SākumlapaIevadsSatursLapasMeklētSaites
Satura rādītājs |Skati visu grāmatu

10. Kaps un apbedīšana

27545.

Vai Dieviņ, drīz pazuda
Mans skaistais augumiņš,
Kā saulīte ielīgoja
Melnajāi tūcītī.
113 [Alūksnē].

27546.

Ale, manu mūža namu
Bez bāliņa padarēj'.
Nākat, mani bāleliņi,
Pakšu galus līdzināt!
212 [Sarkanmuižā (Sarkanmuižas pag. Vp)].

27547.

Ai tu manu mūža namu,
Ne tam duru, ne tam logu!
Ne tam duru virināt,
Ne lodziņa raudzīties.
224 [Kabilē (Kld)].

27548.

Ailu manu mūža namu,
Vienu dienu padarāmu;
Nevajaga salmu jumta,
Ne ozola pamatiņa.
158 [Nīcā Tosmarē uc. (Lp)].

1. Es savai māsiņai
Zaļa maura jumtu jumu;
Nevajaga glāza loga,
Ne ozola pamatiņa.
185 [Lielezerē (Ezeres pag. Kld)].

27549.

Ai zemīt, ai zemīt,
Ko ar mani ķīvējies?
Jau es aru, jau ecēju,
Vēl grib' mana augumiņa.
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)].

1. Dzeltainie smilšu kalni,
Ko ar mani spēlējiet?
Jau es aŗu, jau ecēju,
Vēl paslēpa augumiņu.
335 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

27550.

Ai zemīt, rūdaliņ,
Tu ar mani ienaidā;
Naudu devu, tās neņēmi,
Gribēj' manu augumiņu.
344 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

27551.

Vai zemīte, trūdaliņa,
Tu trūdini dažu labu,
Tu trūdini kokam saknes,
Dažu mātes lolojumu.
224 [Kabilē (Kld)], 97 [Vecpiebalgā (Vecpiebalgas pag. C)], 161 [Alšvangā (Alšvangas pag. Azp)], 181 [Cīravā (Cīravas pag. Azp)].

1. Ai zemīte, trūdulīte,
Tu trūdēji dažu labu,
Tu trūdēji tēvu māti,
Trūdēs' manu augumiņu.
324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)].

27552.

Ai vējiņ, kam nolauzi
Rakstīto ozoliņu!
Ai zemīt, kam paslēpi
Mīlamo bāleliņu!
6 [Annas muižā (ķēču pag. Rg)], 68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)].

27553.

Aizaslēdza zemes vārti
Neslēdzami, neveŗami.
Kas bij labi slēdzējiņi,
Tie atslēdza bez atslēgas(?).
106 [Viesienā (Viesienas pag. Md)].

- 136 -

27554.

Aizavēra zemes vārti,
Aizkrīt zemes atslēdziņa;
Gulēt man zem zemītes,
Kamēr saule debesīs.
324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)].

1. Ieslēdz mani apakš zemes,
Pazūd zemes atslēdziņa;
Gulēt man apakš zemes
Līdz jaunai dieniņai.
195 [Raņķos (Raņķu pag. Kld)], 335 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

27555.

Balta koka namu daru,
Zaļa maura jumtu jumju;
Mūžam durvju neatvēru,
Saulei acu nerādīju.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

27556.

Būt' zinājsi to kalniņu,
Kur gulēšu nomirusi,
Es apsistu to kalniņu
Ar ozola dēlītēm!
143 [Bārtā (Bārtas pag. Lp)].

275561.

Dod, Dieviņ, man zemīti,
Neba man daudz vajaga:
Vienu asi gaŗumā,
Olektīti platumā.
1611 [Basos (Basu pag. Azp)].

27557.

Dziedot dzimu, dziedot augu,
Dziedot mūžu nodzīvoju,
Dziedot mani ievadīja
Paradīzes dārziņā.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)], 1411 [Jaunrozē (Jaunrozes pag. Vlk)].

27558.

Dzīvodama nevarēju
Smilkšu nest kājiņām;
Kā bij man nu panest,
Apbeŗ visu augumiņu!
174 [Rudbāržos (Rudbāržu pag. Azp)].

27559.

Gāju, gāju raudādama
Par zaļo velēniņu,
Tur pagula mīļi vārdi,
Mīļu vārdu devējiņa.
104 [Zelgavā (Grostonas pag. Md)].

27560.

Kas kait manim negulēt
Baltā smilkšu kalniņā:
Vēji pūta, sili kauca,
Priežu gali stebulēja.
181 [Cīravā (Cīravas pag. Azp)].

1. Es apgulu saldu miegu
Augsta kalna galiņā;
Tek upīte, pūš vējiņis,
Mežu gali gavilē.
185 [Lielezerē (Ezeres pag. Kld)].

2. Es gulēju saldu miegu
Jūres kāpes maliņā;
Ūdens dzied, akmins raud,
Kal(n)maliņš vizuļoja.
391 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

27561.

Kas tur krāc, kas tur šņāc
Mana kapa maliņā?
Ne tur krāc, ne tur šņāc,
Stāv radiņi raudādami.
267 [Kalnamuižā (Tērvetes pag. Jg)].

27562.

Ko Dievam es sariebu,
Ko savai Laimiņai?
Mans raženis augumiņis
Trūd zaļāi velēnāi.
196 [Rendā (Rendas pag. Kld)].

27563.

Ko es biju Dievam riebis,
Ko labiemi ļautiņiem!
Mani vienu aizslēguši
Saltā smilšu kambarī.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

27564.

Ko es laba nopelnīju,
Šai saulē dzīvodams?
Asi zemes nopelnīju,
Sešus dēļu gabaliņus.
185 [Lielezerē (Ezeres pag. Kld)], 191 [Kursīšos (Kursīšu pag. Kld)].

27565.

Ko es labu nopelnīju,
Šai saulē dzīvodams?
Sešus dēļu gabaliņus,
Vienu linu paladziņu.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

1. Ko es laba nopelnīšu,
Šai saulē dzīvodams?
Divi linu paladziņus,
četru galdu istabiņu.
311 [Dzērvē, Susējā, Dignājā (Saukas Jk, Susējas Il, Dignājas Jk pag.)].

- 137 -

27566.

Ko tie mani brāļi dara
Visu dienu kalniņā?
Baltu smilkšu namu dara,
Zaļu mauru jumtu juma.
208 [Ēdolē (Ēdoles pag. Vp)].

27567.

Koša puķe noziedēja
Jāņa [Annas] kapa maliņā;
Vēl jo koša noziedētu,
Kaut mūžiņu nodzīvotu.
1880 [Jaunmuižā (Lutriņu pag. Kld)].

27568.

Krita priede, krita egle,
Zemei gala nedabūja;
Krita mans augumiņš,
Tas dabūja zemei galu.
64 [Valmierā (Valmieras pag. Vlm)], 111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

27569.

Kur palika balti sniegi,
Kur skaistais augumiņš?
Saule ēda baltus sniegus,
Zeme skaistu augumiņu.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

27570.

Man' māsiņa aizmiguse
Baltā smilšu kalniņā,
Klēpie balta vilnānīte,
Rokā puķu vaiņaciņš.
69 [Bikserē (Patkules pag. Md)].

27571.

Mana veca māmuliņa
Saldu miegu aizmigusi;
Saldu miegu aizmigusi,
Gul dzestrāi kapiņā.
208 [Ēdolē (Ēdoles pag. Vp)].

27572.

Mazs mazs zemes gabaliņš
Ar manim ienaidā;
Devu naudu, to neņēma,
Gribēj' manu augumiņu.
95 [Odzienā, Vietalvas (Odzienas pag. Md)].

1. Es ar Dievu ienaidāi
Maza zemes gabaliņa;
Es gribēju naudu dot,
Viņš grib manu augumiņu.
180 [Valtaiķos (Valtaiķu pag. Azp)].

27573.

Melni kraukļi satupuši
Manā kapa maliņā;
Tie nebija melni kraukļi,
Stāv radiņi raudādami.
174 [Rudbāržos (Rudbāržu pag. Azp)].

27574.

Melni kraukļi satupuši
Mana kapa maliņā;
Tie nebija melni kraukļi,
Tie Dieviņa eņģelīši.
185 [Lielezerē (Ezeres pag. Kld)].

27575.

Neba man daudz vajag
Mana mūža galiņā:
Pāŗa koku priežu, egļu,
Jumtā zaļu velēniņu.
143 [Bārtā (Bārtas pag. Lp)].

27576.

No Dieviņa izlūdzos
Mazu zemes gabaliņu,
Asi vien gaŗumā,
Olektiņu platumā.
49 [Jaunatē (Vecates pag. Vlm)].

1. No Dieviņa izlūdzos
Mazu zemes gabaliņu -
Augumiņa gaŗumiņu,
Olektītes platumiņu.
195 [Raņķos (Raņķu pag. Kld)].

27577.

Saka ļaudis, nauda dārga, -
Vēl zemīte jo dārgāka:
Zemīt' ēda, zemīt' dzēra,
Zemīt' slēpa augumiņu.
6 [Annas muižā (ķēču pag. Rg)].

27578.

Sak', zemīte ļaunu dara, -
Zeme dara visu labu:
Zeme deve ēsti, dzerti,
Glabā manu augumiņu.
391 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

1. Ļaudis saka zemītei
Šādu vainu, tādu vainu.
Zeme deva ēsti, dzerti,
Zem' apslēpa augumiņu.
308 [Altenē (Seces pag. Jk)].

27579.

Saule saule, zeme zeme
Ar manim ienaidā.
Ar saulīti saderēju,
Ar zemīti nevarēju;
Ar zemīti nevarēju,
Iekām devu augumiņu.
121 [Gulbenē (Md)], 137 [Tirzā (Tirzas pag. Md)].

- 138 -

27580.

Saule saule, zeme zeme
Ar manim ienaidā.
Zemīt' minu kājiņām,
Ko, saulīte, tev darīju?
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)], 1311 [Apē (Vlk)].

27581.

Šai saulē dzīvodama,
Ik vakaru vietu taisu;
Kā bij man nu gulēt
Ar to vienu taisījumu?
41 [Stukmaņos (Pļaviņās Rg)], 335 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

27582.

Žēlumā es nevaru
Uz zemīti raudzīties,
Kam zemīte man atņēma
Mīļa vārda devējiņu.
3641 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

1. Vai Dieviņi, man netīk
Uz zemīti skatīties!
Kam, zemīte, tu paņēmi
Manu maizes arājiņu?
264 [Džūkstē (Džūkstes pag. Jg)].

27583.

Žēlumam es uzaugu
Savi balti māmulīti:
Kā uzaugu, tā pagulu
Apakš zaļas velēniņas.
200 [Skrundā (Skrundas pag. Kld)].

27584.

Skaista puķe uzauguse
Mana kapa vietiņā;
Nu tā puķe noziedējse,
Man jāiet tai vietā.
226 [Kandavā (Tl)].

27585.

Skaista puķīt' i izauga
Mana kapa maliņā;
Es šķitos puķīt' raut,
Pat' ielēcu dobītē.
74 [Dzelzavā (Dzelzavas pag. Md)].

27586.

Skaisti zied kapa puķes
Sidrabiņa ziediņiem;
Tur guļ mana māmuliņa,
Villānītes audējiņa.
28 [Nītaurē (Nītaures pag. Rg)].

27587.

Speŗu kāju raudādama
Par zaļo velēniņu:
Tur guļ mana māmuliņa,
Vilnānīšu audējiņa.
85 [Lazdonā (Lazdonas pag. Md)].

27588.

Sviežu cirvi, sviež' akmeni
Sava kapa dibenā;
Negrib cirvja, ne akmeņa,
Gribēj' manu augumiņu.
299 [Mežotnē un Švitenē (Mežotnes un Svitenes pag. B)].

1. Metu zeltu, met' sudrabu
Savā kapa vietiņā;
Negrib zelta, ne sudraba,
Gribēj' manu augumiņu.
174 [Rudbāržos (Rudbāržu pag. Azp)].

27589.

To mūžā neredzēja,
Ko zemē paglabāja;
Mūžam dores neatvēra,
Saulēi aces nerādīja.
196 [Rendā (Rendas pag. Kld)].

27590.

Vakar mani māte sedza
Ar baltām villainēm;
Šodien sedza bāleniņi
Ar zaļaju velēniņu.
181 [Cīravā (Cīravas pag. Azp)].

49492.

Vaiju manu mūža māju,
Ne tai durvju, ne tai logu;
Ne tai durvju izejot,
Ne lodziņa raudzīties.
Vienas pašas smilšu durvis,
Tās ar sienām aizaugušas.
217 [Lejasciema (Lejas) Vlk].

49493.

Ai naidīga kapu vieta,
Gan es tevim atmaksāšu:
Vītīs tavas velēniņas
No bāliņu asarām.
371 [Salgales (Emburgas) Jg].

49494.

Ai zaļā velēniņa,
Tu ar mani ienaidā!
Tu apslēpi tēv' un māti,
Vēliņos bāleliņus.
90 [Drustu C].

- 139 -

49495.

Ai zemīt, trūdaliņ,
Nu pie tevis ciemošos;
Nu pie tevis ciemošos,
Līdz bāliņis pakaļ nāks.
337 [Rāmuļu C].

49496.

Ai zemīte, trūdaliņa,
Tu trūdini dažu labu:
Tur trūdēja tēvs māmiņa,
Mana jauna līgaviņa.
16 [Alsungas (Alšvangas) Azp].

49497.

Ai zemīte, zaļa zāle,
Es ar tevi ienaidā:
Tu ņem manu tēv' ar māti,
Vēl grib manu augumiņu.
436 [Tirzas (Tirzas-Pils) Md].

49498.

Citas meitas villu vērpa,
Es pakulas rubināju;
Citas meitas sagšas auda,
Es izaudu paladziņus;
Citas meitas tautas veda,
Man' aizveda smiltainē.
132 [Ikšķiles Rg].

49499.

Ceiruls taisa pereklīti
Kumeleņa pēdeņā;
Muns buoleņš ustabeņu
Smilktainī kaļneņā.
605 [Skolas].

49500.

Dzīvodama nevarēju
Uz zemīti raudzīties,
Kam zemīte apsabēra
Manu daiļu augumiņu.
224 [Lielvārdes Rg].

49501.

Es ieliku bērzu sieksti
Pašā dobes dibenā.
Tā nebija bērzu siekste,
Tā bij mūsu pašu mās(a).
44 [Bebrenes Il].

49502.

Galviņ, mana gludenā,
Kam tu līdi pazemē?
Nu tu alu vairs nedzersi,
Ar ļaudim nerunāsi.
230 [Liezeres Md].

49503.

Jūs, meitiņas, jūs, māsiņas,
Ar dvieļiem kapā ielaižat;
Jūs, puisīši, jūs, brālīši,
Ar saujām kapu pieberiet!
151 [Jaunrozes Vlk].

49504.

Ko es labu nopelnīju,
Šai saulē dzīvodams?
Tikai baltu egļa šķirstu,
Guļas vietu smiltājā.
273 [Mores Rg].

49505.

Ko tie mani brāļi dara
Visu dienu kalniņā?
Tētiņam kapu rok
Pašā kalna galiņā.
273 [Mores Rg].

49506.

Mozs mozs [zemes] gabaliņš
Stuov ar mani īnaidā.
Paga paga, kopu vīta,
Gon es tevi atmoksuoš(u).
414 [Stirnienes Rz].

49507.

Mazais zemes gabaliņš
Stāv ar mani ienaidā.
Baidās [Gaida?] mana augumiņa
Smiltiņām apbeŗam.
146 [Jaungulbenes Md].

49508.

Māsiņ, tavu mūža namu,
Vienu dienu uzdaram!
Ne tur dores staigājami,
Ne tur logi raugamies.
200 [Kuldīgas Kld].

49509.

Ne nu man daudz vojog,
Monu mūžu dzīvojot:
Pieci dēļa gabaliņi,
Virsā zoļa velēniņa.
268 [Mētrienas (Ļaudonas-Odzienas) Md].

49510.

Neraud' gauži, raudulīte,
Gar kapiem staigādam(a);
Viņā saulē tiksimies,
Mīļā Dieva paspārnē.
215 [Lēdmanes Rg].

- 140 -

49511.

Nu skauģam saule lēca
Istabiņas dibenā:
Redz manam brālīšam
Mūža māju virinot.
141 [Ivandes Kld], 188 [Klosteres (Klosteres-Aizputes) Azp].

49512.

Pūš vējiņis svilpodams,
Es gulēju smiedamies;
Es gulēju smiedamies
Apakš zaļas velēniņas.
188 [Klosteres (Klosteres-Aizputes) Azp].

49513.

Rokat mani jūrmalā
Pie jūriņas vilnīšiem,
Vilnīts manim pasacīs,
Kā jums klājas šai saulē.
337 [Rāmuļu C].

49514.

Rociet mani kalniņā,
Lejiņā nerociet:
Kalniņā vēji pūta,
Pogo zelta lakstīgala.
16 [Alsungas (Alšvangas) Azp].

49515.

Rociet mani, kur rakdami,
Ceļmalā nerociet:
Pa celiņu kungi brauc,
Piesmej manu dvēselīti.
87 [Drabešu (Drabužu) C].

49516.

Rokait mani, kur rakdami,
Nerokait lejiņā:
Lejiņā ūdens nāk
Manā koka šķirstiņā.
273 [Mores Rg].

49517.

Rociet mani, kur rakdami,
Kapsētā nerociet;
Rociet mani rožu dārzā
Zem magoņu lapiņām.
15 [Alūksnes Vlk].

49518.

Rokat mani pēcpusdienas,
Kad saulīte zemu iet,
Tad būs laba gulēšana
Mitrajā zemītē.
337 [Rāmuļu C].

49519.

Sagaid' mani māmuliņa
Baltā linu palagā;
Nu saulīte sagaid' mani
Baltā smilkšu kalniņā.
166 [Kalsnavas Md].

49520.

Saka, zeme sliktu dara,
Zemīt' dara visu labu:
Tā trūdina kokiem saknes,
Trūdēs manu augumiņu.
132 [Ikšķiles Rg].

49521.

Speŗu kāju raudādama
Par zaļo velēniņu;
Še guļ man tēvs māmiņa,
Še baltie bāleliņi.
306 [Patkules Md].

49522.

Spēru kāju raudādama
Par zaļo velēniņu;
Tur guļ mana māmuliņa,
Padomiņa devējiņa.
241 [Lubānas Md].

49523.

Taisāt manu mūža māju
Priežu koka dēlīšiem,
Lai raud mani bāleniņi
Kā priedīte pielijus'.
16 [Alsungas (Alšvangas) Azp].

49524.

Taisiet man mūža māju
Zaļajāmi durtiņām!
Ne mūžam neatvēru,
Saulei acu nerādīju.
215 [Lēdmanes Rg].

49525.

Taisiet nu man mūža māju,
Mani mīļie draugi, radi:
Cits ar cirvi, cits (ar) kapli,
Cits ar skrubju ēvelēm.
215 [Lēdmanes Rg].

49526.

Tēvs māmiņa gauži rauda,
Galvu rokās saspieduši;
Ieslēdz mani apakš zemi,
Pazūd zemes atslēdziņa.
371 [Salgales (Emburgas) Jg].

- 141 -

49527.

Veļu māte nosalusi,
Dobes malu tekādam',
Mīkstu vietu taisījusi,
Zīda klāja paladziņ'.
211 [Ļaudonas Md].

49528.

Vysu dīnu atrauduoju,
Kopu vuortūs stuovādama;
Naredzēju tāva sova,
I nadzierdēju volūdiņas.
314 [Pildas Ldz].

Satura rādītājs |Skati visu grāmatu