SākumlapaIevadsSatursLapasMeklētSaites
Satura rādītājs |Skati visu grāmatu

18. Bēŗu viesi pavada nakti un nākošo dienu ēzdami, dzerdami, nelaiķi pieminēdami, kā arī bēŗu godam piedienīgas dziesmas dziedādami

27669.

Vai manu mīļu tēvu,
Vakar bija, šodien nav!
Vai, radiņi, apbērāt
Dzeltānāmi smiltiņām?
69 [Bikserē (Patkules pag. Md)].

27670.

Vai meitiņa mīļa balta,
Kad pāriesi no Vāczemes?
- Kad ies ola par ūdeni,
Grimdīs spalva dibinā!
195 [Raņķos (Raņķu pag. Kld)].

27671.

Ai Jānīti, mans brālīti,
Vēl nebija tev nomirt:
Paliek tavis kumeliņis
Kā uzaudzis, neiejūgts;
Paliek tavi brūni svārki
Kā pašūti, nevalkāti.
161 [Alšvangā (Alšvangas pag. Azp)].

1. Vai Anniņ, vai māsiņ,
Tev nebij vis nomirt:
Paliek tavas villainītes
Kā noaustas, nepuškotas.
195 [Raņķos (Raņķu pag. Kld)].

27672.

Ai tēviņ, ai tēviņ,
Tev nebija vēl nomirt,
Tev bij mani appuškot,
Tautiņās izraidīt.
161 [Alšvangā (Alšvangas pag. Azp)].

27673.

Aizķīlēju Rīgas vārtus
Ar ozola ķīlīšiem,
Lai nenāka Rīgas nāve
Kurzemēi ļaužu kaut.
246 [Lestenē (Lestenes pag. Tk)].

27674.

Auga man bolti zērņi,
Auga bolti buol'el'eņi;
Soln' apēde boltus zērņus,
Mēru muote buol'el'eņus.
434 [Ludzas un Abrenes apr.].

27675.

Bērza sieksta sapuvusi,
Tāsis vien palikušas;
Nomirt bija, sapūt bija,
Vārdiņam še palikt.
80 [Kalsnavā (Kalsnavas pag. Md)].

1. Bērza siekste sapuvusi,
Tāsis vien palikušas;
Miesas, kauli sapuvuši,
Še vārdiņu daudzināja.
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

27676.

Bij man viens bāleliņš
Zirņu ziedu skaistumiņu.
Sakās kungi kaŗā ņemt,
Dievs noņēma eņģeļos.
74 [Dzelzavā (Dzelzavas pag. Md)].

27677.

Brīdi, laiku man dzīvot,
Nedzīvot saules mūžu;
Ūdeņam, akmiņam,
Tam dzīvot saules mūžu!
181 [Cīravā (Cīravas pag. Azp)].

27678.

Buč aitiņa, baraniņa,
Valkā pati villainīti,
Kam Dieviņis man atņēma
Villainīšu valkātāju!
224 [Kabilē (Kld)].

27679.

Buč aitiņa, ķiš kaziņa,
Tev ganiņa vairs nava:
Šodien tavu ganu veda
Pa siliņu smiltiņās.
264 [Džūkstē (Džūkstes pag. Jg)].

- 151 -

1. Buč aitiņa, ko tu raudi?
Vai tu savu ganu raudi?
Vakar tavu ganu veda
Caur zaļaju birztaliņu.
188 [(?)].

27680.

Buč aitiņa, ko tu raudi?
Vai tu sava gana raudi?
Tavs ganiņis kapkalnā
Apakš zaļas velēniņas.
208 [Ēdolē (Ēdoles pag. Vp)].

27681.

Buč ajiņ, sīksprodziņ,
Tavs ganiņš vairs nevaid!
Dievs man deva, Dievs atņēma
Tav' ražanu ganītāju.
207 [Dundagā (Dundagas pag. Vp)].

27682.

Da šās dienas, vakardienas
Bij man radi šai ciemā;
No šās dienas, vakardienas
Trūkst man radu šai ciemā.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

27683.

Dar', Dieviņu, zelta sētu
Visgaŗāmi jūras malas,
Lai nevar Veļa māte
Visu zemi zēģelēt!
60 [Salacā (Salacas pag. Vlm)].

27684.

Dievam dieniņ' i aizgāja,
Ar Laimiņu runājot,
Kam būs mirt, kam dzīvot
Šai baltā saulītē.
95 [Odzienā, Vietalvas (Odzienas pag. Md)], 335 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

1. Dievīc raksta debesīs
Vienu mazu grāmatīnu,
Kam būs mirt, kam dzīvot
Šai baltāi saulītē.
76 [Gatartā (Gatartes pag. C)].

27685.

Dieviņ, vieglu dusēšanu,
Kur šodien glabājām!
Radiem mīļu dzīvošanu,
Pakaļā paliekot!
69 [Bikserē (Patkules pag. Md)].

27686.

Dievs nedod meitām mirt,
Meitas grūti paglabāt:
Cita mana māsa bija,
Cita mana līgaviņa.
71 [Drustos (Drustu pag. C)], 190 [Kuldīā].

27687.

Dod, Dieviņ, tā nomirt,
Kā nomira tēvs māmiņa:
Tēvs nomira rij' kuldams,
Māte maizi mīcīdama.
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

27688.

Es iedūru zobentiņu
Kapsētiņas maliņā:
Še gulēja tas brālītis,
Še rūsēja zobentiņš.
209 [Piltenē].

1. Es iemetu kapsētā
Sava tēva zobeniņu,
Lei sarūse, lai sapel,
Kam bāliņis dižs neaug!
232 [Talsos (Tl)].

27689.

Es iesviedu vaŗa tauri
Tekošā upītē:
Kam māsiņas man neauga,
Kam neņēma panākstos!
224 [Kabilē (Kld)].

1. Es iesviedu vaŗa tauri
Tekošāje upītēi
Tai lielāje žēlumāi,
Ka māsiņa jauna mira;
Ka māsiņa jauna mira,
Ka panākstus nedabūja.
181 [Cīravā (Cīravas pag. Azp)].

27690.

Es nometu villainīti
Pie Dievīna namdorēm,
Kam Dievīnis man atjēma
Villainīšu nesātāju!
164 [Dunalkā (Dunalkas pag. Azp)].

1. Lieku zīda nāzdaudziņu
Uz lielā bērzu celma:
Dieviņam spīti daru,
Kam atņēma arājiņu!
41 [Stukmaņos (Pļaviņās Rg)].

2. Tīšām kāru cepurīti
Pie Dieviņa nama durvīm,
Kam Dieviņis man atņēma
Cepurītes valkātāju!
224 [Kabilē (Kld)], 335 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

- 152 -

27691.

Es savai māmiņai
Paežā guni kūru,
Lai tai viegla dusēšana
Baltā smilšu kalniņā.
69 [Bikserē (Patkules pag. Md)].

276911.

Es savai māmiņai
Visu mūžu žēl darīju:
Kā uzaugu, tā pagulu
Apakš zaļas velēniņas.
200 [Skrundā (Skrundas pag. Kld)].

27692.

Gan ēdēju, gan dzērēju,
Neviens mani neraudāja;
Mana paša tēvs māmiņa,
Tie pēc manis gauži raud.
224 [Kabilē (Kld)].

27693.

Gana laba viņa saule,
Nemīlīga dzīvošana:
Ne dziedāja sīki putni,
Ne kūkoja dzeguzīte.
335 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

27694.

Gauži kokles noskanēja,
Vēl gaužāki vijolītes;
Gauži raud tēvs māmiņa,
Vēl gaužāki līgaviņa.
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

27695.

Gauži raudi istabiņa,
Sērdienīte palikuse.
Neraudāji, istabiņa,
Vēl tav tēvis, vēl bērniņi!
200 [Skrundā (Skrundas pag. Kld)].

27696.

Gauži raud māmuliņa,
Vilnānītes cilādama:
Kodes ēda vilnānītes,
Zeme trūda nesējiņu.
324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)].

27697.

Gauži raud zīļu rota,
Pūriņā gulēdama:
Kur tā mana nesējiņa,
Ka nenesa saulītē?
335 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

27698.

Gauži raud vainadziņis,
Pūriņai gulēdams:
Vaiņadziņa valkātāja
Guļ zem zaļas velēniņas.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

27699.

Griež dancāt bāleliņi
Tā lielā žēlumā,
Iedevuši sav' brālīti
Zemes mātes meitiņai.
224 [Kabilē (Kld)].

276991.

Grūt' bij mūsu māmiņai
Pirmo nakti smiltiņā:
Visi kakti tumši bija,
Salti lina paladziņi.
20 [Krapē (Krapas pag. Rg)].

27700.

Grūt' gulēt māmiņai
Pirmo nakti smilktainē,
Neredz saules uzlecot,
Ne mēneša norietot.
324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)].

27701.

Grūt' man bija šo naksniņu
Zem zemītes nogulēt:
Vāji kauli sakratīti,
Auksta zeme sasalusi.
1311 [Apē (Vlk)].

27702.

Grūt' manai māmiņai
Pirmo nakti smiltienā;
Kas tai taisa mīkstas cisas,
Kas klāj baltu paladziņu?
88 [Liezerē (Liezeres pag. Md)].

27703.

Grūt' manai māmiņai
Pirmo nakti smiltienā:
Ne vietiņa iesildīta,
Ne kauliņi iegulēti.
90 [Lodē (Kusas pag. Md)].

27704.

Grūt' manai māmiņai
Pirmo nakti smilktainē.
Tikām vietu iesildīja,
Ar citiem saderēja.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

- 153 -

27705.

Grūt' manai māmiņai
Pirmo nakti smiltiņās:
Ni zemīte saguluse,
Ni bērniņi aizmirsuši.
1181 [Dūres pagastā (Vlk)].

27706.

Grūt, manai māmiņai
Pirmo nakti smiltiņās:
Cieta koka istabiņa,
Zaļa smilšu velēniņa.
126 [Kroņa Lejas pagastā (Lejasciema pagastā Vlk)].

27707.

Grūt' manam bāliņam
Šo naksniņu pārgulēt:
Nav ierasta Veļu māte,
Ne vietiņa iesildīta.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

27708.

Guli, guli, tu tētīti,
Tur tai smilšu kalniņā!
Dažam zirgu tu nozagi,
Dažam kuli izkrāmēji.
6 [Annas muižā (ķēču pag. Rg)].

27709.

Jau biju līksma,
Vēl būšu līksma,
Nu savu māmiņu
Lietā liku:
Izvedu augstā
Kalniņā,
Apbēru baltām
Smiltiņām.
412 [Unguros (Ungurmuižas pag. D)].

27710.

Kam māmiņa smalku sprēda,
Kam tik baltu balināja?
Smuka, balta nesējiņa
Guļ zem zaļām velēnām.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

27711.

Kam šie lieli gani gana
Šā celiņa maliņā?
Tās māmiņas gani gana,
Ko šodienu glabājām.
324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)].

27712.

Kam tie bēri kumeliņi
Pa aploku spēlējās?
Tā tētiņa kumeliņi,
Ko vakar glabājām.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

27713.

Kas manai māmiņai
Šovakar cisas taisa?
Veļu māte cisas taisa,
Zīda klāja paladziņu.
69 [Bikserē (Patkules pag. Md)].

1. Tev, māmiņ, neierasta
Pirmā nakts smilktainē.
Kas tev taisa mīkstas cisas,
Kas klāj baltu paladziņu?
- Dieviņš taisa mīkstas cisas,
Laime klāja paladziņu.
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

27714.

Kas tur daiļi gavilēja
Kapu kalna galiņā?
Tā māsiņa gavilēja,
Veļu govis ganīdama.
264 [Džūkstē (Džūkstes pag. Jg)].

27715.

Ko es biju sariebusi
Savas sētas pagalmam?
Aug maizīte, aug lopiņi,
Lolojums vien neaug.
191 [Kursīšos (Kursīšu pag. Kld)].

27716.

Ko līdz man rožu dārzs,
Kad nav rožu ravētājas?
Dievs man deva, Dievs paņēma
Manu rožu ravētāju.
232 [Talsos (Tl)].

27717.

Krita priede, krita egle,
To redzēju ganīdama;
Krita mana māmuliņa,
Tās mūžam neredzēju.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

27718.

Krita priede, krita egle,
Cita auga vietiņā;
Mira mana māmuliņa,
Tās mūžam neredzēju.
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

27719.

Kūko, sila dzeguzīte,
Tu kūkoji, es raudāju:
Tev pietrūka zaļa koka,
Man pietrūka baleliņa.
1331 [Sikšņu pagastā (Gaujienas pag. Vlk)].

- 154 -

27720.

Kuko, sila dzeguzīte,
Tu kukoji, es raudāju;
Tu kukoji zaļu birzi,
Es raudāju māmuliņu.
1880 [Jaunmuižā (Lutriņu pag. Kld)].

27721.

Kur, māmiņ, tava vara,
Kur tā tava viegla diena?
- Zem kājiņu vara mana,
Zem velēnu viegla diena.
311 [Dzērvē, Susējā, Dignājā (Saukas Jk, Susējas Il, Dignājas Jk pag.)].

27722.

Kur palika māmulīte?
Neredz vairs rotājam.
Māmulīte aizgājuse
Baltā smilkšu kalniņā.
212 [Sarkanmuižā (Sarkanmuižas pag. Vp)].

27723.

Kur palika, nepalika
Šās sētiņas saimenīca?
Atslēdziņu vien atradu
Klētspriekšā vadzītie.
85 [Lazdonā (Lazdonas pag. Md)].

1. Kur palika, nepalika
Šās vietiņas saimenieks?
Kažociņu vien atrada
Kaktiņā salocītu.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

27724.

Kur ziedēja ābelīte,
Pabirīšu nebirusi?
Kuŗa māmiņ' i auklēja,
Zemei zieda nedevuse?
324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)].

27725.

Lai apauga tas celinis
Zaļu mauru, baltāboļu;
Nu nomira mans tēvinis,
Nu es sērst vairs neiešu.
224 [Kabilē (Kld)].

1. Lai apauga tas celiņis
Sīkajām priedītēm:
Te nomira man' māsiņa,
Nu te sērst vai(r)s nenākšu.
181 [Cīravā (Cīravas pag. Azp)].

27726.

Laime meitas aizmirsusi,
Veļu māte iedomājsi:
Vīriem sievas apkāvusi,
Meitām vietu taisīdama.
121 [Gulbenē (Md)].

27727.

Līdz šo dienu mātei dēls,
Ij māsām bāleliņš;
Nij nu vaira mātei dēla,
Nij māsām bāleliņa!
85 [Lazdonā (Lazdonas pag. Md)].

27728.

Māmulīte gauži raud:
Trūkst man vienas malējiņas!
Tur palika malējiņa -
Sarkan' smilšu kalniņā.
285 [Baldonē (Baldones pag. Rg)].

27729.

Māte māte, mana māte,
Ne tā mana mūža māte;
Tā saulīte, tā zemīte,
Tā ir mana mūža māte.
172 [Rāvā (Rāvas pag. Lp)].

27730.

Māte māte, mīļa māte,
Ne tā mana mūža māte,
Zemīt' mana mūža māte,
Glabā manu augumiņu.
207 [Dundagā (Dundagas pag. Vp)].

27731.

Man māmiņa piesacīja,
Atpakaļ stellēdama:
Lai dzeŗ mani vedējiņi,
Biķerīšus dauzīdami!
335 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

27732.

Man māmiņa piesacīja
Šonakt miega negulēt;
Lika ēst, lika dzert,
Lika viņu daudzināt.
90 [Lodē (Kusas pag. Md)], 111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

27733.

Mana mīļa māsīciņa,
Man bij gauži tevis žēl;
Ne es redzu tavu vaigu,
Ne es dzirdu tavu bals'.
224 [Kabilē (Kld)].

- 155 -

27734.

Mīļa mana māmulīte,
Silta mana istabiņa;
Nomirst mana māmulīte,
Izdziest mana istabiņa.
216 [Ventspilī].

27735.

Minam, minam
Brālīša pēdas,
Lai māsas neredz,
Lai gauži neraud.
224 [Kabilē (Kld)].

27735v1.

Apdeju, aplēcu
Māmiņas pēdas,
Lai bērni neraud
Staigādami.
197 [Sātiņos (Sātiņu pag. Kld)].

27736.

Minami, minami
Māsiņas pēdas,
Lai augtu cita
Tai vietiņā.
207 [Dundagā (Dundagas pag. Vp)].

27737.

Minam, slēpjam
Māsiņas pēdas!
Te viņa staigājse,
Te tekājuse,
Te viņa ganiem
Launagu nesuse.
151 [Priekulē (Priekules pag. Lp)].

1. Minami, slēpjami
Tēviņa pēdas!
Te viņš staigājis,
Te ružinājis.
157 [Vecpilī (Vecpils pag. Lp)].

27738.

Mirt jaunam, mirt vecam,
Pusmūžiņa vien nemirt:
Pusmūžiņa cilvēkam
Daudz raud žēli pakaļā.
41 [Stukmaņos (Pļaviņās Rg)].

1. Mirt jaunam(i), mirt vecam(i),
Pusmūžami vien nemirt,
Pusmūžiņā mirušam
Daudz raud žēli pakaļā:
Raud sieviņa, raud bērniņi,
Raud ir tēvs, māmuliņa.
152 [Raibeniekos (Durbes pag. Lp)].

27739.

Nuove munus buol'el'eņus
Pa vīnam aplasē.
Ka tu taida laseituoja,
Kam nalosi akmisteņu!
434 [Ludzas un Abrenes apr.].

27740.

Nedod Dievs jaunam mirt,
Jaunu grūti paglabāt:
Daža laba māsa raud,
Daža laba māmuliņa,
Daža laba mātes meita
Noraud sava arājiņa.
85 [Lazdonā (Lazdonas pag. Md)].

27741.

Nedod Dievs, mīļa Māra,
Meitai mirt vainagā:
Meitas Laime gauži rauda,
Uz kapiņa sēdēdama.
216 [Ventspilī].

27742.

Nedod Dievs, nedod Laime
Meitai mirt vainagā:
Gauži raudi tēvs māmiņa,
Vēl gaužāki jauni puiši.
18 [Kliģenē, Meņģelē, Plāterē (Zaubes, Meņģeles un Plāteres pag. Rg)].

27743.

Nedod, Dievs, neliec, Laime,
Meitai mirt vainagā:
Jauni puiši kapu raka,
Asariņas slaucīdami.
152 [Jērkulē (Krimuldas pag. Rg)].

27744.

Nedod, Dievs, neliec, Laime,
Meitai mirt vaiņagā:
Māmuliņa gauži raud,
Vaiņadziņu cilādama.
1311 [Apē (Vlk)].

1. Vai Dīveņ, vai Laimeņ,
Ka marguom nanūmērt!
Treis gadeņi Laima raud,
Vainudzeņu cyluodama.
434 [Ludzas un Abrenes apr.].

2. Nadūd, Dīveņ, jaunai m'ērt',
Atstuot z'ieļu vainoc'eņu!
Treis dīn'eņis muot'e raud',
Vainoc'eņu cyluodama;
Vainoc'eņu cyluodama,
Munu pyuru dal'ēdama:
Cimdi, z'ečis v'ed'ejam,
Krakli dūbis rac'ējam;
Tam tī zalta gredz'en'eņi,
Kas īlaid'e dūbeit'ē.
4190 [Jāsmuižas pag. D].

- 156 -

27745.

Nedod, Dievs, neliec, Laime,
Meitai mirt vaiņagā:
Pieci, seši tēva dēli
Raudāj' kapa galiņā.
6 [Annas muižā (ķēču pag. Rg)].

1. Nedod Dievs jaunai mirt
Ar to zīļu vainadziņ':
Gauži raud jauni puiši
Manas dobes maliņā.
319 [Neretā (Neretas pag. Jk)].

27746.

Nedod, Dievs, neliec, Laime,
Meitai mirt vaiņagā:
Trīs gadiņus puiši raud,
Visu mūžu māmuliņa.
317 [Lindē (Birzgales pag. Rg)].

27747.

Nedod, Dievs, neliec, Laima,
Meitai mirt vaiņagā;
Trīs gadiņi puiši raud,
Ap kapiņu staigādami.
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

27748.

Nedod, Dievs, neliec, Laime,
Meitai mirt vainagā:
Trīs gadiņi māte raud,
Vainadziņu cilādama;
Pieci gadi puiši raud,
Apkārt kapu staigādami.
326 [Taurkalnē (Taurkalnes pag. B)].

1. Mirt bērnam, mirt vecam,
Jaunai meitai vien nemirt!
Trīs gadiņi māte raud,
Meitas pūru cilādama;
Pieci gadi brāļi raud,
Vaiņadziņu redzēdami;
Seši gadi tautas raud,
Gar kapiņu staigādami.
"Ak tu tautu zeltainīte,
Kad augšām cēlusēs,
Es tev pirktu zīda kleitus
Sudrabiņa tresītēm;
Ak tu tautu zeltainīte,
Kad augšām cēlusēs,
Es tev pirktu vaiņadziņu
Zeltītām lapiņām".
181 [Cīravā (Cīravas pag. Azp)].

2. Nedod Dievs, nedod Laima
Meitai mirt vainagā!
Ik dieniņas māte raud,
Vainadziņu cilādama;
Trīs gadiņi puiši jāja
Apkārt kapu raudādami.
"Ai daiļā mātes meita,
Kaut tu būtu cēlusies,
Es nosviestu tavu kapu
Pa vienai velēnai,
Pa vienai velēnai,
Pa vienai smilktiņai".
88 [Liezerē (Liezeres pag. Md)].

27749.

Neviens koks jā nezied,
Kā zied lazda gavēnī;
Neviens manis tā neraud,
Kā raud mana māmuliņa.
90 [Lodē (Kusas pag. Md)], 92 [Mārcienā (Mārcienas pag. Md)], 111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

27750.

Neviens mani neraudāja,
Nevienam žēl nebija;
Mana veca māmuļīte,
Tā raudāja, tai bij žēl.
181 [Cīravā (Cīravas pag. Azp)].

27751.

Neviens pats neraudāja
Manas vecas māmuļiņas;
Soli, beņķi vien raudāja,
Kur gulēja dienavidu.
69 [Bikserē (Patkules pag. Md)].

27752.

Neviens putnis tā nedzied,
Kā kūkoja dzeguzīte;
Neviens manis tā neraud,
Kā raud sava māmuliņa!
137 [Tirzā (Tirzas pag. Md)], 1411 [Jaunrozē (Jaunrozes pag. Vlk)].

1. Kuŗš putniņis tā dziedāja,
Kā dzied lauku cīrulītis?
Kuŗš pēc manis tā raudāja,
Kā raud mana māmuļiņa?
189 [Kuldīgas Kalnmuižā (pie Kuldīgas)].

27753.

Nomirt bija, sapūt bija,
Vārdiņam še palikt,
Vārdiņam še palikt
Šās istabas kaktiņā.
90 [Lodē (Kusas pag. Md)].

- 157 -

27754.

Nomiruša neraudāju,
Acu savu netērēju;
Kas nomira, tas gulēja, -
Man actiņu vajadzēja.
451 [Viskaļos, Kokneses draudzē (Viskaļu pag. Rg)].

27755.

Nu būs vaļa vaļoties
Lēnejai vedeklai,
Nu bargo māmuliņu
Zem zemēmi palikām.
401 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

27756.

Nu skauģim diena ausa,
Nu skauģim saule lēca,
Redzēj' manu mūža namu
Bez logiem padarām.
188 [(?)].

27757.

Pēdjo reizu man dzeŗams
Šai sētā alutiņš:
Nu nomira mans brālīts,
Nu es vairs neatiešu.
161 [Alšvangā (Alšvangas pag. Azp)].

27758.

Sarūsēja adatiņa,
Sapelēja dzīpariņš;
Villainīšu rakstītāja
Guļ zem zaļas velēniņas.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

27759.

Šai saulē dzīvodami,
Bīstamies viņas saules;
Šī saulīte viesim laba,
Viņa laba mūžiņam.
299 [Mežotnē un Švitenē (Mežotnes un Svitenes pag. B)], 335 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

1. Šai saulē dzīvodams,
Viņu sauli daudzināju;
Šī saulīte ciemoties,
Viņa - mūžu nodzīvot.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

27760.

Šai saulē, šai zemē
Viesiem vien padzīvoju;
Viņa saule, viņa zeme,
Tā visam mūžiņam!
6 [Annas muižā (ķēču pag. Rg)].

27761.

Še ratiņš, še sprēslīte,
Kur palika vērpējiņa?
Vērpējiņa nosagula
Vismūžiņa diendusā.
344 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

1. Še šķietiņš, še nītiņas,
Kur ir paša audējiņa?
Audējiņa aizmiguse
Maigajā miedziņā.
401 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

27762.

Žēli raud māmulīte,
Gar kapiemi ganīdama:
Te gul mani dēli, meitas,
Kur būs man vieglas dienas!
180 [Valtaiķos (Valtaiķu pag. Azp)].

27763.

Šķitu savas māmuliņas
Nepieciest, neaizmirst.
I paciešu, i aizmirsu,
Kad neredzu staigājam.
69 [Bikserē (Patkules pag. Md)].

27764.

Šķitu savu bāleliņu
Doŗu dēt aizgājušu;
Ganīdama nu atradu
Zem zaļo velēniņu.
335 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

27765.

Es cerēju sav' meitiņai
Rīgā kroni šūdināt;
Nu atradu ganīdama
Zaļu mauru apaugam.
195 [Raņķos (Raņķu pag. Kld)].

27766.

Zibsnīj, Dievs, uguntiņu,
Lai silst visa pasaulīte:
Man' māmiņa ģērbusies
Nātanās drēbītēs!
69 [Bikserē (Patkules pag. Md)].

27767.

Silta, jauka ustabiņa,
Bērza malku kurināta;
Vēl būt' silta, vēl būt' jauka,
Kaut māmiņa ustabā!
69 [Bikserē (Patkules pag. Md)].

27768.

Zirdziņš vien, arkliņš vien
Lielajā tīrumā;
Arājiņš atsagula
Visu mūžu dienasvidu.
324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)].

- 158 -

27769.

Zirgs ar arklu vaicājās:
Kur palika arājiņš?
Arājiņš apsagula
Visu mūžu dienvidiņu.
93 [Mēdzžlā (Mēdzžlas pag. Md)].

27770.

Stāv cirvīts, stāv kaplīts
Pie resnā ozoliņa;
Dējējiņis atsagula
Visu mūžu dienavidu.
324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)].

27771.

Tēviņam nomierstot,
Paliek' celu mēriņā.
Velku tēva kažociņu,
Nav manāje augumā;
Sēdu tēva krēsliņā,
Nav man tēva padomiņa.
167 [Kazdangā (Kazdangas pag. Azp)].

27772.

Tēvis raud, māte raud,
Sienā galvas sadūruši,
Zina manu augumiņu
Zem zaļo velēniņu.
335 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

27773.

Tec, pelīte, caur zemīti
Ar to mazu grāmatiņu,
Nes manai māmiņai
Simtu labu vakariņu!
6 [Annas muižā (ķēču pag. Rg)].

27774.

Trīs dieniņas saraudāj'
Tēva kapa maliņā:
Tei gul mani dārgi svārk',
Tei dižie sudrabiņ'.
213 [Zlēkās (Zlēku pag. Vp)].

27775.

Trīs kalniņi noziedēja
Sarkanā ābolā;
Trīs māsiņas noraudāja
Viena īsta bāleliņa.
299 [Mežotnē un Švitenē (Mežotnes un Svitenes pag. B)].

27776.

Trīs tautieši gauži raud
Manā kapa galiņā;
Visi teic vienus vārdus:
Tā būt' mana līgaviņa!
207 [Dundagā (Dundagas pag. Vp)].

27777.

Trūvējiet, vedekliņas,
Māte smilkšu kalniņā;
Saveriet mellas bantes
Baltajās micītēs.
311 [Dzērvē, Susējā, Dignājā (Saukas Jk, Susējas Il, Dignājas Jk pag.)].

27778.

četri kokti ustobā,
Navā munys muomul'eņis;
Kuru koktu daīdama,
Slauku gaudys asareņis.
427 [Varakļānu pag. Rz].

27779.

četri kakti istabā,
Visi četri tukši bija;
Neva manas māmuliņas
Nevienā kaktiņā.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

27780.

Vakar dzēru bērītēi,
Šodien bēŗu paģirās;
Vakar bija baltas kannas,
Šorīt raibas norakstītas.
161 [Alšvangā (Alšvangas pag. Azp)].

27781.

Veļa māte Veļa māte
Kaŗa darbus pastrādāja:
Citam ņēma mīļu draugu,
Citam mīļu māmuliņu.
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

27782.

Veļu mātes kārtiņa
Līcin līka,
Līziņas rotiņas
Kaltējot.
Tur bija sagšiņas,
Tur paladziņi,
Tur bija zeķītes,
Tur cimdiņi.
311 [Dzērvē, Susējā, Dignājā (Saukas Jk, Susējas Il, Dignājas Jk pag.)].

1. Kapu kalna kārkliņi
Līcin līka,
Mūsu tēva rotiņu
Kaltējot.
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)].

- 159 -

27783.

Visi kļavi, ozoliņi
Mežasarga bāleliņi;
Kad nomira mežasargs,
Meža koki noraudāja.
331 [Augškurzemē (Il)].

27784.

Visi koki līdumā,
Ozoliņa vien nebija;
Visi radi istabā,
Mūs' brālīša vien nebija.
324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)].

1. Visi koki līdumā,
Ābelītes vien nebija;
Visi radi istabā,
Māmuliņas vien nebija.
109 [Vestienā (Vestienas pag. Md)].

27785.

Visi ļaudis istabā,
Man' māmiņa vien nebija;
Man' māmiņa atsagula
Visu mūžu dienavidu.
324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)].

27786.

Visi mani bāleliņi
Dievam sērst aizgājuši,
Mani vienu atstājuši
Šā saulē vārgojam.
319 [Neretā (Neretas pag. Jk)].

27787.

Visi mani brāleliņi
Guļ zem zaļas velēniņas,
Ne tie ara, ne ecēja,
Ne baroja kumeliņu.
325 [Secē (Seces pag. Jk)].

27788.

Visi mani bāleliņi
Pie Dieviņa aizgājuši,
Mani vienu pametuši,
Alutiņa dzērējiņu.
226 [Kandavā (Tl)].

27789.

Visi žogu posmi raud,
Tēviņam nomirstot.
Neraudat, žogu posmi,
Vēl atlika māmuļīte!
143 [Bārtā (Bārtas pag. Lp)].

1. Visi sētas posmi raud
Pēc tā veca cilvēciņa.
Neraudat, sētas posmi,
Dzīvos dēli, jaunavītes!
161 [Alšvangā (Alšvangas pag. Azp)].

27790.

Visi sētas posmi raud
Pēc tās vecas saimenieces.
Vedīs jaunu, nebūs tāda,
Nebūs tāda kopējiņa.
190 [Kuldīā].

27791.

Visu nakti tā māmiņa
Ap logiem klausījās,
Vai tie ēda, vai tie dzēra,
Vai māmiņu daudzināja.
109 [Vestienā (Vestienas pag. Md)].

27792.

Es nevaru māsas dēļ
Gardu miegu nogulēt:
Līdz actiņas vien saliku,
Māsa nāce modināt.
224 [Kabilē (Kld)].

27793.

Gana labi visu ceļu
Tecēj' manis kumelīnis;
Kad ierauga bēŗu namu,
Tek galvīnu grozīdams.
144 [Gaviezē (Gaviezes pag. Lp)].

27794.

Kad tie plauktu sētas mieti,
Kad zaļotu akmentiņi,
Tad es ietu no kapsētas
Sav' bērniņu apraudzīt.
309 [Biržos (Biržu pag. Jk)].

27795.

Kam, Jānīt, zirgu sēji
Mana krusta galiņā?
No šās dienas par trīs dienas
Gulēs' smilšu kalniņā!
69 [Bikserē (Patkules pag. Md)].

27796.

Ko tu nāci, neraženis,
Raženaju pulciņā?
Tavas acis nevārtītas,
Tavi kauli nestaipīti.
152 [Raibeniekos (Durbes pag. Lp)].

1. Kā gāji nelūgts
Lūgtā vietā?
Ni acs vārtīta,
Ni dzīslas staipītas.
3301 [Pilskalnē (Pilskalnes pag. Il)].

- 160 -

2. Kā tu nāci, nemocīts,
Moku ļaužu zemītē?
Ne tev kauli izlauzīti,
Ne dzīsliņas izstaipītas.
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

3. Ko tu guli, nestaipīts,
Staipīto vietiņā?
Gan mēs tevi staipīsim
Par deviņas vasariņas!
370 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

27797.

Ko tie kraukļi kraucināja,
Ko žagatas žadzināja?
Man' māsiņa nomiruse
Tāļajās tautiņās.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

27798.

Lietiņš lija saulītē:
Velēnieši kāzas dzēra.
Mans bāliņš jauns nomira,
Veļās ņēma līgaviņu.
69 [Bikserē (Patkules pag. Md)].

1. Ar saulīti lietus lija:
Saules meitas kāzas dzēra.
Mans bāliņš jauns nomira,
Tam paņēma līgaviņu.
289 [Bruknā (Bruknas pag. B)].

2. Lietiņš lija saulītē:
Veļa māte kāzas dzeŗ.
Man nomira jauns bāliņš,
Tam ved jaunu līgaviņu.
20 [Krapē (Krapas pag. Rg)].

27799.

Lietiņš lij, saule spīd:
Veļa māte kāzas dzēra.
Veļu bērni dancodami
Dzelzes kurpes noplēsuši.
322 [Saukā (Saukas pag. Jk)].

27800.

Lietus lija saulītē:
Velēnieši kāzas dzēra.
Ja es būtu tās kāzās,
Man sadegtu lindraciņi.
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

27801.

Mijami bērēs,
Bērēs jāmij!
Ko mēs bērēs samijam,
To mūžam nesājam.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

27802.

Neaugat, sīki dadži,
Kapu kalna maliņāi,
Ķerās manas villainītes,
Asarām piemierkušas.
196 [Rendā (Rendas pag. Kld)].

27803.

Nu, radiņi, pāriedami
Eglei zarus aplauziet!
Ja eglei zari augs,
Tad radiņi kopā ies.
344 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

27804.

Tis brāliņš ogas lasa
Augsta kalna galiņā;
Daskrējuse Veļamāte,
Nojem cauņa cepurīti.
324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)].

27805.

Tīši paša nogulosi
Baltā koka skapītī;
Man' par tiesu paturēja,
Noved' smilšu kalniņā.
309 [Biržos (Biržu pag. Jk)].

27806.

Trūdat, visi jauni puiši,
Meita mira vaiņagā;
Paklājat mellu deķi
Pa kumeļa kājiņām!
184 [Dūrē (Vārmes pag. Kld)].

27807.

Trūvējiet nu, bērniņi,
Tētiņš Dieva zemītē;
Paklājiet melnus deķus
Zem kumeļa kājiņām!
324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)].

49566.

Ai daiļā mātes meit(a),
Kaut nebūtu nomirus(i)!
Būtu augšām cēlusies,
Būtu mana līgaviņ(a).
119 [Gaujienas Vlk].

- 161 -

49567.

Ai nāvīt, ai nāvīt,
Nenāc vairs mūsmājā!
Viens pats mums bāleliņš,
Tas pats maizes arājiņš.
87 [Drabešu (Drabužu) C].

49568.

Ai nāvīt, ai nāvīt,
Tavu dižu varenumu:
Tu paņēmi ciema puišus,
Paliek meitas raudādamas.
87 [Drabešu (Drabužu) C].

49569.

Ai vējiņ, kam nolauzi
Ziedu pilnu ābelīti?
Ai Dieviņ, kam paņēmi
Tik diženu zeltenīti?
230 [Liezeres Md].

49570.

Ak tu manu muļķa prātu,
Jauns apņēmu līgaviņu;
Ne gadiņu nedzīvoju,
Nomirst mana līgaviņa!
417 [Struteles Tk].

49571.

Ap pus daņča nadaguoju,
Apmierst muna ļaudaveņa.
50 [Bērzgales (Kuļņēvas-Labvāržu) Rz].

49572.

Oruojeņa muotja raud,
Oruojeņa mjaita raud;
Nadzierd vaira oruojeņa
Šai zemēji gaulojūt.
326 [Preiļu D].

49573.

Atsagula muns tēteits
Vysa myuža dīndusī,
Patim lyka zyrgu jyugt.
466 [Vārkavas D].

49574.

Bērni vēkša vakarā,
Māmuļiņu gaidīdam';
Māmuļiņu aizveduši
Baltā smilšu kalniņā.
560 [Rīga ].

49575.

Bērzam serde sapuvusi,
Tāsis vien palikušas.
Nomirt man, sapūt man,
Vārdiņam še palikt.
605 [Skolas].

49576.

Brauc, bruolīt, lauluotūs,
Aizbrauc smilšu kalniņā.
182 [Kaunatas Rz].

49577.

Dedzin', māte, gaišu sveci,
Vēl es nākšu atpakaļ;
Vēl es nākšu apraudzīt,
Vai būs mani gaidījuši,
Gaišu sveci dedzināj'ši.
200 [Kuldīgas Kld].

49578.

Druvā iemu, druvā teku,
Druvā mūžu ritināju,
No druviņas ielīgoju
Paradīzes dārziņā.
87 [Drabešu (Drabužu) C].

1. Druvā dzimu, druvā augu,
Druvā mūžu nostaigāju;
No druviņas iesagāju
Paradīzes dārziņā.
87 [Drabešu (Drabužu) C].

49579.

Dūd, Dīviņ, maņ nūmiert,
Kod nūmyra tāvs ar muoti:
Tāvs nūmyra gavēnī,
Muomuliņa vosorā.
579 [Viļāni Rz apr.].

49580.

Dziedādama lakstīgala
Pina rožu vaiņadziņu;
Dziedādama man' māsiņa
Azaijā(?) baltu kalnu.
141 [Ivandes Kld].

49581.

Ei māršiņ(?), kavējiņ,
Kam nokāvi man' bāliņ(u)?
Kam nokāvi bāleliņu,
Mīļu mārdu devējiņu?
373 [Sarkaņu Md].

49582.

Es aizsviedu Dieviņam
Ar cepuri nama durvis,
Kam Dieviņis man paņēma
Cepurītes valkātāju.
141 [Ivandes Kld].

- 162 -

49583.

Gana grūti, tev māsiņ,
Pirmo nakti pārgulēt:
Gana biji ieradusi
Ik vakaru vietu klāt.
Kā bij tevim nogulēt
Vienas reizes taisījumu?
436 [Tirzas (Tirzas-Pils) Md].

49584.

Grūši pūta līgaviņa
Priežu sila maliņā.
Kā gan grūši nepūtīs -
Bāliņš dus smiltainē?
87 [Drabešu (Drabužu) C].

49585.

Izkaptiņa, grābeklītis,
Kur likāt pļāvējiņu?
Pļāvējiņš atgulās
Visu mūžu dienavidu.
449 [Ungurmuižas D].

49586.

Kam, Dieviņ, to darīji,
Mani jaunu paņemdams?
Gauži raud bālenīši,
Gauži gauži māmuliņ'.
87 [Drabešu (Drabužu) C].

49587.

Kam, Dieviņi, man atņēmi
Mīlenemu bāleniņu?
Kas ar manu pūru ies,
Kas ar mani parunās?
74 [Cīravas Azp].

49588.

Kam šie oši, kam šie kļavi,
Kam šie resni ozoliņi?
Tā brālīša oši, kļavi,
Ko šodien glabājam.
378 [Seces Jk].

49589.

Kamdēļ agri nobālēja
Liepu lapas kalniņā?
Kamdēļ jauna man' māsiņa
Trūdēj' smilkšu kalniņā?
374 [Sātiņu Kld].

49590.

Kapsētai treji vārti,
Visi treji aiznagloti.
306 [Patkules Md].

49591.

Kas kait man negulēt
Baltā smilkšu kalniņā?
Gaŗām gāja raibas teles,
Gaŗām gani dziedādami.
74 [Cīravas Azp].

49592.

Kas tik jauki gavilēja
Kapu kalna galiņā?
Mūsu tētiņš gavilēja,
Kumeliņus ganīdams.
6 [Aiviekstes D].

49593.

Kaut būt' es ar tur gulējis,
Kur guļ mana līgaviņa:
Vienā zārkā, vienā kreklā,
Vienā zīžu paladziņā.
15 [Alūksnes Vlk].

49594.

Kāda prieka tev, māmī,
Nav tev daiļas gājējīnas;
Gājējīna smiltīnās
Jau devītu vasarīnu.
192 [Kosas C].

49595.

Kliedzet, gani, brēcet, gani,
Man nomira līgaviņa.
Pats es vaira nevarēju
Aiz lielām žēlabām.
15 [Alūksnes Vlk].

49596.

Kur jūs skriesiet, melni kraukļi,
Pašā Jāņu vakarā?
Nest Dievam bēdu vēsti:
Māmuliņa nomirusi.
405 [Smiltenes Vlk].

49597.

Lai aizauga tas celiņis,
Kur aizveda mūs' brālīti,
Lai māsiņas neraudāja,
Par brālīti domādamas.
183 [Kazdnagas Azp].

49598.

Lai balsīte tālu skan
Svēta rīta klusumā;
Lai dzird bāliņš, arājiņš,
Smilšu kalnā gulēdams.
241 [Lubānas Md].

- 163 -

49599.

Leika prīde, leika egle,
Tās es redzēju ganeidama;
Myra tāvs, muomuliņa,
Tūs myužami naredzēju.
389 [Silajāņu Rz].

49600.

Lietus lij, saule spīd,
Veļu māte kāzas dzeŗ;
Veļu māte kāzas dzeŗ
Pastarīša dēliņam.
259 [Mazzalves (Ērberģes) Jk].

49601.

Lyudz, muosiņ, šūvokor,
Kab Dīvs dūtu lelu vēji,
Kopu smilti roznosuotu,
Groba vuoku atdarītu,
Ar māmiņu parunuotu.
182 [Kaunatas Rz].

49602.

Man brāliņis piesacīja
Šonakt miega negulēt,
Alu man trinķināt,
Vālka [Vaska?] sveces dedzināt.
604 [Dažādi iesūtītāji].

49603.

Man māmiņa piesacīja:
Šonakt guni neapdzēs,
Lai celiņis gaiši spīd,
Pie Dieviņa pieejot.
198 [Krustpils D].

49604.

Mana paša mīļākā
Guļ uz mūŗa raudādama;
Krīt no mūŗa, sasišas,
Ieiet zemes dibenā.
75 [Cirgaļu (Aumeisteru) Vlk].

49605.

Māmiņ, māmiņ, māmulīt,
Žēlo savu asariņu;
Žēlo savu asariņu
Mazajam brālīšam.
351 [Rozēnu Vlm].

49606.

Māte māte, mīļa māte,
Ne tu man īsta māte;
Zemīt' man īsta māte,
Tur kauliņus guldināj'.
605 [Skolas].

49607.

Māte raud, brālīts raud
Visa mūža auklējum';
Pērn aizveda tautiņās,
Šogad gulda kalniņā.
301 [Palsmaņa Vlk].

49608.

Meitas ēda klētiņā,
Puiši dzēra pirtiņā;
Meitas ēda speķa desas,
Suņi rēja mēnesnīcu;
Puiši dzēra pirtiņā
Veca tēva bēŗu nakti.
115 [Galgauskas Md].

49609.

Meitiņ, sūti māmiņaji
Dižen' labu vakariņ'!
Pa kājiņu aunumiņ',
Par gultiņas taisījumu.
200 [Kuldīgas Kld].

49610.

Minamas, slēpjamas
Māsiņas [Māmiņas] pēdas,
Lai apauga tas celiņis
Ar baltaju āboliņu.
Es vairs sērsti te nanākšu,
Te vairs ceļa neturēšu.
126 [Grobiņas Lp].

49611.

Nāv līd caur zemit,
Mans rads raudam,
Es palik vien pat
Kā eglit nodzenet.
445 [Ugāles Vp].

49612.

Naatrodu pyuriņā
Vīna skaista gabaliņa.
Pyureņš boltu vylnuoneišu -
Kur tei poša nesējiņa?
Nesējiņa paguļus(e)
Zam zaļūs veļēniņu.
466 [Vārkavas D].

49613.

Neaugāt, sīki dadži,
Mana kapa maliņā.
Ķeŗas manas villainītes
Pie pogaļu asumiem.
13 [Alojas (Ungurpils) Vlm].

- 164 -

49614.

Neraudi, māmuliņa,
Žēlo savu asariņu!
Tavs dēliņš apsagula
Viņā kalna galiņā.
351 [Rozēnu Vlm].

49615.

Nerādies, man' māsiņa,
Ne murgos, sapiņos;
Es tev ceļu pilnu galdu,
Pilnu viesu aicināj'.
99 [Dzelzavas Md].

49616.

Nominu, nodeju
Tētiņa pēdiņas,
Lai manas kājiņas
Nesāpēja.
166 [Kalsnavas Md].

49617.

Nu vaļa milanam,
Nu vaļa dzelžam,
Nu mēs rūcīti
Pie vietas likām.
241 [Lubānas Md].

49618.

Nyule vīn es dūmuoju,
Kū augšuok augstinuotīs;
Nūslēdza munu sirsniņu
Ar zaļom valānom.
389 [Silajāņu Rz].

49619.

Nūsazvīdza kumeliņi,
Smilkšu kolnu acādami;
Sasakova buoleleņi,
Vīnu skrūzi lukšeidami.
247 [Makašānu Rz].

49620.

Paldīs Mēra muomiņai,
Ka atguoja šai zemē.
Kas staigava veizeitēs,
Tī palika zuobakūti.
24 [Asares Il].

49621.

Pašam labam kociņam
Dievs lapiņu neiedeva;
Pašam labam bērniņam
Dievs dzīvot neatļāva.
3 [Adulienas Md].

49622.

Pazaruodi, tu saulīt,
Kod pa mokūņim tacādama;
Pazaruodi, tu māmiņ,
Kod naksniņu sapinā.
35 [Baltinavas Abr].

49623.

Pēc māsiņas meitas raud,
Kā pēc savas māmuliņas:
Tā bij dziesmu sācējiņa,
Tā piemēra(?) devējiņa.
351 [Rozēnu Vlm].

49624.

Pinu veizis, veju auklis,
Ļaudaviņu carādams;
Dīvam (muna) ļaudaviņa,
Man veizīšu pinumiņš.
466 [Vārkavas D].

49625.

Pros', muosiņ, tuo putniņa,
Kur aizskrīn kopu zemē,
Lai atnas bāslaviņas
Koč spārniņu galiņā.
228 [Liepnas (Lipnas) Abr].

49626.

Projām projām,
Visi bērinieki,
Lai tik dzīvo
Paši saiminieki.
115 [Galgauskas Md].

49627.

Puišam laba dzīvošana,
Puišam laba nomiršana;
Kā oliņa ievēlās
Sava kapa dibenā.
236 [Līvānu D].

49628.

Ratenīt ratenīt,
Kur tu liki sprēdājiņ'?
Sprēdājiņa atsagula
Visu mūžu dienasvidu.
72 [Cesvaines Md].

49629.

Te ir šķiets, te ir nīte,
Kur palika audējiņ'?
Audējiņa apsagula
Visu mūžu dienavid'.
211 [Ļaudonas Md].

- 165 -

49630.

Vaicā arklis, ecēžiņa,
Kur palika arājiņš?
Arājiņš ielīgoja
Baltā smilkšu kalniņā.
497 [Vīpes (Mežmuižas) D].

49631.

Ratenīti ratenīti,
Kur nu tava sprēdājiņa?
Sprēdājiņa smilšu kallos,
Smilšu kollus puranā.
99 [Dzelzavas Md].

49632.

Sen dzirdēju, nu redzēju
Vaidu zemes ozolīnu:
Dzelža saknes, vaŗa zari,
Sudrabīna lapīnām.
94 [Dunikas Lp].

49633.

Šo naksniņu negulēšu,
Nedzēsīšu uguntiņu;
Nāks Trīnītes dvēselīte
Kaulu vietu apmeklēt.
188 [Klosteres (Klosteres-Aizputes) Azp].

1. Šo naksniņu negulēšu,
Nedzēsīšu uguntiņu;
Nāks (man) māsas dvēselīte
Pie lodziņa raudzīties.
188 [Klosteres (Klosteres-Aizputes) Azp].

49634.

Tautu dēls saderēja
Visu mūžu nodzīvot;
Vēl nebija pusmūžiņš,
Jau ielika kalniņā.
211 [Ļaudonas Md].

49635.

To celiņu darbos gāju,
To aizgāju smilktienai.
15 [Alūksnes Vlk].

49636.

Trūdat, visas jaunas meitas,
Nu nomira jaunais puisis;
Sienat visas mellas drānas,
Mellus zīda priekšautīnus.
126 [Grobiņas Lp].

49637.

Vakar māte maizi cepa
Trijkārtnīšu krāsniņā;
Šodien guļ dienavidu
Velanderu siliņā.
211 [Ļaudonas Md].

49638.

Vakar šāvu, šodien krita
Raiba sila žagatiņa;
Pērn paņēmu, šogad mira
Mana daiļa līgaviņa.
51 [Bērzpils (Domopoles) Abr].

49639.

Viltenīce Veļu māte
Dažu labu pievīluse.
Sakās sērstu aicināt,
Nelaiž vaira atpakaļ.
99 [Dzelzavas Md].

49640.

Vysus kungus cīš mīlovu,
Bazneickungus vēl vairuok:
Kas maņ lelu salauluoja,
Nūmyrušu paglobuoja.
236 [Līvānu D].

49641.

Vieta vieta, maize maize,
Kur māmiņa man' iedeva;
Vēl būt' vieta, vēl būt' maize,
Kaut ilgāki dzīvojusi.
48 [Bērzaunes Md].

49642.

Žēli raud māmuliņa,
Apakš zemes gulēdama:
Kā tā žēli neraudās,
Ka vairs mūs neredzēja?
443 [Turlavas Kld].

Satura rādītājs |Skati visu grāmatu