SākumlapaIevadsSatursLapasMeklētSaites
Satura rādītājs |Skati visu grāmatu

- 105 -

1. Slimības un miršanas gultā

27302.

A Dieviņu, a Dieviņu,
Kaut es arī jauns nomirtu!
Es gulētu kalniņāi
Kā rozīte [puķīte]
dārziņā!
181 [Cīravā (Cīravas pag. Azp)].

27303.

Ai Dieviņ, ai Dieviņ,
Kaut savā zemītē!
Lai man' ēstu, ja man' ēstu,
Savas zemes kukainīši.
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)], 73 [Dzērbenē (Dzērbenes pag. C)].

27304.

Ai Dieviņ, ai Laimiņ,
Kaut es jauna nomiruse!
Es aizietu pie Dieviņa,
Kā ieviņa ziedēdama.
41 [Stukmaņos (Pļaviņās Rg)], 109 [Vestienā (Vestienas pag. Md)].

1. Dod, Dieviņi, man nomirt,
Vainadziņu valkājot!
Es noiešu pie Dieviņa,
Kā rozīte ziedēdama.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

27305.

Vai Dieviņ, vai Dieviņ,
Man peidē vasariņ'!
Es ar Dievu saderēju
Gulēt smilkšu kalniņā.
2291 [Sasmakas novadā (Ārlavas pag. Tl)].

27306.

Vai Dieviņi, vai Dieviņi,
Vaidēt vaid istabā!
Ej, Dieviņi, istabā,
Dod tiem savu veselību!
281 [Nītaures, Siguldas un Cēsu apvidū (Rg, C)].

1. Vaidēt vaid ustubā,
Vai vaid jauni, vai vaid veci?
Ej, Dieviņ, ustubā,
Dod tiem savu veselību!
80 [Kalsnavā (Kalsnavas pag. Md)].

273061.

Ai Dieviņ, galva sāp,
Ar muguru nevarēju,
Gāj' uz Rīgu zāļu pirkt,
Ceļu labi nezināju.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

27307.

Vai Dieviņ, galva sāp,
Es vairs ilgi nedzīvošu!
Aiznesat māmiņai
Simtus labus vakariņus!
2291 [Sasmakas novadā (Ārlavas pag. Tl)].

27308.

Vai Dieviņ, galva sāp,
Es vairs ilgi nedzīvošu.
Dodat ziņu sniķeŗam,
Lai tais' manu mūža māju!
207 [Dundagā (Dundagas pag. Vp)].

27309.

Vai Dieviņi, galva sāp,
Es vairs ilgi nedzīvošu.
Dodiet ziņu tautiešam,
Lai mērc miežus ūdenēi!
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

27310.

Vai Dieviņ, galva sāp,
Es vairs ilgi nedzīvošu.
Kur paliks tēvu zeme,
Mana jauna līgaviņa?
109 [Vestienā (Vestienas pag. Md)].

27311.

Vai Dieviņi, galva sāp,
Es vairs ilgi nedzīvošu.
Paliks mana līgaviņa
Saderēta, nepaņemta.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

- 106 -

1. Vai Dieviņi, galva sāp,
Es vairs ilgi nedzīvošu!
Paliks mana cepurīte
Appuškota, nevalkāta;
Paliks manis kumeliņis
Apseglots, neizjāts;
Paliks mana līgaviņa
Saderēta, nepārvesta.
239 [Vecaucē (Vecauces pag. Jg)].

27312.

Vai Dieviņ, galva sāp,
Es vairs ilgi nedzīvošu!
Te paliks mans pūrīc,
Mans daiļais arājīc.
281 [Nītaures, Siguldas un Cēsu apvidū (Rg, C)].

27313.

Ai Dieviņ, galva sāp,
Nu es ilgi nedzīvošu!
Skaista zied magoniņa
Mana kapa galiņā.
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

27314.

Vai Dieviņ(i), galva sāp,
Nu es ilgi nedzīvošu!
Balta puķe noziedējse
Mana kapa maliņā.
90 [Lodē (Kusas pag. Md)].

1. Protu, protu, redzu, redzu,
Še es ilgi nedzīvošu:
Zelta puķe nokaltuse
Mana kapa maliņā.
64 [Valmierā (Valmieras pag. Vlm)].

27315.

Vai Dieviņ, galva sāp,
Nu es ilgi nedzīvošu;
Lai dzīvo tie ļautiņi,
Kam galviņa nesāpēja.
401 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē], 407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

27316.

Vai Dieviņi, galva sāp,
Nu es ilgi nedzīvošu;
Nu paliks drauga vaļu
Mana jauna līgaviņa.
126 [Kroņa Lejas pagastā (Lejasciema pagastā Vlk)].

1. Kas ir tiesa, māmuliņ,
Ilgi vairs nedzīvošu;
Paliks manis arājiņš
Citu meitu rociņā.
90 [Lodē (Kusas pag. Md)].

27317.

Vai Dieviņi, galva sāpe,
Nu vairs ilgi nedzīvošu;
Nu neņemšu līgaviņu,
Lai tā žēli neraudāja.
173 [Rokaišos (pie Aizputes Azp)].

27318.

Ai mana māmiņa,
Neraudi nieka!
Daudz jaunu meitiņu
Kapu kalnā dus.
181 [Cīravā (Cīravas pag. Azp)].

27319.

Vai manīta sūra diena,
Vaidēt vaid māmuliņa!
Dienu nakti vaidēdama,
Ilga mūža nedzīvos!
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

1. Vaidi muna muomūl'eņa,
Vaidi dienu(?), vaidi nakti;
Vaidādama nūvaidēja
Boltu smilkšu kalneņā.
409 [Līksnas pag. D].

27320.

Ai nāvīt, ai nāvīt,
Kam man's mazas nenokavi!
Nu tu būtu gan kavusi,
Nu nevari pievarēt.
80 [Kalsnavā (Kalsnavas pag. Md)].

27321.

Ei nāvīt, ei nāvīt,
Ko ar mani ķīvējies?
Jau paņēmi meitu manu,
I pie dēla lavījies.
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

1. Ei nāvīte, ei nāvīte,
Ko ar mani pūlējies?
Jau tu manus bērnus ņēmi,
Vēl pie sievas lavījies.
90 [Lodē (Kusas pag. Md)].

2. Ej, nāvīt, tu projām,
Ko ar mani ķīvējies?
Jau nokavi tēv' ar māti,
Vēl pie bērna lavījies.
69 [Bikserē (Patkules pag. Md)].

27322.

Ai saulīt(e), tu bij' balta,
Dod man savu baltumiņu;
Ai Laimiņ(a), tu vesela,
Dod man savu veselību!
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)], 92 [Mārcienā (Mārcienas pag. Md)].

- 107 -

1. Ai saulīte, tu es' spoža,
Dod man savu spožumiņu;
Ai Laimīte, tu es' skaista,
Dod man savu skaistumiņu!
109 [Vestienā (Vestienas pag. Md)].

27323.

Vai tēviņ, māmulīte,
Māciet mani pātaros!
Es nomiršu, nemācēšu, -
Ko Dievam atbildēšu?
174 [Rudbāržos (Rudbāržu pag. Azp)].

27324.

Aiz ko mani paladziņi
Rūsu meta pūriņā?
Vai redzēt paredzēja,
Ka es ilgi nedzīvošu?
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

1. Pelēj' manis vainadziņis,
Rūsēj' manis gredzentiņš.
Vai tie abi paredzēja,
Ka es ilgi nedzīvošu?
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

27325.

Auž, māmiņa, ko auzdama,
Auž man linu paladziņu:
Es neaugšu diža meita,
Man jāiet smilktenē.
215 [Ugālē (Ugāles pag. Vp)].

27326.

Bēda mātei, kad es miru,
Otra bēda, kad dzīvoju:
Kad es miru, gauži raud,
Kad dzīvoju, daudz vajag.
335 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

1. Mana balta māmuliņa
Manis dēļ bēdājās;
Kad es augu, daudz vajaga,
Kad nomiru, žēli raud.
1880 [Jaunmuižā (Lutriņu pag. Kld)].

27327.

Burbulaiņa upe tek
No kalniņa lejiņā;
Tā aiztek mans mūžiņis
Dziļā kapa aliņā.
174 [Rudbāržos (Rudbāržu pag. Azp)].

273271.

Kad no Dieva veselība,
Nepiekūstu strādādams,
Kā piekūstu gulēdams,
Ļaunas dienas vārdzināts.
20 [Krapē (Krapas pag. Rg)].

27328.

Dzen', nāviņ, man' papriekšu,
Nekā manu māmuliņu:
Man's māmiņa tā neraud,
Kā es raudu māmuliņu.
90 [Lodē (Kusas pag. Md)].

27329.

Dzīvo, mana māmuļīte,
Draugu bērnus mīlēdama:
Tu jau pati gan redzēji,
Neļauj Dievs man dzīvot.
224 [Kabilē (Kld)].

27330.

Dzīvo, mana māmuļiņa,
Kamēr mani lietā lieci;
Gana laika tev gulēti
Zem zaļām velēnām!
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

27331.

Es ievēlu bērza kluci
Savā kapa vietiņā;
Kad tas klucis satrūdēja,
Man jāiet tai vietā.
1880 [Jaunmuižā (Lutriņu pag. Kld)].

27332.

Es ievēlu bērza kluci
Savē kapa vietiņē,
Lai trūdēja bērza klucis,
Līdz mūžiņu nodzīvošu.
208 [Ēdolē (Ēdoles pag. Vp)].

1. Es iedūru zobentiņu
Baltā smilkšu kalniņā;
Lai tas trūd, lai rūsēja
Līdz manam mūžiņam.
2291 [Sasmakas novadā (Ārlavas pag. Tl)].

27333.

Es ievēlu bērza kluci
Savā kapa vietiņā,
Lai trūdēja bērza klucis,
Nekā manis augumiņš.
161 [Alšvangā (Alšvangas pag. Azp)].

1. Sviežu cirvi, veļ' akmeni
Savā kapa vietiņā;
Lai rūst cirvis, pel akmenis,
Nekā manis augumiņš.
226 [Kandavā (Tl)].

- 108 -

2. Vel māmiņa, bērza bluķi
Mana kapa dibinā,
Lai satrūda bērza bluķis,
Ne mans daiļš augumiņš.
115 [Jaunbilskā (Bilskas pag. Vlk)], 141 [Vijciemā (Vijciema pag. Vlk)].

27334.

Es, māmiņa, jauna miršu,
Mani koši pavadiet:
Jostām zirgus grožojiet,
Villānēm deķojiet!
18 [Kliģenē, Meņģelē, Plāterē (Zaubes, Meņģeles un Plāteres pag. Rg)].

27335.

Es, māmiņa, jauna miru,
Jaunam dobes man nerakt;
Raks man jauns, raudās gauži,
Birs dobē asariņas,
Birs dobēi asariņas,
Būs man grūta gulēšana.
92 [Mārcienā (Mārcienas pag. Md)].

1. Nedod Dievs jaunai mirt,
Nav dobītes racējiņu;
Jauni puiši dobi raka,
Dobē bira asariņas.
325 [Secē (Seces pag. Jk)].

27336.

Es, māmiņa, jauna miru,
Kur liks manu vainadziņu?
Kariet liepas zariņā,
Lai saulīte balināja!
324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)], 401 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

1. Es, māmiņa, jauna miršu,
Kur liks' manu vainadziņu?
Kar liepiņas zariņāi,
Lai vējiņis purināja;
Lai vējiņis purināja,
Lai saulīte balināja.
Trīs gadiņus tā liepiņa
Ne tā auga, ne zaļoja,
Ceturtāji gadiņāi
Zied sudraba ziediņiem;
Zied sudraba ziediņiem,
Zaļo zelta lapiņām.
325 [Secē (Seces pag. Jk)].

2. Es, māmiņa, jauna miršu,
Kur liks' manu vainadziņu?
Kar, māmiņa, liepiņā,
Lai saulīte balina!
Liepiņai ziedi birs,
Vainagam vizulīši.
400 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

3. Es, māmiņ, jauna miršu,
Kur liks' manu vainadziņu?
Pakar manu vainadziņu
Kuplas liepas zariņā,
Lai saulīte balināja
Mēnesnīcas meitiņai!
88 [Liezerē (Liezeres pag. Md)].

27337.

Es nomiru jauns puisītis,
Kur liks manus brūnus svārkus?
Kur liks manus brūnus svārkus,
Kur liks cauņu cepurīti?
156 [Vērgalē (Vērgaļu pag. Lp)].

27338.

Es to savu vainadziņu
Pagalam darināju.
Vai sirniņa paredzēja,
Ka es ilgi nedzīvošu?
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

27339.

Gāliņ, mana gluža gāla,
Tu pagulsi pa zemīti;
Nu tu alus vairs nedzersi,
Nu naudiņas netērāsi.
171 [Tāšu Padurē (Kalvenes pag. Azp)].

1. Galviņ mana gludenā,
Kam tu līdi pazemē?
Nu tu alu vairs nedzersi,
Ar ļaudīmi nerunāsi.
152 [Raibeniekos (Durbes pag. Lp)].

27340.

Gana lūdzu zemes māti,
Rokā maku turēdams:
Došu simtu dalderīšu,
Atlaid manu augumiņu!
335 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

27341.

Grūti pūta līgaviņa,
Uz rociņas gulēdama.
Vai tā bija paredzējsi,
Ka es ilgi nedzīvošu?
216 [Ventspilī].

1. Grūši pūta sila priede,
Smalka lietus pielijusi;
Gauži raud līgaviņa,
Uz rociņas gulēdama.
Vai sirsniņa paredzēja,
Ka es ilgi nedzīvošu?
Dzīvoš' ilgi, nedzīvošu,
Saules mūža nedzīvošu;
Ūdentiņš, akmentiņš,
Tie dzīvoja saules mūžu.
110; 9-108

- 109 -

27342.

Guļu, guļu cisiņās,
Vedējiņu gaidīdama:
Dieva dēli vedējiņi,
Eņģelīši panākstnieki.
335 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

27343.

Kad Dievs dotu, ka es mirtu
Jauna meita vaiņagā!
Izslaucītu kapa sētu,
Sagaidītu māmulīti.
149 [Nīcā (Nīcas pag. Lp)].

27344.

Kad Dievs dotu, māmulīt,
Ka rītā es nomirtu!
Es dabūtu jaunu namu,
Smalku linu paladziņu.
159 [Aizputē (Aizputes pag. Azp)].

27345.

Kad es būtu zinājusi,
Kad tā mana mira nāks,
Es būt' baltus balinājsi
Mirstamos paladziņus.
92 [Mārcienā (Mārcienas pag. Md)].

1. Kaut es būtu zinājusi,
Kuŗa diena mirstamā,
Es būt' savus paladziņus
Saulītē balojusi.
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

27346.

Kad kundziņš aicināja,
Sūtu kalpu, kalponīti;
Kad Dieviņš aicināja,
Tad pašam jāaiziet.
335 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

27347.

Kam, Dievīni, to darīji,
Kam tu mani jaunu ņēmi?
Paliek mana līgaviņa
Vidū ciema saderēta;
Appuškota cepurīte
Palikusi nevalkāta.
224 [Kabilē (Kld)].

273471.

Kam, Dieviņi, mani devi,
Nevienam nevajdzēja;
Dod zaļām velēnām,
Tās gribēja, tām vajdzēja.
232 [Talsos (Tl)].

27348.

Kam, Laimiņ, nesacīji,
Ka es ilgi nedzīvošu?
Neietum tautiņās,
Neviltum labu ļaužu.
311 [Dzērvē, Susējā, Dignājā (Saukas Jk, Susējas Il, Dignājas Jk pag.)].

27349.

Kaucat, vilki, nekaucat,
Es nemiršu šai zemē;
Es nomiršu Vāczemē
Zaļā ziedu laiviņā.
38 [Siguldā (Siguldas pag. Rg)].

27350.

Ko, māmiņa, manis raudi,
Ko es tev labu daru?
Dienu ceļus nosēdēju,
Nakti rokas nogulēju.
267 [Kalnamuižā (Tērvetes pag. Jg)].

27351.

Ko raudāji, māmulīte,
Ko es tev labu daru?
Kā es audzis, tā pagulu
Apakš zaļas velēniņas.
195 [Raņķos (Raņķu pag. Kld)].

27352.

Ko, tautieti, gauži raudi
Manā gultas galiņā?
Kad Dieviņš mani ņems,
Ņem tu citu mātes meitu!
45 [Vatrānē (Kastrānes pag. Rg)].

27353.

Kur tu biji, līgaviņa,
Kad nāvīte mani kava?
Mana paša līgaviņa
Nāvei durvju vērējiņa.
195 [Raņķos (Raņķu pag. Kld)].

27354.

Labāk maza nomiruse,
Nekā liela izauguse,
Būt' manai māmiņai
Jel mazākas žēlabiņas.
324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)].

1. Būt' savai māmiņai
Vēl mazāka nomirusi,
Būt' māmiņu pametusi
Mazākā bēdiņā.
311 [Dzērvē, Susējā, Dignājā (Saukas Jk, Susējas Il, Dignājas Jk pag.)].

- 110 -

27355.

Lai es miršu, kad mirdams,
Es nomiršu svētu rītu,
Es nomiršu svētu rītu,
Ļaudīm darbu nekavēšu.
224 [Kabilē (Kld)].

27356.

Lai es miru, kad es miru,
Bet es ilgi nedzīvošu:
Gana viegli es staigāju,
Man' zemīte grūši nesa.
330 [Kaldabruņās (Rubenes pag. Il)].

27357.

Lai es miru, kad es miru,
Sestdien mani nebediet:
Es visiem miroņiem
Ūdentiņa nesējiņa.
401 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

27358.

Lai mirst ļaudis, kam ir vaļa,
Es nemiršu, man nav vaļas;
Es ievēlu bērza kluci
Sava kapa vietiņā.
168 [Meženiekos (Asītes pag. Lp)].

27359.

Lai tas mira, kam bij vaļa,
Man nebija patapiņas:
Man jāiet par Daugavu
Pērkoņam ložu liet.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

27360.

Lai tie mira, kam bij vaļa,
Man nebija patapiņas:
Zīda pļavas man nepļautas,
Zelta kalni neecēti.
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

27361.

Laiks bij man gulēt iet
Baltu smilšu kalniņā:
Dēlu dēli arājiņi,
Meitu meitas malējiņas.
88 [Liezerē (Liezeres pag. Md)].

27362.

Lūgšus lūdzu tautietim
Manas drānas neizdot:
Valkā manus linu kreklus,
Liec villaines oderē!
195 [Raņķos (Raņķu pag. Kld)].

27363.

Lūgšus lūdzu, līgaviņ,
Vairs pēc manis neraudāt;
Vadi mani kalniņā,
Lūko citu arājiņu!
195 [Raņķos (Raņķu pag. Kld)].

27364.

Māmuliņa māmuliņa,
Tavs bērniņis vairs nebūšu:
Tikko acis kopā gāja,
Tūlīt veļi aicināja.
226 [Kandavā (Tl)].

27365.

Man māmiņa sagšas auda,
Šķiet man' ilgi dzīvojot;
Aud, māmiņ, paladziņus
Jāguļ smilšu kalniņā.
6 [Annas muižā (ķēču pag. Rg)].

1. Man māmiņa sagšas auda,
Ko gulēt tautiņās.
Aud, māmiņa, paladziņu,
Gulēš' smilšu kalniņā!
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

27366.

Manis dēļ, jauni puiši,
Nei dzemat, nei augat,
Man Dēklīte nolēmuse
Meitai mirt vaiņagā.
197 [Sātiņos (Sātiņu pag. Kld)].

27367.

Manis dēļ, māmuļiņa,
Neaud baltu villainīšu!
Apsegšos kalniņā
Ar zaļo velēniņu.
931 [Meirānos (Meirānu pag. Md)].

1. Manis dēļ, māmuliņa,
Neaud baltas villainītes!
Apsegs mani bāleliņi
Ar zaļāmi velēnām.
174 [Rudbāržos (Rudbāržu pag. Azp)].

27368.

Manis dēļ, māmulīte,
Neauž baltas villainītes!
Man Dēklīte nokāruse
Meitā mirt, vaiņakā.
161 [Alšvangā (Alšvangas pag. Azp)].

27369.

Mēris kala ambīlīti,
Tēraudāi mērcēdams.
Sargies, mana balta galva,
No tā mēŗa ambīlīša!
152 [Raibeniekos (Durbes pag. Lp)].

- 111 -

27370.

Mīlē mani šī saulīte,
Viņa saule nemīlēja:
Šī saulīte man zināma,
Viņa saule nezināma.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

27371.

Miert bij man kaut jaunam,
Kad Dieviņis mani jēma.
Kas kaitēja negulēt
Baltāi smilkšu kalniņāi.
196 [Rendā (Rendas pag. Kld)].

27372.

Mirt es miru, nenomiru,
Draugam sievas neatstāju;
Es ievēlu bērza bluķi
Sava kapa dibenā.
6 [Annas muižā (ķēču pag. Rg)].

27373.

Mirt es miru, nenomiru,
Ilgi manu dobi raka;
Bērza siekstiņ' i ievēlu
Dziļās dobes dibinā.
324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)].

27374.

Mirt man bij šu jaunam,
Kad Dievinis mani ņēma;
Man nav tēva, māmuļītes,
Kas raudāja pakaļāi.
224 [Kabilē (Kld)].

27375.

Mirt man bij šu jaunam,
Kad Dievinis mani ņem;
Gulēt man smilktenē
Bez(?) cisiņu, paladziņu.
224 [Kabilē (Kld)].

27376.

Mirti man i jaunam,
Kad dieniņa dagājuse,
Atstāt man šo saulīti,
I mīlošu, pakaļā.
401 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

27377.

Mirt man tika i jaunam,
Būt' Dieviņis mani ņēmis;
Gulēt savu jaunu mūžu
Apakš zaļas velēniņas.
207 [Dundagā (Dundagas pag. Vp)].

27378.

Miertin mieršu, māmuļiņa,
Kur liks' manu vaiņadziņu?
Kar, māmiņa, vaiņadziņu
Pie Dieviņa namdorīm!
1880 [Jaunmuižā (Lutriņu pag. Kld)].

27379.

Miru, miru, nenomiru,
Draugam sievas nepametu.
Būs man cita, drauga, dēļ
To māmiņu bildināt.
156 [Vērgalē (Vērgaļu pag. Lp)].

27380.

Miru, miru, nenomiru,
Ilgi manu kapu raka.
Balta puķe noziedēja
Mana kapa galiņā.
289 [Bruknā (Bruknas pag. B)].

1. Jau man bij sen nomirt,
Sen dobīte man izrakta;
Zelta puķīt' i ziedēja
Manā dobes dibenā.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

27381.

Miru, miru, nenomiru,
Vēl zemīte sasaluse;
Dievs dod man tad nomirt,
Kad zied ievas, ābelītes.
171 [Tāšu Padurē (Kalvenes pag. Azp)].

1. Miru, miru, nenomiru,
Vēl zemīte sasaluse;
Es nomiršu Jāņa nakti,
Kad zied baltis āboliņis.
181 [Cīravā (Cīravas pag. Azp)].

27382.

Nāve nāve, kur tu biji,
Ka man's, jaunas, nenokāvi?
Vai tu biji ielīdusi
Zilajā pudelē?
90 [Lodē (Kusas pag. Md)].

27383.

Nāve nāve, kur tu biji,
Ka tu manis neredzēji?
Kam tu mani nenokavi,
Kad gulēju šūpolē?
80 [Kalsnavā (Kalsnavas pag. Md)].

- 112 -

27384.

Nāc, līgava, apraudzīt,
Kur gulēju kalniņā;
Atnākdama atnesīsi
Pilnu sauju magonīšu.
224 [Kabilē (Kld)], 335 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē], 391 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

27385.

Nedod Dievs man nomirt
Zam vizuļa vainedziņa!
Trīs tautieši gauži raud
Mana kapa maliņā.
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

27386.

Ņem, Dieviņ, kad ņemdams,
Tūliņ gribu līdzi iet.
Vai man kādi glāza logi
Šai saulē žēlojami?
226 [Kandavā (Tl)].

27387.

Ņem, Dieviņ, ko ņemdams,
Neņem manu arājiņu!
Kad paņemsi arājiņu,
Tad staigāšu raudādama.
205 [Ciecerē (Cieceres pag. Kld)].

27388.

Ņem, Dieviņ, ko ņemdams,
Neņem manu mūža draugu!
Tukša mana gultas mala,
Aukstas manas villainītes.
161 [Alšvangā (Alšvangas pag. Azp)].

27389.

Ņem, Dieviņ, ko ņemdams,
Neņem mana mūža drauga!
Visi kakti tukši bija,
Salti gultas paladziņi.
344 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

27390.

Ņem, Dieviņi, ko ņemdams,
Neņem tēvu gādātāju,
Neņem tēvu gādātāju,
Mīļu vārdu devējiņu!
324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)].

27391.

Ņem, Dieviņi, pirms bērniņus,
Pēc ņem tēvu, māmuliņu;
Neatstāj sērdienīšus
Svešas mātes rociņā!
146 [Lielkrūtē (Purmsātu, Bārtas pag. Lp)].

27392.

Ņem, Dieviņ, šūpulīti,
Neņem manu mūža draugu:
Šūpolīti gan piecietu,
Mūža draugu nepieciešu.
195 [Raņķos (Raņķu pag. Kld)].

1. Ņem, Dieviņ, šūpulīti,
Neņem manu vietas malu;
Šūpulīti gan pieciestu,
Vietas malu nevarēju;
Vietas malu nevarēju,
Visu mūžu dzīvojot.
195 [Raņķos (Raņķu pag. Kld)].

27393.

Nemirst', mana māmuļīte,
Vadi mani tautiņās,
Lai es nācu no tautām
Vadīt tevi kalniņā!
190 [Kuldīā].

27394.

Neraudāji, māmuļīte,
Mani mazu nomierstamu;
Tur es tevi sagaidīšu,
Noslaucīšu kapu sētu.
158 [Nīcā Tosmarē uc. (Lp)].

27395.

Plaukst lapiņas, zied puķītes,
Lustē visa pasaulīte:
Man sirsniņa bēdu pilna, -
No šīs zemes jāšķiŗas.
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)].

27396.

Puško, māte, savas sagšas,
Lai stāv manas nepuškotas,
Es ar Dievu saderēju
Gulēt smilšu kalniņā.
207 [Dundagā (Dundagas pag. Vp)].

27397.

Rociet mani, kur rociet,
Zem bērziņa nerociet:
Bērziņam lapas bāl,
Bālēs mans augumiņš.
344 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

1. Rociet mani, kur rakdami,
Zem eglītes nerociet:
No eglītes rasa bira,
Rūsēj' mans augumiņš.
34 [Plāterē (Plāteres pag. Rg)].

- 113 -

27398.

Rokat mani priekš pusdienas,
Pēc pusdienas nerokat:
Priekš pusdienas gaiļi dzied,
Pēc pusdienas gaigalīši.
174 [Rudbāržos (Rudbāržu pag. Azp)].

27399.

Rotkat mani ceļmalā,
Es riteņu dreimanītis;
Sak' ritenis tecēdamis:
Te guļ mans dreimanīts!
41 [Stukmaņos (Pļaviņās Rg)].

27400.

Sāpēt sāp man sirsniņa,
Bālēt bāl augumiņš;
Jau es pati pazazinu,
Ka es ilgi nedzīvošu.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)], 931 [Meirānos (Meirānu pag. Md)].

27401.

Zaļu birztiņ' i atstāju,
Jaunu manu līgaviņu;
Kas to manu birzi ņēma,
Lai ņem manu līgaviņu!
90 [Lodē (Kusas pag. Md)].

27402.

Saule saule, zeme zeme,
Ko ar mani naidojies?
Jau paņēmi tēv' ar māti,
Vēl grib' manu bāleliņu.
400 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

1. Saule saule, zeme zeme,
Ko no manis vairījāt?
Paņem tēvu, māmuļīti,
Vēl grib īstu bāleliņu.
145 [Krotē un Bunkā (Krotes un Bunkas pag. Lp)].

27403.

Šķir, Dieviņ, ko šķirdams,
Nešķir mana mūža drauga;
Šķir mežā sīkus putnus,
Šķir jūrā gaigalīšus!
90 [Lodē (Kusas pag. Md)].

27404.

Šķir, Dieviņu, koku lapas,
Nešķir manu mūža draugu!
Sāp sirsniņa, birst asaras,
Citu, jaunu lūkodams.
207 [Dundagā (Dundagas pag. Vp)].

27405.

Šķitu liepu nolūstam,
Nu nomira māmuļīte;
Šķitu zaļu birztaliņu,
Stāv bērniņi raudādami.
167 [Kazdangā (Kazdangas pag. Azp)].

27406.

Šūpo mani, māmuliņa,
Neba mani daudz šūposi;
Šūpos mani zemes māte
Apakš zaļa velēniņa.
403 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

27407.

Zinu dienu pie dieniņas,
Vienu dienu nezināju:
To dieniņu nezināju,
Kad zūd manis augumiņš.
188 [(?)].

27408.

Zuda man, zuda man
Zīda diegi pūriņā.
Zudīs mans augumiņš,
Raudās mana māmuļiņa.
92 [Mārcienā (Mārcienas pag. Md)], 97 [Vecpiebalgā (Vecpiebalgas pag. C)].

1. Trūka man, zuda man
Zīda diegu pūriņā;
Zudīs manis augumiņis,
Meklēs mani brāleliņi.
324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)].

27409.

Tec, pelīte, caur zemīti,
Meklē manu mūža namu;
Ja rūsēja, ja pelēja,
Paliec pate tai vietā!
167 [Kazdangā (Kazdangas pag. Azp)], 174 [Rudbāržos (Rudbāržu pag. Azp)], 208 [Ēdolē (Ēdoles pag. Vp)].

1. Tec, pelīte, caur zemīti,
Apraug' manu mūža māju,
Vai rūsēja, vai pelēja,
Vai sidrabu vizuļoja.
Ja rūsēja, ja pelēja,
Paliec pate tai vietā;
Ja sidrabu vizuļoja,
Attec man pakaļā!
15 [Jaunpilī (Zaubes pag. Rg)].

27410.

Tec [Lien], pelīte, caur zemīti,
Raugi manu mūža māju,
Vai grib koku, vai akmini,
Vai grib manu augumiņu,
Negrib koku, nei akmini,
Gribēj' manu augumiņu.
347 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

- 114 -

27411.

Trīs vasaras Veļu māte
Med's plāceni plikškināja.
Ēd tu pate, Veļu māte,
Vēl es gribu padzīvot!
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

27412.

Vakar biju, vakar biju
Savu kapu apraudzīt,
Vai ziedēja skaistas puķes
Muna kapa maliņā.
88 [Liezerē (Liezeres pag. Md)].

27413.

Valkā pate, māmuliņa,
Savas austas villainītes!
Tu jau pate gan redzēji:
Dievs nevēla man dzīvot.
216 [Ventspilī].

27414.

Veļu māt, Mēŗa māt,
Parādies sapenā,
Vai ir viegla dusēšana
Baltā smilšu kalniņā?
69 [Bikserē (Patkules pag. Md)].

27415.

Visi zemes kukainīši
Gaida mani nomirstam.
Pagaidiet, kukainīši,
Lai mūžiņu nodzīvoju!
41 [Stukmaņos (Pļaviņās Rg)].

27416.

Visi zemes kukainīši
Gaida mani nomirstam.
Negaidāti, kukainīši,
Es nemiršu šai zemē;
Es nomiršu Vāczemē
Baltā rožu dārziņā,
Vedīs mani sirmi zirgi,
Skanēs zelta iemauktiņi,
Racīs mani lieli kungi
Sidrabiņa šķipelēm.
3641 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

27417.

Citas meitas kroņus pina
No sārtām rozītēm;
Es nopinu savu kroni
No zaļām skujiņām.
190 [Kuldīā].

27418.

Citi ļaudis naudas raud,
Es raudāju veselības;
Man naudiņas dievsungan,
Man nevaida veselības.
73 [Dzērbenē (Dzērbenes pag. C)], 74 [Dzelzavā (Dzelzavas pag. Md)].

49344.

Ai Dieviņ, galva sāp,
Mirtin miršu, nedzīvošu;
Es, māmiņa, jauna meita,
Manu pūru izdaliet.
358 [Rugāju Abr].

49345.

Vai Dieviņ, galva sāp,
Vai(rs) es ilgi nedzīvošu;
Paliks mani vilnainītes
Kā locītas, nanasātas.
605 [Skolas].

49346.

Vai Dieviņi, ko darīšu,
Nu man drīzi jāmirst būs:
Jau nāvīte dunci trina
Paradīzes dārziņā.
605 [Skolas].

49347.

Vai Dieviņi, kur es iešu,
Nevienam nevajaga.
Ej, meitiņa, ezerā
Raudaliņu pulciņā.
23 [Ārlavas Tl].

49348.

Vai Dieviņ, pieņem mani,
Ai Laimiņa, nevar vairi;
Aiz tā sava gŗūta mūža,
Aiz ļautiņu valodām.
358 [Rugāju Abr].

49349.

Vai māmiņ, vai māmiņ,
Nebūs vairs tavs dēliņš!
Neprasīšu baltu kreklu,
Nedoš' melnu izvelēt.
4 [Ainažu Vlm].

49350.

Ai nāvīt, ai nāvīt,
Kam man' maza nenokāvi?
Es gulētu zem zemīšu,
Kā zem mātes villainītes.
3 [Adulienas Md].

- 115 -

49351.

Acīm gauži nūzavjārt,
Sirdjai gryuši nūzapyust;
Īš' iz sātu, lyugšu Dīva,
Lai danas dreizuok smērti.
435 [Tilžas (Kokorevas) Abr].

49352.

Ar nāvīti ķīvējos
Par bāliņa dvēselīti;
Grib nāvīte dvēselīti,
Es bāliņa augumiņu.
87 [Drabešu (Drabužu) C].

49353.

Balta gāju druviņā,
Balta gāju sētiņā;
Balta gāju tautiņās,
Balta kapu kalniņā.
109 [Ērķemes Vlk].

49354.

Div putneņi skaišķi dzīd
Smolku lozdu kriumeņā.
Jauns puisīts gauži raud,
Kam māmeņa naženej.
Zemes muote grib jūs šķiert,
Ji(s) bez sīvas nagrib miert.
174 [Kārsavas Ldz].

49355.

Skaiški putniņi dzīduoja,
Gauži puišini rauduoja;
Zemes muote grib jūs škiert,
Jī bez sīvas nagrib miert.
50 [Bērzgales (Kuļņēvas-Labvāržu) Rz].

49356.

Saule, zeme grib man šķirt,
Es bez vīra negrib mirt;
Lai to dien, kad aizgāju,
Nakti mīļa gulēšana.
286 [Nītaures Rg].

49357.

Dūd, Dīviņ, maņ nūmiert
Zam vyzuļu vaiņadziņa;
Es gulātu kaļniņā,
Kai pukīte duorziņā.
265 [Mērdzenes (Michailovas) Ldz].

49358.

Dod, māmiņa, manu tiesu,
Man jāiet zemītē,
Tad tev vairs nevajdzēs
Mani lielu audzināt.
337 [Rāmuļu C].

49359.

Dzen, nāvīt, man' papriekšu,
Nedzen manu māmulīti:
Māmiņai grūti mirt,
Redzot jaunu līgaviņ'.
337 [Rāmuļu C].

49360.

Gulēt irbe, gulēt sloka,
Gulēt vēja vanadziņš;
Ej gulēt, tēvs māmiņa,
Dod man klētes atslēdziņu.
141 [Ivandes Kld].

49361.

Guļu, gulu cisiņās,
Gaidu nāvi atnākam.
Ne tik viegli tā atnāca,
Kā tā mana slimībiņa.
337 [Rāmuļu C].

49362.

Jauna mira [miru], māmuliņa,
Kur liks [likt] manu vaiņadziņ(u)?
Pakar bērza virsotnei,
Lai saulīte balināj(a).
281 [Neretas Jk].

49363.

Jauna miršu, māmulīt,
Kur liks manu vainadziņu?
Pakar bērza virsotnē,
Lai saulīte balinā.
Paliek mani rudzi mieži
Kā apsēti, nenopļauti.
281 [Neretas Jk].

49364.

Kad, māmiņa, jauna miršu,
Kur liks manu vaiņadziņu?
Rokat rožu dārziņā
Apakš rožu saknītēm.
197 [Krotes Lp].

49365.

Kad es būtu to zinājse,
Kad es jauna meita miršu,
Es būt' savu vaiņadzīnu
Iesvieduse ņātrienā;
Iesvieduse ņātrienā,
Saminuse kājīnām.
94 [Dunikas Lp].

49366.

Kad jau buoba beja pi smierts,
Dādam dzeivi atsacjā:
Hī hā racacā!
Dādam dzeivi atsacjā.
265 [Mērdzenes (Michailovas) Ldz].

- 116 -

49367.

Kad es būtu zinājusi,
Kuŗu ceļu nāve nāk,
Es celiņu nokaisītu
Ar tām egļu skujiņām.
87 [Drabešu (Drabužu) C].

49368.

Kam, nāvīte, ķīvējies
Tu ap manu augumiņu?
Ne tev vaj'g augumiņa,
Tik vien manas dvēselītes.
337 [Rāmuļu C].

49369.

Kas manā iešanā,
Kas pūriņu vešanā?
Tautiešam mans pūriņš,
Zemei staltais augumiņš.
452 [Užavas (Zīras) Vp].

49370.

Kas kait man nu nemirt,
Jauns tētiņis, māmulīte;
Dziedādami mani vada
Baltā smilšu kalniņā.
183 [Kazdnagas Azp].

49371.

Ko, māmiņ, manis raudi,
Manis, jaunu nomirušu?
Viegli mirt jauniņam
Kā jaunam ozolam.
337 [Rāmuļu C].

49372.

Kūkoj, sila dzeguzīte,
Tu kūkoji, es raudāju.
Vai tu biji paredzē'si,
Ka es ilgi nedzīvošu?
Dzīvoš' ilgi, nedzīvošu,
Saules mūžu nedzīvošu.
61 [Brenguļu (Vecbrenguļu) Vlm].

49373.

Lobuok moza nūmyrusi,
Nakai lela izaugusi;
Es nūītu uz Dīviņu,
Kai īviņa zīdēdama.
(Es) gulātu zam zemītes
Kai zam māmiņas vylnainītes.
51 [Bērzpils (Domopoles) Abr].

49374.

Lobuok moza numyruse,
Nakai lela izauguse;
Tai nūītu uz Dīveņu
Kai īveņa zīdeidama.
Pī Dīveņa gari goldi,
Skaistas boltas bičereites.
435 [Tilžas (Kokorevas) Abr].

49375.

Lai bij mirt, kā bij mirt,
Māmiņai viegli mirt:
Dieviņš deva saldu miegu
Māmiņai vakarā.
405 [Smiltenes Vlk].

49376.

Lei pļaun sienu, kam vajaga,
Man sieniņa nevajaga:
Es jau pate nomirīšu,
Bērēs jērus apēdīs.
90 [Drustu C].

49377.

Lykuse mani Laimiņa,
Na pa golam nūlykuse:
Lykuse mani izaugt,
Nalykuse nūdzeivuot.
414 [Stirnienes Rz].

49378.

Loki pūru, jaunā māsa,
Man pūriņa nevajaga:
Dievs man bija novēlējis
Meitai mirt vaiņagā.
589 [Kuldīgas apr.].

49379.

Manis dēļ jauni puiši,
Lai auguši, neauguši:
Man Dieviņis pavēlēja
Meitai mirti vaiņagā.
355 [Rucavas Lp].

49380.

Metu cirvi, met' akmeni
Savā dobes dibenā;
Neņem cirvi, ne akmeni,
Prasa mana augumiņa.
99 [Dzelzavas Md].

49381.

Mieršu, mieršu, nedzeivuošu,
Ņemit mani rūceņuos;
Ņemit mani rūceņuos,
Nesit puču kambarī,
Lai es sovu dzeivi beidzu,
Uz pučeišu vārdamīs.
280 [Nautrēnu (Zaļmuižas) Ldz].

- 117 -

49382.

Mirt man jo jaunam,
Kad Dieviņš man pieņemt',
Gulēt' savu jaunu mūžu
Apakš zaļu velēniņ'.
605 [Skolas].

49383.

Miru, miru, nenomiru,
Vēl zemīte sasaluse.
Dievs dod manim tad nomirt,
Kad zied ievas, ābelītes;
Kad zied ievas, ābelītes,
Tad es varu puškotiesi.
271 [Milzkalnes (Šlokenbekas, Cērkstes) Tk].

49384.

Myru, myru, nanūmyru,
Paša guoju kopu rakt;
Uz muna paša rokumiņa
Skaisti zīdi izzīdēja.
503 [Višķu D].

49385.

Mīlē mani šī saulīte,
Negrib mani atsadot;
Kā gan mani negribēs,
čakla darba darītāju?
337 [Rāmuļu C].

49386.

Mūžam tika zemē gulēt
No jaunām dieniņām;
No jaunām dieniņām,
Zem zaļām velēnām.
93 [Dundagas Vp].

49387.

Naraud' mane, muomuleņ,
Smilktinē vadēdama!
Ni pēc mane gūvu dzini,
Ni puoreņa rytynavi.
44 [Bebrenes Il].

49388.

Nāc, nāvīte, palīgāji,
Ņem brālīti tu pie sevis,
Gauži raud mans brālīts,
Šai zemē dzīvodams.
87 [Drabešu (Drabužu) C].

49389.

Nāca mana ļauna diena
Ne zināma, ne redzama.
Kad es būtu redzējusi,
Kaut ar roku atbīdītu.
487 [Vietalvas Md].

49390.

Nāvīt' nāk, nāvīt' nāk,
Dūmu sagša mugurā.
Ej, bāliņ, tu pretim,
Ved nāvīti namiņā.
87 [Drabešu (Drabužu) C].

49391.

Nedod Dievs man nomirt
Jauna puiša cepurē!
Gauži raud jaunas meitas,
Cepurītes puškodamas.
498 [Virānes (Bučauskas) Md].

49392.

Nedod, Dieviņ, nevajaga,
Meitai mirt vaiņagā:
Visu mūžu Laima raud,
Vaiņadziņu balinot.
217 [Lejasciema (Lejas) Vlk].

49393.

Nadūd Dīvs margai mirt,
Paliks puču vainadziņš:
Treis godiņus Laima roud,
Vainadziņu cilādam(a).
493 [Viļakas (Marienhauzes) Abr].

49394.

Nadūd Dīvs, nalīc Laime,
Man nūmiert jaunkundzem!
Raud māmiņa, raud Laimiņa,
Vainadziņu cyluodamas.
314 [Pildas Ldz].

49395.

Mirt jaunam, mirt vecam,
Vaiņagā vien nemirt!
Gauži raud tēvs māmiņa,
Vaiņadziņu cilādama;
Vēl gaužāki jauni puiši,
Kapa malu staigādami.
192 [Kosas C].

49396.

Nadūd Dīvs jaunam miert
Bez laulības pījimšonas!
Pīci godi muote raud,
Pa kopim staiguodama;
Pīci godi žurkas grauzja
Lakavuotus zuobaciņus.
465 [Varakļānu Rz].

- 118 -

49397.

Nedod Dievs, neliec Laima,
Meitai mirt vaiņagā!
Es atstāšu māmiņai
Savu zīļu vainadziņu
Cik māmiņa to pacels,
Tik asaras noslaucīs.
350 [Ropažu Rg].

49398.

Nedo' Dievs, nedo' Dievs,
Bez laulības puišam mirt!
Pieci gadi velli gāja
Apkārt kapu raudādami.
100 [Dzērbenes (Pils-Dzērbenes) C].

49399.

Nedod Dievs jauniem puišiem
Bez laulības gan nomirt!
Pieci gadi vilks gaudoja,
Pie kapiņa tupēdams.
435 [Tilžas (Kokorevas) Abr].

49400.

Dod, Dieviņi, liec, Laimiņa,
Meitai mirti vainagā!
Trīs gadiņi jauni puiši
Raud, ap kapu staigādam(i).
605 [Skolas].

49401.

Ņem, Dieviņ, ko ņemdams,
Neņem jaunu līgaviņu!
Gauži raud bāleliņš
Tumšajā naksniņā.
337 [Rāmuļu C].

49402.

Jem, Dieviņi, mani pirmis,
Nekā tēvu, māmuliņu!
Noslaucīšu kapu sētu
Tēva, mātes gaidīdama;
Tēva, mātes gaidīdama,
Istabiņu izpuškošu.
355 [Rucavas Lp].

49403.

Pamyra muna muoseņa,
Boltu krekleņi vylkdama;
Varbyut juos sirds paradz,
Ka jei ilgi nanosuos.
551 [Ludza Ldz apr.].

49404.

Sēju rudzus, sēju mīžus,
Ni aug rudzi, ni aug mīži;
Mošeit sākla paŗadzjāja,
Ka as ilgi nadzeivuošu.
280 [Nautrēnu (Zaļmuižas) Ldz].

49405.

Sēju rūzes, sēju mātras
Pa vysimi teirumim.
Nazīd munas suortas rūzes
Ni vīnāji vīteņā;
Mušeit puče paredzēja,
Kad es ilgi nadzeivuošu.
280 [Nautrēnu (Zaļmuižas) Ldz].

49406.

Slinka muotes meiteneite
Sūlejuosi zemē miert;
Myra, myra - nanūmyra,
Tikai laiku nūkavēja.
30 [Augšpils (Višgorodas) Abr].

49407.

Tec, pelīte, caur zemīti,
Darin' manu mūža namu!
Ja spīdēja, ja mirdzēja,
Tec ārā smiedamās;
Ja pelēja, ja trūdēja,
Paliec pati tai vietā.
132 [Ikšķiles Rg].

49408.

Tec, pelīte, rūs, pelīte,
Atrod mani smiltiņās!
Vai pelēja, vai rūsēja
Manas baltas villainītes?
560 [Rīga ].

49409.

Tec, pelīte, caur zemīti,
Satais' manu mūža namu!
Iztekuse, atraduse
Mane smuku kapa vietu.
16 [Alsungas (Alšvangas) Azp].

49410.

Tēvs raud, māte raud,
Sienā galvu sadūruši:
Zina manu augumiņu
Zem zaļās velēniņas.
378 [Seces Jk].

- 119 -

49411.

Visi mazi kukainīši
Gaida mani nomirstam.
Pagaidiet, kukainīši,
Kad es mūžu nodzīvošu;
Kad es mūžu nodzīvošu,
Tad es vienu čarku dzeršu.
141 [Ivandes Kld].

49412.

Visi zemes kukainīši
Gaida mani nomirstam;
Gaida mani nomirstam,
Viņā saulē aizejam.
273 [Mores Rg].

49413.

Zinu dienu pie dieniņas,
Kad es iešu pie Dieviņa;
Kad es iešu pie Dieviņa
Baltajāji palagā.
337 [Rāmuļu C].

49414.

Zinu dienu, zinu nakti,
To dieniņu nezināju;
To dieniņu nezināju,
Kad zūd manis augumiņš.
435 [Tilžas (Kokorevas) Abr].

49415.

Žēli raud tautu dēls,
Gultas kāju turēdams.
Vai tu raudi, vai neraudi,
Skrej pie manas māmuļītes;
Vai es mirstu, vai dzīvoju,
Lai redz mana māmuļīte.
74 [Cīravas Azp].

Satura rādītājs |Skati visu grāmatu