SākumlapaIevadsSatursLapasMeklētSaites
Satura rādītājs |Skati visu grāmatu

17. Bērinieki atgriežas no kapiem bēŗu namā

27642.

Atnāk, māte, tavi bērni,
Bet tie visi neatnāk:
Vienu tur pametām
Baltā smilšu kalniņā.
224 [Kabilē (Kld)].

- 147 -

27643.

Attek brāļa kumeliņi,
Kā lācīši sprauslādami,
Man' atstāja smiltiņās
Smilšu kalnu purenāt.
30 [Ozolu muižā, Suntažu draudzē].

27644.

Dziedat skaisti, vedējiņi,
No kapsētas pārbraukdami;
Ne vairs mani vedīsat,
Ne par mani dziedāsat.
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

27645.

Kā gaidīja māmuliņa,
Aiz vārtiem stāvēdama?
Gaida savas malējiņas
No kapsētas atnākot.
90 [Lodē (Kusas pag. Md)].

27646.

Ko, ļautiņi, atvedāt,
To meitiņu aizveduši?
- Priežu zariņ' atvedām
Kamaniņu galiņā.
324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)].

27647.

Ko mēs laba pārnesām,
No kapiemi pāriedami?
Simtu labu vakariņu,
Pilnu sauju asariņu.
174 [Rudbāržos (Rudbāržu pag. Azp)].

27648.

Ko mēs laba pārnesām,
No kapiem pāriedami?
Pillas kurpes baltu smilšu,
Pillu sauju asariņu.
161 [Alšvangā (Alšvangas pag. Azp)].

1. Kapu ļaudis, kapu ļaudis,
Ko jūs laba pārnesāt?
- Pillas korpes baltu smilktu,
Pillas acis asariņu.
195 [Raņķos (Raņķu pag. Kld)].

27649.

Kur bijāt, bāleliņi,
Smiltaiņām kājiņām?
- Mēs māsiņu vadījām
Baltā smilšu kalniņā.
185 [Lielezerē (Ezeres pag. Kld)].

27650.

Kur bijāt(i), jūs brālīši,
Smiltainām kājiņām?
- Bijām smilšu kalniņā,
Sav' māmiņu glabājām.
102 [Saikavā (Saikavas pag. Md)].

27651.

Kur, bāliņi, jūs bijāt
Smiltaiņām kājiņām?
- Mēs bijām māsiņai
Mūža māju darināt.
36 [Rikterē (Sidgundas pag. Rg)].

27652.

Kur, ļautiņi, jūs bijāt
Smiltainām kājiņām?
- Mēs bijām smiltienā
Smilšu kalnu purināt.
109 [Vestienā (Vestienas pag. Md)].

27653.

Kur, ļautiņi, jūs bijāti
Smiltaināmi kājiņām?
- Mēs to jūsu ienaidnieku
Ar smiltīm apbērām.
281 [Nītaures, Siguldas un Cēsu apvidū (Rg, C)], 190 [Kuldīā].

27654.

Kur, ļautiņi, jūs bijāt
Smilšaināmi kājiņām?
Vai jūs otra augumiņu
Smiltiņāmi apbērāt?
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)], 69 [Bikserē (Patkules pag. Md)], 75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)], 1181 [Dūres pagastā (Vlk)], 120 [Gaujienā (Gaujienas pag. Vlk)].

27655.

Lai aizauga tas celiņš
Ar zaļo dāboliņu,
Nu es savu mīļu tēvu
Kapsētāi pavadīju.
401 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

1. Lai apauga tas celiņis
Sīkajām eglītēm,
Kur māsiņu vadījām
Baltā smilšu kalniņā.
197 [Sātiņos (Sātiņu pag. Kld)].

27656.

Māte sūta bērniņiem
Dižu labu vakariņu,
Atraduse kalniņā
Dižu labu dzīvošanu.
200 [Skrundā (Skrundas pag. Kld)].

- 148 -

27657.

Mirstiet, jauni, mirstiet, veci,
Gana vietas kapsētā!
Es ieliku sav' māmiņu
Kapsētiņas vidiņā.
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

27658.

Nij tūškā(?) aizbraucām,
Nij tūškā atbraucām:
Mēs māsiņu aizvedām,
Paeglīti atvedām!
86 [Ļaudonā (Ļaudonas pag. Md)].

27659.

Negaid' vis, tu māmiņa,
Sav' meitiņu atvedam!
Eglīt' vien i atvežu
Sīkajām skujiņām.
69 [Bikserē (Patkules pag. Md)].

27660.

Nemirstiet, nemirstiet,
Nava vietas kapsētā!
Es ieliku sav' māsiņu [bāliņu]
Pašā slitas maliņā.
69 [Bikserē (Patkules pag. Md)], 85 [Lazdonā (Lazdonas pag. Md)], 98 [Praulienā (Praulienas pag. Md)].

1. Nemirstat(i), jūs ļautiņi,
Nav vairs rūmes kalniņā!
Mēs māsiņu aprakām
Pašā kalna galiņā.
180 [Valtaiķos (Valtaiķu pag. Azp)].

2. Nemirstiet, nemirstiet,
Nava rūmes kapsētā!
Es apraku sav' māmiņu
Pašā vārtu paslieksnē.
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

3. Nemirstiet, nemirstiet,
Neva vietas kapsētā!
Jau mēs savu tēvamāsu
Ārpus vārtu apbērām.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

4. (=Uz jauniem:) Nemirstiet, nemirstiet,
Nava rūmes kapsētā!
(=Uz veciem:) Mirstiet, mirstiet,
Diezgan rūmes kapsētā!
97 [Vecpiebalgā (Vecpiebalgas pag. C)].

27661.

Nu es jāju, vairs nejāšu
Tai māsai panākstos;
Lai apauga tas celiņš
Sīkajiem krūmiņiem!
224 [Kabilē (Kld)].

27662.

Pārnāk lieli, pārnāk mazi,
Mūs' māsiņa nepārnāca;
Mūs' māsiņa, tā palika
Baltā smilšu kalniņā,
Baltā smilšu kalniņā
Apakš zaļa velēniņa.
202 [Striķos un Saldū (Zvārdes un Saldus pag. Kld)].

27663.

Sagaidej' bruol'el'eņa,
Goni tuol' nūguojuš';
Tuo navar sagaidēt,
Kur zam zaļ' vel'eneņ'.
415 [Daugavpils, Rēzeknes un Ludzas apr.].

27664.

Zirgs zirgam vaicājās:
Kur palika vedamais?
Vedamo pametām
Baltu smilkšu kalniņā!
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

27665.

Sirmi, bēri kumeliņi
Aizved' mani smiltiņās;
Sirmi, bēri attecēja,
Man' atstāja smiltiņās.
121 [Gulbenē (Md)].

27666.

Tek māmiņa vārtu vērt,
Šķit' dēliņu atvedot;
Ozoliņu vien atveda
Kamaniņu galiņā.
324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)].

1. Tā māmiņa priecājās,
Šķit' dēliņu pārvedam.
Kupl' eglīti vien atveda
Zirga loka galiņā.
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

27667.

Tek māmiņa vārtu vērt,
Šķiet meitiņu pārbraucam;
Mēs meitiņu pametām
Baltā smilšu kalniņā.
226 [Kandavā (Tl)].

27668.

Cērt, bāliņ, bērza malku,
Kuren' siltu ustabiņu:
Sanāks bēŗu vedējiņi
Izmirkuši, nosaluši.
69 [Bikserē (Patkules pag. Md)].

- 149 -

49548.

Ar Dieviņu sanācām,
Ar Dieviņu aiziesim,
Ar Dieviņu lai palika
Šī kristītā kapu vieta.
607 [Iguanija].

49549.

Bāleliņi gauži raud
Sētiņā pārnākuši,
To celiņu vien atradu,
Kur māsiņa stagājus'.
605 [Skolas].

49550.

Div brālīši, div māsiņas,
Kā tie četri strada bērni.
Nemierstate jūs, brālīši,
Nav vai rūmes kalniņā:
Es aperaku sav' māsiņu
Pašā kapa maliņā.
200 [Kuldīgas Kld].

49551.

Namierstit, namierstit,
Kopūs vītas vairs navaid!
Mums īdeve egles zorus,
Ar kū pērt, lai namierstūt.
236 [Līvānu D].

49552.

Nemirstiet, nemirstiet,
Nav vairs rūmes kapsētā!
Visi kapi pieguluši
Manu baltu bāleliņ'.
132 [Ikšķiles Rg].

49553.

Dzīdit skaisti, vedējeņi,
Nu kopsātas puorbraukuši!
Ni vairs mani vest [vedīsit?],
Ni par mani dzīduosit.
348 [Rēznas (Rozenmuižas) Rz].

49554.

Es aizslēdzu dzelzu vārtus
Deviņām atslēgām,
Lai nenāk māmuliņa
Uz bērniem ciemoties.
211 [Ļaudonas Md].

49555.

Jānis sūta māmiņei
Dižus, labus vakariņ's,
Lai tā gauži neraudāj',
Viņam viegla gulēšen'.
160 [Jūŗkalnes (Pilsbergas) Azp], 452 [Užavas (Zīras) Vp].

49556.

Ko, ļautiņi, atvedāt,
Smilšu kalnu atbraukuši?
Zaļu eglīt' atvedām
Bāleniņa vietiņā.
306 [Patkules Md].

49557.

Ko, māmiņ, tu gaidīji,
Pie vārtiem stāvēdama?
Vai gaidīji sav' tētiņa
Atpakaļ atvedam?
322 [Praulienas Md].

49558.

Kur bijāt jūs, ļautiņi,
Smilkšainām kājiņām?
Apbērām to māmiņu,
Ar ko mīļi dzīvojām.
224 [Lielvārdes Rg].

49559.

Kur, ļautiņi, jūs bijāt,
Smiltainām kājiņām?
Mēs bijām tai zemītē,
Kur mūžam neatnāk.
146 [Jaungulbenes Md].

49560.

Kur, ļautiņi, jūs bijāt,
Smiltaiņām kājiņām?
Novedām mūs' māsiņu
Mīļas Māŗas kalniņā.
374 [Sātiņu Kld].

49561.

Nu, radiņi, pāriedami
Eglēm zarus aplaužiet,
Lai tā mana dvēselīte
Neiet jūsu sētiņā.
273 [Mores Rg].

49562.

Pārnāks draugi, pārnāks bērni,
Es mājās nepārnākšu;
Es palikšu kapsētā,
Baltā smilšu kalniņā.
398 [Skrundas Kld].

49563.

Sirmi, bēri attecēja,
Aizved mani smiltainē;
Atstāj mani smiltainē
Smilšu kalnus rušināt.
115 [Galgauskas Md].

- 150 -

49564.

Tek māmiņa vārtu vērti,
Gaid' bērniņa pārvedam;
Mēs būt' gan pārveduši,
Veļa bērni paturēj';
Veļa bērni paturēj'
Par vārtiņu vērējiņ'.
112 [Ezeres Kld].

49565.

Zirgs no zirga jautājās:
Kur palika braucējiņš?
Braucējiņš apgulās
Smilkšainā kalniņā.
6 [Aiviekstes D].

Satura rādītājs |Skati visu grāmatu