SākumlapaIevadsSatursLapasMeklētSaites
Satura rādītājs |Skati visu grāmatu

SLIMĪBA, NĀVE, BĒRES

- 105 -

1. Slimības un miršanas gultā

27302.

A Dieviņu, a Dieviņu,
Kaut es arī jauns nomirtu!
Es gulētu kalniņāi
Kā rozīte [puķīte]
dārziņā!
181 [Cīravā (Cīravas pag. Azp)].

27303.

Ai Dieviņ, ai Dieviņ,
Kaut savā zemītē!
Lai man' ēstu, ja man' ēstu,
Savas zemes kukainīši.
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)], 73 [Dzērbenē (Dzērbenes pag. C)].

27304.

Ai Dieviņ, ai Laimiņ,
Kaut es jauna nomiruse!
Es aizietu pie Dieviņa,
Kā ieviņa ziedēdama.
41 [Stukmaņos (Pļaviņās Rg)], 109 [Vestienā (Vestienas pag. Md)].

1. Dod, Dieviņi, man nomirt,
Vainadziņu valkājot!
Es noiešu pie Dieviņa,
Kā rozīte ziedēdama.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

27305.

Vai Dieviņ, vai Dieviņ,
Man peidē vasariņ'!
Es ar Dievu saderēju
Gulēt smilkšu kalniņā.
2291 [Sasmakas novadā (Ārlavas pag. Tl)].

27306.

Vai Dieviņi, vai Dieviņi,
Vaidēt vaid istabā!
Ej, Dieviņi, istabā,
Dod tiem savu veselību!
281 [Nītaures, Siguldas un Cēsu apvidū (Rg, C)].

1. Vaidēt vaid ustubā,
Vai vaid jauni, vai vaid veci?
Ej, Dieviņ, ustubā,
Dod tiem savu veselību!
80 [Kalsnavā (Kalsnavas pag. Md)].

273061.

Ai Dieviņ, galva sāp,
Ar muguru nevarēju,
Gāj' uz Rīgu zāļu pirkt,
Ceļu labi nezināju.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

27307.

Vai Dieviņ, galva sāp,
Es vairs ilgi nedzīvošu!
Aiznesat māmiņai
Simtus labus vakariņus!
2291 [Sasmakas novadā (Ārlavas pag. Tl)].

27308.

Vai Dieviņ, galva sāp,
Es vairs ilgi nedzīvošu.
Dodat ziņu sniķeŗam,
Lai tais' manu mūža māju!
207 [Dundagā (Dundagas pag. Vp)].

27309.

Vai Dieviņi, galva sāp,
Es vairs ilgi nedzīvošu.
Dodiet ziņu tautiešam,
Lai mērc miežus ūdenēi!
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

27310.

Vai Dieviņ, galva sāp,
Es vairs ilgi nedzīvošu.
Kur paliks tēvu zeme,
Mana jauna līgaviņa?
109 [Vestienā (Vestienas pag. Md)].

27311.

Vai Dieviņi, galva sāp,
Es vairs ilgi nedzīvošu.
Paliks mana līgaviņa
Saderēta, nepaņemta.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

- 106 -

1. Vai Dieviņi, galva sāp,
Es vairs ilgi nedzīvošu!
Paliks mana cepurīte
Appuškota, nevalkāta;
Paliks manis kumeliņis
Apseglots, neizjāts;
Paliks mana līgaviņa
Saderēta, nepārvesta.
239 [Vecaucē (Vecauces pag. Jg)].

27312.

Vai Dieviņ, galva sāp,
Es vairs ilgi nedzīvošu!
Te paliks mans pūrīc,
Mans daiļais arājīc.
281 [Nītaures, Siguldas un Cēsu apvidū (Rg, C)].

27313.

Ai Dieviņ, galva sāp,
Nu es ilgi nedzīvošu!
Skaista zied magoniņa
Mana kapa galiņā.
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

27314.

Vai Dieviņ(i), galva sāp,
Nu es ilgi nedzīvošu!
Balta puķe noziedējse
Mana kapa maliņā.
90 [Lodē (Kusas pag. Md)].

1. Protu, protu, redzu, redzu,
Še es ilgi nedzīvošu:
Zelta puķe nokaltuse
Mana kapa maliņā.
64 [Valmierā (Valmieras pag. Vlm)].

27315.

Vai Dieviņ, galva sāp,
Nu es ilgi nedzīvošu;
Lai dzīvo tie ļautiņi,
Kam galviņa nesāpēja.
401 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē], 407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

27316.

Vai Dieviņi, galva sāp,
Nu es ilgi nedzīvošu;
Nu paliks drauga vaļu
Mana jauna līgaviņa.
126 [Kroņa Lejas pagastā (Lejasciema pagastā Vlk)].

1. Kas ir tiesa, māmuliņ,
Ilgi vairs nedzīvošu;
Paliks manis arājiņš
Citu meitu rociņā.
90 [Lodē (Kusas pag. Md)].

27317.

Vai Dieviņi, galva sāpe,
Nu vairs ilgi nedzīvošu;
Nu neņemšu līgaviņu,
Lai tā žēli neraudāja.
173 [Rokaišos (pie Aizputes Azp)].

27318.

Ai mana māmiņa,
Neraudi nieka!
Daudz jaunu meitiņu
Kapu kalnā dus.
181 [Cīravā (Cīravas pag. Azp)].

27319.

Vai manīta sūra diena,
Vaidēt vaid māmuliņa!
Dienu nakti vaidēdama,
Ilga mūža nedzīvos!
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

1. Vaidi muna muomūl'eņa,
Vaidi dienu(?), vaidi nakti;
Vaidādama nūvaidēja
Boltu smilkšu kalneņā.
409 [Līksnas pag. D].

27320.

Ai nāvīt, ai nāvīt,
Kam man's mazas nenokavi!
Nu tu būtu gan kavusi,
Nu nevari pievarēt.
80 [Kalsnavā (Kalsnavas pag. Md)].

27321.

Ei nāvīt, ei nāvīt,
Ko ar mani ķīvējies?
Jau paņēmi meitu manu,
I pie dēla lavījies.
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

1. Ei nāvīte, ei nāvīte,
Ko ar mani pūlējies?
Jau tu manus bērnus ņēmi,
Vēl pie sievas lavījies.
90 [Lodē (Kusas pag. Md)].

2. Ej, nāvīt, tu projām,
Ko ar mani ķīvējies?
Jau nokavi tēv' ar māti,
Vēl pie bērna lavījies.
69 [Bikserē (Patkules pag. Md)].

27322.

Ai saulīt(e), tu bij' balta,
Dod man savu baltumiņu;
Ai Laimiņ(a), tu vesela,
Dod man savu veselību!
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)], 92 [Mārcienā (Mārcienas pag. Md)].

- 107 -

1. Ai saulīte, tu es' spoža,
Dod man savu spožumiņu;
Ai Laimīte, tu es' skaista,
Dod man savu skaistumiņu!
109 [Vestienā (Vestienas pag. Md)].

27323.

Vai tēviņ, māmulīte,
Māciet mani pātaros!
Es nomiršu, nemācēšu, -
Ko Dievam atbildēšu?
174 [Rudbāržos (Rudbāržu pag. Azp)].

27324.

Aiz ko mani paladziņi
Rūsu meta pūriņā?
Vai redzēt paredzēja,
Ka es ilgi nedzīvošu?
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

1. Pelēj' manis vainadziņis,
Rūsēj' manis gredzentiņš.
Vai tie abi paredzēja,
Ka es ilgi nedzīvošu?
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

27325.

Auž, māmiņa, ko auzdama,
Auž man linu paladziņu:
Es neaugšu diža meita,
Man jāiet smilktenē.
215 [Ugālē (Ugāles pag. Vp)].

27326.

Bēda mātei, kad es miru,
Otra bēda, kad dzīvoju:
Kad es miru, gauži raud,
Kad dzīvoju, daudz vajag.
335 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

1. Mana balta māmuliņa
Manis dēļ bēdājās;
Kad es augu, daudz vajaga,
Kad nomiru, žēli raud.
1880 [Jaunmuižā (Lutriņu pag. Kld)].

27327.

Burbulaiņa upe tek
No kalniņa lejiņā;
Tā aiztek mans mūžiņis
Dziļā kapa aliņā.
174 [Rudbāržos (Rudbāržu pag. Azp)].

273271.

Kad no Dieva veselība,
Nepiekūstu strādādams,
Kā piekūstu gulēdams,
Ļaunas dienas vārdzināts.
20 [Krapē (Krapas pag. Rg)].

27328.

Dzen', nāviņ, man' papriekšu,
Nekā manu māmuliņu:
Man's māmiņa tā neraud,
Kā es raudu māmuliņu.
90 [Lodē (Kusas pag. Md)].

27329.

Dzīvo, mana māmuļīte,
Draugu bērnus mīlēdama:
Tu jau pati gan redzēji,
Neļauj Dievs man dzīvot.
224 [Kabilē (Kld)].

27330.

Dzīvo, mana māmuļiņa,
Kamēr mani lietā lieci;
Gana laika tev gulēti
Zem zaļām velēnām!
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

27331.

Es ievēlu bērza kluci
Savā kapa vietiņā;
Kad tas klucis satrūdēja,
Man jāiet tai vietā.
1880 [Jaunmuižā (Lutriņu pag. Kld)].

27332.

Es ievēlu bērza kluci
Savē kapa vietiņē,
Lai trūdēja bērza klucis,
Līdz mūžiņu nodzīvošu.
208 [Ēdolē (Ēdoles pag. Vp)].

1. Es iedūru zobentiņu
Baltā smilkšu kalniņā;
Lai tas trūd, lai rūsēja
Līdz manam mūžiņam.
2291 [Sasmakas novadā (Ārlavas pag. Tl)].

27333.

Es ievēlu bērza kluci
Savā kapa vietiņā,
Lai trūdēja bērza klucis,
Nekā manis augumiņš.
161 [Alšvangā (Alšvangas pag. Azp)].

1. Sviežu cirvi, veļ' akmeni
Savā kapa vietiņā;
Lai rūst cirvis, pel akmenis,
Nekā manis augumiņš.
226 [Kandavā (Tl)].

- 108 -

2. Vel māmiņa, bērza bluķi
Mana kapa dibinā,
Lai satrūda bērza bluķis,
Ne mans daiļš augumiņš.
115 [Jaunbilskā (Bilskas pag. Vlk)], 141 [Vijciemā (Vijciema pag. Vlk)].

27334.

Es, māmiņa, jauna miršu,
Mani koši pavadiet:
Jostām zirgus grožojiet,
Villānēm deķojiet!
18 [Kliģenē, Meņģelē, Plāterē (Zaubes, Meņģeles un Plāteres pag. Rg)].

27335.

Es, māmiņa, jauna miru,
Jaunam dobes man nerakt;
Raks man jauns, raudās gauži,
Birs dobē asariņas,
Birs dobēi asariņas,
Būs man grūta gulēšana.
92 [Mārcienā (Mārcienas pag. Md)].

1. Nedod Dievs jaunai mirt,
Nav dobītes racējiņu;
Jauni puiši dobi raka,
Dobē bira asariņas.
325 [Secē (Seces pag. Jk)].

27336.

Es, māmiņa, jauna miru,
Kur liks manu vainadziņu?
Kariet liepas zariņā,
Lai saulīte balināja!
324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)], 401 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

1. Es, māmiņa, jauna miršu,
Kur liks' manu vainadziņu?
Kar liepiņas zariņāi,
Lai vējiņis purināja;
Lai vējiņis purināja,
Lai saulīte balināja.
Trīs gadiņus tā liepiņa
Ne tā auga, ne zaļoja,
Ceturtāji gadiņāi
Zied sudraba ziediņiem;
Zied sudraba ziediņiem,
Zaļo zelta lapiņām.
325 [Secē (Seces pag. Jk)].

2. Es, māmiņa, jauna miršu,
Kur liks' manu vainadziņu?
Kar, māmiņa, liepiņā,
Lai saulīte balina!
Liepiņai ziedi birs,
Vainagam vizulīši.
400 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

3. Es, māmiņ, jauna miršu,
Kur liks' manu vainadziņu?
Pakar manu vainadziņu
Kuplas liepas zariņā,
Lai saulīte balināja
Mēnesnīcas meitiņai!
88 [Liezerē (Liezeres pag. Md)].

27337.

Es nomiru jauns puisītis,
Kur liks manus brūnus svārkus?
Kur liks manus brūnus svārkus,
Kur liks cauņu cepurīti?
156 [Vērgalē (Vērgaļu pag. Lp)].

27338.

Es to savu vainadziņu
Pagalam darināju.
Vai sirniņa paredzēja,
Ka es ilgi nedzīvošu?
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

27339.

Gāliņ, mana gluža gāla,
Tu pagulsi pa zemīti;
Nu tu alus vairs nedzersi,
Nu naudiņas netērāsi.
171 [Tāšu Padurē (Kalvenes pag. Azp)].

1. Galviņ mana gludenā,
Kam tu līdi pazemē?
Nu tu alu vairs nedzersi,
Ar ļaudīmi nerunāsi.
152 [Raibeniekos (Durbes pag. Lp)].

27340.

Gana lūdzu zemes māti,
Rokā maku turēdams:
Došu simtu dalderīšu,
Atlaid manu augumiņu!
335 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

27341.

Grūti pūta līgaviņa,
Uz rociņas gulēdama.
Vai tā bija paredzējsi,
Ka es ilgi nedzīvošu?
216 [Ventspilī].

1. Grūši pūta sila priede,
Smalka lietus pielijusi;
Gauži raud līgaviņa,
Uz rociņas gulēdama.
Vai sirsniņa paredzēja,
Ka es ilgi nedzīvošu?
Dzīvoš' ilgi, nedzīvošu,
Saules mūža nedzīvošu;
Ūdentiņš, akmentiņš,
Tie dzīvoja saules mūžu.
110; 9-108

- 109 -

27342.

Guļu, guļu cisiņās,
Vedējiņu gaidīdama:
Dieva dēli vedējiņi,
Eņģelīši panākstnieki.
335 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

27343.

Kad Dievs dotu, ka es mirtu
Jauna meita vaiņagā!
Izslaucītu kapa sētu,
Sagaidītu māmulīti.
149 [Nīcā (Nīcas pag. Lp)].

27344.

Kad Dievs dotu, māmulīt,
Ka rītā es nomirtu!
Es dabūtu jaunu namu,
Smalku linu paladziņu.
159 [Aizputē (Aizputes pag. Azp)].

27345.

Kad es būtu zinājusi,
Kad tā mana mira nāks,
Es būt' baltus balinājsi
Mirstamos paladziņus.
92 [Mārcienā (Mārcienas pag. Md)].

1. Kaut es būtu zinājusi,
Kuŗa diena mirstamā,
Es būt' savus paladziņus
Saulītē balojusi.
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

27346.

Kad kundziņš aicināja,
Sūtu kalpu, kalponīti;
Kad Dieviņš aicināja,
Tad pašam jāaiziet.
335 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

27347.

Kam, Dievīni, to darīji,
Kam tu mani jaunu ņēmi?
Paliek mana līgaviņa
Vidū ciema saderēta;
Appuškota cepurīte
Palikusi nevalkāta.
224 [Kabilē (Kld)].

273471.

Kam, Dieviņi, mani devi,
Nevienam nevajdzēja;
Dod zaļām velēnām,
Tās gribēja, tām vajdzēja.
232 [Talsos (Tl)].

27348.

Kam, Laimiņ, nesacīji,
Ka es ilgi nedzīvošu?
Neietum tautiņās,
Neviltum labu ļaužu.
311 [Dzērvē, Susējā, Dignājā (Saukas Jk, Susējas Il, Dignājas Jk pag.)].

27349.

Kaucat, vilki, nekaucat,
Es nemiršu šai zemē;
Es nomiršu Vāczemē
Zaļā ziedu laiviņā.
38 [Siguldā (Siguldas pag. Rg)].

27350.

Ko, māmiņa, manis raudi,
Ko es tev labu daru?
Dienu ceļus nosēdēju,
Nakti rokas nogulēju.
267 [Kalnamuižā (Tērvetes pag. Jg)].

27351.

Ko raudāji, māmulīte,
Ko es tev labu daru?
Kā es audzis, tā pagulu
Apakš zaļas velēniņas.
195 [Raņķos (Raņķu pag. Kld)].

27352.

Ko, tautieti, gauži raudi
Manā gultas galiņā?
Kad Dieviņš mani ņems,
Ņem tu citu mātes meitu!
45 [Vatrānē (Kastrānes pag. Rg)].

27353.

Kur tu biji, līgaviņa,
Kad nāvīte mani kava?
Mana paša līgaviņa
Nāvei durvju vērējiņa.
195 [Raņķos (Raņķu pag. Kld)].

27354.

Labāk maza nomiruse,
Nekā liela izauguse,
Būt' manai māmiņai
Jel mazākas žēlabiņas.
324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)].

1. Būt' savai māmiņai
Vēl mazāka nomirusi,
Būt' māmiņu pametusi
Mazākā bēdiņā.
311 [Dzērvē, Susējā, Dignājā (Saukas Jk, Susējas Il, Dignājas Jk pag.)].

- 110 -

27355.

Lai es miršu, kad mirdams,
Es nomiršu svētu rītu,
Es nomiršu svētu rītu,
Ļaudīm darbu nekavēšu.
224 [Kabilē (Kld)].

27356.

Lai es miru, kad es miru,
Bet es ilgi nedzīvošu:
Gana viegli es staigāju,
Man' zemīte grūši nesa.
330 [Kaldabruņās (Rubenes pag. Il)].

27357.

Lai es miru, kad es miru,
Sestdien mani nebediet:
Es visiem miroņiem
Ūdentiņa nesējiņa.
401 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

27358.

Lai mirst ļaudis, kam ir vaļa,
Es nemiršu, man nav vaļas;
Es ievēlu bērza kluci
Sava kapa vietiņā.
168 [Meženiekos (Asītes pag. Lp)].

27359.

Lai tas mira, kam bij vaļa,
Man nebija patapiņas:
Man jāiet par Daugavu
Pērkoņam ložu liet.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

27360.

Lai tie mira, kam bij vaļa,
Man nebija patapiņas:
Zīda pļavas man nepļautas,
Zelta kalni neecēti.
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

27361.

Laiks bij man gulēt iet
Baltu smilšu kalniņā:
Dēlu dēli arājiņi,
Meitu meitas malējiņas.
88 [Liezerē (Liezeres pag. Md)].

27362.

Lūgšus lūdzu tautietim
Manas drānas neizdot:
Valkā manus linu kreklus,
Liec villaines oderē!
195 [Raņķos (Raņķu pag. Kld)].

27363.

Lūgšus lūdzu, līgaviņ,
Vairs pēc manis neraudāt;
Vadi mani kalniņā,
Lūko citu arājiņu!
195 [Raņķos (Raņķu pag. Kld)].

27364.

Māmuliņa māmuliņa,
Tavs bērniņis vairs nebūšu:
Tikko acis kopā gāja,
Tūlīt veļi aicināja.
226 [Kandavā (Tl)].

27365.

Man māmiņa sagšas auda,
Šķiet man' ilgi dzīvojot;
Aud, māmiņ, paladziņus
Jāguļ smilšu kalniņā.
6 [Annas muižā (ķēču pag. Rg)].

1. Man māmiņa sagšas auda,
Ko gulēt tautiņās.
Aud, māmiņa, paladziņu,
Gulēš' smilšu kalniņā!
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

27366.

Manis dēļ, jauni puiši,
Nei dzemat, nei augat,
Man Dēklīte nolēmuse
Meitai mirt vaiņagā.
197 [Sātiņos (Sātiņu pag. Kld)].

27367.

Manis dēļ, māmuļiņa,
Neaud baltu villainīšu!
Apsegšos kalniņā
Ar zaļo velēniņu.
931 [Meirānos (Meirānu pag. Md)].

1. Manis dēļ, māmuliņa,
Neaud baltas villainītes!
Apsegs mani bāleliņi
Ar zaļāmi velēnām.
174 [Rudbāržos (Rudbāržu pag. Azp)].

27368.

Manis dēļ, māmulīte,
Neauž baltas villainītes!
Man Dēklīte nokāruse
Meitā mirt, vaiņakā.
161 [Alšvangā (Alšvangas pag. Azp)].

27369.

Mēris kala ambīlīti,
Tēraudāi mērcēdams.
Sargies, mana balta galva,
No tā mēŗa ambīlīša!
152 [Raibeniekos (Durbes pag. Lp)].

- 111 -

27370.

Mīlē mani šī saulīte,
Viņa saule nemīlēja:
Šī saulīte man zināma,
Viņa saule nezināma.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

27371.

Miert bij man kaut jaunam,
Kad Dieviņis mani jēma.
Kas kaitēja negulēt
Baltāi smilkšu kalniņāi.
196 [Rendā (Rendas pag. Kld)].

27372.

Mirt es miru, nenomiru,
Draugam sievas neatstāju;
Es ievēlu bērza bluķi
Sava kapa dibenā.
6 [Annas muižā (ķēču pag. Rg)].

27373.

Mirt es miru, nenomiru,
Ilgi manu dobi raka;
Bērza siekstiņ' i ievēlu
Dziļās dobes dibinā.
324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)].

27374.

Mirt man bij šu jaunam,
Kad Dievinis mani ņēma;
Man nav tēva, māmuļītes,
Kas raudāja pakaļāi.
224 [Kabilē (Kld)].

27375.

Mirt man bij šu jaunam,
Kad Dievinis mani ņem;
Gulēt man smilktenē
Bez(?) cisiņu, paladziņu.
224 [Kabilē (Kld)].

27376.

Mirti man i jaunam,
Kad dieniņa dagājuse,
Atstāt man šo saulīti,
I mīlošu, pakaļā.
401 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

27377.

Mirt man tika i jaunam,
Būt' Dieviņis mani ņēmis;
Gulēt savu jaunu mūžu
Apakš zaļas velēniņas.
207 [Dundagā (Dundagas pag. Vp)].

27378.

Miertin mieršu, māmuļiņa,
Kur liks' manu vaiņadziņu?
Kar, māmiņa, vaiņadziņu
Pie Dieviņa namdorīm!
1880 [Jaunmuižā (Lutriņu pag. Kld)].

27379.

Miru, miru, nenomiru,
Draugam sievas nepametu.
Būs man cita, drauga, dēļ
To māmiņu bildināt.
156 [Vērgalē (Vērgaļu pag. Lp)].

27380.

Miru, miru, nenomiru,
Ilgi manu kapu raka.
Balta puķe noziedēja
Mana kapa galiņā.
289 [Bruknā (Bruknas pag. B)].

1. Jau man bij sen nomirt,
Sen dobīte man izrakta;
Zelta puķīt' i ziedēja
Manā dobes dibenā.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

27381.

Miru, miru, nenomiru,
Vēl zemīte sasaluse;
Dievs dod man tad nomirt,
Kad zied ievas, ābelītes.
171 [Tāšu Padurē (Kalvenes pag. Azp)].

1. Miru, miru, nenomiru,
Vēl zemīte sasaluse;
Es nomiršu Jāņa nakti,
Kad zied baltis āboliņis.
181 [Cīravā (Cīravas pag. Azp)].

27382.

Nāve nāve, kur tu biji,
Ka man's, jaunas, nenokāvi?
Vai tu biji ielīdusi
Zilajā pudelē?
90 [Lodē (Kusas pag. Md)].

27383.

Nāve nāve, kur tu biji,
Ka tu manis neredzēji?
Kam tu mani nenokavi,
Kad gulēju šūpolē?
80 [Kalsnavā (Kalsnavas pag. Md)].

- 112 -

27384.

Nāc, līgava, apraudzīt,
Kur gulēju kalniņā;
Atnākdama atnesīsi
Pilnu sauju magonīšu.
224 [Kabilē (Kld)], 335 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē], 391 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

27385.

Nedod Dievs man nomirt
Zam vizuļa vainedziņa!
Trīs tautieši gauži raud
Mana kapa maliņā.
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

27386.

Ņem, Dieviņ, kad ņemdams,
Tūliņ gribu līdzi iet.
Vai man kādi glāza logi
Šai saulē žēlojami?
226 [Kandavā (Tl)].

27387.

Ņem, Dieviņ, ko ņemdams,
Neņem manu arājiņu!
Kad paņemsi arājiņu,
Tad staigāšu raudādama.
205 [Ciecerē (Cieceres pag. Kld)].

27388.

Ņem, Dieviņ, ko ņemdams,
Neņem manu mūža draugu!
Tukša mana gultas mala,
Aukstas manas villainītes.
161 [Alšvangā (Alšvangas pag. Azp)].

27389.

Ņem, Dieviņ, ko ņemdams,
Neņem mana mūža drauga!
Visi kakti tukši bija,
Salti gultas paladziņi.
344 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

27390.

Ņem, Dieviņi, ko ņemdams,
Neņem tēvu gādātāju,
Neņem tēvu gādātāju,
Mīļu vārdu devējiņu!
324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)].

27391.

Ņem, Dieviņi, pirms bērniņus,
Pēc ņem tēvu, māmuliņu;
Neatstāj sērdienīšus
Svešas mātes rociņā!
146 [Lielkrūtē (Purmsātu, Bārtas pag. Lp)].

27392.

Ņem, Dieviņ, šūpulīti,
Neņem manu mūža draugu:
Šūpolīti gan piecietu,
Mūža draugu nepieciešu.
195 [Raņķos (Raņķu pag. Kld)].

1. Ņem, Dieviņ, šūpulīti,
Neņem manu vietas malu;
Šūpulīti gan pieciestu,
Vietas malu nevarēju;
Vietas malu nevarēju,
Visu mūžu dzīvojot.
195 [Raņķos (Raņķu pag. Kld)].

27393.

Nemirst', mana māmuļīte,
Vadi mani tautiņās,
Lai es nācu no tautām
Vadīt tevi kalniņā!
190 [Kuldīā].

27394.

Neraudāji, māmuļīte,
Mani mazu nomierstamu;
Tur es tevi sagaidīšu,
Noslaucīšu kapu sētu.
158 [Nīcā Tosmarē uc. (Lp)].

27395.

Plaukst lapiņas, zied puķītes,
Lustē visa pasaulīte:
Man sirsniņa bēdu pilna, -
No šīs zemes jāšķiŗas.
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)].

27396.

Puško, māte, savas sagšas,
Lai stāv manas nepuškotas,
Es ar Dievu saderēju
Gulēt smilšu kalniņā.
207 [Dundagā (Dundagas pag. Vp)].

27397.

Rociet mani, kur rociet,
Zem bērziņa nerociet:
Bērziņam lapas bāl,
Bālēs mans augumiņš.
344 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

1. Rociet mani, kur rakdami,
Zem eglītes nerociet:
No eglītes rasa bira,
Rūsēj' mans augumiņš.
34 [Plāterē (Plāteres pag. Rg)].

- 113 -

27398.

Rokat mani priekš pusdienas,
Pēc pusdienas nerokat:
Priekš pusdienas gaiļi dzied,
Pēc pusdienas gaigalīši.
174 [Rudbāržos (Rudbāržu pag. Azp)].

27399.

Rotkat mani ceļmalā,
Es riteņu dreimanītis;
Sak' ritenis tecēdamis:
Te guļ mans dreimanīts!
41 [Stukmaņos (Pļaviņās Rg)].

27400.

Sāpēt sāp man sirsniņa,
Bālēt bāl augumiņš;
Jau es pati pazazinu,
Ka es ilgi nedzīvošu.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)], 931 [Meirānos (Meirānu pag. Md)].

27401.

Zaļu birztiņ' i atstāju,
Jaunu manu līgaviņu;
Kas to manu birzi ņēma,
Lai ņem manu līgaviņu!
90 [Lodē (Kusas pag. Md)].

27402.

Saule saule, zeme zeme,
Ko ar mani naidojies?
Jau paņēmi tēv' ar māti,
Vēl grib' manu bāleliņu.
400 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

1. Saule saule, zeme zeme,
Ko no manis vairījāt?
Paņem tēvu, māmuļīti,
Vēl grib īstu bāleliņu.
145 [Krotē un Bunkā (Krotes un Bunkas pag. Lp)].

27403.

Šķir, Dieviņ, ko šķirdams,
Nešķir mana mūža drauga;
Šķir mežā sīkus putnus,
Šķir jūrā gaigalīšus!
90 [Lodē (Kusas pag. Md)].

27404.

Šķir, Dieviņu, koku lapas,
Nešķir manu mūža draugu!
Sāp sirsniņa, birst asaras,
Citu, jaunu lūkodams.
207 [Dundagā (Dundagas pag. Vp)].

27405.

Šķitu liepu nolūstam,
Nu nomira māmuļīte;
Šķitu zaļu birztaliņu,
Stāv bērniņi raudādami.
167 [Kazdangā (Kazdangas pag. Azp)].

27406.

Šūpo mani, māmuliņa,
Neba mani daudz šūposi;
Šūpos mani zemes māte
Apakš zaļa velēniņa.
403 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

27407.

Zinu dienu pie dieniņas,
Vienu dienu nezināju:
To dieniņu nezināju,
Kad zūd manis augumiņš.
188 [(?)].

27408.

Zuda man, zuda man
Zīda diegi pūriņā.
Zudīs mans augumiņš,
Raudās mana māmuļiņa.
92 [Mārcienā (Mārcienas pag. Md)], 97 [Vecpiebalgā (Vecpiebalgas pag. C)].

1. Trūka man, zuda man
Zīda diegu pūriņā;
Zudīs manis augumiņis,
Meklēs mani brāleliņi.
324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)].

27409.

Tec, pelīte, caur zemīti,
Meklē manu mūža namu;
Ja rūsēja, ja pelēja,
Paliec pate tai vietā!
167 [Kazdangā (Kazdangas pag. Azp)], 174 [Rudbāržos (Rudbāržu pag. Azp)], 208 [Ēdolē (Ēdoles pag. Vp)].

1. Tec, pelīte, caur zemīti,
Apraug' manu mūža māju,
Vai rūsēja, vai pelēja,
Vai sidrabu vizuļoja.
Ja rūsēja, ja pelēja,
Paliec pate tai vietā;
Ja sidrabu vizuļoja,
Attec man pakaļā!
15 [Jaunpilī (Zaubes pag. Rg)].

27410.

Tec [Lien], pelīte, caur zemīti,
Raugi manu mūža māju,
Vai grib koku, vai akmini,
Vai grib manu augumiņu,
Negrib koku, nei akmini,
Gribēj' manu augumiņu.
347 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

- 114 -

27411.

Trīs vasaras Veļu māte
Med's plāceni plikškināja.
Ēd tu pate, Veļu māte,
Vēl es gribu padzīvot!
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

27412.

Vakar biju, vakar biju
Savu kapu apraudzīt,
Vai ziedēja skaistas puķes
Muna kapa maliņā.
88 [Liezerē (Liezeres pag. Md)].

27413.

Valkā pate, māmuliņa,
Savas austas villainītes!
Tu jau pate gan redzēji:
Dievs nevēla man dzīvot.
216 [Ventspilī].

27414.

Veļu māt, Mēŗa māt,
Parādies sapenā,
Vai ir viegla dusēšana
Baltā smilšu kalniņā?
69 [Bikserē (Patkules pag. Md)].

27415.

Visi zemes kukainīši
Gaida mani nomirstam.
Pagaidiet, kukainīši,
Lai mūžiņu nodzīvoju!
41 [Stukmaņos (Pļaviņās Rg)].

27416.

Visi zemes kukainīši
Gaida mani nomirstam.
Negaidāti, kukainīši,
Es nemiršu šai zemē;
Es nomiršu Vāczemē
Baltā rožu dārziņā,
Vedīs mani sirmi zirgi,
Skanēs zelta iemauktiņi,
Racīs mani lieli kungi
Sidrabiņa šķipelēm.
3641 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

27417.

Citas meitas kroņus pina
No sārtām rozītēm;
Es nopinu savu kroni
No zaļām skujiņām.
190 [Kuldīā].

27418.

Citi ļaudis naudas raud,
Es raudāju veselības;
Man naudiņas dievsungan,
Man nevaida veselības.
73 [Dzērbenē (Dzērbenes pag. C)], 74 [Dzelzavā (Dzelzavas pag. Md)].

49344.

Ai Dieviņ, galva sāp,
Mirtin miršu, nedzīvošu;
Es, māmiņa, jauna meita,
Manu pūru izdaliet.
358 [Rugāju Abr].

49345.

Vai Dieviņ, galva sāp,
Vai(rs) es ilgi nedzīvošu;
Paliks mani vilnainītes
Kā locītas, nanasātas.
605 [Skolas].

49346.

Vai Dieviņi, ko darīšu,
Nu man drīzi jāmirst būs:
Jau nāvīte dunci trina
Paradīzes dārziņā.
605 [Skolas].

49347.

Vai Dieviņi, kur es iešu,
Nevienam nevajaga.
Ej, meitiņa, ezerā
Raudaliņu pulciņā.
23 [Ārlavas Tl].

49348.

Vai Dieviņ, pieņem mani,
Ai Laimiņa, nevar vairi;
Aiz tā sava gŗūta mūža,
Aiz ļautiņu valodām.
358 [Rugāju Abr].

49349.

Vai māmiņ, vai māmiņ,
Nebūs vairs tavs dēliņš!
Neprasīšu baltu kreklu,
Nedoš' melnu izvelēt.
4 [Ainažu Vlm].

49350.

Ai nāvīt, ai nāvīt,
Kam man' maza nenokāvi?
Es gulētu zem zemīšu,
Kā zem mātes villainītes.
3 [Adulienas Md].

- 115 -

49351.

Acīm gauži nūzavjārt,
Sirdjai gryuši nūzapyust;
Īš' iz sātu, lyugšu Dīva,
Lai danas dreizuok smērti.
435 [Tilžas (Kokorevas) Abr].

49352.

Ar nāvīti ķīvējos
Par bāliņa dvēselīti;
Grib nāvīte dvēselīti,
Es bāliņa augumiņu.
87 [Drabešu (Drabužu) C].

49353.

Balta gāju druviņā,
Balta gāju sētiņā;
Balta gāju tautiņās,
Balta kapu kalniņā.
109 [Ērķemes Vlk].

49354.

Div putneņi skaišķi dzīd
Smolku lozdu kriumeņā.
Jauns puisīts gauži raud,
Kam māmeņa naženej.
Zemes muote grib jūs šķiert,
Ji(s) bez sīvas nagrib miert.
174 [Kārsavas Ldz].

49355.

Skaiški putniņi dzīduoja,
Gauži puišini rauduoja;
Zemes muote grib jūs škiert,
Jī bez sīvas nagrib miert.
50 [Bērzgales (Kuļņēvas-Labvāržu) Rz].

49356.

Saule, zeme grib man šķirt,
Es bez vīra negrib mirt;
Lai to dien, kad aizgāju,
Nakti mīļa gulēšana.
286 [Nītaures Rg].

49357.

Dūd, Dīviņ, maņ nūmiert
Zam vyzuļu vaiņadziņa;
Es gulātu kaļniņā,
Kai pukīte duorziņā.
265 [Mērdzenes (Michailovas) Ldz].

49358.

Dod, māmiņa, manu tiesu,
Man jāiet zemītē,
Tad tev vairs nevajdzēs
Mani lielu audzināt.
337 [Rāmuļu C].

49359.

Dzen, nāvīt, man' papriekšu,
Nedzen manu māmulīti:
Māmiņai grūti mirt,
Redzot jaunu līgaviņ'.
337 [Rāmuļu C].

49360.

Gulēt irbe, gulēt sloka,
Gulēt vēja vanadziņš;
Ej gulēt, tēvs māmiņa,
Dod man klētes atslēdziņu.
141 [Ivandes Kld].

49361.

Guļu, gulu cisiņās,
Gaidu nāvi atnākam.
Ne tik viegli tā atnāca,
Kā tā mana slimībiņa.
337 [Rāmuļu C].

49362.

Jauna mira [miru], māmuliņa,
Kur liks [likt] manu vaiņadziņ(u)?
Pakar bērza virsotnei,
Lai saulīte balināj(a).
281 [Neretas Jk].

49363.

Jauna miršu, māmulīt,
Kur liks manu vainadziņu?
Pakar bērza virsotnē,
Lai saulīte balinā.
Paliek mani rudzi mieži
Kā apsēti, nenopļauti.
281 [Neretas Jk].

49364.

Kad, māmiņa, jauna miršu,
Kur liks manu vaiņadziņu?
Rokat rožu dārziņā
Apakš rožu saknītēm.
197 [Krotes Lp].

49365.

Kad es būtu to zinājse,
Kad es jauna meita miršu,
Es būt' savu vaiņadzīnu
Iesvieduse ņātrienā;
Iesvieduse ņātrienā,
Saminuse kājīnām.
94 [Dunikas Lp].

49366.

Kad jau buoba beja pi smierts,
Dādam dzeivi atsacjā:
Hī hā racacā!
Dādam dzeivi atsacjā.
265 [Mērdzenes (Michailovas) Ldz].

- 116 -

49367.

Kad es būtu zinājusi,
Kuŗu ceļu nāve nāk,
Es celiņu nokaisītu
Ar tām egļu skujiņām.
87 [Drabešu (Drabužu) C].

49368.

Kam, nāvīte, ķīvējies
Tu ap manu augumiņu?
Ne tev vaj'g augumiņa,
Tik vien manas dvēselītes.
337 [Rāmuļu C].

49369.

Kas manā iešanā,
Kas pūriņu vešanā?
Tautiešam mans pūriņš,
Zemei staltais augumiņš.
452 [Užavas (Zīras) Vp].

49370.

Kas kait man nu nemirt,
Jauns tētiņis, māmulīte;
Dziedādami mani vada
Baltā smilšu kalniņā.
183 [Kazdnagas Azp].

49371.

Ko, māmiņ, manis raudi,
Manis, jaunu nomirušu?
Viegli mirt jauniņam
Kā jaunam ozolam.
337 [Rāmuļu C].

49372.

Kūkoj, sila dzeguzīte,
Tu kūkoji, es raudāju.
Vai tu biji paredzē'si,
Ka es ilgi nedzīvošu?
Dzīvoš' ilgi, nedzīvošu,
Saules mūžu nedzīvošu.
61 [Brenguļu (Vecbrenguļu) Vlm].

49373.

Lobuok moza nūmyrusi,
Nakai lela izaugusi;
Es nūītu uz Dīviņu,
Kai īviņa zīdēdama.
(Es) gulātu zam zemītes
Kai zam māmiņas vylnainītes.
51 [Bērzpils (Domopoles) Abr].

49374.

Lobuok moza numyruse,
Nakai lela izauguse;
Tai nūītu uz Dīveņu
Kai īveņa zīdeidama.
Pī Dīveņa gari goldi,
Skaistas boltas bičereites.
435 [Tilžas (Kokorevas) Abr].

49375.

Lai bij mirt, kā bij mirt,
Māmiņai viegli mirt:
Dieviņš deva saldu miegu
Māmiņai vakarā.
405 [Smiltenes Vlk].

49376.

Lei pļaun sienu, kam vajaga,
Man sieniņa nevajaga:
Es jau pate nomirīšu,
Bērēs jērus apēdīs.
90 [Drustu C].

49377.

Lykuse mani Laimiņa,
Na pa golam nūlykuse:
Lykuse mani izaugt,
Nalykuse nūdzeivuot.
414 [Stirnienes Rz].

49378.

Loki pūru, jaunā māsa,
Man pūriņa nevajaga:
Dievs man bija novēlējis
Meitai mirt vaiņagā.
589 [Kuldīgas apr.].

49379.

Manis dēļ jauni puiši,
Lai auguši, neauguši:
Man Dieviņis pavēlēja
Meitai mirti vaiņagā.
355 [Rucavas Lp].

49380.

Metu cirvi, met' akmeni
Savā dobes dibenā;
Neņem cirvi, ne akmeni,
Prasa mana augumiņa.
99 [Dzelzavas Md].

49381.

Mieršu, mieršu, nedzeivuošu,
Ņemit mani rūceņuos;
Ņemit mani rūceņuos,
Nesit puču kambarī,
Lai es sovu dzeivi beidzu,
Uz pučeišu vārdamīs.
280 [Nautrēnu (Zaļmuižas) Ldz].

- 117 -

49382.

Mirt man jo jaunam,
Kad Dieviņš man pieņemt',
Gulēt' savu jaunu mūžu
Apakš zaļu velēniņ'.
605 [Skolas].

49383.

Miru, miru, nenomiru,
Vēl zemīte sasaluse.
Dievs dod manim tad nomirt,
Kad zied ievas, ābelītes;
Kad zied ievas, ābelītes,
Tad es varu puškotiesi.
271 [Milzkalnes (Šlokenbekas, Cērkstes) Tk].

49384.

Myru, myru, nanūmyru,
Paša guoju kopu rakt;
Uz muna paša rokumiņa
Skaisti zīdi izzīdēja.
503 [Višķu D].

49385.

Mīlē mani šī saulīte,
Negrib mani atsadot;
Kā gan mani negribēs,
čakla darba darītāju?
337 [Rāmuļu C].

49386.

Mūžam tika zemē gulēt
No jaunām dieniņām;
No jaunām dieniņām,
Zem zaļām velēnām.
93 [Dundagas Vp].

49387.

Naraud' mane, muomuleņ,
Smilktinē vadēdama!
Ni pēc mane gūvu dzini,
Ni puoreņa rytynavi.
44 [Bebrenes Il].

49388.

Nāc, nāvīte, palīgāji,
Ņem brālīti tu pie sevis,
Gauži raud mans brālīts,
Šai zemē dzīvodams.
87 [Drabešu (Drabužu) C].

49389.

Nāca mana ļauna diena
Ne zināma, ne redzama.
Kad es būtu redzējusi,
Kaut ar roku atbīdītu.
487 [Vietalvas Md].

49390.

Nāvīt' nāk, nāvīt' nāk,
Dūmu sagša mugurā.
Ej, bāliņ, tu pretim,
Ved nāvīti namiņā.
87 [Drabešu (Drabužu) C].

49391.

Nedod Dievs man nomirt
Jauna puiša cepurē!
Gauži raud jaunas meitas,
Cepurītes puškodamas.
498 [Virānes (Bučauskas) Md].

49392.

Nedod, Dieviņ, nevajaga,
Meitai mirt vaiņagā:
Visu mūžu Laima raud,
Vaiņadziņu balinot.
217 [Lejasciema (Lejas) Vlk].

49393.

Nadūd Dīvs margai mirt,
Paliks puču vainadziņš:
Treis godiņus Laima roud,
Vainadziņu cilādam(a).
493 [Viļakas (Marienhauzes) Abr].

49394.

Nadūd Dīvs, nalīc Laime,
Man nūmiert jaunkundzem!
Raud māmiņa, raud Laimiņa,
Vainadziņu cyluodamas.
314 [Pildas Ldz].

49395.

Mirt jaunam, mirt vecam,
Vaiņagā vien nemirt!
Gauži raud tēvs māmiņa,
Vaiņadziņu cilādama;
Vēl gaužāki jauni puiši,
Kapa malu staigādami.
192 [Kosas C].

49396.

Nadūd Dīvs jaunam miert
Bez laulības pījimšonas!
Pīci godi muote raud,
Pa kopim staiguodama;
Pīci godi žurkas grauzja
Lakavuotus zuobaciņus.
465 [Varakļānu Rz].

- 118 -

49397.

Nedod Dievs, neliec Laima,
Meitai mirt vaiņagā!
Es atstāšu māmiņai
Savu zīļu vainadziņu
Cik māmiņa to pacels,
Tik asaras noslaucīs.
350 [Ropažu Rg].

49398.

Nedo' Dievs, nedo' Dievs,
Bez laulības puišam mirt!
Pieci gadi velli gāja
Apkārt kapu raudādami.
100 [Dzērbenes (Pils-Dzērbenes) C].

49399.

Nedod Dievs jauniem puišiem
Bez laulības gan nomirt!
Pieci gadi vilks gaudoja,
Pie kapiņa tupēdams.
435 [Tilžas (Kokorevas) Abr].

49400.

Dod, Dieviņi, liec, Laimiņa,
Meitai mirti vainagā!
Trīs gadiņi jauni puiši
Raud, ap kapu staigādam(i).
605 [Skolas].

49401.

Ņem, Dieviņ, ko ņemdams,
Neņem jaunu līgaviņu!
Gauži raud bāleliņš
Tumšajā naksniņā.
337 [Rāmuļu C].

49402.

Jem, Dieviņi, mani pirmis,
Nekā tēvu, māmuliņu!
Noslaucīšu kapu sētu
Tēva, mātes gaidīdama;
Tēva, mātes gaidīdama,
Istabiņu izpuškošu.
355 [Rucavas Lp].

49403.

Pamyra muna muoseņa,
Boltu krekleņi vylkdama;
Varbyut juos sirds paradz,
Ka jei ilgi nanosuos.
551 [Ludza Ldz apr.].

49404.

Sēju rudzus, sēju mīžus,
Ni aug rudzi, ni aug mīži;
Mošeit sākla paŗadzjāja,
Ka as ilgi nadzeivuošu.
280 [Nautrēnu (Zaļmuižas) Ldz].

49405.

Sēju rūzes, sēju mātras
Pa vysimi teirumim.
Nazīd munas suortas rūzes
Ni vīnāji vīteņā;
Mušeit puče paredzēja,
Kad es ilgi nadzeivuošu.
280 [Nautrēnu (Zaļmuižas) Ldz].

49406.

Slinka muotes meiteneite
Sūlejuosi zemē miert;
Myra, myra - nanūmyra,
Tikai laiku nūkavēja.
30 [Augšpils (Višgorodas) Abr].

49407.

Tec, pelīte, caur zemīti,
Darin' manu mūža namu!
Ja spīdēja, ja mirdzēja,
Tec ārā smiedamās;
Ja pelēja, ja trūdēja,
Paliec pati tai vietā.
132 [Ikšķiles Rg].

49408.

Tec, pelīte, rūs, pelīte,
Atrod mani smiltiņās!
Vai pelēja, vai rūsēja
Manas baltas villainītes?
560 [Rīga ].

49409.

Tec, pelīte, caur zemīti,
Satais' manu mūža namu!
Iztekuse, atraduse
Mane smuku kapa vietu.
16 [Alsungas (Alšvangas) Azp].

49410.

Tēvs raud, māte raud,
Sienā galvu sadūruši:
Zina manu augumiņu
Zem zaļās velēniņas.
378 [Seces Jk].

- 119 -

49411.

Visi mazi kukainīši
Gaida mani nomirstam.
Pagaidiet, kukainīši,
Kad es mūžu nodzīvošu;
Kad es mūžu nodzīvošu,
Tad es vienu čarku dzeršu.
141 [Ivandes Kld].

49412.

Visi zemes kukainīši
Gaida mani nomirstam;
Gaida mani nomirstam,
Viņā saulē aizejam.
273 [Mores Rg].

49413.

Zinu dienu pie dieniņas,
Kad es iešu pie Dieviņa;
Kad es iešu pie Dieviņa
Baltajāji palagā.
337 [Rāmuļu C].

49414.

Zinu dienu, zinu nakti,
To dieniņu nezināju;
To dieniņu nezināju,
Kad zūd manis augumiņš.
435 [Tilžas (Kokorevas) Abr].

49415.

Žēli raud tautu dēls,
Gultas kāju turēdams.
Vai tu raudi, vai neraudi,
Skrej pie manas māmuļītes;
Vai es mirstu, vai dzīvoju,
Lai redz mana māmuļīte.
74 [Cīravas Azp].

2. Nomirušo mazgā, apģērbj, liek šķirstā

27419.

Dod, māmiņa, manu tiesu,
Neba man daudz vajaga:
Divu nīšu paladziņu,
Sešu dēļu gabaliņu.
195 [Raņķos (Raņķu pag. Kld)].

27420.

Iegulās māmuliņa
Viena koka namiņā,
Ne dzirdēja vēja pūšam,
Ne bērniņu gaudojam.
85 [Lazdonā (Lazdonas pag. Md)].

1. Tēvu manu, ielīdušu
Stāva koka namiņā,
Ne dzirdēja gaiļa balss,
Ne bērniņu piesaucam.
344 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

27421.

Kalēji kalēji
Jānīša brāļi,
Nokala Jānim
Dzintara zārku;
Dzintara zārku,
Tērauda krustu.
208 [Ēdolē (Ēdoles pag. Vp)].

27422.

Kas kait man negulēt
Šo naksniņu kamburē:
Mans dēliņis dreimanīts,
Dreijā manu mūža namu.
Kas kait man negulēt
Šo naksniņu kamburē:
Man meitiņa rakstītāja,
Raksta līķu paladziņu.
Kas kait man negulēt
Šo naksniņu kamburē:
Mans dēliņis kalējiņis,
Tēraudiņa krustu kala.
189 [Kuldīgas Kalnmuižā (pie Kuldīgas)].

27423.

Māmiņai divi znoti,
Abi divi amatnieki,
Uzstaisīja mūža namu
Dreijātām kājiņām.
181 [Cīravā (Cīravas pag. Azp)].

27424.

Ļaudis prieka nevarēja,
Es nevaru žēlabiņu:
Redz manam arājam
Mūža kreklu mugurā.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

27425.

Žēli raud māmulīte,
Man krekliņu mērīdama.
Neraud', mīļa māmulīte,
Vairs krekliņu nemērīsi!
181 [Cīravā (Cīravas pag. Azp)].

- 120 -

27426.

Šuj, māmiņa, man krekliņu
Līdz pat kāju galiņam,
Lai nesaka veļu puiši
Pliku mani novedot.
260 [Mazberķenē (Mežmuižas pag. Jg)].

27427.

Vērpu smalki baltus linus,
Aužu sevim paladziņus;
Aužu sevim paladziņus,
Ko gulēti smilktainē.
41 [Stukmaņos (Pļaviņās Rg)].

27428.

Citas meitas sagšas auda
Jāsedz dēlu māmiņai;
Es izaužu paladziņu
Jāguļ smilkšu kalniņā.
69 [Bikserē (Patkules pag. Md)].

1. Citas meitas villu vērpa,
Es pakulas grubināju;
Citas meitas sagšas auda,
Es pakulu paladziņus,
Es pakulu paladziņus,
Ko gulēt smiltājā.
289 [Bruknā (Bruknas pag. B)].

49416.

Aud, māmiņa, ko auzdama,
Noaud baltu paladziņu!
Man jāiet pie Dieviņa
Baltajā palagā.
87 [Drabešu (Drabužu) C].

49417.

Kas kait man negulēt
Dreijātā šķirstiņā:
Visapkārt koka sienas,
Vidū balti paladziņi.
273 [Mores Rg].

49418.

Kas kait man negulēt
Baltā smilšu kalniņā:
Balts krekliņš mugurā,
Baltas kurpes kājiņā.
273 [Mores Rg].

49419.

Kur, māmiņ, nu tu iesi,
Baltas kājas audamās?
Nu es iešu tais mājās,
Kur es vairs neieiešu.
335 [Puzes Vp].

49420.

Kur, tētiņ, nu tu iesi,
Baltas kājas apavies?
Nu es iešu to celiņu,
Kur mūžam neatnākš(u).
418 [Sunākstes Jk].

49421.

No liniņa kreklus audu,
No pakula paladziņus;
Es izaudu paladziņu,
Ko gulēt smiltiņā.
152 [Jaunsaules B].

49422.

Šuj man kreklu, līgaviņa,
Darba dienas dienvidē!
Tas būs man nomirstot,
Ko uzvilkt mugurā.
301 [Palsmaņa Vlk].

49423.

Taisat manim mīkstu gultu,
Klājat baltu paladziņu!
Nu gulšos tai gultai,
Kur mūžam necelšos.
74 [Cīravas Azp].

49424.

Vedīs mani melniem zirgiem,
Sedzīs baltiem palagiem.
102 [Dzirciema Tk].

3. Sadedzina nelaiķa cisas un drānas

27429.

Dūmi kūp purmalā,
Kas tos dūmus kūpināja?
Veļu māte kūpināja,
Bēdu drēbes dedzināja.
309 [Biržos (Biržu pag. Jk)].

4. Ielūdz bēŗu goda svinēšanai

27430.

Pūt, eņģeli, vaŗa tauri,
Lai skan visa pasaulīte,
Lai dzird mani īstenieki,
Lai nāk mani pavadīt!
159 [Aizputē (Aizputes pag. Azp)].

- 121 -

27431.

Visi gailīši, dziediet,
Dienavidu saņemdami;
Visi radiņi, nāciet
Nomirušu pavadīt!
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

1. Visi ciema gaiļi dzied,
Dienasvidu saņemdami;
Visi radi sanākuši
Nomiruša pavadīt.
42 [Suntažos (Suntažu pag. Rg)].

5. Gatavojas bēŗu goda svinēšanai

27432.

Es tā goda negaidīju,
Nevelēju galdautiņu;
Veļu māte, tā gaidīja,
Tā velēja galdautiņu.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

27433.

Manis dēļ vērsi kava,
Brūvēj' saldu alutiņu.
Paši ēda, paši dzēra,
Mani veda smilktenāi.
181 [Cīravā (Cīravas pag. Azp)].

27434.

Cep, māmiņa, kukulīti,
Veļos mani vadīdama,
Ko mielošu veļu bērnus
Par vārtiņu vērumiņu!
195 [Raņķos (Raņķu pag. Kld)].

1. Cep, māmiņ, baltu maizi,
Vadi mani smilktainē,
Ko mielošu veļa bērnus,
Veļa vārtu vērējiņus.
41 [Stukmaņos (Pļaviņās Rg)].

2. Cep, meitiņa, baltu maizi,
Veļos mani vadīdama:
Gaidīs mani veļu bērni,
Veļu vārtus atvēruši.
150 [Paplakā un Joguļos (Virgas pag. Lp)].

27435.

Cep, māmiņa, kviešu maizi,
Veļās mani vadīdama;
Ne tu malsi, ne tu cepsi
Vairs manā mūžiņā!
260 [Mazberķenē (Mežmuižas pag. Jg)].

49425.

Atstātana šī vietiņa,
I mīlīši pakaļā;
Atstāt alu brūvējam,
Brandavīnu žūrējam.
373 [Sarkaņu Md].

49426.

Projām jāiet, kam jāiet,
Atstāt visas labas dienas:
Atstāj alu žūrējot,
Brandavīnu klērējot;
Atstāj sav' tēv' ar māti,
Atstāj savu līgaviņu.
373 [Sarkaņu Md].

49427.

Iet bij man gājējam,
Atstāt visas labas dienas:
Atstāt alu brūvējot,
Medutiņu tecinot.
119 [Gaujienas Vlk].

49428.

Cep, māmiņa, bēŗu maizi,
Izcep mazu kukulīti;
Veļu māte nosalusi,
Kapu malā dancodama.
485 [Viesienas (Lautera-Viesienes) Md].

49429.

Vedat mani kalniņe,
Bāž maizīti kulīte.
141 [Ivandes Kld].

6. Nakti priekš bērēm vāķē līķi

27436.

Vai Māriņa mīļa balta,
Ko es tev sariebos?
Kokam auga atvasītes,
Man neauga lolojumis.
335 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

1. Ko Dievam es sariebu,
Ko mīļai Māriņai?
Akmenim sūnas auga,
Man neauga lolojums.
188 [(?)].

27437.

Ai vējiņ, kam nolauzi
Taisnāko ozoliņu!
Ai nāvīt, kam nokāvi
Vecāko darbenieku!
97 [Vecpiebalgā (Vecpiebalgas pag. C)], 391 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

- 122 -

27438.

Ej gulēt(i), Vēja māte,
Neklabini nama durvis:
Mana veca māmulīte
Namā gula launadziņu.
279 [Skurtsteņu muižā (Sesavas pag. Jg)].

1. Ai, lūdzama Vēja māte,
Neklabini nama durvis:
Mana balta māmulīte
Saldu miegu aizmiguse.
1571 [Virgā (Virgas pag. Lp)].

27439.

Ej gulēt, Vēja māte,
Neklauej nama dores;
Citu nakti, tad klauej
Baltāj smilkšu kalniņā!
195 [Raņķos (Raņķu pag. Kld)].

27440.

Ej gulēt, Veļu māte,
Neklauvēji nama dores,
Lai gul mana māmulīte,
Cietu miegu aizmiguse!
200 [Skrundā (Skrundas pag. Kld)].

1. Stāvi klusu, Vēja māte,
Neklauvē nama dorvis!
Mana balta māmulīte
Cietu miegu aizmiguse.
200 [Skrundā (Skrundas pag. Kld)].

27441.

Es nenācu šo naksnīnu
Ar miedzīnu apgulēt,
Nācu ēst, nācu dzert,
Nācu koši padziedāt,
Sav' māsīnu pavadīt
Baltā smilšu kalnīnā!
144 [Gaviezē (Gaviezes pag. Lp)].

27442.

Es šķitu saulīti
Aizgājušu:
Māmiņa mīļā
Nomiruse;
Es šķitu lietiņu
Nolijušu:
Bērniņi mīļie
Raudājuši.
317 [Lindē (Birzgales pag. Rg)].

27443.

Galdiņam četras kājas,
Man bij četri bāleliņi;
Zūd galdam viena kāja,
Zūd man viens bāleliņš.
216 [Ventspilī].

27444.

Kam tu lūzi, ozoliņi,
Vai nav koku lūzējiņu?
Kam tu miri, mūs' brālīti,
Vai nav ļaužu mirējiņu?
226 [Kandavā (Tl)].

1. Kam tu lūzi, ābelīte,
Vai nav koku lūzējiņu?
Kam tu miri, mūs' māsiņa,
Vai nav ļaužu mirējiņu?
224 [Kabilē (Kld)].

27445.

Kam, vējiņ, tu nolauzi
Krūzoto ozoliņu?
Kam, saulīte, tu paslēpi
Mīļāko bāleliņu?
95 [Odzienā, Vietalvas (Odzienas pag. Md)].

27446.

Ko, māmiņa, tu gulēji,
Kam ar mani nerunāji?
Gan dziedāju, gan raudāju,
Apkārt tevi staigādama.
401 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

27447.

Ko, nāvīte, tu dabūji,
Mani jaunu nokaudama?
Ne tu manu zemi arsi,
Ne turēsi novadiņu;
Brāļi manu zemi ars,
Turēs manu novadiņu.
188 [(?)].

27448.

Mana balta māmuliņa
Cietu miegu aizmiguse;
Gana teku, gana saucu,
Nedzirdēja, neredzēja.
404 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

27449.

Netriecat man galviņu,
Sienmalāi gulošam;
Triecat citu vakariņu,
Kad gulēšu kalniņā!
161 [Alšvangā (Alšvangas pag. Azp)].

- 123 -

27450.

Raudinis raudinis
Šis vakariņis:
Raud tēvs namā,
Māte istubā,
Tie mazi brālīši
Zierdziņu stallē,
Tās mazas māsiņas
Piena kambarē.
158 [Nīcā Tosmarē uc. (Lp)].

27451.

Šo naksniņu pārgulēju
Apakš tēva lubu jumta;
Citu nakti, tad gulēšu
Apakš zaļas velēniņas.
224 [Kabilē (Kld)].

27452.

Šonakt mani māte sedza
Ar baltām villainēm;
Rītu mani brāļi segs
Ar zaļām velēnām.
200 [Skrundā (Skrundas pag. Kld)].

27453.

Vākājat, vāķenieki,
Vedat mani smilktienā!
Gaŗa man šī naksnīna
Pie bērniem pārgulēt.
144 [Gaviezē (Gaviezes pag. Lp)].

49430.

Ai vējiņi, kam nolauzi
Diženo ozoliņu?
Ai zemīte, kam paņēmi
Mūs' diženo bāleliņu.
44 [Bebrenes Il].

49431.

Ei vējiņ, pūt, vējiņ,
Kam nolauzi ozoliņu?
Kam nolauzi ozoliņu
Mana brāļa pagalmā?
373 [Sarkaņu Md].

49432.

Kliedzet gani, brēcet gani,
Man nomira līgaviņa;
Pats es vaira nevarēju
Aiz lielām žēlabām.
525 [Alūksne Vlk apr.].

49433.

Mana balta māmulīte
Cietu miegu aizmiguse;
Ne redz ganu sadzenot,
Ne arāju sajājot.
507 [Zalves (Lielzalvas) Jk].

1. Mana veca māmuliņa
Maigu miegu aizmigusi:
Nedzird govis sadzenot,
Ne arājus pārnākam.
378 [Seces Jk].

49434.

Mana mīļa māmuliņa
Cietu miegu aizmigusi;
Nedzird vairs staigājot,
Mīļus vārdus runājot.
224 [Lielvārdes Rg].

1. Mana veca māmuliņa
Cietu miegu aizmiguse:
Ni dzirdēja runājam,
Ni redzēja staigājam.
127 [Grostonas Md].

49435.

Māmiņ' munu pagulušu
Smolku prīžu siliņā:
Ni dzierd vēja pyutumiņa,
Ni bērniņu raudojūt.
Pyuš vējeņš, šalc prīdītes,
Bierst maņ gaudas asariņas.
265 [Mērdzenes (Michailovas) Ldz].

49436.

Tjāteit munu nūmyrušu,
Smolku smilkšu kalneņī:
Ni tu dzierdi vēja pyušūt,
Ni bērneņu raudojūt.
265 [Mērdzenes (Michailovas) Ldz].

49437.

Guli, muna muomuleņa,
Kulta kūka serdētē;
Nadzierdē vēja poušūt,
Ni bērneņu raudojūt.
44 [Bebrenes Il].

49438.

Neraudāje māmulīte
Mazu bērnu nomirušu,
Raridi rallalla.
Tur viš tevi sagaidīse,
Kapu sētu noslaucīs.
126 [Grobiņas Lp].

- 124 -

49439.

Šonakt mani māte sedza
Deviņiem palagiem,
Nākošnakt Zemes māte
Deviņām velēnām.
337 [Rāmuļu C].

49440.

Šonaksniņu pārgulēju
Savā tēva klētiņā;
Nākošnakti sagulēšu
Vēsā zemes velēnā.
337 [Rāmuļu C].

7. Nelaiķi izvada no mājām uz kapsētu

27454.

Ei bagāta Veļu māte,
Taisi slaidas ragaviņas,
Kur tu mani pašu liksi,
Kur tās manas lupatiņas [grabažiņas]!
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

27455.

Vai brālīti ormanīti,
Vijies gaŗu pātadziņu!
Grib māsiņa daiļi braukt
Baltā smilšu kalniņā!
180 [Valtaiķos (Valtaiķu pag. Azp)].

27456.

Vai dieniņa, man' dieniņa,
Tu atnāci nezināma!
Vakar koši gavilēju,
Šodien veda smiltienē.
3641 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

27457.

Vai Laimiņa, man' Laimiņa,
Kā tu biji nolēmusi!
Citiem tautas māsu veda,
Man aizveda bāleliņu.
224 [Kabilē (Kld)].

27458.

Ai ormani ormanīti,
Vijies gaŗu pātadziņu,
Lai tie tavi bēri zirgi
Smilktienāi neapstriga!
181 [Cīravā (Cīravas pag. Azp)].

1. Ai puisīši, ormanīši,
Vijat gaŗas pātadziņas,
Lai kumeļi nenostāja,
Smilšu kalnu tecēdami!
34 [Plāterē (Plāteres pag. Rg)].

27459.

Aizved manu māmuliņu,
Baltas puķes mētādami;
Baltas puķes salasīju,
Savas mātes nepanācu.
69 [Bikserē (Patkules pag. Md)].

27460.

Auniet man baltas kājas,
Jūdziet bērus kumeliņus!
Nu es iešu tai ciemā,
Kur mūžam neatnākšu.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

27460v1.

Apvelc man, māmuliņa,
Smalku, baltu lina kreklu!
Nu es iešu tai ciemā
Mūžam mani neredzēt!
324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)].

2. Saģērb mani, māmuliņa,
Diženā rotiņā!
Nu es iešu tai ciemā,
Kur mūžam neatstāšu.
309 [Biržos (Biržu pag. Jk)].

27461.

Auniet man baltas kājas,
Vediet mani smiltenē!
Šito kāju avumiņu
Man's mūžam neredzēs.
931 [Meirānos (Meirānu pag. Md)].

27462.

Baltu zirgu nejūdziet,
Man' vezdami smiltainē:
Tāli spīd balti zirgi,
Gauži raud māmuliņ'.
319 [Neretā (Neretas pag. Jk)].

27463.

Bēri zirgi nozviedzās
Pie tēviņa namdurvīm;
Ai, zirdziņi gan zināja
Māsu vedam smiltenēi!
181 [Cīravā (Cīravas pag. Azp)].

27464.

Dēliņš, tēvu vadīdams,
Salmiem ceļu sakaisīja,
Lai tētiņš novēlēja
Dēlam labu labībiņu.
345 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

- 125 -

1. Skujām taku pakaisīja
Māsa, brāli vadīdama,
Lai brālītis novēlēja
Māsai labu dzīvošanu.
346 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

27465.

Divkārt manu augumiņu
Vērzelēs vizināja:
Vienu kārtu tautiņās,
Otru smilšu kalniņā.
311 [Dzērvē, Susējā, Dignājā (Saukas Jk, Susējas Il, Dignājas Jk pag.)].

27466.

Dzīvojiet, labenieki,
Raušat naudu kaudzītē!
Nu jūs mani, naidenieku,
Pa vārtiem izvadāt.
141 [Vijciemā (Vijciema pag. Vlk)].

1. Dzīvojiet nu, bērniņi,
Rausiet mantu gubiņā:
Nu mēs jūsu tērētāju
Smiltiņām apbērām.
85 [Lazdonā (Lazdonas pag. Md)].

2. Dzīvojat nu priecīgi,
Kad bijat noskumuši:
Jūsu mantas tērētājs
Guļ zem zaļām velēnām.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

27467.

Es šķitu lietiņu
Laukā līstam:
Tā mana māmiņa -
Pēc mani raud.
41 [Stukmaņos (Pļaviņās Rg)].

27468.

Es palūdzu Jānīšam
Nedzīt ātri kumeliņa,
Lai es savu augumiņu
Vējiņāji vēsenāju.
74 [Dzelzavā (Dzelzavas pag. Md)].

27469.

Es redzēju sav' māmiņu,
Par kalniņu aizvedam;
Gana saucu, nedzirdēja,
Gan tecēju, nepanācu.
195 [Raņķos (Raņķu pag. Kld)].

1. Es redzēju sav' māmiņu,
Pa kalniņu novedam;
Gana saucu, nedzierdēja,
Gan tecēju, nepanācu.
Nu atradu ganīdama
Zaļu mauru apaugušu.
Es apsēdu raudādama
Mātes kapa galiņāi:
Celies, mana māmuļīte,
Es pacelšu velēniņu!
172 [Rāvā (Rāvas pag. Lp)].

2. Naksniņāi neredzēju,
Kad nomira māmuliņa;
Tagad redzu māmuliņu,
Pa kalniņu aizvedam.
Teku, teku, nepanāku,
Saucu, saucu, nesasaucu.
109 [Vestienā (Vestienas pag. Md)].

27470.

Es savaje māmiņaje
Ilgi miegu nekavēju:
Piektdien dzimu, sestdien augu,
Svētdien veda smiltienē.
173 [Rokaišos (pie Aizputes Azp)].

27471.

Es tev saku, ormanīti,
Vijies gaŗu pātadziņu,
Lai varēji pēc pusdienas
Orēt smilšu kalniņā!
195 [Raņķos (Raņķu pag. Kld)].

27472.

Gauži raud ļaudaviņa,
Pie vārtiem stāvēdama,
Noskatās arājiņu
Par kalniņu aizvedot.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

27473.

Gauži raud mūs' māsiņa,
Pie vārtiem stāvēdama,
Smiltienē vadīdama
Sav' brālīti pastarīti.
324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)].

27474.

Gauži raud tēvs māmiņa,
Smiltienā vadīdami.
Neraud' gauži, tēvs māmiņa,
Tur es jūs sagaidīšu!
335 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

27475.

Jūdz, brālīti, sirmus zirgus,
Vadi mani smiltienē!
Kas man jūdza, kas nejūdza,
Tēvs gulēja smiltienē.
401 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

- 126 -

27476.

Jūdz, brālīti, sirmus zirgus,
Vadi mani smiltienā.
Pāries tavi sirmi zirgi,
Es mūžam nepāriešu.
226 [Kandavā (Tl)].

1. Dūli zirgi, bēri zirgi
Veda mani kalniņā;
Pā(r)tek dūli, pā(r)tek bēri,
Es mūžam nepā(r)nāku.
190 [Kuldīā].

2. Jūdzat bērus, jūdzat raudus,
Vedat mani kalniņā!
Pāries jūsu bēri, raudi,
Es jums vairs nepāriešu,
Es jums vairs nepāriešu
Jūsu duru virināt,
Jūsu duru virināt,
Jūsu kannu klabināt!
182 [Aizputes un Kuldīgas apriņķos)].

3. Sirmi, bēri aiztecēja,
Man' atstāja smiltienē,
Man' atstāja smiltienē
Smilšu kalnu rušināt.
2 [Aderkašos (Taurupes pag. Rg)].

27477.

Jūdz, bāliņ, steidz, bāliņ,
Baltskarīti kumeliņu!
Eņģelīši nosaluši,
Pie vārtiem stāvēdami.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

27478.

Jūdzat, brāļi, kumeliņus,
Pumpājat iemauktiņus,
Lai vedam sav' māsiņu
Sīkakmeņu [=smilšu] zemītē.
200 [Skrundā (Skrundas pag. Kld)].

27479.

Jūdzat drīzi sirmus zirgus,
Vedat mani smiltienā,
Lai te vairs jūsu vēji
Manus matus neplivina.
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

27480.

Kāda bij šī vasara,
Meita mira vaiņagā!
Jauni puiši gauži raud,
Kumeliņus seglodami.
360 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

27481.

Kas to ceļu norakstīja
Līdz NN kapsētai?
Lavīzīte norakstīja
Ar saviem sulaiņiem.
278 [Sodu Sesavā (Sesavas pag. Jg)].

27482.

Kas celiņu norakstīja
Līdz pat kapu kalniņam? -
Sirmi, bēri kumeliņi
Kaustītām kājiņām.
2791 [Jaunsvirlaukā (Jaunsvirlaukas pag. Jg)].

1. Kas celiņu izrakstīja
Smalkajiem(i) rakstiņiem? -
Bērenieku kumeliņi
Kaustītām(i) kājiņām.
309 [Biržos (Biržu pag. Jk)].

27483.

Kas celiņu norakstīja
Sīkajiem rakstiņiem?
Tā tētiņa kumeliņi,
Ko šodienu glabājām.
324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)].

27484.

Kas celiņu nostaigāja
Līdz pat kapu maliņai?
Tas puisītis nostaigāja,
Kapa vietu meklēdams.
299 [Mežotnē un Švitenē (Mežotnes un Svitenes pag. B)].

27485.

Ko, māsiņa, tu raudāji,
Pie vārtiņu stāvēdama?
- Redzēj' savu arājiņu
Kalniņā aizvedam.
41 [Stukmaņos (Pļaviņās Rg)], 190 [Kuldīā].

27486.

Ko vadīja tautiņās,
To gaid' sērsti bāliņos;
Ko ved smilšu kalniņāi,
Ne mūžam neredzēja.
207 [Dundagā (Dundagas pag. Vp)].

27487.

Laba mana līgaviņa,
Labi mani pavadīja:
Sirmi zirgi, balti deķi
Sarkanām bantītēm.
41 [Stukmaņos (Pļaviņās Rg)], 224 [Kabilē (Kld)].

- 127 -

27488.

Laba mana māmuliņa,
Labi mani pavadīja:
Balti zirgi vērzelēti,
Jauns puisītis ormaniņš.
224 [Kabilē (Kld)].

27489.

Laba mana māmuļīte,
Labi mani pavadīja:
Izcepusi baltu maizi
Vada mani smiltienī.
224 [Kabilē (Kld)].

27490.

Neaugat, sīki kārkli,
Kapu ceļa maliņā!
Grib māsiņa daiļi braukt
Baltā smilšu kalniņā.
174 [Rudbāržos (Rudbāržu pag. Azp)].

27491.

Nebij manis augumiņis
Trim bēriemi vizināts;
Nu šodieni vizināja,
Smiltainēi aizvezdami.
3901 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

1. Kad bij mans augumiņš
Virzelē vizenāts!
Nu vizena virzelē,
Nu ved smilšu kalniņā.
6 [Annas muižā (ķēču pag. Rg)].

27492.

Nenoraudi, bāleniņ,
Ka mēs slikti pavadām:
Līdz zemei zīda deķi
Bērajiem kumeļiem.
90 [Lodē (Kusas pag. Md)].

27493.

No šā gada, no šā laika
Tēva [Mātes] radi pagalam:
Sabraukuši tēva [mātes] radi,
Izved tēvu [māti] kalniņā.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

27494.

Nokaisāt man celiņu
Smalkajām smilktiņām,
Lai to manu augumiņu
Viegli viegli vizināja.
Priekšā bija tas celiņš
Skujiņām nokaisīts;
Sēd Laimiņa gaidīdama
Pašā skujas galiņā,
Uguntiņu dedzināja
Divās vasku svecītēs.
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

27495.

Nosvīduši, piekusuši
Līķa vesti kumeliņi:
Visi sīki eņģelīši
Kraujas līķa vezumā.
212 [Sarkanmuižā (Sarkanmuižas pag. Vp)].

27496.

Ormanīt ormanīt,
Lai tek viegli kamaniņas;
Ja tek viegli kamaniņas,
Tad būs viegla dusēšana.
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

27497.

Ormanīti ormanīti,
Vijies gaŗu pātadziņu,
Skaisti mani aizorē
Baltā smilšu kalniņā!
202 [Striķos un Saldū (Zvārdes un Saldus pag. Kld)].

27498.

Pieci brāļi, viena māsa,
Kur dosim, nedosim?
Dosim mūža celiņā,
Tur mēs visi aiziesim!
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

27499.

Pilla sēta sirmu zirgu,
Pilla kaltu kamaniņu:
Dēli, meitas sabraukuši,
Vedīs mani kalniņā.
200 [Skrundā (Skrundas pag. Kld)].

27500.

Raudat, māsas, bāleliņi,
Manu daiļu augumiņu,
Sirmi, bēri, balti zirgi
Aizved mani smiltiņās.
120 [Gaujienā (Gaujienas pag. Vlk)].

27501.

Sauc māmiņa saukumiņu,
Par sētiņu staigādama:
Redzēj' savas vieglas dienas,
Par kalniņu aizvedam.
41 [Stukmaņos (Pļaviņās Rg)], 335 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

27502.

Sedz, māmiņa, baltu sagšu,
Smiltienā vadīdama;
Pārnāks tava balta sagša,
Es mūžam nepārnākšu.
224 [Kabilē (Kld)].

- 128 -

27503.

Sen brālīši lielījās
Māsai jāt panākstos;
Ved māsiņu smiltienā,
Jāj brālīši raudādami.
391 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

27504.

Skaisti mani pavadiet,
Cieti vārtus aizveriet!
Ne mūžam neatnākšu
Jūsu vārtu virināt.
401 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

27505.

Steidzaties, bāleliņi,
Ko tik ilgi kavējat,
Lai es savu guļu vietu
Ar saulīti apraudzīju!
224 [Kabilē (Kld)].

27506.

Strauja strauja upe tek
Gar brālīša nama durvīm;
Tā tek mūsu jaunas māsas
Baltā smilkšu kalniņā.
224 [Kabilē (Kld)].

27507.

Tā sacīja māmuliņa,
Smiltienē novedama:
Tā, bērniņi, dzīvojiet,
Ka ļautiņi nesasmēja.
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

27508.

To celiņu ganos iemu,
To aiziešu kapsētā.
Lai apauga šis celiņis
Zaļ' zālīti, zelt' ziediem.
226 [Kandavā (Tl)].

27509.

Vadi mani, māmiņa,
Pēdēju reizu!
Es tevis gaidīšu
Smilkšu kalniņāi.
181 [Cīravā (Cīravas pag. Azp)].

27510.

Vaļā manas nama duris,
Vaļā manas istabiņas:
Šodien vedu smiltienī
Savu duru vārstītāju.
299 [Mežotnē un Švitenē (Mežotnes un Svitenes pag. B)].

27511.

Veda mani, veda mani,
Es nevesta nepaliku:
Ja neveda tautiņās,
Veda smilkšu kalniņā.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

27512.

Viegli vārtus atveriet,
Mīļi mani pavadiet;
Ne es jūsu naidenīca,
Ne ar naidu pavadiet!
69 [Bikserē (Patkules pag. Md)].

27513.

Visa sēta līgojās,
Visas sētas pamatnīcas,
Redzēj' sētas saimenieku
Pa vārtiemi izvedam.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

27514.

Es to savu mīļu tēvu
Ar važām aizvažoju,
Ar atslēgu vārtus slēdžu,
Lai nenāca ciemoties.
69 [Bikserē (Patkules pag. Md)].

27515.

Nenāci, NN,
Uz mani sērst,
Vilks tevi ceļā
Apēdīs!
Neslauc, NN,
Māmiņas gotiņu,
Sīkās stērstiņas -
Tās tavas gotiņas!
Nebrauc, NN,
Tētiņa zirdziņu,
Sīkie zvirbuļi -
Tie tavi zirdziņi!
Neparād', tu NN,
Ni miegā, sapinā!
Tavu tiesu atdevēm,
Ko tu biji pelnījusi.
41 [Stukmaņos (Pļaviņās Rg)].

1. Nenāci, dēliņi,
Iz tēvu sērstu,
Vilks tevi ceļā
Saplucinās!
324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)].

- 129 -

2. Nebrauc, tētiņ,
Dēliņa zirgu,
Sīkie zvirbuļi -
Tie tavi zirgi!
90 [Lodē (Kusas pag. Md)].

3. Nenāc, tētiņ,
Zirdziņu ganīt,
Kapsētas zvirbuļi -
Tie tavi zirdziņi!
391 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

4. Neslauc, māmiņ,
Meitiņas gotiņu,
Kapsētā stērstiņas -
Tās tavas gotiņas!
84 [Kusā (Kusas pag. Md)].

27516.

Nenāc vairs, tu NN [Jānīti, Anniņa],
Uz manim ciemoties:
Vilciņš tup celiņā,
Lācīts ceļa maliņā.
36 [Rikterē (Sidgundas pag. Rg)].

1. Ai vecā māmuliņa,
Nenāc vaira atpakaļ:
Lācīts tup celiņā,
Vilciņš ceļa maliņā;
Lācīts ķēra, vilciņš guva,
Kas tur vaira atpalika!
134 [Sinolē (Sinoles pag. Vlk)].

2. Nenāc, bērniņ,
Uz māti ciemā:
Vilks tev ceļā,
Lāc's ceļa malā,
Sīkie dadzīši
Kājiņas badīs.
344 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

27517.

Nenāc vaire, tu Līziņa,
Labi tevi pavadīju:
Pilnu cepli maizes cepu,
Liela pulka pavadīja.
311 [Dzērvē, Susējā, Dignājā (Saukas Jk, Susējas Il, Dignājas Jk pag.)].

1. Nerādies, tu māmiņ,
Ne murgos, sapenā!
Piln' es tev galdu grīžu,
Pilnu viesu aicināju.
69 [Bikserē (Patkules pag. Md)].

27518.

Nenāc vairs, tu māmiņ,
Uz bērniem ciemoties!
Lai aizauga tavi ceļi
Ar priedēm, ar eglēm!
90 [Lodē (Kusas pag. Md)].

1. Nanāc vair, tu māesiņ,
Uz maeniem ciemuoeties;
Lei aizouga taevi ceļi
Ar sorkonu ābuoeliņu.
85 [Lazdonā (Lazdonas pag. Md)].

49441.

Ai Kārlīti, ormanīti,
Vijies gaŗu pātadziņu!
Lai varēja daiļi braukt,
Aizvest mani smiltainē.
183 [Kazdnagas Azp].

49442.

Ar Dieviņi, zaļais mauris,
Es vairs pāri nestaigāšu;
Ar Dieviņi, mani radi,
Es vairs mīļi nerunāšu.
74 [Cīravas Azp].

49443.

Ar Dīveņu palīcīt,
Muni bolti buoleleņi,
Naba reitu es atīšu
Jyusu durvis vyrynuot.
26 [Asūnes D].

49444.

Ar Dieviņu paliekati,
Ar godiņu dzīvojat!
548 [Liepāja Lp apr.].

49445.

Dziediet visi, dziediet visi,
Neviens mani neraudiet!
Jau es biju visu mūžu
Jums lielais naidenieks.
449 [Ungurmuižas D].

49446.

Es redzēju sav' māmiņu
Pār kalniņu aizvedam;
Grūši pūta visi koki,
Māmuliņu vadīdami.
337 [Rāmuļu C].

49447.

Jūdz, brālīti, pāru bēru,
Pāru baltu ērzelīšu:
Grib māsiņa daiļi braukt
Baltē smilšu kalniņā.
40 [Basu (Bases) Azp].

- 130 -

49448.

Jūdziet bērus kumeliņus,
Vediet mani kalniņāji,
Lai es varu izgulēti
Savu gaŗu mūža miegu.
183 [Kazdnagas Azp].

49449.

Jūdziet melnus, jūdziet bērus,
Sirmu, baltu nejūdziet:
Sirmus, baltus tāļu redz,
Tad māmiņa gauži raud.
56 [Birzgales (Lindes) Rg].

49450.

Jūdzat mane mellus ziergus,
Vedat mani smilktienē;
Melli ziergi viegli vilka,
Netrīcena mūža māju.
452 [Užavas (Zīras) Vp].

49451.

Kizu kizu, tev brālīt,
Kam nekali kumeliņ(u)?
Sklīdēj' tavis kumeliņis,
Kapu kalnā uzkāpjot.
200 [Kuldīgas Kld].

49452.

Ko tie Dieva suņi rēja,
Pa lodzīnu rūlēdami [lūrēdami]?
Vienu pāri vecu puišu
Ved uz mūža dzīvošanu.
192 [Kosas C].

49453.

Ko tie tautu bērie vilka
Pār kalniņu kūpēdami?
Tie aizveda mūs' māsiņu
Baltā smilšu kalniņā.
282 [Nīcas Lp].

49454.

Lūgšus lūdzu krauklītim,
Lai vij gaŗu pātadziņu,
Kad varēšu daiļi braukt
Baltai smilšu kalniņā.
188 [Klosteres (Klosteres-Aizputes) Azp].

49455.

Manis dēļ lai apaug
Šis celiņš zaļu mauru;
Šī pēdēja man nākšan(a),
Man kājiņu lauzīšana.
141 [Ivandes Kld].

49456.

Neraudi, neraudi,
Netāļu vedīs:
Pa sila kalniņu,
Pa atmatiņu,
Pa kapa vārtiem -
Dobītē.
605 [Skolas].

49457.

Neredzu sav' māmiņu
Pār kalniņu aizvedam,
Saucu balsi - nedzirdēja,
Met' ar roku - neredzēja.
141 [Ivandes Kld].

49458.

No kalniņa es redzēju
Kā aizveda māmuliņu;
Kā aizveda māmuliņu
Uz to smilšu pakalniņ'.
405 [Smiltenes Vlk].

49459.

Nozazviedza kumeliņš,
Smilšu kalnu tecēdams:
Tur guļ puiši arājiņi,
Jaunas meitas malējiņas.
487 [Vietalvas Md].

1. Nosazviedza kumeliņi
Kapu kalna maliņā:
Te guļ dēli arājiņi,
Te meitiņas malējiņas.
449 [Ungurmuižas D].

49460.

Nūsazvīdze kumeliņis,
Smiļšu kolnu tacādams:
Tī guļ munis oruojeņis,
Teirauzeņu devējiņis;
Teirauzeņu devējeņis,
Na ar māru mēreidams.
51 [Bērzpils (Domopoles) Abr].

49461.

Kumeliņis nozviedzās,
Redz vārtiņus aizveŗam;
Mūs' māsiņas noraudāja,
Redz brālīti aizvedam.
183 [Kazdnagas Azp].

49462.

Nu ar Dievu, tēvs māmiņa,
Nu es iešu kalniņā;
Nu es iešu kalniņā,
Nu mūžam nepārnākšu.
129 [Gudenieku Azp].

- 131 -

49463.

Nu ar Dievu, tēvs un māte,
Vairs mūžam neredzēsi;
Man' apraks kalniņā
Apakš zaļa velēniņa.
129 [Gudenieku Azp].

49464.

Pirmo reiz, pēdīgo
Man nākot šai vietā;
Lai aizauga tas celiņš
Priedītēm, eglītēm.
72 [Cesvaines Md].

49465.

Piekusuši, nosvīduši
Līķa vesti kumeliņi:
Visi Dieva eņģelīši
Sād pie līķa kamanās.
268 [Mētrienas (Ļaudonas-Odzienas) Md].

49466.

Piesacīju ormaņiem
Nedzīt drīz kumeliņu,
Lai to manu augumiņu
Vējiņā vēsināja.
99 [Dzelzavas Md].

49467.

Redzēj' savas lētas dienas
Pa vārtiemi izveda(m);
Gan es saucu, gan tecēju,
Pie kapiem, tur panācu.
200 [Kuldīgas Kld].

49468.

Taisiet man mīkstu vietu,
Auniet man baltas kājas!
Es (aiz)iešu tai ciemā,
Kur mūžam neatnākšu,
Ni man duru virināt,
Ni lodziņa raudzīties.
507 [Zalves (Lielzalvas) Jk].

49469.

Tētiņš saka uz dēliņa:
Dzen garāki kumeliņu;
Eņģelīši nosaluši,
Kapa virsu stāvēdami.
498 [Virānes (Bučauskas) Md].

1. Tētiņš lūdza dēliņam:
Dzen gaŗāku(?) kumeliņu;
Jau eņģeļi nogaidījši,
Kapa malu dancodami.
166 [Kalsnavas Md].

49470.

Tū Tekleiti pjaļa vylka
Par zierneišu leidumeņu.
Juoneits skrāja pakaļī:
Kur, dūšeņ, tjavi vilks?
Mani vilks iz myura domu,
Iz myužeigu dzeivuošonu.
280 [Nautrēnu (Zaļmuižas) Ldz].

49471.

Vaļā manas nama durvis,
Vaļā visas istabiņas:
Šodien veda kalniņā
Savu durvju vērējiņu.
552 [Madona Md apr.].

49472.

Vadat mani kalniņā,
Bet jau žēli neraudat,
Lai nav slapja villainīte,
Lai ir viegla gulēšana.
443 [Turlavas Kld].

49473.

Vedat manu māmulīti
Smilšu kapu kalniņā,
Dieviņš ņēma, Dieviņš sauca,
Veļu laiki virsū nāca;
Nava grūti, nava grūti
Dusēt smilšu kalniņā.
141 [Ivandes Kld].

49474.

Vērpu, vērpu kodeliņu,
Grauzu, grauzu garoziņu;
Vilku savu tēvainīti,
Cik spēdama, kapenē.
281 [Neretas Jk].

49475.

Vilkam lēkt to celiņu,
Ne manam bāliņam;
Priedes, egles, saaudziet
Šā celiņa maliņā.
115 [Galgauskas Md].

49476.

Zemīt mana, mīļa zeme,
Šodien tevi irdinās;
Šodien veda kalniņā
Manu maizes devējiņu.
141 [Ivandes Kld].

- 132 -

49477.

Žēli raud māmulīte,
Savu dēlu vadīdama,
Kā gan gauži neraudās -
Viens pats maizes devējiņš?
337 [Rāmuļu C].

8. Veļu māte un velēnieši (arī eņģelīši) sagaida nelaiķi pie kapsētas vārtiem

27519.

Vai, lūdzama Zemes māte,
Dod man kapa atslēdziņu,
Lai es varu kapu slēgt
Priekš tās vecas māmuļītes!
224 [Kabilē (Kld)].

1. Saules meita, saules meita,
Dod man kapa atslēdziņu:
Man jāiet kapa slēgt
Īstajam bāliņam.
6 [Annas muižā (ķēču pag. Rg)], 22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)], 1081 [Veļķos (Veļķu pag. C)], 109 [Vestienā (Vestienas pag. Md)], 318 [Lindes Birzgalē (Birzgales pag. Rg)].

27520.

Ar Dieviņu, māmuļīte,
Labvakar, Zemes māte!
Labvakar, Zemes māte,
Vai būs laba dusēšana?
226 [Kandavā (Tl)].

275201.

Ar Dieviņu nu paliec,
Mana veca dzīvošana!
Ne mūžē neatnākšu
Tai kalnē gavilēt.
224 [Kabilē (Kld)].

27521.

Ar Dieviņu, tēvs māmiņa,
Labvakar, Zemes māte,
Labvakar, Zemes māte,
Glabā manu augumiņu!
69 [Bikserē (Patkules pag. Md)], 335 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē], 3641 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē], 391 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

27522.

Kapu māte, Kapu māte,
Atdod kapa atslēdziņu,
Lai ievedu bāleliņu
Raženo pulciņā!
360 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

27523.

Kur, Anniņa, tu tecēji
Ar uguns vācelīti?
- Aizmigusi Veļu māte,
Izdzisusi uguntiņ'.
319 [Neretā (Neretas pag. Jk)].

27524.

Mīļa Laime gauži raud,
Kapa virsū stāvēdama,
Redzēj' manu augumiņu
Bez laiciņa pievedam.
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

27525.

Ormanīti ormanīti,
Dzen gaŗāki kumeliņu,
Veļu māte sasaluse,
Dobes malu staigājot.
69 [Bikserē (Patkules pag. Md)].

27526.

Rokat mani priekš pusdienas,
Pēc pusdienas nerokat:
Pēc pusdienas leļu [veļu?] bērni
Sarausuši uguntiņu.
161 [Alšvangā (Alšvangas pag. Azp)].

27527.

Rokat mani priekš pusdienas,
Pēc pusdienas nerokat:
Pēc pusdienas veļu bērni
Veļu vārtus aizvēruši.
181 [Cīravā (Cīravas pag. Azp)], 200 [Skrundā (Skrundas pag. Kld)].

27528.

Rūšu māte, Veļu māte,
Ved bariņu galiņā!
Drīz gulēt man jāiet
Baltā smilšu kalniņā.
120 [Gaujienā (Gaujienas pag. Vlk)].

27529.

Salna, ragana, nokoda
Manus saldus āboliņus;
Veļu māte pievīluse
Manus daiļus bāleliņus.
412 [Unguros (Ungurmuižas pag. D)].

27530.

Šodien veda vedekliņu
Trinītā palagā.
Vai, māsiņa, tev nebija
Duju nīšu paladziņa?
185 [Lielezerē (Ezeres pag. Kld)].

- 133 -

1. Gaidi, gaidi, Veļu māte,
Nu nāk tava gaidāmā
Melliem rāvas rindakiem,
Trinītiem palagiem.
303 [Svitnē (Svitenes pag. B)].

27531.

Šonakt bija tev, māmiņa,
Gulēt veļu pavārtē:
Veļa bērni apguluši,
Veļa vārtus aizslēguši.
Tā bērniņu pašu vaina,
Kam tik sebu izraidīja.
167 [Kazdangā (Kazdangas pag. Azp)].

27532.

Trīs dienas Grietiņa
Kumeļu kala,
Lai var uzkāpt
Velīšu kalnā.
161 [Alšvangā (Alšvangas pag. Azp)].

27533.

Trīs dieniņas Veļu māte
Kaļķu cepli kurināja,
Kaļķu cepli kurināja,
Med's plāceni cepināja,
Med's plāceni cepināja,
Jaunu viesi gaidīdama.
90 [Lodē (Kusas pag. Md)].

27534.

Trīs dieniņas Veļu māte
Med's plāceni plikšināja,
Zināj' manu augumiņu
Ar orēm aizvedam.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

27535.

Trīs vasaras Veļu māte
Kaļķu cepli kurināja;
Nu pievīla mūs' tētiņu
Ar maizītes gabaliņu.
93 [Mēdzžlā (Mēdzžlas pag. Md)].

27536.

Veļu māte pievīlusi
Manu smuidru augumiņu:
Ielikusi med's podiņu
Dziļas dobes dibenā.
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

1. Gan zināja Veļu māte,
Kā pievīla mūs' māsiņu:
Izcepuse med's plāceni,
Ieliek dobes dibinā.
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)], 104 [Zelgavā (Grostonas pag. Md)].

2. Veļu māte pievīluse
Manu vecu māmuliņu:
Ielikuse medus bļodu
Pašā dobes dibinā.
120 [Gaujienā (Gaujienas pag. Vlk)].

3. Veļa māte, vīlējiņa,
Mani, jaunu, pievīlusi:
Ielikusi med's podiņu
Manas dobes dibinā.
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

27537.

Veļa māte priecājās,
Kapu virsu dancodama:
Gan dēliņu arājiņu,
Gan meitiņu malējiņu!
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

27538.

Veļu māte priecājās,
Kapa virsu dancodama,
Redzēj' manu augumiņu
Trim bēŗiem važojam.
109 [Vestienā (Vestienas pag. Md)].

27539.

Veļu māte priecājās,
Kapu virsu dancodama,
Redzēj' manu māmuļiņu
Skaistu baltu novedam.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

27540.

Veļu māte priecājās,
Kapu virsu staigādama:
Man nomira jauns bāliņš,
Tam paņēme līgaviņu.
401 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

49478.

Balta sēd Veļa māte
Baltābola kalniņāji.
Pilna roka baltu puķu,
Klēpei balta villainīte.
224 [Lielvārdes Rg].

49479.

Es redzēju Veļu māti
Pa vārtiem ienākot:
Baltu segu apsegusi,
Smilšu kurpes kājiņā.
435 [Tilžas (Kokorevas) Abr].

- 134 -

49480.

Es tev loudzu, Veļu muote,
Pajem mani atpoutā!
Muni kauli pīkusuši,
Garu moužu dzeivojūt.
24 [Asares Il].

49481.

Jau vakar Veļu māte
Kviešu maizi izcepusi;
Jau šodien sagaidīja
Jauna viesa - ēdājiņa.
90 [Drustu C].

49482.

Kapu māte, Veļu māte,
Vai tu vaire nevarēji;
Vai tu vaire nevarēji
Bez tā mana brāleliņa?
604 [Dažādi iesūtītāji].

49483.

Kopu muote, Mēra muote,
Atdūd kopu etslēdzeņi!
As atslēgšu kopu vuortus,
Lai atīt muns tēteits,
Muna gūda pasavārtu,
Sovam bārnam baslavētu.
314 [Pildas Ldz].

1. Kopu muote, Mēru muote,
Atdūd kopu etslēdziņ'!
Lai atslēgšu muojas dūbi
Ar māmeņi parunuot.
174 [Kārsavas Ldz].

2. Kopu muote, Kopu muote,
Atdūd mēru etslēdziņu!
Es atslēgšu kopu vuortus,
Ar māmiņu parunuošu.
265 [Mērdzenes (Michailovas) Ldz].

3. Mēru muote, Kopu muote,
Atdūd kopu atslēdzeņi!
Es atslēgšu tāva dūbi,
Ar tēteiti parunuošu.
280 [Nautrēnu (Zaļmuižas) Ldz].

49484.

Kopu māt, Kopu māt,
Atdod kopu atslēdziņ!
Lai es vadu sav' māsiņ'
Baltā smilšu kalniņā.
6 [Aiviekstes D].

49485.

Veļu māte, Veļu māte,
Dod man kapa atslēdziņ(u)!
Lai es savu māmuļiņu
Ik rītiņa apciemoju.
322 [Praulienas Md].

49486.

Kopu vuorti, kopu vuorti,
Atsadorit pa vaļai!
Palaidit tāvu ar muoti
Ar manimi parunuot.
314 [Pildas Ldz].

49487.

Kur, māsiņa, tu tecēsi
Ar to krūkļu vācelīt'?
Es tecēšu odziņās,
Veļu māte ogas prasa.
217 [Lejasciema (Lejas) Vlk].

49488.

Pūt, eņģeli, vaŗa tauri,
Pie vārtiem stāvēdams!
Lai dzirdēja Zemes māte,
Lai nāk mani sagaidīt.
273 [Mores Rg].

49489.

Smilšu māte priecājās,
Kapu malu dancodama;
Priecājāsi manu augumiņu
Divi zirgi atvedot.
184 [Ķēču Rg].

49490.

Veļa māte, ne māmiņa,
Atdod manu māmuliņ'!
Kam tu viņu apguldīji
Balta smilšu kalniņā?
435 [Tilžas (Kokorevas) Abr].

49491.

Veļu mātes sakāpušas
Kapu vārtu kalniņā;
Tās paņēma mūs' brālīti,
Par vārtiemi ienesot.
183 [Kazdnagas Azp].

9. Pie vārtiem noceļ zārku no ratiem un nes kapsētā pie jaunraktā kapa

27541.

Apkārt kalnu vien tecēju,
Paladziņu padusē;
Paladziņu padusē,
Guļas vietu meklēdamis.
Kur bij man nu gulēt?
Visi kalni noguluši.
224 [Kabilē (Kld)].

- 135 -

27541v1.

Apkārt kalnu vien tecēju,
Guļas vietu meklēdams,
Cisu kušķis rociņā,
Paladzinis padusē.
224 [Kabilē (Kld)].

27542.

Dod, Dieviņ, man zemīti,
Neba man daudz vajaga:
Vienas ases gaŗumiņu,
Olektītes platumiņu.
158 [Nīcā Tosmarē uc. (Lp)].

27543.

Gulēt mane, kur gulēte,
Visi kalni piegulēti:
Ziemu sniega piegulēti,
Pavasari ledutiņa.
181 [Cīravā (Cīravas pag. Azp)].

27544.

Kalni, lejas pieguluši,
Kur bij manim nu gulēt?
Vai bij manim nu gulēt
Pašā kalna galiņā?
41 [Stukmaņos (Pļaviņās Rg)], 224 [Kabilē (Kld)], 3301 [Pilskalnē (Pilskalnes pag. Il)].

10. Kaps un apbedīšana

27545.

Vai Dieviņ, drīz pazuda
Mans skaistais augumiņš,
Kā saulīte ielīgoja
Melnajāi tūcītī.
113 [Alūksnē].

27546.

Ale, manu mūža namu
Bez bāliņa padarēj'.
Nākat, mani bāleliņi,
Pakšu galus līdzināt!
212 [Sarkanmuižā (Sarkanmuižas pag. Vp)].

27547.

Ai tu manu mūža namu,
Ne tam duru, ne tam logu!
Ne tam duru virināt,
Ne lodziņa raudzīties.
224 [Kabilē (Kld)].

27548.

Ailu manu mūža namu,
Vienu dienu padarāmu;
Nevajaga salmu jumta,
Ne ozola pamatiņa.
158 [Nīcā Tosmarē uc. (Lp)].

1. Es savai māsiņai
Zaļa maura jumtu jumu;
Nevajaga glāza loga,
Ne ozola pamatiņa.
185 [Lielezerē (Ezeres pag. Kld)].

27549.

Ai zemīt, ai zemīt,
Ko ar mani ķīvējies?
Jau es aru, jau ecēju,
Vēl grib' mana augumiņa.
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)].

1. Dzeltainie smilšu kalni,
Ko ar mani spēlējiet?
Jau es aŗu, jau ecēju,
Vēl paslēpa augumiņu.
335 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

27550.

Ai zemīt, rūdaliņ,
Tu ar mani ienaidā;
Naudu devu, tās neņēmi,
Gribēj' manu augumiņu.
344 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

27551.

Vai zemīte, trūdaliņa,
Tu trūdini dažu labu,
Tu trūdini kokam saknes,
Dažu mātes lolojumu.
224 [Kabilē (Kld)], 97 [Vecpiebalgā (Vecpiebalgas pag. C)], 161 [Alšvangā (Alšvangas pag. Azp)], 181 [Cīravā (Cīravas pag. Azp)].

1. Ai zemīte, trūdulīte,
Tu trūdēji dažu labu,
Tu trūdēji tēvu māti,
Trūdēs' manu augumiņu.
324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)].

27552.

Ai vējiņ, kam nolauzi
Rakstīto ozoliņu!
Ai zemīt, kam paslēpi
Mīlamo bāleliņu!
6 [Annas muižā (ķēču pag. Rg)], 68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)].

27553.

Aizaslēdza zemes vārti
Neslēdzami, neveŗami.
Kas bij labi slēdzējiņi,
Tie atslēdza bez atslēgas(?).
106 [Viesienā (Viesienas pag. Md)].

- 136 -

27554.

Aizavēra zemes vārti,
Aizkrīt zemes atslēdziņa;
Gulēt man zem zemītes,
Kamēr saule debesīs.
324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)].

1. Ieslēdz mani apakš zemes,
Pazūd zemes atslēdziņa;
Gulēt man apakš zemes
Līdz jaunai dieniņai.
195 [Raņķos (Raņķu pag. Kld)], 335 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

27555.

Balta koka namu daru,
Zaļa maura jumtu jumju;
Mūžam durvju neatvēru,
Saulei acu nerādīju.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

27556.

Būt' zinājsi to kalniņu,
Kur gulēšu nomirusi,
Es apsistu to kalniņu
Ar ozola dēlītēm!
143 [Bārtā (Bārtas pag. Lp)].

275561.

Dod, Dieviņ, man zemīti,
Neba man daudz vajaga:
Vienu asi gaŗumā,
Olektīti platumā.
1611 [Basos (Basu pag. Azp)].

27557.

Dziedot dzimu, dziedot augu,
Dziedot mūžu nodzīvoju,
Dziedot mani ievadīja
Paradīzes dārziņā.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)], 1411 [Jaunrozē (Jaunrozes pag. Vlk)].

27558.

Dzīvodama nevarēju
Smilkšu nest kājiņām;
Kā bij man nu panest,
Apbeŗ visu augumiņu!
174 [Rudbāržos (Rudbāržu pag. Azp)].

27559.

Gāju, gāju raudādama
Par zaļo velēniņu,
Tur pagula mīļi vārdi,
Mīļu vārdu devējiņa.
104 [Zelgavā (Grostonas pag. Md)].

27560.

Kas kait manim negulēt
Baltā smilkšu kalniņā:
Vēji pūta, sili kauca,
Priežu gali stebulēja.
181 [Cīravā (Cīravas pag. Azp)].

1. Es apgulu saldu miegu
Augsta kalna galiņā;
Tek upīte, pūš vējiņis,
Mežu gali gavilē.
185 [Lielezerē (Ezeres pag. Kld)].

2. Es gulēju saldu miegu
Jūres kāpes maliņā;
Ūdens dzied, akmins raud,
Kal(n)maliņš vizuļoja.
391 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

27561.

Kas tur krāc, kas tur šņāc
Mana kapa maliņā?
Ne tur krāc, ne tur šņāc,
Stāv radiņi raudādami.
267 [Kalnamuižā (Tērvetes pag. Jg)].

27562.

Ko Dievam es sariebu,
Ko savai Laimiņai?
Mans raženis augumiņis
Trūd zaļāi velēnāi.
196 [Rendā (Rendas pag. Kld)].

27563.

Ko es biju Dievam riebis,
Ko labiemi ļautiņiem!
Mani vienu aizslēguši
Saltā smilšu kambarī.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

27564.

Ko es laba nopelnīju,
Šai saulē dzīvodams?
Asi zemes nopelnīju,
Sešus dēļu gabaliņus.
185 [Lielezerē (Ezeres pag. Kld)], 191 [Kursīšos (Kursīšu pag. Kld)].

27565.

Ko es labu nopelnīju,
Šai saulē dzīvodams?
Sešus dēļu gabaliņus,
Vienu linu paladziņu.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

1. Ko es laba nopelnīšu,
Šai saulē dzīvodams?
Divi linu paladziņus,
četru galdu istabiņu.
311 [Dzērvē, Susējā, Dignājā (Saukas Jk, Susējas Il, Dignājas Jk pag.)].

- 137 -

27566.

Ko tie mani brāļi dara
Visu dienu kalniņā?
Baltu smilkšu namu dara,
Zaļu mauru jumtu juma.
208 [Ēdolē (Ēdoles pag. Vp)].

27567.

Koša puķe noziedēja
Jāņa [Annas] kapa maliņā;
Vēl jo koša noziedētu,
Kaut mūžiņu nodzīvotu.
1880 [Jaunmuižā (Lutriņu pag. Kld)].

27568.

Krita priede, krita egle,
Zemei gala nedabūja;
Krita mans augumiņš,
Tas dabūja zemei galu.
64 [Valmierā (Valmieras pag. Vlm)], 111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

27569.

Kur palika balti sniegi,
Kur skaistais augumiņš?
Saule ēda baltus sniegus,
Zeme skaistu augumiņu.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

27570.

Man' māsiņa aizmiguse
Baltā smilšu kalniņā,
Klēpie balta vilnānīte,
Rokā puķu vaiņaciņš.
69 [Bikserē (Patkules pag. Md)].

27571.

Mana veca māmuliņa
Saldu miegu aizmigusi;
Saldu miegu aizmigusi,
Gul dzestrāi kapiņā.
208 [Ēdolē (Ēdoles pag. Vp)].

27572.

Mazs mazs zemes gabaliņš
Ar manim ienaidā;
Devu naudu, to neņēma,
Gribēj' manu augumiņu.
95 [Odzienā, Vietalvas (Odzienas pag. Md)].

1. Es ar Dievu ienaidāi
Maza zemes gabaliņa;
Es gribēju naudu dot,
Viņš grib manu augumiņu.
180 [Valtaiķos (Valtaiķu pag. Azp)].

27573.

Melni kraukļi satupuši
Manā kapa maliņā;
Tie nebija melni kraukļi,
Stāv radiņi raudādami.
174 [Rudbāržos (Rudbāržu pag. Azp)].

27574.

Melni kraukļi satupuši
Mana kapa maliņā;
Tie nebija melni kraukļi,
Tie Dieviņa eņģelīši.
185 [Lielezerē (Ezeres pag. Kld)].

27575.

Neba man daudz vajag
Mana mūža galiņā:
Pāŗa koku priežu, egļu,
Jumtā zaļu velēniņu.
143 [Bārtā (Bārtas pag. Lp)].

27576.

No Dieviņa izlūdzos
Mazu zemes gabaliņu,
Asi vien gaŗumā,
Olektiņu platumā.
49 [Jaunatē (Vecates pag. Vlm)].

1. No Dieviņa izlūdzos
Mazu zemes gabaliņu -
Augumiņa gaŗumiņu,
Olektītes platumiņu.
195 [Raņķos (Raņķu pag. Kld)].

27577.

Saka ļaudis, nauda dārga, -
Vēl zemīte jo dārgāka:
Zemīt' ēda, zemīt' dzēra,
Zemīt' slēpa augumiņu.
6 [Annas muižā (ķēču pag. Rg)].

27578.

Sak', zemīte ļaunu dara, -
Zeme dara visu labu:
Zeme deve ēsti, dzerti,
Glabā manu augumiņu.
391 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

1. Ļaudis saka zemītei
Šādu vainu, tādu vainu.
Zeme deva ēsti, dzerti,
Zem' apslēpa augumiņu.
308 [Altenē (Seces pag. Jk)].

27579.

Saule saule, zeme zeme
Ar manim ienaidā.
Ar saulīti saderēju,
Ar zemīti nevarēju;
Ar zemīti nevarēju,
Iekām devu augumiņu.
121 [Gulbenē (Md)], 137 [Tirzā (Tirzas pag. Md)].

- 138 -

27580.

Saule saule, zeme zeme
Ar manim ienaidā.
Zemīt' minu kājiņām,
Ko, saulīte, tev darīju?
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)], 1311 [Apē (Vlk)].

27581.

Šai saulē dzīvodama,
Ik vakaru vietu taisu;
Kā bij man nu gulēt
Ar to vienu taisījumu?
41 [Stukmaņos (Pļaviņās Rg)], 335 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

27582.

Žēlumā es nevaru
Uz zemīti raudzīties,
Kam zemīte man atņēma
Mīļa vārda devējiņu.
3641 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

1. Vai Dieviņi, man netīk
Uz zemīti skatīties!
Kam, zemīte, tu paņēmi
Manu maizes arājiņu?
264 [Džūkstē (Džūkstes pag. Jg)].

27583.

Žēlumam es uzaugu
Savi balti māmulīti:
Kā uzaugu, tā pagulu
Apakš zaļas velēniņas.
200 [Skrundā (Skrundas pag. Kld)].

27584.

Skaista puķe uzauguse
Mana kapa vietiņā;
Nu tā puķe noziedējse,
Man jāiet tai vietā.
226 [Kandavā (Tl)].

27585.

Skaista puķīt' i izauga
Mana kapa maliņā;
Es šķitos puķīt' raut,
Pat' ielēcu dobītē.
74 [Dzelzavā (Dzelzavas pag. Md)].

27586.

Skaisti zied kapa puķes
Sidrabiņa ziediņiem;
Tur guļ mana māmuliņa,
Villānītes audējiņa.
28 [Nītaurē (Nītaures pag. Rg)].

27587.

Speŗu kāju raudādama
Par zaļo velēniņu:
Tur guļ mana māmuliņa,
Vilnānīšu audējiņa.
85 [Lazdonā (Lazdonas pag. Md)].

27588.

Sviežu cirvi, sviež' akmeni
Sava kapa dibenā;
Negrib cirvja, ne akmeņa,
Gribēj' manu augumiņu.
299 [Mežotnē un Švitenē (Mežotnes un Svitenes pag. B)].

1. Metu zeltu, met' sudrabu
Savā kapa vietiņā;
Negrib zelta, ne sudraba,
Gribēj' manu augumiņu.
174 [Rudbāržos (Rudbāržu pag. Azp)].

27589.

To mūžā neredzēja,
Ko zemē paglabāja;
Mūžam dores neatvēra,
Saulēi aces nerādīja.
196 [Rendā (Rendas pag. Kld)].

27590.

Vakar mani māte sedza
Ar baltām villainēm;
Šodien sedza bāleniņi
Ar zaļaju velēniņu.
181 [Cīravā (Cīravas pag. Azp)].

49492.

Vaiju manu mūža māju,
Ne tai durvju, ne tai logu;
Ne tai durvju izejot,
Ne lodziņa raudzīties.
Vienas pašas smilšu durvis,
Tās ar sienām aizaugušas.
217 [Lejasciema (Lejas) Vlk].

49493.

Ai naidīga kapu vieta,
Gan es tevim atmaksāšu:
Vītīs tavas velēniņas
No bāliņu asarām.
371 [Salgales (Emburgas) Jg].

49494.

Ai zaļā velēniņa,
Tu ar mani ienaidā!
Tu apslēpi tēv' un māti,
Vēliņos bāleliņus.
90 [Drustu C].

- 139 -

49495.

Ai zemīt, trūdaliņ,
Nu pie tevis ciemošos;
Nu pie tevis ciemošos,
Līdz bāliņis pakaļ nāks.
337 [Rāmuļu C].

49496.

Ai zemīte, trūdaliņa,
Tu trūdini dažu labu:
Tur trūdēja tēvs māmiņa,
Mana jauna līgaviņa.
16 [Alsungas (Alšvangas) Azp].

49497.

Ai zemīte, zaļa zāle,
Es ar tevi ienaidā:
Tu ņem manu tēv' ar māti,
Vēl grib manu augumiņu.
436 [Tirzas (Tirzas-Pils) Md].

49498.

Citas meitas villu vērpa,
Es pakulas rubināju;
Citas meitas sagšas auda,
Es izaudu paladziņus;
Citas meitas tautas veda,
Man' aizveda smiltainē.
132 [Ikšķiles Rg].

49499.

Ceiruls taisa pereklīti
Kumeleņa pēdeņā;
Muns buoleņš ustabeņu
Smilktainī kaļneņā.
605 [Skolas].

49500.

Dzīvodama nevarēju
Uz zemīti raudzīties,
Kam zemīte apsabēra
Manu daiļu augumiņu.
224 [Lielvārdes Rg].

49501.

Es ieliku bērzu sieksti
Pašā dobes dibenā.
Tā nebija bērzu siekste,
Tā bij mūsu pašu mās(a).
44 [Bebrenes Il].

49502.

Galviņ, mana gludenā,
Kam tu līdi pazemē?
Nu tu alu vairs nedzersi,
Ar ļaudim nerunāsi.
230 [Liezeres Md].

49503.

Jūs, meitiņas, jūs, māsiņas,
Ar dvieļiem kapā ielaižat;
Jūs, puisīši, jūs, brālīši,
Ar saujām kapu pieberiet!
151 [Jaunrozes Vlk].

49504.

Ko es labu nopelnīju,
Šai saulē dzīvodams?
Tikai baltu egļa šķirstu,
Guļas vietu smiltājā.
273 [Mores Rg].

49505.

Ko tie mani brāļi dara
Visu dienu kalniņā?
Tētiņam kapu rok
Pašā kalna galiņā.
273 [Mores Rg].

49506.

Mozs mozs [zemes] gabaliņš
Stuov ar mani īnaidā.
Paga paga, kopu vīta,
Gon es tevi atmoksuoš(u).
414 [Stirnienes Rz].

49507.

Mazais zemes gabaliņš
Stāv ar mani ienaidā.
Baidās [Gaida?] mana augumiņa
Smiltiņām apbeŗam.
146 [Jaungulbenes Md].

49508.

Māsiņ, tavu mūža namu,
Vienu dienu uzdaram!
Ne tur dores staigājami,
Ne tur logi raugamies.
200 [Kuldīgas Kld].

49509.

Ne nu man daudz vojog,
Monu mūžu dzīvojot:
Pieci dēļa gabaliņi,
Virsā zoļa velēniņa.
268 [Mētrienas (Ļaudonas-Odzienas) Md].

49510.

Neraud' gauži, raudulīte,
Gar kapiem staigādam(a);
Viņā saulē tiksimies,
Mīļā Dieva paspārnē.
215 [Lēdmanes Rg].

- 140 -

49511.

Nu skauģam saule lēca
Istabiņas dibenā:
Redz manam brālīšam
Mūža māju virinot.
141 [Ivandes Kld], 188 [Klosteres (Klosteres-Aizputes) Azp].

49512.

Pūš vējiņis svilpodams,
Es gulēju smiedamies;
Es gulēju smiedamies
Apakš zaļas velēniņas.
188 [Klosteres (Klosteres-Aizputes) Azp].

49513.

Rokat mani jūrmalā
Pie jūriņas vilnīšiem,
Vilnīts manim pasacīs,
Kā jums klājas šai saulē.
337 [Rāmuļu C].

49514.

Rociet mani kalniņā,
Lejiņā nerociet:
Kalniņā vēji pūta,
Pogo zelta lakstīgala.
16 [Alsungas (Alšvangas) Azp].

49515.

Rociet mani, kur rakdami,
Ceļmalā nerociet:
Pa celiņu kungi brauc,
Piesmej manu dvēselīti.
87 [Drabešu (Drabužu) C].

49516.

Rokait mani, kur rakdami,
Nerokait lejiņā:
Lejiņā ūdens nāk
Manā koka šķirstiņā.
273 [Mores Rg].

49517.

Rociet mani, kur rakdami,
Kapsētā nerociet;
Rociet mani rožu dārzā
Zem magoņu lapiņām.
15 [Alūksnes Vlk].

49518.

Rokat mani pēcpusdienas,
Kad saulīte zemu iet,
Tad būs laba gulēšana
Mitrajā zemītē.
337 [Rāmuļu C].

49519.

Sagaid' mani māmuliņa
Baltā linu palagā;
Nu saulīte sagaid' mani
Baltā smilkšu kalniņā.
166 [Kalsnavas Md].

49520.

Saka, zeme sliktu dara,
Zemīt' dara visu labu:
Tā trūdina kokiem saknes,
Trūdēs manu augumiņu.
132 [Ikšķiles Rg].

49521.

Speŗu kāju raudādama
Par zaļo velēniņu;
Še guļ man tēvs māmiņa,
Še baltie bāleliņi.
306 [Patkules Md].

49522.

Spēru kāju raudādama
Par zaļo velēniņu;
Tur guļ mana māmuliņa,
Padomiņa devējiņa.
241 [Lubānas Md].

49523.

Taisāt manu mūža māju
Priežu koka dēlīšiem,
Lai raud mani bāleniņi
Kā priedīte pielijus'.
16 [Alsungas (Alšvangas) Azp].

49524.

Taisiet man mūža māju
Zaļajāmi durtiņām!
Ne mūžam neatvēru,
Saulei acu nerādīju.
215 [Lēdmanes Rg].

49525.

Taisiet nu man mūža māju,
Mani mīļie draugi, radi:
Cits ar cirvi, cits (ar) kapli,
Cits ar skrubju ēvelēm.
215 [Lēdmanes Rg].

49526.

Tēvs māmiņa gauži rauda,
Galvu rokās saspieduši;
Ieslēdz mani apakš zemi,
Pazūd zemes atslēdziņa.
371 [Salgales (Emburgas) Jg].

- 141 -

49527.

Veļu māte nosalusi,
Dobes malu tekādam',
Mīkstu vietu taisījusi,
Zīda klāja paladziņ'.
211 [Ļaudonas Md].

49528.

Vysu dīnu atrauduoju,
Kopu vuortūs stuovādama;
Naredzēju tāva sova,
I nadzierdēju volūdiņas.
314 [Pildas Ldz].

11. Nelaiķa dvēsele pie Dieva debesīs

27591.

Vai dieniņa, man' dieniņa,
Tu atnāci nezināma!
Nu iet mana dvēselīte
Jēzus Kristus rociņā.
324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)], 401 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

27592.

Ai Dieviņ, ai Dieviņ,
Kam jaunai man nomirt,
Kam manai dvēselei
Daudzi grēku nepelnīt!
Es aizietu pie Dieviņa,
Kā ieviņa ziedēdama.
1271 [Litenē (Litenes pag. Md)].

27593.

Aiz ko mana dvēselīte
Drīz pie Dieva nenogāja?
Ni svētīja svētdieniņas,
Ni saulītes noejot.
69 [Bikserē (Patkules pag. Md)].

27594.

Aiz ko mana dvēselīte
Drīz pie Dieva nenogāja?
Vakarā spoles tinu,
Otru galu skalam dedzu.
90 [Lodē (Kusas pag. Md)].

1. Nebūs labi, nebūs labi
Tur, viņā saulītē,
Kas tin vārpstu vakarā,
Abi gali skalam deg.
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

27595.

Dieviņš veda dvēselīti
Pliku kailu debesīs;
Te palika miežu lauki,
Te mantiņa, bagātība.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

27596.

Divi balti balodīši
Pa debesi lidināja;
Tie nebija balodīši,
Tie bij Dieva eņģelīši;
Tie bij Dieva eņģelīši,
Gaida manu dvēselīti.
195 [Raņķos (Raņķu pag. Kld)].

27597.

Dziedat skaiški, eņģelīši,
Pa debesu maliņām,
Lai dvēsele nemaldās,
Pie Dieviņa daiedama!
76 [Gatartā (Gatartes pag. C)].

27598.

Ej pie Dieva mieloties,
Mana dārga dvēselīte:
Dieviņam balti zirņi
Sudrabiņa bļodiņā.
412 [Unguros (Ungurmuižas pag. D)].

1. Ej pie Dieva mieloties,
Mana dārga dvēselīte:
Malti zirņi groziņā,
Baltas maizes kukulīts.
98 [Praulienā (Praulienas pag. Md)].

27599.

Es mirdams piesaķēru
Pie Dieviņa kamanām:
Dieviņš brauca debesies,
Izved manu dvēselīti.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

1. Kā zīlīte piesaķēru
Pie Dieviņa kamanām;
Ar Dieviņu ielīgoju
Dvēselīšu namiņā.
69 [Bikserē (Patkules pag. Md)].

27600.

Es pupiņu iestādīju
Sava kapa maliņā,
Lai kāpj mana dvēselīte
Pa pupiņu zariņiem.
195 [Raņķos (Raņķu pag. Kld)].

- 142 -

27601.

Gauži raud dvēselīte,
Dieva durvju piegājusi:
Dieviņš durvju neatvēra,
Eņģelīši nesaņēma.
1311 [Apē (Vlk)].

27602.

Gauži raud dvēselīte,
Dieva durvju dagājusi:
Nesaņēma eņģelīši, -
Nava grēki izsūdzēti.
69 [Bikserē (Patkules pag. Md)].

27603.

Kas var zvaigznes izskaitīt,
Kas mēnesi aiztecēt?
Kas var manu dvēselīti
Pie Dieviņa aizrunāt?
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)].

27604.

Klauvē mana dvēselīte
Pie Dieviņa namdurīm.
Celies, Dieviņ, aun kājiņas,
Laiž iekšā dvēselīti!
353 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

27605.

Mana tēva dvēselīte
Trīs eņģeļu rociņās:
Kad aizveda kapsētā,
Trim lāpstām zemi bēra.
344 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

27606.

Miesas miesas, kauli kauli,
Kam jūs grēku darījāt!
Gauži raud dvēselīte,
Debess durvju piegājuse.
90 [Lodē (Kusas pag. Md)], 111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

1. Dvēselīte gauži raud,
Dieva duris atvērdama.
Dieviņš prasa dvēselei:
Kā tu raudi, kas tev kait?
Dvēselīte atbildēja:
Kā es gauži neraudāšu?
Kauli grēku piepelnījši,
Dvēselei jāatbild.
137 [Tirzā (Tirzas pag. Md)].

27607.

Neba mana dvēselīte
Viena brauca debesīs;
Eņģelīši līdza brauca
Deviņiem ormaņiem.
353 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

27608.

Nevajaga dvēselei
Trepju kāpt(i) debesīs:
Bij Dievam eņģelīši,
Kas uznesa debesīs.
180 [Valtaiķos (Valtaiķu pag. Azp)].

1. Neba mana dvēselīte
Trepēm kāpa debesīs:
Atnāk Dieva eņģelīši,
Tie uznesa dziedādami.
224 [Kabilē (Kld)], 226 [Kandavā (Tl)].

27609.

Nevajaga dvēselei
Trepju kāpt debesīs:
Mīļš Dieviņis trepes cēla,
Dvēselīšu gaidīdams.
181 [Cīravā (Cīravas pag. Azp)].

27610.

Pūt, eņģel, vaŗa strumpi,
Lai skan visa pasaulīte,
Lai tie grēki še palika,
Lai pie Dieva dvēselīte!
311 [Dzērvē, Susējā, Dignājā (Saukas Jk, Susējas Il, Dignājas Jk pag.)].

27611.

Pūt, eņģeli, vaŗa strumpi,
Lai skan visa pasaulīte:
Nu iet mana dvēselīte
Jēzus Kristus rociņā.
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

27612.

Pūt, eņģeli, vaŗa tauri,
Lai skan visa pasaulīte,
Nu iet mana dvēselīte
Pie Dieviņa dziedādama.
69 [Bikserē (Patkules pag. Md)].

1. Pūš eņģeļi vaŗa taures,
Lai skan visa pasaulīte,
Lai nāk visas dvēselītes
Pie Dieviņa debesīs!
185 [Lielezerē (Ezeres pag. Kld)].

27613.

Pūt, eņģeli, vaŗa trumpi,
Pie vārtiem stāvēdams:
Nu iet mana dvēselīte
Pie Dieviņa zvērēties.
90 [Lodē (Kusas pag. Md)].

- 143 -

27614.

Vedat mani dziedādami,
Nevedat raudādami,
Lai iet mana dvēselīte
Pie Dieviņa dziedādama!
181 [Cīravā (Cīravas pag. Azp)], 195 [Raņķos (Raņķu pag. Kld)].

49529.

Dvēselīte pumpināja
Pie Dieviņa namdurvīm.
Vai Dieviņš nedzirdēja,
Vai eņģeļi neielaida?
605 [Skolas].

49530.

Es mirdam(i)s piesaķēru
Pie Dieviņa kamanām,
Lai varētu Dieviņam
Līdzi braukt debesīs.
273 [Mores Rg].

49531.

Es redzēju div dūjiņas
Pa gaisim lidinām.
Tās nebija div dūjiņas,
Tās bij bērnu dvēselītes;
Tās bij bērnu dvēselītes,
Nelaikā numirušas.
16 [Alsungas (Alšvangas) Azp].

49532.

Maģa maģa dvēselīte
Pus gaisiņa lidināj'!
Šī zemīte neizdeva,
Viņa labi nesaņēm'.
16 [Alsungas (Alšvangas) Azp].

49533.

Mūs' brālīša dvēselīte
Stāv pie Dieva nama duru.
Vai Dieviņis nepieņēma,
Vai eņģeļi neielaida?
Ņem Dieviņis vai eņģeļi,
Grēki vien kaitināja.
282 [Nīcas Lp].

49534.

Sildies mana, kas tu esi,
Es tev vārda nezin(āj)u.
Puišu kurta tī guntiņa,
Tu izmirki rasiņā.
72 [Cesvaines Md].

49535.

Šie bij mani pirmie grēki,
Viņā saulē ieejoti:
Nedegt skalam abus galus,
Netīt spoles vakarā.
378 [Seces Jk].

12. Nelaiķa dvēsele pirmo nakti kapsētā pavada krusta galā

27615.

Grūt' manai māmiņai
Pirmo nakti smiltiņā.
Aust gaismiņa, lec saulīte,
Dievs mielos dvēselīti.
6 [Annas muižā (ķēču pag. Rg)].

1. Grūt' manai māmiņai
Pirmo nakti smiltiņā;
Otru nakti, trešu nakti
Dievs mieloja dvēselīti.
141 [Vijciemā (Vijciema pag. Vlk)].

27616.

Gulēt man šo naksniņu
Kapsētītes maliņā:
Šī saulīte neizdeva,
Viņa labi nesaņēma.
161 [Alšvangā (Alšvangas pag. Azp)].

27617.

Guli, mana dvēselīte,
Laukā, krusta galiņā,
Gan tu biji kūpējuse
Dūmaiņā istabā!
345 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

27618.

Guli, mana dvēselīte,
Šonakt krusta galiņā,
Eņģelīši apguluši,
Debess vārtus aizvēruši.
196 [Rendā (Rendas pag. Kld)].

27619.

Pirmo nakti dvēselīte
Gulēs krusta galiņā:
Otru nakti, trešu nakti
Eņģelīšu rociņās
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

27620.

Šodien mana dvēselīte
Pusdebeša līgojās:
Dieviņš durvju neatdara,
Eņģelīši nesaņem.
185 [Lielezerē (Ezeres pag. Kld)].

- 144 -

1. Viena dārga dvēselīte
Pusdebešu lidināja.
Vai Dieviņis nepieņēma,
Vai eņģeļi neielaida?
Pieņem Dievs, laiž eņģeļi,
Viņa pate lepojās.
185 [Lielezerē (Ezeres pag. Kld)].

49536.

Grūt' bij mūsu māmiņai
Pirmo nakti smiltainē,
Otro nakti, trešo nakti
Jau vieglāka gulēšana.
Lec saulīte, aust gaismiņa,
Mielo, Dieviņ, dvēselīti.
192 [Kosas C].

49537.

Gŗūt gulēt māmiņai
Pirmo nakti smiltiņās;
Otru nakti, trešu nakti
Kā māmiņas klēpītī.
560 [Rīga ].

49538.

Grūti manai māsiņai
Pirmo nakti smiltenē,
Kas tai taisa mīkstas cisas,
Kas klāj baltu paladziņu?
Dieviņš taisa mīkstas cisas,
Laima klāj paladziņ'.
99 [Dzelzavas Md].

49539.

Gulēt man šo naksniņu
Kapsētiņas maliņā,
Citu nakti, tad gulēšu
Eņģelīšu rociņās.
306 [Patkules Md].

49540.

Gulēt man šo naksniņu
Kapsētiņas maliņā;
Otru nakti, trešu nakti
Laidīšos dibenā.
192 [Kosas C].

49541.

Pirmo nakti dvēselīte,
Guļ krustiņa galiņā;
Otru nakti, trešu nakti
Jau guļ kapa dibenā.
192 [Kosas C].

1. Pirmo nakti, dvēselīte,
Guli kapa maliņā;
Otru nakti, trešu nakti,
Guli kapa dibenā.
192 [Kosas C].

49542.

Pūš vējiņis, laidies, migla,
Par to baltu kapu kalnu;
Grūt manami brālītimi
Pirmo nakti smilktienāji.
183 [Kazdnagas Azp].

13. Pēc līķa paglabāšanas kapiniekus pacienā ar alu un uzkožamiem, sevišķi ar novārītiem sausiem zirņiem un pupām

27621.

Dara man saldu alu,
Cep man mīkstu plācenīti;
Paši ēd, paši dzeŗ,
Man' atstāj smiltienē.
85 [Lazdonā (Lazdonas pag. Md)].

1. Manis dēļ tēvs māmiņa
Cep maizīti, dara alu.
Ļaudis dzēra, ļaudis ēda,
Es gulēju smiltienē.
36 [Rikterē (Sidgundas pag. Rg)].

27622.

Dodiet man, dodiet man
Kapenieku brandaviņa!
Kapenieku brandaviņš
Caur smilktiem tecināts.
344 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

27623.

Visi ēda, visi dzēra,
Mūs' brālītis vien neēda;
Kapa māte bāleliņu
Baltu smilkšu ēdināja.
196 [Rendā (Rendas pag. Kld)].

14. Bērinieki atvadās no nelaiķa

27624.

Dusi, dusi, mūs' brālīti!
Kas kait tevim nedusēt,
Nekait tevim rīta salna,
Ne ziemeļa auksti vēji.
401 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

- 145 -

1. Gul', tēviņ, smiltenē!
Kas tev kait negulēt,
Ne tev kait rīta rasa,
Ne ziemeļa salti vēji.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

27625.

Guli, mana māmuliņa,
Cietu miegu aizmiguse!
Nedzirdēji vēju pūšam,
Ne bērniņus gaudājam.
1880 [Jaunmuižā (Lutriņu pag. Kld)].

276251.

Guli nu, mans tētiņ,
Tumšā smilkšu bedrītē!
Pieši tavas kājas lauza,
Džandželīte padusē.
224 [Kabilē (Kld)].

27626.

Šķiŗamies, mēs māsiņas,
Tā celiņa galiņā;
Tavs celinis zaļu mauru,
Man baltajis ābolinis.
190 [Kuldīā].

15. Bērinieki piemin arī citus kapu kalnā dusošos

27627.

Daiļi zied kapu sēta
Dzelteniem ziediņiem.
Kā tā daiļi neziedēja -
Tur gul jauni, tur gul veci!
241 [Blīdienē (Blīdienes pag. Tk)].

27628.

Gaŗām gāju kapsētai,
Asariņas slaucīdama:
Tur gul brāļi, dravenieki,
Tur māsiņas, rakstītājas!
353 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

27629.

Grazni zied kapu kalns
Dzelteniem ziediņiem;
Tur gul mana māmuliņa,
Villainīšu audējiņa.
208 [Ēdolē (Ēdoles pag. Vp)].

27630.

Kapu sētai treji vārti,
Visi treji pumpiņām;
Vienus pašus virināja,
Visi līdza nošķindēja!
156 [Vērgalē (Vērgaļu pag. Lp)].

1. Kapu sētai treju vārtu,
Visi treji sudraboti,
Visi treji sudraboti,
Zeltītāmi pumpīnām.
Vienus pašus pakustinu,
Visi treji noskanēja!
144 [Gaviezē (Gaviezes pag. Lp)].

27631.

Koši zied kapu kalni
Dzelteniem ziediņiem.
Tur gul meitas vaiņakotas,
Tur puisīši zābakoti.
346 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

27632.

Koši zied kapu sēta
Dzelteniem ziediņiem.
Tur gul brāļi, dravenieki,
Tur māsiņas, rakstītājas.
213 [Zlēkās (Zlēku pag. Vp)].

1. Dzeltān' ziediņ' i ziedēja
Velēniešu kalniņā.
Tur guļ meitas malējiņas,
Tur dēliņi arājiņi.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

27633.

Laižat manim rozes sēt
Kapsētiņas maliņā:
Tur guļ mani tēvs māmiņa,
Tur īstaji bāleliņi.
16 [Kastrānē (Kastrānes pag. Rg)].

27634.

Skaista zied kapsētiņa
Dzelteniem ziediņiem.
Kā tā skaisti neziedēja,
Pilna dārgu dvēselīšu!
137 [Tirzā (Tirzas pag. Md)].

27635.

Visa zied kapu zeme
Dzelteniem ziediņiem;
Tur guļ mani brāleliņi
Dzelteniem matiņiem.
321 [Zasā (Zasas pag. Jk)].

27636.

Visi zied smilšu kalni
Sudrabiņa ziediņiem;
Tur guļ mani bāleliņi,
Sudrabiņa kalējiņi.
335 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

- 146 -

49543.

Ai cūciņ, nerušini
Tai zaļāji kalniņā:
Tur guļas manas piecas māršas,
Tur deviņi bāleliņ'.
546 [Kuldīga Kld apr.].

49544.

Skaisti zīdi kopu kolni
Sorkonīmi zīdiņimi.
Tī gul munys tētīte,
Kur' maņ kuore šyupelīti.
Tī gul muna i māmiņa,
Kur' maņ mozu auklējuse.
50 [Bērzgales (Kuļņēvas-Labvāržu) Rz].

49545.

Voskons zīd kopu kolns
Voskonim zīdiņim.
Tī guļ muosas gūvu ganes,
Tī bruolīši oruojiņi.
35 [Baltinavas Abr].

49546.

Zīdiņ zīd kopa kolns
Dzaltonim zīdeņim.
Tī guļ bruoļi oruojeņi,
Tī muoseņas gūvu ganes.
Vīna pati palykusi
Kai yudeņa raudiveite.
435 [Tilžas (Kokorevas) Abr].

49547.

Visa zied kapsētiņa
Raibajiem ziediņiem;
Tur guļ cimdu adītājas,
Tur ozolu cirtējiņi.
72 [Cesvaines Md].

16. Līķa vedamie zirgi nozviedzas pēc sava kopēja arājiņa

27637.

Gauži zviedza kumeliņš,
Smilšu kalnu tecēdams,
Redzēj' auzu sējējiņu
Smiltiņām apbeŗot.
1311 [Apē (Vlk)].

1. Kumeliņis nozviedzās
Kapu kalna galiņā,
Redzēj' auzu devējiņu
Smiltiņām apbeŗot.
120 [Gaujienā (Gaujienas pag. Vlk)].

2. Stāvu lēca, nozviedzās
Mans brūnais kumeliņš,
Redzēj' auzu devējiņu
Zemītē ierokot.
4 [Aijažos].

27638.

Kumeliņis nozviedzās
Kapu kalna maliņā:
Te guļ manis arājiņis,
Te auziņu devējiņis.
38 [Siguldā (Siguldas pag. Rg)], 401 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

1. Gaŗ kapim gaŗām braucu,
Nozviedzāse kumeliņš.
Va tu zviedzi, vai nezviedzi
Še gul mana līgaviņa;
Še gul mana līgaviņa,
Tev auziņu braucītāja;
Tev auziņu braucītāja,
Man krekliņa šuvējiņa;
Man krekliņa šuvējiņa,
Raibu cimdu adītāja.
172 [Rāvā (Rāvas pag. Lp)].

27639.

Nozviedzās kumeliņš
Kapu kalna maliņā.
Te gul brāļi dravenieki,
Te māsiņas rakstītājas.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

27640.

Sasazvīdze sērmi zyrgi,
Smil'kšu kolnu tacādami,
Saraustēja zalta grūžus,
Sudabreņa īmaveņus.
4282 [Eversmuižā (Ciblas pag. Ldz)].

27641.

Tecēj' manis kumeliņis
Gar kapsētu zvaigādams:
Te gul siena pļāvējiņi,
Te ābola grābējiņas.
225 [No Kaltenes līdz Kolkasragam gar jūrmalu (Tl, Vp)].

17. Bērinieki atgriežas no kapiem bēŗu namā

27642.

Atnāk, māte, tavi bērni,
Bet tie visi neatnāk:
Vienu tur pametām
Baltā smilšu kalniņā.
224 [Kabilē (Kld)].

- 147 -

27643.

Attek brāļa kumeliņi,
Kā lācīši sprauslādami,
Man' atstāja smiltiņās
Smilšu kalnu purenāt.
30 [Ozolu muižā, Suntažu draudzē].

27644.

Dziedat skaisti, vedējiņi,
No kapsētas pārbraukdami;
Ne vairs mani vedīsat,
Ne par mani dziedāsat.
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

27645.

Kā gaidīja māmuliņa,
Aiz vārtiem stāvēdama?
Gaida savas malējiņas
No kapsētas atnākot.
90 [Lodē (Kusas pag. Md)].

27646.

Ko, ļautiņi, atvedāt,
To meitiņu aizveduši?
- Priežu zariņ' atvedām
Kamaniņu galiņā.
324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)].

27647.

Ko mēs laba pārnesām,
No kapiemi pāriedami?
Simtu labu vakariņu,
Pilnu sauju asariņu.
174 [Rudbāržos (Rudbāržu pag. Azp)].

27648.

Ko mēs laba pārnesām,
No kapiem pāriedami?
Pillas kurpes baltu smilšu,
Pillu sauju asariņu.
161 [Alšvangā (Alšvangas pag. Azp)].

1. Kapu ļaudis, kapu ļaudis,
Ko jūs laba pārnesāt?
- Pillas korpes baltu smilktu,
Pillas acis asariņu.
195 [Raņķos (Raņķu pag. Kld)].

27649.

Kur bijāt, bāleliņi,
Smiltaiņām kājiņām?
- Mēs māsiņu vadījām
Baltā smilšu kalniņā.
185 [Lielezerē (Ezeres pag. Kld)].

27650.

Kur bijāt(i), jūs brālīši,
Smiltainām kājiņām?
- Bijām smilšu kalniņā,
Sav' māmiņu glabājām.
102 [Saikavā (Saikavas pag. Md)].

27651.

Kur, bāliņi, jūs bijāt
Smiltaiņām kājiņām?
- Mēs bijām māsiņai
Mūža māju darināt.
36 [Rikterē (Sidgundas pag. Rg)].

27652.

Kur, ļautiņi, jūs bijāt
Smiltainām kājiņām?
- Mēs bijām smiltienā
Smilšu kalnu purināt.
109 [Vestienā (Vestienas pag. Md)].

27653.

Kur, ļautiņi, jūs bijāti
Smiltaināmi kājiņām?
- Mēs to jūsu ienaidnieku
Ar smiltīm apbērām.
281 [Nītaures, Siguldas un Cēsu apvidū (Rg, C)], 190 [Kuldīā].

27654.

Kur, ļautiņi, jūs bijāt
Smilšaināmi kājiņām?
Vai jūs otra augumiņu
Smiltiņāmi apbērāt?
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)], 69 [Bikserē (Patkules pag. Md)], 75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)], 1181 [Dūres pagastā (Vlk)], 120 [Gaujienā (Gaujienas pag. Vlk)].

27655.

Lai aizauga tas celiņš
Ar zaļo dāboliņu,
Nu es savu mīļu tēvu
Kapsētāi pavadīju.
401 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

1. Lai apauga tas celiņis
Sīkajām eglītēm,
Kur māsiņu vadījām
Baltā smilšu kalniņā.
197 [Sātiņos (Sātiņu pag. Kld)].

27656.

Māte sūta bērniņiem
Dižu labu vakariņu,
Atraduse kalniņā
Dižu labu dzīvošanu.
200 [Skrundā (Skrundas pag. Kld)].

- 148 -

27657.

Mirstiet, jauni, mirstiet, veci,
Gana vietas kapsētā!
Es ieliku sav' māmiņu
Kapsētiņas vidiņā.
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

27658.

Nij tūškā(?) aizbraucām,
Nij tūškā atbraucām:
Mēs māsiņu aizvedām,
Paeglīti atvedām!
86 [Ļaudonā (Ļaudonas pag. Md)].

27659.

Negaid' vis, tu māmiņa,
Sav' meitiņu atvedam!
Eglīt' vien i atvežu
Sīkajām skujiņām.
69 [Bikserē (Patkules pag. Md)].

27660.

Nemirstiet, nemirstiet,
Nava vietas kapsētā!
Es ieliku sav' māsiņu [bāliņu]
Pašā slitas maliņā.
69 [Bikserē (Patkules pag. Md)], 85 [Lazdonā (Lazdonas pag. Md)], 98 [Praulienā (Praulienas pag. Md)].

1. Nemirstat(i), jūs ļautiņi,
Nav vairs rūmes kalniņā!
Mēs māsiņu aprakām
Pašā kalna galiņā.
180 [Valtaiķos (Valtaiķu pag. Azp)].

2. Nemirstiet, nemirstiet,
Nava rūmes kapsētā!
Es apraku sav' māmiņu
Pašā vārtu paslieksnē.
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

3. Nemirstiet, nemirstiet,
Neva vietas kapsētā!
Jau mēs savu tēvamāsu
Ārpus vārtu apbērām.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

4. (=Uz jauniem:) Nemirstiet, nemirstiet,
Nava rūmes kapsētā!
(=Uz veciem:) Mirstiet, mirstiet,
Diezgan rūmes kapsētā!
97 [Vecpiebalgā (Vecpiebalgas pag. C)].

27661.

Nu es jāju, vairs nejāšu
Tai māsai panākstos;
Lai apauga tas celiņš
Sīkajiem krūmiņiem!
224 [Kabilē (Kld)].

27662.

Pārnāk lieli, pārnāk mazi,
Mūs' māsiņa nepārnāca;
Mūs' māsiņa, tā palika
Baltā smilšu kalniņā,
Baltā smilšu kalniņā
Apakš zaļa velēniņa.
202 [Striķos un Saldū (Zvārdes un Saldus pag. Kld)].

27663.

Sagaidej' bruol'el'eņa,
Goni tuol' nūguojuš';
Tuo navar sagaidēt,
Kur zam zaļ' vel'eneņ'.
415 [Daugavpils, Rēzeknes un Ludzas apr.].

27664.

Zirgs zirgam vaicājās:
Kur palika vedamais?
Vedamo pametām
Baltu smilkšu kalniņā!
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

27665.

Sirmi, bēri kumeliņi
Aizved' mani smiltiņās;
Sirmi, bēri attecēja,
Man' atstāja smiltiņās.
121 [Gulbenē (Md)].

27666.

Tek māmiņa vārtu vērt,
Šķit' dēliņu atvedot;
Ozoliņu vien atveda
Kamaniņu galiņā.
324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)].

1. Tā māmiņa priecājās,
Šķit' dēliņu pārvedam.
Kupl' eglīti vien atveda
Zirga loka galiņā.
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

27667.

Tek māmiņa vārtu vērt,
Šķiet meitiņu pārbraucam;
Mēs meitiņu pametām
Baltā smilšu kalniņā.
226 [Kandavā (Tl)].

27668.

Cērt, bāliņ, bērza malku,
Kuren' siltu ustabiņu:
Sanāks bēŗu vedējiņi
Izmirkuši, nosaluši.
69 [Bikserē (Patkules pag. Md)].

- 149 -

49548.

Ar Dieviņu sanācām,
Ar Dieviņu aiziesim,
Ar Dieviņu lai palika
Šī kristītā kapu vieta.
607 [Iguanija].

49549.

Bāleliņi gauži raud
Sētiņā pārnākuši,
To celiņu vien atradu,
Kur māsiņa stagājus'.
605 [Skolas].

49550.

Div brālīši, div māsiņas,
Kā tie četri strada bērni.
Nemierstate jūs, brālīši,
Nav vai rūmes kalniņā:
Es aperaku sav' māsiņu
Pašā kapa maliņā.
200 [Kuldīgas Kld].

49551.

Namierstit, namierstit,
Kopūs vītas vairs navaid!
Mums īdeve egles zorus,
Ar kū pērt, lai namierstūt.
236 [Līvānu D].

49552.

Nemirstiet, nemirstiet,
Nav vairs rūmes kapsētā!
Visi kapi pieguluši
Manu baltu bāleliņ'.
132 [Ikšķiles Rg].

49553.

Dzīdit skaisti, vedējeņi,
Nu kopsātas puorbraukuši!
Ni vairs mani vest [vedīsit?],
Ni par mani dzīduosit.
348 [Rēznas (Rozenmuižas) Rz].

49554.

Es aizslēdzu dzelzu vārtus
Deviņām atslēgām,
Lai nenāk māmuliņa
Uz bērniem ciemoties.
211 [Ļaudonas Md].

49555.

Jānis sūta māmiņei
Dižus, labus vakariņ's,
Lai tā gauži neraudāj',
Viņam viegla gulēšen'.
160 [Jūŗkalnes (Pilsbergas) Azp], 452 [Užavas (Zīras) Vp].

49556.

Ko, ļautiņi, atvedāt,
Smilšu kalnu atbraukuši?
Zaļu eglīt' atvedām
Bāleniņa vietiņā.
306 [Patkules Md].

49557.

Ko, māmiņ, tu gaidīji,
Pie vārtiem stāvēdama?
Vai gaidīji sav' tētiņa
Atpakaļ atvedam?
322 [Praulienas Md].

49558.

Kur bijāt jūs, ļautiņi,
Smilkšainām kājiņām?
Apbērām to māmiņu,
Ar ko mīļi dzīvojām.
224 [Lielvārdes Rg].

49559.

Kur, ļautiņi, jūs bijāt,
Smiltainām kājiņām?
Mēs bijām tai zemītē,
Kur mūžam neatnāk.
146 [Jaungulbenes Md].

49560.

Kur, ļautiņi, jūs bijāt,
Smiltaiņām kājiņām?
Novedām mūs' māsiņu
Mīļas Māŗas kalniņā.
374 [Sātiņu Kld].

49561.

Nu, radiņi, pāriedami
Eglēm zarus aplaužiet,
Lai tā mana dvēselīte
Neiet jūsu sētiņā.
273 [Mores Rg].

49562.

Pārnāks draugi, pārnāks bērni,
Es mājās nepārnākšu;
Es palikšu kapsētā,
Baltā smilšu kalniņā.
398 [Skrundas Kld].

49563.

Sirmi, bēri attecēja,
Aizved mani smiltainē;
Atstāj mani smiltainē
Smilšu kalnus rušināt.
115 [Galgauskas Md].

- 150 -

49564.

Tek māmiņa vārtu vērti,
Gaid' bērniņa pārvedam;
Mēs būt' gan pārveduši,
Veļa bērni paturēj';
Veļa bērni paturēj'
Par vārtiņu vērējiņ'.
112 [Ezeres Kld].

49565.

Zirgs no zirga jautājās:
Kur palika braucējiņš?
Braucējiņš apgulās
Smilkšainā kalniņā.
6 [Aiviekstes D].

18. Bēŗu viesi pavada nakti un nākošo dienu ēzdami, dzerdami, nelaiķi pieminēdami, kā arī bēŗu godam piedienīgas dziesmas dziedādami

27669.

Vai manu mīļu tēvu,
Vakar bija, šodien nav!
Vai, radiņi, apbērāt
Dzeltānāmi smiltiņām?
69 [Bikserē (Patkules pag. Md)].

27670.

Vai meitiņa mīļa balta,
Kad pāriesi no Vāczemes?
- Kad ies ola par ūdeni,
Grimdīs spalva dibinā!
195 [Raņķos (Raņķu pag. Kld)].

27671.

Ai Jānīti, mans brālīti,
Vēl nebija tev nomirt:
Paliek tavis kumeliņis
Kā uzaudzis, neiejūgts;
Paliek tavi brūni svārki
Kā pašūti, nevalkāti.
161 [Alšvangā (Alšvangas pag. Azp)].

1. Vai Anniņ, vai māsiņ,
Tev nebij vis nomirt:
Paliek tavas villainītes
Kā noaustas, nepuškotas.
195 [Raņķos (Raņķu pag. Kld)].

27672.

Ai tēviņ, ai tēviņ,
Tev nebija vēl nomirt,
Tev bij mani appuškot,
Tautiņās izraidīt.
161 [Alšvangā (Alšvangas pag. Azp)].

27673.

Aizķīlēju Rīgas vārtus
Ar ozola ķīlīšiem,
Lai nenāka Rīgas nāve
Kurzemēi ļaužu kaut.
246 [Lestenē (Lestenes pag. Tk)].

27674.

Auga man bolti zērņi,
Auga bolti buol'el'eņi;
Soln' apēde boltus zērņus,
Mēru muote buol'el'eņus.
434 [Ludzas un Abrenes apr.].

27675.

Bērza sieksta sapuvusi,
Tāsis vien palikušas;
Nomirt bija, sapūt bija,
Vārdiņam še palikt.
80 [Kalsnavā (Kalsnavas pag. Md)].

1. Bērza siekste sapuvusi,
Tāsis vien palikušas;
Miesas, kauli sapuvuši,
Še vārdiņu daudzināja.
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

27676.

Bij man viens bāleliņš
Zirņu ziedu skaistumiņu.
Sakās kungi kaŗā ņemt,
Dievs noņēma eņģeļos.
74 [Dzelzavā (Dzelzavas pag. Md)].

27677.

Brīdi, laiku man dzīvot,
Nedzīvot saules mūžu;
Ūdeņam, akmiņam,
Tam dzīvot saules mūžu!
181 [Cīravā (Cīravas pag. Azp)].

27678.

Buč aitiņa, baraniņa,
Valkā pati villainīti,
Kam Dieviņis man atņēma
Villainīšu valkātāju!
224 [Kabilē (Kld)].

27679.

Buč aitiņa, ķiš kaziņa,
Tev ganiņa vairs nava:
Šodien tavu ganu veda
Pa siliņu smiltiņās.
264 [Džūkstē (Džūkstes pag. Jg)].

- 151 -

1. Buč aitiņa, ko tu raudi?
Vai tu savu ganu raudi?
Vakar tavu ganu veda
Caur zaļaju birztaliņu.
188 [(?)].

27680.

Buč aitiņa, ko tu raudi?
Vai tu sava gana raudi?
Tavs ganiņis kapkalnā
Apakš zaļas velēniņas.
208 [Ēdolē (Ēdoles pag. Vp)].

27681.

Buč ajiņ, sīksprodziņ,
Tavs ganiņš vairs nevaid!
Dievs man deva, Dievs atņēma
Tav' ražanu ganītāju.
207 [Dundagā (Dundagas pag. Vp)].

27682.

Da šās dienas, vakardienas
Bij man radi šai ciemā;
No šās dienas, vakardienas
Trūkst man radu šai ciemā.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

27683.

Dar', Dieviņu, zelta sētu
Visgaŗāmi jūras malas,
Lai nevar Veļa māte
Visu zemi zēģelēt!
60 [Salacā (Salacas pag. Vlm)].

27684.

Dievam dieniņ' i aizgāja,
Ar Laimiņu runājot,
Kam būs mirt, kam dzīvot
Šai baltā saulītē.
95 [Odzienā, Vietalvas (Odzienas pag. Md)], 335 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

1. Dievīc raksta debesīs
Vienu mazu grāmatīnu,
Kam būs mirt, kam dzīvot
Šai baltāi saulītē.
76 [Gatartā (Gatartes pag. C)].

27685.

Dieviņ, vieglu dusēšanu,
Kur šodien glabājām!
Radiem mīļu dzīvošanu,
Pakaļā paliekot!
69 [Bikserē (Patkules pag. Md)].

27686.

Dievs nedod meitām mirt,
Meitas grūti paglabāt:
Cita mana māsa bija,
Cita mana līgaviņa.
71 [Drustos (Drustu pag. C)], 190 [Kuldīā].

27687.

Dod, Dieviņ, tā nomirt,
Kā nomira tēvs māmiņa:
Tēvs nomira rij' kuldams,
Māte maizi mīcīdama.
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

27688.

Es iedūru zobentiņu
Kapsētiņas maliņā:
Še gulēja tas brālītis,
Še rūsēja zobentiņš.
209 [Piltenē].

1. Es iemetu kapsētā
Sava tēva zobeniņu,
Lei sarūse, lai sapel,
Kam bāliņis dižs neaug!
232 [Talsos (Tl)].

27689.

Es iesviedu vaŗa tauri
Tekošā upītē:
Kam māsiņas man neauga,
Kam neņēma panākstos!
224 [Kabilē (Kld)].

1. Es iesviedu vaŗa tauri
Tekošāje upītēi
Tai lielāje žēlumāi,
Ka māsiņa jauna mira;
Ka māsiņa jauna mira,
Ka panākstus nedabūja.
181 [Cīravā (Cīravas pag. Azp)].

27690.

Es nometu villainīti
Pie Dievīna namdorēm,
Kam Dievīnis man atjēma
Villainīšu nesātāju!
164 [Dunalkā (Dunalkas pag. Azp)].

1. Lieku zīda nāzdaudziņu
Uz lielā bērzu celma:
Dieviņam spīti daru,
Kam atņēma arājiņu!
41 [Stukmaņos (Pļaviņās Rg)].

2. Tīšām kāru cepurīti
Pie Dieviņa nama durvīm,
Kam Dieviņis man atņēma
Cepurītes valkātāju!
224 [Kabilē (Kld)], 335 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

- 152 -

27691.

Es savai māmiņai
Paežā guni kūru,
Lai tai viegla dusēšana
Baltā smilšu kalniņā.
69 [Bikserē (Patkules pag. Md)].

276911.

Es savai māmiņai
Visu mūžu žēl darīju:
Kā uzaugu, tā pagulu
Apakš zaļas velēniņas.
200 [Skrundā (Skrundas pag. Kld)].

27692.

Gan ēdēju, gan dzērēju,
Neviens mani neraudāja;
Mana paša tēvs māmiņa,
Tie pēc manis gauži raud.
224 [Kabilē (Kld)].

27693.

Gana laba viņa saule,
Nemīlīga dzīvošana:
Ne dziedāja sīki putni,
Ne kūkoja dzeguzīte.
335 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

27694.

Gauži kokles noskanēja,
Vēl gaužāki vijolītes;
Gauži raud tēvs māmiņa,
Vēl gaužāki līgaviņa.
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

27695.

Gauži raudi istabiņa,
Sērdienīte palikuse.
Neraudāji, istabiņa,
Vēl tav tēvis, vēl bērniņi!
200 [Skrundā (Skrundas pag. Kld)].

27696.

Gauži raud māmuliņa,
Vilnānītes cilādama:
Kodes ēda vilnānītes,
Zeme trūda nesējiņu.
324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)].

27697.

Gauži raud zīļu rota,
Pūriņā gulēdama:
Kur tā mana nesējiņa,
Ka nenesa saulītē?
335 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

27698.

Gauži raud vainadziņis,
Pūriņai gulēdams:
Vaiņadziņa valkātāja
Guļ zem zaļas velēniņas.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

27699.

Griež dancāt bāleliņi
Tā lielā žēlumā,
Iedevuši sav' brālīti
Zemes mātes meitiņai.
224 [Kabilē (Kld)].

276991.

Grūt' bij mūsu māmiņai
Pirmo nakti smiltiņā:
Visi kakti tumši bija,
Salti lina paladziņi.
20 [Krapē (Krapas pag. Rg)].

27700.

Grūt' gulēt māmiņai
Pirmo nakti smilktainē,
Neredz saules uzlecot,
Ne mēneša norietot.
324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)].

27701.

Grūt' man bija šo naksniņu
Zem zemītes nogulēt:
Vāji kauli sakratīti,
Auksta zeme sasalusi.
1311 [Apē (Vlk)].

27702.

Grūt' manai māmiņai
Pirmo nakti smiltienā;
Kas tai taisa mīkstas cisas,
Kas klāj baltu paladziņu?
88 [Liezerē (Liezeres pag. Md)].

27703.

Grūt' manai māmiņai
Pirmo nakti smiltienā:
Ne vietiņa iesildīta,
Ne kauliņi iegulēti.
90 [Lodē (Kusas pag. Md)].

27704.

Grūt' manai māmiņai
Pirmo nakti smilktainē.
Tikām vietu iesildīja,
Ar citiem saderēja.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

- 153 -

27705.

Grūt' manai māmiņai
Pirmo nakti smiltiņās:
Ni zemīte saguluse,
Ni bērniņi aizmirsuši.
1181 [Dūres pagastā (Vlk)].

27706.

Grūt, manai māmiņai
Pirmo nakti smiltiņās:
Cieta koka istabiņa,
Zaļa smilšu velēniņa.
126 [Kroņa Lejas pagastā (Lejasciema pagastā Vlk)].

27707.

Grūt' manam bāliņam
Šo naksniņu pārgulēt:
Nav ierasta Veļu māte,
Ne vietiņa iesildīta.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

27708.

Guli, guli, tu tētīti,
Tur tai smilšu kalniņā!
Dažam zirgu tu nozagi,
Dažam kuli izkrāmēji.
6 [Annas muižā (ķēču pag. Rg)].

27709.

Jau biju līksma,
Vēl būšu līksma,
Nu savu māmiņu
Lietā liku:
Izvedu augstā
Kalniņā,
Apbēru baltām
Smiltiņām.
412 [Unguros (Ungurmuižas pag. D)].

27710.

Kam māmiņa smalku sprēda,
Kam tik baltu balināja?
Smuka, balta nesējiņa
Guļ zem zaļām velēnām.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

27711.

Kam šie lieli gani gana
Šā celiņa maliņā?
Tās māmiņas gani gana,
Ko šodienu glabājām.
324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)].

27712.

Kam tie bēri kumeliņi
Pa aploku spēlējās?
Tā tētiņa kumeliņi,
Ko vakar glabājām.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

27713.

Kas manai māmiņai
Šovakar cisas taisa?
Veļu māte cisas taisa,
Zīda klāja paladziņu.
69 [Bikserē (Patkules pag. Md)].

1. Tev, māmiņ, neierasta
Pirmā nakts smilktainē.
Kas tev taisa mīkstas cisas,
Kas klāj baltu paladziņu?
- Dieviņš taisa mīkstas cisas,
Laime klāja paladziņu.
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

27714.

Kas tur daiļi gavilēja
Kapu kalna galiņā?
Tā māsiņa gavilēja,
Veļu govis ganīdama.
264 [Džūkstē (Džūkstes pag. Jg)].

27715.

Ko es biju sariebusi
Savas sētas pagalmam?
Aug maizīte, aug lopiņi,
Lolojums vien neaug.
191 [Kursīšos (Kursīšu pag. Kld)].

27716.

Ko līdz man rožu dārzs,
Kad nav rožu ravētājas?
Dievs man deva, Dievs paņēma
Manu rožu ravētāju.
232 [Talsos (Tl)].

27717.

Krita priede, krita egle,
To redzēju ganīdama;
Krita mana māmuliņa,
Tās mūžam neredzēju.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

27718.

Krita priede, krita egle,
Cita auga vietiņā;
Mira mana māmuliņa,
Tās mūžam neredzēju.
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

27719.

Kūko, sila dzeguzīte,
Tu kūkoji, es raudāju:
Tev pietrūka zaļa koka,
Man pietrūka baleliņa.
1331 [Sikšņu pagastā (Gaujienas pag. Vlk)].

- 154 -

27720.

Kuko, sila dzeguzīte,
Tu kukoji, es raudāju;
Tu kukoji zaļu birzi,
Es raudāju māmuliņu.
1880 [Jaunmuižā (Lutriņu pag. Kld)].

27721.

Kur, māmiņ, tava vara,
Kur tā tava viegla diena?
- Zem kājiņu vara mana,
Zem velēnu viegla diena.
311 [Dzērvē, Susējā, Dignājā (Saukas Jk, Susējas Il, Dignājas Jk pag.)].

27722.

Kur palika māmulīte?
Neredz vairs rotājam.
Māmulīte aizgājuse
Baltā smilkšu kalniņā.
212 [Sarkanmuižā (Sarkanmuižas pag. Vp)].

27723.

Kur palika, nepalika
Šās sētiņas saimenīca?
Atslēdziņu vien atradu
Klētspriekšā vadzītie.
85 [Lazdonā (Lazdonas pag. Md)].

1. Kur palika, nepalika
Šās vietiņas saimenieks?
Kažociņu vien atrada
Kaktiņā salocītu.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

27724.

Kur ziedēja ābelīte,
Pabirīšu nebirusi?
Kuŗa māmiņ' i auklēja,
Zemei zieda nedevuse?
324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)].

27725.

Lai apauga tas celinis
Zaļu mauru, baltāboļu;
Nu nomira mans tēvinis,
Nu es sērst vairs neiešu.
224 [Kabilē (Kld)].

1. Lai apauga tas celiņis
Sīkajām priedītēm:
Te nomira man' māsiņa,
Nu te sērst vai(r)s nenākšu.
181 [Cīravā (Cīravas pag. Azp)].

27726.

Laime meitas aizmirsusi,
Veļu māte iedomājsi:
Vīriem sievas apkāvusi,
Meitām vietu taisīdama.
121 [Gulbenē (Md)].

27727.

Līdz šo dienu mātei dēls,
Ij māsām bāleliņš;
Nij nu vaira mātei dēla,
Nij māsām bāleliņa!
85 [Lazdonā (Lazdonas pag. Md)].

27728.

Māmulīte gauži raud:
Trūkst man vienas malējiņas!
Tur palika malējiņa -
Sarkan' smilšu kalniņā.
285 [Baldonē (Baldones pag. Rg)].

27729.

Māte māte, mana māte,
Ne tā mana mūža māte;
Tā saulīte, tā zemīte,
Tā ir mana mūža māte.
172 [Rāvā (Rāvas pag. Lp)].

27730.

Māte māte, mīļa māte,
Ne tā mana mūža māte,
Zemīt' mana mūža māte,
Glabā manu augumiņu.
207 [Dundagā (Dundagas pag. Vp)].

27731.

Man māmiņa piesacīja,
Atpakaļ stellēdama:
Lai dzeŗ mani vedējiņi,
Biķerīšus dauzīdami!
335 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

27732.

Man māmiņa piesacīja
Šonakt miega negulēt;
Lika ēst, lika dzert,
Lika viņu daudzināt.
90 [Lodē (Kusas pag. Md)], 111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

27733.

Mana mīļa māsīciņa,
Man bij gauži tevis žēl;
Ne es redzu tavu vaigu,
Ne es dzirdu tavu bals'.
224 [Kabilē (Kld)].

- 155 -

27734.

Mīļa mana māmulīte,
Silta mana istabiņa;
Nomirst mana māmulīte,
Izdziest mana istabiņa.
216 [Ventspilī].

27735.

Minam, minam
Brālīša pēdas,
Lai māsas neredz,
Lai gauži neraud.
224 [Kabilē (Kld)].

27735v1.

Apdeju, aplēcu
Māmiņas pēdas,
Lai bērni neraud
Staigādami.
197 [Sātiņos (Sātiņu pag. Kld)].

27736.

Minami, minami
Māsiņas pēdas,
Lai augtu cita
Tai vietiņā.
207 [Dundagā (Dundagas pag. Vp)].

27737.

Minam, slēpjam
Māsiņas pēdas!
Te viņa staigājse,
Te tekājuse,
Te viņa ganiem
Launagu nesuse.
151 [Priekulē (Priekules pag. Lp)].

1. Minami, slēpjami
Tēviņa pēdas!
Te viņš staigājis,
Te ružinājis.
157 [Vecpilī (Vecpils pag. Lp)].

27738.

Mirt jaunam, mirt vecam,
Pusmūžiņa vien nemirt:
Pusmūžiņa cilvēkam
Daudz raud žēli pakaļā.
41 [Stukmaņos (Pļaviņās Rg)].

1. Mirt jaunam(i), mirt vecam(i),
Pusmūžami vien nemirt,
Pusmūžiņā mirušam
Daudz raud žēli pakaļā:
Raud sieviņa, raud bērniņi,
Raud ir tēvs, māmuliņa.
152 [Raibeniekos (Durbes pag. Lp)].

27739.

Nuove munus buol'el'eņus
Pa vīnam aplasē.
Ka tu taida laseituoja,
Kam nalosi akmisteņu!
434 [Ludzas un Abrenes apr.].

27740.

Nedod Dievs jaunam mirt,
Jaunu grūti paglabāt:
Daža laba māsa raud,
Daža laba māmuliņa,
Daža laba mātes meita
Noraud sava arājiņa.
85 [Lazdonā (Lazdonas pag. Md)].

27741.

Nedod Dievs, mīļa Māra,
Meitai mirt vainagā:
Meitas Laime gauži rauda,
Uz kapiņa sēdēdama.
216 [Ventspilī].

27742.

Nedod Dievs, nedod Laime
Meitai mirt vainagā:
Gauži raudi tēvs māmiņa,
Vēl gaužāki jauni puiši.
18 [Kliģenē, Meņģelē, Plāterē (Zaubes, Meņģeles un Plāteres pag. Rg)].

27743.

Nedod, Dievs, neliec, Laime,
Meitai mirt vainagā:
Jauni puiši kapu raka,
Asariņas slaucīdami.
152 [Jērkulē (Krimuldas pag. Rg)].

27744.

Nedod, Dievs, neliec, Laime,
Meitai mirt vaiņagā:
Māmuliņa gauži raud,
Vaiņadziņu cilādama.
1311 [Apē (Vlk)].

1. Vai Dīveņ, vai Laimeņ,
Ka marguom nanūmērt!
Treis gadeņi Laima raud,
Vainudzeņu cyluodama.
434 [Ludzas un Abrenes apr.].

2. Nadūd, Dīveņ, jaunai m'ērt',
Atstuot z'ieļu vainoc'eņu!
Treis dīn'eņis muot'e raud',
Vainoc'eņu cyluodama;
Vainoc'eņu cyluodama,
Munu pyuru dal'ēdama:
Cimdi, z'ečis v'ed'ejam,
Krakli dūbis rac'ējam;
Tam tī zalta gredz'en'eņi,
Kas īlaid'e dūbeit'ē.
4190 [Jāsmuižas pag. D].

- 156 -

27745.

Nedod, Dievs, neliec, Laime,
Meitai mirt vaiņagā:
Pieci, seši tēva dēli
Raudāj' kapa galiņā.
6 [Annas muižā (ķēču pag. Rg)].

1. Nedod Dievs jaunai mirt
Ar to zīļu vainadziņ':
Gauži raud jauni puiši
Manas dobes maliņā.
319 [Neretā (Neretas pag. Jk)].

27746.

Nedod, Dievs, neliec, Laime,
Meitai mirt vaiņagā:
Trīs gadiņus puiši raud,
Visu mūžu māmuliņa.
317 [Lindē (Birzgales pag. Rg)].

27747.

Nedod, Dievs, neliec, Laima,
Meitai mirt vaiņagā;
Trīs gadiņi puiši raud,
Ap kapiņu staigādami.
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

27748.

Nedod, Dievs, neliec, Laime,
Meitai mirt vainagā:
Trīs gadiņi māte raud,
Vainadziņu cilādama;
Pieci gadi puiši raud,
Apkārt kapu staigādami.
326 [Taurkalnē (Taurkalnes pag. B)].

1. Mirt bērnam, mirt vecam,
Jaunai meitai vien nemirt!
Trīs gadiņi māte raud,
Meitas pūru cilādama;
Pieci gadi brāļi raud,
Vaiņadziņu redzēdami;
Seši gadi tautas raud,
Gar kapiņu staigādami.
"Ak tu tautu zeltainīte,
Kad augšām cēlusēs,
Es tev pirktu zīda kleitus
Sudrabiņa tresītēm;
Ak tu tautu zeltainīte,
Kad augšām cēlusēs,
Es tev pirktu vaiņadziņu
Zeltītām lapiņām".
181 [Cīravā (Cīravas pag. Azp)].

2. Nedod Dievs, nedod Laima
Meitai mirt vainagā!
Ik dieniņas māte raud,
Vainadziņu cilādama;
Trīs gadiņi puiši jāja
Apkārt kapu raudādami.
"Ai daiļā mātes meita,
Kaut tu būtu cēlusies,
Es nosviestu tavu kapu
Pa vienai velēnai,
Pa vienai velēnai,
Pa vienai smilktiņai".
88 [Liezerē (Liezeres pag. Md)].

27749.

Neviens koks jā nezied,
Kā zied lazda gavēnī;
Neviens manis tā neraud,
Kā raud mana māmuliņa.
90 [Lodē (Kusas pag. Md)], 92 [Mārcienā (Mārcienas pag. Md)], 111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

27750.

Neviens mani neraudāja,
Nevienam žēl nebija;
Mana veca māmuļīte,
Tā raudāja, tai bij žēl.
181 [Cīravā (Cīravas pag. Azp)].

27751.

Neviens pats neraudāja
Manas vecas māmuļiņas;
Soli, beņķi vien raudāja,
Kur gulēja dienavidu.
69 [Bikserē (Patkules pag. Md)].

27752.

Neviens putnis tā nedzied,
Kā kūkoja dzeguzīte;
Neviens manis tā neraud,
Kā raud sava māmuliņa!
137 [Tirzā (Tirzas pag. Md)], 1411 [Jaunrozē (Jaunrozes pag. Vlk)].

1. Kuŗš putniņis tā dziedāja,
Kā dzied lauku cīrulītis?
Kuŗš pēc manis tā raudāja,
Kā raud mana māmuļiņa?
189 [Kuldīgas Kalnmuižā (pie Kuldīgas)].

27753.

Nomirt bija, sapūt bija,
Vārdiņam še palikt,
Vārdiņam še palikt
Šās istabas kaktiņā.
90 [Lodē (Kusas pag. Md)].

- 157 -

27754.

Nomiruša neraudāju,
Acu savu netērēju;
Kas nomira, tas gulēja, -
Man actiņu vajadzēja.
451 [Viskaļos, Kokneses draudzē (Viskaļu pag. Rg)].

27755.

Nu būs vaļa vaļoties
Lēnejai vedeklai,
Nu bargo māmuliņu
Zem zemēmi palikām.
401 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

27756.

Nu skauģim diena ausa,
Nu skauģim saule lēca,
Redzēj' manu mūža namu
Bez logiem padarām.
188 [(?)].

27757.

Pēdjo reizu man dzeŗams
Šai sētā alutiņš:
Nu nomira mans brālīts,
Nu es vairs neatiešu.
161 [Alšvangā (Alšvangas pag. Azp)].

27758.

Sarūsēja adatiņa,
Sapelēja dzīpariņš;
Villainīšu rakstītāja
Guļ zem zaļas velēniņas.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

27759.

Šai saulē dzīvodami,
Bīstamies viņas saules;
Šī saulīte viesim laba,
Viņa laba mūžiņam.
299 [Mežotnē un Švitenē (Mežotnes un Svitenes pag. B)], 335 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

1. Šai saulē dzīvodams,
Viņu sauli daudzināju;
Šī saulīte ciemoties,
Viņa - mūžu nodzīvot.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

27760.

Šai saulē, šai zemē
Viesiem vien padzīvoju;
Viņa saule, viņa zeme,
Tā visam mūžiņam!
6 [Annas muižā (ķēču pag. Rg)].

27761.

Še ratiņš, še sprēslīte,
Kur palika vērpējiņa?
Vērpējiņa nosagula
Vismūžiņa diendusā.
344 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

1. Še šķietiņš, še nītiņas,
Kur ir paša audējiņa?
Audējiņa aizmiguse
Maigajā miedziņā.
401 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

27762.

Žēli raud māmulīte,
Gar kapiemi ganīdama:
Te gul mani dēli, meitas,
Kur būs man vieglas dienas!
180 [Valtaiķos (Valtaiķu pag. Azp)].

27763.

Šķitu savas māmuliņas
Nepieciest, neaizmirst.
I paciešu, i aizmirsu,
Kad neredzu staigājam.
69 [Bikserē (Patkules pag. Md)].

27764.

Šķitu savu bāleliņu
Doŗu dēt aizgājušu;
Ganīdama nu atradu
Zem zaļo velēniņu.
335 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

27765.

Es cerēju sav' meitiņai
Rīgā kroni šūdināt;
Nu atradu ganīdama
Zaļu mauru apaugam.
195 [Raņķos (Raņķu pag. Kld)].

27766.

Zibsnīj, Dievs, uguntiņu,
Lai silst visa pasaulīte:
Man' māmiņa ģērbusies
Nātanās drēbītēs!
69 [Bikserē (Patkules pag. Md)].

27767.

Silta, jauka ustabiņa,
Bērza malku kurināta;
Vēl būt' silta, vēl būt' jauka,
Kaut māmiņa ustabā!
69 [Bikserē (Patkules pag. Md)].

27768.

Zirdziņš vien, arkliņš vien
Lielajā tīrumā;
Arājiņš atsagula
Visu mūžu dienasvidu.
324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)].

- 158 -

27769.

Zirgs ar arklu vaicājās:
Kur palika arājiņš?
Arājiņš apsagula
Visu mūžu dienvidiņu.
93 [Mēdzžlā (Mēdzžlas pag. Md)].

27770.

Stāv cirvīts, stāv kaplīts
Pie resnā ozoliņa;
Dējējiņis atsagula
Visu mūžu dienavidu.
324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)].

27771.

Tēviņam nomierstot,
Paliek' celu mēriņā.
Velku tēva kažociņu,
Nav manāje augumā;
Sēdu tēva krēsliņā,
Nav man tēva padomiņa.
167 [Kazdangā (Kazdangas pag. Azp)].

27772.

Tēvis raud, māte raud,
Sienā galvas sadūruši,
Zina manu augumiņu
Zem zaļo velēniņu.
335 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

27773.

Tec, pelīte, caur zemīti
Ar to mazu grāmatiņu,
Nes manai māmiņai
Simtu labu vakariņu!
6 [Annas muižā (ķēču pag. Rg)].

27774.

Trīs dieniņas saraudāj'
Tēva kapa maliņā:
Tei gul mani dārgi svārk',
Tei dižie sudrabiņ'.
213 [Zlēkās (Zlēku pag. Vp)].

27775.

Trīs kalniņi noziedēja
Sarkanā ābolā;
Trīs māsiņas noraudāja
Viena īsta bāleliņa.
299 [Mežotnē un Švitenē (Mežotnes un Svitenes pag. B)].

27776.

Trīs tautieši gauži raud
Manā kapa galiņā;
Visi teic vienus vārdus:
Tā būt' mana līgaviņa!
207 [Dundagā (Dundagas pag. Vp)].

27777.

Trūvējiet, vedekliņas,
Māte smilkšu kalniņā;
Saveriet mellas bantes
Baltajās micītēs.
311 [Dzērvē, Susējā, Dignājā (Saukas Jk, Susējas Il, Dignājas Jk pag.)].

27778.

četri kokti ustobā,
Navā munys muomul'eņis;
Kuru koktu daīdama,
Slauku gaudys asareņis.
427 [Varakļānu pag. Rz].

27779.

četri kakti istabā,
Visi četri tukši bija;
Neva manas māmuliņas
Nevienā kaktiņā.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

27780.

Vakar dzēru bērītēi,
Šodien bēŗu paģirās;
Vakar bija baltas kannas,
Šorīt raibas norakstītas.
161 [Alšvangā (Alšvangas pag. Azp)].

27781.

Veļa māte Veļa māte
Kaŗa darbus pastrādāja:
Citam ņēma mīļu draugu,
Citam mīļu māmuliņu.
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

27782.

Veļu mātes kārtiņa
Līcin līka,
Līziņas rotiņas
Kaltējot.
Tur bija sagšiņas,
Tur paladziņi,
Tur bija zeķītes,
Tur cimdiņi.
311 [Dzērvē, Susējā, Dignājā (Saukas Jk, Susējas Il, Dignājas Jk pag.)].

1. Kapu kalna kārkliņi
Līcin līka,
Mūsu tēva rotiņu
Kaltējot.
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)].

- 159 -

27783.

Visi kļavi, ozoliņi
Mežasarga bāleliņi;
Kad nomira mežasargs,
Meža koki noraudāja.
331 [Augškurzemē (Il)].

27784.

Visi koki līdumā,
Ozoliņa vien nebija;
Visi radi istabā,
Mūs' brālīša vien nebija.
324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)].

1. Visi koki līdumā,
Ābelītes vien nebija;
Visi radi istabā,
Māmuliņas vien nebija.
109 [Vestienā (Vestienas pag. Md)].

27785.

Visi ļaudis istabā,
Man' māmiņa vien nebija;
Man' māmiņa atsagula
Visu mūžu dienavidu.
324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)].

27786.

Visi mani bāleliņi
Dievam sērst aizgājuši,
Mani vienu atstājuši
Šā saulē vārgojam.
319 [Neretā (Neretas pag. Jk)].

27787.

Visi mani brāleliņi
Guļ zem zaļas velēniņas,
Ne tie ara, ne ecēja,
Ne baroja kumeliņu.
325 [Secē (Seces pag. Jk)].

27788.

Visi mani bāleliņi
Pie Dieviņa aizgājuši,
Mani vienu pametuši,
Alutiņa dzērējiņu.
226 [Kandavā (Tl)].

27789.

Visi žogu posmi raud,
Tēviņam nomirstot.
Neraudat, žogu posmi,
Vēl atlika māmuļīte!
143 [Bārtā (Bārtas pag. Lp)].

1. Visi sētas posmi raud
Pēc tā veca cilvēciņa.
Neraudat, sētas posmi,
Dzīvos dēli, jaunavītes!
161 [Alšvangā (Alšvangas pag. Azp)].

27790.

Visi sētas posmi raud
Pēc tās vecas saimenieces.
Vedīs jaunu, nebūs tāda,
Nebūs tāda kopējiņa.
190 [Kuldīā].

27791.

Visu nakti tā māmiņa
Ap logiem klausījās,
Vai tie ēda, vai tie dzēra,
Vai māmiņu daudzināja.
109 [Vestienā (Vestienas pag. Md)].

27792.

Es nevaru māsas dēļ
Gardu miegu nogulēt:
Līdz actiņas vien saliku,
Māsa nāce modināt.
224 [Kabilē (Kld)].

27793.

Gana labi visu ceļu
Tecēj' manis kumelīnis;
Kad ierauga bēŗu namu,
Tek galvīnu grozīdams.
144 [Gaviezē (Gaviezes pag. Lp)].

27794.

Kad tie plauktu sētas mieti,
Kad zaļotu akmentiņi,
Tad es ietu no kapsētas
Sav' bērniņu apraudzīt.
309 [Biržos (Biržu pag. Jk)].

27795.

Kam, Jānīt, zirgu sēji
Mana krusta galiņā?
No šās dienas par trīs dienas
Gulēs' smilšu kalniņā!
69 [Bikserē (Patkules pag. Md)].

27796.

Ko tu nāci, neraženis,
Raženaju pulciņā?
Tavas acis nevārtītas,
Tavi kauli nestaipīti.
152 [Raibeniekos (Durbes pag. Lp)].

1. Kā gāji nelūgts
Lūgtā vietā?
Ni acs vārtīta,
Ni dzīslas staipītas.
3301 [Pilskalnē (Pilskalnes pag. Il)].

- 160 -

2. Kā tu nāci, nemocīts,
Moku ļaužu zemītē?
Ne tev kauli izlauzīti,
Ne dzīsliņas izstaipītas.
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

3. Ko tu guli, nestaipīts,
Staipīto vietiņā?
Gan mēs tevi staipīsim
Par deviņas vasariņas!
370 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

27797.

Ko tie kraukļi kraucināja,
Ko žagatas žadzināja?
Man' māsiņa nomiruse
Tāļajās tautiņās.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

27798.

Lietiņš lija saulītē:
Velēnieši kāzas dzēra.
Mans bāliņš jauns nomira,
Veļās ņēma līgaviņu.
69 [Bikserē (Patkules pag. Md)].

1. Ar saulīti lietus lija:
Saules meitas kāzas dzēra.
Mans bāliņš jauns nomira,
Tam paņēma līgaviņu.
289 [Bruknā (Bruknas pag. B)].

2. Lietiņš lija saulītē:
Veļa māte kāzas dzeŗ.
Man nomira jauns bāliņš,
Tam ved jaunu līgaviņu.
20 [Krapē (Krapas pag. Rg)].

27799.

Lietiņš lij, saule spīd:
Veļa māte kāzas dzēra.
Veļu bērni dancodami
Dzelzes kurpes noplēsuši.
322 [Saukā (Saukas pag. Jk)].

27800.

Lietus lija saulītē:
Velēnieši kāzas dzēra.
Ja es būtu tās kāzās,
Man sadegtu lindraciņi.
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

27801.

Mijami bērēs,
Bērēs jāmij!
Ko mēs bērēs samijam,
To mūžam nesājam.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

27802.

Neaugat, sīki dadži,
Kapu kalna maliņāi,
Ķerās manas villainītes,
Asarām piemierkušas.
196 [Rendā (Rendas pag. Kld)].

27803.

Nu, radiņi, pāriedami
Eglei zarus aplauziet!
Ja eglei zari augs,
Tad radiņi kopā ies.
344 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

27804.

Tis brāliņš ogas lasa
Augsta kalna galiņā;
Daskrējuse Veļamāte,
Nojem cauņa cepurīti.
324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)].

27805.

Tīši paša nogulosi
Baltā koka skapītī;
Man' par tiesu paturēja,
Noved' smilšu kalniņā.
309 [Biržos (Biržu pag. Jk)].

27806.

Trūdat, visi jauni puiši,
Meita mira vaiņagā;
Paklājat mellu deķi
Pa kumeļa kājiņām!
184 [Dūrē (Vārmes pag. Kld)].

27807.

Trūvējiet nu, bērniņi,
Tētiņš Dieva zemītē;
Paklājiet melnus deķus
Zem kumeļa kājiņām!
324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)].

49566.

Ai daiļā mātes meit(a),
Kaut nebūtu nomirus(i)!
Būtu augšām cēlusies,
Būtu mana līgaviņ(a).
119 [Gaujienas Vlk].

- 161 -

49567.

Ai nāvīt, ai nāvīt,
Nenāc vairs mūsmājā!
Viens pats mums bāleliņš,
Tas pats maizes arājiņš.
87 [Drabešu (Drabužu) C].

49568.

Ai nāvīt, ai nāvīt,
Tavu dižu varenumu:
Tu paņēmi ciema puišus,
Paliek meitas raudādamas.
87 [Drabešu (Drabužu) C].

49569.

Ai vējiņ, kam nolauzi
Ziedu pilnu ābelīti?
Ai Dieviņ, kam paņēmi
Tik diženu zeltenīti?
230 [Liezeres Md].

49570.

Ak tu manu muļķa prātu,
Jauns apņēmu līgaviņu;
Ne gadiņu nedzīvoju,
Nomirst mana līgaviņa!
417 [Struteles Tk].

49571.

Ap pus daņča nadaguoju,
Apmierst muna ļaudaveņa.
50 [Bērzgales (Kuļņēvas-Labvāržu) Rz].

49572.

Oruojeņa muotja raud,
Oruojeņa mjaita raud;
Nadzierd vaira oruojeņa
Šai zemēji gaulojūt.
326 [Preiļu D].

49573.

Atsagula muns tēteits
Vysa myuža dīndusī,
Patim lyka zyrgu jyugt.
466 [Vārkavas D].

49574.

Bērni vēkša vakarā,
Māmuļiņu gaidīdam';
Māmuļiņu aizveduši
Baltā smilšu kalniņā.
560 [Rīga ].

49575.

Bērzam serde sapuvusi,
Tāsis vien palikušas.
Nomirt man, sapūt man,
Vārdiņam še palikt.
605 [Skolas].

49576.

Brauc, bruolīt, lauluotūs,
Aizbrauc smilšu kalniņā.
182 [Kaunatas Rz].

49577.

Dedzin', māte, gaišu sveci,
Vēl es nākšu atpakaļ;
Vēl es nākšu apraudzīt,
Vai būs mani gaidījuši,
Gaišu sveci dedzināj'ši.
200 [Kuldīgas Kld].

49578.

Druvā iemu, druvā teku,
Druvā mūžu ritināju,
No druviņas ielīgoju
Paradīzes dārziņā.
87 [Drabešu (Drabužu) C].

1. Druvā dzimu, druvā augu,
Druvā mūžu nostaigāju;
No druviņas iesagāju
Paradīzes dārziņā.
87 [Drabešu (Drabužu) C].

49579.

Dūd, Dīviņ, maņ nūmiert,
Kod nūmyra tāvs ar muoti:
Tāvs nūmyra gavēnī,
Muomuliņa vosorā.
579 [Viļāni Rz apr.].

49580.

Dziedādama lakstīgala
Pina rožu vaiņadziņu;
Dziedādama man' māsiņa
Azaijā(?) baltu kalnu.
141 [Ivandes Kld].

49581.

Ei māršiņ(?), kavējiņ,
Kam nokāvi man' bāliņ(u)?
Kam nokāvi bāleliņu,
Mīļu mārdu devējiņu?
373 [Sarkaņu Md].

49582.

Es aizsviedu Dieviņam
Ar cepuri nama durvis,
Kam Dieviņis man paņēma
Cepurītes valkātāju.
141 [Ivandes Kld].

- 162 -

49583.

Gana grūti, tev māsiņ,
Pirmo nakti pārgulēt:
Gana biji ieradusi
Ik vakaru vietu klāt.
Kā bij tevim nogulēt
Vienas reizes taisījumu?
436 [Tirzas (Tirzas-Pils) Md].

49584.

Grūši pūta līgaviņa
Priežu sila maliņā.
Kā gan grūši nepūtīs -
Bāliņš dus smiltainē?
87 [Drabešu (Drabužu) C].

49585.

Izkaptiņa, grābeklītis,
Kur likāt pļāvējiņu?
Pļāvējiņš atgulās
Visu mūžu dienavidu.
449 [Ungurmuižas D].

49586.

Kam, Dieviņ, to darīji,
Mani jaunu paņemdams?
Gauži raud bālenīši,
Gauži gauži māmuliņ'.
87 [Drabešu (Drabužu) C].

49587.

Kam, Dieviņi, man atņēmi
Mīlenemu bāleniņu?
Kas ar manu pūru ies,
Kas ar mani parunās?
74 [Cīravas Azp].

49588.

Kam šie oši, kam šie kļavi,
Kam šie resni ozoliņi?
Tā brālīša oši, kļavi,
Ko šodien glabājam.
378 [Seces Jk].

49589.

Kamdēļ agri nobālēja
Liepu lapas kalniņā?
Kamdēļ jauna man' māsiņa
Trūdēj' smilkšu kalniņā?
374 [Sātiņu Kld].

49590.

Kapsētai treji vārti,
Visi treji aiznagloti.
306 [Patkules Md].

49591.

Kas kait man negulēt
Baltā smilkšu kalniņā?
Gaŗām gāja raibas teles,
Gaŗām gani dziedādami.
74 [Cīravas Azp].

49592.

Kas tik jauki gavilēja
Kapu kalna galiņā?
Mūsu tētiņš gavilēja,
Kumeliņus ganīdams.
6 [Aiviekstes D].

49593.

Kaut būt' es ar tur gulējis,
Kur guļ mana līgaviņa:
Vienā zārkā, vienā kreklā,
Vienā zīžu paladziņā.
15 [Alūksnes Vlk].

49594.

Kāda prieka tev, māmī,
Nav tev daiļas gājējīnas;
Gājējīna smiltīnās
Jau devītu vasarīnu.
192 [Kosas C].

49595.

Kliedzet, gani, brēcet, gani,
Man nomira līgaviņa.
Pats es vaira nevarēju
Aiz lielām žēlabām.
15 [Alūksnes Vlk].

49596.

Kur jūs skriesiet, melni kraukļi,
Pašā Jāņu vakarā?
Nest Dievam bēdu vēsti:
Māmuliņa nomirusi.
405 [Smiltenes Vlk].

49597.

Lai aizauga tas celiņis,
Kur aizveda mūs' brālīti,
Lai māsiņas neraudāja,
Par brālīti domādamas.
183 [Kazdnagas Azp].

49598.

Lai balsīte tālu skan
Svēta rīta klusumā;
Lai dzird bāliņš, arājiņš,
Smilšu kalnā gulēdams.
241 [Lubānas Md].

- 163 -

49599.

Leika prīde, leika egle,
Tās es redzēju ganeidama;
Myra tāvs, muomuliņa,
Tūs myužami naredzēju.
389 [Silajāņu Rz].

49600.

Lietus lij, saule spīd,
Veļu māte kāzas dzeŗ;
Veļu māte kāzas dzeŗ
Pastarīša dēliņam.
259 [Mazzalves (Ērberģes) Jk].

49601.

Lyudz, muosiņ, šūvokor,
Kab Dīvs dūtu lelu vēji,
Kopu smilti roznosuotu,
Groba vuoku atdarītu,
Ar māmiņu parunuotu.
182 [Kaunatas Rz].

49602.

Man brāliņis piesacīja
Šonakt miega negulēt,
Alu man trinķināt,
Vālka [Vaska?] sveces dedzināt.
604 [Dažādi iesūtītāji].

49603.

Man māmiņa piesacīja:
Šonakt guni neapdzēs,
Lai celiņis gaiši spīd,
Pie Dieviņa pieejot.
198 [Krustpils D].

49604.

Mana paša mīļākā
Guļ uz mūŗa raudādama;
Krīt no mūŗa, sasišas,
Ieiet zemes dibenā.
75 [Cirgaļu (Aumeisteru) Vlk].

49605.

Māmiņ, māmiņ, māmulīt,
Žēlo savu asariņu;
Žēlo savu asariņu
Mazajam brālīšam.
351 [Rozēnu Vlm].

49606.

Māte māte, mīļa māte,
Ne tu man īsta māte;
Zemīt' man īsta māte,
Tur kauliņus guldināj'.
605 [Skolas].

49607.

Māte raud, brālīts raud
Visa mūža auklējum';
Pērn aizveda tautiņās,
Šogad gulda kalniņā.
301 [Palsmaņa Vlk].

49608.

Meitas ēda klētiņā,
Puiši dzēra pirtiņā;
Meitas ēda speķa desas,
Suņi rēja mēnesnīcu;
Puiši dzēra pirtiņā
Veca tēva bēŗu nakti.
115 [Galgauskas Md].

49609.

Meitiņ, sūti māmiņaji
Dižen' labu vakariņ'!
Pa kājiņu aunumiņ',
Par gultiņas taisījumu.
200 [Kuldīgas Kld].

49610.

Minamas, slēpjamas
Māsiņas [Māmiņas] pēdas,
Lai apauga tas celiņis
Ar baltaju āboliņu.
Es vairs sērsti te nanākšu,
Te vairs ceļa neturēšu.
126 [Grobiņas Lp].

49611.

Nāv līd caur zemit,
Mans rads raudam,
Es palik vien pat
Kā eglit nodzenet.
445 [Ugāles Vp].

49612.

Naatrodu pyuriņā
Vīna skaista gabaliņa.
Pyureņš boltu vylnuoneišu -
Kur tei poša nesējiņa?
Nesējiņa paguļus(e)
Zam zaļūs veļēniņu.
466 [Vārkavas D].

49613.

Neaugāt, sīki dadži,
Mana kapa maliņā.
Ķeŗas manas villainītes
Pie pogaļu asumiem.
13 [Alojas (Ungurpils) Vlm].

- 164 -

49614.

Neraudi, māmuliņa,
Žēlo savu asariņu!
Tavs dēliņš apsagula
Viņā kalna galiņā.
351 [Rozēnu Vlm].

49615.

Nerādies, man' māsiņa,
Ne murgos, sapiņos;
Es tev ceļu pilnu galdu,
Pilnu viesu aicināj'.
99 [Dzelzavas Md].

49616.

Nominu, nodeju
Tētiņa pēdiņas,
Lai manas kājiņas
Nesāpēja.
166 [Kalsnavas Md].

49617.

Nu vaļa milanam,
Nu vaļa dzelžam,
Nu mēs rūcīti
Pie vietas likām.
241 [Lubānas Md].

49618.

Nyule vīn es dūmuoju,
Kū augšuok augstinuotīs;
Nūslēdza munu sirsniņu
Ar zaļom valānom.
389 [Silajāņu Rz].

49619.

Nūsazvīdza kumeliņi,
Smilkšu kolnu acādami;
Sasakova buoleleņi,
Vīnu skrūzi lukšeidami.
247 [Makašānu Rz].

49620.

Paldīs Mēra muomiņai,
Ka atguoja šai zemē.
Kas staigava veizeitēs,
Tī palika zuobakūti.
24 [Asares Il].

49621.

Pašam labam kociņam
Dievs lapiņu neiedeva;
Pašam labam bērniņam
Dievs dzīvot neatļāva.
3 [Adulienas Md].

49622.

Pazaruodi, tu saulīt,
Kod pa mokūņim tacādama;
Pazaruodi, tu māmiņ,
Kod naksniņu sapinā.
35 [Baltinavas Abr].

49623.

Pēc māsiņas meitas raud,
Kā pēc savas māmuliņas:
Tā bij dziesmu sācējiņa,
Tā piemēra(?) devējiņa.
351 [Rozēnu Vlm].

49624.

Pinu veizis, veju auklis,
Ļaudaviņu carādams;
Dīvam (muna) ļaudaviņa,
Man veizīšu pinumiņš.
466 [Vārkavas D].

49625.

Pros', muosiņ, tuo putniņa,
Kur aizskrīn kopu zemē,
Lai atnas bāslaviņas
Koč spārniņu galiņā.
228 [Liepnas (Lipnas) Abr].

49626.

Projām projām,
Visi bērinieki,
Lai tik dzīvo
Paši saiminieki.
115 [Galgauskas Md].

49627.

Puišam laba dzīvošana,
Puišam laba nomiršana;
Kā oliņa ievēlās
Sava kapa dibenā.
236 [Līvānu D].

49628.

Ratenīt ratenīt,
Kur tu liki sprēdājiņ'?
Sprēdājiņa atsagula
Visu mūžu dienasvidu.
72 [Cesvaines Md].

49629.

Te ir šķiets, te ir nīte,
Kur palika audējiņ'?
Audējiņa apsagula
Visu mūžu dienavid'.
211 [Ļaudonas Md].

- 165 -

49630.

Vaicā arklis, ecēžiņa,
Kur palika arājiņš?
Arājiņš ielīgoja
Baltā smilkšu kalniņā.
497 [Vīpes (Mežmuižas) D].

49631.

Ratenīti ratenīti,
Kur nu tava sprēdājiņa?
Sprēdājiņa smilšu kallos,
Smilšu kollus puranā.
99 [Dzelzavas Md].

49632.

Sen dzirdēju, nu redzēju
Vaidu zemes ozolīnu:
Dzelža saknes, vaŗa zari,
Sudrabīna lapīnām.
94 [Dunikas Lp].

49633.

Šo naksniņu negulēšu,
Nedzēsīšu uguntiņu;
Nāks Trīnītes dvēselīte
Kaulu vietu apmeklēt.
188 [Klosteres (Klosteres-Aizputes) Azp].

1. Šo naksniņu negulēšu,
Nedzēsīšu uguntiņu;
Nāks (man) māsas dvēselīte
Pie lodziņa raudzīties.
188 [Klosteres (Klosteres-Aizputes) Azp].

49634.

Tautu dēls saderēja
Visu mūžu nodzīvot;
Vēl nebija pusmūžiņš,
Jau ielika kalniņā.
211 [Ļaudonas Md].

49635.

To celiņu darbos gāju,
To aizgāju smilktienai.
15 [Alūksnes Vlk].

49636.

Trūdat, visas jaunas meitas,
Nu nomira jaunais puisis;
Sienat visas mellas drānas,
Mellus zīda priekšautīnus.
126 [Grobiņas Lp].

49637.

Vakar māte maizi cepa
Trijkārtnīšu krāsniņā;
Šodien guļ dienavidu
Velanderu siliņā.
211 [Ļaudonas Md].

49638.

Vakar šāvu, šodien krita
Raiba sila žagatiņa;
Pērn paņēmu, šogad mira
Mana daiļa līgaviņa.
51 [Bērzpils (Domopoles) Abr].

49639.

Viltenīce Veļu māte
Dažu labu pievīluse.
Sakās sērstu aicināt,
Nelaiž vaira atpakaļ.
99 [Dzelzavas Md].

49640.

Vysus kungus cīš mīlovu,
Bazneickungus vēl vairuok:
Kas maņ lelu salauluoja,
Nūmyrušu paglobuoja.
236 [Līvānu D].

49641.

Vieta vieta, maize maize,
Kur māmiņa man' iedeva;
Vēl būt' vieta, vēl būt' maize,
Kaut ilgāki dzīvojusi.
48 [Bērzaunes Md].

49642.

Žēli raud māmuliņa,
Apakš zemes gulēdama:
Kā tā žēli neraudās,
Ka vairs mūs neredzēja?
443 [Turlavas Kld].

19. Nelaiķa manta un mantas izdalīšana pēc aizgājēja nolēmuma

27808.

Adīdama vien staigāju,
Kā lapīna drebēdama;
Zin Dievīnis, kam par labu
Mans rocīnu saldējums.
Ja aiziešu tautīnās,
Tad es pate izdalīšu;
Ja nomiršu, tad paliks,
Dalīs mana māmulīna. -
Māte dala raudādama,
Kur tā pate adītāja?
Jau tā pate adītāja
Baltā smilkšu kalnīnāi.
144 [Gaviezē (Gaviezes pag. Lp)].

- 166 -

27809.

Dūd, Dīv'eņ, lobam m'ērt,
Lobs paliks pakaļā;
Nūm'ērs' vuojs nabadz'eņš,
Ni nīc'eņa napaliks'!
422 [Līvānu pag. D].

27810.

Es apgulu nederēta
Apakš zaļas velēniņas;
Paliek mani bāleliņi
Šai saulē neziedoti.
226 [Kandavā (Tl)].

27811.

Es apgulu nederēta
Apakš zaļas velēniņas.
Vedat pūru kalniņā,
Ziedojat bāleliņus!
335 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

27812.

Es, māmiņa, jauna miru,
Pūru manu izdaliet:
Cimdi, zeķes dobračam,
Autiņš krusta nesējam;
Kas nes manu augumiņu,
Tiem dodiet linu kreklus.
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)].

1. Es, māmiņa, jauna miršu,
Man' pūriņu izdalāt:
Cimdus kapa racējam,
Dvieli krusta nesējam,
Augumiņa vedējam
Manu zelta gredzentiņu.
1571 [Virgā (Virgas pag. Lp)].

2. Es, māmiņa, jauna miršu,
Manu pūru izdaliet:
Cimdus, zeķes pie krustiņa,
Tie būs krusta nesējam;
Tiem smalkie linu krekli,
Kas nes manu augumiņu;
Tiem baltie paladziņi,
Kas ielaida mūžiņā.
Trīs puisīši gauži raud
Mana kapa maliņā.
Lai tie divi, ko tie divi,
Tas trešajis vēl gaužāk.
Tā puisīša kumeliņi
Mani stalti vizināja,
Tam puišam es iedevu
Savu zelta gredzentiņu.
325 [Secē (Seces pag. Jk)].

3. Es, māmiņa, jauna miru,
Manu pūru izdaliet:
Cimdi, zeķes ormaņam,
Kreklis krusta nesējam,
Manas dobes racējam
Smalka balta vilnainīte.
69 [Bikserē (Patkules pag. Md)].

27813.

Es savai māmiņai
Trīs dieniņas bēres dzēru;
Vēl dzersim otras trīs,
Viņas mantu dalīdami.
69 [Bikserē (Patkules pag. Md)].

27814.

Gan ir naudas, gan ir mantas,
Neko līdzi nevedīsi.
Pieci mēri linu drēbes,
Seši galdi zaļa koka,
Viena ass melnas zemes -
Tad ir mantas dievsungan.
69 [Bikserē (Patkules pag. Md)].

27815.

Kam, tētiņ, tu atstāji
Savu zelta pagalmiņu?
- Tev, dēliņ, es atstāju
Visu laiku nodzīvot.
401 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

27816.

Kas var manu zirgu jāt,
Manus seglus, iemauktiņus?
Kas var manu cepurīti
Appuškotu novalkāt?
Kas var manu līgaviņu
Saderētu, bildināt?
Jaunākais bāleliņš,
Tas var manu zirgu jāt;
Tas var manu zirgu jāt,
Manus seglus, iemauktiņus;
Tas var manu cepurīti
Appuškotu novalkāt;
Tas var manu līgaviņu,
Saderētu, bildināt.
239 [Vecaucē (Vecauces pag. Jg)].

- 167 -

27817.

Mans tēviņis nomierdams
Nepalika parādāi:
Vēl atlika zelta nauda,
Vaska pīta vācelīte.
172 [Rāvā (Rāvas pag. Lp)].

27818.

Žēl bija mirti bajāram,
Paliek mantas pakaļā;
Paliek balti kāpostiņi
Nenoņemti dārziņā.
216 [Ventspilī].

27819.

Tu, māmiņa, nomirdama,
Ko atstāji dēliņiem?
- Es, bērniņi, jums atstāju
Visu savu bagātību.
69 [Bikserē (Patkules pag. Md)].

27820.

Tu, tētiņ, jauns nomiri,
Ko tu man atvēlēji?
- Tev, dēliņ, mani staļļi,
Mani bēri kumeliņi;
Tev, dēliņ, manas klētes,
Manu klētu atslēdziņas!
317 [Lindē (Birzgales pag. Rg)].

27821.

Tu, tētiņ, nomirdams
Ko atstāji bērniņiem?
Es atstāju bērniņiem
Rudziem sētu tīrumiņu,
Rudziem sētu tīrumiņu,
Stallie labu kumeliņu.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

27822.

Tu, tētiņ, nomirdams,
Ko tu man lab' atstāji?
- Es, dēliņ, tev atstāju
Dēļiem grīstu istabiņu.
85 [Lazdonā (Lazdonas pag. Md)].

1. Tēviņ manu nomirušu,
Kādu labu man atstāji,
- Es, dēliņ, tev atstāju
Dēļiem jumtu istabiņu;
Dēļiem jumtu istabiņu,
Stallī bērus kumeliņus.
1271 [Litenē (Litenes pag. Md)].

27823.

Vakar tēvu glabājām,
Šodien mantu dalījām.
Man vecā cepurīte
Par vārtiņu vērumiņu.
3531 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

27824.

Vakar tēvu glabājām,
Šodien mantu dalīsam:
Citam cimdi, citam zeķes,
Citam vecs kažociņš.
69 [Bikserē (Patkules pag. Md)].

1. Vakar tēvu glabājām,
Šodien mantu dalījām:
Citam govis, citam vērši,
Citam bēri kumeliņi!
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

2. Vakar tēvu glabājām,
Šodien mantu dalīsim:
Seši pāŗi vecu vīžu,
Pieci lūku ritentiņi.
401 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

3. Vakar tēvu glabājām,
Šodien mantu dalīsam:
Citam pīpe, citam rep's,
Citam vecas šķiltaviņas!
69 [Bikserē (Patkules pag. Md)].

49643.

Ai ai ai nu nu nu,
Kai tys vacais nūmyra!
Man pametja siermus zyrgus
Rakstītom komonom.
18 [Andrupenes Rz].

49644.

Es, māmiņ, jauna miršu,
Manu pūru izdaliet;
Manu pūru izdaliet
Mana paša bāliņiem.
273 [Mores Rg].

49645.

Kam, brālīti, tu pamet'
Savu govi laidarā?
16 [Alsungas (Alšvangas) Azp].

49646.

Kam, brālīti, tu atstāji
Savus bērus kumeliņus?
Dēliņam, Jānītim,
Lai tas mani pieminēja.
443 [Turlavas Kld].

49647.

Kam, Grietiņa, tu atstāji
Savu govju laidariņu?
Anniņai, māsiņai,
Visu mūžu pieminēt.
546 [Kuldīga Kld apr.].

- 168 -

49648.

Kam, māsiņa [māmiņa?], tu
atstāji
Savas baltas villainītes?
Meitiņai mīļājai,
Lai tā manis pieminēja.
443 [Turlavas Kld].

49649.

Kam, māsiņa, tu pameti
Savu lopu laidarīnu?
Pāvalame, dēliņame,
Tam solīji, tam pameti.
129 [Gudenieku Azp].

49650.

Kam, māmiņa, tu pameti
Savas baltas villainītes?
Meitiņām, māsiņām,
Lai dzīvo mūžiņos.
16 [Alsungas (Alšvangas) Azp].

49651.

Kam, tēviņi, tu atstāji
Savu lopu laidariņu?
Vecākam dēliņam,
Lai piemina dzīvojot.
40 [Basu (Bases) Azp].

49652.

Kam, tētiņ, tu atstāsi
Savu zaļu pagalmiņ'?
Andrievam, dēliņam,
Gaŗu mūžu jāstaigā.
211 [Ļaudonas Md].

49653.

Kam, muoseņ, tu pamessi
Sovys kūklis, stabuleitis?
Jaunuokai muoseņai
Da cytam rudiņam;
Koļš paaugs tai teleicys,
Koļš pyureņu pīlūceis.
143 [Jāsmuižas D].

49654.

Kam, muoseņ, tu pamessi
Sovu zaļū pagalmiņu?
Jaunuokai muoseņai
Da cytam rudiņam.
414 [Stirnienes Rz].

49655.

Ni mas montu dalīsam,
Ni par montu runāsim;
Kas galviņu noturēja,
Tam mantiņa piederēja.
211 [Ļaudonas Md].

49656.

Kur pamessi tu, Tekleit,
Sovu montu, nūmierdama?
Ciči dūbes racējam,
Noba krista nesējam.
89 [Dricēnu Rz].

1. Tei Buorbola tai sacēja:
Mieršu jauna, nadzeivuošu.
Ciči kristi nesējam,
Noba dūbes bedējam.
174 [Kārsavas Ldz].

2. Tei Madaļa nūmierdama
Vysu montu rozsacēja:
Ciči krista nesējam,
Puška dūbes bedējam.
174 [Kārsavas Ldz].

49657.

Tev, tētīt, sierma golva,
Ku tu maņ atsacīsi?
Tev, meitiņ, raibas teles,
Dālim siermi kumēliņi.
285 [Nirzas (Nerzas) Ldz].

49658.

Tēviņš man nomirdams
Pamet klēšu atslēdziņu,
Nu varēšu šķindināt
Visu mūžu dzīvodama.
378 [Seces Jk].

49659.

Vakar māti glabājām,
Šodien mantu dalīsim:
Dēliem katli, dzirnaviņas,
Meitām mātes vilnāniņas;
Vedeklām, netiklēm,
Salāpīti kažociņi.
358 [Rugāju Abr].

49660.

Vakar tēvu glabājām,
Šodien mantu dalīsam:
Labajam dēliņam
Dēļiem sista istabiņa;
Citam katli, dzirnaviņas,
Citam svārku piedurknīte.
124 [Grašu Md].

- 169 -

49661.

Vakar tēvu glabājām,
Šodien mantu dalījām:
Meitām govis, meitām vērši,
Meitām bēri kumeliņi;
Iegātņam, netikļam,
Tam vecais kažociņš.
436 [Tirzas (Tirzas-Pils) Md].

49662.

Vakar tēvu glabājām,
Šodien mantu dalīsim:
Dēliem zirgi, meitām govis,
Mātei vecais kažociņš.
99 [Dzelzavas Md].

49663.

Vakar māti glabājām,
Šodien mantu dalīsam:
Dēliem došu dzirnaviņas,
Meitām baltas vilnānītes;
Vecākai vedeklai
Kažociņa piedurknīti.
124 [Grašu Md].

49664.

Vakar tēvu glabājām,
Šodien mantu dalīsim;
Citam cimdi, citam zeķes,
Man vecais kažociņš;
Man vecais kažociņš
Par galviņas turējumu.
166 [Kalsnavas Md].

49665.

Vakar tēvu glabājām,
Šodien mantu dalīsim:
Šam šaujiņa, tam šaujiņa,
Māmiņai riekšaviņa;
Māmiņai riekšaviņa
Par galviņas turējumu.
211 [Ļaudonas Md].

1. Vakar tāvu globājām,
Šodien montu dalīsam:
Šam sauļiņa, tam sauļiņa,
Dēliņam rieškaviņa;
Dēliņam rieškaviņa
Par galviņas turējumu.
268 [Mētrienas (Ļaudonas-Odzienas) Md].

49666.

Vakar tēvu glabājām,
Šodien mantu dalījām:
Tam sieciņš, tam sieciņš,
Jānīšam viss pūriņš.
211 [Ļaudonas Md].

49667.

Vakar māti glabājām,
Šodien mantu dalījām:
Cimdus, zeķes racējam,
Dvieļus krusta nesējiem;
Vecākam dēliņam
Vecāsmātes kažociņu.
192 [Kosas C].

49668.

Vakar tēvu glabājām,
Šodien mantu dalīsam:
Svārki, zeķes dobračam,
Meitām baltas villainītes;
Mīļajai sieviņai,
Tai vecā pavārnīca.
72 [Cesvaines Md].

49669.

Vecas meitas nomirdamas
Savu mantu izvēlēja:
Cimdus kapa racējam,
Jostu krusta nesējam.
436 [Tirzas (Tirzas-Pils) Md].

49670.

Veci puiši nomirdami
Savu mantu izvēlēj(a):
Pīpe, dobes racējiņa,
Repis, krusta nesējiņš;
No tā repa tebēciņu
Nesējiņam izvēlēj(a).
241 [Lubānas Md].

49671.

Žēl bij mirte bajārami,
Kam naudiņa pulkiem bira;
Vakar brāli glabājāmi,
Šodien naudu dalījāmi.
183 [Kazdnagas Azp].

20. Atraitne un bāreņi

27825.

Agri agri dūmi kūp
Atraitītes namiņā.
Kam tā vāra azaidiņu?
Tai nebija arājiņa.
1880 [Jaunmuižā (Lutriņu pag. Kld)].

- 170 -

1. Agri agri dūmi kūp
Atraitnītes namiņā;
Tai jāvāra tautiņām
Svētu rītu azaidītis.
174 [Rudbāržos (Rudbāržu pag. Azp)].

27826.

Ai Dieviņi, ai Laimiņa,
Piecel mani, nomirušu!
Jauna sieva, sīki bērni,
Tie raud gauži pakaļā.
185 [Lielezerē (Ezeres pag. Kld)].

27827.

Vai Dieviņi, grūt' dzīvot
Bez tā sava arājiņa;
Sviedrus brauču guldamās,
Asariņas celdamās.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

27828.

Vai Dieviņ, kur es iešu,
Atraitnīte palikuse!
Salta muna ustubiņa,
Salti gultas paladziņi.
74 [Dzelzavā (Dzelzavas pag. Md)].

27829.

Apsegloju mellu zirgu
Un ielaidu liegumā.
Kur es likšu mellu zirgu?
Dievs paņēma arājiņu.
299 [Mežotnē un Švitenē (Mežotnes un Svitenes pag. B)].

27830.

Ar Dieviņu, veci radi,
Mans vecais arājiņis!
Dievs dos man jaunus radus,
Dievs dos jaunu arājiņu.
226 [Kandavā (Tl)].

27831.

Arājiņa līgaviņa,
Dod maizītes atraiknei!
Dievs atdos arājam
Pa vadziņas galiņam.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

27832.

Arājs, manis arājiņis
Aŗ sudraba kalniņē.
Kaut man būtu vaska spārni,
Vāverītes vieglumiņis!
189 [Kuldīgas Kalnmuižā (pie Kuldīgas)].

27833.

Arājs, manis arājiņš
Aŗ sudraba kalniņā.
Laid, Dieviņ, zelta trepes,
Lai es nesu launadziņu!
23 [Lēdmanē (Lēdmanes pag. Rg)].

1. Ara manis arājiņis
Sudrabiņa kalniņā.
Cel, Dieviņ, zelta trepes,
Lai es nesu launadziņu!
145 [Krotē un Bunkā (Krotes un Bunkas pag. Lp)], 161 [Alšvangā (Alšvangas pag. Azp)].

27834.

Arkli vien, egļi vien,
Kur tas pats arājiņš?
Arājiņš apsagula
Visu mūžu dienavidu.
90 [Lodē (Kusas pag. Md)].

27835.

Asariņu upe tek
Gar bāreņu nama doru:
Raud atraitne, raud bāreņi,
Raud nabadze darbenīce.
324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)].

27836.

Asariņu upe tek
Gar atraites nama durvju;
Dažs rociņas nomazgāja
Atraitītes asarās.
174 [Rudbāržos (Rudbāržu pag. Azp)].

27837.

Atņem manim mīļš Dieviņis
Pirmajo laulājumu;
Grūt' manai rociņai,
Dui gradzeni pirkstiņāi.
171 [Tāšu Padurē (Kalvenes pag. Azp)].

27838.

Atraiten's līgaviņ'
Tek kalnā, tek lejā;
Ne kalnā, ne lejā
Nerod savu arajiņu.
213 [Zlēkās (Zlēku pag. Vp)].

27839.

Atraiknīte maizes prasa
Uz arāja līgaviņas:
Dod, arāja līgaviņa,
Jele kādu launadziņu!
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

27840.

Atraitīte, nabadzīte,
Dadžim kūra uguntiņu;
Tai nevaid arājiņa,
Bērza malkas cirtējiņa.
146 [Lielkrūtē (Purmsātu, Bārtas pag. Lp)].

- 171 -

1. Atraitnīte, bārenīte,
Celmiem krāsni kurināja.
Gādā, Dievs, gādā, Laima,
Tai malciņas cirtējiņu!
88 [Liezerē (Liezeres pag. Md)].

27841.

Atsasēdu piekususe,
Nav man kāju avējiņu:
Mani kāju avējiņi
Zem zaļām velēnām.
322 [Saukā (Saukas pag. Jk)], 331 [Augškurzemē (Il)].

27842.

Ai Laimiņa, raganiņa,
Kādu mūžu man vēlēji:
Vēl nebiju pusmūžiņa,
Jau noņēmi arājiņu.
1311 [Apē (Vlk)].

27843.

Baltābola pļavu bridu,
Pie Dieviņa raudādama:
Kam, Dieviņi, man atņēmi
Baltābola pļāvējiņu!
102 [Saikavā (Saikavas pag. Md)].

1. Dābuliņa pļavu bridu,
Uz Dieviņa raudādama,
Kam Dieviņis mun nedeva
Dābuliņa pļāvējiņa.
325 [Secē (Seces pag. Jk)].

27844.

Balti lini ūzauguši
Mana paša līdumā;
Mana linu vērpējiņa
Gul smiltienu kalniņā.
224 [Kabilē (Kld)].

27845.

Dievs man deva, Dievs atjēma
Manu maizes devējiņu;
Kur iedama, tecēdama,
Noslaucīju asariņas.
181 [Cīravā (Cīravas pag. Azp)].

27846.

Div' atraiknes iesēdušas
Vienā dēļu laivīnā,
Abas divas gauži raud,
Ne katrai īrājīn'.
61 [Mazsalacā (Mazsalacas pag. Vlm)].

27847.

Ej ar Dievu, līgaviņa,
Lūko citu arājiņu,
Lūko citu arājiņu,
Es gulēju kalniņā!
125 [Jaunlaicenē (Jaunlaicenes pag. Vlk)], 1880 [Jaunmuižā (Lutriņu pag. Kld)], 224 [Kabilē (Kld)], 335 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

27848.

Es to nieku nebēdāju,
Ka paliku atraite:
Ik svētdienas baznīcā
Par atraiti Dievu lūdza.
190 [Kuldīā].

27849.

Gauži raud atritnīte,
Pie arkliņa stāvēdama:
Bij arkliņis, bij zirdziņis,
Arājiņa vien nevaid.
335 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē], 379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

27850.

Gauži rauda atraitnīte
Pie Dieviņa nama duru:
Kam atjēmi man arāju,
Manu maizes devējiņu!
279 [Skurtsteņu muižā (Sesavas pag. Jg)].

27851.

Gauži raud atraitnīte
Pie Laimiņas nama durvju,
No Laimiņas lūgdamās,
Jaunas laimes gribēdama.
322 [Saukā (Saukas pag. Jk)].

27852.

Grūši pūte āra liepa,
Smalka lieta pielijusi;
Gauži raud atraitnīte,
Bez arāja palikusi.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

27853.

Jauna biju, Dievu lūdzu;
Nu Dieviņu vairs nelūdzu,
Kam Dieviņis man atņēma
Tik jaunai arājiņu!
174 [Rudbāržos (Rudbāržu pag. Azp)].

27854.

Kam bij man purvu brist
Ar jaunām kurpītēm?
Kam bij man tik jaunai
Atraitnītes vārdu nest?
226 [Kandavā (Tl)].

27855.

Kam, Dieviņi, man atņēmi
Tik jaunai arājiņu?
Ne es laba vīra sieva,
Ne meitiņa vaiņagā.
181 [Cīravā (Cīravas pag. Azp)].

- 172 -

27856.

Kam, Dieviņ, tik nedevi,
Kā manam mūžiņam:
Ceļam laba kumeliņa,
Mūžam vienas līgaviņas.
69 [Bikserē (Patkules pag. Md)], 401 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

27857.

Kam, Dieviņ, tu atņēmi
Manu otru gulētāju?
Tukša mana vietas mala,
Aukstas manas villainītes.
200 [Skrundā (Skrundas pag. Kld)].

27858.

Kam, tautieti, mani ņēmi,
Kad tu ilgi nedzīvoji?
Kam bij man tik jaunai
Atraiknītes vārdu nest?
264 [Džūkstē (Džūkstes pag. Jg)].

27859.

Kaut tā mana māmuliņa
Jo ilgāki dzīvājuse,
Es būt' liepas kuplumiņu,
Ievas ziedu baltumiņu.
1880 [Jaunmuižā (Lutriņu pag. Kld)].

27860.

Ko Dievam es sariebu,
Ko mīļai Māriņai?
Mazai man tēvs nomira,
Jaunai mira arājiņš.
195 [Raņķos (Raņķu pag. Kld)].

1. Kur nu iešu, kur palikšu,
Viena pate palikuse?
Mazai man tēvs nomira,
Pusaugušai māmulīte;
Pusmūžiņa dzīvojot,
Nomirst maizes arājiņš.
174 [Rudbāržos (Rudbāržu pag. Azp)].

27861.

Ko Dievam es sariebu,
Ko savai Laimītei:
Pus' mūžiņa man dzīvot
Bez maizītes arājiņa.
174 [Rudbāržos (Rudbāržu pag. Azp)].

27862.

Kur es [Kur nu] iešu, kur palikšu,
Viena pate palikuse?
Laidīšos upītē
Raudavīšu pulciņā.
237 [Jaunaucē (Jaunauces pag. Jg)].

27863.

Kur mēs, divas atraitnītes,
Muguriņas sildīsim?
Pavasaru sildīsim
Siltajā saulītē.
335 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

27864.

Kur mēs, divi atraiknītes,
Muguriņas sildīsim?
Tīrumiņa vidiņā
Pie pelēka akmentiņa.
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

1. Kur sildīšu muguriņu,
Atraitnīte palikuse?
Baltāi smilšu kalniņāi
Pie pelēka akmentiņa.
74 [Dzelzavā (Dzelzavas pag. Md)].

27865.

Labāk man aukla trūka,
Nekā man vīze plīsa;
Labāk man bērns nomira,
Nekā mans mūža draugs.
401 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

1. Labāk man vierves trūka,
Ne šūpuļa kārte lūza;
Labāk man bērns nomira,
Ne maizītes arājinis.
164 [Dunalkā (Dunalkas pag. Azp)].

27866.

Lēni lēni Dieviņš gāja
Par atraitnes tīrumiņu,
Redz atraitnes tīrumiņu
Atmatā paliekot.
279 [Skurtsteņu muižā (Sesavas pag. Jg)].

27867.

Maksājiet, dieveriņi,
Manu skaistu vainadziņ',
Kam tas jūsu brāleliņš
Ilgu mūžu nedzīvoj'!
319 [Neretā (Neretas pag. Jk)].

27868.

Man nebija liepas žēl,
Kā man liepas zaru žēl;
Man nebija māsas žēl,
Kā man māsas bērnu žēl.
208 [Ēdolē (Ēdoles pag. Vp)].

- 173 -

27869.

Margodama saule lēca
Pār atraitnes tīrumiņu,
Redz atraitnes tīrumiņu
Bez arāja līgojam.
98 [Praulienā (Praulienas pag. Md)].

27870.

Mira dēli, mira meitas,
Tā bij man kāju bēda;
Kad nomira arājiņš,
Tā bij mana galvas bēda.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

27871.

Ņem, Dievini, mani mazu,
Tālu tēva, māmuļītes,
Nepamet svešai mātei
Mani mazu rūdināt!
224 [Kabilē (Kld)].

27872.

Noiet saule vakarā,
Nu ļaudim svēts vakars;
Nomierst māte maziņiem,
Nu bērniņi sērdienīši.
195 [Raņķos (Raņķu pag. Kld)].

27873.

Nomirdama, māmuliņa,
Liec man' kāju galiņā,
Neatstāj svešai mātei
Kājām spert, matus plūkt!
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

27874.

Noslīkuse mana laime
Pašā jūras dibenā.
Kaut būt' viena noslīkuse,
Man žēlabu nedarījse:
Noslīkuse mana laime
Līdz ar manu arājiņu.
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)].

27875.

Pasaraugu pa lodziņu,
Kas raud gauži istabā:
Atraitīte gauži raud,
Kaktiņā tupēdama.
3251 [Sunākstē, Neretā un Ērberķē (Sunākstes, Neretas un Mazzalves pag. Jk)].

27876.

Pasavēru pa lūdzeņu,
Kas raud gauži ustobā:
Tī b'ērneņi gauži raud,
Vakar myra muomūleņa.
409 [Līksnas pag. D].

1. Saule saka tecēdama:
Kas tur raud ustabā?
Tur bērniņi gauži raud,
Vakar māti glabājām.
322 [Saukā (Saukas pag. Jk)].

27877.

Pēc bērniņa noraudāju,
Par plāniņu staigādama;
Mūža drauga nevarēju,
Ne krēslāja sēdēdama.
146 [Lielkrūtē (Purmsātu, Bārtas pag. Lp)].

27878.

Pusziedējšai ābelīti
Vējš nolauza galotnīti;
Pusmūžiņa sadzīvoju,
Man nomira līgaviņa.
241 [Blīdienē (Blīdienes pag. Tk)].

27879.

Raudāt vien es raudāju
Gaudajām asarām.
Kam man bija bēdāties,
Dzīvs man tēvs, māmuliņa.
Tik vien manim bēda bija,
Nomirusi līgaviņa,
Mīkstas vietas taisītāja,
Balt' palaga klājējiņa.
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)].

27880.

Soka muote nūmerdama:
Kur, bērneņ, tu paliksi?
Ka varātu, ta pajimtu
Koč kuojeņu gal'eņā!
434 [Ludzas un Abrenes apr.].

27881.

Saulīt' sārta norietēja
Pār atraiknes tīrumiņu;
Atraiknīte gauži raud,
Saulītē lūkodama.
108 [Veismaņu pagastā (Vaives pag. C)].

27882.

Šķietu gulbi dūdojot
Ezeriņa maliņā:
Dūdo divas atraitnītes,
Viena otru vadīdama.
260 [Mazberķenē (Mežmuižas pag. Jg)].

27883.

Zemu zemu dūmi kūp
Atraiknītes namiņā.
Kā tie zemu nekūpēs,
Nav žagaru vedējiņa!
207 [Dundagā (Dundagas pag. Vp)].

- 174 -

1. Lēni lēni dūmi kūp
Atraitiņas namiņā.
Kā tie lēni nekūpēsi, -
Nav malciņas skaldītāja.
224 [Kabilē (Kld)].

27884.

Zili zili dūmi kūp
Tai mazā ciemiņā:
Velēniņas dedzenāja,
Nav malciņas skaldītāja.
28 [Nītaurē (Nītaures pag. Rg)].

1. Zili zili dūmi kūpa
Atraiknīšu istabā.
Kā tie zili nekūpēs, -
Zaļu malku dedzināja!
290 [Lieliecavā (Iecavas pag. B)].

27885.

Spoža zvaigzne pārtecēja
Par atraitnes tīrumiņu.
Kā tā spoži netecēsi, -
Tai nav sava arājiņa!
299 [Mežotnē un Švitenē (Mežotnes un Svitenes pag. B)].

27886.

Taisu guļu raudādama,
Eim' gulēt noskumuse,
Zināj' savu arājiņu
Vairs gulēt nenākam.
216 [Ventspilī].

27887.

Tukša mana gultas mala,
Aukstas manas villainītes.
Pildi, Dievs, gultas malu,
Sildi manu villainīti!
1880 [Jaunmuižā (Lutriņu pag. Kld)].

27888.

Tumši kakti istabā,
Auksti gultas paladziņi:
Šodien vedu smilktainē
Savu gultas sildītāju.
41 [Stukmaņos (Pļaviņās Rg)].

27889.

Vis' arāji laukē ara,
Man' arāja vien nebija.
Eim' druviņu no druviņas,
Sav' arāja meklēdama;
Kumeliņu vien atradu
Smiltaiņām kājiņām.
189 [Kuldīgas Kalnmuižā (pie Kuldīgas)].

27890.

Vis' arāji tīrumā,
Man' arāja vien nevaid:
Mans arājs apgulies
Visu mūžu dienavidu.
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

27891.

Vis' arāji tīrumā,
Man' arāja vien nevaid:
Mans arājs apsagula
Zem zaļās velēniņas.
109 [Vestienā (Vestienas pag. Md)].

1. Pilli lauki arājiņu,
Man' arāja vien nebij;
Tur guļ manis arājiņis
Baltā smilšu kalniņā.
261 [Blankenfeldē (Vilces pag. Jg)].

27892.

Vis' arāji tīrumā,
Man' arāja vien nevaid.
Vai tas mans arājiņš
Kumeliņu ēdināja?
18 [Kliģenē, Meņģelē, Plāterē (Zaubes, Meņģeles un Plāteres pag. Rg)], 41 [Stukmaņos (Pļaviņās Rg)], 73 [Dzērbenē (Dzērbenes pag. C)], 97 [Vecpiebalgā (Vecpiebalgas pag. C)].

27893.

Vis' arāji tīrumā,
Man arāja vien nevā.
Ai, tas mans arājiņš
Smilšu kalnu purināja!
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

27894.

Vis' arāji tīrumā,
Visiem nesa launadziņu;
Man launaga nesējiņa
Guļ zem zaļa velēniņa.
316 [Jēkabpilī].

27895.

Ceļam pirku kumeliņu,
Tas celiņa netecēja;
Mūžam ņēmu līgaviņu,
Tā mūžiņa nedzīvoja.
18 [Kliģenē, Meņģelē, Plāterē (Zaubes, Meņģeles un Plāteres pag. Rg)], 69 [Bikserē (Patkules pag. Md)], 75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)], 91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)], 120 [Gaujienā (Gaujienas pag. Vlk)], 121 [Gulbenē (Md)], 1311 [Apē (Vlk)],
401 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

1. Ceļam pirku kumeliņu,
Tas ceļam nederēja;
Mūžam tautas mani veda,
Es mūžam nedzīvoju.
38 [Siguldā (Siguldas pag. Rg)].

- 175 -

49672.

Oi Dīveņi, golva suop,
Nyu es ilgi nedzeivuošu;
Sīva jauna, bārni mozi,
Tī palyka rauduodami.
236 [Līvānu D].

49673.

Voi Dīveņ, navar vaira
Ni rūceņu kustynuot;
Paliks muna ļaudaveņa
Cyta drauga rūceņā.
280 [Nautrēnu (Zaļmuižas) Ldz].

49674.

Vai vīriņ, vai vīriņ,
Kā es tevi aizmirsīšu?
Gan vīriņa aizmirsīsi,
Neredzēsi staigājam;
Neredzēsi staigājam,
Neredzēsi runājam.
200 [Kuldīgas Kld].

49675.

Agra salna rudenī
Nobirdina puķēm ziedus;
Agra nāve meitiņai
Noņem labu māmuliņu.
79 [Daudzeses Jk].

49676.

Aiz upītes augsti kalni,
Tur sarkanas ogas auga;
Tur saulīt noiedam
Ik vakarus gauži raud.
Tā nabag atraiten
Ar savam meitam raud.
17 [Ances Vp].

49677.

Aiziet mana māmuļiņa,
Baltas puķes mētādama;
Savītīs baltās puķes,
Man' māmiņa neatnāks.
322 [Praulienas Md].

49678.

Aizīt saule aiz kūkim,
Es palik pakrēslē,
Nūmirs tāvs, muomuliņa,
Es paliku buorinīte.
605 [Skolas].

49679.

Ok Dīviņ, ok Laimiņ,
Kū tu maņ padarīji?
Vysim ļaudim dīna ausa,
Maņ saulīte aizalaidja;
Vysim ļaudim muotes ir,
Maņ vīņ muotes navaideņ.
29 [Aulejas (Grāveru) D].

49680.

Ar Dieviņu, labu nakti,
Mans maizītes arājiņš!
Es gan zinu, šovakar
Pie manīm neatnāks.
302 [Pampāļu (Ezeres) Kld].

49681.

Ar tū sīnu kai bez sīna,
Ka navaida duobuliņa;
Ar tū tāvu kai bez tāva,
Ka navaida muomuliņas.
389 [Silajāņu Rz].

49682.

Osoruota saule lēcja
Par atraiša teirumeņu;
Atraiteits gauži raud,
Kumeleņu saglojūt.
Kumeleņ, malnbēreit,
Ūtru reizi es jau tevi sagluoju.
278 [Naujenes (Maļonovas) D].

49683.

Atraiteitja, nabadzeitja,
Nīdru skolus dadzinuoja,
Gona prīžu sileņā,
Navā skolu plāsuojeņa.
435 [Tilžas (Kokorevas) Abr].

49684.

Atrait(nīt)e gauži raud,
Pi arkleņa stuovādama:
Lobs zyrdzeņš, lobs arkleņš,
Dīvs pajēma oruojeņu.
89 [Dricēnu Rz].

49685.

Atraitnīte, man' māsiņa,
Tek pa ceļu raudādam';
Tek pa ceļu raudādam(a):
Nerad' savu arājiņ'.
372 [Sarkanmuižas Vp].

49686.

Atraitīte, nabadzīte
Uz akmeņa malku cierte;
Uz akmeņa malku cierte,
Strautai kūra uguntīnu.
260 [Medzes (Medus) Lp].

- 176 -

49687.

Brauc, muoseņi, kur braukdama,
Nebrauc cauri kopu sātas;
Pasoki sovam tjateišam,
Ka tu brauksi lauluotūs.
73 [Ciblas (Eversmuižas) Ldz].

49688.

Juoj, juoj, kur juodama,
Najuoj cauri kopu vuortu;
Pasok' sovai eistai muotei:
Šudiņ juošu lauluotūs.
522 [Zvirgzdienes Ldz].

49689.

Brauc, muosiņ, kur braukdama,
Nabrauc cauri kopsātai:
Kopu molā tētiņš sēd,
Gaida tovas volūdiņas.
174 [Kārsavas Ldz].

49690.

Brauc, muoseņa, kur braukdama,
Kopu vuortu nabrauc cauri:
Tī guļ tovs eistīs tāvs,
Kur' tev kuore šoupeleiti.
Tī guļ tova eistuo muote,
Kur' tev mozu audzynuoja.
280 [Nautrēnu (Zaļmuižas) Ldz].

49691.

Brauc, muosiņ, uz baznīcu,
Kopu kolna naprobrauc:
Tī guļ tovs eistais tāvs,
Mīļu vuordu devējiņš.
265 [Mērdzenes (Michailovas) Ldz].

49692.

Ej, muoseņ, kur īdama,
Naej cauri kopu kolna:
Tī gulēja tovs tētiņš,
Mīļu vuordu devējeņš.
551 [Ludza Ldz apr.].

49693.

Ka tu brauksi uz bazneicu,
Nabrauc cauri kopu vuortu:
Tī gul tova muomuleņa,
Kas tev mīļi audzynuoja.
265 [Mērdzenes (Michailovas) Ldz].

49694.

Ej, muosiņ, kur īdama,
Kopu vuortu naej cauri:
Kopūs guļ tovi bruoļi,
Gaida tevis aizejūt.
35 [Baltinavas Abr].

49695.

Brauc, muoseņ, kur braukdama,
Kopu vuortu naprobrauc:
Redzēsi sovu māmeņi
Uz dūbeites sēdējūt.
174 [Kārsavas Ldz].

49696.

Ai buoleņ, kur īdams,
Cauri kopu naproaj:
Tī guļ tova muomuleņa,
Padūmeņa devēja.
314 [Pildas Ldz].

49697.

Juoj, muoseņ, uz baznīcu,
Najuoj cauri kopu vuortim,
Prosi tāva, muomuliņas,
Lai jī tevi baslavej [svētī].
265 [Mērdzenes (Michailovas) Ldz].

49698.

Tu, muosiņ, caur kopim brauci -
Vai tu zemi klanējīs?
Tī guļ tova mīluo muote,
Zam zaļom valānom.
466 [Vārkavas D].

49699.

Es sacīju tev, muosiņ,
Cauri kopu naprojuot.
Pazaklaņāt māmiņai
Da pošai zemītei,
Kab jei tev baslavītu
Koč celiņa maliņā.
605 [Skolas].

49700.

Cēl, Dīveņ, lelu vēji,
Lai atdora kopa vuortus,
Lai atīt tovs tētīts
Tova gūda pasavārtu.
314 [Pildas Ldz].

49701.

Dubļiem celiņ' i nominu,
Uz tētiņu staigādama.
Audz, celiņi, zaļu mauru,
Zied' baltiem ziediņiem:
Nū nomira mans tētiņš,
Nu neiešu tai ciemā.
198 [Krustpils D].

49702.

Es apsēju sev kājiņu,
Ar apiņu vengrīt,
Mans uzmat odjiš
Guļ zem zaļ vēlniņ.
373 [Sarkaņu Md].

- 177 -

49703.

Gouži roud buorenīši,
Bez māmiņas palikuši;
Kas jīm dūs boltu kraklu,
Kas tū malnū izvelēs.
493 [Viļakas (Marienhauzes) Abr].

49704.

Gauži raudi buorinīši,
Saulītei uzlacūti.
Kai jī gauži narauduosi,
Vakar mira tāvs māmiņa?
50 [Bērzgales (Kuļņēvas-Labvāržu) Rz].

49705.

Dūd, Dīviņ, syltu sauli,
Buorinīši gauži raud;
Buorinīši gauži raud,
Vakar muote numyrusi.
348 [Rēznas (Rozenmuižas) Rz].

49706.

Gauži raud līgaviņa,
Uz rociņas gulēdama;
Neraud' gauži, līgaviņa,
Es jau tevis neatstāšu.
223 [Lielstraupes C].

49707.

Ka miers muna muomuleņa,
Jam man leidzja kopsātā,
Lai nabyušu bez mameņas
Myužam cyta rūceņā.
143 [Jāsmuižas D].

49708.

Kab es byutu zynuovuse,
Kad miers muna muomuliņa,
Es byut' jū atspīduse
Ar saulītes atspaidim.
18 [Andrupenes Rz].

49709.

Kad, Dieviņi, māti ņēmi,
Ņem bērniņus pakaļā;
Neatstāji svešai mātei
Spīdzināt, vārdzināt!
391 [Sinoles Vlk].

49710.

Kam, Dieviņ, tu atņēmi
Manu maizes devējiņu?
Visu mūžu noraudāju
Pēc tā maizes devējiņa.
398 [Skrundas Kld].

49711.

Kam, saulīt, spūdra lēc,
Kam tik spūdra naritēj(i)?
Kam, māmiņ, man' auklēji,
Poša ilgi nadzeivuoj(i)?
326 [Preiļu D].

49712.

Kam, tautieti, mani ņēmi,
Īsu mūžu zinādams?
Kā man vien īss mūžiņis,
Kā citāmi māsiņām.
129 [Gudenieku Azp].

49713.

Klusi, lēni Dieviņš gāja
Par atraitnes tīrumiņu,
Redz atraitnes tīrumiņu
Atlaidā palikušu.
360 [Rundāles B].

49714.

Labāk mane kārte lūza,
Nekā plīsa gultas mala;
Labāk mane bērns nomira,
Nekā mira arājiņis.
16 [Alsungas (Alšvangas) Azp].

1. Labāk mana viena trūka,
Nekā guļas mala līka;
Labāk man vīrs nomira,
Nekā otris gulētājs.
188 [Klosteres (Klosteres-Aizputes) Azp].

49715.

Lobuok moza nūmyruse,
Nakai lela izauguse;
Nūītu i uz Dīveņi
Kai īveņa zīdeidama.
Pi Dīveņa gari goldi,
Skaistas, boltas bikereites.
174 [Kārsavas Ldz].

49716.

Līgaviņa kapu slauka
Ar to zīda nēzdaudziņ(u);
Šeit guļ manas vieglas dienas,
Mans maizītes arājiņš.
183 [Kazdnagas Azp].

49717.

Mana balta māmuļīte,
Tev nebija vēl nomirt;
Tev bi mani appuškoti,
Izraidīta tautiņās.
188 [Klosteres (Klosteres-Aizputes) Azp].

- 178 -

49718.

Man māmiņa apsolīja
Dot bagātu tēva dēlu,
Nebij šāda, nebij tāda,
Māmulīte nosamira.
337 [Rāmuļu C].

49719.

Mana mīļa māmuliņa
Mūža miegu aizmigus';
Ne vairs gudra padomiņa,
Ne galviņas glaudītāj(as).
546 [Kuldīga Kld apr.].

49720.

Māmiņ' muna nūmyruse,
I kauliņi sapyvuši;
Nadziņi i vīn atlyka
Muna pyura dybynā.
389 [Silajāņu Rz].

1. Jau māmiņa nomiruse,
Jau kauliņi sapuvuši;
Vēl nadziņi ziedēt zied
Mana pūra dibenā.
143 [Jāsmuižas D].

2. Jau māmiņa nūmyruse,
Juos kauliņi sakrituši;
Juos ruceņas zīdēt zīd
Muna pyura dybynā.
604 [Dažādi iesūtītāji].

3. Man māmiņa seņ nūmyra,
Jau kauliņi sapyvuši;
Veļ juos darbiņš zīdēt zīd
Muna pyura dybynā.
466 [Vārkavas D].

4. Māmiņ' muna nūmyruša,
Tev kauliņi sadribuši;
Vizēt viz tovi piersti
Muna pyura dybynā.
174 [Kārsavas Ldz].

5. Aitiņ mana, vilniņ tava,
Māmiņ' daiļa darījums.
Jau kauliņi sapuvūši,
Še nadziņi vien vizēja
Manā pūra dibenā.
83 [Dignājas Jk].

6. Māmiņ' munu nūmyrušu,
Jau keuleņi sapyvuši;
Tavs darbeņš nasapyva
Muna pyura dybynā.
170 [Kapiņu D].

7. Māmiņ' munu nūmyrušu,
Pierstiņi sapyvuši;
Tovu pierstu ladējums
Nyu munā mugorā.
604 [Dažādi iesūtītāji].

49721.

Māmiņ, maņ nūmierdama
Līc kuojiņu galiņā!
Es viņā saulītē
Byuš' tev kuoju avējiņa.
326 [Preiļu D].

49722.

Māmiņ, maņ nūmierdama
Līc kuojiņu galiņā!
Naatstuoj mani svešim ļaudim
Ryudynuoti maldynuot;
Ryudynuoti maldynuot,
Osorom i balynuot.
326 [Preiļu D].

49723.

Māmeņ muna, nūmierdama,
Līc kuojenu galeņā!
Napamet svešai muotei
Ni dīneņis maldynuot;
Kai pamessi dīneņai,
Tai vysam myužeņam.
18 [Andrupenes Rz].

49724.

Māmiņ meiļuo, nūmierdama
Jem maņ smiļkšu kalniņā!
Tāvs te maņi namīļuos,
Pamuote maņi nažāluos.
357 [Rudzētu D].

49725.

Māmeņa, nūmierdama,
Līc kuojeņu pagaļvī!
Napamjat mums, māmeņ,
Svešu dyuru sitīņam.
143 [Jāsmuižas D].

49726.

Meitiņas, māsiņas,
Līdzat man raudāt!
Mans vīrs nomira
Suvēna silē.
16 [Alsungas (Alšvangas) Azp].

49727.

Miru, miru, nenomiru,
Draugam bērnus neatstāj(u).
Ka nomira tēvs māmiņa,
Ta bērniņi drauga vaļu.
119 [Gaujienas Vlk].

- 179 -

49728.

Našķeri man', Laimiņ,
Ar gudrū oruojiņu;
Šķir mežā puoru kūku,
Jyurā puoru gaiguleņu.
493 [Viļakas (Marienhauzes) Abr].

49729.

Ņem, Dieviņ, ko ņemdams,
Neņem mana mūža drauga;
Tu atņēmi mūža draugu,
Manu dzīvi putināji.
358 [Rugāju Abr].

49730.

Ņem, Dieviņi, ko ņemdams,
Neņem mana mūža drauga;
Visu mūžu es raudāju, -
Slapji gultas paladziņi.
217 [Lejasciema (Lejas) Vlk].

49731.

Ņem, Dieviņ, ko ņemdams,
Neņem mana mūža drauga.
[Neņem mana arājiņa];
Visi kakti tukši bija,
Salti gultas paladziņi.
358 [Rugāju Abr].

49732.

Nūmierdama tai sacāja:
Kur, bierneņ, tu paliksi?
Kab vaŗiejs, to pajimtu
Koč kuojeņu galeņī.
Napamastu es bierneņi
Svešim ļaudim maldynuot.
265 [Mērdzenes (Michailovas) Ldz].

49733.

Nu es teikšu ardieviņas
Savai mūža biedrenei;
Nu es iešu to celiņu,
Kur es tevi neredzēšu.
183 [Kazdnagas Azp].

49734.

Paliek mana bērzu birze,
Paliek jauna līgaviņa,
Kas man to birzi cirtīs,
Lai ņem manu līgaviņu.
192 [Kosas C].

49735.

Par ydiņi, par akmiņi
Atraišam rūku devu;
Solts yudiņš, solts akmiņš,
Solt' atraiša volūdeņa.
265 [Mērdzenes (Michailovas) Ldz].

49736.

Palāks putns cikai dzīd,
Nadzierd muna muomuliņa.
182 [Kaunatas Rz].

49737.

Puškojit kopu kolnus
Vysaidim zīdeņim;
Tī guļ muna eista muote,
Tī gotovi gabaleņi.
265 [Mērdzenes (Michailovas) Ldz].

49738.

Raudādama saule lēca
Par atraitnes tīrumiņu:
Redz atraitnes tīrumiņu
Bez arāja līgojot.
72 [Cesvaines Md].

49739.

Raudi, raudi, dzaltoneitja,
Nava tova oruojeņa:
Tovs dyžanais oruojeņš i
Guļ smiļtaiņu kaļneņā;
Guļ smiļtaiņu kaļneņā,
Kai pērleitja jyureņā.
50 [Bērzgales (Kuļņēvas-Labvāržu) Rz].

49740.

Saprūti, napraškeņa,
Kā pītriuka šūvasar?
Saprūtu, mīļu muosiņ,
Man pītriuka muomuliņas.
285 [Nirzas (Nerzas) Ldz].

49741.

Sērdienīte gauži raud,
Pie upītes sēdēdam(a).
Kā es gauži neraudāš(u),
Man nav tēvs un māmuliņ(a)?
200 [Kuldīgas Kld].

49742.

Smagi pūta sila priede,
Smalka lietus pielijusi;
Gauži raud tautu meita,
Bez arāja palikusi.
230 [Liezeres Md].

- 180 -

49743.

Škeira mani muomuleņa
Treis reizites myužiņā:
Vīnu reizi mozu škeira,
Ūtru, lelu izaugušu,
Trešu reizi maņ' atškeira, -
Pati leida smiļtenī.
174 [Kārsavas Ldz].

49744.

Tautiets man tā gribēj,
Kā satik, tā dabē;
Nu es ies tik tīšam
Par to liel gribēšan.
Ne gadiņ nedzīva,
Guļ pa zaļ velaniņ.
329 [Popes Vp].

49745.

Tēva mana nomiruša,
Slavīt' manu pazudušu!
Slavīt' ronu dzīvodama,
Tēva mūžam neatronu.
192 [Kosas C].

49746.

Tētīt munu, nūmyrušu,
Mani lītā nalikušu;
Ni nūpierki briunu svuorku,
Ni izdevi tautiņuos.
365 [Sakstagalas Rz].

49747.

Tēviņš mani nomirdams
Pamet' ceļa mēriņā,
Lai es jāju, lai es braucu,
Gan es viņu pieminēšu.
378 [Seces Jk].

49748.

Trīs dieniņas saraudāju
Tēva kapa maliņā:
Te guļ mani dārgi svārki,
Te dižie sudrabiņi.
192 [Kosas C].

49749.

Trīs reiziņas aptecēju
Mātes kapu raudādama:
Te guļ mani mīļi vārdi,
Manas baltas vilnainītes.
104 [Ēdoles Vp].

49750.

Simtu reižu es apteku
Šito kapu raudādama:
Tur guļ mana māmuliņa,
Šitā kapa dibenā.
198 [Krustpils D].

49751.

Gauži raud bārenīte,
Kape virsu staigādama:
Tī guļ mana māmuļiņa,
Vilnānīšu audējiņ(a).
605 [Skolas].

49752.

Tumši kakti istabā,
Tukša mana gultas mala;
Man aizveda smiltainē
Otras malas gulētāju.
192 [Kosas C].

49753.

Uz kalniņa es uzkāpu,
Māmuliņas lūkoties,
Ietecēja māmuliņa
Dieva dēla dārziņā.
405 [Smiltenes Vlk].

49754.

Veca mana māmuliņa,
Vaidēj' dienu, vaidēj' nakti.
Dienu, nakti vaidēdama,
Pamet mani bārenīti.
378 [Seces Jk].

49755.

Visi saka, visi saka:
Man laimīte noslīkusi.
Vai tamdēļ laime slīka,
Kad nomira māmuliņa?
373 [Sarkaņu Md].

49756.

Ziernits gaida sylta laika,
Buorins gaida meila vuorda;
Buorins gaida meila vuorda,
Pats nazyna, nu kuo gaida,
Buorinīša meili vuordi
Gul zam zalom velēniņem.
544 [Krāslava D apr.].

49757.

Žēli mani māte sauca,
Apakš zemē [zemes] gulēdama;
Es jo žēli atsaucos,
Virs zemītes staigādams.
378 [Seces Jk].

1. Žēli sauca māmuļiņa,
Apakš zemes gulēdama;
Vēl žēlāki atsaucos,
Virs zemītes gulēdams.
443 [Turlavas Kld].

Satura rādītājs |Skati visu grāmatu