SākumlapaIevadsSatursLapasMeklētSaites
Satura rādītājs |Skati visu grāmatu

3. Vīrs dzērājs; dzērāja posta dzīve

26924.

Ai Dieviņ, ai Laimiņ,
Dzērājs miežu arājiņš;
Tas apdzēra savus miežus,
Tīrumāi turēdams.
69 [Bikserē (Patkules pag. Md)].

269241.

Ai Dieviņ, grūts mūžiņš
Dzērājiņa līgavai!
Piekūst rokas, piekūst kājas,
Tādu sleņģi vazājot.
64 [Valmierā (Valmieras pag. Vlm)].

26925.

Vai Dieviņ, ko darīšu,
Dzērājs mans arājiņš!
Apdzeŗ savu sīku naudu,
Manas baltas villainītes.
3 [Aizkrauklē (Aizkraukles pag. Rg)].

- 38 -

26926.

Ai Dēklīte mīļa balta,
Ko tu mane nolēmusi:
Lielu alus dzērējīnu,
Kumelīna skrējējīnu.
164 [Dunalkā (Dunalkas pag. Azp)].

26927.

Vai māsiņa, vai māsiņa,
Ko tu biji nolūkojse!
Krogus ģiru, lapu guļu,
Ne maizītes devējiņu.
241 [Blīdienē (Blīdienes pag. Tk)].

1. Te nu bija tev, Lībīte,
Šīs vasaras lūkojums:
Krogus ģira, lapu guļa,
Kumeliņa skrējējiņš.
241 [Blīdienē (Blīdienes pag. Tk)].

26928.

Ai māsiņa, ai māsiņa,
Neba lietas tu dabūji:
Kāda kroga dzērājiņa,
Zem galdiņa gulētāja.
321 [Zasā (Zasas pag. Jk)].

26929.

Ai māsiņa, ai māsiņa,
Tavs vīriņš dzērājiņš,
Ik vakaru sētā jāja
Nosvīdušu kumeliņu.
88 [Liezerē (Liezeres pag. Md)].

26930.

Ak tu salta palikuse,
Mana jauna līgaviņa!
Cik es gāju krodziņā,
Tik ar kruķi mugurā.
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

26931.

Apkārt galvu vālīt' griezu,
Villainītes velēdama;
Apkārt roku matus metu,
Dzērāj' vīru valdīdama.
401 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

26932.

Arājam cisas taisu,
Ne tam kroga dzērājam;
Var tas kroga dzērājiņš
Uz akmeni pārgulēt.
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)], 91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

26933.

Arājs ara lauciņā,
Dzērājs dzēra krodziņā;
Dzērājam vairāk mantas
Nekā lauka arājam.
264 [Džūkstē (Džūkstes pag. Jg)].

26934.

Arājs tika tev, māsiņ,
Ne īstais arājiņš:
Visu krogu dzērājiņš,
Ceļa malu gulētājs.
1131 [Beļavā (Beļavas pag. Md)].

26935.

Atkal nauda, atkal nauda,
Atkal dzēru krodziņā!
Atkal mana līgaviņa
Raud, galviņu saņēmuse.
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)], 108 [Veismaņu pagastā (Vaives pag. C)].

26936.

Bērza skalu ielipīju
Tumšajāi vakarāi,
Lai redz ceļu arājiņis,
No krodziņa pārejot.
181 [Cīravā (Cīravas pag. Azp)].

26937.

Brālīt, tava līgaviņa
Pudelei radiniece:
Izcepuse mīkstu maizi,
Iet pa ceļu kūpēdama.
224 [Kabilē (Kld)].

26938.

Bridu, bridu dūņu puru,
Vēl iebridu rāvājā;
Bēgu, bēgu bargas tautas,
Vēl dabūju dzērājiņu.
30 [Ozolu muižā, Suntažu draudzē], 36 [Rikterē (Sidgundas pag. Rg)].

1. Es izbridu dūņu puru,
Nu iebridu rāvējā;
Es izbēgu bargu tautu,
Nu iebēgu dzērējā.
38 [Siguldā (Siguldas pag. Rg)].

26939.

Būtin būs man godiņš,
Vai būs liels, vai būs mazs:
Būs manam vīriņam
No krodziņa atšķirības.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

26940.

Būtu mana līgaviņa
Liela alus dzērājiņa,
Es tai kaltu biķerīti
No veciem(i) daldeŗiem.
1201 [Galgauskā (Galgauskas pag. Md)].

- 39 -

1. Maza mana līgaviņa,
Medus alus dzērājiņa;
Es tai kalšu biķerīti
No veciem daldeŗiem.
114 [Biksejā (Blomes pag. Vlk)].

26941.

Drīzi mirku rasiņā,
Drīzi - drēbes velēdama:
Es jau pate sen zināju,
Dzērājs mans arājiņš.
316 [Jēkabpilī].

26942.

Dzērāj' tēva meita biju,
Dzērāj' puiša līgaviņa;
Es jau biju ieraduse
Dzērājam kājas aut.
61 [Mazsalacā (Mazsalacas pag. Vlm)].

26943.

Dzērājam vīriņam
Acūdeņa nevajag:
Ik rītiņa mazgajās
Līgaviņas asarās.
2291 [Sasmakas novadā (Ārlavas pag. Tl)].

26944.

Dzērājiņa dzērājiņa,
Neliedzos, neliedzos!
Es apdzēru tautiešam
Dancotāju kumeliņu.
13 [Ikšķilē (Ikšķiles pag. Rg)], 36 [Rikterē (Sidgundas pag. Rg)].

26945.

Dzērājiņa līgaviņa
Ik vakarus gauži raud,
Gaida savu dzērājiņu
No krodziņa pārnākam.
219 [Dzirciemā (Dzirciema pag. Tk)].

26946.

Dzērājiņa līgaviņa
Ik vakara gauži raud:
Ik vakara nosegloja
Nosvīdušu kumeliņu.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)], 90 [Lodē (Kusas pag. Md)], 931 [Meirānos (Meirānu pag. Md)], 101 [Rankā (Rankas pag. C)], 379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē], 401 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

26947.

Dzērājiņa līgaviņa
Ik vakaru gauži raud:
Ik vakaru nosedloja
Cita bēru kumeliņu.
326 [Taurkalnē (Taurkalnes pag. B)], 327 [Taurkalnē un Jaunjelgavas apkārtnē (Taurkalnes pag. B un Jaunjelgavas Jk apkārtnē)].

1. Dzērājiņa līgaviņa
Ik vakari gauži raud:
Ik vakari nosegloja
Citu jaunu kumeliņu,
Citu jaunu kumeliņu,
Izmainītu krodziņā.
"Mani segli, man' iemauti,
Nava mana kumeliņa,
Mans labais kumeliņš
Cita vīra rociņā,
Cita vīra rociņā,
Cita vīra stallītā".
323 [Vecsērenē (Sērenes pag. Jk)].

26948.

Dzērājiņa līgaviņa
Ik vakara gauži raud:
Mīksta vieta, balts palags,
Nava otra gulētāja.
6 [Annas muižā (ķēču pag. Rg)], 19 [Koknesē (Kokneses pag. Rg)].

269481.

Dzērājiņa līgaviņa
Ik vakarus gauži raud,
Raud, kājiņas apaudama,
Kumeliņu barodama,
Raud par savu dzērājiņu,
Par bēro kumeliņu.
70 [Jaunbebros (Bebru pag. Rg)].

26949.

Dzērējiņis tautu dēlis
Izdzeŗ savu kumeliņu;
Visu mūžu dzīvodamis,
Izdzeŗ savu līgaviņu.
226 [Kandavā (Tl)].

1. Liels dzērājis tautas dēlis
Izdzeŗ savu kumeliņu;
Gan tu, nelga, vēl izdzersi
Savu jaunu līgaviņu!
1880 [Jaunmuižā (Lutriņu pag. Kld)].

26950.

Dzērājs mans arājiņš,
Es dzērāja līgaviņa.
Kur ņemsim to naudiņu,
Ko mēs abi tērēsim?
1271 [Litenē (Litenes pag. Md)], 137 [Tirzā (Tirzas pag. Md)].

26951.

Dzērājs mans vīriņš bija,
Es dzērāja līgaviņa;
Dzers viņš pats, dos i man,
Tad mēs mīļi dzīvosim.
137 [Tirzā (Tirzas pag. Md)].

- 40 -

1. Kas par to, kas par to,
Kad man dzērājs gadījās?
Dzers viņš pats, dos i man,
Dzersim abi dziedādami.
69 [Bikserē (Patkules pag. Md)].

26952.

Dzāruojs munys v'eirys b'eja,
As dzāruoja ļaudav'eņa,
Kas svātdīn'is sadz'eram
Pa boltai vylluon'ei.
427 [Varakļānu pag. Rz], 435 [Latgalē].

26953.

Dzērājs vīrs tev, māsiņa,
Dzērājs tev, dzērājs man;
Tavs atnāca sētiņā,
Mans guļ kroga pagaldē.
28 [Nītaurē (Nītaures pag. Rg)], 141 [Vijciemā (Vijciema pag. Vlk)].

1. Dzērājs vīrs tev, māsiņa,
Dzērājs tev, dzērājs man;
Tavs gulēja krodziņā,
Mans celiņa maliņā.
93 [Mēdzžlā (Mēdzžlas pag. Md)], 111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)], 3161 [Līkuma Danenfeltes pag. (Sēļpils pag. Jk)].

26954.

Dzērājs vīrs tev, māsiņ(a),
Jautra miega tev vajag;
Kas kājiņas tam noāva,
Kas nojūdza kumeliņu?
93 [Mēdzžlā (Mēdzžlas pag. Md)], 98 [Praulienā (Praulienas pag. Md)], 377 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē], 379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

26955.

Dzērājs vīrs tev, māsiņ,
Jautru miegu tev gulēt,
Ik vakarus noseglot
Nosvīdušu kumeliņu.
36 [Rikterē (Sidgundas pag. Rg)], 95 [Odzienā, Vietalvas (Odzienas pag. Md)], 379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

26956.

Dzēru kunga krodziņāi,
Villainītes atmetusi;
Lai maksāja tautu dēls
Baltajām šķiliņām.
13 [Ikšķilē (Ikšķiles pag. Rg)].

26957.

Dzērušam vīriņam
Div' prātiņi galviņā:
Vienā prātā sievu kaut,
Otrā bērnus ārā grūst.
125 [Jaunlaicenē (Jaunlaicenes pag. Vlk)].

26958.

Dzer tu alu, līgaviņa,
Nedzer sūru brandaviņu:
Tu jau pati gan zināji,
Maz man sīka sudrabiņa!
377 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

26959.

Dzer, vīriņ, nebēdā,
Vai mēs kādi tukšenieki?
Pūriņš bija sīkas naudas,
Sieciņš baltu dālderīšu.
107 [Vietalvā (Vietalvas pag. Md)].

26960.

Dzerta nauda krodziņā,
Ne tā visa mana dzerta:
Cita bija mana dzerta,
Cita manas līgaviņas.
Kuŗa bija mana dzerta,
To es pats aizmaksāšu;
Kuŗa manas līgaviņas,
Lai maksā raudādama.
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

1. Dzerta nauda krodziņā,
Vai tā visa mana dzerta?
Tā vien bija mana dzerta,
Kas galdiņa galiņā;
Kas uz durvju stenderītes,
Tā bij manas līgaviņas.
17 [Ķēčos (ķēču pag. Rg)].

26961.

Iededzinu gaŗu skalu,
Sēdu ilgi vakarā,
Gaidu savu mieļu tapu
No krodziņa pārnākam.
207 [Dundagā (Dundagas pag. Vp)].

1. Dzērājiņa līgaviņa
Ik vakaru bēdājās,
Gaida sava dzērājiņa,
No krodziņa atejot.
Izdeg skali, izdeg sveces,
Nevar vīra sagaidīt;
Taisa cisas, iet gulēt
Asariņas slaucīdama.
137 [Tirzā (Tirzas pag. Md)].

2. Dzērājiņa līgaviņa
Ik vakarus gauži raud;
Iededzina gaŗu skalu,
Ilgi sēž vakarā,
Gaida savu dzērājiņu,
No krodziņa pārejot;
Cik sunītis ierejās,
Tik pie loga skatījās.
Izdeg skals, nesagaida,
Iet gulēt raudādama.
Jau pusnakts pagājuse,
Nāk mājā dzērājiņš,
Krogu krogus izstaigājis,
Ceļa malas izvārtījis.
28 [Nītaurē (Nītaures pag. Rg)].

- 41 -

26962.

Iesim, sieva, rijas kult!
- Ai Dieviņ, galva sāp!
Iesim, sieva, krodziņā!
- Kur tā mana vilnainīte!
408 [Krustpilī, Unguros un Stukmaņos (Krustpils, Ungurmuižas D un Pļaviņu Rg pag.)], 412 [Unguros (Ungurmuižas pag. D)].

1. Iesim, sieva, rijā kult!
- Vai vīrī, galva sāp!
Iesim, sieva, krogū dzert!
- Vilkšos līdzi, kā varēšu.
50 [Vecatē (Vecates pag. Vlm)].

26963.

Ekur gudri, ekur skaiški
Ļaudaveņa padareja!
Krūdzeņā pīdzārus'e,
Syuta suni lyuku plāstu.
Tak sun'eits rauduodams,
Asareņis slauc'eidams.
426 [Sakstagala pag. Rz].

26964.

Ekur labi, ekur labi
Līgaviņa padarīja:
Padzēruse krodziņā,
Palaiž manu kumeliņu.
1271 [Litenē (Litenes pag. Md)].

26965.

Ekur skaisti, ekur labi
Līgaviņa padarīja:
Piedzeŗ pati krodziņā,
Palaiž manu kumeliņu.
Par kumeļu nebēdātu,
Būt' jau pati atnākusi.
58 [Rozbeķos (Rozulas pag. C)].

26966.

Es augdama nedomāju
Tādam tapti līgaviņa:
Alus draņķis tas dēliņis,
Dižvalodas māmuliņa.
226 [Kandavā (Tl)].

26967.

Es dzērāja negribēju,
Man dzērājs gadījās.
Ai tu manu lielu kaunu
No citām māsiņām!
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

26968.

Es dzērāja negribēju,
Man dzērājs gadījās.
Vai bij pate Veļa māte
Man dzērāju taupījuse?
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

26969.

Es dzērājis arājiņš,
Man dzērāja līgaviņa;
Kas to manu cepurīti
Dzērumā paglabās?
328 [Valles muižā (Taurkalnes pag. B)].

26970.

Es dzērājs tautu dēls,
Man dzērāja līgaviņa;
Nevarēja piesamest
Viens otram dzīvojot.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

26971.

Es dzēru, pivaju,
Mans vīrs mājē,
Mans vīrs mājē
Pakulas snāja.
Snāj, snāj, vīriņ,
Tov būs, man būs:
Tov būs biksites,
Man rinduciš.
189 [Kuldīgas Kalnmuižā (pie Kuldīgas)].

26972.

Es gan zinu, ko darīšu
Ar lielo dzērājiņu:
Veš' silā, sieš' pie priedes,
Pie lielā skudru pūļa.
134 [Sinolē (Sinoles pag. Vlk)].

26973.

Es izdzēru tautietim
Triju gadu kumeliņu;
Dievs to zina, kā vēl būs
Ar manām raibulēm!
171 [Tāšu Padurē (Kalvenes pag. Azp)].

26974.

Es, māsiņ, tev piesaku,
Man pieteica māmuliņa:
Ja tautiets krogā gāja,
Per, pie gultas piesējusi!
321 [Zasā (Zasas pag. Jk)].

26975.

Es nevaru rikšus braukt,
Man naudiņa vezumā;
Es nevaru krogā dzert,
Mājās jauna līgaviņa.
182 [Aizputes un Kuldīgas apriņķos)], 216 [Ventspilī], 335 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

- 42 -

26976.

Es piedzēris vīriņš bij',
Kas gulēti mani veda?
Jauna mana līgaviņa,
Tā no manis kaunējās.
59 [Rūjienā (Rūjienas pag. Vlm)].

26977.

Es rītā paģirām
Nosakavu zvirbulīti;
Divas reizas pats paēdu,
Trešo mana līgaviņa.
324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)].

1. Es rītā paģirām
Nokavos cīrulīti;
Vienu pusi pats apēdu,
Otru devu līgavai.
279 [Skurtsteņu muižā (Sesavas pag. Jg)].

26978.

Es savam vīriņam
Priekšas kājas apkaustīju,
Lai tas zobu neizlauž,
Uz krodziņu staigādams.
335 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē], 400 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

26979.

Es tā nieka nebēdāju,
Ka man kroga dzērējiņš:
Mana pūra dubenā
Stīgām šūta karbačiņa.
195 [Raņķos (Raņķu pag. Kld)].

26980.

Es tev lūdzu, brāļa sieva,
Sild' man siltus kāpostiņus;
Mana sieva piedzērusi,
Ausis vien skurināja.
64 [Valmierā (Valmieras pag. Vlm)].

1. Pasild' man, brāļa sieva,
Vakarējus kāpustiņus:
Mana sieva piedzēruse,
Abas ausis nolaiduse,
Abas ausis nolaiduse,
Kūlā galvu iebāzuse.
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

26981.

Es to daudzi nebēdāju,
Kad dzērājs gadījās:
Kad tam nauda, lai tas dzēra,
Kad piedzēris, lai gulēja!
325 [Secē (Seces pag. Jk)].

26982.

Es to savu vīra bungu
Līdzi vežu krodziņā;
Pate dzēru krodziņā,
Vīr' atstāju stadalā.
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

26983.

Gadīties gadījās,
Nele lieta gadījās:
Visu krogu dzērājiņš,
Visu meitu brūtgāniņš.
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)].

269831.

Gana bēdzu, neizbēdzu
To dzērāja tēva dēlu;
Bēdzu maza ganīdama.
Bēdzu, liela uzauguse.
1880 [Jaunmuižā (Lutriņu pag. Kld)].

26984.

Gana lēni es staigāju,
Gana gudri lūkojos,
Vēl i tad gadījās
Dzērājs miežu arājiņš.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

26985.

Gauži raud miežu vārpa,
Pie celmiņa gulēdama;
Gauži rauda brāļu māsa
Pie dzērāja tēva dēla.
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

26986.

Grūti pūta sila priede,
Smalka lietus pielijusi;
Gauži raud tā meitiņa,
Pie dzērāja piegājusi.
2411 [Blīdienē (Blīdienes pag. Tk)].

26987.

Guli, mana līgaviņa,
Kur vietiņu taisījusi!
Ja man bija līksma daba,
Es atradu, kur gulēt.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

26988.

Jo es tāda vairījos,
Jo man tāds gadījās:
Slinka, laiska vairījos,
Dzērājiņš gadījās.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

- 43 -

26989.

Jūs, sieviņas, nezināt,
Kādas bija vīru dienas:
Vīrs ar alu satikās,
Nevar lēti izšķirties.
278 [Sodu Sesavā (Sesavas pag. Jg)].

26990.

Kā, māsiņa, tu gaidīji,
Pie vārtiem stāvēdama?
Gaidu savas mieļu tapas
No krodziņa pārnākam.
88 [Liezerē (Liezeres pag. Md)].

26991.

Kā, māsiņa, tu raudāji?
Tev bij labis arājiņš.
Es dusēju, es raudāju,
Man bij kroga dzērājiņš.
104 [Zelgavā (Grostonas pag. Md)].

26992.

Kādu labu es dabūju,
Tautiņās aiziedama?
Dabūj' kroga dzērājiņu,
Sev galviņas dauzītāju.
32 [Paltmalē (Līgatnes pag. Rg)].

26993.

Kam, māmiņa, man' auklēji,
Kam tik daiļu darināji,
Kad tu mani atvēlēji
Tādam kroga dzērājam?
121 [Gulbenē (Md)].

26994.

Kam, māsiņa, gultu taisi,
Kam klāj baltu paladziņu?
Tavs vīriņis dzērējiņis,
Kur tas kritis, tur gulēja.
181 [Cīravā (Cīravas pag. Azp)].

26995.

Kam, māsiņa, vietu taisi,
Kam klāj baltu paladziņu?
Atnāks kroga dzērājiņš
Dubļaināmi kājiņām.
6 [Annas muižā (ķēču pag. Rg)].

26996.

Kam, māsiņa, tu raudāji,
Klētē vietu taisīdama?
- Kā, bāliņi, neraudāšu,
Krogā otris gulētājs;
Ja krogā, lai krogā,
Ka neguļ ceļmalā!
87 [Liepas muižā (Liepas pag. C)].

26997.

Kas pazina man' dzērušu,
Kas gulēt mani veda?
Līgaviņa, tā pazina,
Tā gulēt mani veda.
69 [Bikserē (Patkules pag. Md)], 335 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē], 379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

26998.

Kas tecēja gaŗu ceļu,
Kā vācieša kumeliņš?
Kas dzīvoja grūtu mūžu,
Kā dzērāja līgaviņa!
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)], 3971 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

26999.

Ko Dievam es darē,
Ka Dieviš man spītē?
Dieviš, man spītedams,
Dod dzērej' arajiņ'.
217 [Ārlavā (Ārlavas pag. Tl)].

27000.

Ko, māsiņa, darīsim,
Abām tādi arājiņi:
Tavu teica sliktu vīru,
Manu lielu dzērājiņu.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

27001.

Ko, vīriņ, gražojies:
Vai es tavu naudu dzēru?
Es pārdevu sav' aitiņu,
Sav' aitiņas naudu dzēru,
69 [Bikserē (Patkules pag. Md)].

27002.

Krogā dzertu, krogā dzertu,
Tautiets naudas man nedev';
Es būš' dzert parādā,
Maksā, šķelmi, raudādams!
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

27003.

Krogā gāju alus dzert,
Ķīlām liku villainīti;
Ja, tautieti, tev ir žēl,
Izpirc manu villainīti!
69 [Bikserē (Patkules pag. Md)].

27004.

Krogā gāju alus dzert,
Vīru slēdzu tīnītē.
Ne pie kroga nepiegāju,
Vīrs ar tīni pakaļā.
28 [Nītaurē (Nītaures pag. Rg)].

- 44 -

1. Māte mani, meitenīti,
Dod vecam bārzdaiņam;
Kauns man bij par tēvu saukt,
Grēks - par vecu bārzdainīti.
Pati gāju uz krodziņu,
Vīru slēdzu stīnītē;
Atsaskatu atpakaļ,
Vīrs ar stīni pakaļā,
Vīrs ar stīni pakaļā,
Galdi vien nograbēja!
80 [Kalsnavā (Kalsnavas pag. Md)].

2. Pats es gāju uz krodziņu,
Sievu slēdzu tīnītē;
Ne pie kroga nedagāju,
Siev' ar tīni pakaļā.
97 [Vecpiebalgā (Vecpiebalgas pag. C)].

27005.

Labāk kunga darbeniece,
Ne dzērāja līgaviņa:
Dabus dienu nedēļām,
Pie dzērāja visu mūžu.
305 [Vīkstenē (Stelpes (?) pag. B)].

27006.

Labāk mani māmuliņa
Ūdenī iemetuse,
Nekā būtu iedevuse
Tādam kroga dzērājam.
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)].

1. Labāk būtu māmuliņa
Ūdenī iemetuse,
Nekā mani iedevuse
Neveiklīša rociņā.
92 [Mārcienā (Mārcienas pag. Md)].

27007.

Labāk sēdu straumītē,
Ne dzērāja kamanās;
Straumīt' viegli vizināja,
Dzērājs gauži raudināja.
42 [Suntažos (Suntažu pag. Rg)].

27008.

Labāk vienu pusgadiņu
Barga kunga darbiniece,
Nekā vienu nedēļiņu
Dzērājiņa līgaviņa.
95 [Odzienā, Vietalvas (Odzienas pag. Md)].

1. Labāk būtu visu mūžu
Bāleliņa kalponīte,
Nekā vienu vasariņu
Dzērājiņa līgaviņa.
Dzērājiņa līgaviņa
Ik vakara gauži raud;
Pie vārtiņa stāvēdama,
Gaida sava arājiņa,
Gaida sava arājiņa
No krodziņa pārejot.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)], 408 [Krustpilī, Unguros un Stukmaņos (Krustpils, Ungurmuižas D un Pļaviņu Rg pag.)].

27009.

Lai stāvēja, kas stāvēja,
Stāv dzērāja kumeliņš;
Lai raudāja, kas raudāja,
Raud dzērāja līgaviņa.
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)], 111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

27010.

Lielu, gaŗu purvu bridu,
No dzērāja bīdamies;
Līdz bij' purva maliņā,
Top' dzērāja līgaviņa.
191 [Kursīšos (Kursīšu pag. Kld)].

27011.

Līgaviņa bēdājās,
Ka es liels dzērājiņš;
Nebēdā, līgaviņa,
Savu dzēru, ne otra!
126 [Kroņa Lejas pagastā (Lejasciema pagastā Vlk)].

27012.

Līgaviņa, mātes meita,
Drāvē mani dzērumā,
Sit pliķīti mācīdama,
Dod mutītes mīļodama.
88 [Liezerē (Liezeres pag. Md)].

27013.

Līgaviņa, mātes meita,
Valdi mani dzērumā,
Nelaid mani delverēt,
Grozīt savu kumeliņu!
216 [Ventspilī].

27014.

Līgaviņa, mātes meita,
Valdi mani dzērumā,
Neļauj mani delverēt,
Dauzīt savu augumiņu!
152 [Jērkulē (Krimuldas pag. Rg)].

27015.

Līgaviņa, mātes meit',
Valdi mani dzērumā,
Sit pliķi, dzen gulēt,
Ja vārdiņa neklausīju!
335 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

- 45 -

27016.

Līgaviņa, mātes meita,
Valdi mani dzērumā,
Sit pliķīti, ved gulēt,
Neļauj vaļas delverēt!
2 [Aderkašos (Taurupes pag. Rg)], 281 [Nītaures, Siguldas un Cēsu apvidū (Rg, C)].

1. Līgaviņa, mātes meita,
Piekop mani dzērumā,
Noaun kājas, liec gulētu,
Neliec vaļas delverēt!
1201 [Galgauskā (Galgauskas pag. Md)].

27017.

Līgaviņa mani rāja,
Ka es alu piedzeŗos;
Dzer tu pati, līgaviņa,
Ne vārdiņu nesacīšu!
173 [Rokaišos (pie Aizputes Azp)].

27018.

Līgaviņa mani rāja,
Kad es dzēru alutiņu.
Nerāj mani, līgaviņa,
Pats miezīšu sējējiņš!
172 [Rāvā (Rāvas pag. Lp)].

27019.

Līgaviņa mani rāja,
Kam es dzēru alutiņu.
Cieš tu miegu, līgaviņa,
Es cietīšu alutiņu!
181 [Cīravā (Cīravas pag. Azp)].

27020.

Līgaviņa, sirdspuķīte,
Rāj tu mani dzērumā;
Tu jau pate gan zināji:
Traka galva dzērājam!
16 [Kastrānē (Kastrānes pag. Rg)], 36 [Rikterē (Sidgundas pag. Rg)].

27021.

Lūdz mani, tautieti,
Vedīšu krogā;
Ja labi nelūgsi,
Tad nevedīšu!
181 [Cīravā (Cīravas pag. Azp)].

27022.

Māte, mani audzēdama,
Sola kunga dēliņam;
Kad izaugu, tad iedeva
Lielam kroga dzērājam.
1081 [Veļķos (Veļķu pag. C)].

27023.

Māte mani daudzināja
Tautietim iedevuse;
Krogu žūpa, lapu guļa,
Ne maizītes arājiņis.
182 [Aizputes un Kuldīgas apriņķos)], 348 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

27024.

Māte mani mīļ' auklēja,
Mīļi kāra šūpulīti;
Izšūpojsi, izauklējsi,
Atdod kroga dzērājam.
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

27025.

Mana paša līgaviņa
Sauca mani dzērājiņu.
Kad es biju dzērājiņš,
Tu dzērāja līgaviņa!
42 [Suntažos (Suntažu pag. Rg)], 68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)], 75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)], 88 [Liezerē (Liezeres pag. Md)], 1311 [Apē (Vlk)], 134 [Sinolē (Sinoles pag. Vlk)], 137 [Tirzā (Tirzas pag. Md)].

1. Mana paša līgaviņa
Man kauniņu padarīja:
Pilna māja svešu ļaužu,
Sauca mani dzērājiņu.
Kad es biju dzērājiņis,
Tu dzērāja līgaviņa!
377 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

27026.

Mana sieva, gaigalīte,
Tā bij laba saimeniece:
Ik rītiņa krodziņā,
Rudzu kule mugurā.
88 [Liezerē (Liezeres pag. Md)].

27027.

Mana sieva piedzērusi
Muskuliņa krodziņā,
Nolauzusi deguniņu,
Par degsnīti tecēdama.
311 [Dzērvē, Susējā, Dignājā (Saukas Jk, Susējas Il, Dignājas Jk pag.)].

27028.

Mana sieva piedzērusi,
Pelnu sieku pārdevusi.
Kur, sieviņa, mana daļa
Par malciņas skaldījumu?
88 [Liezerē (Liezeres pag. Md)].

27029.

Mīļi lūdzu bāleliņus,
Lai rok stabu istabā,
Kur piesiet tautu dēlu,
Lai uz kroga netecēja.
296 [Kursenē (Jaunsaules pag. B)].

27030.

Mini, mini, tautu dēls,
Kas manā pūriņā!
Bij manā pūriņā
Rīgā pirkta karbačiņa;
Tā neļāva krogū dzert,
Ne tramdīt kumeliņa.
264 [Džūkstē (Džūkstes pag. Jg)].

- 46 -

1. Man pūriņa dibenē
Rīgā pirkta kārpačiņa;
Tā niļāva krogā dzert,
Ni maiņāt kumeliņu.
219 [Dzirciemā (Dzirciema pag. Tk)].

27031.

Mini, mini, tautu dēls,
Kas manāi pūriņāi:
Bij manāi pūriņāi
Stīgām šūta karbačiņa,
To es tevi karbačošu
No krodziņa sētiņāi.
146 [Lielkrūtē (Purmsātu, Bārtas pag. Lp)].

1. Drošu sirdi turēdama,
Jauna gāju tautiņās,
Gan es labi zinājos,
Kas gul pūra dubenā:
Manāi pūra dubenā
Stīgām šūta pātadziņa.
Gan es tavus gaŗus matus
Gar rociņu sitināšu;
Gan es tavus gaŗus kaulus
Ar pātagu spridzināšu,
Ar pātagu spridzināšu
No krodziņa sētiņā.
182 [Aizputes un Kuldīgas apriņķos)].

27032.

Ne es smēju bāliņam,
Pie māmiņas dzīvodama,
Ne savam arājam,
Kad krogā piedzēries.
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

27033.

Ne uz viena es neraudu,
Kā uz savu māmuliņu:
Māmiņ' mani izdevuse
Lielam krogus dzērājam.
281 [Ūziņos (Jēkabnieku pag. Jg)].

27034.

Nebariesi, līgaviņ,
Ka es biju iesareibs!
Alus alus, brandaviņš,
Tie man galvu reibināja.
92 [Mārcienā (Mārcienas pag. Md)].

27035.

Nedod Dievs man dzērāju,
Man krodziņš tuvumā;
Man nebija tuvumā
Sidrabiņa kalējiņa.
6 [Annas muižā (ķēču pag. Rg)].

27036.

Nedod Dievis man jaunai
Tik dzērēju arājiņu;
Kauns man bija tik jaunai
Piedzērušu sētā vest!
164 [Dunalkā (Dunalkas pag. Azp)], 181 [Cīravā (Cīravas pag. Azp)].

27037.

Nedomā, tautu dēls,
Tava vaļa vairs nebūs:
Krogā dzert nedabūsi,
Apakš beņķa negulēsi:
Mana pūra dubanē
Stīgām pīta pātadziņa.
207 [Dundagā (Dundagas pag. Vp)].

27038.

Neraud' žēli, līgaviņa,
Vēl es tavu netērāju;
Vēl tērāju to naudiņu,
Ko iekrāju, jauns būdamis.
145 [Krotē un Bunkā (Krotes un Bunkas pag. Lp)].

27039.

Noraudzīju tautu dēlu
Augumā, tikumā.
Bij augums, bij tikums, -
Brīnum ģeķis dzērumā!
335 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

27040.

Nu es dzēru, nu man tika,
Nu neredz līgaviņa;
Kad redzētu līgaviņa,
Nebūt' mane tā vaļiņa.
151 [Priekulē (Priekules pag. Lp)].

27041.

Pasadzēris es pārdevju
Savu labu kumeliņu.
Kur tā mana līgaviņa,
Ka tā mane neredzēja?
3301 [Pilskalnē (Pilskalnes pag. Il)].

27042.

Piedod, Dievi, manim grēkus,
Tas notika dzērumā:
Netīšām es apskavu
Otra vīra līgaviņu.
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

- 47 -

27043.

Pimbers tek uz krodziņu,
Līkumiņus locīdams;
Mans vīriņš pakaļ tek,
Ādas bikses braucīdams.
42 [Suntažos (Suntažu pag. Rg)], 88 [Liezerē (Liezeres pag. Md)], 98 [Praulienā (Praulienas pag. Md)].

1. Līku loču dalders tek
No krodziņa uz krodziņu;
Jauni puiši pakaļ skrēja,
Savas bikses raustīdami.
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

27044.

Reti gāju, ilgi dzēru
N-iešu krodziņā.
Dzied gailīts, rej sunīts,
Gaida sieva sētiņā.
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

27045.

Sieviņ' man naudu deva,
Raida mani rudzu pirkt.
Es nogāju krodziņā,
Sēžu galda galiņā;
Sēžu galda galiņā,
Alus kanna rociņā.
Tikām dzēru, tikām dzēru,
Līdz kājiņas vairs nenesa;
Kad kājiņas vairs nenesa,
Lai nes manis kumeliņš,
Lai nes manis kumeliņis
No krodziņa sētiņā.
Raud sieviņa, raud bērniņi,
Tukšu maisu vazādami.
Neraud', sieva, neraud', bērni,
Vai mēs kādi tukšenieki?
Ciemā ceplis, mežā malka,
Rīgā rudzi spīķerī;
Rīgā rudzi spīķerī,
Kungiem nauda kabatā.
152 [Raibeniekos (Durbes pag. Lp)].

1. Sieva man naudu deva:
Brauc, vīriņ rudzu pirkt!
Es iebraucu krodziņā,
Metu maisu pagaldē.
Trīs dieniņas, trīs naktiņas
Pa krodziņu saļeloju.
Sieva raud, bērni kauc,
Bez putrāmu kāpostiņi.
Ko, sieviņa, tu raudāji,
Vai mēs kādi tukšenieki?
Pūriem mēru sīku naudu,
Siekiem vecus dalderīšus.
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

27046.

Sieviņ' ar man' ķīvējās,
Ka es dzeŗu krodziņā.
Ko, sieviņa, ķīvējies,
Še man visi gabaliņi:
Še cimdi, še cepur',
Še labais kumeliņš.
57 [Rencenē (Rencēnu pag. Vlm)].

1. Sieviņ' ar man' ķīvējās,
Kad es dzēru krodziņā.
Še cimdiņi, še jostiņa,
Še naudiņa maciņā.
120 [Gaujienā (Gaujienas pag. Vlk)].

27047.

Sieviņ' [Sieva] mana miega cūka,
Es pats alus dzērājiņš;
Es nevaru als piedzert,
Sieva miega izgulēt.
28 [Nītaurē (Nītaures pag. Rg)], 30 [Ozolu muižā, Suntažu draudzē], 112 [Cirstos (Cirstu pag. C)].

27048.

Sieviņ' [Sieva] mana miega cūka,
Es pats kroga dzērājiņš;
Sieva guļ gubenī,
Es pa krogu trallināju.
1311 [Apē (Vlk)].

1. Līgaviņa miega cūka,
Es pats alus bāleliņš;
Viņa guļ gultiņā,
Es pats tapas galiņā.
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

2. Sieva mana miega cūka,
Es pats alus bālelīc;
Abi divi gulējām
Alus mucas galīnā.
281 [Nītaures, Siguldas un Cēsu apvidū (Rg, C)].

27049.

Sieviņ', mana pīpučiņa,
Tev pieder aizkrāsnīte;
Vīriņam piederēja
Galda gals, alus kanna.
216 [Ventspilī].

27050.

Sieviņ' raud, bērni raud,
Bez putraimu kāpostiņi;
Vīriņš skaisti gavilē
Kroga galda galiņā.
27 [Mālpilī (Mālpils pag. Rg)].

- 48 -

27051.

Sieviņ', mana sirdspuķīte,
Valdi mani dzērumā!
Ja tu mani nevaldīsi,
Laba ceļa nestaigāšu.
70 [Briežos (Skujenes pag. C)].

27052.

Sētāi iešu, sētāi iešu,
Kas jel mani sētāi gaida?
Līgaviņa, dusmu pūce,
Tā tik mani sētāi gaida,
Tā tik mani sētāi gaida
No krodziņa pārejam.
Līgaviņa, dusmu pūce,
Ar dusmāmi gultu taisa
Ar dusmāmi gultu taisa,
Aicin' mani klātgulēt.
Guli pate, dusmu pūce,
Savāi pēļu gultiņāi!
Es gulēšu pie krāsnīša
Savāi koka beņķītēi.
142 [Aizterē (Aizteres pag. Lp)].

27053.

Sen gribēju jau atteikt
Lielam krogu dzērējam,
Vai laimīte man' davede, -
Kā paņēme, tā atstāja.
88 [Liezerē (Liezeres pag. Md)].

27054.

Seskis dara alutiņu,
Caur zemīti dūmi kūp;
Tur piedzēra mana sieva,
Pā(r)iet, zemi grābstīdama.
172 [Rāvā (Rāvas pag. Lp)].

27055.

Zina kungi, zina ļaudis,
Es godīgs tēva dēls;
Ļaudaviņa vien sacīja:
Visu krogu dzērājiņš.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

27056.

Smuka mana līgaviņa,
Alutiņa piedzēruse;
Kad vedīšu rijiņā,
Tad redzēšu, kāda būs:
Nāks kā gove nīdēdama,
Kā lācītis ņaudēdams.
174 [Rudbāržos (Rudbāržu pag. Azp)].

27057.

Sukā sieva ar dzeršanu,
Vīrs ar maka raisīšanu.
- Tu vīriņi, vairāk pelni,
Ar priekš manis aizmaksā!
28 [Nītaurē (Nītaures pag. Rg)].

27058.

Suņi rej, gaiļi dzied,
Man no kroga pārnākot.
Sieviņ mīļā, nebaries,
Ka es ilgi krodziņā!
97 [Vecpiebalgā (Vecpiebalgas pag. C)].

27059.

Taisies, mana līgaviņa,
Es aizjūgšu kumeliņu,
Es atradu krodziņā
Vakar gardu brendaviņu.
105 [Skujenē (Skujenes pag. C)].

27060.

Tautiešam, dzērājam,
Lieli gaŗi melni mati;
Tie bij labi māsiņai
Apkārt roku sitināt,
Apkārt roku sitināt,
No krodziņa mājā vest.
24 [Lēdurgas draudzē].

27061.

Teci, manis kumeliņ,
Da tam sila krodziņam:
Tur dzeŗ mana līgaviņa,
Pa mārkai maksādama.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

27062.

Tidridritam, kas kaiš citam,
Ka mēs mīļi dzīvojam?
Ab' ar sievu krogā gājām,
Abi mežā malku cirst.
1411 [Jaunrozē (Jaunrozes pag. Vlk)].

27063.

Tīšām gāju, nebēdāju,
Pie dzērāja tēva dēla;
Kad vārdiem neklausīs,
Gan pātaga izmācīs.
146 [Lielkrūtē (Purmsātu, Bārtas pag. Lp)].

27064.

Turu, turu, valdu, valdu,
Nevar' sievas novaldīt:
Kad uz krogu, tad pa priekšu,
Kad no kroga, no pakaļas.
28 [Nītaurē (Nītaures pag. Rg)].

- 49 -

27065.

Upe tek žvārkstēdama
Grīslainā purviņā;
Iet māsiņa raudādama
Pie dzērāja tēva dēla.
13 [Ikšķilē (Ikšķiles pag. Rg)], 41 [Stukmaņos (Pļaviņās Rg)].

1. Svilpodama irbe tek
Pār dūnaiņu ezariņu;
Raudādama meita iet
Pie dzērāja tēva dēla.
121 [Gulbenē (Md)].

27066.

Uz akmeņa nesēdēju,
No akmeņa dairījos,
Lai tas manis arājiņis
No krodziņa dairījās!
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)], 379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

1. Atsēdos ganīdama
Uz pelēka akmentiņa,
Lai tas manis arājiņis
Krogā nakti negulēja.
325 [Secē (Seces pag. Jk)].

2. Nesēdēju uz akmiņa,
Lai nedzēra arājiņš;
Sēž' akmiņa maliņā,
Lai no kroga vairījās.
401 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

27067.

Uz krodziņu dzertu gāju,
Līgaviņu līdza vežu,
Kas man cimdus, cepurīti
Dzērumāi paglabāja.
76 [Gatartā (Gatartes pag. C)].

1. Ciemā gāju alus dzert,
Līgaviņu līdza vedu,
Kas jel man dzērušam
Cepurīti paglabās.
216 [Ventspilī].

27068.

Vai bij Dievs, vai nelaime
Man dzērāju vēlējuse!
Krustu metu, velns atstāja,
Ko darīšu dzērājam?
246 [Lestenē (Lestenes pag. Tk)].

27069.

Vai, māmiņa, es izrāšu
Nenorātu tēva dēlu?
Piedzēr's miega negulēja,
Nedzēr's darba nedarīja.
1201 [Galgauskā (Galgauskas pag. Md)].

27070.

Visi kungi mani zina,
Ka es labs tēva dēls;
Līgaviņa nezināja,
Ka es kroga dzērājiņš.
86 [Ļaudonā (Ļaudonas pag. Md)], 92 [Mārcienā (Mārcienas pag. Md)].

49021.

Aizadedžu garu skolu,
Ilgi sēžu vokorā;
Gaidu sova dzāruojeņa
Nu krūdzeņa atejūt.
Vysu pūru bridējeņš,
Vysu krūgu dzāruojeņš.
182 [Kaunatas Rz].

49022.

Apnīk manim lietus diena,
Apnīk dzērājs tēva dēliņš;
Saules diena neapnika,
Nedz nedzērāj' tēva dēliņš.
192 [Kosas C].

49023.

Cik es gāju uz kruodziņu,
Sievu slēdzu tīnītē;
Kad pārnācu no krodziņa,
Mana sieva pazudusi.
134 [Ilzenes Vlk].

49024.

Citas sievas, citas sievas,
Manu bērnu glabājat!
Es dzērāja sieva biju,
Es par bērnu nebēdāju.
399 [Skujenes (Pils-Skujenes) C].

49025.

Drebi, drebi, apšu lapa,
Vējiņš tevi drebināj';
Tā drebēja mātes meitas
Pie dzērāja tēva dēla.
279 [Naukšēnu Vlm].

49026.

Dzāruojiņa leigaviņa
Cymdā naudu skandynuo;
Cymdā naudu skandynuo,
Sauļā slaucē asariņas.
358 [Rugāju Abr].

49027.

Dzērējiņa līgaviņa
Gudra, čakla tautu meita;
Tev bij manas kājas aut,
Nojūgt manu kumeliņu.
343 [Rāvas Lp].

- 50 -

49028.

Dzāruojeņa ļaudaveņa
Ilgi sēd vokorā;
Aizdadz skolu, aizdadz ūtru,
Navar veira sagaidīt.
89 [Dricēnu Rz].

49029.

Dzāruojeņa ļaudoveņa
Ilgi sēd vokorā;
Ilgi sēd vokorā,
Dzāruojeņa gaideidama.
174 [Kārsavas Ldz].

49030.

Dzāruojeņa ļaudoveņa
Nikod loba naredzieja:
Vysa juos seika nauda
Krūga golda galeņā.
Raud par veiru dzāruojeņu,
Raud par bāru kumeleņu.
435 [Tilžas (Kokorevas) Abr].

49031.

Dzērājiņa līgaviņa
Zaķīt' brauca baznīcā.
Kamēr pati baznīcā,
Zaķīts kroga kāpostos.
90 [Drustu C].

49032.

Dzērāj' puika pats es biju,
Dzērāj' ņēmu līgaviņu;
Abi sēžam krodziņā,
Viena galda galiņā.
45 [Bejas (Kolberga) Vlk].

49033.

Dzāruojs munys veirys beja,
Es dzāruoja ļaudaviņa;
Ik dīniņas puordzērem
Symtu rubļu kumeliņ(u).
326 [Preiļu D].

49034.

Dzāruojs munis veirs beja,
Es dzāruoja leigaviņa;
Ik reitiņa uz krūdziņu,
Rudzu kule mugurā.
51 [Bērzpils (Domopoles) Abr].

49035.

Dzāruojs muns veireņš beja,
Es dzāruoja ļaudaveņa;
Ama obi krūdzeņī
Dzersim boltas villainītes.
551 [Ludza Ldz apr.].

49036.

Es augdama necerēju
Tādam tapt līgaviņ':
Alus draņķis tavs dēliņš,
Dižbaložu māmulīt'.
372 [Sarkanmuižas Vp].

49037.

Es izdzēru vīriņam
Triju gadu kumeliņ'.
Tu, vīriņ, nezināji,
Kā klāsies gosniņai.
40 [Basu (Bases) Azp].

49038.

Es negribu dzērājiņa,
Negrib' kāršu spēlmanīša.
Dzērājiņa, spēlmanīša
Līgaviņas gauži raud.
435 [Tilžas (Kokorevas) Abr].

49039.

Es izaugu pie māmiņas
Kā rozīte dārziņā;
Nu iedeva dzērājami,
Kā bij manim nu dzīvoti?
476 [Vecpiebalgas C].

49040.

Es piedzēris krodziņā,
Zirgs aiz loga klaudz pie loga.
Sieviņ', mana kukažiņa,
Pupu kule mugurā.
322 [Praulienas Md].

49041.

Es redzēju tautu dēlu
No rītiņa izjājam;
Pārnāk, kājām staigādams,
Kumeļ' krogā atstādams.
467 [Vārmes Kld].

49042.

Es sovami veiriņam
Dzeļža vožas sasakolu;Poša guoju krūdziņā,
Veiru vežu stodolā.
389 [Silajāņu Rz].

49043.

Gŗūti pūta sila priedes,
Smalka lietus pielijušas;
Gauži raud līgaviņa,
Dzērājiņu gaidīdama.
424 [Svitenes (Švitenes) B].

- 51 -

49044.

Gryuts munami zirdziņam
Bārza molkas vazumiņš;
Gryuts jam beja kolnā kuopt,
Gryuts nu kolna lejiņā;
Gryuts munai muoseņai
Ar dzāruoji oruojiņu.
494 [Viļānu Rz].

49045.

Kad es būtu to zināj'se,
Ka es tava līgaviņ',
Stāvus lēktu Daugave,
Ne dzērāja līgaviņ'.
452 [Užavas (Zīras) Vp].

49046.

Kam as pyrma zynuojusja,
Ka tiks veirs dzāruojeņš,
Byut' osoruos nūsleikusja,
Na pi veira izguojusja.
50 [Bērzgales (Kuļņēvas-Labvāržu) Rz].

49047.

Kam, muoseņ, gultu taisi,
Kas ar tevi gulēt īs?
Tovs veiriņš ir dzāruojiņš,
Kur nūkriss, tī guļās.
285 [Nirzas (Nerzas) Ldz].

49048.

Kas, māsiņ, to pa prāt -
Iet pe tād dzērajiņ?
Es no krēsal neceltes,
Ne vēl so rok dot.
605 [Skolas].

49049.

Kas raudāja ik vokura? -
Dzārājiņa leigaviņa.
Dzārājiņa leigaviņa
Ik vokura gauži raud.
375 [Saukas Jk].

49050.

Kā es viena piedziedāšu
To lielo vēŗa malu?
Kā es viena novaldīšu
Liel' dzērāja tēva dēlu?
231 [Līgatnes (Paltmales) Rg].

49051.

Dzērājiņa līgaviņa
Ik vakarus gauži raud:
Raud par vīra dzērumiņu,
Raud par bēro kumeliņu;
Raud, kājiņas noaudama,
Raud, kumeļu barodama.
124 [Grašu Md].

1. Dzāruojiņa leigaviņa
Ik vokora gauži raud:
Raud par veiru dzāruojiņu,
Raud par bāru kumeliņu,
Raud, kuojiņas apaudama,
Raud, kuojiņas nūaudama.
357 [Rudzētu D].

49052.

Dzāruojiņa ļaudaviņa
Nakti mīga nagulē(ja);
Sēd pi lūga rauduodama,
Asariņas slaucīdama.
89 [Dricēnu Rz].

49053.

Dzāruojiņa ļaudaviņa
Nakts mīdzeņa nagulēja;
Garu skolu aizdegusi,
Sēd pie lūga rauduodama.
493 [Viļakas (Marienhauzes) Abr].

49054.

Dzērājiņa līgaviņa
Nekad skaista nestaigāja:
Visi viņas skaistumiņi
Kroga galda galiņā.
358 [Rugāju Abr].

49055.

Ko es viena piedziedāšu
Tādu lielu sila malu?
Ko es viena novaldīšu
Lieldzērāja tēva dēlu?
Māsa bija, kas palīdz,
To aizveda tautiņās.
12 [Allažu Rg].

49056.

Kā tas nāca, kur tas tika,
Kā ne domāt nedomāju:
Domāj' krietnu tēva dēlu,
Dabūj' žūpu, dzērājiņu.
Tam gulēt pie slieksniņa,
Ne pie mana augumiņa.
514 [Zentenes Tl].

49057.

Klausies, svainīti, ko es tev teikšu:
Die(v)s dos man tevi kroģī rast,
Tur es tevi stīpāšu kā vecu mucu.
40 [Basu (Bases) Azp].

- 52 -

49058.

Kur, māsiņa, tavas acis,
Kad labāku neredzēji?
Simtiem tādu vārtījāsi
Pie krodziņa paslieksnē.
177 [Kastrānes Rg].

49059.

Lai gŗūt', kam bij gŗūti,
Gŗūt' dzērāja līgaviņai;
Raud bērni(ņi) bez maizītes,
Vīriņš jautri krogā gavilē.
192 [Kosas C].

1. Lai bij grūti, kam bij grūti,
Grūt dzērāja sieviņai:
Raud bērniņi bez maizītes,
Sals bez lupatu mugurā.
184 [Ķēču Rg].

49060.

Lai raudāja, kas raudāja,
Raud dzērāja līgaviņa:
Raud, kājiņas uzaudama,
Raud, gulēt aizejoti.
192 [Kosas C].

49061.

Lēni lēni lietus līst
Pa vienam pilienam,
Tā birst manai māmiņai
Pa vaigiemi asariņas,
Kad bij mani apsolījse
Dzērājiņa puisīšam.
16 [Alsungas (Alšvangas) Azp].

49062.

Līgaviņa, miega cūka,
Mani sauca dzērājiņu.
Kam tu ņēmi tādu vīru,
Kuŗš tev laba nedarīja?
476 [Vecpiebalgas C].

490621.

Leigaveņa, sirds pučīte,
Žāloj mani dzārumā;
Nasvīd ceļa maleņā
Nuotru kryuma maleņā.
605 [Skolas].

49063.

Māmiņ' mani mazumāji
Dzērājam pasolīja:
Cik likdama šūpulī:
Gul', dzērāja līgaviņa.
560 [Rīga ].

49064.

Mana mīļa māmuliņa
Mani mīļi audzināj'.
Nu viņ' mani iedevuse
Lielam krogu dzērājam.
40 [Basu (Bases) Azp].

49065.

Mana sieva gaigalīt',
Tā bij laba saimeniec:
Ik rītīnus krodzīnā,
Sieks rudzīšu padusē;
Div pudels rīkls galā,
Vēl trešā kabatā.
200 [Kuldīgas Kld].

49066.

Manā pūra dibenā
Stīgām šūta pātadziņa,
To mielošu tautu dēlu,
Kad tas ies krodziņā.
398 [Skrundas Kld].

49067.

Mirku drīzi rasiņā,
Mirku, veļu mazgādama,
Jo es pati gan zināju:
Dzērājs mans arājiņš.
203 [Kurmenes B].

49068.

Nāc mājā, nāc mājā,
Tevis gaida līgaviņa,
Tevis gaida līgaviņa
No krodziņa pārejot.
347 [Rendas Kld].

49069.

Nedomā tu, puišeli,
Kad vēl tava vaļa būs
Krogā dzērt, cik tik bija,
Mēslos gulēt pabeņķē.
16 [Alsungas (Alšvangas) Azp].

49070.

Nerod man mamlīt,
Kas es kung darbnic;
Tad rod man mamlīt,
Kad dzeres arjiņš.
372 [Sarkanmuižas Vp].

49071.

Neskaties, tu tautieti,
Manu mazu augumiņu!
Lai es būtu kā īkšķītis,
Es būt' tavs valdinieks;
Krogā dzērti tu netapsi,
Apakš beņķa negulēsi.
23 [Ārlavas Tl].

- 53 -

49072.

No tālienes es pazinu
Dzērājiņa līgaviņ':
Pilnas acis asariņu,
Nēzdodziņis rociņā.
498 [Virānes (Bučauskas) Md].

49073.

No tālienes es pazinu
No tālienes tēva dēlu;
Tepat klātu neredzēju
Dzērājiņu, netiklīti.
184 [Ķēču Rg].

49074.

Nu es dzēru, nu man tika,
Nu neredz līgaviņa;
Kad redzētu līgaviņa,
Nabūt' man tā vaļiņa.
224 [Lielvārdes Rg].

49075.

Nu man vaļa, nu man vaļa,
Nu man vaļa krogā dzert:
Nu ieslēdzu savu vīru
Saimenieka cūkkūtē.
90 [Drustu C].

49076.

Piedzēruse līgaviņa
Palaiduse kumeliņu.
Par kumeļu nebēdātu,
Kau' jel pate pārnākuse.
290 [Ogres C].

49077.

Pīdzērs veirys gaviluo
Krūga golda gaļeņā;
Raud i sīva, raud i bārni:
Be putruoma kuopusteņi.
170 [Kapiņu D].

49078.

Pīdzērs veirs nabāduoja,
Sīvu jyudzja komonuosi:
Vjaļc, sīveņi, rauduodama,
Asareņas slaiceidama.
50 [Bērzgales (Kuļņēvas-Labvāržu) Rz].

49079.

Ec kur labi, ec kur skaiški
Ļaudaveņa padarī:
Rudzs sanese krūdzeņā,
Poša auzas gleizdīnē.
247 [Makašānu Rz].

49080.

Sokuos man muomuleņa
Lobajam īdavuse:
Vysu krūgu dzāruojam,
Vysu dubļu bridējam.
247 [Makašānu Rz].

49081.

Samalusi atastājos
No grūtos dzirnaviņu;
Nevarēju atastāt
No dzērāja tēva dēla.
241 [Lubānas Md].

49082.

Skrej, bitīte, sasit spārnus,
Gar zaraiņu ozoliņu;
Ej, meitiņa, apdomā,
Pie dzērāja tēva dēla.
508 [Zantes Tk].

49083.

Sper, pērkonis, tautu māti
Caur ūdeni pie akmeņa!
Kā tā manu arājiņu
Neraženi lolojuse:
Izloloj'se krogus žūpu,
Ne maizītes arājiņu.
112 [Ezeres Kld].

49084.

Šaidu taidu pupureņu
Pīdarēju olūteņu.
Muna sīva pīdzāruse,
Asti grīzja gryndzynā.
576 [Varakļāni Rz apr.].

49085.

Tauteņuos izīdama,
Daboj krūga dzāruojiņu;
Daboj krūga dzāruojiņu,
Sev galviņas dauzītuoji.
174 [Kārsavas Ldz].

49086.

Tautiets, mani precēdams,
Dzīrās klēti būvēšot.
Kas tādam klēti deva,
Visu krogu dzērājam?
605 [Skolas].

49087.

Teci, muns kumeliņš,
Da tam sila krūdzeņam,
Tī dūs munai līgaviņai
Pamaduota ola dzert.
358 [Rugāju Abr].

- 54 -

49088.

Tec, upīte, līki loki,
Nu bēg mana līgaviņa;
Nu bēg mana līgaviņa
Krogā dzerta alutiņu.
39 [Bārtas Lp].

49089.

Tic tu labi, tautu dēls,
Nebūs vaire tava vaļa;
Ne laidīšu krogā dzert,
Ne locīt kumeliņu.
604 [Dažādi iesūtītāji].

49090.

Tev būs, sieviņ, čaklai būt,
Tu dzērāja līgaviņa;
Tev kājiņas jānoauj,
Jānojūdz mans kumeliņš.
84 [Dikļu Vlm].

49091.

Trīs putniņi jauki dzied
Skaistā lazdu krūmiņā;
Trīs meitiņas gauži raud,
Dzērājiņa līgaviņš
[līgaviņas].
254 [Mārsnēnu C].

49092.

Turu, turu, voldu, voldu,
Navar sīvas savaldjāt:
Kad uz krūgu, tai pa prīšku,
Kai nu krūga, nū pakaļ.
285 [Nirzas (Nerzas) Ldz].

49093.

Vai bij manas jaunas dienas,
Manu košu augumiņu
Noņemt tādam slemberim,
Kroga zirga skrējējam?
224 [Lielvārdes Rg].

49094.

Vai, ļautiņi, redzējāt
Manu sievu piedzērušu,
Liela, gaŗa, lauku pieri,
Kaņepāja lindrakiem?
476 [Vecpiebalgas C].

49095.

Voi pruotiņa maņ nabeja
Īt pi taida dzāruojiņa:
Pīdzērs mīga nagulēja,
Nadzērs dorba nadarīja.
389 [Silajāņu Rz].

49096.

Man pruoteņa nabeja
Īt pi taida delvereiša.
Voi augdama naredzēju,
Kū darēja dzārumā?
Dzārumā, trokumā
Lūka sovu kumeleņi.
389 [Silajāņu Rz].

49097.

Vai redzēji manu vīru
Pie krodziņa piedzērušu:
Balts zirdziņš, sirma bārda,
Salāpītu kažociņu?
525 [Alūksne Vlk apr.].

49098.

Vai, ļautiņi, redzējāt
Manu vīru krodziņā?
Mazs vīriņš, raibs zirdziņš,
Raibs teļādu kažociņš.
436 [Tirzas (Tirzas-Pils) Md].

49099.

Vainog, munu vainadziņ,
Na nu zalta tu nūveits!
Tautīt, munu dzāruojiņ,
Kam nadzēri krūdziņā?
Dzāruojs dzer krūdziņā,
Zemnīks dzēra sētiņā.
465 [Varakļānu Rz].

49100.

Veiram bāda nūtykuse:
Sīva gruovī īkrytuse.
Lai jei byutu īkrytuse,
Ka nabyutu pīdzāruse.
605 [Skolas].

49101.

Viss par velti, viss par velti,
Mani daiļi gabaliņi:
Par dzērāja tēva dēlu
Kā par praula gabaliņu.
344 [Rembates Rg].

49102.

Vjeireņu, munu vjeireņu,
Kai es tjevi šanavuoju: [=guorbjeju]
Poša guoju krūdzeņā,
Tjevi sjēju stodolā.
Poša dzjēru vjeinu, madu,
Tjev paliku sīn' ar ladu.
51 [Bērzpils (Domopoles) Abr].

- 55 -

1. Veiriņi, munu veiriņi,
Kai es tevi šanavuoju:
Pate dzēru krūdziņā,
Tevi slēdzu stodulā.
35 [Baltinavas Abr].

49103.

Zinādama, māmuliņa,
Kam tu man tā darīji?
Kam tu mani pavēlēji
Tādam kroga dzērājam?
293 [Oļu (Oļu-Apeltienas) Md].

Satura rādītājs |Skati visu grāmatu