es, māmiņa, jauna miru,
Pūru manu izdaliet:
Cimdi, zeķes dobračam,
Autiņš krusta nesējam;
Kas nes manu augumiņu,
Tiem dodiet linu kreklus.
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)].

1. Es, māmiņa, jauna miršu,
Man' pūriņu izdalāt:
Cimdus kapa racējam,
Dvieli krusta nesējam,
Augumiņa vedējam
Manu zelta gredzentiņu.
1571 [Virgā (Virgas pag. Lp)].

2. Es, māmiņa, jauna miršu,
Manu pūru izdaliet:
Cimdus, zeķes pie krustiņa,
Tie būs krusta nesējam;
Tiem smalkie linu krekli,
Kas nes manu augumiņu;
Tiem baltie paladziņi,
Kas ielaida mūžiņā.
Trīs puisīši gauži raud
Mana kapa maliņā.
Lai tie divi, ko tie divi,
Tas trešajis vēl gaužāk.
Tā puisīša kumeliņi
Mani stalti vizināja,
Tam puišam es iedevu
Savu zelta gredzentiņu.
325 [Secē (Seces pag. Jk)].

3. Es, māmiņa, jauna miru,
Manu pūru izdaliet:
Cimdi, zeķes ormaņam,
Kreklis krusta nesējam,
Manas dobes racējam
Smalka balta vilnainīte.
69 [Bikserē (Patkules pag. Md)].

27813.

Es savai māmiņai
Trīs dieniņas bēres dzēru;
Vēl dzersim otras trīs,
Viņas mantu dalīdami.
69 [Bikserē (Patkules pag. Md)].

27814.

Gan ir naudas, gan ir mantas,
Neko līdzi nevedīsi.
Pieci mēri linu drēbes,
Seši galdi zaļa koka,
Viena ass melnas zemes -
Tad ir mantas dievsungan.
69 [Bikserē (Patkules pag. Md)].

27815.

Kam, tētiņ, tu atstāji
Savu zelta pagalmiņu?
- Tev, dēliņ, es atstāju
Visu laiku nodzīvot.
401 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

27816.

Kas var manu zirgu jāt,
Manus seglus, iemauktiņus?
Kas var manu cepurīti
Appuškotu novalkāt?
Kas var manu līgaviņu
Saderētu, bildināt?
Jaunākais bāleliņš,
Tas var manu zirgu jāt;
Tas var manu zirgu jāt,
Manus seglus, iemauktiņus;
Tas var manu cepurīti
Appuškotu novalkāt;
Tas var manu līgaviņu,
Saderētu, bildināt.
239 [Vecaucē (Vecauces pag. Jg)].

- 167 -

27817.

Mans tēviņis nomierdams
Nepalika parādāi:
Vēl atlika zelta nauda,
Vaska pīta vācelīte.
172 [Rāvā (Rāvas pag. Lp)].

27818.

Žēl bija mirti bajāram,
Paliek mantas pakaļā;
Paliek balti kāpostiņi
Nenoņemti dārziņā.
216 [Ventspilī].

27819.

Tu, māmiņa, nomirdama,
Ko atstāji dēliņiem?
- Es, bērniņi, jums atstāju
Visu savu bagātību.
69 [Bikserē (Patkules pag. Md)].

27820.

Tu, tētiņ, jauns nomiri,
Ko tu man atvēlēji?
- Tev, dēliņ, mani staļļi,
Mani bēri kumeliņi;
Tev, dēliņ, manas klētes,
Manu klētu atslēdziņas!
317 [Lindē (Birzgales pag. Rg)].

27821.

Tu, tētiņ, nomirdams
Ko atstāji bērniņiem?
Es atstāju bērniņiem
Rudziem sētu tīrumiņu,
Rudziem sētu tīrumiņu,
Stallie labu kumeliņu.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

27822.

Tu, tētiņ, nomirdams,
Ko tu man lab' atstāji?
- Es, dēliņ, tev atstāju
Dēļiem grīstu istabiņu.
85 [Lazdonā (Lazdonas pag. Md)].

1. Tēviņ manu nomirušu,
Kādu labu man atstāji,
- Es, dēliņ, tev atstāju
Dēļiem jumtu istabiņu;
Dēļiem jumtu istabiņu,
Stallī bērus kumeliņus.
1271 [Litenē (Litenes pag. Md)].

27823.

Vakar tēvu glabājām,
Šodien mantu dalījām.
Man vecā cepurīte
Par vārtiņu vērumiņu.
3531 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

27824.

Vakar tēvu glabājām,
Šodien mantu dalīsam:
Citam cimdi, citam zeķes,
Citam vecs kažociņš.
69 [Bikserē (Patkules pag. Md)].

1. Vakar tēvu glabājām,
Šodien mantu dalījām:
Citam govis, citam vērši,
Citam bēri kumeliņi!
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

2. Vakar tēvu glabājām,
Šodien mantu dalīsim:
Seši pāŗi vecu vīžu,
Pieci lūku ritentiņi.
401 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

3. Vakar tēvu glabājām,
Šodien mantu dalīsam:
Citam pīpe, citam rep's,
Citam vecas šķiltaviņas!
69 [Bikserē (Patkules pag. Md)].

49643.

Ai ai ai nu nu nu,
Kai tys vacais nūmyra!
Man pametja siermus zyrgus
Rakstītom komonom.
18 [Andrupenes Rz].

49644.

Es, māmiņ, jauna miršu,
Manu pūru izdaliet;
Manu pūru izdaliet
Mana paša bāliņiem.
273 [Mores Rg].

49645.

Kam, brālīti, tu pamet'
Savu govi laidarā?
16 [Alsungas (Alšvangas) Azp].

49646.

Kam, brālīti, tu atstāji
Savus bērus kumeliņus?
Dēliņam, Jānītim,
Lai tas mani pieminēja.
443 [Turlavas Kld].

49647.

Kam, Grietiņa, tu atstāji
Savu govju laidariņu?
Anniņai, māsiņai,
Visu mūžu pieminēt.
546 [Kuldīga Kld apr.].

- 168 -

49648.

Kam, māsiņa [māmiņa?], tu
atstāji
Savas baltas villainītes?
Meitiņai mīļājai,
Lai tā manis pieminēja.
443 [Turlavas Kld].

49649.

Kam, māsiņa, tu pameti
Savu lopu laidarīnu?
Pāvalame, dēliņame,
Tam solīji, tam pameti.
129 [Gudenieku Azp].

49650.

Kam, māmiņa, tu pameti
Savas baltas villainītes?
Meitiņām, māsiņām,
Lai dzīvo mūžiņos.
16 [Alsungas (Alšvangas) Azp].

49651.

Kam, tēviņi, tu atstāji
Savu lopu laidariņu?
Vecākam dēliņam,
Lai piemina dzīvojot.
40 [Basu (Bases) Azp].

49652.

Kam, tētiņ, tu atstāsi
Savu zaļu pagalmiņ'?
Andrievam, dēliņam,
Gaŗu mūžu jāstaigā.
211 [Ļaudonas Md].

49653.

Kam, muoseņ, tu pamessi
Sovys kūklis, stabuleitis?
Jaunuokai muoseņai
Da cytam rudiņam;
Koļš paaugs tai teleicys,
Koļš pyureņu pīlūceis.
143 [Jāsmuižas D].

49654.

Kam, muoseņ, tu pamessi
Sovu zaļū pagalmiņu?
Jaunuokai muoseņai
Da cytam rudiņam.
414 [Stirnienes Rz].

49655.

Ni mas montu dalīsam,
Ni par montu runāsim;
Kas galviņu noturēja,
Tam mantiņa piederēja.
211 [Ļaudonas Md].

49656.

Kur pamessi tu, Tekleit,
Sovu montu, nūmierdama?
Ciči dūbes racējam,
Noba krista nesējam.
89 [Dricēnu Rz].

1. Tei Buorbola tai sacēja:
Mieršu jauna, nadzeivuošu.
Ciči kristi nesējam,
Noba dūbes bedējam.
174 [Kārsavas Ldz].

2. Tei Madaļa nūmierdama
Vysu montu rozsacēja:
Ciči krista nesējam,
Puška dūbes bedējam.
174 [Kārsavas Ldz].

49657.

Tev, tētīt, sierma golva,
Ku tu maņ atsacīsi?
Tev, meitiņ, raibas teles,
Dālim siermi kumēliņi.
285 [Nirzas (Nerzas) Ldz].

49658.

Tēviņš man nomirdams
Pamet klēšu atslēdziņu,
Nu varēšu šķindināt
Visu mūžu dzīvodama.
378 [Seces Jk].

49659.

Vakar māti glabājām,
Šodien mantu dalīsim:
Dēliem katli, dzirnaviņas,
Meitām mātes vilnāniņas;
Vedeklām, netiklēm,
Salāpīti kažociņi.
358 [Rugāju Abr].

49660.

Vakar tēvu glabājām,
Šodien mantu dalīsam:
Labajam dēliņam
Dēļiem sista istabiņa;
Citam katli, dzirnaviņas,
Citam svārku piedurknīte.
124 [Grašu Md].

- 169 -

49661.

Vakar tēvu glabājām,
Šodien mantu dalījām:
Meitām govis, meitām vērši,
Meitām bēri kumeliņi;
Iegātņam, netikļam,
Tam vecais kažociņš.
436 [Tirzas (Tirzas-Pils) Md].

49662.

Vakar tēvu glabājām,
Šodien mantu dalīsim:
Dēliem zirgi, meitām govis,
Mātei vecais kažociņš.
99 [Dzelzavas Md].

49663.

Vakar māti glabājām,
Šodien mantu dalīsam:
Dēliem došu dzirnaviņas,
Meitām baltas vilnānītes;
Vecākai vedeklai
Kažociņa piedurknīti.
124 [Grašu Md].

49664.

Vakar tēvu glabājām,
Šodien mantu dalīsim;
Citam cimdi, citam zeķes,
Man vecais kažociņš;
Man vecais kažociņš
Par galviņas turējumu.
166 [Kalsnavas Md].

49665.

Vakar tēvu glabājām,
Šodien mantu dalīsim:
Šam šaujiņa, tam šaujiņa,
Māmiņai riekšaviņa;
Māmiņai riekšaviņa
Par galviņas turējumu.
211 [Ļaudonas Md].

1. Vakar tāvu globājām,
Šodien montu dalīsam:
Šam sauļiņa, tam sauļiņa,
Dēliņam rieškaviņa;
Dēliņam rieškaviņa
Par galviņas turējumu.
268 [Mētrienas (Ļaudonas-Odzienas) Md].

49666.

Vakar tēvu glabājām,
Šodien mantu dalījām:
Tam sieciņš, tam sieciņš,
Jānīšam viss pūriņš.
211 [Ļaudonas Md].

49667.

Vakar māti glabājām,
Šodien mantu dalījām:
Cimdus, zeķes racējam,
Dvieļus krusta nesējiem;
Vecākam dēliņam
Vecāsmātes kažociņu.
192 [Kosas C].

49668.

Vakar tēvu glabājām,
Šodien mantu dalīsam:
Svārki, zeķes dobračam,
Meitām baltas villainītes;
Mīļajai sieviņai,
Tai vecā pavārnīca.
72 [Cesvaines Md].

49669.

Vecas meitas nomirdamas
Savu mantu izvēlēja:
Cimdus kapa racējam,
Jostu krusta nesējam.
436 [Tirzas (Tirzas-Pils) Md].

49670.

Veci puiši nomirdami
Savu mantu izvēlēj(a):
Pīpe, dobes racējiņa,
Repis, krusta nesējiņš;
No tā repa tebēciņu
Nesējiņam izvēlēj(a).
241 [Lubānas Md].

49671.

Žēl bij mirte bajārami,
Kam naudiņa pulkiem bira;
Vakar brāli glabājāmi,
Šodien naudu dalījāmi.
183 [Kazdnagas Azp].

Satura rādītājs |Skati visu grāmatu