SākumlapaIevadsSatursLapasMeklētSaites
Satura rādītājs |Skati visu grāmatu

- 1 -

1. Laba, laipna savstarpēja satiksme

26741.

Aiz krūmiņa aizvējiņa,
Vai aiz liela, vai aiz maza;
Aiz vīriņa laba dzīve,
Vai aiz liela, vai aiz maza.
302 [Rundālē (Rundāles pag. B)].

26742.

Aizdeguse gaŗu skalu,
Sēžu ilgi vakarā,
Gaidu savu arājiņu
No kungiem pārnākam.
290 [Lieliecavā (Iecavas pag. B)].

26743.

Ar degunu tēva raužu,
Vienu aci māmulītes;
Ar abām actiņām
Raužu sava arājiņa.
191 [Kursīšos (Kursīšu pag. Kld)].

26744.

Augsti bēris kājas cēle,
Viegli tek kamaniņas;
Tā tek viegli mans mūžiņis
Ar labo mātes meitu.
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

26745.

Bar, tautieti, ko bārdams,
Tu ar mani nebaries!
Tevi vadu aizejot,
Tevis gaidu pārejot.
28 [Nītaurē (Nītaures pag. Rg)].

26746.

Bērziņ, tavu kuplumiņu
Līdz pašai zemītei!
Sieviņ, tavu daiļumiņu
Līdz pašami vecumam!
3531 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

26747.

Brauc' ar vienu braukumiņu
Vakarēju jūgumiņu,
Kaut es savu līgaviņu
Vēl atrastu neguļot.
120 [Gaujienā (Gaujienas pag. Vlk)].

26748.

Dievam tika, ļaudīm žēl,
Ka mēs mīļi dzīvojam;
Dievam tika mīļi vārdi,
Ļaudīm gaužas asariņas.
207 [Dundagā (Dundagas pag. Vp)].

26749.

Dievam tika, ļaudīm žēl,
Ka mēs mīļi dzīvojam;
Dzīvosim vēl mīļāki,
Būs ļaudīm vēl žēlāki.
282 [Vilcē (Vilces pag. Jg)].

26750.

Dievam tika, ļaudīm žēl,
Ka mēs mīļi dzīvojam;
Pušu kodu kodoliņu,
Pusi devu līgavai.
224 [Kabilē (Kld)].

26751.

Dod, Dieviņ, nodzīvot
Ar pirmo arājiņu!
Gauža lija asariņa,
Cita, jauna taujājot.
73 [Dzērbenē (Dzērbenes pag. C)].

26752.

Dod, Dieviņ, siltu sauli,
Sildi manu arājiņu:
Mans arājs laukā ara
Ar basām kājiņām.
2291 [Sasmakas novadā (Ārlavas pag. Tl)].

- 2 -

26753.

Ej mājās, ej mājās,
Tevis gaida līgaviņa,
Mīkstu vietu pataisījse
Ar baltiem palagiem,
Ar baltiem palagiem,
Ar dūjiņu spilveniem!
28 [Nītaurē (Nītaures pag. Rg)], 264 [Džūkstē (Džūkstes pag. Jg)].

26754.

Ej, tautieti, kur iedams,
Nāc sētā vakarā:
Es gan viena negulēšu
Tavā priežu klētiņā.
6 [Annas muižā (ķēču pag. Rg)].

26755.

Ej, tautieti, kur iedams,
Nāc sētā vakarā:
Gaŗa man tā dieniņa,
Kad es tevis neredzēju.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

26756.

Es ar savu līgaviņu
Ilgi dusmas neturēju:
No rītiņa sarājos,
Vakarā saderēju,
Vakarā saderēju
Apakš baltas villainītes.
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

26757.

Es gultiņu pataisīju
Triju lapu āboliņu,
Zināj' savu arājiņu
Šovakar atnākam.
208 [Ēdolē (Ēdoles pag. Vp)].

26758.

Es pateicu Dieviņam,
I savai Laimiņai:
Es dēļ sava arājiņa
Vienreiz gauži neraudāju.
6 [Annas muižā (ķēču pag. Rg)].

26759.

Es savā mūžiņā
Nekad žēli neraudāju:
Mans maizītes arājiņis
Pēc manam prātiņam.
174 [Rudbāržos (Rudbāržu pag. Azp)].

26760.

Es, sieviņu mīļodams,
Bikses liku pagalvī;
Man' apsedza līgaviņa
Ar savim lindrakim.
6 [Annas muižā (ķēču pag. Rg)].

26761.

Es tautieša neraudātu,
Lai tas jauns kur paliktu;
Nu es raudu, nu man žēl,
Nu manā rociņā.
64 [Valmierā (Valmieras pag. Vlm)].

26762.

Es tautieti vienu raužu,
Ne deviņi bāleliņi;
Tas maizīti man neliedza,
Vai dzīvoju, nedzīvoju.
195 [Raņķos (Raņķu pag. Kld)].

26763.

Gaŗa diena bez saulītes,
Vēl gaŗāka bez maizītes;
Gaŗa diena bez māmiņas,
Vēl gaŗāka bez tautieša.
302 [Rundālē (Rundāles pag. B)].

26764.

Grib liniņis sukājam
Sudrabiņa ēķelēm;
Gribēj' mana līgaviņa
Mīļus vārdus runājam.
158 [Nīcā Tosmarē uc. (Lp)].

26765.

Guli mana līgaviņa,
Ja tu biji apguluse!
Pats kājiņas es noaušu,
Nosedlošu kumeliņu.
172 [Rāvā (Rāvas pag. Lp)].

1. Guli miegu, līgaviņa,
Ka tu esi apguluse!
Pats kājiņas es noaušu,
Pats nojūgšu kumeliņu;
Pats zināju tēva kūti,
Tēva kūtes atslēdziņu.
109 [Vestienā (Vestienas pag. Md)].

26766.

Jautra dienu, jautra nakti
Muna jauna līgaviņa;
Jautra dienu pie darbiņa,
Jautra nakti klātgulēt.
88 [Liezerē (Liezeres pag. Md)].

26767.

Kas godīga mātes meita,
Godī savu arājiņu:
Paceļ krēslu, noaun kājas
Savam maizes arājam.
1880 [Jaunmuižā (Lutriņu pag. Kld)].

- 3 -

26768.

Kas godīgs tēva dēls,
Godam tura līgaviņu:
Sagrožojis kumeliņu,
Iedod pīcku rociņā.
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

1. Kas godīgis tēva dēls,
Godāi tura līgaviņu;
Uzsēdina kumeļāi,
Dod pavadu rociņāi:
"Nu ar Dievu, līgaviņa,
Bet pā(r)jāj vakarāi"!
172 [Rāvā (Rāvas pag. Lp)].

26769.

Klajumā apsēdies,
Gaidu savu arājiņu.
Izsēdos, nesagaidu,
Eim' sētā raudādama.
224 [Kabilē (Kld)].

26770.

Klusu braucu sētiņā,
Netraucēju līgaviņu;
Gan zināju tēva stalli,
Kur ielaist kumeliņu.
55 [Mūŗa muižā (Mūrmuižas pag. Vlm)].

26771.

Ko, tautieti, tu domāji,
Ka ar mani nerunāji?
Ne man tēva, ne māmiņas,
Tevi vadu, tevi gaidu.
141 [Vijciemā (Vijciema pag. Vlk)].

26772.

Kumeliņš ceļu tek,
Tas manam prātiņam;
Līgaviņa mīļi guļ,
Tā manam mūžiņam.
281 [Nītaures, Siguldas un Cēsu apvidū (Rg, C)].

26773.

Laba mana līgaviņa,
Labas mātes audzināta:
Iet tā man, kur sūtāma,
Klausa manu māmuļīti.
224 [Kabilē (Kld)].

26774.

Laba mana līgaviņa,
Labas mātes lolojumis:
Rokā tura pavadiņu,
Kad es kāpu kumeļā.
335 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

26775.

Labāk trūka šūpolīša,
Nekā gultas istabā;
Šūpolīša drīz pieciešu,
Mūžam gultas nepieciešu.
324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)].

26776.

Lai skanēja, kas skanēja,
Skanēj' priežu ataudziņa;
Lai mīlēja, kas mīlēja,
Mīl man sava līgaviņa.
322 [Saukā (Saukas pag. Jk)].

26777.

Lietiņš lija, rasināja,
Slapin' manu līgaviņu;
Vilku svārkus no muguras,
Sedzu savu līgaviņu.
281 [Nītaures, Siguldas un Cēsu apvidū (Rg, C)].

1. Lietiņš nāca miglodams
Par lielo rudzu lauku;
Vilku brunčus no muguras,
Sedžu savu arājiņu.
18 [Kliģenē, Meņģelē, Plāterē (Zaubes, Meņģeles un Plāteres pag. Rg)].

26778.

Mīļa mana līgaviņa,
Mīļas mātes auklējums,
Mīļi mani pavadīja,
Vēl mīļāki sagaidīja.
15 [Jaunpilī (Zaubes pag. Rg)], 21 [Krimuldā (Krimuldas pag. Rg)], 38 [Siguldā (Siguldas pag. Rg)], 42 [Suntažos (Suntažu pag. Rg)], 65 [Valtenbergā (Mazsalacas pag. Vlm)].

26779.

Nāc mājā, grīns tautieti,
Sieva tevi aicināja,
Tā rokāi vēsināja
Savu baltu nēzdodziņu.
226 [Kandavā (Tl)].

26780.

Ne ar vienu nesader
Mana sīka valodiņa;
Ar tautieti saderēja
Ij rītā, vakarā.
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

26781.

Nebēdā, līgaviņ,
Ceļā nakti negulēšu,
Augstu bēris kājas cēla,
Viegli tek kamaniņas.
342 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

- 4 -

26782.

Negaid' manis, līgaviņa,
Šovakar sētiņā;
Gaidi citu vakariņu,
Klāji baltu paladziņu,
Klāji baltu paladziņu
Ber auziņas kumeļam!
125 [Jaunlaicenē (Jaunlaicenes pag. Vlk)].

1. Šovakar, līgaviņa,
Negaid' manis sētiņā;
Gaidi citu vakariņu,
Ieber auzas kumeļam,
Ieber auzas kumeļam,
Uzklāj baltu paladziņu;
Ja tu guli, līgaviņa,
Manis dēļ necelies;
Man zināms tēva stallis,
Kur ielaidu kumeliņu.
28 [Nītaurē (Nītaures pag. Rg)].

26783.

Pal'dīs sokuot tei muot'ei,
Kur' aūklēja oruojeņ':
Ni tys muņ pliče c'ērta,
Ni oplomi reudinoi.
415 [Daugavpils, Rēzeknes un Ludzas apr.].

26784.

Rakstīt vien norakstīju
Savu linu arājiņu:
Rakstīt' devu linu kreklu,
Rakstīt' linu paladziņu.
216 [Ventspilī].

26785.

Rikšiem laidu kumeliņu
Par to sila gabaliņu,
Gribēj' savu līgaviņu
Stāv' atrast, ne guļot.
551 [Naukšēnos (Naukšēnu pag. Vlm)].

1. Rikšiem bēri palaidos
Pa smilgainu atmatiņu,
Lai vēl savu līgaviņu
Kājup rastu, ne gulam.
241 [Blīdienē (Blīdienes pag. Tk)].

2. Rikšu bērīt' i palaidu
Gar lielo sila malu,
Ka rastum līgaviņu
Vakarā negulušu.
311 [Dzērvē, Susējā, Dignājā (Saukas Jk, Susējas Il, Dignājas Jk pag.)].

3. Teci rikšu, kumeliņ,
Gar gaŗo sila malu,
Kad atrastu līgaviņu
Vēl gulēt negājušu!
28 [Nītaurē (Nītaures pag. Rg)].

26786.

Rikšiem laižu kumeliņu
Pa to sila gabaliņu,
Gribēj' savu līgaviņu
Stāv' atrast, neguļot.
Ja tu guli, līgaviņa,
Manis dēļ necelies:
Zināms man tēva stallis,
Kur ielaist kumeliņu;
Zināms man tas kaktiņš,
Kur guļ mana līgaviņa.
110 [Cēsīs].

26787.

Sauca mani sveši ļaudis,
Es ne ausu nepagriezu;
Sauca mani līgaviņa,
Peldu laidu kumeliņu.
185 [Lielezerē (Ezeres pag. Kld)].

26788.

Žēl bij man baltas sagšas,
Vēl žēlāk arājiņa;
Pūrā ņēmu baltu sagšu,
Kur bij ņemt arājiņa?
360 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

26789.

Žēlo Dievs vīra galvu,
Es par savu nebēdāju:
Es tupēju ustabā,
Vīrs kungam atbildēja.
69 [Bikserē (Patkules pag. Md)].

26790.

Sieviņ mana, mužiņ mana,
Baro manu kumeliņu!
Svētdien braukšu baznīcā,
Tad es tevi vizināšu.
28 [Nītaurē (Nītaures pag. Rg)].

26791.

Sieviņ' mana, mutīt' mana
Ciemiņā aizgājuse;
Par kukuli nebēdāju,
Kaut tik pate atnākuse.
109 [Vestienā (Vestienas pag. Md)].

26792.

Silty sagšu sasildīju
Savam miežu arājam,
Lai tas čakli apguļās,
Rītā agri pieceļās.
50 [Vecatē (Vecates pag. Vlm)], 375 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

- 5 -

26793.

Taisi vietu, līgaviņa,
Taisi man, taisi sev;
Ja tu mani nesagaidi,
Gul' manā maliņā!
182 [Aizputes un Kuldīgas apriņķos)].

26794.

Taisi vietu, līgaviņa,
Taisi sev, taisi man;
Sev i man taisīdama,
Tais' manai māmiņai!
311 [Dzērvē, Susējā, Dignājā (Saukas Jk, Susējas Il, Dignājas Jk pag.)], 324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)], 325 [Secē (Seces pag. Jk)].

26795.

Taisu vietu domādama,
Klāj' palagu raudādama,
Nevarēju sagaidīt
Savu otru gulētāju.
24 [Lēdurgas draudzē].

26796.

Tautiešam galva sāp,
Man sirsniņa līdzi sāp.
Kā sirsniņa nesāpēs,
Tas mans maizes arājiņš.
190 [Kuldīā].

26797.

Teci, teci, kumeliņi,
Tevis gaida, manis gaida:
Tevis gaida auzu sile,
Manis jauna līgaviņa.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)], 71 [Drustos (Drustu pag. C)], 1311 [Apē (Vlk)], 379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē], 400 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

1. Teci, teci, kumeliņi,
Tevi gaida, mani gaida:
Tevi gaida auzu sile,
Mani jauna līgaviņa;
Tev auziņas izsijātas,
Man gultiņa pataisīta.
200 [Skrundā (Skrundas pag. Kld)].

26798.

Teci, teci, kumeliņi,
Tevis gaida, manis gaida:
Tevis gaida auzu sile,
Manis jauna līgaviņa.
Tev auziņas muti bada,
Man' baŗ jauna līgaviņa,
Man' baŗ jauna līgaviņa,
Kam tik ilgi kavējos.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

26799.

Tici mani, līgaviņ,
Ceļā nakts negulēšu;
Taisi vietu, gaidi mani,
Ber auziņas kumeļam!
311 [Dzērvē, Susējā, Dignājā (Saukas Jk, Susējas Il, Dignājas Jk pag.)].

26800.

Trīs dieniņas, trīs naksniņas
Nost no savas līgaviņas;
Būs manam kumeļam
Pītes mest pakaļāi.
172 [Rāvā (Rāvas pag. Lp)].

1. Jau vakar, aizvakar
Līgaviņa neredzēta;
Būs manam kumeļam
Sarmu nest mugurā.
92 [Mārcienā (Mārcienas pag. Md)].

2. Nu tecēt kumeļam,
Lai dieniņa, lai naksniņa:
Trīs dieniņas, trīs naksniņas
Nost no savas līgaviņas.
1880 [Jaunmuižā (Lutriņu pag. Kld)].

26801.

čuči, guli, mana paša,
Viņu nakti negulēji,
Viņu nakti negulēji,
Mājā mani gaidīdama.
61 [Mazsalacā (Mazsalacas pag. Vlm)].

26802.

Tumsiņāi es pazinu
Savu maizes arājiņu:
Mīkstas rokas, salda mute,
Jauki vārdi runājot.
171 [Tāšu Padurē (Kalvenes pag. Azp)].

1. Tumsā pazinu
Sav' mīļu draugu;
Tik mīkstas rociņas
Kā liepu lapa,
Tik salda mutīte
Kā medutiņš.
200 [Skrundā (Skrundas pag. Kld)].

26803.

Tumsiņā, vakarā
Segloj' savu kumeliņu;
Zināms manim tas celinis,
Zināms vārtu vērējinis,
Zināms vārtu vērējinis,
Zināms gultas taisītājis.
224 [Kabilē (Kld)].

- 6 -

26804.

Ceļu gāju, grūtredzēju,
Nesacīju līgavai,
Lai tā žēli neraudāja,
Ceļā mani vadīdama.
194 [Ošniekos (Lutriņu pag. Kld)].

1. Ceļu braucu, grūtredzēju,
Nesacīju līgavai,
Lai tā mani neraudāja,
Lai kumeļa nežēloja.
1880 [Jaunmuižā (Lutriņu pag. Kld)].

48694.

Voi Dīveņi, loba dzeive
Aiz gudruoji tāva dāla:
Jyudze man lobu zyrgu,
Lyka grūžus rūceņā.
551 [Ludza Ldz apr.].

48695.

Kuodēļ maņ nadzeivuot
Aiz gudruo oruojeņa?
Jyudzi maņ lobu zyrgu,
Devja moku kārmanā.
551 [Ludza Ldz apr.].

48695v1.

Dēļ kuo maņ nadzeivuot
Ai gudrū oruojiņi!
Judz zyrgu komonuos,
Lyka naudu kārmanā.
265 [Mērdzenes (Michailovas) Ldz].

2. Kas man beja nadzeivuot
Aiz gudruoji tāva dāla?
Jyudzja man i lobu zyrgu,
Devja grūžus rūciņā;
Devja grūžus rūciņā,
Lyka moku kārmanā.
285 [Nirzas (Nerzas) Ldz].

48696.

Vai, tautieti, meilyn mani,
Meily munus buolilaņus;
Koč pūdā olu dory,
Aicyn' munus buolilaņus.
605 [Skolas].

48697.

Aizazvīdzje kumjeleņis,
Garu cjeļu tacādams.
Gaida manis leigavjeņa
Šuos dīņeņis vokorā.
606 [Vitebskas guberņa].

48698.

Aiz gudruo oruojiņa
Kai aiz sīnas aizaruovu;
Kai aiz kaida navēklīša,
Kai aiz cysu sātmalīša.
73 [Ciblas (Eversmuižas) Ldz].

48699.

Aiz gudruo oruojiņa
Kai aiz sīnis aizagulu;
Ni dzierdēju gauda vuorda,
Ni dorbeņa nycynojūt.
265 [Mērdzenes (Michailovas) Ldz].

48700.

Aiz kū lela, aiz kū plota,
Aiz kū plota platējūs?
Aiz leluo teirumiņa,
Aiz gudruo oruojiņa.
414 [Stirnienes Rz].

48701.

Aiz kū lela līlējūs,
Aiz kū plota platījūs?
Aiz gudruo tāva dāla,
Aiz lobuo kumeliņa.
357 [Rudzētu D].

48702.

Ok tu munu traidu raidu,
Kai mes mīli dzeivuojam:
Pus guļteņis, pus spylvyna,
Puse bolta paladzeņa.
597 [Valmieras apr.].

48703.

Apsaskāvu tautu dēlu
Ar abām rociņām;
Tas bij mans tēvs māmiņa
Man maizītes devējiņš.
211 [Ļaudonas Md].

48704.

Ar āboli spēlējos
Sava tēva pagalmā;
Dzīvo mīļi, tautu dēls,
Ir ar tevi spēlēšos.
242 [Lubejas Md].

48705.

Bērzīnam zari līka
Līdz pašām saknītēm;
No sirsnīnas tautu dēls
Mīlē mani, zeltenīti.
192 [Kosas C].

- 7 -

48706.

Bērzu birzi cauri gāju,
Bērziem zarus locīdama;
Tā locīju tautu dēlu
Savajam prātiņam.
84 [Dikļu Vlm].

48707.

Doncoj muns kumeliņš
Pa povodas galiņam;
Runoj muna ļaudaviņa
Pa munam pruotiņam.
414 [Stirnienes Rz].

48708.

Dieviņ, tavu likumiņu,
Laimiņ, tavu laidumiņu!
Tēvs māmiņa tā nemīl,
Kā tas svešais cilvēciņš.
241 [Lubānas Md].

48709.

Dod, Dieviņi, ko dodams,
Dod jel gudru līgaviņu:
Visa mana dzīvošana
Līgaviņas rociņās.
42 [Bauskas B].

48710.

Dod, Dieviņ, nodzīvot
Ar pirmo arājiņu;
Lai vējiņis nenopūstu
Manu kuplu sedzenīti.
241 [Lubānas Md].

48711.

Dzīduodama Dīva lyudžu,
Lai man lobs oruojeņš,
Ka gaļviņas nadauzītu,
Ka maizītes nažāluotu.
605 [Skolas].

48712.

Dūc ap rozi sila bite,
Salda medus tīkojot;
Lec ap mani tautu dēls,
Mīļus vārdus runājot.
605 [Skolas].

48713.

Ej, tautīti, kur īdams
Ej uz sātu vokorā!
Narīdinoj cīma suņu,
Naraudinoj leigaviņas.
389 [Silajāņu Rz].

48714.

Esi gudrs, tautu dāls,
Turi gudru padūmiņu;
Es atstuoju tāv' ar muoti,
Uz tevim vārdamuos.
18 [Andrupenes Rz].

48715.

Es apjēmu tādu sievu:
Pati jūdza kumeliņu,
Pati brauca žagaros,
Pati krāsni kurināj(a).
413 [Stendes Tl].

48716.

Es ar savu līgaviņu
Priekam vien padzīvoju:
Pa visu gaŗu mūžu
Ne reizītes nerājos.
13 [Alojas (Ungurpils) Vlm].

48717.

Es asaru neraudāju
Ne savā mūžiņā;
Mans maizītes devējiņš
Pēc manam prātiņam.
245 [Lutriņu Kld].

48718.

Es augdama nedomāju
Tikt reiz labos ļautiņos;
Bij Dieviņis manu tiesu
Aiztaupījis labus ļaudis.
94 [Dunikas Lp].

48719.

Es cimdiņu noadīju,
Pie rociņas mērīdama;
Es dabūju arājiņu
Pēc savam prātiņam.
605 [Skolas].

48720.

Es jūs lūdzu, laivenieki,
Īriet laivu maliņā!
Mana jauna līgaviņ(a)
Nevar manis sagaidīt.
119 [Gaujienas Vlk].

48721.

As naraugu vysys jūstys,
Ka man kupli jūstys goly;
As naraugu vysu tautu,
Ka man gudrys tautu dāls.
Turi gudru padūmeņi,
Nuoc ar mani parunuot.
78 [Dagdas D].

- 8 -

48722.

Es nasātu driču drivas,
Ka jei balta nazīdātu;
Es najemtu ļaudaviņas,
Ka jei mani namīļuotu.
Jei, mani mīļuodama,
Atstuoj tāvu, muomuliņu.
494 [Viļānu Rz].

48723.

Es paņēmu tautu dēlu
Nemācītu izaugušu;
Pliķi cirtu mācīdama,
Mutes devu mīlēdama.
605 [Skolas].

48724.

Es pasoku tev, tautīti,
Kai byus jauna ļaudaveņa:
Pats aizej kultu, moltu,
Satin sīvu kažukā.
Ka vaicuos tāvs muomeņa,
Soki: slyma ļaudaveņa.
465 [Varakļānu Rz].

48725.

Es savai ļaudavai
Mūžan pliķa necirtīšu,
Lai tā gauži neraudāja,
Lai nenāca asariņa.
198 [Krustpils D].

48726.

Es savam mīļākam
( Kā saulīte debesīs;)
Kā saulīte debesīs,
Kā sirsniņa azotē.
449 [Ungurmuižas D].

48727.

Es savam tautiešam
Raibas bikses šūdināju,
Lai ap mani lidināja
Kā raibais taurenīts.
435 [Tilžas (Kokorevas) Abr].

48728.

Es savam vīriņam
Palēkdama mutes devu,
Lai redzēja visi ļaudis,
Ka mēs mīļi dzīvojam.
198 [Krustpils D].

48729.

Es vīzītes nenopinu
Pa savam prātiņam;
Arājiņu nolūkoju
Pa savami prātiņam.
184 [Ķēču Rg].

48730.

Esi labs, tautu dēls,
Es ar būšu gana laba;
Kad celies rijas kult,
Apsedz man' ar kažociņ'.
241 [Lubānas Md].

48731.

Gaidi manis, līgaviņa,
Šovakar sētiņā.
Sildi siltus kāpostiņus,
Ber auziņas kumeļam.
90 [Drustu C].

48732.

Geisma ausa, geiļi vuokšja,
As laižūs cjeļeņā,
Kab man sovu ļeigaviņu
Stuovu rast, naguļeit.
51 [Bērzpils (Domopoles) Abr].

48733.

Gaiša gaiša uguntiņa
Tai mazā ciemiņā.
Kas to gaišu dedzināja?
Līgaviņa dedzināja,
Manis mājā gaidīdama,
Raibus cimdus adīdama.
476 [Vecpiebalgas C].

48734.

Gaiši spīd mēnestiņš,
Saule spīd vēl gaišāk;
Gan man mīļi bāleliņi,
. [Mīļa man sveša māte]
Tautu dēls vēl mīļāks.
. [Vēl mīļāka sav'
māmiņ(a).]
119 [Gaujienas Vlk].

48735.

Gona maņ, gona maņ -
Kuo manim gona ir?
Gona munam myužeņam
Vīna gudra oruojeņa.
265 [Mērdzenes (Michailovas) Ldz].

- 9 -

48736.

Gona plotas, dziļas jyures,
Kas bez laivas puor' var tikt?
Gona loba tautu dzeive,
Kas bez vuorgu caur' var tikt?
414 [Stirnienes Rz].

48737.

Gaŗām krogu pa celiņu
Laižu savu kumeliņu,
Kaut man savu līgaviņu
Stāv' atrastu vakarā.
391 [Sinoles Vlk].

48738.

Gudri dzimu, gudri augu,
Gudri jēmu līgaviņu,
Kab munam myužeņam
Nikod škuode nanūtiktu.
89 [Dricēnu Rz].

48739.

Īsi manim gaŗi ceļi
Ar labo kumeliņu;
Līdzi mana dzīvošana
Ar godīgo mātes meitu.
241 [Lubānas Md].

487391.

Vysi muni gari ceļi
Uz lobuoji kumeliņa;
Vysa muna dzeivuošana
Aiz gudruo oruojeņu.
314 [Pildas Ldz].

48740.

Īmuocēju ļaudaviņu
Pa sovam pruotiņam:
Ciertu pliķi muocīdams,
Devu mutis carādams.
247 [Makašānu Rz].

48741.

Kai maņ beja nadzeivuot
Ar gudrū ļaudaviņu?
Maizeit' ādu kai šyuniņu,
Cepējeņa kai biteite.
285 [Nirzas (Nerzas) Ldz].

48742.

Kaļ, kaļveiti, kū koldams -
Izkaļ vara kamaneņis!
Jāj, bruoleņ, kur īdams,
Naaizmierst ļaudaveņis.
326 [Preiļu D].

48743.

Kam maņ beja cepli kūrt,
Ka kuopustu navuorēt?
Kam maņ beja ženeitīs,
Ka maņ mīli nadzeivuot?
Kuopusteņi skuobi beja,
A sīvenā vēļ mīļuoka.
280 [Nautrēnu (Zaļmuižas) Ldz].

48744.

Kam tūs beja mīžus sjāti,
Ka aļteņa nadareit?
Kam tuos vajag leigaveņas,
Ka mīleigi nadzeivuot?
389 [Silajāņu Rz].

48745.

Kas kaitēja auziņai
Spilviņā negulēt?
Kas kaitēja māsiņai
Tautiņās nedzīvot?
141 [Ivandes Kld].

48746.

Kuodēļ maņ nadzeivuot
Malna meža maleņī?
Maņ zirdzeņi kai luoceiši,
Oruojeņi kai kuņdzeni;
Maņ maizeite kai šyuneite,
Cepējeņa kai biteite.
73 [Ciblas (Eversmuižas) Ldz].

48747.

Kas par siltu segšanos
Ar nobara villainīti!
Kas par mīļu dzīvošanu:
Tautu dēls sērdienīts!
129 [Gudenieku Azp].

1. Kas par siltu gulēšanu
Nobārosi [nobariņas?], villainīti;
Kas par mīļu dzīvošanu
Ar bāreiņa līgaviņu.
200 [Kuldīgas Kld].

48748.

Krietnajam tautiešam
Mūžam jauna līgaviņa;
Kur kādam netiklam [neliešam]
Knapi pirmam gadiņam.
263 [Mēmeles Jk].

48749.

Kult man savu līgaviņu,
Lai tā man mīļa bija;
Pupas, zirņi noziedēj'ši,
Rācentiņi neravēti.
183 [Kazdnagas Azp].

- 10 -

48750.

Kur, tautieti, vakar biji,
Kur tu biji aizvakar?
Gaŗa bija man tā diena,
Kad es tevis neredzēju.
44 [Bebrenes Il].

48751.

Ķēvīt, manu ļipastīt
[švuļpastīt],
Dūņu purva bridējiņ;
Sieviņ, mana sirdspuķīt,
Manas mājas kopējiņ!
322 [Praulienas Md].

48752.

Lobejam kumeļam
Ni žogara navajag;
Gudrejam tautīšam
Ni vuordiņa nasacēju.
35 [Baltinavas Abr].

48753.

Labi ir ceļā braukt
Ar lobū kumeliņu;
Labi myužu nudzeivuot
Ar gudrū oruojiņu.
35 [Baltinavas Abr].

48754.

Sylts munai galviņai
Ar tū caunu capureiti;
Sylts munam myužeņam
Ar gurdrū oruojiņu.
174 [Kārsavas Ldz].

48755.

Labis manis kumeliņš,
Bez iemauktu ceļu tek;
Laba mana līgaviņa,
Mīkstas gultas taisītāja.
184 [Ķēču Rg].

48756.

Labs mans kumeliņš,
Bez iemaukta ceļu tek;
Gudra mana līgaviņa,
Bez māmiņas izaugusi.
378 [Seces Jk].

48757.

Labu metu siena kaudzi,
Tai (at)spaidu nevajaga;
Labu ņēmu mātes meitu,
Tai kalpoņu nevajaga.
184 [Ķēču Rg].

48758.

Lācīts savu līgaviņu
Kamanās vizināja;
Pats tecēja kājiņām,
Stabulīti dreijādams.
296 [Ozolnieku Jg].

48759.

Līdz zemīt' lazda zied
Sarkaniem ziediņiem;
Līdz sirdiem tautiešam
Mīlē mans augumiņš.
322 [Praulienas Md].

48760.

Līdz zemei lazdīns zied
Zeltītiem ziedīniem;
Līdz sirmama vecumam
Mīlēj tautu zeltenīti.
192 [Kosas C].

48761.

Līgaviņa, ļaužu bārns,
Klausi muna vīna vuorda;
Kad vīns ūtra klauseisem,
Tad mes meiļi dzeivuosem.
358 [Rugāju Abr].

48762.

Līksmīt, tavu lielu līksmi,
Kad rudzīši vilni met;
Man pašam liela līksme,
Kad man laba līgaviņa.
148 [Jaunpiebalgas C].

48763.

Ļaudis mani nicina,
Laime mani cilina;
Laime mani iecēlusi
Laba vīra rociņā.
577 [Ventspils Vp apr.].

48764.

Mana jauna līgaviņa
Citam šāda, citam tāda;
Man pašama itin laba,
Kaut mūžami pietikuse.
188 [Klosteres (Klosteres-Aizputes) Azp].

48765.

Mana jauna līgaviņa
Gaida mani pārnākame;
Ja tu mani nesagaidi,
Sagaid' manu kumeliņu!
129 [Gudenieku Azp].

- 11 -

48766.

Muns mīlais, muns jaukais,
Kur guļēji šū naksneņu?
Voi pī prīdis, voi pī agļis,
Voi pī svešys muotis meitys?
Ņi pī prīdis, ņi pī agļis,
Ņi pī svešys muotis meitys.
18 [Andrupenes Rz].

48767.

Māmeņa, muna mīluo,
Naryudini ļaudaveņis!
Tu man beji dīneņai,
Ļaudaveņa myužeņam.
326 [Preiļu D].

48768.

Mežā rīkstus lasījom,
Tūs pa pusei dalījom;
Pats apēžu kūduleņ',
Tev atdevu čumuleņ'.
389 [Silajāņu Rz].

48769.

Mēs, tautieti, nevaram
Viens otram pārmesties:
Abi augam vienu viet(u),
Viens otru redzējām.
241 [Lubānas Md].

48770.

Mīlēt mīl alus kanna
Baltajām putiņām;
Tā mīl miežu arājiņš
Smilšainām kājiņām.
72 [Cesvaines Md].

48771.

Mīlē mani tu, tautieti,
Es jau tevi gan mīlēju:
Pušu griezu āboliņu,
Pušu rieksta kodoliņu.
231 [Līgatnes (Paltmales) Rg].

48772.

Mīli mani, tautu dēls,
Man nevaida mīlētāju;
Jau māmīna par zemīti,
Kaŗā īsti bāleliņi.
94 [Dunikas Lp].

48773.

Mīli mani, tautu dēls,
Kā mīlēji, mīli vēl:
Saķer, saldi nobučo,
Ietin kājas kažokē!
16 [Alsungas (Alšvangas) Azp].

48774.

Mīl, tautiet, visu mūžu
Kā pirmāja gadiņā;
Balta kārkla vīzes pini,
Pie kājiņas mērīdams.
604 [Dažādi iesūtītāji].

48775.

Mīļi tur sav māsiņ,
Vēl jo mīļ taut meit:
Sav māsiņ rok veda,
Tautu meit paduse.
329 [Popes Vp].

48776.

Mīļi vārdi tautiešam,
Ne īstam brālīšam;
Dzeŗat alu, maksājat,
Mani balti bāleliņ'.
364 [Sakas (Upesmuižas) Azp].

48777.

Mīļš bij man tas celiņš -
Smalkajām smilktiņām;
Mīļš bij man tas puisītis -
Smalkajām lūpiņām.
127 [Grostonas Md].

48778.

Mīļš man bija tēvs māmiņa,
Vēl mīļāka līgaviņa;
Es pret zeltu sudrabiņu
Līgaviņu nemainītu.
141 [Ivandes Kld].

48779.

Māc, mīļais, kad nākdams,
Nāc sestdienas vakarā;
Gaŗa bij tā nedēļa,
Kad es tevis neredzēju.
227 [Liepkalnes (Liepkalnes-Ozolu) Md].

48780.

Nebēdāju linu kreklu,
Kad man linu apkaklīte;
Nebēdāju linu druvu,
Kad man linu arājīns.
282 [Nīcas Lp].

48781.

Ne domāju, ne gādāju
Tai vietā mauru mīt;
Laimiņ' bija domājusi,
Laimiņ' bija gādājusi.
281 [Neretas Jk].

- 12 -

48782.

Neviens mani tā nemīl,
Kā mīl mani tautu dēls:
Apsedz mani ar kažoku,
Vienu pupu neapsedz.
398 [Skrundas Kld].

48783.

Neviens mani tā nemīl,
Kā mīl mani tautu dēls:
Stiepa mani gaŗumai,
Vēla mani resnumai.
186 [Ķeipenes Rg].

48784.

Neviens putniņš tā nedūca,
Kā dūc meža balodīts;
Neviens mani tā nemīla,
Kā mīl mani tautu dēls,
Žēl tam bija projām ieti,
Žēl tam bija še palikti.
560 [Rīga ].

48785.

No tā silta pavasara
Būs rudeni lieli vēji;
No tās lielas mīlestības
Būsim lieli naidinieki.
3 [Adulienas Md].

48786.

Pats par savu labu prātu
Ar tautieti saderē,
Lai mūžiņis, kāds mūžiņis,
Ne uz vienu neraudē.
23 [Ārlavas Tl].

48787.

Pasavēru, pasasmēju
Pats uz sovas ļaudaviņas:
Es jū ceļu rejas kuļt,
Jei tyn kuojas kažukā;
Es nūguoju rejas kuļt,
Jei palyka gulādama.
348 [Rēznas (Rozenmuižas) Rz].

48788.

Pī tautīša golvu lyku
Kai pī zaļa ūzūleņa;
Eistojami buoleņam
Ar akmeņi mugurā.
18 [Andrupenes Rz].

48789.

Plūcu puķes, pinu kroni,
Puškoj' savu līgaviņ';
Puškoj' savu līgaviņu
Līdz mūžiņa galiņam.
7 [Aizkraukles Rg].

48790.

Plyucu rūzes, vinu krūni,
Puškuoj' sovu ļaudaveņu:
Lai zīd muna ļaudaveņa
Kai pučeite duorzeņā.
435 [Tilžas (Kokorevas) Abr].

48791.

Puķīt manu, skaisti ziedi
Mālainā kalnīnā;
Māsiņ, tavu vieglu dzīvi
Tālajās tautīnās!
87 [Drabešu (Drabužu) C].

48792.

Putru vāru vīram,
Putru kumeļame;
Labs mans vīriņš,
Labs kumeliņis.
15 [Alūksnes Vlk].

48793.

Pyut vējiņš, skaņ balsiņš,
Doncoj muna ļaudaviņa;
Doncoj muna ļaudaviņa
Asareņas slauceidama,
Maņa mīļi gaideidama.
365 [Sakstagalas Rz].

48794.

Redz kā skaisti noziedēja
Salda koka ābelīte;
Redz kā mīļi sadzīvoja
Bargajās tautiņās.
56 [Birzgales (Lindes) Rg].

48795.

Rikšu bērīti es palaižu
Pa tū goru meža molu;
Dreiži dreiži es pījuoju
Pi mīļules vuotiņim;
Lēču es nu sova zyrga,
Skrēju es pi mīleiguos.
73 [Ciblas (Eversmuižas) Ldz].

48796.

Rikšu bērīti es palaižu
Gar lielo sila malu,
Lai es savu līgaviņu
Vēl atrastu neguļot;
Vēl atrastu neguļot,
Raibus cimdus adējot.
132 [Ikšķiles Rg].

- 13 -

1. Rikšņim bēreiti palaižu
Pa garūji syla molu,
Kab man sovu ļaudaveņu
Stuovu rast, naguļūt;
Stuovu atrodu, naguļūt,
Uz pologa kuojis ova.
280 [Nautrēnu (Zaļmuižas) Ldz].

2. Rikšim bēriti palaidu
Pa garū syla molu,
Kab man sovu ļaudaviņu
Stuovu rast, naguļūt;
Stuovu radzu, naguļūt,
Mozgoj boltas villainītes.
493 [Viļakas (Marienhauzes) Abr].

48797.

Riti, riti, rīta rasa,
Pa ozola lapiņām;
Tā ritēja mans mūžiņš
Ar labo tēva dēlu.
127 [Grostonas Md].

48798.

Saderam meis, tautiņes,
Saderami, saderam!
Vai tad meis vysu myužu
Īnaidiņu tureisim?
358 [Rugāju Abr].

48799.

Sēju, aru, es ecēju
Sievastēva līdumā;
Arkl' uz rinķi es negriezu,
Mīlestības meklēdams.
Tik atradu mīlestību,
Kad meitiņu nobučoj(u).
416 [Strazdes (Tl)].

48800.

Silti gardi kāpostiņi,
Mīļa jauna līgaviņa;
Jo tie silti, jo tie gardi,
Jo tā jauna, jo tā mīļa.
343 [Rāvas Lp].

48801.

Sirsniņ, mana līgaviņa,
Kur būs man tev' nu likt?
Līdzi vest nevarēju,
Šai puisei [pusei] žēl pamest.
40 [Basu (Bases) Azp].

48802.

Sīvi mani žagas rāva,
Kas tik sīvi pieminēja?
Piemin mani līgaviņ(a):
Kur tik ilgi kavējies?
16 [Alsungas (Alšvangas) Azp].

48803.

Skudrīt, tovu čaklumeņu
Vysi ļaudis daudzynoj;
Mameņ, tovu auklējumu
Tautu dāli meilynoj.
605 [Skolas].

48804.

Stolts man beja kumeleņš,
Skaista pate ļaudaveņa.
Lai es eju, kur īdams,
Visi mani ceļu deve.
559 [Rēzekne Rz apr.].

48805.

Stypri jūstiņu pījūžu
Pi boltuos vylnuonītes;
Mīļi galvinu pīglaužu
Pi tuo mīžu oruojiņa.
605 [Skolas].

48806.

Tā mīļoju tēva dēlu
Kā sirsniņu azotī;
I ta vēl nesacīja
Visa sava padomiņa.
281 [Neretas Jk].

48807.

Tā, tautieti, darīsim,
Kā tu biji solījies:
Viens otara klausīsim,
Tad mēs labi dzīvosim.
391 [Sinoles Vlk].

48808.

Tā, vīriņ, dzīvosim,
Kā ļautiņi nesmejas!
Kad tu eji rijas kult,
Ietin mani kažokā.
485 [Viesienas (Lautera-Viesienes) Md].

48809.

Tautiets man mīļš un labs,
Ļauj vaļiņu, kā gribēju:
Ēd maizīti sijādama,
Brauc kumeļu dancādama.
364 [Sakas (Upesmuižas) Azp].

- 14 -

48810.

Tautu dālu [meitu] acis daga
Uz tū munu skaistumiņ(u).
Dīvs sorguoja kumeliņu,
As pats sovu leigaveņu, leigū leigū!
591 [Ludzas apr.].

48811.

Teci, teci, kumeliņi,
Tevi gaida, mani gaida;
Tevi gaida auzu sile,
Mani jauna ļaudaviņa,
Tu izēdi auzu sili,
Es pajēmu ļaudaviņu.
174 [Kārsavas Ldz].

48812.

Tumšajā klētiņā
Rāju savu līgaviņu:
Pliķi situ mācīdams,
Muti devu mīlēdams.
378 [Seces Jk].

48813.

Vai Dieviņš man iedeva
Tek mīlīgu tēva dēlu?
Mīļi mani pavadīja,
Vēl mīļāki sagaidīja.
90 [Drustu C].

48814.

Vai tādēļ zemu saule,
Kad aiz kupla ozoliņa?
Vai tādēļ īss mūžiņš,
Kad pie laba tēva dēla?
302 [Pampāļu (Ezeres) Kld].

48815.

Vakars metās, tumši meži,
Zināms celiņš jāstaigā;
Zināms vārtu cēlējiņš,
Zināms gultas taisītājs.
149 [Jaunpils Tk].

48816.

Vysas pučītes zīdēja
Pavasara saulītē;
Vysi man lobi beja,
Ka es poša loba beju.
89 [Dricēnu Rz].

488161.

Visi man labi bija,
Kad es pati laba biju;
Visi man slikti bija,
Kad es pati slikta biju.
378 [Seces Jk].

48817.

Visi manu vīrīnu
Gailīti saukā.
Mans vīrīns cukurīns,
Cukura gabalīns.
39 [Bārtas Lp].

48818.

Visus kokus vējš locīja,
Vienu lieca līdz zemīt';
Visas meitas puiši mīla,
Vienu mīla mūžīnam.
94 [Dunikas Lp].

48819.

Vīriņ, manu cabulīti,
Tavu gaŗu bārdelīti!
Es palīdu sildīties
Zem tās tavas bārdelītes.
192 [Kosas C].

48820.

Vīrīš mans, labs vīrīš,
Es labāku negribēt';
Ik rītiņus ēst izvāra,
Ik vakarus gultu tais'.
160 [Jūŗkalnes (Pilsbergas) Azp].

48821.

Viegli lagzdiņu pieliecu,
Viegli riekstus aplasīju;
Vieglu mūžu nodzīvoju
Ar godīgu tēva dēlu.
489 [Vidsmuižas (Vidsmuižas, Gaļānu) Rz].

48822.

Zaļa bērza virsaunīte
Šūpo manu arājiņu.
Cik vējiņš palīgoja,
Tik es gauži noraudāju.
436 [Tirzas (Tirzas-Pils) Md].

48823.

Zaļu dīgu cimdus odu,
Gribu skaistu oruojiņu.
Izadījās skaisti cimdi -
Muns skaistais oruojiņš.
228 [Liepnas (Lipnas) Abr].

48824.

Zinu ceļi, muoku braukt
Ar lobū kumeliņu;
Zinu labi, lobs dzeivot
Ar gudrū oruojiņu.
35 [Baltinavas Abr].

- 15 -

48825.

Zynu sova zyrga dobu,
Zynu sovas ļaudaviņas;
Zynu zyrga tecējumu,
Ļaudaviņas gaidējumu.
605 [Skolas].

48826.

Žēl man bija zaķi šaut,
Žēl kult savu līgaviņ':
Zaķīts koši palēkā,
Līgaviņa padziedā.
16 [Alsungas (Alšvangas) Azp].

48827.

Sautu ierbi, sautu ierbi, -
Ierbei skaists cakuliņš;
Systu sīvu, systu sīvu, -
Sīvai jauka volūdiņa.
35 [Baltinavas Abr].

48828.

Žēlo, Dievs, vīra galvu,
Es par savu nebēdāju;
Vīrs mežā malku cērt,
Es tupēju aizkrāsnē.
48 [Bērzaunes Md].

Satura rādītājs |Skati visu grāmatu