SākumlapaIevadsSatursLapasMeklētSaites
Satura rādītājs |Skati visu grāmatu

2. Nesaskaņas vīra un sievas starpā

26805.

Ābel's koka laivu taisu,
Slīcin' savu līgaviņu,
Kam tā mani agri cēla,
Vēlu nesa launadziņu.
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)], 91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)], 111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

1. Ābel's koka laivu cirtu
Ļaudaviņas slīcināt;
Ābel's koka grūta laiva,
Drīz tā grima dibinā.
60 [Salacā (Salacas pag. Vlm)].

26805v2.

Abeļ' koka laivu daru
Līgaviņu slīcināt,
Kam tā mani agri cēla,
Sebu nesa brokastiņu.
188 [(?)].

3. Oša koka laivu taisu,
Slīcen' savu saimenīcu,
Kam tā mani agri cēla,
Vēlu sauca vakarā.
18 (Kliģenē).

26806.

Ai Dieviņ, grūts mūžiņis
Ar neveikli dzīvojot;
Vakarā sviedrus slauku,
Rītā gaužas asariņas.
74 [Dzelzavā (Dzelzavas pag. Md)].

26807.

Vai Dieviņi, ko darīšu,
Nava lāga arājiņis:
Ne aukliņu nenovija
Pa manam prātiņam.
3 [Aizkrauklē (Aizkraukles pag. Rg)].

26808.

Vai Dieviņi, ko darīšu,
Nav pēc prāta arājiņis!
Pastaliņa maģa lieta,
Nav pēc prāta padarīta.
172 [Rāvā (Rāvas pag. Lp)].

1. Es izkavu tautu dēlu
Ar pastalas ielāpīnu:
Pastalīna maģa lieta,
Nav pēc prāta padarīta.
164 [Dunalkā (Dunalkas pag. Azp)].

26809.

Vai Dieviņ, ko darīšu,
Nemīl vairs tautu dēls!
Kā pie celma dasēdos,
Kā pie bluķa dagulos.
18 (Kliģenē).

26810.

Oi Dīv'eņ, pal'eidz man
Atrast' sovu ļaudav'eņu!
Treis dīn'eņis nūm'eklēju,
Ni acīs naredz'ēju.
435 [Latgalē].

26811.

Vai Dieviņ! rītā agri,
Vai Dieviņ! vakarā,
Vai Dieviņ! visu mūžu,
Ar nelieti dzīvojot.
16 [Kastrānē (Kastrānes pag. Rg)], 111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

26812.

Vai dēliņ, mans dēliņ,
Mīļ' es tevi audzināju;
Nu pārveda līgaviņu
Kā aso dadža krūmu.
1880 [Jaunmuižā (Lutriņu pag. Kld)].

- 16 -

26813.

Ai jaunā līgaviņa,
Netur' ilgi ienaidiņa!
Mēs bijām abi jauni,
Drīz ienaids gadījās.
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

26814.

Vaile manu daiļu vīru,
Nemācēja kājas aut!
Citi vīri zirgus jūdza,
Es vīram kājas āvu.
224 [Kabilē (Kld)].

26815.

Ai tautieti, ai tautieti,
Kaut būt' māte zinājuse!
Manis dēļ Rīgā brauca
Atslēdziņu kaldināt.
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

26816.

Ai tautieti, ai tautieti,
Tava vaina, tava vaina!
Tu paņēmi mani jaunu,
Tu man' vecu pataisīji.
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

26817.

Ai tautieti, dūņu vēzi,
Nedzer manu asariņu;
Ej purāi, nodzeries
Ķikuraiņa ūdentiņa!
16 [Kastrānē (Kastrānes pag. Rg)].

1. Tautas dēli, alus bulli,
Nedzer manas asariņas;
Ja tev tīk, nodzeries
Porā rāvu ūdentiņu!
2101 [Puzeniekos (Puzes pag. Vp)].

26818.

Vai tautieti, tēva dēlis,
Nerāj mani tik varen:
Ne man tēva, ne māmiņas,
Es tavā remenā.
185 [Lielezerē (Ezeres pag. Kld)], 200 [Skrundā (Skrundas pag. Kld)].

1. Es tev saku, tautu dēls,
Nerāj mani bez vainiņas:
Ne man tēva, ne māmiņas,
Es tavāi ēniņāi.
172 [Rāvā (Rāvas pag. Lp)].

26819.

Ak tu tautu nelietīti,
Bij man tavas kājas aut?
Es tēvam nenoāvu,
Kas mazai maizi deva!
323 [Vecsērenē (Sērenes pag. Jk)].

26820.

Ak tu tautu netiklīte,
Tav bij mani apdienēt,
Tav bij manas kājas aut,
Manas kurpes noslaucīt!
190 [Kuldīā].

1. Ai tu tautu netiklīti,
Tu neesi manis vērts;
Tev būs manas kājas aut,
Manas korpes noslaucīt.
208 [Ēdolē (Ēdoles pag. Vp)].

26821.

Ak tu tautu netiklīti,
Bij man tevi sen zināt,
Tev bij manu augumiņu
Dzirdēt vien, neredzēt!
144 [Gaviezē (Gaviezes pag. Lp)].

26822.

Ai [Ak] tu tautu neveiklīti,
Būt' es tevi zinājuse!
Tev bij manis neredzēt,
Ne vēl mani maldināt!
106 [Viesienā (Viesienas pag. Md)].

26823.

Aiz ko man maz maizītes,
Aiz ko gaŗš pavasars?
Tautu dēls ceplī guļ,
No pieguļas atjādams.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)], 408 [Krustpilī, Unguros un Stukmaņos (Krustpils, Ungurmuižas D un Pļaviņu Rg pag.)].

26824.

Aiz ko mani vīriņš kūla
Ziemassvērku vakarā?
Vai es, šķelmi, nesavērpu
Div' mārciņas pakuliņu?
9 [Bilstiņos (Kokneses pag. Rg)].

1. Vīriņš mani kult gribēja,
Nezināju, kālabad,
Vai spolīti nepievērpu
Uz trijieme gadiņiem?
Cetortāi gadiņāi,
Tad es metu audekliņu;
Tai piektāi gadiņāi
Vīram biksas kājiņāi.
151 [Priekulē (Priekules pag. Lp)].

26825.

Ar visiemi laba biju,
Ar visiemi saderēju;
Ar to vienu nesaderu,
Kas nocēla vainadziņu.
113 [Alūksnē], 124 [Lāzberģi (Mārkalnes pag. Vlk)].

- 17 -

26826.

Bāli bāli saule teka,
Vakarāi noiedama;
Tā nobāl mans mūžiņis,
Ar nelieti dzīvojot.
226 [Kandavā (Tl)].

26827.

Balta balta man mutīte,
Ne ūdeni nomazgāta:
Asarām nomazgāju,
Ko nelietis raudināja.
181 [Cīravā (Cīravas pag. Azp)].

26828.

Balta zied ābelīte
Sarkaniem āboļiem;
Mīļi vārdi tev, tautiet,
Asariņu dzērājiņ!
394 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

26829.

Brālīšos dzīvodama,
Kucēniņu audzināju;
Kad es gāju tautiņās,
Kucēniņu līdzi ņēmu;
Kad tautietis bārties sāka, -
Puc, puc, manis kucēniņis!
196 [Rendā (Rendas pag. Kld)].

26830.

Būt' māmiņa mani mazu
Upītēi iemetuse,
Nekā lielu audzējuse
Nelietīša līgaviņu.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

26831.

Būt' man bijse tā vaļiņa
Iet tautās un pāriet,
Es atstātu tautu dēlu
Kā sivēnu midzenī.
20 [Krapē (Krapas pag. Rg)].

26832.

Būtu mana līgaviņa,
Kāda mana māmuļiņa,
Es nevilktu mellu kreklu,
Ne dubļainu kājas autu.
1880 [Jaunmuižā (Lutriņu pag. Kld)].

26833.

Būt' tā mana miežu druva
Bez akota līgojuse!
Būt' tā mana līgaviņa
Bez ienaida dzīvojuse!
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

26834.

Dzērumā, trakumā
Moku savu kumeliņu;
Ļaužu mēļu klausīdamis,
Kuļu savu līgaviņu.
64 [Valmierā (Valmieras pag. Vlm)].

26835.

Dziedādams artu gāju
Ar labo kumeliņu;
Raudādams maltu gāju
Ar laisko līgaviņu.
107 [Vietalvā (Vietalvas pag. Md)].

26836.

Dzīvo mīļi, tu tautieti,
Nesmej mana augumiņa!
Mīļi mana māmuliņa
Man kārusi šūpulīti.
73 [Dzērbenē (Dzērbenes pag. C)].

26837.

Dūka dūka šī dieniņa
Ar melniem mākoņiem;
Tā apdūka mans prātinšš,
Ar nelieti dzīvojot.
347 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

26838.

Dūkstē mani apvārtīja
Lielas naudas kumeliņš;
Ciemā mani aprunāja
Liela rada līgaviņa.
76 [Gatartā (Gatartes pag. C)].

26839.

Ieraudzījse vien, pazinu
Barga vīra līgaviņu:
Gana balta vilnainīte,
Asarām nomirkuse.
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

1. Es pazinu no tālienes
Sīva vīra līgaviņu:
Noraudātu vaigu gāja,
Nobālušu villainīti.
196 [Rendā (Rendas pag. Kld)].

2. No tālienes es pazinu
Sīva vīra līgaviņu:
Tai bij balta villainīte
Asarās izmazgāta,
Ne tā žuva saulītē,
Ne rāmā vējiņā.
182 [Aizputes un Kuldīgas apriņķos)].

- 18 -

26840.

Es ar savu līgaviņu
Visu dienu ienaidā.
Es tev lūdzu, līgaviņa,
Met jel mieru vakarā;
Met jel mieru vakarā,
Laid man' gultas maliņā!
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

1. Mana paša, mana paša
Visu dienu ienaidā.
Es tev lūdzu, mana paša,
Laid jel mieru vakarā;
Laid jel mieru vakarā,
Laid jel gultas maliņā!
64 [Valmierā (Valmieras pag. Vlm)].

26841.

Es augdama nevarēju
Smiltis nest kājiņām,
Kā bij man nu panest
No nelieša ļaunus vārdus?
281 [Nītaures, Siguldas un Cēsu apvidū (Rg, C)].

26842.

Es gan redzu, es gan redzu,
Tautiets mani vairs nemīl:
Visus manus mīļus vārdus
Teic manai māsiņai.
212 [Sarkanmuižā (Sarkanmuižas pag. Vp)].

26843.

Es izkūlu kunga riju
Ar vītola sprigulīti;
Es mūžiņu nodzīvoju
Ar nelieti tēva dēlu.
137 [Tirzā (Tirzas pag. Md)].

1. Es nokūlu rudzu riju
Ar ozola spriguliņu;
Es mūžiņu nodzīvoju
Ar bargo tēva dēlu.
324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)].

26844.

Es mīlēju tautiešam
Medutiņa saldumiņu;
Kad aizgāju, tad paliku
Apīnīša rūgtumiņu.
871 [Liepkalnes apk. (Liepkalnes pag. Md)].

26845.

Es nesaku ne vārdiņa,
Es neceļu ienaidiņa,
Zināj' savu līgaviņu
Ienaidiņa cēlējiņu.
17 [Ķēčos (ķēču pag. Rg)].

26846.

Es nezinu, līgaviņa,
Kas tavā prātiņā,
Nav no tevis mīļu vārdu,
Nav vietiņas taisītājas.
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

26847.

Es paliku pusvīrītis
Ar to slinku līgaviņu:
Jauna cauņu ceputīte,
Melns kreklītis mugurā.
1271 [Litenē (Litenes pag. Md)].

26848.

Es pieslēju pie celmiņa
Nemergušu zobeniņu;
Es atstāju pie māmiņas
Netikušu līgaviņu.
30 [Ozolu muižā, Suntažu draudzē].

26849.

Es šķitos uzaugdama
Vēlīguma nenorāt;
Tautu dēls, dusmu pūķis,
Norāj manu vēlīgumu.
101 [Rankā (Rankas pag. C)].

1. Es šķitos mūdiņā
Straujumiņa nenorāt;
Tiku ļauna rociņā,
Sprīdi rāja dieniņā.
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

26850.

Gauži raudu asarām,
Uz tautieša raudzīdama,
Kam tas mani jaunu ņēma,
Nemāk mīļi padzīvot.
17 [Ķēčos (ķēču pag. Rg)], 141 [Vijciemā (Vijciema pag. Vlk)].

26851.

Gŗūt' manam kumeļam
Ar to smagu vezumiņu;
Gŗūt' manam brālītim
Ar to slinku līgaviņu.
1880 [Jaunmuižā (Lutriņu pag. Kld)], 195 [Raņķos (Raņķu pag. Kld)].

26852.

Gul' pie baļķa, līgaviņa,
Kad pie manis negulēji!
Es iebēru zirgam auzas,
Guļu siles galiņā.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

26853.

Ik dieniņ' es raudaj',
Neviens man nezinaj',
Ko es raud', ko neraud'.
Kā bij man neraudāt,
Māmiņ' man atvedus'
Liel' un laisku līgaviņ',
Mellkājiņ' arajiņ'(?),
Mell' kreklu vilcejiņ'.
Kad velk mellu, lai velk mellu,
Būt' jel glīši iznesus',
Ne tik man sirds sāpētu,
Ne tik gauži noraudātu,
Ne tik grūši nopūstos.
54 [Limbažos (Limbažu pag. Vlm)].

- 19 -

26854.

Ik dieniņas upe nesa
Sadugušu ūdentiņu;
Tā saduga mans prātiņis,
Ar nelieti dzīvojot.
281 [Ūziņos (Jēkabnieku pag. Jg)].

26855.

Izgaist i man dzīvīte
Aiz nerātas līgaviņas.
Lai izgaisa meitu māte,
Kas meitiņas nerājusi!
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

26856.

Jo tie suņi sīvi rej,
Jo man tīk rīdināt;
Jo tautietis sīvi rāj,
Jo man tīk kaitināt.
2291 [Sasmakas novadā (Ārlavas pag. Tl)].

26857.

Kam bij cepli kurināt,
Kad kāpostu nevārīja?
Kam bij ņemt līgaviņu,
Kad mīlīgi nedzīvoja?
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)], 69 [Bikserē (Patkules pag. Md)].

26858.

Kam man bija rozes sēt,
Kad tās skaisti neziedēja?
Kam man bija sievu ņemt,
Kad tā mīļi nedzīvoja?
264 [Džūkstē (Džūkstes pag. Jg)].

1. Kam man sēti linu druvu,
Kad tā skaisti neziedēja?
Kam man ņemti līgaviņu,
Kad es mīļi nedzīvoju?
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

268581.

Kam, nelieti, sievu ņēmi,
Ka nemāki sadzīvot?
Kam tu vīli ļaužu bērnu
No tēviņa, māmuliņas?
116 [Bormaņu muižā (Trapenes pag. Vlk)].

26859.

Kam ņem meitu no vaiņaga,
Ka nav mīļa dzīvošan'?
Zemīt' laidu atmatā,
Kad nav laba arājiņ'.
928.

268591.

Kam, saulīte, spoži lēci,
Kad tu spoži netecēji?
Kam, brālīti, sievu jēmi,
Kad raženi nedzīvāji?
224 [Kabilē (Kld)].

26860.

Kaut zemīte pavērtos,
Es palīstu apakšā!
Es negribu to redzēt:
Cits mīl manu arājiņu.
195 [Raņķos (Raņķu pag. Kld)].

26861.

Kaut tās manas asariņas
Saujiņā sabirušas,
Parādītu māmiņai:
Tie tautieša mīļi vārdi.
92 [Mārcienā (Mārcienas pag. Md)], 97 [Vecpiebalgā (Vecpiebalgas pag. C)].

1. Salasīju saviņā
Savas gaudas asariņas,
Parādīju māmiņai
Svešas mātes mīļus vārdus.
41 [Stukmaņos (Pļaviņās Rg)].

2. Sopā krāju, mucā lēju
Savas gaužas asariņas;
Parādīšu māmiņai,
Kur tautieša mīļi vārdi.
43 [Tīnūžos (Ikšķiles pag. Rg)].

26862.

Ko, bāliņ, darīsam?
Abiem bargas līgaviņas:
Vienam bija sūrais rutkis,
Otram skābi kāpostiņi.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

1. Ko mēs, brāļi, darīsim,
Tādas sievas saņēmuši?
Tev neēda biezas putras,
Man to skābu kāpostiņu.
141 [Vijciemā (Vijciema pag. Vlk)].

26863.

Ko, bāliņi, darīsim?
Abiem laiskas līgaviņas:
Kad jāiet maltuvē,
Abas gul vaidēdamas.
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

- 20 -

26864.

Ko tu raudi, kas tev kait,
Mana jauna līgaviņa?
Ziemu brauci kamanās,
Vasarā ar laiviņu.
237 [Jaunaucē (Jaunauces pag. Jg)].

1. Ko tu raudi, kas tev vainas,
Mana jauna līgaviņa?
Vai man trūka sirmu zirgu,
Vai rakstītu kamaniņu?
Ziemā braucu sirmus zirgus
Rakstītāmi kamanām;
Vasarāi oša laivu
Pa dziļaju ezeriņu.
1311 [Apē (Vlk)].

26865.

Ko tu raudi, kas tev kait,
Mana jauna līgaviņa?
Vai saimīte tevi rāja,
Vai rāj mana māmuļīte?
Ja saimīte tevi rāja,
Es saimīti pašu rāšu;
Ja rāj mana māmuļīte,
Es navaru ko darīt.
172 [Rāvā (Rāvas pag. Lp)].

26866.

Ko tu raudi, kas tev kaiš,
Mana jauna līgaviņ'?
Vai tev tēva mātes žēl,
Vai tev' citi raudināja?
64 [Valmierā (Valmieras pag. Vlm)].

26867.

Ko to raudi, kas tev kait,
Mana jauna līgaviņa?
Vai tev trūka sāls maizīte,
Vai es mīļi nedzīvoju?
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

26868.

Ko tu raudi, kas tev kait,
Mana jauna līgaviņ?
Vai tev trūka sāls maizītes,
Vai es mīļi nedzīvoju?
Vai es tev zirgu liedzu,
Vai rakstītas kamaniņas?
Cik tu brauci pie māmiņas,
Es iejūdzu kumeliņu,
Vaska grožu iegrožoju,
Lai tek viegli kumeliņš;
Mīļi tevi pavadīju,
Vēl mīļāki sagaidīju,
Gaid' es tevi pārbraucot,
Kā saulīti uzlecot.
281 [Ūziņos (Jēkabnieku pag. Jg)].

1. Ko tu raudi, kas tev kait,
Mana jauna līgaviņa?
Vai tev trūka miežu rudzu,
Vai es mīļi nedzīvoju?
Vai es tev zirgu liedzu,
Vai kaltās kamaniņas?
Mīļ' es tevi izvadīju,
Vēl mīļāki sagaidīju;
Redz' es tevi pārbraucam,
Šķietu sauli uzlecam.
Mana jauna līgaviņa,
Netur' ilgi ienaidiņu!
Mēs bijām abi jauni,
Drīz ienaidu dabujam.
Ja tev tīk, dzīv' ar mani,
Ja netīk, šķiŗamies;
Šķiŗ pušām ziedu cimdus,
Lauž laulātus gredzentiņus,
Lauž laulātus gredzentiņus,
Met upītes dibinā,
Lai spīd upes dibinā,
Ne nelieša rociņā.
Atšķiries, dvēselīte,
No nelieša tēva dēla!
Krustu metu, velns atstāja,
No nelieša nevarēju.
Nīktin nīka tas kalniņš,
Kur mēs divi runājām,
Pušām lūza dzelzu slieksnis,
Kur mēs divi šķīrāmies.
237 [Jaunaucē (Jaunauces pag. Jg)].

26869.

Ko tu raudi, kas tev vainas,
Mana jauna līgaviņa?
Vai tev bija mātes žēl,
Vai ierasta bāleliņa?
38 [Siguldā (Siguldas pag. Rg)], 87 [Liepas muižā (Liepas pag. C)].

26870.

Ko tu raudi, kas tev vainas,
Mana jauna līgaviņ?
Vai tev tēv' un mātes žēl?
Vai es mīļi nedzīvoj'?
3401 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

- 21 -

26871.

Krāpinieks tautas dēls
Krāpa mani uzkrāpdams,
Krāpa mani no māmiņas,
Krāpa mūžu dzīvodams.
216 [Ventspilī].

26872.

Krāpniekis tautu dēlis
Krāpa manis uzkrāpdamis;
Villainītes pirms izkrāpa,
Pēc sudraba gredzeniņu.
226 [Kandavā (Tl)].

26873.

Kulšu tevi, līgaviņa,
Lai tu man gana mīļa,
Kam tu manu kumeliņu
Auziņām nebaroji!
400 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

1. As tev kuilšu, līgaeviņa,
Kau(t) tu gona mīlējuesa,
Kam tu munu kuimeliņu
Skujiņām ādanāji!
85 [Lazdonā (Lazdonas pag. Md)].

26874.

Kulšu tevi, līgaviņa,
Lai tu man īsti mīli,
Kam tu mani agri cēli,
Vēlu nesi launadziņu!
137 [Tirzā (Tirzas pag. Md)].

26875.

Kumeliņis lielnaudītis
Pa celiņu netecēja;
Tautu dēls slavenais
Ar godiņu nedzīvoja.
324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)].

26876.

Kur sieviņa es paliku
Ar to slinku arājiņu?
Košas baltas villainītes,
Šķības greizas ragutiņas.
189 [Kuldīgas Kalnmuižā (pie Kuldīgas)].

26877.

Laba tēva meita biju,
Slikta vīra līgaviņa;
Raudādama kājas avu
Dubļotās vīzītēs.
322 [Saukā (Saukas pag. Jk)].

26878.

Ļaudaveņ ļaudaveņ,
Kas tavā pruoteņā:
Ni tu man' vītes tais',
Ni kluoj bolta paladzeņa.
415 [Daugavpils, Rēzeknes un Ludzas apr.].

26879.

Ļaudim ļaužu līgav'eņa,
Kuru ļaužu muna b'eja?
Gar manim paīdama,
Kuo ciuc'eņa paryukst'ēje.
4223 [Višķu pag. D].

26880.

Līgaviņa, baltmutīte,
Nāc ar manim parunāt!
- Ko, vīriņi, runāsim?
Vakar gauži rājāmies.
187 [Graudupē (Rendas pag. Kld)].

26881.

Līgaviņa, miega cūka,
Negaid' mani pārnākam;
Pats es sev kājas āvu,
Pats sev jūdzu kumeliņu.
230 [Zentenē (Zentenes pag. Tl)].

26882.

Līgaviņa, miega cūka,
Nejūt mani pārnākot;
Ciema suņi, ciema gaiļi,
Tie jūt mani pārnākot.
126 [Kroņa Lejas pagastā (Lejasciema pagastā Vlk)].

1. Mans sunītis, mans gailītis
Gaida mani pārejam;
Līgaviņa miega maķis,
Tā jau mani negaidīja.
158 [Nīcā Tosmarē uc. (Lp)].

2. Rej sunīts, dzied gailīts,
Gaida mani sētiņā;
Līgaviņa, miega cūka,
Tā jau manis negaidīja
137 [Tirzā (Tirzas pag. Md)].

26883.

Mājās eju, mājās teku,
Kas jel mani mājās gaida?
Tautu dēlis, dūņu vepris,
Tas jau mani negaidīja,
Tas jau bija iesaracis
Līdz acīmi midzenī.
149 [Nīcā (Nīcas pag. Lp)].

- 22 -

1. Mājās eimu, mājās teku,
Kas mājās mani gaida?
Saule gaida sētiņā,
Mēnestiņš pavārtē.
Mans sunītis, mans gailītis
Gaida manis pārejam;
Tautu meita, dūņu cūka,
Tā jau manis negaidīja.
143 [Bārtā (Bārtas pag. Lp)].

26884.

Man upīte sētmalī,
Man gosniņas nedzērušas:
Veca mana māmuļīte,
Slinka mana līgaviņa.
185 [Lielezerē (Ezeres pag. Kld)].

1. Kaut dzīvoju Ventmalē,
Man gosniņas nedzērušas:
Māte veca, sieva slinka,
Pats es labi nevīžoju.
190 [Kuldīā].

26885.

Miegs man nāca neguļot,
Tautas rāja bez vainītes.
Nāc, miedziņ, kad es guļu,
Rājat, tautas, kad vainīte!
1311 [Apē (Vlk)].

26886.

Mūžu, manu grūtu mūžu,
Kā es tevi nodzīvošu!
Es par savu līgaviņu
Nedot' glāzi ūdentiņa.
10 [Dolē (Doles pag. Rg)].

26887.

Nāc, Dievī, aplūkātu,
Kāda mana dzīvošan':
Visi gultas pabalstīni
Asarām nolijuš'.
1191 [Ēveles draudzē].

26888.

Nedeg labi uguntiņš.
Kad nav labs kūrējiņš;
Neiet labi man dzīvīte,
Kad nav laba līgaviņa.
190 [Kuldīā].

26889.

Nevarēju, nevarēju
Ar tautieti saderēt:
Ko ar muļķi saderēšu,
Kad nav gudra padomiņa?
181 [Cīravā (Cīravas pag. Azp)].

26890.

Nu reizēi, tautu dēls,
Tu no cepļa, es no druvas,
Tu no cepļa raudādams,
Es no druvas dziedādama.
325 [Secē (Seces pag. Jk)].

268901.

Pašam man malt jāiet,
Pašam cūkas jābaro;
Šnorēm šūta cepurīte
Iekrīt cūku silītē.
401 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

26891.

Piešiem dūru kumeliņu,
Kam tas stalti netecēja;
Vārdiem rāju līgaviņu,
Kam tā mīļi nedzīvoja!
113 [Alūksnē].

26892.

Piešiem dūru kumeliņu,
Kam celiņa netecēja;
Pliķiem sišu līgaviņu,
Kam vārdiņa neklausīja!
97 [Vecpiebalgā (Vecpiebalgas pag. C)].

26893.

Pūš par kalnu līgaviņa,
Kam raženi nedzīvoji!
Negrib mana māmulīte
Neraženi dzīvojam.
190 [Kuldīā].

1. Buč par kalnu, līgaviņa,
Kad raženi nedzīvoji!
Veca mana māmulīte,
Grib raženi dzīvojam.
208 [Ēdolē (Ēdoles pag. Vp)].

26894.

Purā vēlu bērza siekstu,
Tā nedega ugunī;
Projām dzinu tautu meitu,
Tā dzīvot nemācēja.
17 [Ķēčos (ķēču pag. Rg)].

26895.

Rāj, tautieti, priedi, egli,
Nerāj mana augumiņa!
Lai stāv mans augumiņš
Ar māmiņas rājumiņu.
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

26896.

Rāja mani dui rājēji.
Rāj' rītāi, vakarāi:
Dienu rāja bārgi kungi,
Vakarāi līgaviņa.
Lai būt' rājši bārgi kungi,
Kaut nerātu līgaviņa!
172 [Rāvā (Rāvas pag. Lp)].

- 23 -

1. Vai Dieviņ, ko darīšu,
Nu dui mani vienu rāja:
Rāja mani sīvi kungi,
Rāja dzedra līgavīna.
144 [Gaviezē (Gaviezes pag. Lp)].

26897.

Rāja mani div' rājēji,
Rāj' rītāi, vakarā:
Rāja mani tautu dēlis,
Tautu dēla māmulīte.
208 [Ēdolē (Ēdoles pag. Vp)].

26898.

Rājies pate, līgaviņa,
Es nevaru vaira rāt,
Es nevaru vaira dzert
Tavu gaudu asariņu!
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)], 92 [Mārcienā (Mārcienas pag. Md)], 134 [Sinolē (Sinoles pag. Vlk)].

26899.

Rājies pati, līgaviņa,
Es nevaru vaira rāt,
Es nevaru vaira rāt
Aiz ļautiņu valodām.
1181 [Dūres pagastā (Vlk)].

26900.

Rājies pats, rāteklīt,
Vai es tava rājamā?
Purā veca bērza siekste, -
Skrej apkārt riedamies!
231 [Stendē (Stendes pag. Tl)].

26901.

Rej sunīts, dzied gailīts,
Mājā nāca ceļa vīri;
Ļaudavīni biezas ausis, -
Tiks mugura oderēta.
61 [Mazsalacā (Mazsalacas pag. Vlm)].

1. Sunīts rej, vārti čīkst,
Vīriņš brauca sētiņā;
Ja sievai biezas ausis,
Tiks mugura oderēta.
93 [Mēdzžlā (Mēdzžlas pag. Md)].

26902.

Rītu rītu uz pusdienu
Kulšu savu līgaviņu,
Kam nedod balta krekla,
Kam mella nevelēja.
141 [Vijciemā (Vijciema pag. Vlk)].

26903.

Sāpēt sāp man galviņa,
Laiskas sievas saukājot;
Labāk būtu man bez sievas,
Nekā laiska saukājama.
3 [Aizkrauklē (Aizkraukles pag. Rg)].

26904.

Sasalusi puram kāja,
Uzsalusi Daugaviņa;
Tā sasala mans prātiņš,
Ar tautieti dzīvojot.
73 [Dzērbenē (Dzērbenes pag. C)].

26905.

Šķiŗamies mēs, tautieti,
Mums nav laimes dzīvojot:
Ne man auga govis vērši,
Ne tev sirmi kumeliņi
131 [Mēŗa muižā (Mēŗa pag. Vlk)].

26906.

Šķiŗamies mēs, tautieti,
Mums nav laimes dzīvojot:
Pirti kūru, tā nodega,
Pirmo bērnu vilks apēda.
28 [Nītaurē (Nītaures pag. Rg)].

1. Šķirsimies mēs, tautieti,
Neva laimes dzīvojot:
Pirmo bērnu vilks apēda,
Otru pate nogulēju.
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

26907.

Šķiŗamies mēs, tautieti,
Mums nav laimes dzīvojot:
Visi ļaudis tevi teica,
Visi mani niecināja.
1311 [Apē (Vlk)].

26908.

Šķiŗamies mēs, tautieti,
Nava laimes dzīvojot:
Tev izkrita, man pazuda
Laulājamais gredzentiņš.
137 [Tirzā (Tirzas pag. Md)].

26909.

Šķiŗamies mēs, tautieti,
Nava laimes dzīvojot;
Cērtam pušu, laužam pušu
Laulātos gredzeniņus!
137 [Tirzā (Tirzas pag. Md)].

1. Šķiŗamies mēs, tautieti,
Lai gan mīļi dzīvojam;
Šķirsim pušu dēļu gultu,
Smalkus linu paladziņus.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

- 24 -

26910.

Sieviņ mīļā, nebaries,
Met jel mieru vakarā!
Rīt man agri jāceļas
Spriguliņu vēcināt.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

26911.

Sitin sita, kautin kāva
Bāliņš savu līgaviņu.
Kā nesita, ka nekāva,
Ciemā cita cerējama!
80 [Kalsnavā (Kalsnavas pag. Md)].

26912.

Slinka mana līgaviņa,
Nevērpj linu, ne pakulu.
Dod, Dieviņ, pavasaru,
Vešu tevi skudrītēm,
Tad es tavas kājas rokas
Skudrītēm ēdināšu!
156 [Vērgalē (Vērgaļu pag. Lp)].

1. Slinka mana līgavīna,
Nevērpj linu, pakulīnu.
Dievs dod mana sagaidīt
Paivasara siltu sauli,
Tad es tevi izvedīšu
Pie lielaja skudru pūļa,
Tad es tavas kājas rokas
Skudrīnāmi ēdināšu!
158 [Nīcā Tosmarē uc. (Lp)].

26913.

Stundu mans kumeliņš
Aiz [Pie] vārtiem zvadzināja;
Vai tā mana līgaviņa
Nāves miegu aizmigusi?
28 [Nītaurē (Nītaures pag. Rg)].

26914.

Tāda mana sieva bija,
Tāda mana sievasmāte:
Cik prasīju sviestarmaizi,
Viņa dūri parādīja.
344 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

26915.

Tautiets, mani mīledams,
Laša kurpes šūdināja;
Man pašuva mīlēdams,
Pats apēda laizīdams.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

1. Tautiets, mani cerēdams,
Laša kurpes šūdināja;
Danāk bada pavasars,
Apēd, pirstus laizīdams.
1181 [Dūres pagastā (Vlk)].

26916.

Tautiets, mani mīlēdams,
Zuša kurpes šūdināja;
Kad paņēme, tad nedeve
I dzeltānu pastaliņu.
18 [Kliģenē, Meņģelē, Plāterē (Zaubes, Meņģeles un Plāteres pag. Rg)].

26917.

Tautiets mani rātin rāja,
Kam tik daudzi es raudāju.
Ko, tautieti, neraudāšu,
Kad tu mīļi nedzīvoji!
1411 [Jaunrozē (Jaunrozes pag. Vlk)].

26918.

Tautiets mani rūdināja,
Es tautieti vēl vairāk:
Viņš bargiem vārdiņiem,
Es gaudāmi asarām.
323 [Vecsērenē (Sērenes pag. Jk)].

26919.

Tu, saulīte, spoži lēci,
Kam tik spoži netecēji?
Kam, brālīti, sievu ņēmi,
Kad ražani nedzīvoji?
345 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

26920.

Vai Dieviņš, vai Laimīte
Grūtu mūžu man nolika?
Jau es biju bārenīte,
Nu nelieša līgaviņa.
71 [Jaunbebros (Bebru pag. Rg)].

26921.

Vīzīt' āvu kājiņā,
Tā noplīsa, to nomešu;
Kur man bija teva likt,
Nedižana līgaviņa?
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

26922.

Vīzīt' pinu gan dižanu,
Tā noplīsa, to nometu;
Ieņēm' slinku mātes meitu,
To nomest nevarēju.
1191 [Ēveles draudzē].

26923.

Ceļam pirku kumeliņu,
Tas pa ceļu netecēja;
Dzīvei ņēmu līgaviņu,
Tā dzīvot nemācēja.
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)], 137 [Tirzā (Tirzas pag. Md)], 335 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

- 25 -

48829.

Vai Dieviņ, vai Dieviņ,
Kam tu mani novēlēji?
Visu mūžu nodzīvot
Pa vienām asarām.
290 [Ogres C].

48830.

Voi Dīveņi, voi māmeņ,
Kam tu mani tī atdevi?
Pīdorkneite naizkolta,
Asareņas slauceidama.
389 [Silajāņu Rz].

48831.

Oi Leimeņi, muomuleņi,
Kam tu mani ša atdevi?
Ša ir mani gryuta dzeivja:
Ik reiteņus raseņā;
Ik reiteņus raseņāji,
Asareņu paļteņā.
50 [Bērzgales (Kuļņēvas-Labvāržu) Rz].

48832.

Oi Dīveņ, golva suop,
Nikam nav syudzētīs;
Svešai muotei syudzējūs -
Ceidynuoti ceidynuoja.
247 [Makašānu Rz].

48833.

Vai meitiņ, vai meitiņ,
Mīļi tevi audzināju!
Nu aizgāju [aizgāji] tautiņās
Asariņas birdināt.
353 [Rubas (Reņģu) Jg].

48834.

Ok tū munu boltu šali,
Pylnu rūgu pībyruš(u)!
Ok tū munu preilinīt,
Kuo tik gauži rauduojus(e)?
326 [Preiļu D].

48835.

Ak tu tautu netiklīti,
Bij man to sen zināt;
Bij jau tavi bāli vaigi
Asarāse nomirkuš'.
94 [Dunikas Lp].

48836.

Vai vai rauduleit,
Cik tu ilgi rauduosi?
Šūvokor šūvokor,
Cytā reitiņā pabeigšu.
89 [Dricēnu Rz].

48837.

Apkārt kalnu saule tek,
Gaŗu dienu meklēdama;
Mīļš tautietis precēdams,
Ne tik mīļš dzīvodams.
443 [Turlavas Kld].

48838.

Asariņu upe tak
Gar muosiņas namdurvim;
Soka buoliņš piīdams:
Nav muosiņai loba dzeive.
228 [Liepnas (Lipnas) Abr].

48839.

Bolta bolta īva zīd,
Vēļ boltuoka meita aug;
Īvas zīdus vēji plyuca,
Tautas meitu ryudynuoja.
348 [Rēznas (Rozenmuižas) Rz].

48840.

Buoŗa, buoŗa maņ' māmeņa,
Vaira buoŗa ļaudaveņa,
Atrodusja kumeleņu
Vakareju ādumeņ(u) [jyugumeņ'].
326 [Preiļu D].

48841.

Brūni mieži līdumā,
Vai bij zaļi, vai gatavi;
Tāds bij manis arājiņis,
Vai bij dzēris, vai nedzēris.
301 [Palsmaņa Vlk].

48842.

Cik putneņam veseluma,
Kai nu poša pavasara;
Cik mjaitiņai lobys dzeivis,
Kai nu gonu da tauteņu.
522 [Zvirgzdienes Ldz].

48843.

Daboj bite soldon' zīda
Kod pūrina maleņī;
Dēļ tevi vīn, Pīter,
Lobu ļaužu nadovuoja [nadabuoju].
174 [Kārsavas Ldz].

- 26 -

48844.

Dyla man i vara sokta,
Dyla vara gredzineņš;
Dyla munys augumeņš,
Ar navēkli dzeivojūt.
326 [Preiļu D].

48845.

Div puķeitis olūtā,
Div olūta maliņā;
Div muosjaņis lobūs ļaudīs,
Div gauduos osoruos.
194 [Krāslavas D].

48846.

Dyžan dziļa plota jyura,
Kas bez laivas jū puorīs?
Dyžan gryuta tautu dzeive,
Kas bez os'ru puordzeivuos?
89 [Dricēnu Rz].

1. Cik plota jyura dziļa,
Kas bez laivas puori tiks?
Kaida tautu dzeivuošona,
Kas bez vuorga puordzeivuos?
247 [Makašānu Rz].

48847.

Dieviņ, tavu likumiņu,
Katram savs rājējiņš:
Runči, kaķes peles rāja,
Es rāj' savu līgaviņu.
443 [Turlavas Kld].

48848.

Dīviņ(š), sūdi tev' tautīti,
Kam tik agri meilināji?
Ko bej laiks meilināt,
To tu gauži raudināji.
228 [Liepnas (Lipnas) Abr].

48849.

Dzer, bāliņi, biķerīti
Manas gaužas asar(iņ)as!
Tu man' devi tautiņās,
Labus ļaužus dāvādams.
241 [Lubānas Md].

48850.

Dzīvīt' mana, dzīvojama
Uz tā viena ienaidiņa;
Lūdzu tēvu, māmuliņas,
Lai rāj manu līgaviņu.
48 [Bērzaunes Md].

48851.

Dzied' gailīti, rej, sunīti,
Gaidāt mani pārnākam!
Līgaviņa miega cūka,
Tā jau mani negaidīj(a);
Tā jau mani negaidīja
No tīruma pārnākam.
16 [Alsungas (Alšvangas) Azp].

48852.

Jāj uorā, švāgereit,
Kam muoseņi ryudynoj!
Tu sacēji pajimdams,
Ka jū skaistu audzynoisi;
Ka jū skaistu audzynoisi,
Kei rūzeiti balynoisi.
50 [Bērzgales (Kuļņēvas-Labvāržu) Rz].

48853.

Aj, Gelīte, grīzdamuos,
Aj, Gelīte, jaukdamuos!
Es nu tevja dzeivuodama,
Loba vuorda nadzierdēj(u).
143 [Jāsmuižas D].

48854.

Ej, tautieti, koka sirds,
Koka tava valodiņa!
Kā no koka skaidu šķelt,
Tā no tevis valodiņu.
Ka pie sienas nogulēju,
Ka pie mieta nostāvēju.
72 [Cesvaines Md].

48855.

Es dūmuoju tautiņuos
Paza- vīgli- vīglynuot;
Īvēļu sovu sirsniņu
Kai ūliņu yudinī.
174 [Kārsavas Ldz].

48856.

Es dome aiziedam
Lab vīr dabujis;
Krūm lož, lap gūņ,
Mans asars dzērējiņ.
17 [Ances Vp].

48857.

Es dūmuoju izaugdama
Ar taidu i narunuot;
Maņ pošai tai daguoja,
Ar naveikli juodzeivoj.
295 [Ozolmuižas Rz].

- 27 -

48858.

Es māmiņai neticēju,
Grūtu dienu redzējusi,
Nu ticēju māmiņaji,
Kad es pati ieraudzīju.
498 [Virānes (Bučauskas) Md].

48859.

Es māte vien mēt
Kā siersniņ azotē,
Kad ielaid totiņos,
Kā vālitu ūdnē.
605 [Skolas].

48860.

As, kalneņā uzkuopdama,
Slauku svīdrus skusteņī;
Svešu ļaužu klauseidama,
Slauku gaudas osoras.
265 [Mērdzenes (Michailovas) Ldz].

48861.

As nu taida bēdziņ bēdžu,
Nak maņ taids gadējās;
Nak tei pati mēru muote
Jū dēļ maņi audzynuojsja.
265 [Mērdzenes (Michailovas) Ldz].

48862.

Es palīžu līdumiņu
Bez asā zobentiņa;
Es mūžiņu nodzīvoju
Ar nelieti tēva dēlu.
322 [Praulienas Md].

48863.

Es pazinu dēla soļus
Vedeklīnas gājumā:
Īsi soļi, gaŗas pēdas,
Asarām slacinātas.
192 [Kosas C].

48864.

Es pazinu sav' māsiņu
Viņā galda galiņā;
Sēd māsiņa raudādama,
Asariņas slaucīdama.
228 [Liepnas (Lipnas) Abr].

48865.

Es šķitos tautu dēlu
Zeltābola dabūjusi;
Dabūj' mūža ēdējiņu,
Asariņu dzērājiņ(u).
119 [Gaujienas Vlk].

48866.

Šķitu: esu tautu dēls [dēlu]
Zelta zaru nolauzusi;
Kad aizgāju, tad atradu
Asariņu dzērājiņu.
378 [Seces Jk].

48867.

Es šķitos tautiņās
Ziedēt zelta ziediņos;
I tie paši nobiruši,
Ar tautieti dzīvojot.
241 [Lubānas Md].

48868.

Es to savu vīra buņģi
Trīsreiz kūlu dieniņā,
Kad tas man nedarīja
Pa manam prātiņam.
228 [Liepnas (Lipnas) Abr], 235 [Litenes Md].

48869.

Es tos tavus sirmus matus
Pa vienam izplūk(ā)šu,
Ja vēl pāri paliksies,
Stāvu bedrē iegrūdīš(u).
234 [Limbažu Vlm].

48870.

Grūti pūta kumeliņš,
Smilšu ceļu tecēdams;
Gauži raud līgaviņa,
Grūtu mūžu dzīvodama.
192 [Kosas C].

48871.

Gryuts sēdēt egleitei
Zam bērziņa lapiņom;
Gryuts dzeivuot i muosiņom,
Nūguojušom tautiņuos.
285 [Nirzas (Nerzas) Ldz].

48872.

Gudrējam oruojam
Vysod skaista ļaudaviņa;
Juo kaut kaidam dzāruojam
Vīnam godam, na vairuok.
174 [Kārsavas Ldz].

48873.

Īšu, īšu, nadzeivuošu,
Te naloba dzeivuošona:
Rupa maize, skarbi ļauds,
Navar mīļi puordzeivuot.
605 [Skolas].

- 28 -

48874.

Īšu, īšu, te nabyušu,
Te naloba dzeive:
Sveši ļaudis, buorgi vuordi
Komoj munu sirdi.
Malna maize, tuos maņ nadūd,
Tuos dēl manis žāloj.
314 [Pildas Ldz].

48875.

Jāj tautas pēc manis
Kā medinieki,
Kad tautu rokāsi,
Tad nederēju:
Tad sīva, tad dzedra,
Tad netikusi.
183 [Kazdnagas Azp].

48876.

Ka maņ byutu grozni suņi,
Dzeitu svaiņa pogolmā;
Lai tys bāgtu sprausluodams,
Kam muosiņu ryudynuoja.
348 [Rēznas (Rozenmuižas) Rz].

48877.

Kai tu gribi, dzeivoj ar mani,
Ka nagribi - šķiersimjās.
Pļās skusteņi pa pusjai,
Lauz lauluotu gredzinteņi.
605 [Skolas].

48878.

Kam, tautieti, mani ņēmi,
Kad as tevi namīlēju?
Ņemt bij tev to meitiņu,
Kur mīlēji sirsniņa(i).
241 [Lubānas Md].

48879.

Kam tautieti, mani ņēmi,
Kad tu mīļi nedzīvoj(i)?
Ne es laba vīra sieva,
Ne meitiņa vaiņagā.
546 [Kuldīga Kld apr.].

48880.

Kaut būtu māte mani mazu
Ūdenī iemetuse,
Nekā mani atdevuse
Neliešam tautiešam.
374 [Sātiņu Kld].

48881.

Kas no ātra augumiņa -
Drīz aizveda tautiņās;
Drīz bij mani sārti vaigi
Slēžu mices baltumā.
45 [Bejas (Kolberga) Vlk].

48882.

Kas nu rudzu šmugumeņa,
Ka navā brīdumeņa?
Kas nu tautu boguoteibas,
Ka navā mīleibeņas.
73 [Ciblas (Eversmuižas) Ldz].

48883.

Kas to vairs tīru dos -
Netīro ūdentiņu?
Kas to vairs izmācīs -
Nemācītu tēva dēlu?
192 [Kosas C].

48884.

Kas tur dimd, kas tur reib
Aiz pūrīm, aiz mežīm?
Pleisa kolli, šķeirās zeme,
Zuze šķeirās nu Jūzapa.
228 [Liepnas (Lipnas) Abr].

48885.

Kas tur kliedza, vaimanāja
Vecainītes galiņā?
Tautiets kūla līgaviņu,
Aiz matiemi turēdams.
228 [Liepnas (Lipnas) Abr].

48886.

Kas varēja lynu drivu
Bez rasines izrevēt?
Kas varēja tautiņuos
Bez osaru nūdzeivuot?
35 [Baltinavas Abr].

48887.

Kas varēja staigu pūru
Sausom kuojom puortecēt?
Kas varēja tautu dzeivi
Bez osorom nūdzeivuot?
174 [Kārsavas Ldz].

48888.

Kauties māte pavēlēja,
Ar tautieti dzīvojot;
Kas kaitēja man nekauties,
Kad māmiņa pavēlēja.
373 [Sarkaņu Md].

48889.

Kaut, māmiņa, tu zinātu,
Kāda dzīve tautiņās!
Sešas dienas nedēļā,
Pieci maizes riecentiņi.
141 [Ivandes Kld].

- 29 -

48890.

Kālabadi lakstīgala
Nedzied egļu mežiņā?
Kālabadi mūs' māsiņa
Žēli raud tautiņās?
605 [Skolas].

48891.

Kālaba šorīt
Sadūguse saule leca?
Tā sadudzis mans prātiņš,
Ar tautieti dzīvojot.
127 [Grostonas Md].

48892.

Klausies, mana līgaviņa,
Ka es braukšu sētiņā!
Natur(i)es plānas ausis,
Turi biezu mugariņu.
605 [Skolas].

48893.

Klēgā zoss siliņē,
Ūdenī ieradus;
Raud māsiņ(a) tautiņās,
Bāliņos ieradus.
17 [Ances Vp].

48894.

Klētij grīdu izspārdīju,
Ar tautieti bārdamās;
Klētiņā sazabāru,
Istabā saderēju.
261 [Mēdzūlas Md].

48895.

Kuo, muosiņ, gauži raud',
Kas tev' gauži ryudynuoja?
Tautīšam malnas acis,
Tys man' gauži ryudynoj.
250 [Maltas (Rozentovas) Rz].

48896.

Kuo, muosiņi, gauži raudi -
Sorķim slauki asariņas?
Kū, bruoliņ, narauduošu -
Na papruotu oruojiņš.
170 [Kapiņu D].

48897.

Kuo, muoseņ, nūsagivi,
Jaun' īdama tautiņuos?
Osoru palti palēju
Zam sovom kuojiņom.
593 [Rēzeknes apr.].

48898.

Ko tu raudi, kas tev kaiš,
Mana daiļa līgaviņa?
Ne solījos tevi ņemti,
Ne tu teici: manis gribi.
605 [Skolas].

48899.

Krita, krita kļavu lapa,
Tā iekrita ūdenī;
Gāja, gāja tautu meita,
Tā iegāja asarās.
410 [Stāmerienas Md].

48900.

Kur, muosiņ, rosu trauci?
Reitā agri caldamās,
Tautiņūs rosu traucu:
Vysas pļovas izstaiguoju;
Nikod loba naredzēju,
Vysod gauži nūrauduoju.
228 [Liepnas (Lipnas) Abr].

48901.

Kuŗu labi lielu guni,
Kā var labi sildīties;
Turu labi drošu sirdi
Pret bargo arājiņ(u).
127 [Grostonas Md].

48902.

Kusti, kusti, Gaujas zāle,
Ūdens tevi kustināj(a);
Raudi, raudi, mūs' māsiņa,
Ļaudis tevi raudināj(a).
119 [Gaujienas Vlk].

48903.

Laba tēva meita biju,
Slikta vīra līgaviņa;
Vīzes avu kājiņā,
Saujā slauku asariņas.
508 [Zantes Tk].

48904.

Lobajami dīna gaisa,
Ūtra loba meklejūt;
Maņ izgaisa daža dīna,
Ar navēkli dzeivojūt.
50 [Bērzgales (Kuļņēvas-Labvāržu) Rz].

48905.

Labāk būtu to dieniņu
Zem eglītes gulējuse;
Nekā tautu neveikļam
Raibus cimdus adījuse.
48 [Bērzaunes Md].

- 30 -

48906.

Lobuok, sauleit, nalākuse,
Na tyucī īguojuse;
Lobuok, muoseņ, nadzymuse,
Na pi slykta izguojuse.
113 [Gaigalavas (Bikovas) Rz].

48907.

Lobuok sovu vaiņudzeņi
Uz akmiņa sasytusja,
Nakai tautu navēkļam
Rūceņuos atdavusja.
265 [Mērdzenes (Michailovas) Ldz].

48908.

Labi būtu, labi būtu,
Būt' ar kalpu saderēj'si;
Nebūt' mani sārti vaigi
Asarām nobālēj'ši.
119 [Gaujienas Vlk].

48909.

Lai bij grūti, kam bij grūti,
Grūt' jaunai sievīnai:
Tai jāceļas rītā agri,
Tai jādzird ļauni vārdi.
192 [Kosas C].

48910.

Lai trūd mani lina krekli
Saglumuši purviņā [pūriņā?],
Ja nevaida valkātāja
Tā [Pa?] manam prātiņam.
378 [Seces Jk].

48911.

Laime puisi kuļtiņ kyuļa,
Azarā mārcādama,
Kam jis sovu ļaudaveņi
Ik vokoru ryudynuoja.
348 [Rēznas (Rozenmuižas) Rz].

48912.

Lakstīgala sēri dzied
Pa smalkiem kārkliņiem;
Tautu meita gauži raud,
To atstāja tautu dēls.
13 [Alojas (Ungurpils) Vlm].

48913.

Ļaudim ļaužu līgaviņa -
Kuŗu ļaužu mana bija?
Šņaukādama vien staigāja
Pa visiem kaktiņiem.
584 [Daugavpils apr.].

48914.

Man ziedēja vaiga gali
Līdzi rožu vaiņagam;
Tautu dēla sīvā sēkla
Paņema mianu augumiņu.
188 [Klosteres (Klosteres-Aizputes) Azp].

48915.

Manis dēļ tautu dēli
Naidiņā sanākuši.
Ne vārdiņu nerunāja,
Visu mūžu dzīvojot.
188 [Klosteres (Klosteres-Aizputes) Azp].

48916.

Mauroj muna teleiciņa
Tautu klāva dybynā;
Raužu es paša, sādādama
Tautu golda galiņā.
168 [Kalupes D].

48917.

Muok veitūls lūceitīs,
Muok zareņi plateitīs;
Muok tauteņis ryudynuot,
Muok tauteņis kairynuot.
280 [Nautrēnu (Zaļmuižas) Ldz].

48918.

Muote guļ smilktiņuos,
Meita raud tautiņuos;
Raud tuos sauļes, raud tuos vītas,
Kur māmiņa izaudzēja.
170 [Kapiņu D].

48919.

Māte māte, rāj tu dēlu,
Rāj tu dēla valodiņu;
Tava dēla valodiņa
Mani gauži raudināja.
72 [Cesvaines Md].

48920.

Meitiņ mana, puķīt mana,
Kam atmiji gredzentiņu?
Kad tu biji saderēta,
Vajdzēj' mūžu nodzīvot.
13 [Alojas (Ungurpils) Vlm].

48921.

Mirdzēj' tumši tā zvaigznīte,
Kas nodzisa vakarā;
Raudāj' gauži tā meitiņa,
Kas aizgāja tautiņās.
184 [Ķēču Rg].

- 31 -

48922.

Mīli, mīli tautu dēlu
Kā sirsniņu azotē;
Gan paliksi dzīvodama
Kā sūrā sinepīte.
259 [Mazzalves (Ērberģes) Jk].

48923.

Mīļi mani tautiets lūdza
Pirmajā vakarā,
Jau otrajā, trešajā
Ne vārdiņa nerunāja;
Tā no viņa vārdu ņēmu,
Kā no koka skaidu cirtu.
398 [Skrundas Kld].

1. Mīļi mani tautas tura
Tai pirmā vakarā;
Nāk otrā, nāk trešā, -
Ne vārdiņa nerunā.
104 [Ēdoles Vp].

48924.

Mums tri(jā)m māsiņām,
Katrai savs rājējiņš:
Kazai vilks, vistai vanags,
Man pašai tautu dēls.
378 [Seces Jk].

48925.

Nava man, nava man
Pa prātam arājiņa;
Ir vīzītes nenopina
Pa manam prātiņam.
545 [Krustpils D apr.].

48926.

Nāc pie manis, līgaviņa,
Došu lielu āmuriņu;
Došu lielu āmuriņu,
Tad tu vaira neraudāsi.
507 [Zalves (Lielzalvas) Jk].

48927.

Nadūmuoju tai palikt,
Kai palyku dzeivuodama;
Es dūmuoju zaltu mēreit,
Sudobriņu kuojom meit.
503 [Višķu D].

48928.

Nedzel mani, tu nātrīte,
Es bij' tava ravētāja;
Nerāj mani, tautu dēls,
Būšu tava līgaviņa.
224 [Lielvārdes Rg].

48929.

Nela sieva, nela bērni
Mani mājās sagaidīja:
Sunīts vien sagaidīja
Spalvainām kājiņām.
211 [Ļaudonas Md].

48930.

Nerājies, rātulīti,
Ne es tava rātulīte!
Purā auga greiza priede,
Tec apkārt(i) rādamiesi.
200 [Kuldīgas Kld].

48931.

Nesakies, līgaviņa:
Mana luste [grūsta?] aizkrāsnē;
Sakies pate pakrituse,
Skangalīšus lasīdama.
72 [Cesvaines Md].

48932.

Netrako, līgaviņa,
Ar mani dzīvojot!
Diezgan tev tā trakuma,
Ko trakoji uzaugot.
344 [Rembates Rg].

48933.

Nevijās vītoliņi,
Kad nav vēja vējonē;
Nedzīvoja bāleliņi,
Kad nav laba līgaviņa.
141 [Ivandes Kld].

48934.

Neviens putniņš tā nepūta,
Kā pūš meža balodīts;
Neviens mani tā nerāja,
Kā man' rāja tautu dēls.
364 [Sakas (Upesmuižas) Azp].

48935.

Nazyna muna māmiņa,
Kū man dora sveši ļauds:
Sogyvuši, raudynoj
Kai tu meža putiņaņu.
425 [Šķaunes (Landskoronas) Ldz].

48936.

Niecin' bite purva zāli,
Niecin' kalna āboliņu;
Tā niecina sveši ļaudis,
Māmiņ, tavu auklējumu.
184 [Ķēču Rg].

- 32 -

48937.

Niedrē kāru vainadziņu,
Stiebrā maucu gredzentiņu;
Labāk viļņi plūdināja,
Nekā tautas raudināja.
51 [Bērzpils (Domopoles) Abr].

48938.

Nūsalaidi tu, muoseņ,
Kai nu kolna lejiņā;
Īlaidi sovu sirsneņi
Kai ūleņi yudinī.
174 [Kārsavas Ldz].

48939.

Ņem, māsiņ, platu jostu,
Sajoz savu vēderiņu!
Jau tā tautu auzu maize
Aiz deviņām atslēdziņām.
217 [Lejasciema (Lejas) Vlk].

48940.

Pa prātam šķietu ņēmu,
Pa prātam arājiņu;
Šķietu pa prātam gan dabūju,
Ne pa prātam arājiņu.
263 [Mēmeles Jk].

48941.

Pa pūrim, pa mežim
Lūku sovu kumēliņu;
Ļaužu mēļu klausēdams,
Ruoju sovu leigaveņu.
182 [Kaunatas Rz].

48942.

Palākdama knipi sytu
Uz tautīša daguniņa;
Ka panessi munu knipi,
Nessi munu augumiņu.
50 [Bērzgales (Kuļņēvas-Labvāržu) Rz].

48943.

Pati ņēmu savu galvu,
Pati gāju tautiņās;
Kur nu iešu žēloties,
Sāk tautiņas niecināt?
90 [Drustu C].

48944.

Savu galvu ņēmusies,
Gāju jauna tautiņās;
Voi Dieviņ, tautas rāj, -
Kur nu iešu žēloties?

48945.

Pazaskaties, dēlu māte,
Kā es tavu dēlu rāju:
Sit(u) pliķi guldamās,
Rauj' aiz matiem celdamās.
373 [Sarkaņu Md].

48946.

Pyrma zyla gaisma aust,
Pēc sorkona saule lāc;
Pyrma tautīts madu dzyrda,
Pēčuok gaudas asariņas.
174 [Kārsavas Ldz].

48947.

Pirmo gadu tautiņās
Ar variņu jādzīvo:
Šķūnī kreklu novilku(si)
Asarās izvelēju.
373 [Sarkaņu Md].

48948.

Pirmo gadu tautu dēls
Driķus malt palīdzēja;
Otrā gadā, trešā gadā
Rudzus mērca ūdenī.
15 [Alūksnes Vlk].

48949.

Pirmo gadu tautiņās
Dziedādama vien staigāju;
Otru gadu, trešu gadu
Asarās remdējos.
353 [Rubas (Reņģu) Jg].

1. Pyrmū godu tautiņuosi
Dzīduodama vīn staiguoju;
Ūtru godu, trešu godu
Bierst pa goudai asariņai;
Bierst pa goudai asariņai,
Ka jau asu muomulīte.
228 [Liepnas (Lipnas) Abr].

48950.

Plata plata man galviņa
Kā cintiņa izplūkāta.
To darīja labs vīriņš,
Kādreiz labs mīlējams.
449 [Ungurmuižas D].

48951.

Plati mani goda svārki,
Šauras tautu kamaniņas;
Vēl šaurāka dzīve būs,
Kad aiziešu tautiņās.
161 [Kabiles Kld].

- 33 -

489511.

Plati mani goda svārki,
Šauras tautu kamaniņas:
Puse stāv kamanās,
Pusi turu rociņās.
161 [Kabiles Kld].

48952.

Prač pa kalnu, līgaviņa,
Kam raženi nedzīvo!
Netīk manai māmulītei
Neražena dzīvošana.
214 [Lažas Azp].

1. Buč pa kalnu, līgaviņa,
Kam raženi nedzīvoji!
Man pašai māmulīt(e),
Kas dzīvoja jo raženi.
188 [Klosteres (Klosteres-Aizputes) Azp].

48953.

Purvu bridu, na uobulu,
Skujas byra vainugā;
Tautas ruoja, na buoleņi,
Saujā trauču asariņos.
35 [Baltinavas Abr].

48954.

Pušām cirtu pliena galdu
Ar tērauda zobentiņu,
Pušām lauzu sav sirsniņu,
Ar nelieti dzīvodama.
548 [Liepāja Lp apr.].

48955.

Raudāt raudu ik dieniņas,
Nile es tautu lobu raudu;
Raužu sovas vieglas dzīves
Kuŗ' palika brāliņos.
263 [Mēmeles Jk].

48956.

Rāji, rāji, tautu dēls,
Tikpat manis nenorāsi;
Kad es tikšu klajumā -
Palēkdama uz puišiem.
306 [Patkules Md].

48957.

Rāji, rāji man', tautieti,
Gan es sākšu tevi rāt;
Gan es sākšu tevi rāt,
Saujā trauksi asariņas.
90 [Drustu C].

48958.

Rāj, tautieti, ko rādams,
Nerāj savas līgaviņas!
Tava mīļa līgaviņa
Gauži vien noraudāja.
476 [Vecpiebalgas C].

48959.

Rāšu tevi, tautu dēls,
Kad māmiņa nerājusi;
Ne es ļaušu krogā dzert,
Ne kumeļu locināt [vārdzināt].
263 [Mēmeles Jk].

48960.

Rūc bitīte, ieskrējuse
Degošā siliņā;
Raud māsiņa, aizgājuse
Bargajāsi tautiņās.
333 [Purmales (Bokovas) Abr].

48961.

Sak' tiešām, tautu dēls,
Kādu vainu mūsmāsiņ(a)!
Vai tā ēda nesamalt(u),
Vai valkāj(a) nevelēt(u)?
Smalka balta tai maizīt(e),
Balts krekliņš mugurā.
17 [Ances Vp].

48962.

Saulīt mīļuo, māmiņ jaukuo,
Kam tu maņi tī atdevi?
Kam tu maņi tī atdevi,
Kur nav loba oruojiņa.
466 [Vārkavas D].

48963.

Sausā egle locījās,
Zaļajās skatoties;
Netiklītis mani rāja,
Labajā vērdamies.
378 [Seces Jk].

48964.

Sieviņ' mani mīļi tur,
Es sieviņu vēl mīļāki;
Miltu vietā pelnus vedu,
Ar pātagu dancināju.
236 [Līvānu D].

48965.

Seiki čīpja tys putneņš
Bīzajā egluojā;
Gauži raud tei meitiņa
Tuoleimuos tautiņuos.
170 [Kapiņu D].

- 34 -

48966.

Skaistu ūdziņu apēžu,
Veļ soldona ruodījuos;
Skaistu meitiņu pajēmu,
Bet naidīgi padzeivuoju.
357 [Rudzētu D].

48967.

Steidžu, beidžu oku rakt
Steiga pūra maliņā;
Bius, kamā sleicynuot
Asariņu dzāruojiņu.
Kam jis mani jaunu jēmja,
Pajēms gauži reudinova.
326 [Preiļu D].

48968.

Sveši ļaudis lielījās
Mani viegli audzināt;
Vaļa duris, vaļa logi,
Vaļa mana istabiņa maldināja.
373 [Sarkaņu Md].

48969.

Škārs upītes laivu dzynu,
Sleicin' sovu oruojiņu,
Kam jis mani jaunu jēmja,
Vysu myužu ryudynova.
326 [Preiļu D].

48970.

Škitu, bruoleņūs byudama,
Purineņu nūsaveit;
Nūsaveju veigrīsteņ(u),
Nikam loba nadarēj(a).
466 [Vārkavas D].

48971.

Šurpu turpu vējiņš loka
Tievu gaŗu kaņepīti;
Šurpu turpu tautu dēls
Ap man vainu meklējās.
Pats citur nederēja
Kā par laipu ūdenī.
246 [Madlienas (Lielais) Rg].

48972.

Tautas, mani pracādamas,
Dzirda ar olu, dzirda ar madu;
Ka nūvedja, to dzirdīja
Ar gaudomi osoromi.
265 [Mērdzenes (Michailovas) Ldz].

48973.

Tautiets mani precēdams
Klēpī vien noauklēja;
Kad aizgāju, neieraugu,
Pār pagalmu staigājot.
480 [Vējavas Md].

48974.

Tautas, mani runādamas:
Puķīt, mana līgaviņ!
Nu paņēma, nu pasaka:
Eku lučka vazājās!
166 [Kalsnavas Md].

48975.

Tautys, mani pracādamas,
Sūlej man vylnas pudu;
Kai nūguoju, naīdeva
Ni pokolu kūdeļeites.
73 [Ciblas (Eversmuižas) Ldz].

1. Tautas, mani pracādami,
Vylnas pudu apsūlēja;
Kai atvedja tautiņuos,
I pokolu naīdevja.
314 [Pildas Ldz].

48976.

Tautās iedams, iekliedzos:
Kas par smuku dzīvošanu!
Laukā iedams, nospļaujos:
Bija slikta dzīvošana.
335 [Puzes Vp].

48977.

Tautiešam, poriešam,
Pora bērza slotu griežu;
Es savam brāliņam
Ārisko darināju.
604 [Dažādi iesūtītāji].

1. Tautīšam, uozeišam,
Pyura slūtiņu sasēju;
Es sovam bruoliņam
Līpu slūtiņu sasēju,
Pīna gariņu palēju.
170 [Kapiņu D].

48978.

Tautiešam, poriešam,
Porā viju vainadziņu;
Es savam brāliņam
Baltu puķu darināju.
507 [Zalves (Lielzalvas) Jk].

48979.

Tautiets mani kūtē kūla
Sprādzētiem iemauktiem.
Paga paga, rabuslīti,
Es stāstīšu bāliņam.
90 [Drustu C].

- 35 -

48980.

Tautiets, mani nīdēdams,
Laida dūmus istabā;
Es, tautieti mīlēdama,
Paslēpos pabeņķē.
108 [Engures Tk].

48981.

Tautiets mani raudināja,
As vārdiņu atsacīju;
Vārdu saku, meži skan,
Speŗu soli, zeme rīb.
348 [Rēznas (Rozenmuižas) Rz].

48982.

Tautiets nāca bildināt,
Mīļus vārdus runādams;
Kad aizgāju tautiņās,
Speŗ ar kāju pabeņķī.
109 [Ērķemes Vlk].

48983.

Tautiešam nepiedošu,
Kam māsiņu rūdināj(a).
Kamdēļ mīļi nedzīvoj(a),
Sārtos vaigus balināj(a)?
605 [Skolas].

48984.

Tautietim pliķi cirtu,
Pati jūdzu kumeliņu:
Nu ar Dievu, tu tautieti,
Es jau tava vairs nebūšu;
Gan tu mani pieminēsi,
Cietu gultu gulēdams.
364 [Sakas (Upesmuižas) Azp].

48985.

Tautu dēlis alu dzēra
Ar diviem biķeŗiem;
Vienai bija miežu alus,
Otrai manas asariņas.
271 [Milzkalnes (Šlokenbekas, Cērkstes) Tk].

48986.

Tautu kalnā stāvēdama,
Baltu sedzu vilnainīti,
Lai redz mana māmuliņa,
Kur es stāvu raudādama.
48 [Bērzaunes Md].

48987.

Tautu meita uz manimi
Acis vieni mirkšķināja;
Es uz tava augumiņa
Dūr' uz dūres darināj(u).
605 [Skolas].

48988.

Tai sacēja kļovas lopa,
Jyudiņāji īkryzdama:
Taidas dīnas tautiņuos,
Kaidas mon jyudiņā;
Kai es mierku jyudiņai,
Tai tautiņuos asariņuos.
194 [Krāslavas D].

48989.

Tā šķitās mūs' māsiņa
Baltābolu dabūjusi;
Dabūj' savu grūtu mūžu,
Asariņu dzērājiņu.
319 [Plāteres Rg].

48990.

Tacādama knypi sytu
Uz toutyša daguniņa:
Voi tu mozai maizes devi,
Ka tu muoki nicynuot?
605 [Skolas].

48991.

Tikām situ liepu beņķi,
Kamēr viņu savelēj(u);
Tikām rāju tautu dēlu,
Kamēr viņu uzvarēju;
Kamēr viņu uzvarēj(u)
Pa savam prātiņam.
263 [Mēmeles Jk].

48992.

To sacīja bāleliņis,
To bāliņa līgaviņa:
Papriekš tautas mediem dzirda,
Pēc gaudāmi asarāmi.
215 [Lēdmanes Rg].

48993.

Traucu, lauzu elkšņu vici,
Domāj' bērzu nedabūt;
Traucu, eju pie nelieša,
Domāj' bāliņ' nedabūt.
190 [Kokneses Rg].

48994.

Treis puķītes olutā,
Treis oluta maliņā;
Treis muosiņas lobūs ļaudīs,
Treis gauduos osoruos.
29 [Aulejas (Grāveru) D].

- 36 -

48995.

Treisi, treisi, apses lopa,
Lela ceļa maliņā!
Raudi, raudi tu, muosiņ,
Slykta veira sētiņā!
522 [Zvirgzdienes Ldz].

48996.

Tymsā tautas, vokorā,
Ruoja munu augumiņ(u).
Voi zemeite vuokim vuozta -
Nadzierd muna muomuliņa?
605 [Skolas].

48997.

Tumša tumša saule brien
Caur melniem debešiem;
Tā satumsa mans prātiņš,
Ar nelieti dzīvojot.
45 [Bejas (Kolberga) Vlk].

48998.

Turi mani, līgaviņa,
Nu es gribu kauties iet;
Ja tu mani neturēsi,
Lāpīs manu muguriņu.
241 [Lubānas Md].

48999.

Tu, tautieti, nezināji,
Kas man pūra dibenā.
Man ir pūra dibenāji
Sešas grieztas pātadziņas;
Ja tu labi nedzievāsi,
Locīs tavu muguriņu.
605 [Skolas].

49000.

Tuvi tuvi pie māmiņas, -
Sētmalīšu galiņā;
Siltu nesu kukulīti,
Gaužas riežu asariņas.
604 [Dažādi iesūtītāji].

49001.

Upe tek, upe tek,
Es tecēju raudādam;
Vējiņš upi plivināja,
Tautas mani raudināj.
373 [Sarkaņu Md].

49002.

Upes malu līki kārkli,
Te man labi viju vīt;
Tautiešam gaŗi mati,
Tos man labi plucināt.
373 [Sarkaņu Md].

49003.

Ūdens mani viegli nesa,
Vilnīts sita maliņā;
Tautiets mani raudīnāja,
Nedev' darba, nedev' miega.
348 [Rēznas (Rozenmuižas) Rz].

49004.

Vai manu rītai,
Vai vakarai!
Māte mani iedeva
Vaimanu dēlam.
15 [Alūksnes Vlk].

49005.

Vai manu rītā,
Vai manu vakarā!
Mans dēls pārveda
Vaimanas meitu.
39 [Bārtas Lp].

49006.

Vaļa vaļa tev, tautieti,
Ne visai tava vaļa:
Vaļa mani agri celt,
Ne vaļ' mani nicināt.
386 [Sidgundas (Rikteres) Rg].

49007.

Var pazeit tū puisīti,
Ka jis Geles nažāluos:
Lai jei raud nūmierdama,
Jis jai rūkas nadalyks.
435 [Tilžas (Kokorevas) Abr].

49008.

Vārgas man's kungi sauca,
Vārgas sauca bāleliņi;
Vai tādēļ vārga biju,
Kad vārgam iedevāt?
358 [Rugāju Abr].

49009.

Vāverīte plaukstas sita,
Silā balsis atskanēja;
Tautās raud mūs' māsiņa,
Brāļos bira asariņas.
219 [Lestenes Tk].

1. Purvā dzied lakstīgala,
Eglājā atskanēja;
Tautās raud mūs' māsiņa,
Bāliņos atskanēja.
20 [Annenieku (Annasmuižas) Tk].

- 37 -

2. Pūrā klīdze vanadziņš,
Sylā bolss i atskanēja;
Myus' muosiņa tautās raud,
Bruoļūs byra asariņas.
170 [Kapiņu D].

49010.

Iz olūta guni kyuru,
Caur olūtu dyumi guoja;
Raud muoseņa tauteņuos,
Bierst osoras bruoleņūs.
143 [Jāsmuižas D].

49011.

Vysu dorbu padarēju,
Vyss izgā maņ pa pruotam:
Zyrgu labi (es) aizjiudžu,
Zyrgu labi aizgrūžuoju;
Tik vīn i na pa pruotam
Sev pajēmu leigaviņu.
414 [Stirnienes Rz].

49012.

Visu gadu sadzīvoja,
Ne vārdiņa nerunājis;
Kā no koka skaida lēca,
Tā no tevis valodiņa.
190 [Kokneses Rg].

49013.

Vysu myužeņi rauduoju
Vīnas dīnas guojumiņu,
Lobuok es tū dīneņi
Zam egleites pasādātu,
Na zam zeiļu vainadziņa.
182 [Kaunatas Rz].

49014.

Vysu pyrma pavasari
Zīd dzaltonais purineņš;
Vysu pyrma tautu dāls
Mani gauži raudynoj'.
466 [Vārkavas D].

49015.

Vistiņ, tavu skaistu spalvu,
Tā nokrīta kaņepēs;
Māsiņ, tavu dzīvošanu
Ar svešiem ļautiņiem!
3 [Adulienas Md].

49016.

Veizi ovu kuojiņā,
Tū apovu, tei nupleisa,
Kur bej manim tevi likt,
Namīlējušu līgaviņu?
358 [Rugāju Abr].

49017.

Zaļa prīde, zaļa egle,
Caune grauza viersyunīti;
Dzeivs tāvs, muomuliņa -
Draugs bērniņu ryudynuoja.
51 [Bērzpils (Domopoles) Abr].

49018.

Zila, zaļa gaisma ausa,
Iesarkana saule lēca;
Visu mūžu noraudāju,
Asariņas slaucīdama.
184 [Ķēču Rg].

49019.

Zied rozītes, staigā mārša
Pa bāliņa pagalmiņu;
Es staigāju raudādama
Par tautieša purmalīti.
72 [Cesvaines Md].

49020.

Žagarīnu laivu pinu
Līgavīnu slīcināt,
Kam tā mani agri cēla,
Sebu deva āzaidīn(u):
Āzaidīnu launagā,
Launadzīnu vakarā.
39 [Bārtas Lp].

Satura rādītājs |Skati visu grāmatu