SākumlapaIevadsSatursLapasMeklētSaites
Satura rādītājs |Skati visu grāmatu

4. Dažādi atgadījumi un apcerējumi laulātu ļaužu kopdzīvē

27071.

Vai Dieviņ, es nevaru
Bagātības novaldīt!
Raud sieviņa, raud bērniņi, -
Bez putraimu kāpustiņi!
137 [Tirzā (Tirzas pag. Md)].

27072.

Vai Dieviņ, ko darīšu,
Kungam diena, kungam nakts!
Ķēvīt' pirku, tā nomira,
Sieviņ' ņēmu, tā nosprāga;
Ķēvīt' raku kalniņā,
Sieviņ' pura maliņā;
Ķēvītei krustu spraudu,
Sieviņai pavārnīcu:
Ķēvīt' maizes pelnītāja,
Sieviņ' maizes tērētāja.
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)].

1. Kāda mana dzīvāšana,
Kāda kunga klausīšana!
Sievu ņēmu, tā nomira,
Ķēvi pirku, tā nosprāga;
Sieviņai krustu spraudu,
Ķēvītei pavārnīcu.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

27073.

Ai Dieviņ, salta guļa,
Kas izzaga līgaviņu?
Paladziņu vien atradu
Klētspriekšā salocītu.
324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)].

1. Ak tu Dievs, laba laime,
Krievs nozaga līgaviņu!
Paladziņu vien atradu
Klētspriekšā salocītu.
30 [Ozolu muižā, Suntažu draudzē].

27074.

Ai guntiņa dzirkstelīte,
Palīdz alus padarīt;
Līgaviņa, mātes meita,
Palīdz mūžu nodzīvot!
109 [Vestienā (Vestienas pag. Md)].

27075.

Ai lācīti platkājīti,
Nebaid' manu līgaviņu:
Bikla mana līgaviņa,
No aitiņas izbijās.
161 [Alšvangā (Alšvangas pag. Azp)].

27076.

Az sieviņ, ai mužiņ,
Kur mēs mantu glabāsim?
Divi šķilas oša malkas,
Puspūrs auzu nevētīts.
90 [Lodē (Kusas pag. Md)].

1. Es aiz savas bāgātības
Savu radu nepazinu:
Divas šķilas apšu malkas,
Puspūrs auzu nevētīts.
28 [Nītaurē (Nītaures pag. Rg)].

27077.

Ei sieviņ, ei sieviņ,
Vai mēs kādi tukšenieki?
Sieciņš man sīkas naudas,
Pūriņš rupju dālderīšu.
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

27078.

Ak tu mana mīļa sieviņ,
Ļauj man viegli padzīvot!
Lai dieniņu kur gavlēju,
Mājā būšu vakarā.
1180 [Druvienā (Druvienas pag. C)].

27079.

Ai vīriņ, ai draudziņ,
Kuļamies lopiņos;
Bij sunīts, bij kaķīts,
Vēl vajaga circenīša.
100 [Rāmuļos (Rāmuļu pag. C)].

27080.

Az vīriņ, ai vīriņ,
Kur liksim bagātību?
Viens krekliņis mugurā,
Otris sārmu silītē.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

- 56 -

1. Iegādāju gulēdama,
Kur būs likt bagātību?
Vieni krekli mugurā,
Otri loga aizbāžā.
321 [Zasā (Zasas pag. Jk)].

27081.

Vai vīriņ, vai vīriņ,
Kur liksim mantu savu?
Apvilkos kažociņu,
Līdz krekliņu izmagāju.
189 [Kuldīgas Kalnmuižā (pie Kuldīgas)].

27082.

Aizamirsa, aizamirsa
Man sieviņa sētiņā;
Kad es citas ieraudzīju,
Tad es savu iegādāju.
321 [Zasā (Zasas pag. Jk)].

1. Aizamirsu mirstamo
Līgaviņu sētiņā;
Kad citiem ieraudzīju,
Tad vēl savu atdomāju.
120 [Gaujienā (Gaujienas pag. Vlk)].

27083.

Aplam vīris es uzaugu,
Aplam ņēmu līgaviņu;
Dievs dod manim dzīvojot
Aplam maizi nopelnīt!
156 [Vērgalē (Vērgaļu pag. Lp)].

27084.

Auša auša mans vīriņš,
Mana vārda neklausīja:
Es taisīju klētī vietu,
Viņš aizjāja pieguļā.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)], 137 [Tirzā (Tirzas pag. Md)].

27085.

Bēda manim, liela bēda,
Uz tām bēdām atkal bēda:
Pirmo vīru vilks apēda,
Otru zaķis nobadīja,
Tas trešais, tecēdams,
Uz smildziņas nodūrās!
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

27086.

Bēdas bēdas, raizes raizes
Man, nabaga sieviņai:
Tās bij manas pirmas bēdas,
Gulta prasa paladziņu;
Tās bij manas otras bēdas,
Tautiets ņēma klātgulēt;
Tās bij manas trešas bēdas,
Tautiets kāra šūpolīti,
Tautiets kāra šūpolīti
Manas gultas maliņā.
207 [Dundagā (Dundagas pag. Vp)].

27087.

Bērīts mans kumeliņš,
Līzīt' mana līgaviņa;
Bērīts auzu ēdējiņš,
Līzīt' piena strēbējiņa.
190 [Kuldīā].

27088.

Bērīts, manis kumeliņis,
Tukšu sili grabināja;
Man pašam miedziņš nāca
Ar jauno līgaviņu.
206 [Kuldīgas apriņķī].

27089.

Bij māmiņa auklējuse,
Bij varīti iedevuse:
Kreiso roku vīru situ,
Ar labo saturēju.
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)].

27090.

Bites vaļu, bites vaļu
Mani dēti ozoliņi;
Manu vaļu, manu vaļu
Tautu meita dzeltenīte!
121 [Gulbenē (Md)].

27091.

Brālīt, tava līgaviņa
Vienas dienas saimeniece:
Ik dieniņas silta maize
Iet par kalnu kūpēdama.
161 [Alšvangā (Alšvangas pag. Azp)], 174 [Rudbāržos (Rudbāržu pag. Azp)].

27092.

Brien, tautieti, kājām purvu,
Dod man savu kumeliņu,
Lai mirkst tavi zābaciņi,
Nekā manas villainītes!
159 [Aizputē (Aizputes pag. Azp)].

27093.

Būt' man tāda līgaviņa,
Kāda mana māmulīte:
Salda piena putru vāra,
Ar rūgušu aptaisīja.
181 [Cīravā (Cīravas pag. Azp)].

- 57 -

27094.

Dievs nedod tādu vīru,
Kāds manē māsiņē:
Cūkas arklu iznesē
Par tiem lauku tīrumiem.
212 [Sarkanmuižā (Sarkanmuižas pag. Vp)].

27095.

Druviņā druviņā,
Mana jauna līgaviņa!
Negulēt negulēt
Šos gaŗos dienavidus!
41 [Stukmaņos (Pļaviņās Rg)].

27096.

Dzelten' bija miežu vārpa,
Vai brieduse, nebrieduse;
Sārta mana līgaviņa,
Vai dzēruse, nedzēruse.
97 [Vecpiebalgā (Vecpiebalgas pag. C)].

1. Balta bija miežu druva,
Vai gatava, negatava;
Skaista mana līgaviņa,
Vai ēduse, neēduse.
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

27097.

Dzīrās mana līgaviņa
Pliķi sist vakarā.
Sit jel vienu provēdama,
Kā skan tavi gredzentiņi!
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

27098.

Dzīvo gudri, līgaviņa,
Tev' atstāju sētiņā;
Tavu vaļiņ' ij atstāju
Visu savu gājumiņu.
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

27099.

Dzīvo gudri, līgaviņa,
Tu paliki sētiņā;
Kundziņš sūta, man jāiet
Visgaŗāi celiņā.
28 [Nītaurē (Nītaures pag. Rg)].

27100.

Dzīvo gudri, līgaviņa,
Tu paliki sētiņā;
Man jāiet, jāatbild
Bargajam kundziņam.
1201 [Galgauskā (Galgauskas pag. Md)].

27101.

Dzīvo gudri, līgaviņa,
Tu paliki sētiņā;
Saraus savu uguntiņu,
Glabā savas atslēdziņas!
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)], 88 [Liezerē (Liezeres pag. Md)], 335 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

27102.

Dzīvo gudri, ļaudaviņ,
Tu paliki sētiņā,
Tev atstāju savu klēti,
Savas klētes atslēdziņu.
74 [Dzelzavā (Dzelzavas pag. Md)].

27103.

Dzīvo labi, līgaviņa,
Ar manām māsiņām:
Vai tu viena nodarīsi
Manus lielus tīrumiņus?
119 [Ērģemē (Ērģemes pag. Vlk)], 1311 [Apē (Vlk)].

27104.

Dzīvo, mana līgaviņa,
Dzīvītē lūkodama:
Tev dzīvīte piederēs,
Ne manām māsiņām.
120 [Gaujienā (Gaujienas pag. Vlk)].

1. Dzīvo, mana līgaviņa,
Neradini māsu manu:
Tev palika tā vietiņa,
Ne manai māsiņai.
212 [Sarkanmuižā (Sarkanmuižas pag. Vp)].

27105.

Dzīvo čakli, līgaviņa,
Paskaties skudrītē,
Kā skudrīte pūlī vilka
Visas ogu mētariņas!
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)], 325 [Secē (Seces pag. Jk)].

27106.

Dzīvosim mēs, tautieti,
Kā ļautiņi nesmejās:
Kad tu iesi riju kult,
Piecel mani māļu malt!
40 [Slokā (Rg)].

27107.

Dzīvot man, nedzīvot,
Ar tevim, līgaviņa:
Visi ļaudis tevi teica,
Visi mani nicināja.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)], 335 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

1. Dzīvoš' ilgi, nedzīvošu,
Ar tevim, tautu dēls:
Visi ļaudis tevi teica,
Visi mani nicināja.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

- 58 -

27108.

Ieviņei balti ziedi,
Kālab melnas ogas aug?
Sieviņai vieglas dienas,
Kālab vaigi nobālē?
228 [Oktē (Vandzenes pag. Tl)].

27109.

Ēd, sieviņa, pelu maizi,
Līdz paaugs mieži rudzi;
Kad paaugs mieži rudzi,
Ēd maizīti sijādama!
173 [Rokaišos (pie Aizputes Azp)].

27110.

Ej ganos, ej druvā,
Mana jauna līgaviņa,
Kad tu mīļi nedzīvoji
Ar manām māsiņām!
120 [Gaujienā (Gaujienas pag. Vlk)].

27111.

Ej projām, līgaviņa,
Pavasar maģ maizītes!
Nāc mājās, līgaviņa,
Jau maizīte zaļbriedē!
208 [Ēdolē (Ēdoles pag. Vp)].

27112.

Es glabāju sav' vīriņu
Kā sirsniņu azotē:
Pate ēdu putraimiņus,
Vīram devu sēnaliņas.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

27113.

Es izkūlu kunga riju
Ar vītola sprigulīti;
Izmācīju tautu dēlu
Pa savam prātiņam.
38 [Siguldā (Siguldas pag. Rg)].

27114.

Es izvilku zelta stīgu
Caur sudraba ozoliņu;
Tā izvilku dzīvodama
Tautu dēla padomiņu.
1880 [Jaunmuižā (Lutriņu pag. Kld)].

27115.

Es kā roze grozījos
Pa to piena kamberīti;
Mans vīriņš sienu pļāva
Salīkušu muguriņu.
324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)].

27116.

Es mūžiņu nodzīvoju,
Es bēdiņas neredzēju;
Pašā mūža galiņā
Man bēdiņa gadījās:
Vilki, zvēri, apēduši
Manu daiļu arājiņu;
Gan godīgi apēduši,
Kalnā kaulus sanesuši.
281 [Nītaures, Siguldas un Cēsu apvidū (Rg, C)].

1. Vilki, lāči apēduši
Manu miežu arājiņu,
Kalnā kaulus sanesuši,
Man žēlabas darīdami.
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)], 379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē], 380 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē], 407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

2. Vilki, zvēri, apēduši
Manu miežu arājiņu,
Kaulus vien atstājuši
Tīrumiņa vidiņā.
69 [Bikserē (Patkules pag. Md)].

27117.

Es nedošu draugam rāt
Savas jaunas līgaviņas,
Rāšu pats pamazām,
Padomiņa piedodams.
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

1. Es nedošu nevienam
Braukāt savu kumeliņu;
Es neļaušu nevienam
Nievāt savu līgaviņu.
76 [Gatartā (Gatartes pag. C)].

27118.

Es nekultu saimes dēļ
Savu jaunu līgaviņu:
Saimīt' mana šim brīžam,
Līgaviņa visu mūžu.
17 [Ķēčos (ķēču pag. Rg)].

27119.

Es pārdevu rudzu sieku,
Vīriņam nezinot.
Še, vīriņ, pimberīts
Par to rudzu kūlumiņu!
3301 [Pilskalnē (Pilskalnes pag. Il)].

27120.

Es savai līgavai
Dieva dēļ maizi devu:
Man bitīte svārkus auda,
Sētmalā gulēdama.
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

- 59 -

27121.

Es savam arājam
Baltu kreklu izvelēju,
Lai tas man tā staigāja
Kā baltais teterīts.
120 [Gaujienā (Gaujienas pag. Vlk)].

27122.

Es savam arājam
Pliķi situ, mutes devu;
Pliķi situ mācīdama,
Mutes devu mīlēdama.
38 [Siguldā (Siguldas pag. Rg)].

27123.

Es savam arājam
Sīk' akmeņu vietu taisu,
Lai tas miega negulēja,
Lai baroja kumeliņu.
401 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

27124.

As škytuos ruožu dārzu
Beš raesiņas izravāt;
As škytuos toutu dālu
Beš ienaida izmāecīt.
85 [Lazdonā (Lazdonas pag. Md)].

27125.

Es tev lūdzu, līgaviņ,
Glabā manu cepurīti,
Kā es tavu vainadziņu
Visu mūžu paglabāju!
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

27126.

Es vācieti sievu ņēmu,
Bagātības gribēdams.
Pirmo bērnu vilks apēda,
Otru pate nogulēja.
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

27127.

Gāju, gāju viena pati,
Līdz es otra dabūjos;
Kad es otru dabūjos,
Tad trešais gadījās.
1880 [Jaunmuižā (Lutriņu pag. Kld)].

27128.

Gan sarkana saule lēca,
Balta tapa tecēdama;
Jaunu ņēmu līgavņu,
Veca tapa dzīvojot.
206 [Kuldīgas apriņķī].

27129.

Gaŗām laidu laižamo
Gar krodziņu kumeliņu,
Redzēj' savu līgaviņu
Bez sidraba staigājot.
60 [Salacā (Salacas pag. Vlm)].

27130.

Ģērbies, mana līgaviņa,
Jele tāda puspelēka;
Citas sievas kā puķītes,
Tu kā melna bambalīte!
391 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

27131.

Grēku vien padarīju,
Jaun' iedama tautiņās:
Savu varīti izsēju
Kā sēkliņu tīrumā.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

27132.

Grib tautietis tā dzīvoti,
Kā dzīvoja jauni puiši:
Grib sudraba grīsti griezte
Apkārt cauņa cepurīti.
173 [Rokaišos (pie Aizputes Azp)].

27133.

Grūt' bij man, meitīnai,
Vēl grūtāki sievīnai:
Grūt' bij man kalnu kāpt,
Bēr(n)u nest klēpītī.
61 [Mazsalacā (Mazsalacas pag. Vlm)].

27134.

Irbītei spostus liku
Dziļajā grāvītī;
Mana paša līgaviņa
Tecēdama nosasēja.
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

1. Irbītēm valgu taisu
Sīkā kārklu krūmiņā.
Va ta tevi vells iedzina,
Mana paša līgaviņa!
197 [Sātiņos (Sātiņu pag. Kld)].

27135.

Īzagrīžu stabul'eiti
Nu ūzula zareņīm.
Skan'ē muna stabul'eit'e,
Doncuo muna ļaudav'eņa;
Nūstuo muna stabul'eit'e,
Nūskumst muna ļaudav'eņa.
4270 [Viļēnu pag. Rz].

- 60 -

27136.

Izlocīju bērzu birzi
Pa vienam(i) žagaram;
Izmācīju tautu dēlu
Pa savam prātiņam.
2 [Aderkašos (Taurupes pag. Rg)], 29 [Nurmižos (Vildogas pag. Rg)], 30 [Ozolu muižā, Suntažu draudzē], 42 [Suntažos (Suntažu pag. Rg)], 95 [Odzienā, Vietalvas (Odzienas pag. Md)], 103 [Sausnējā, Vietalvā (Sausnējas un Vietalvas pag. Md)], 109 [Vestienā (Vestienas pag. Md)], 424 [Barkavas pag. Rz].

27137.

Izlocīju bērzu birzi
Pa vienam(i) žagaram;
Izmācīju tautu dēlu
Pa vienam(i) vārdiņam.
90 [Lodē (Kusas pag. Md)], 111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)], 190 [Kuldīā].

27138.

Izmācīju vilku diet,
I lācīti stabulēt;
Izmācīju tautu dēlu
Pa savam prātiņam.
30 [Ozolu muižā, Suntažu draudzē].

27139.

Izmācīju vilku diet,
I lācīti stabulēt;
Tautu dēla nevarēju
Pa prātam izmācīt.
335 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

1. Izmācīju vilku diet,
Lāču bērnu stabulēt;
Līgaviņu nevarēju
Darbiņā iemācīt.
1411 [Jaunrozē (Jaunrozes pag. Vlk)].

27140.

Jūs, meitiņas, nezināt,
Kādas sievu vieglas dienas:
Bērniņš raud, blusas kož,
Vēl vīriņš ēsti prasa.
264 [Džūkstē (Džūkstes pag. Jg)], 290 [Lieliecavā (Iecavas pag. B)].

27141.

Kā tu raudi, kas tev kaiš,
Tēva dēla līgaviņa?
Es raudāju, man kaitēja,
Es bij' kalpa līgaviņa.
6 [Annas muižā (ķēču pag. Rg)].

1. Kāda velna gauži raud
Tēva dēla līgaviņa?
Es bij' viena slikta kalpa,
Es tik gauži neraudāju.
141 [Vijciemā (Vijciema pag. Vlk)].

27142.

Kad es biju jauna meita,
Uz pimbeŗa apsagriežu;
Kļuvu vīra līgaviņa,
Uz daldeŗa nevarēju.
69 [Bikserē (Patkules pag. Md)].

27143.

Kad piekusa viena kāja,
Tad ar otru padancoju;
Kad ar vīru sasabāru,
Tad negāju klātgulēt.
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)], 69 [Bikserē (Patkules pag. Md)], 109 [Vestienā (Vestienas pag. Md)], 111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

27144.

Kaimiņam cūka zuda,
Man pazuda līgaviņa;
Kaimiņš, cūku meklēdams,
Atrod manu līgaviņu.
185 [Lielezerē (Ezeres pag. Kld)].

1. Kaimiņam cūka zuda,
Man pazuda līgaviņa.
Še, kaimiņ, tava cūka,
Atdod manu līgaviņu!
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

2. Ciemiņam(i) cūka zuda,
Man pazuda līgaviņa.
Ciemiņš, cūku meklēdams,
Atrod manu līgaviņu,
Atrod manu līgaviņu
Savāi pupu druviņāi.
146 [Lielkrūtē (Purmsātu, Bārtas pag. Lp)].

27145.

Kam es glīši jostu jozu,
Kam tik glīši iznesos?
Sievīn' biju, ne meitīna,
Man godīna nevajag.
61 [Mazsalacā (Mazsalacas pag. Vlm)].

27146.

Kāpēc, vīriņ, mani kūli,
Mani kūli?
Vai es darba nemācēju,
Nemācēju?
Es mācēju jaunu šūti,
Jaunu šūti,
Un to vecu salāpīti,
Salāpīti.
279 [Skurtsteņu muižā (Sesavas pag. Jg)], 362 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

27147.

Kas, brālīti, tev kaitēja,
Tava sieva silkšus pina;
Dievs žēloja manu mūžu,
Mana sieva raibus auda.
172 [Rāvā (Rāvas pag. Lp)].

- 61 -

27148.

Kas kaitēja, kas kaitēja
Bandenieka līgavai?
Lai ēduse, cik ēduse,
Kad tik silta gulēšana!
172 [Rāvā (Rāvas pag. Lp)].

27149.

Kas kuŗam kaites bij,
Ka es kūļu līgaviņu?
Pats es kūļu, pats žēloju,
Pats galviņu noglāstīju.
18 (Kliģenē).

27150.

Kas tev kaiš, līgaviņ,
Ar maniemi nedzīvot:
Vai es tev zirgu liedzu
Jābrauc sērsti bāliņos?
69 [Bikserē (Patkules pag. Md)].

27151.

Ķēvīt', mana lingažiņa,
Zina Rīgu, Jelgaviņu;
Mana jauna līgaviņa
Ne laidaru nezināja.
181 [Cīravā (Cīravas pag. Azp)].

27152.

Ķēvīt, mana svilpastīte,
Tu zin' Rīgu, tu Tērbatu;
Līgaviņa nezināja
Svētdien iet baznīcā.
931 [Meirānos (Meirānu pag. Md)].

1. ķēvīt', mana kuplastīte,
Tā zin Rīgu, Tērbatiņu;
Sieva mana resnu gūžu,
Tā nezin baznīciņas.
1311 [Apē (Vlk)].

27153.

Kliedzat, gani, brēcat, gani,
Vilks nes manu līgaviņu!
Jau es pats gana kliegtu,
Aiz smiekliem nevarēju.
1271 [Litenē (Litenes pag. Md)].

1. Kliedzat, gani, brēcat, gani,
Vilks aiznesa arājiņu!
Gana kliedzu, gana brēcu,
Vilks aiznesa kratīdams.
1271 [Litenē (Litenes pag. Md)].

27154.

Ko, brālīti, darīsim?
Abiem mazas līgaviņas.
Pirksim vaska dzirnaviņas,
Lai maļ, sēdu sēdēdamas.
97 [Vecpiebalgā (Vecpiebalgas pag. C)], 182 [Aizputes un Kuldīgas apriņķos)].

1. Ko, brālīši, darīsim
Div' pie vienas līgaviņas?
Pirksim vienu slēžu kreklu,
Lai šuj stāvu stāvēdama;
Pirksim vaska dzirnaviņas,
Lai maļ sēdu sēdēdama.
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

27155.

Ko darīt man, jaunam,
Nava gudra padomiņa;
Daža dieniņ' i aizgāja
Domājot(i), gādājot.
324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)].

27156.

Ko tas mans kumeliņš
Atpakaļ skatījās?
Mana paša līgaviņa
Kājām tek raudādama.
Apstājies, kumeliņ,
Sēd' iekšā, līgaviņ!
Vienu roku grožu turu,
Otru roku līgaviņu.
24 [Lēdurgas draudzē].

27157.

Kūla mani tēvs māmiņa,
Kūla mani līgaviņa.
Kā nekūla līgaviņa:
Kumeliņš nebarots.
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

27158.

Kumeļam vīra daba,
Izmijams neraudāja;
Es izmītu līgaviņu,
Būt' tā gauži neraudījsi(?).
50 [Vecatē (Vecates pag. Vlm)].

27159.

Kumeļam, vīriņam
Tāda diena, tāda nakte;
Līgaviņa, mātes meita,
Sēd siltē istabē.
189 [Kuldīgas Kalnmuižā (pie Kuldīgas)].

1. Kumeļam, vīriņam,
Tam dieniņa, tam naksniņa;
Sieviņām, kaķītēm,
Tām pieder istabiņa.
184 [Dūrē (Vārmes pag. Kld)].

- 62 -

27160.

Kumeliņis zilsarītis
Neēd auzas nesijātas;
Sieviņ' mana zilacīte
Neēd miežu baltu maizi.
Cep, sieviņa, pelu maizi,
Kamēr aug kvieši, rudzi,
Kad izauga kvieši, rudzi,
Cep maizīti sijādama!
264 [Džūkstē (Džūkstes pag. Jg)].

27161.

Labāk kuļu rudzu riju,
Nekā savu līgaviņu:
Rudzu rija tā neraud,
Kā raud mana līgaviņa.
281 [Nītaures, Siguldas un Cēsu apvidū (Rg, C)], 68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)], 75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)], 93 [Mēdzžlā (Mēdzžlas pag. Md)], 324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)], 335 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

27162.

Labrītiņ rītiņā,
Labvakar vakarā:
Labrītiņ, sievasmāt,
Labvakar, līgaviņ!
41 [Stukmaņos (Pļaviņās Rg)], 335 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

1. Labvakar, tēvs māmiņa,
Simts vakaru, līgaviņa,
Simts vakaru, līgaviņa,
Par cisiņu taisījumu!
137 [Tirzā (Tirzas pag. Md)].

27163.

Labvakar, līgaviņa,
Kā klājās sētiņā?
Vai klaus' tevi drauga saime,
Vai rūgst labi maizes mulda?
125 [Jaunlaicenē (Jaunlaicenes pag. Vlk)].

27164.

Lai bij grūti, kam bij grūti,
Grūts mūžiņis sieviņām:
Bērni brēca, vīrs rājās,
Putra gāja ugunī.
167 [Kazdangā (Kazdangas pag. Azp)].

27165.

Lai es braucu, kur braukdams,
Irbes gula ceļmalā,
Baidē manu kumeliņu,
Svaida manas kamaniņas;
Svaida manas kamaniņas,
Baidē manu līgaviņu.
Jūs, irbītes, neziniet,
Cik maksā kumeliņš.
Maksā mans kumeliņš
Pieci simti dālderīšu.
Kumeliņu citu pirku,
Kur ņemš' tādu līgaviņu?
257 [Apšupē (Džūkstes pag. Jg)].

27166.

Lai jel mirst, lai jel mirst
Mana veca līgaviņa!
Es dabūšu līgaviņu
Kā ieviņu ziedēdamu.
Mana veca, līka sieva
Sažuvuse, sakaltuse,
Ne tai tika padziedāt,
Nei ar mīļi parunāt.
149 [Nīcā (Nīcas pag. Lp)].

271661.

Lai tie vīri, ko tie vīri,
Sievām gudri jādzīvo:
Daudzi viesu pamieloja,
Saujiņā turēdamas.
69 [Bikserē (Patkules pag. Md)].

27167.

Ļaudīm sievas kā vācietes,
Man kā maza vabulīte;
Es ar savu vabulīti
Turpat līdzi druviņā.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

27168.

Liek man dzert, es nedzeŗu,
Liek sēdēt, es nesēdu:
Ko es dzeršu, ko sēdēšu, -
Kumeliņš uz celiņa,
Kumeliņš uz celiņa,
Līgaviņa kamanās.
187 [Graudupē (Rendas pag. Kld)].

27169.

Lieku vaļu, lieku vaļu
Līgaviņai tērēties.
Tā tērej', līgaviņ,
Kā pietika mūžiņam!
126 [Kroņa Lejas pagastā (Lejasciema pagastā Vlk)].

27170.

Līdz', Dieviņi, man pašam,
Līdz' manaja līgavai,
Man pašama ceļu iet,
Līgaviņi malta iet!
146 [Lielkrūtē (Purmsātu, Bārtas pag. Lp)].

27171.

Līgaviņa baltmutīte,
Ko mēs rītu vārīsim?
Irbe gula siliņā,
Līdaciņa ezerā.
188 [(?)].

- 63 -

27172.

Līgaviņa mani rāja
Kad ceļāi nakti gulu.
Kā ceļā negulēšu,
Māsa ceļa maliņā!
267 [Kalnamuižā (Tērvetes pag. Jg)].

27173.

Līgaviņa, sirdspuķīte,
Ļoti guļ nevesela;
Es būt' braucis sirdszālēs,
Ceļ' uz Rīgu nezināju.
28 [Nītaurē (Nītaures pag. Rg)].

27174.

Man aizbēga līgaviņa
Pašā rudzu ziediņā.
Nāc mājā, līgaviņa,
Nu rudzīši pļaušanā!
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

27175.

Mana jauna līgaviņa
Dzen meitiņas ieradumu:
Ik vakarus klausījās,
Kur jāj puiši pieguļā.
353 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

1. Mana jauna līgaviņa
Vēl turēja meitu dienas:
No druviņas pārnākuse,
Taisās jāt pieguļā.
208 [Ēdolē (Ēdoles pag. Vp)].

27176.

Mana jauna līgaviņa
Ik vakaru gauži raud;
Ik vakaru gauži raud,
Mātes svārkus cilādama.
224 [Kabilē (Kld)].

27177.

Mana jauna līgaviņa,
Ko raudāji ganīdama?
Kā man bija neraudāt,
Viena bridu rīta rasu!
324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)].

27178.

Mana jauna līgaviņa,
Liec micīti galviņā!
Saņems tevi ciema puiši,
Dzeltenīti domādami.
120 [Gaujienā (Gaujienas pag. Vlk)].

27179.

Mana paša līgaviņa
Sauca mani teļa purnu.
Teļam bija balts purniņš,
Melnums ļipas galiņā!
85 [Lazdonā (Lazdonas pag. Md)].

27180.

Mana sieva muižā dzīgo,
Viņa saka: vai!
Es zemnieka pirtīnā:
Paldies Dievīnam!
Viņa brauc ar sešim zirgim,
Viņa saka: vai!
Es ar savu līku ķēvi:
Paldies Dievīnam!
Viņa ēda pienu, sviekstu,
Viņa saka: vai!
Es krimt' sausu garauzīnu:
Paldies Dievīnam!
Viņa guļ spilvinos,
Viņa saka: vai!
Es uz savu ciks' maisīnu:
Paldies Dievīnam!
1191 [Ēveles draudzē].

27181.

Mans maizītes pelnītājs
Tāļu ceļu aizceļojis;
To zin Dievis, debess tēvs,
Kad es viņu sagaidīšu.
196 [Rendā (Rendas pag. Kld)].

27182.

Mans vīriņis Jēkabiņis
Gāj' vakar og' lasīt.
Dievs dod viņam tādu prātu
Vairs mājās nepārnākt.
52 [Burtniekos (Burtnieku pag. Vlm)].

27183.

Maza biju, bet tikusi,
Pate jūdzu kumeliņu;
Es nelūdzu sav' brālīšu,
Ne vēl slinku tautu dēlu.
224 [Kabilē (Kld)].

1. Maza biju, bet tikuse,
Pate jūdzu kumeliņu;
Nelūdz' tautu iejūdzam,
Ne brālīša nojūdzam.
1880 [Jaunmuižā (Lutriņu pag. Kld)].

27184.

Maza biju, bet tikusi,
Pate jūdzu kumeliņu,
Sapliķēju tautu dēlu,
Tad iesviedu kamanās!
194 [Ošniekos (Lutriņu pag. Kld)], 200 [Skrundā (Skrundas pag. Kld)].

- 64 -

1. Saule jūdzi ritināja,
Līdz iejūdza kumeliņu.
Tautiešam pliķi ciertu,
Pate jūdzu kumeliņu,
Lai raugās tēvs māmiņa,
Kam netiklu audzināja!
172 [Rāvā (Rāvas pag. Lp)].

27185.

Mēs paš' divi bāleliņi,
Abiem tādas līgaviņas:
Vienam salti nosaluse,
Pirtī garu salējuse;
Otram badu nomiruse,
Maizes muldu mīcīdama.
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)].

27186.

Mitoj' zirgu ar sedliemi,
Ar visiemi iemauktiem;
Līgaviņu nevarēju,
To nebija Dievs vēlējis.
174 [Rudbāržos (Rudbāržu pag. Azp)].

27187.

Mums pašiem, bāliņiem,
Viena vārda līgaviņas;
Vienas saucu vārtu vērt,
Abas divas datecēja.
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

27188.

Anne māte, Anne māsa,
Anni ņēmu līgaviņu.
Vai Dieviņš man nolicis
Ar Annēm nodzīvot?
18 (Kliģenē).

27189.

Ne ar naudu krāsni kūru,
Kam galviņu pabarot;
Ne ar sievu Rīgā braucu,
Kam krekliņu audējiņa.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

27190.

Ne ar sienu, ne bez siena,
Ar sīko āboliņu;
Ne ar vīru, ne bez vīra,
Ar nerātu tēva dēlu.
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

27191.

Ne mūžam tas notika,
Ko prātā domājuse:
Es domāju zeltu nest,
Mīt sudrabu kājiņām.
1880 [Jaunmuižā (Lutriņu pag. Kld)].

27192.

Neba dižas lietas dēļ
Sauca mani bajāriņu:
Tādēļ sauca bajāriņu,
Ka tikuse līgaviņa.
1880 [Jaunmuižā (Lutriņu pag. Kld)].

27193.

Ne tautietis visu laiku
Kā pirmā gadiņā,
Baltu lūku vīzes pina,
Pie kājiņas mērīdams.
309 [Biržos (Biržu pag. Jk)].

27194.

Nebēdā, tu sieviņa,
Vai mēs kādi tukšenieki?
Ciemā ceplis, mežā malka,
Rīgā milti spīķerī!
1880 [Jaunmuižā (Lutriņu pag. Kld)].

27195.

Nedod Dievs tāda vīra,
Kāds manai māsiņai:
Piedzēr's miega negulēja,
Nedzēr's darba nedarīja.
451 [Viskaļos, Kokneses draudzē (Viskaļu pag. Rg)].

27196.

Nedod Dievs tādu vīru
Kā otrai māsiņai:
Cūkas arklu izvazājšas
Pa to lauka tīrelīti.
335 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

1. Nedod, Dievi, tāda vīra,
Kāds manai māsiņai:
Kazas arklu apgāzušas
Lielajā tīrumā.
321 [Zasā (Zasas pag. Jk)].

27197.

Nikuo ēst', nikuo dz'ert',
Ni ar kū parunuot;
Suns izēd's putrys kotlu,
Aizbāgus'e ļaudav'eņa.
435 [Latgalē].

27198.

Nevar Dievs, nevar vells
Līgavīnai izdabāt:
Jūdzu sirmu, jūdz' pelēku,
Abus saka netekam;
Nu aizjūdzu ābolainu
Rakstītās kamanās.
49 [Jaunatē (Vecates pag. Vlm)].

- 65 -

271981.

Nevar vaira, nevar vaira
Bagātības savaldīt:
Piecas govis ālavīcas,
Kuiļam pieci sivēniņi.
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

27199.

Nesaveica man dzīvot
Ar pirmo līgaviņu:
Pirti kūru, tā nodega,
Pirmo bērnu vilks apēda
93 [Mēdzžlā (Mēdzžlas pag. Md)].

27200.

Nu man vaļa, nu man vaļa,
Nu nav vīra sētiņā;
Nu man vaļa klēti slēgt,
Mielot savus bāleliņus.
18 (Kliģenē).

27201.

Nu man vaļa, nu man vaļa
Nu nav vīra sētiņā;
Neēduse gulēt gāju,
Ne vietiņas taisījuse.
281 [Nītaures, Siguldas un Cēsu apvidū (Rg, C)].

27202.

Nu man vaļa, nu man vaļa,
Nu neredz līgaviņa;
Kad redzētu līgaviņa,
Tās vaļiņas man neļautu.
120 [Gaujienā (Gaujienas pag. Vlk)].

272021.

Palīdzat, māsiņas,
Man raudāt:
Man vīrs noslīka
Sulu skutulā.
224 [Kabilē (Kld)].

27203.

Par sieviņu Dievu lūdzu,
Pats par sevi nebēdāju:
Pats es gāju šurpu turpu,
Sieva nama turētāja.
1880 [Jaunmuižā (Lutriņu pag. Kld)].

27204.

Par sieviņu Dievu lūdzu,
Pats par sevi nebēdāju:
Sieva man mežā brauca,
Pats gulēju lāviņā.
28 [Nītaurē (Nītaures pag. Rg)].

27205.

Paši dega, paši pūte
Mani sīki žagariņi;
Pats es kūlu, pats žēloju
Savu jaunu līgaviņu.
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

27206.

Pēc sieviņas galvu sēju,
Pēc meitiņas kājas āvu:
Vēl es biju ieraduse,
Meitu dienas turēdama.
170 [Lielnīkrācē (Nīkrāces pag. Azp)].

27207.

Pirmudien, otrudien
Kūlu savu līgaviņu.
Jau trešdien, ceturtdien
Vaidēt vaid gultiņā.
Jau piektdien, jau sestdien
Vedu smilšu kalniņā.
Jau svētdien krodziņā
Gāju jaunas lūkoties.
95 [Odzienā, Vietalvas (Odzienas pag. Md)].

1. Jau pirmudīn, jau pirmudīn
Guoj' uz m'ežu kūkļu škaltu;
Jau ūtardīn, jau ūtardīn
Nešu kūkl'is s'ēt'eņā;
Jau trešdīn, jau trešdīn
Kūkl'ej muna ļaudav'eņa;
Jau caturtdīn, jau caturtdīn
Aizslymst muna ļaudaveņa;
Jau pīkdīn, jau pīktdīn
Nūmērst muna ļaudav'eņa;
Jau sastdīn, jau sastdīn
Dzaltonuos smilkt'eņuos;
Jau svātdīn, jau svātdīn
Kū dareit', nadareit'?
Voi dzīduot', voi rauduot',
Voi ņimt' jaunu ļaudav'eņu?
Lobuok dzīžu, nakai raužu,
Ņemu jaunu ļaudav'eņu.
429 [Kārsavas pag. (Ldz)].

27208.

Pupas pupas, zirņi zirņi
Tīk manai līgavai:
Ne grūžami, ne maļami,
Katlā vien iebeŗami.
324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)], 407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

- 66 -

27209.

Pus' kalniņa zirņu sēju,
Pus' baltā āboliņa;
Pus' mūžiņa meita biju,
Pus' neveikļa līgaviņa.
161 [Alšvangā (Alšvangas pag. Azp)].

27210.

Putras dēļ es nopļāvu
Zaļus miežus līdumā;
Lustes dēļ salauzīju
Savu jaunu līgaviņu.
77 [Gulberē (Liezeres pag. Md)].

27211.

Putras dēļ es nopļāvu
Zaļus miežus tīrumā;
Saimes dēļ nomocīju
Savu jaunu līgaviņu.
89 [Leimaņos (pie Vecpiebalgas C)].

27212.

Rāj, tautieti, pats tu mani,
Neļauj vaļas māmiņai;
Pats tu rāji, pats žēloji,
Māmulīte nežēloja.
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

27213.

Reizē reizē ar vīriņu,
Viņš no meža, es no cepļa;
Es katliņu izmazgāju,
Viņš atnesa rubeniņus;
Es noplūcu rubeniņus,
Viņš ielika katliņā,
Viņš ielika katliņā,
Es pakūru uguntiņu.
3301 [Pilskalnē (Pilskalnes pag. Il)].

27214.

Sauc māmiņa piecas reizas,
Ne galviņu nepagriezu;
Sauc tautietis vienu reizu,
Stāvu lēcu drebēdama.
172 [Rāvā (Rāvas pag. Lp)].

27215.

Sac'ejuos muns v'eireņš
Mani tuklu nūbaruot';
Es' kuo skaudz'e grūz'ejūs,
Jis kuo krups volkavuos.
422 [Līvānu pag. D].

27216.

Šādi tādi ledus kalni
Lauza manu kumeliņu;
Šāda tāda drauga saime
Rāja manu līgaviņu.
6 [Annas muižā (ķēču pag. Rg)].

27217.

Žēl man bij strazdu šaut,
Žēl kult savu līgaviņu:
Strazdiņš jauki padziedāja,
Līgavai mīļi vārdi.
2071 [Ancē (Ances pag. Pg)].

1. Es gribēju irbi šaut,
Irbei košs cekuliņš;
Es gribēju sievu kult,
Sievai mīļa valodiņa.
209 [Piltenē].

27218.

Žēl man bija strazdu šaut,
Žēl kult savu līgaviņu:
Strazdiņš koši padziedāja,
Līgaviņa malti gāja.
36 [Rikterē (Sidgundas pag. Rg)].

27219.

Žēl man bija strazdu šaut,
Žēl kult savu līgaviņu:
Strazdiņš koši padziedāja,
Līgaviņa žēli raud.
152 [Raibeniekos (Durbes pag. Lp)], 189 [Kuldīgas Kalnmuižā (pie Kuldīgas)].

27220.

Šķitu savu līgaviņu
Druviņā aizgājušu;
Līgaviņa aizkrāsnē
Ausis vien skurināja!
9 [Bilstiņos (Kokneses pag. Rg)].

27221.

Šļuka bruka mana sieva
Nošļukušu pamāvīti;
Lai tā šļuka, lai tā bruka,
Man pašam gana laba!
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

27222.

Sieva brauca mežā,
Vīrs palika mājās.
Ne putrīna izvārīta,
Ne ugune pakurstīta.
149 [Nīcā (Nīcas pag. Lp)].

27223.

Sieva mana bez micītes,
Kanna mana bez vāciņa;
Sievai pirku Rīgā mici,
Kannai vāku Vāczemē.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

- 67 -

27224.

Sieva mana lielu radu,
Bikšu šūt nemācēja;
Gan mācēja palūkot,
Kas bij bikšu kabatā.
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)].

27225.

Sieva mana žīda rada,
Tā neēda cūkas gaļas;
Sievas dēļ vērsi kavu,
Pats es ēdu cūkas gaļu.
18 (Kliģenē).

1. Mana sieva žīda sugas,
Tā neēda cūkas gaļas;
Es nokāvu lielu vērsi,
To apēda laizīdama.
1311 [Apē (Vlk)].

27226.

Sievai jūdzu labu zirgu,
Pats Ķīpoju ķēvītē;
Sieva mana lielu radu,
Visi sievu daudzināja.
391 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

1. Sievai jūdzu labu zirgu,
Pats ar ķēvi čulčināju:
Sieva bija lielu radu,
Visi sievu bildināja.
137 [Tirzā (Tirzas pag. Md)].

27227.

Sieviņ mana grabažiņa,
Ko mēs rītu vārīsim?
Pupas, zirņi sakaltuši,
Kāpostiņi sasaluši.
141 [Vijciemā (Vijciema pag. Vlk)].

1. Ak tu mana gaigaliņa,
Ko mēs rīt vārīsim?
Pupas, zirņi nemērcēti,
Jūras mences nesālītas.
(?).

27228.

Sieviņ, mana muteriņ,
Ko rītā vārīsim?
Kausim sirmu sivēniņu
Raudajām actiņām.
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

27229.

Sieviņ, mana mututiņ,
Ko mēs rītā vārīsim?
Vakar pirku sivēniņu,
Šodien vilki aizbriņģēja.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

27230.

Sieviņ mana Maružiņa,
Ko rītā vārīsim?
Vārīsim oda šķiņķi,
Teterīša pakausīti!
28 [Nītaurē (Nītaures pag. Rg)].

27231.

Sieviņ' mana pugužiņa
Iekrīt putras baļļiņā.
Es būt' tevi ārā vilcis,
Aiz smiekliem nevarēju.
1131 [Beļavā (Beļavas pag. Md)].

27232.

Smieties vien pasmējos,
Līgavā raudzīdams:
Nezied vairs tie ziediņi,
Kas ziedēja bāliņos.
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

27233.

Spēru kāju istabā,
Metu acis dibinā,
Ko darīja māte, meita,
Mana jauna līgaviņa.
134 [Sinolē (Sinoles pag. Vlk)].

27234.

Strādājam, strādājam
Mēs, jauna līgaviņ!
Neguļam, neguļam
Šo gaŗo dienavidu!
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

27235.

Sunīts rēja, gailīts dzied,
Sieva brauca sētiņā;
Vīriņš stāv pie vārtiem,
Noņēmies cepurīti.
6 [Annas muižā (ķēču pag. Rg)].

27236.

Svārki mani, kādi šūti,
Tie jāvelk mugurā;
Līgaviņa laba, slikta, -
Tev ar mani jādzīvo.
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

27237.

Svārki mani kādi svārki,
Tie jāvelk mugurā;
Sieva mana kāda sieva,
Tai jāiet klātgulēt.
551 [Naukšēnos (Naukšēnu pag. Vlm)], 344 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē], 407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

- 68 -

27238.

Tēvs turēja, māte kūla
Manu jaunu līgaviņu,
Pats rādīju uguntiņu,
Asariņas slaucīdams.
121 [Gulbenē (Md)].

27239.

Tec kājām, līgaviņa,
Kam raudāji sudrabiņa:
Es pārdevu kumeliņu,
Tev pirkdams sudrabiņu.
43 [Tīnūžos (Ikšķiles pag. Rg)], 408 [Krustpilī, Unguros un Stukmaņos (Krustpils, Ungurmuižas D un Pļaviņu Rg pag.)], 412 [Unguros (Ungurmuižas pag. D)].

27240.

Tīrumā, klajumā
Loku savu kumeliņu;
Tumšajā kaktiņā
Rāju savu līgaviņu.
17 [Ķēčos (ķēču pag. Rg)], 28 [Nītaurē (Nītaures pag. Rg)], 112 [Cirstos (Cirstu pag. C)], 1181 [Dūres pagastā (Vlk)], 1201 [Galgauskā (Galgauskas pag. Md)], 134 [Sinolē (Sinoles pag. Vlk)],
137 [Tirzā (Tirzas pag. Md)].

27241.

Tili tili, buku buku,
Sieviņ' [Sievu] vedu vezumā,
Pats tecēju kājiņām,
Stabulītes taisīdams.
2 [Aderkašos (Taurupes pag. Rg)], 16 [Kastrānē (Kastrānes pag. Rg)], 120 [Gaujienā (Gaujienas pag. Vlk)], 137 [Tirzā (Tirzas pag. Md)], 3301 [Pilskalnē (Pilskalnes pag. Il)].

1. Tili tili, buku buku,
Sieviņ' vežu vezumā,
Pats tecēju kājiņāmi,
Stabulītes taisīdams.
Iekām pats stabulēju,
Vilki sievu apēduši;
Vilki sievu apēduši,
Kaulus vien atstājuši.
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

27242.

Ticiet, brāļi, neticiet,
Es izmiju līgaviņu;
Simtu ņēmu zelta naudas,
Vēl skaistāku līgaviņu.
69 [Bikserē (Patkules pag. Md)].

27243.

Trīs dieniņas es raudāju,
Savas vaļas gribēdama;
Nu man bija sava vaļa,
Nu nezinu, ko darīt.
1411 [Jaunrozē (Jaunrozes pag. Vlk)].

27244.

čubin', mana līgaviņa,
Tu čubini, es čubinu:
Tu čubini miežus rudzus,
Es bēros kumeliņus.
216 [Ventspilī], 224 [Kabilē (Kld)].

27245.

Tu māsiņa, es māsiņa,
Dzersim spranču brandeviņu,
Tavs vīriņis, mans vīriņis,
Abi labi amatnieki:
Tavs vīriņis zirgu zaglis,
Manis krampju vilcējiņš.
401 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

27246.

Tu, māsiņa, tirgū biji,
Vai redzēji vīru manu?
Mazs vīriņš, sirms zirdziņš,
Kupla cauņu cepurīte.
195 [Raņķos (Raņķu pag. Kld)].

1. Vai, ļautiņi, redzējāt
Manu vīru Valmierā?
Zirņu ziedu cepurīte,
Auzu skaru mēteliņš.
28 [Nītaurē (Nītaures pag. Rg)].

27247.

Tu, māsiņa, tirgū gāji,
Vai redzēji vīru manu?
- Tur pa tirgu vazājās
Noplīsušu kažociņu.
107 [Vietalvā (Vietalvas pag. Md)].

27248.

Urā tēvs, urā māte,
Man atveda vilka bērnu:
Cik sūtīju druviņā,
Tik ar jēru attecēja!
121 [Gulbenē (Md)].

27249.

Uz sieviņas pavaicāju,
Cik lopiņu turēsim.
Vienu kazu turēsim,
Taukos maizi mērcēsim.
109 [Vestienā (Vestienas pag. Md)].

27250.

Vai tā mana līgaviņa
Traku prātu palikuse?
Cik gribēju mutes dot,
Tik tā zobus klabināja.
137 [Tirzā (Tirzas pag. Md)].

27251.

Vaļas raud, vaļas raud
Mana jauna līgaviņa.
Liku vaļu, lai vaļoja,
Lai tā gauži neraudāja
6 [Annas muižā (ķēču pag. Rg)], 91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)], 311 [Dzērvē, Susējā, Dignājā (Saukas Jk, Susējas Il, Dignājas Jk pag.)].

- 69 -

27252.

Vaca muna ļaudaveņa,
Naspēj īt derveņā,
Sēd, gal'veņu nūkuoruse,
Kai rudiņa mīžu vuorpa.
426 [Sakstagala pag. Rz].

27253.

Vecais brālis sievu kūla,
Es rādīju uguntiņu,
Lai es arī ieņemos
Vecā brāļa amatiņu.
1880 [Jaunmuižā (Lutriņu pag. Kld)].

27254.

Vīriņš man labs vīriņš,
Visur man vaļu ļāva;
To vaļiņu vien neļāva
Gultā griezt muguriņu.
190 [Kuldīā].

27255.

Vīru [Vīriņ] manu nedižanu,
Kur bij man tevi likt?
Kauns man līdzi vadājot,
Žēl mājā atstājot!
358 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē], 379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

1. Sieviņ mana nedižena,
Kur bij man tevi likt?
Kauns bij līdzi vadājot,
Žēl mājā atstājot.
85 [Lazdonā (Lazdonas pag. Md)].

27256.

Vis' arāji laukā ara,
Man' arāja vien nebija.
Vai tas arti nemācēja,
Vai nebija kumeliņa?
224 [Kabilē (Kld)].

27257.

Ceļam turu labu zirgu,
Mājās labu saiminieci;
Nepiekusa ceļā zirgs,
Ne mājās saiminiece.
102 [Saikavā (Saikavas pag. Md)].

27258.

Citas sievas nakti gul,
Mana sieva negulēja,
Mana sieva attecēja
Ar krējuma vācelīti.
134 [Sinolē (Sinoles pag. Vlk)].

27259.

Citas sievas skaistas, baltas,
Mana tāda pušpelēka;
Kamēr citas pušpelēkas,
Mana melna kā vabole.
330 [Kaldabruņās (Rubenes pag. Il)].

27260.

Citiem bija labas sievas,
Man tik tāda rukainīte;
Es ar savu rukainīti
Visus kaktus izdancoju.
40-1 [Bigauņciemā].

27261.

Citiem vīriem labas sievas,
Mana tāda cucaliņa;
Es ar savu cucaliņu
Pirmais līdu cisiņās.
1271 [Litenē (Litenes pag. Md)].

27262.

Citiem vīriem lielas sievas,
Man bij maza pugažīna;
Es ar savu pugažīnu
Citiem līdzi krabināju.
60 [Salacā (Salacas pag. Vlm)].

27263.

Citiem vīriem lielas sievas,
Man bij tāda ķikuzīte;
Citi vīri laipas meta,
Es pārnesu padusē.
137 [Tirzā (Tirzas pag. Md)].

27264.

Citiem vīriem skaistas sievas,
Man bij tāda kukažiņa;
Es ar savu kukažiņu
Visupirms druviņā.
401 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

1. Tev, brālīti, daila sieva,
Man tik tāda līkužiņa.
Jau saulīte pusdienāi,
Daila sieva gultiņāi;
Sen saulīte nogājuse,
Līkužiņa druviņāi.
156 [Vērgalē (Vērgaļu pag. Lp)].

- 70 -

27265.

Citi vīri sievas teica,
Es teic' savu kucēniņu:
Sieva mana gultā guļ,
Kucēns māju apsargāja.
18 (Kliģenē).

27266.

Citkārt mana līgaviņa,
Kad bij jauna, tad bij skaista;
Nu ir veca, nu nav skaista,
Nu nemīl man pašam.
73 [Dzērbenē (Dzērbenes pag. C)].

49104.

Aiju aiju vīratēvs,
Tav' netīru kumeliņu!
Kam dēliņu guldināji
Līdz saulītes lēkumam?
13 [Alojas (Ungurpils) Vlm].

49105.

Ai dēliņ, ai dēliņ,
Kāda tava līgaviņa!
Vienu dienu druvā gāja,
Trīs dieniņas nerunāja.
353 [Rubas (Reņģu) Jg].

49106.

Ai Dieviņ, grūts mūžiņš:
Vīru vedu valdziņā.
Kā rociņas nepiekusa,
Tādu sleņģi vazājot?
605 [Skolas].

49107.

Voi Dīveņi, voi Laimeņi,
Kotram savs ruojējeņš:
Vystai gails, kozai vylks,
Man tautīts, man tautīts!
326 [Preiļu D].

49108.

Vai Dīviņ, vai Laimiņ,
Kū tu man padarīji!
Vakar pierku kumeliņu,
Sūdin taku kuojiņom;
Vakar jēmu ļaudaviņu,
Šūnakt kakis nūgūlēja.
170 [Kapiņu D].

49109.

Aizmoksoj man, Dīviņ,
Munas gaudas asariņas:
Vakar vežu līgaviņu,
Šūnakt kaķis nūgulēja.
143 [Jāsmuižas D].

49110.

Muora muote, Muora muosa,
Muoru jēmu ļaudaviņu.
Vakar vežu ļaudaveņi,
Šūnokt cyukas nūgulēja.
Moksoj, Dīvs, munu pracu,
Muna zyrga vilkumeņi.
50 [Bērzgales (Kuļņēvas-Labvāržu) Rz].

49111.

Voi Dīveņi, loba dzeive
Aiz gudruoji tāva dāla:
Jyudze maņ lobu zyrgu,
Lyka grūžus rūceņā.
551 [Ludza Ldz apr.].

49112.

Ai tautieti, dūņu vēzi,
Bīsties mana bāleliņa,
Kad satieci celiņā,
Griezies ceļa maliņā.
378 [Seces Jk].

49113.

Ai vīriņ, vīrulīt,
Ko rītei ēdīsim?
Suns ar kaķi spēlēdami
Apgāzuši piena pod'.
16 [Alsungas (Alšvangas) Azp].

49114.

Aiz oruoja muosu dūmu,
Na aiz rudzu teirumiņa;
Ka byus lobs oruojiņš,
Dabuos rudzu teirumiņa;
Ka byus kaids dzāruojiņš,
Prodzērs rudzu teirumiņu.
425 [Šķaunes (Landskoronas) Ldz].

49115.

Aizgāja man saulīte,
Tautu drēbes velējot.
Sviežu vāli ezerā,
Pate teku bāliņosi;
Pate teku bāliņosi
Māmuliņu apraudzīt.
194 [Krāslavas D].

- 71 -

49116.

Aizamirsa, aizamirsa
Man sieviņa sētiņā;
Ka citam ieraudzīju,
Tad tik savu iegādāju.
263 [Mēmeles Jk].

49117.

Aizslēdze Aļpons
Anneiti teinē,
Atsavēle Anneite
Ar vysu teini.
358 [Rugāju Abr].

49118.

Ok tairidi, ok tairidi,
Kur nūvedja mun' muosiņu!
Sukoj buoba ar dzeršonu,
Dāds ar yuzu luopīšonu.
50 [Bērzgales (Kuļņēvas-Labvāržu) Rz].

49119.

Ak tu manu sūru dienu,
Ko nu esmu piedzīvojis!
Es par savu līgaviņu
Nedod' glāzi ūdentiņa.
46 [Beļavas Md].

49120.

Ar Dieviņu, es lustīga,
Vīriņš mani sētai veda!
Nu būs gausa maizītei,
Atšķirība darbiņai [darbiņam?].
15 [Alūksnes Vlk].

49121.

Atdevja mani māmiņa
Aiz dziļūsi ezeriņu;
Pyuš vējiņi, skaņ nīdrītes,
Bierst maņ gaudas asariņas.
295 [Ozolmuižas Rz].

49122.

Atsasauc, kad es sauču,
Mana jauna līgaviņa!
Vakar slēdzi - kur tu liki
Zirgu staļļa atslēdziņu?
263 [Mēmeles Jk].

49123.

Bite bitītei pateica:
Labs ziediņš siliņā.
Māsa māsiņai pateica,
Kāda dzīve tautiņās.
333 [Purmales (Bokovas) Abr].

49124.

Bēda mana, liela bēda,
Bēda bēdas galiņāji:
Pirmo sievu vilks apēda,
Otro zaķis nobadīja.
Trešā, visu mīļākā,
Uz smildziņas nodūrās.
248 [Mālpils Rg].

49125.

Kyuram pierti, tei nūdaga,
Dzeiņam gonūs, te izgaisa,
Pyrmū bārnu vylks apēdja.
170 [Kapiņu D].

49126.

Bryugons, bryuti carādams,
Reigā pierka vaiņuceņu.
Bryuti mani bryugons saucja:
Bryuklineite sileņā;
Veireņš mani sīvu saucja:
Sīna skaudze uoreņuos.
51 [Bērzpils (Domopoles) Abr].

1. Bryugons mane bryutes sauce:
Bryuklojs syla maliņā;
Tautas mane mārgas sauce:
Mārnadzīte pupiņuos.
35 [Baltinavas Abr].

49127.

Cibu cabu, cābulīti,
Ko tu vedi vezmiņā?
Sievu vedu, bērnus vedu,
Pats tecēju kājiņām.
257 [Mazsalacas (Valtenbergas) Vlm].

49128.

Citas meitas lielījās
Ar deviņi brūtgāniņi;
Man bij viens, bet dižens
Kā zaļais ozoliņš.
378 [Seces Jk].

49129.

Citas sievas zilas, melnas
Kā ūdens i vabulītes.
Grieta Grieta, mana sieva,
Meties jele puspelēka!
46 [Beļavas Md].

49130.

Citām sievām smuki vīri,
Man tik tāda līkraģītis;
Kamēr smukie kājas ava,
Līkraģītis druviņā.
339 [Raņķu Kld].

- 72 -

49131.

Citiem vīriem lielas sievas,
Man tād' maza pugažiņ';
Citi vīri dancot gāj',
Es ar savu pugažiņ';
Es ar savu pugažiņ'
Lieliem kaunu padarīj'.
352 [Rozenas (Rozbeķu) C].

49132.

Citi vīri rudzus sēja,
Es taurēju eglienā;
Citas sievas maizi ēda,
Es čiekurus kripšķināju.
96 [Durbes Lp].

49133.

Cūka cūka, ne vedekla,
Bāliņ, tava līgaviņa:
Nij tā deve brandavīna,
Nij saldā miestus(?) alus.
575 [Valmiera Vlm apr.].

49134.

četri pakšķi istabai,
četri Dieva apģelīši.
Dod, Dieviņ, man džīvot
Šai jaunā istabā.
605 [Skolas].

49135.

Dūd, Dīviņ, kū dūdams,
Dūd man lobu oruojiņu;
Kab galviņas nadauzītu,
Kab maizītes nažālotu.
425 [Šķaunes (Landskoronas) Ldz].

1. Vysu dzeivi Dīvu lyudžu,
Kab maņ gudrs oruojeņš:
Kab gaļveņis nadauzeitu,
Dēļ maņ' maizis nažāluotu.
18 [Andrupenes Rz].

49136.

Dod, Dieviņ, mun vīriņ(u),
Vīram gudru padomiņ(u)!
Kas no tāda vīra bija,
Kam nav gudra padomiņ(a)?
127 [Grostonas Md].

49137.

Dod, Dieviņi, tādu laimi,
Kāda muna nalaimite:
Sieviņ' bodu nomiruse,
Mīklā rokas ielāduse.
435 [Tilžas (Kokorevas) Abr].

49138.

Drinķindiet drinķindiet(?),
Bāliņos dzīvodama;
Ka neietu drinķindiet,
Nedabūtu arājiņa.
497 [Vīpes (Mežmuižas) D].

49139.

Dundur' Jānis dundurēja
Dundur' kalna galiņā;
Nemācēja zirgu jūgt,
Ne ar sievu parunāt.
353 [Rubas (Reņģu) Jg].

1. Dundur Jānis dunduroja
Augsta kalna galiņā;
Ne mācēja sienu pļaut,
Ne līgavu vizināt.
270 [Mežotnes B].

49140.

Dzeŗu alu, nepadzeŗu,
Kā padzeŗu brandaviņ';
Ņemu gudru mātes meitu,
Kas padeva padomiņu.
235 [Litenes Md].

49141.

Dzeivuodama Dīva lyudžu,
Kab byut' lobs oruojiņš;
Kab bez veira napalikt,
Kab pi slykta nedaīt,
Kab jis krūgā napīdzartu,
Kab gaļviņas nadauzītu.
89 [Dricēnu Rz].

49142.

Eit, tautiņas, redzējāt?
Man aizbēga arājiņš;
Jau vakar auzas kāra
Kaķa raga krodziņā.
373 [Sarkaņu Md].

49143.

Ekur laima, ekur slava,
Tjav, muoseņi, tauteņuosi:
Poša' sādi klēteņī,
Volūdeņis dryveņī.
50 [Bērzgales (Kuļņēvas-Labvāržu) Rz].

49144.

Ekur muļķe tautu meita,
Namāk pati galvu ģērbt!
Man mācēja māmiņai
Maizi slēgt kambarī!
146 [Jaungulbenes Md].

- 73 -

49145.

Akur man žēl palika
Pērrudeņa gājumiņu:
Pakaļā palikuši
Vis' skaistie tēva dēli.
386 [Sidgundas (Rikteres) Rg].

49146.

Es atrodu ļaudaviņu
Ņi guļūt ņi stuovūt;
Ņi guļūt, ņi stuovūt;
Meikstu vylnu cylojūt.
143 [Jāsmuižas D].

49147.

Es atradu meitenīti,
Tā kā alus vērpelīti.
Kad piesitu, tad skanēja
Par visāme maliņāme.
188 [Klosteres (Klosteres-Aizputes) Azp].

49148.

Es izvilku zelta grožu
Caur sidraba ozoliņu;
Es izvilku tautiešam
Vispēdējo gudru vārdu.
452 [Užavas (Zīras) Vp].

49149.

Es ītinu puiša pruotu
Boltā dīgu komulā,
Lai jam mani naizdevās
Piec juo pruota dancinuot.
36 [Balvu Abr].

49150.

Es nekārtu šūpulīti,
Kad māmiņa nekāruse.
Kam tu kāri šūpulīti,
Man celiņu parādīji?
364 [Sakas (Upesmuižas) Azp].

49151.

As nogāju pie brāliņa,
Ni kājiņu nanoāvu.
Nāc, brāliņ, pie manis,
Kar biksītes vadzītē.
263 [Mēmeles Jk].

49152.

Es nokūlu kunga riju
Ar vītola spriguliņu;
Dod, Dieviņ, nodzīvot
Ar pirmo arājiņu.
241 [Lubānas Md].

49153.

Es paņēmu tautu dēlu,
Kāds viņš mani bildināj';
Nei es viņu audzināju,
Nei es viņu bildināj'.
94 [Dunikas Lp].

49154.

Es par tevi, tautu dēls,
Visai daudz nebēdāju;
Savas malu dzirnaviņas,
Savu jūdzu kumeliņu.
605 [Skolas].

49155.

Es redzēju baltu vilku,
Pār kalniem pārtekot.
Tas nebija baltais vilks,
Tas bij mans vīratēvs;
Tas bij mans vīratēvs,
Linu šūbu apvilcies.
90 [Drustu C].

1. Ūja kliedzu, ūja brēcu,
Nu redz vilku lamzažos,
Tas nebij vis pelēks vilks,
Tas bij manis vīratēvs;
Tas bij manis vīratēvs,
Ar pelēkiem kamzoļiem.
605 [Skolas].

49156.

Es sovam veireņam
Nuotru krekleņi sašivu,
Ša, veireņ, šanavoj,
Pīmineisi nosuodams.
265 [Mērdzenes (Michailovas) Ldz].

49157.

Es to savu vīra buņģi
Ciemā braucu, līdzi ņēmu;
Pati sēdos uz soliņa,
Vīru bāzu pasolē.
162 [Kacēnu (Kačanovas) Abr].

49158.

Ēd, sieviņa, auzu maizi,
Kamēr paaugs mieži rudzi;
Kad izauga mieži rudzi,
Ēd maizīti sijādama;
Ēd maizīti sijādama,
Dod auziņas kumeļam.
74 [Cīravas Azp].

49159.

Gludu galvu, boltu seju,
Jauku jauku volūdeņu.
Skaiški skaņ stabuleite,
Dancoj muna ļaudaveņa,
Nūstoj muna stabuleite,
Nūskumst muna ļaudaveņa.
18 [Andrupenes Rz].

- 74 -

49160.

Gudrajam dēleņam
Ilgi jauna ļaudaveņa;
Pats, īdams kultu, moltu,
Satyn sīvu kažukā.
50 [Bērzgales (Kuļņēvas-Labvāržu) Rz].

49161.

Ilžeņa, pļukšeņa,
Vystu cepja palnūs;
Poša ēdja meikstumu,
Veiram devja kaulus.
278 [Naujenes (Maļonovas) D].

49162.

Īsavēļa dadzu kryums
Pi Jurīša pogolmāji;
Na tī beja dadzu kryums,
Tī Jurīša ļaudaviņa.
194 [Krāslavas D].

49163.

Jāj pie durvju, bāleliņ,
Sien pie krampja kumeliņ'.
Kam tu mani, maz' esot,
Aiz matiem plucināji?
322 [Praulienas Md].

49164.

Jumpraveņa, gaspažeņa,
Vai es tevja naklausēju?
Kū padevi, tū apēžu,
Kur syutēji, tur nūguoju.
170 [Kapiņu D].

49165.

Kaite bija tev, tautieti,
Kaite liela, kaite maza;
Tavi vaigi nobālēja,
Pilnas acis asariņu.
Vai tev bija manis žēl,
Vai ar citu meitenīšu?
193 [Krapas Rg].

49166.

Kalējs kala, smēde dedza,
Melna vārna ogles dzēš;
Tā nebija melna vārna,
Tā kalēja līgaviņ'.
302 [Pampāļu (Ezeres) Kld].

49167.

Kalvīts kala, kalvīts sita,
Kaļvja sieva trikšķināj';
Kaļvja sieva trikšķināja,
Atslēdziņas skandināj'.
241 [Lubānas Md].

49168.

Kolnā muna sāta bjeja,
Vuorga muna dzjeivuošona:
Daudzi tak lajiņā
Muna seika sudabriņa.
236 [Līvānu D].

49169.

Kam, tautiet, mežā brauc,
Kad tu koku nepazini?
Kam tu mani mazu ņēmi,
Kad tu man's nepazini?
373 [Sarkaņu Md].

49170.

Kam tā tāda ģīgu kule
Priekšā viena grozījās?
Tā nebija ģīgu kule,
Tā tautieša līgaviņa.
355 [Rucavas Lp].

49171.

Kam jo ņēma, kam neņēma,
Tādu stūgu(?) nesējiņu?
Gana bija labu sievu,
Kas palika žēlabās.
72 [Cesvaines Md].

49172.

Kamdēļ maņ cytu zivu,
Ka asars rūceņā?
Kamdēļ maņ cytu puišu,
Ka Juoneitis rūceņā?
357 [Rudzētu D].

49173.

Kas tev kaiš, ļaudaveņa,
Ar manim nadzeivuot?
Vai tev tryuka suoļ' ar maizi,
Vai seikuo sudabreņa?
579 [Viļāni Rz apr.].

49174.

Ka, muoseņi, tu zynuotu,
Kaida dzeive tauteņuos,
Lobuok sovu vainadzeņu
Svīstu ceļa maleņā.
605 [Skolas].

- 75 -

49175.

Kuo tei taida ļaudaveņa
Tik zeiļuota, sudobruota?
Tuo dēleņa ļaudaveņa,
Kur nadzēŗa krūdzeņā.
326 [Preiļu D].

49176.

Kālabada es, māmīna,
Pupu ķaupa līgavīna?
Kam, māmīna, mani maģu
Ar pupām ēdināji?
39 [Bārtas Lp].

49177.

Kaut man tāds i arājiņis
Kā citāmi māsiņām,
Es tam dotu ik dieniņas
Smalku baltu linu kreklu.
51 [Bērzpils (Domopoles) Abr].

49178.

Ko tu raudi, tautu skuķe,
Mana galda galiņā?
Vai es art nemācēju,
Vai maizītes tev pietrūka?
198 [Krustpils D].

49179.

Ko tu raudi, tautu meita,
Maltuvē sēdēdama?
Vai tu raudi mīkstu maizi,
Vai raud' savu māmulīti?
Es neraudu mīkstu maizi,
Es raud' savu māmulīti.
192 [Kosas C].

49180.

Kracīts, puncīts vīriņš mans
Nogāj' mežā lūkus plēst;
Dievs dod viņam tādu laimi,
Lai viņš mežā nokārtos.
114 [Gaiķu Kld].

49181.

Kumeliņš, zilsarītis,
Neēd auzas nesijātas;
Sieviņ' mana, zilacīte,
Neēd miežu baltu maizi.
364 [Sakas (Upesmuižas) Azp].

49182.

Ku atstuoji, tu Ontony,
Sovu sīvu struodojūt?
Atstuoj' bikses luopejūt,
Kur saplēsi rindžojūt.
326 [Preiļu D].

49183.

Kur autiņu nevelēju,
Tur velēju villānītes;
Kur māmiņa nebijusi,
Tur bērniņu iedevus(i).
241 [Lubānas Md].

49184.

Kur es likšu savus svārkus,
Kā uz savu gultas galu?
Kur es likšu savas rokas,
Kā uz savu līgavīnu?
39 [Bārtas Lp].

49185.

Kur ērkulis, kur ērkulis?
Vīrs mājās, vīrs mājās!
Lai es savu ērkulīti
Pret vīriņu cilināju.
364 [Sakas (Upesmuižas) Azp].

1. Ko darīšu, ko darīšu?
Vīrs mājās, vīrs mājās!
Es ar savu ērkulīti
Pret vīriņu dancināju!
443 [Turlavas Kld].

49186.

Kur godīgs tēva dēlis -
Ilgi māsa vaiņagā;
Kur bi kāds netiklītis -
Pirmajā gadīnā
Jau pakāra šūpulīti.
39 [Bārtas Lp].

49187.

Kuŗa meita bāliņos
Staigā lūpas kodīdam,
Tā ēdās tautiņās,
Visu muti atplētusi.
605 [Skolas].

49188.

Lai tie vīri, ko tie vīri,
Sievām gudri jādzīvo;
Saujiņā turēdama,
Daudzi viesu pamieloju.
241 [Lubānas Md].

49189.

Lakstīgala mudri skrēja
Nolaistiem spārnīniem;
Tā nebija lakstīgala,
Tā bij puiša līgavīna.
192 [Kosas C].

- 76 -

49190.

Līgaviņa, mazmutīt,
Nāc ar mani parunāt;
Nāc ar mani parunāt,
Kādu darbu saimei dos;
Kādu darbu saimei dos,
Ko mēs rītu vārīsim?
443 [Turlavas Kld].

49191.

Ļaudov muna, laudaviņa,
Pats es tevi audzynuoju:
Pats es pierku bryunus svuorkus,
Pats kūrpītes šyustynuoju.
247 [Makašānu Rz].

49192.

Man, nabaga vīriņam,
Trejas bēdas vakarā:
Sieva slima, bērns nomira,
Cūkai mazi sivēniņi.
74 [Cīravas Azp].

1. Man ir bēdas, lielas bēdas,
Uz tām bēdām atkal bēdas:
Sieva slima, bērns nomira,
Duksim mazi kucentiņi.
302 [Pampāļu (Ezeres) Kld].

2. Bēdas man, lielas bēdas,
Uz tām bēdām vēl vienas bēdas:
Vīrs nomira, bērns noslīka,
Kaķei pieci kaķulēni.
355 [Rucavas Lp].

49193.

Man pazuda līgaviņa,
Migliņā neredzēj(u);
Nos'jēmos cepurīt(i),
Migliņā vēcināj(u).
16 [Alsungas (Alšvangas) Azp].

49194.

Manas baltas villainītes
Krustem stāv pūriņē;
Ka krustem nestāvēs -
Kristiņš mans arājiņš?
605 [Skolas].

49195.

Mans maizītes devējiņis
Teicās čaklis arājiņis;
Nav saulīte norietējse,
Jau ielīda aizkrāsnē.
506 [Zaļenieku Jg].

49196.

Man's māmiņa nepacieta
Vienu dienu ciemiņā.
Kā māmiņa nu pacieta
Visu mūžu tautiņās?
115 [Galgauskas Md].

49197.

Moza moza man galveņa,
Pylna gudra padūmeņa:
Sātā jēmu leigaviņu,
Uorā dzinu tāv' ar muoti.
247 [Makašānu Rz].

1. Mozs i muns augumaņš,
Gon ir gudrs padūmeņš:
Sātā vežu ļaudaveņu,
Tāv' ar muoti uorā dzynu.
280 [Nautrēnu (Zaļmuižas) Ldz].

49198.

Nedod, Dieviņ, tādas bēdas,
Kādas manai sieviņai!
Bērniņš brēca, blusas koda,
Vīriņš sānus kribināj(a).
496 [Vilzēnu Vlm].

49199.

Nedod Dievs to redzēt,
Ko redzēju sapinā:
Es redzēju vīramāti
Vītolā kūkojam.
38 [Barkavas Rz].

49200.

Nepieder, nepieder
Puisīšam klibojot,
Nepieder vīriņam
Bez sieviņas godiņā.
99 [Dzelzavas Md].

49201.

Ni no piena pavaldziņas,
Ni no dēla mīļa vārda;
No sviestiņa pavaldziņa,
No znotiņa mīļi vārdi.
373 [Sarkaņu Md].

49202.

Nasēd', vadakla,
Aiz galdiņa,
Atīs svuočiņa,
Izdzeis tevi.
24 [Asares Il].

- 77 -

49203.

Nazalīdz tu, bryutīt,
Ka myusu bruoļa nacerēji:
Pī bazneicas rūku snēdzi,
Tiergā bulkas gabaliņu.
358 [Rugāju Abr].

49204.

Ontons namuok ārt un sēt,
Tekļa namuok aust un sprēst;
Sēsim cyuku rokumūs,
Augs maizīte grīzdamuos.
348 [Rēznas (Rozenmuižas) Rz].

49205.

Pa muotei meitu jēmu,
Vainagā vārdamīs,
Ka meitiņa tai dareis,
Kai darēja muomuļiņa.
503 [Višķu D].

49206.

Pa reiteņa agrumam
Es nūsuovu zvierbuleiti;
Vīnu pusi pats apēžu,
Ūtru devu ļaudaveņai.
50 [Bērzgales (Kuļņēvas-Labvāržu) Rz].

49207.

Pa vīram sieva biju,
Pa katlam aizlītiņš;
Kāds vīriņš, tāda sieva,
Kāds katliņš, tāds aizlijs.
358 [Rugāju Abr].

49208.

Paldies saku Dieviņam,
Es samiju līgaviņu;
Pieci simti zelta naudas,
Vēl pazuda līgaviņa.
358 [Rugāju Abr].

49209.

Paleidzit, sveši ļaudis,
Breinumam breinuotīs!
Pierti kyuru, pierts nūdaga,
Sīvu jēmu - nadzeivuoja.
358 [Rugāju Abr].

49210.

Patīk man, tautu dēls,
Tavs bērais kumeliņš,
Patīk man visu mūžu
Tavs raženais augumiņš.
452 [Užavas (Zīras) Vp].

49211.

Pats tautiets līsti cirta,
Pats pakāra šūpulīti;
Par Laimiņas likumiņu
Pašam tika līgaviņa.
241 [Lubānas Md].

49212.

Pavālam es atrodu
Sovus eistus buoleliņus;
Stykla duris, vara vuorti,
Poši tak naverami.
465 [Varakļānu Rz].

49213.

Pīter muns, Pīter muns,
Es Pītera līgaviņa.
čorts aizkyura kunga pierti,
Pakar munu Pīterīti.
168 [Kalupes D].

49214.

Pirmo gadu tautiņāsi
Es tautāmi kalponīte;
Ne es viņu klētis slēdzu,
Ne glabāju atslēdziņu.
378 [Seces Jk].

49215.

Pyržka muote, pyržka meita,
Pyržka muna ļaudaveņa.
Maņ pārguoja šei vosora,
Pyržkas vīn voduojūt.
18 [Andrupenes Rz].

49216.

Pīpotāja, ragotāja
Mana brāļa vīlējiņa.
Vai ar pīpu, vai ar ragu
Sav' bērniņu audzināji?
373 [Sarkaņu Md].

49217.

Pīcas meitas māmiņai,
Pīcas gluozes brandiņ';
Pīci dāli māmiņai,
Pīci skruki mugurā.
503 [Višķu D].

49218.

Pieder mana kalna vārti,
Pieder lejas vārstulīši;
Pieder mana sievas priekša,
Pieder sievas pakaļīna.
188 [Klosteres (Klosteres-Aizputes) Azp].

- 78 -

49219.

Prīca prīca ceirulīšam,
Sēd pļaviņu pukeitēs;
Prīca prīca Franceišam,
Sēd Agatys suoniņā.
26 [Asūnes D].

1. Prīca prīca zeilētei,
Sēd ružaņu kryumiņā;
Prīca prīca Monītei,
Sēd Pītereiša suoniņā.
26 [Asūnes D].

49220.

Proties, mana līgavīna,
Kad actīnas mirkšķināju;
Proties, manu kumelīnu,
Kad grožīnas kustināju;
Kad grožīnas kustināju,
Kamanāsa sēdēdams.
94 [Dunikas Lp], 355 [Rucavas Lp].

49221.

Puksti, puksti, tu ķērstēna,
Tava pašas vaina bija:
Kur Jānītis bikses kāra,
Tur tu kāri lindrucīnu.
355 [Rucavas Lp].

49222.

Pyva, pyva, ryuga, ryuga
Tuo cīmeņa ļaudaveņis;
Kab na munu buoleleņu,
Byut' da golam sapyvušas.
50 [Bērzgales (Kuļņēvas-Labvāržu) Rz].

1. Pyva, pyva, ryuga, ryuga
Vacuo sīksta tautiņuos;
Veļ jei pyutu, veļ jei ryugtu,
Kad na myusu buoleliņa.
89 [Dricēnu Rz].

49223.

Raud sieviņa, raud bērniņi,
Tukš' maišeli vazādam';
Neraud, sieviņ, neraud, bērniņ',
Tukš' maišeli vazādam'.
Nauda Rīgas kantorī,
Maize muižas apcirknī.
464 [Vānes Tk].

1. Sieva raud, bērni kauc,
Bez putraimu kāpasti(ņi);
Neraud', sieva, nekauc', bērni,
Rīgā pilni spīķerīši.
605 [Skolas].

49224.

Sīviņ munu, dūšiņ munu,
Vēļ mes bodā namiersim:
Sātā ceplis puskurā,
Reigā rudzi bēlindžu [bēlindžā].
280 [Nautrēnu (Zaļmuižas) Ldz].

49225.

Ē, raud sieviņa, ē, raud
bērniņi,
Tukšu maišel' vazādami.
Ē, es nošāvu, ē, zvirbulīti,
Pārnesu to siev' un bērniem.
520 [Zvārdes Kld].

49226.

Rājies pats, tautu dēls,
Ja māmiņa nerājusi;
Ja es tava līgaviņa,
Nel as tava rājējiņa.
480 [Vējavas Md].

49227.

Redzi, redzi, tu Dieviņi,
Kas vienādi nedzīvoja:
Kas turas liekus draugus
Starp laulātu līgaviņu.
183 [Kazdnagas Azp].

49228.

Sadzīrās tautas dēls
Mani mazu audzināt.
Ne tu, šķelmi, maizes devi,
Ja tu mani daudzināj(i).
322 [Praulienas Md].

49229.

Sak' patiesi, tautu dēl,
Kur pievīli mūs' māsiņ'?
Pie lielās siena gubas -
Še lieli rieksti, saldeni āboļi.
263 [Mēmeles Jk].

49230.

Soldons ols kai ar madu,
Kot nu auzu padarīts;
Gudra muna ļaudaviņa,
Kot nu buoriņu pajemta.
357 [Rudzētu D].

49231.

Sorgīs, sorgīs, muomuleņa,
Nūsiss tevi vedekleņa:
Ūša vuoleiti atvjadja,
Zam paleņi podlykusja.
73 [Ciblas (Eversmuižas) Ldz].

- 79 -

49232.

Sasabar(u) ar vedeklu,
Atsasēdu skaidainē,
Atradusi dēliņam
Melnus kreklus mugurā.
281 [Neretas Jk].

49233.

Saulīt' mazā gabaliņā,
Man notika nelaimīte:
Pirti kūru, tā nodega,
Sievu kūlu, tā aizbēga.
36 [Balvu Abr].

49234.

Sēdi taisni, mans bāliņ,
Nemet kupri mugurā;
Lai sēdēja tautu meita
Trim četriem līkumiem.
358 [Rugāju Abr].

49235.

Sēdu smagi, sēdu viegli,
Tautu beņķis nelokās.
Kā tam bija locīties,
Trīs gadiņi mēslu guba;
Trīs gadiņi mēslu guba,
I brūtgāna cepurīte!
246 [Madlienas (Lielais) Rg].

49236.

Sirsnīn, mana dvēselīt(e),
Tautu dēla rocīnā;
Miesas, kauli vazājās
Par bālīna pagalmīnu.
192 [Kosas C].

49237.

Seika seika meitineite
Ļelu puisi apmuonīja;
Kur jis ora, kur acjāja,
Tī jei skrāja pakaļī.
425 [Šķaunes (Landskoronas) Ldz].

49238.

Sievasmāte brīnējās,
Ka es art nemācēj(u)
Nebēdā, sievasmāt,
Sēsam cūka rakumos.
166 [Kalsnavas Md].

49239.

Sieviņ', mana čaučarīte,
Slastiņā nosasita;
Vai es, ļaunu domādams,
Slastiņ' taisu aizkrāsnē?
166 [Kalsnavas Md].

49240.

Sieviņ, mana grobažiņa,
Ko mēs rītu vārīsim?
Zirņi, pupas sakaltuši,
Rācenīni [Kartupeļi] sasaluši,
Pāries mājās, bērniņ'
brēks,
Bērniņ' brēks kā kucentiņ(i).
467 [Vārmes Kld].

49241.

Sīveņ munu, dušeņ munu,
Kū mes reitu vuorēsim?
Bīzu putru ar pīneņu,
Keiseleiti ar svīstenu.
50 [Bērzgales (Kuļņēvas-Labvāržu) Rz].

49242.

Sīveņ, munu mīleigū,
Kū šudiņ vuoreisim?
Vakar suovu zvierbulīti,
Šūdiņ krita, byukšējuos.
414 [Stirnienes Rz].

49243.

Manu mīļu zeltenīti,
Ko mēs rītu vārīsim?
Vakar šāvu zvirbulīti,
To mēs rītu vārīsim;
Vārīsim oda desas,
Teterīša pakausīti.
476 [Vecpiebalgas C].

49244.

Vīriņ, manu kukainīt,
Ko šorīt vārīs(im)?
Sieviņ, mana sirdspuķīt,
Vārīsim biezputru.
355 [Rucavas Lp].

49245.

Sīviņ muna, dūšiņ muna,
Kū kausim padzirom?
Kausim siermu sivēniņu,
Palākom actiņom.
326 [Preiļu D].

49246.

Sieviņ mana, Luciņ mana,
Es, vīriņš, kankarīts;
Kur tā Luce pasagrieza,
Tur tie mani kankarīši.
545 [Krustpils D apr.].

1. Sieva mana ludze bija,
Es, vīriņš, kankarains;
Kur tā ludze pasagrieza,
Tur tie visi kankaraiņi.
48 [Bērzaunes Md].

- 80 -

49247.

Sieviņ, mana sirdspuķīte,
Tu bij mana krūšu zāl(e);
Tu izvilki manu varu
Pa matiņu galiņiem.
141 [Ivandes Kld], 605 [Skolas].

49248.

Sieviņ, mana sirdspuķīte,
Mana krūzu magonīte;
Tu izvilki manu varu,
Par to viena zara galu.
224 [Lielvārdes Rg].

49249.

Sieviņ', mana vālodzīte,
Nemācēja bikšu šūt.
Gan mācēja vīriņam
Biksītēs lūkoties.
605 [Skolas].

49250.

Smīkls man, smīkls man,
Uz tautīša verūtīs;
Tautīts golvu tricynuoj(a)
Līgaviņu prīcynuoj(a).
466 [Vārkavas D].

49251.

Smuks bērītis lauku pieri,
Mans jājamis kumelīns;
Smuka meitīn' baltu muti,
Mana jauna līgavīn'.
94 [Dunikas Lp].

49252.

Stāvi, stāvi, vedekliņa,
Mātes goda gaidīdama!
Pagaid' laika, vedekliņ(a),
Lai mūdiņu nodzīvo.
241 [Lubānas Md].

49253.

Svuotiņš sovu leigovjaņu
Ai zierneiti kairinuoja;
Skrīn zierneits i pa galdjaņu,
Smejas juo i leigovjaņa.
425 [Šķaunes (Landskoronas) Ldz].

49254.

Svuoteņš braucja svuoteņūs,
Sīvu sļādzja teineitjā;
Ak tu vīna nagūdneica, -
Ar teineiti atsavjāļa.
365 [Sakstagalas Rz].

49255.

Es uz kāzām taisījos, taisījos,
Vīriņ' slēdzu stīnītē
stīnītē;
Atskatosi atpakaļ:
Vīrs ar stīni nopakaļ.
Tin to salmu gabalā,
Met par sētu kaņepēs.
234 [Limbažu Vlm].

49256.

Šurp nākdama, tā mammiņa
Tēvu slēdza tīnītē;
Atvēlās tavs tēviņš,
Tīne vien nograbējas.
46 [Beļavas Md].

49257.

Jānīts gāja talciņā,
Brūti slēdza lādītē;
Brūte kaunu padarīja,
Ar lādīti atvēlās.
69 [Ceraukstes B].

49258.

Tas puisīts, šurp nākdams,
Sievu slēdza tīnītē;
Klaudzējās, rībējās,
Siev' ar tīni pakaļā.
436 [Tirzas (Tirzas-Pils) Md].

49259.

Šys Augusts, šur braukdams,
Sīvu slēdze buceņā;
Tryukas steipa, pleisa buca,
Atīt sīva grīzdamuos.
357 [Rudzētu D].

1. Tys Pīters, šur juodams,
Sīvu spīde pierteņā;
Sīva, duris izlauzuse,
Atsadzyna pakaļī.
265 [Mērdzenes (Michailovas) Ldz].

2. Giļers brauca krysttāvūs,
Sīvu spīda pyunītī;
Atsaver i atpakaļ,
Sīva dzanās tev pakaļ.
228 [Liepnas (Lipnas) Abr].

3. Juļa braucja kuozuos,
Veiru spīde kambarī;
Veiriņš durovas izlauzja,
Atsadzyna pakaļī.
174 [Kārsavas Ldz].

- 81 -

4. Tys Juonīts savu sīvu
Sātā slēdze teinītē;
Ak tu vīna nagūdnīca,
Ar teinīti atsavēļe.
604 [Dažādi iesūtītāji].

5. Šur juodama, tei Klimeite
Veiru slēdzja teineitī [skreineitī]
. [kastitē];
Atsaver i atpakaļ:
Veirs dzanās i pakaļā.
314 [Pildas Ldz].

49260.

Tas Jānīts, šurp nākdams,
Sievu slēdza tīnītē.
Atvēlās tīnīte
Ar visu Trīnīti,
Padarīj' Jānīšam
Lielajam kaunu.
158 [Jumpravas Rg].

49261.

Šādi tādi ledus kalni
Lauza manu kumeliņu;
Šāda tāda draugu saime
Rāja manu līgaviņu.
399 [Skujenes (Pils-Skujenes) C].

49262.

Šmuki gleiši mes dzeivojam,
Mes, div bolti buolileņi;
Lai dzeivuoja, kai gribēja,
Tuos nu molu salasītas.
414 [Stirnienes Rz].

49263.

Šūn, māsiņa, (tu) kulīti,
Savu linu paladziņ(u),
Es atradu tautiešam
Cibu ceļa maliņā.
72 [Cesvaines Md].

49264.

Tā, meitiņa, tava vaina,
Kad es tevi nepaņēmu:
Kur es zirgus siksināju,
Tur tu govis guldināji.
Es paņēmu to meitiņu,
Kas gosniņas neguldina.
161 [Kabiles Kld].

49265.

Tei Adele tai sacija:
Pūguots muns oruojiņš.
Pūguots tovs oruojiņš,
Pūgous tovu muguriņu.
348 [Rēznas (Rozenmuižas) Rz].

49266.

Tai sajuka jūru putni
Ar azara raudivem;
Tai sajuks myusu buoliņš
Ar svešim lauteņim.
143 [Jāsmuižas D].

49267.

Tautas mani žāl darīja,
Es tautom vēļ žāluok;
Tautas lauzja līpai zoru,
Es ūzulam viersyunīt(i).
605 [Skolas].

49268.

Tēvs, dēliņu audzēdams,
Izaudzēja pušelnieku;
Māte veda vedekliņu,
Atsaveda pušelnieci.
48 [Bērzaunes Md].

49269.

Tēvs turēja, māte kūla
Manu jaunu līgaviņu,
Es asaras noslaucīju,
Uguns skalu rādīdams.
405 [Smiltenes Vlk].

49270.

Tīsa tīsa, prauda prauda
Vacu ļaužu parunai:
Kas aiz laika cerējās,
Tys ar gūdu nadzeivav'.
326 [Preiļu D].

1. Tīsa tīsa, navā mali
Vacu ļaužu pīruneņa:
Kas pyrmuok cerējās,
Tys mīleigi nadzeivoj.
113 [Gaigalavas (Bikovas) Rz].

2. Prauda prauda, tīsa tīsa,
Kai sacīja vacī ļaudis:
Kas pa prīkšu mīļuojas,
Tys ar gūdu nadzeivoj.
143 [Jāsmuižas D].

49271.

Tymsumā gaismas gaidu,
Saules gaismas uzlacūt.
Māmiņ' gaida izaugūt,
Tautas gaida izaugušu.
Tautiņuos nūguojuse,
Raudi sovas muomuliņas.
280 [Nautrēnu (Zaļmuižas) Ldz].

- 82 -

49272.

Vai reizot sareizoju
Savas baltas villainītes?
Vai tāpēc gadījās
Reinīt's mans arājiņš?
378 [Seces Jk].

49273.

Vai tā mana līgavīna
Nāves miegu aizmiguse?
Stundu mans kumelīns
Nāves miegu žvadzināja.
192 [Kosas C].

49274.

Vai tu, māsiņ, neredzēji
Manu mazu brūtgāniņu?
Redzēj', tirgū vazājās
Saplīsušu kažociņu.
398 [Skrundas Kld].

49275.

Vaira īmu, vaira taku
Na sovai mamiņai;
Vaira man līku sūļu
Na līkūsi gabaļiņu.
389 [Silajāņu Rz].

49276.

Vakar ņēmu līgaviņu,
Šonakt cūkas nogulēja.
Paldies Dievu Dieviņam,
Man rociņa labi gāja.
130 [Iecavas (Lieliecavas) B].

49277.

Vakar vedu līgaviņu,
Šonakt puiši nogulēj';
Tā bij viņas pašas vaina,
Ka gāj' puišu gultiņā.
209 [Lauberes (Lauberes-Ozolu) Rg].

49278.

Vakar vesta tautu meita
Lielu skādi padarīj(a):
Izēduse kreima ķērni,
Aizķērnājse nama durvis.
214 [Lažas Azp].

49279.

Vakarātu nūguojuse
Muna jauna ļaudaviņa;
Na darbiņu skubynuot, -
Cīma puišus kairinuot.
466 [Vārkavas D].

49280.

Vecaistēvs ar klibu kāju
Dabūj' skaistu līgaviņu;
Dod, Dieviņ, otru nolauzt,
Tad dabūs vēl skaistāku.
162 [Kacēnu (Kačanovas) Abr].

49281.

Vilciņš labu kumeliņu
Pats baroja, pats apēda;
Tautiets savu līgaviņu
Pats izpēla, pats paņēma.
217 [Lejasciema (Lejas) Vlk].

49282.

Vilki, lāči apēduši
Manu miežu arājiņu,
Bikses vien pakāruši
Ozoliņa zariņā.
241 [Lubānas Md].

49283.

Vilki, lāči aizvakar
Man žēlabas padarīja:
Saņēmuši, saplēsuši
Manu miežu arājiņu.
Kalnā kaulus sanesuši,
Man žēlabas darīdami.
605 [Skolas].

49284.

Zaķi, kaķi apēduši
Manu miežu arājiņu,
Bikses vien karājās
Sausas egles galiņā.
306 [Patkules Md].

49285.

Viļņo vilņi balta puķe [baltu
puķi]
No ezera maliņā.
Tā līgoja tautu meita
Pret to manu bālēniņu.
306 [Patkules Md].

49286.

Vyrtum putru - navā myltu,
Tuoļ yudeņis olūtā,
Muote vaca, muosa moza,
Sīva lela natikleite.
18 [Andrupenes Rz].

49287.

Visi ļaudis man sacīja,
Ka es sievas nedabūš(u);
Es dabūju to meitīnu,
Kuŗu visi niecināj(a).
94 [Dunikas Lp].

- 83 -

49288.

Vysi ļaudis suoka saciet:
Tova buoba saslimusi;
Cytys buobys zuolis losa,
Muna buoba mītu nesa.
170 [Kapiņu D].

49289.

Visiem vīriem čaklas sievas,
Man tik tāda kulažiņ':
Laukā liku, vējš locīja,
Plauktā liku, žurkas ēd.
Dienu bāzu pagultē,
Nakti ņēmu klātgulēt.
112 [Ezeres Kld].

49290.

Vysim Lopsu puiškinim,
Vysim skaistys laudaveņis.
Pīteram, bruoleišam,
Kai tei kūka kačineit'.
365 [Sakstagalas Rz].

49291.

Visus putnus šaut es varu,
Irbes šaut vien nevaru.
Visas meitas mīlēt varu,
Savu sievu vien nevaru.
217 [Lejasciema (Lejas) Vlk].

49292.

Vīramāte kreklu auda,
Kā tās visas stelles rīb;
Lai norīb mans vīratēvs,
To krekliņu valkādams.
109 [Ērķemes Vlk].

49293.

Veireņ, monu veireņu,
Kai es tevi šanavuoju:
Poša guoju krūdzeņā,
Tevi sēju stodolā.
605 [Skolas].

1. Veiriņi, munu veiriņi,
Kai es tevi šanavuoju:
Pate dzēru krūdziņā,
Tevi slēdzu stodulā.
35 [Baltinavas Abr].

49294.

Veireņ munu, dušeņ munu,
Vai es teve nacerēju?
Poša ēžu putruomiņu,
Tev devu sānaliņu.
326 [Preiļu D].

1. Sovu veiru tai cīnēju
Kai sirsniņu ozūtī:
Poša ēžu putruomiņus,
Viņam devu sānoliņas.
389 [Silajāņu Rz].

49295.

Vīzīt' pinu gan diženu,
To noplēsu, to aizsviedu;
Kad paņēmu tautu dēlu,
To aizsviest nevarēju.
319 [Plāteres Rg].

49296.

Zaļu bierzi izlūcēju
Pa vīnami zareņam;
Puiša pruotu izvīrēju
Pa vīnami vuordeņam.
174 [Kārsavas Ldz].

49297.

Žāly, māmeņa, palyka
Žāl i tev, žāl i man:
Tev bij žāl vīglys dīnys,
Man jaukuos volūdeņis.
326 [Preiļu D].

49298.

Žēli raud tas puisītis,
Kam nav tēva, māmuliņ(as);
Vēl jo žēli tā meitiņa,
Kas ar viņu saderēj(a).
364 [Sakas (Upesmuižas) Azp].

49299.

Žāloj, Dīviņ, veira golvas,
Es par sovu nabādoju,
Veirs mežā molku cierta,
Es pi guns sildējūs.
35 [Baltinavas Abr].

Satura rādītājs |Skati visu grāmatu