SākumlapaIevadsSatursLapasMeklētSaites
Satura rādītājs |Skati visu grāmatu

2. Brāļi un citi piederīgie apmeklē māsu tautās

26675.

Ai svainīti, dar' man labu,
Dēst' ozolu ceļmalā:
Uz māsiņu sērsti gāju,
Ceļa labi nezināju.
344 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

1. Es tev lūdzu, bāleliņ,
Dēst' ozulu celiņā:
Uz tevim sērsti gāju,
Ceļa labi nezināju.
30 [Ozolu muižā, Suntažu draudzē].

26676.

Aiz grožiem noturēju
Bāleliņa kumeliņu,
Lai gaŗām neaizbrauce,
Lai nedara žēlabiņu.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

26677.

Aiz ziemeļa auksta vēja
Ozoliņi nezaļoja;
Aiz tautieša bargumiņa
Nenāk mani bāleliņi.
28 [Nītaurē (Nītaures pag. Rg)].

1. Aiz asā rīta vēja
Vītoliņi nelapoja;
Aiz tautieša bargumiņa
Man nenāca bāleniņi.
82 [Kļavkalnē (Kļavkalns, Kosas pag. C)].

26678.

Apraugiet, bāleliņi,
Ir lielā līkumā;
Neraugiet gaŗa ceļa,
Netaupiet kumeliņu!
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

1. Nebēdāju staiga purva,
Nežēloju kumeliņa,
Aplūkoju sav' māsiņu,
Kā dzīvoja tautiņās.
1081 [Veļķos (Veļķu pag. C)].

26679.

Atjāj brālis vakarā
Ābolaiņu kumeliņu.
Nelaid, māsa, pieguļā,
Laid ābeļu dārziņā!
298 [Mežotnē (Mežotnes pag. B)].

- 451 -

26680.

Atjāj mani div' bāliņi,
Aizjāj abi nemieloti,
Stāvu pate raudādama
Tautu galda galiņā.
241 [Blīdienē (Blīdienes pag. Tk)].

1. Visu dienu saraudāju
Tautu nama galiņā:
Reti nāca bāleliņi,
Projām gāja nemieloti.
353 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

26681.

Atsēžos raudādama
Tautu nama galiņā:
Atjāj mani div' bāliņi,
Aizjāj abi nemieloti;
Nava tautu klētiņā
Vienas auzu sēneliņas.
300 [Kroņa Misas pagastā (Misas pag. B)].

26682.

Balta balta gaška nāk
Par lieliem tīrumiem;
Tā nāk mana māmuliņa,
Nes man siltu kukulīti.
1271 [Litenē (Litenes pag. Md)].

26683.

Brāļiem mīļa tā māsiņa
Rīgas ceļa maliņā:
Aizbraukdami, pārbraukdami,
Tur dusina kumeliņu.
303 [Svitnē (Svitenes pag. B)].

26684.

Brāļi mani iemetuši
Kā oliņu ūdenī,
Ne pie manis sērsties nāca,
Ne man sērsti aicināja.
60 [Salacā (Salacas pag. Vlm)].

26685.

Brāļi mani, koksirdīši,
Nenāk mani apraudzīt,
Iedevuši tautiņām
Kā putniņu vārdzināt.
206 [Kuldīgas apriņķī].

26686.

Brāļi mani tāļu deva
Par deviņi novadiņi;
Devītajā gadiņā,
Tad tik nāca apraudzīt.
Nedomā, bāleniņi,
Ka es esmu novārgusi!
159 [Aizputē (Aizputes pag. Azp)].

26687.

Bāliņ, putu gabaliņ,
Kur gulēji šo naksniņu?
- Pie māsiņas rauduvītes
Mazajā ciemiņā.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

1. Bāliņ, zelta droztaliņ,
Kur gulēji šo naksniņu?
- Es gulēju pie māsiņas
Āboliņa cisiņās.
107 [Vietalvā (Vietalvas pag. Md)].

26688.

Brauc, brālīti, tu pie manis,
Es pie tevis nevarēju:
Tev priekšā ledus kalni,
Man nav kalta kumeliņa.
237 [Jaunaucē (Jaunauces pag. Jg)].

26689.

Dedz, skaliņi nomalīti,
Kad es tevi dedzināju;
Nāc, bāliņi nozarīti,
Kad es tevi aicināju!
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

26690.

Div' vistiņas nobaroju
Baltābola kalniņā;
Vienu cepu, otru vāru,
Bāleliņu gaidīdama.
188 [(?)].

26691.

Īt as īšu iz muoseņu,
Kuodēļ as naīšu?
Muosai auga div' dīveri,
Na tī auga manis dēļ.
409 [Līksnas pag. D].

26692.

Iet es iešu uz māsiņu,
Saņems māsa, nesaņems:
Saņems mani māsas bērni,
Mātesmāsu dēvēdami.
6 [Annas muižā (ķēču pag. Rg)].

26693.

Es nekaišu nevienam,
Nekaiš mans kumeliņš:
Pie māsiņas nakti guļu,
Dusin' savu kumeliņu.
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

- 452 -

26694.

Gāj' māsiņas i lūkot,
Ko darīja tautiņās.
Aizpērnās bikses lāpa,
Aizkrāsnē sēdēdama.
28 [Nītaurē (Nītaures pag. Rg)].

26695.

Gaisma nāca par āriņu,
Kā bitīte līgodama;
Kaut, Dieviņ, tā redzētu
Sav' māmiņu atejam!
92 [Mārcienā (Mārcienas pag. Md)].

1. Gaisum' nāca, gaisum' nāca
Par āriņu līgodama.
Kad redzētu tā nākam
Brāliņam līgaviņu!
325 [Secē (Seces pag. Jk)].

26696.

Gan dziedātu no rītiņa,
Galva sāp, nevarēju;
Gan mielotu bāleliņu,
Aiz tautām nedrīkstēju.
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

26697.

Gan es ietu uz māsiņu,
Gan māsiņu aicinātu,
Kam ļautiņi nerunātu:
Būs dieveŗa līgaviņa.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

26698.

Gulēt tautas aizgājušas,
Gulēt tautu māmuliņa,
Nu man vaļas klēti slēgt,
Mielot savus bāleliņus.
322 [Saukā (Saukas pag. Jk)], 331 [Augškurzemē (Il)].

1. Grib' mielot bāleniņus,
Aiz tautāmi nedrīkstēju.
Kad gulēti tautas ies,
Gulēt tautu māmuļiņa,
Tad būs laiks klēti slēgt,
Mielot savus bāleniņus.
69 [Bikserē (Patkules pag. Md)].

26699.

Ik sestdienas vakariņa
Gaidu savu brāleliņu,
Šūniem cepu kviešu maizi,
Mediem daru alutiņu.
324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)].

26700.

Jājiet jāšus, bāleliņi,
Ko kājām sierējiet?
Lieli tautu tīrumiņi,
Kad kājām pāriesiet?
30 [Ozolu muižā, Suntažu draudzē].

26701.

Jājiet jāšus, bāleliņi,
Ko kājām staigājiet?
Vai tautām auzu trūka,
Vai smalkā āboliņa?
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

26702.

Kā, bāliņi, jātin jāji,
Ka naksniņas negulēji?
Aizjādams, atjādams
Mani gauži raudināji.
309 [Biržos (Biržu pag. Jk)].

26703.

Ka nu munu bruoleliņu
Da sun'eits attacātu!
Kad nebeutu volūdiņis,
Ka maiz'eitis pamastum!
422 [Līvānu pag. D].

26704.

Kādu naidu, brāleliņi,
Jūs uz mani turējiet?
Gar mājām celiņš gāja,
Jūs iekšā nejājāt.
324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)].

26705.

Kālab sērst nenākat,
Mātes īsti bāleniņi?
Vai priedīte, vai eglīte
Jums celiņu aizkritusi?
190 [Kuldīā].

1. Vai māsiņa mīļa balta,
Ka pie manis sērst nenāci?
Vai priedīte, vai eglīte
Tev ceļā aizkrituse?
224 [Kabilē (Kld)].

2. Brāļu bērni, māsu bērni,
Kam jūs sērst nenākat?
Vai priedīte, vai eglīte
Jums celiņu aizkrituse?
Nekrīt priede, nekrīt egle,
Aizkrīt ļaužu valodiņas.
172 [Rāvā (Rāvas pag. Lp)].

- 453 -

26706.

Kur tu iesi, bāleliņ,
Baltas kājas audamies?
Ieš' māsiņas aplūkot,
Kā dzīvo tautiņās.
138 [Trikātā (Trikātas pag. Vlk)].

1. Kur tu iesi, man' māsiņa,
Baltas kājas audamās?
Iešu ļaužu apraudzīt,
Kā dzīvoja maliņā.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

26707.

Liepu lapu ceļu kaisu,
Bāleliņa gaidīdama;
Vējš nopūta liepu lapas,
Bāleliņš neatnāca.
107 [Vietalvā (Vietalvas pag. Md)].

1. Liepu lapu tiltu taisu,
Gaidu mātes atnākam;
Vējš nopūta liepu lapu,
Mana māte neatnāca.
1880 [Jaunmuižā (Lutriņu pag. Kld)].

26708.

Leiši leiši mani brāļi,
Gaŗām manu sētu jāja!
Mūžam leiši paliekat,
Ja iekšā nenākat.
181 [Cīravā (Cīravas pag. Azp)], 335 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

26709.

Līču līču upe tek,
Zaru zaru Daugaviņa;
Aiz to līču, aiz to zaru
Nenāk mani bāleliņi.
107 [Vietalvā (Vietalvas pag. Md)].

26710.

Māmiņ' mani ielaiduse
Kā oliņu ūdenī,
Ne tā vairs pati nāca,
Ne laiž manu bāleliņu.
38 [Siguldā (Siguldas pag. Rg)].

1. Iesviež mani māmulīte
Kā šautrīti ūdenī,
Ne iet pate apraudzīt,
Ne laiž manus brāleliņus.
324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)].

2. Māte mani audzināja
Kā rozīti dārziņā;
Nu ielaida tautiņās
Kā oliņu ūdenā.
281 [Ūziņos (Jēkabnieku pag. Jg)].

26711.

Māmiņ' mani iemetusi
Kā oliņu ūdenī,
Ne nāk manis apraudzīt,
Ne vārdiņa parunāt.
109 [Vestienā (Vestienas pag. Md)], 170 [Lielnīkrācē (Nīkrāces pag. Azp)].

26712.

Memmīn' mani tāļu deva,
Nenāk mani apraudzīt;
Kura bija tā dienīna,
Kad es gauži neraudāju!
49 [Jaunatē (Vecates pag. Vlm)].

26713.

Māsiņ' mana mīļākaja
Mani mīļi gaidījusi:
Ziediem plānu kaisījusi,
Saldu alu darījusi.
335 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

26714.

Māsiņ' mani aicināja
Dieva dienu sērsti nākt;
Visas man Dieva dienas,
Kad es tapšu, tad es iešu.
2291 [Sasmakas novadā (Ārlavas pag. Tl)].

26715.

Mūs' māmīna sērstu brauca
Uz tiem prūšu robežiem,
Seši zirgi vērzelēs,
Trīs pūrmaņi mugurā.
119 [Ērģemē (Ērģemes pag. Vlk)].

26716.

Nāc, māsīna, nāc, māsīna!
Otra māsa aicināja.
Otra māsa viltiniece,
Viļ saviem dieveŗiem.
49 [Jaunatē (Vecates pag. Vlm)].

26717.

Pie svainīš', pie māsiņ',
Tur ir lab' sērst iešan',
Pie svainīš', pie māsiņ'
Kā pie tēva, māmuliņ'.
133 [Palsmanē (Palsmaņa pag. Vlk)].

26718.

Pie svainīša sērsti gāju,
Ne pie īsta bāleliņa:
Pie svainīša māsa mana,
Pie bāliņa tautu meita.
359 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

- 454 -

26719.

Pirmo gadu, bāleliņi,
Pie man' sērst nenāciet:
Tautu dēla klētiņā
Nav ne auzu sēnaliņas.
294 [Grantelē (Iecavas pag. B)].

1. Nenākati, bāleliņi,
Man kaunīna nedariet:
Nav tautieša klētīnā
Šķirbā auzu sēnalīnas.
50 [Vecatē (Vecates pag. Vlm)].

26720.

Pirmo gadu, bāleliņi,
Uz man' sērsti nenāciet:
Pate ēst nedrīkstēju,
Ne vēl jūs pamielāt.
30 [Ozolu muižā, Suntažu draudzē].

26721.

Pirmo gadu, bāleliņi,
Uz man' sērst nenāciet:
Sēnalaina auzu maize,
Tā rokā man dodama.
42 [Suntažos (Suntažu pag. Rg)].

26722.

Pirmo gadu, bāleliņi,
Ciemoties nenākat:
Pirmo gadu man maizīte
Augstajā plauktiņā.
107 [Vietalvā (Vietalvas pag. Md)].

26723.

Pulkā, brāļi, nejājat,
Man kauniņa nedarāt:
Nav tautieša klētīnā
Šķirbā auzu sēnalīn's.
61 [Mazsalacā (Mazsalacas pag. Vlm)].

26724.

Raudātin saraudāju,
Pie māsiņas nogājuse:
Ni man svains pa prātam,
Ni māsai laba dzīve.
1201 [Galgauskā (Galgauskas pag. Md)].

26725.

Runājat, bāleniņi,
Kumeļā sēdēdami:
Es nevaru galdu klāt,
Ne zemē kāpināt.
Kad varēšu, klāšu galdu,
Tad zemē kāpināšu.
181 [Cīravā (Cīravas pag. Azp)].

1. Runājat, bāleliņi,
Kumeļā sēdēdami:
Es nevaru galdu klāt,
Ne iekšā aicināt,
Paši mani iedevāt
Tai tukšāi vietiņā.
174 [Rudbāržos (Rudbāržu pag. Azp)].

26726.

Znotiņš tek kazu kaut,
Redzēj' mani atnākam.
Znotiņ, lopu netērē,
Man maizīte kabatā!
195 [Raņķos (Raņķu pag. Kld)].

26727.

Sudrabiņa žogu pinu
Baltābola kalniņam,
Svētu rītu ielaidīšu
Jaunā brāļa kumeliņu;
Vecā brāļa nelaidīšu,
Kam tas mani kaitināja,
Kam tas mani apsolīja
Pirmo reizi tautiņās.
182 [Aizputes un Kuldīgas apriņķos)].

26728.

Sunīts rēja smiedamies,
Pazīstami viesi nāca;
Kā nebūs pazīstami, -
Māsai īsti bāleliņi.
207 [Dundagā (Dundagas pag. Vp)].

26729.

Sunīts rēja tupēdams,
Pazīstama viešņa nāca:
Atnāk mana krustamāte
Ar siltiem pīrāgiem.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

26730.

Tā māsiņa griķus mala,
Tā gaidīja bāleliņu;
Ne es malu, ne gaidīju,
Tālu mani bāleliņi.
26 [Madlienā (Madlienas pag. Rg)].

26731.

Tevis dēļ, straujupīte,
Nenāk mani bāleliņi,
Zina tevi celiņā
Dienu nakti līgojot.
137 [Tirzā (Tirzas pag. Md)].

- 455 -

26732.

Tiltiņš rībēja,
Podziņas skanēja:
Jāj mans brālītis
Māsiņas raudzīt;
Viksēti zābaki,
Riņķoti kažoki,
Misiņa podziņas
Cepures galā.
264 [Džūkstē (Džūkstes pag. Jg)].

26733.

Tumsiņā gaismu gaidu,
Gaismā sauli uzlecam;
Pie māmiņas tautu gaidu,
Tautās gaidu bāleliņu.
200 [Skrundā (Skrundas pag. Kld)].

26734.

Tumsiņā gaismas gaidu,
Gaismā saules uzlecam;
Tautiņās nogājusi,
Gaidu savu bāleliņu.
28 [Nītaurē (Nītaures pag. Rg)].

26735.

Upītē laipas liku,
Māmulītes gaidīdama;
Upe laipas aiznesusi,
Māmuliņa neatnāca.
76 [Gatartā (Gatartes pag. C)].

26736.

Uz znotiem sērstu braucu,
Aven' galva kulītē:
Ja tie manis nemieloja,
Graužu savu aven' galvu.
1331 [Sikšņu pagastā (Gaujienas pag. Vlk)].

26737.

Vai, upīte, tevis dēļ
Nenāk mana māmuliņa?
Pāri brist - dziļš ūdens,
Apkārt lieli līkumiņi.
28 [Nītaurē (Nītaures pag. Rg)].

26738.

Vaļa mani malti iet,
Vaļa ieti druviņā,
Tās vaļiņas vien nebij
Mielot savu bāleliņu.
373 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

26739.

Viena pate man māsiņa,
Tuvu devu tautiņās;
Ik rītiņu, ik vakaru
Tek' māsiņu apraudzīt.
3301 [Pilskalnē (Pilskalnes pag. Il)].

26740.

Celiņ' mani i celiņi
Zaļ' ābolu aizauguši;
Ne vairs nāca bargas māršas,
Ne laiž manu bāleliņu.
401 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

48674.

Ai znotiņ, dar' man labu,
Dēj ozol' ceļmalā!
Uz meitiņu sārsnu [sārstu] gāju,
Ceļa labi nezināju.
127 [Grostonas Md].

48675.

Aizsmakusi dzeguzīte,
Nedzird vairs kūkojot;
Aizmirsusi man' māmiņa,
Neiet vairs lūkoties.
3 [Adulienas Md].

1. Aizsmokuse zagyuzīte,
Nadzierd vaira kyukojūt;
Aizmiersa mani māmiņa,
Naredz vaira atejūt.
35 [Baltinavas Abr].

48676.

Brāļi, sērstu neiedami,
Sakās ceļa nezinot;
Kā tad ceļu zinājāt,
Kad vietiņas lūkojāt?
358 [Rugāju Abr].

48677.

Bruoļi pi maņa naguoja,
Vuoju muosu duovuodami;
Aizejit, bruolileņi,
Koč celiņa pavaicuot.
414 [Stirnienes Rz].

48678.

Bruoleņi, munu bruoleņi,
čāstai cīmā nūbrauksit?
Ka byus loba dzeivuošana,
Godā reizi nūbrauksim;
Ka byus slykta dzeivuošana,
Dzagūzeiti syuteisim.
143 [Jāsmuižas D].

- 456 -

48679.

Jau es biju, vēl es iešu
Uz māsiņu ciemoties;
Māsai auga jauns dievers,
Ne tas auga manis dēļ.
281 [Neretas Jk].

48680.

Kā tu nāci, māmulīte,
Ka par nakti negulēji?
Atnākdama, aiziedama
Mani gauži rūdināji.
56 [Birzgales (Lindes) Rg].

48681.

Kūka tāvs dzelža muote,
Akmestiņi buoleliņi:
Mani tuoli atdavuši,
Nanuok vaira pazavārt.
493 [Viļakas (Marienhauzes) Abr].

48682.

Kurs suneits attacāt(u)
Nu boltūs bruolileņ(u).
Ka runuot narunoj,
Da maizeitis īdūtum.
326 [Preiļu D].

48683.

Liepu lapu tiltu taisu,
Māmuliņas gaidīdama;
Neatbrauca māmuliņa,
Atbrauc brāļa līgaviņa.
90 [Drustu C].

48684.

Līpu lopu tiltu taisu,
Gaidu sovu buoleniņu;
Līpu lopu tilts sapuva,
Še nav munu buoleniņu.
493 [Viļakas (Marienhauzes) Abr].

48685.

Māmiņ' mani iemetusi
Kā oliņu upītē;
Nenāk mani apmeklēt,
Nedz galviņu izsukāt.
9 [Aizputes (Aizputes-Pils) Azp].

48686.

Ne pie vārtiem nepiebraucu,
Tek māsiņa vārtus vērt.
Vienu roku vārtus vēra,
Otru slauka asariņs.
Vai Dieviņi, vai Dieviņi,
Nu ir bēdu diezgan daudz!
384 [Sēemūkšu C].

48687.

Pie māsiņas sērste gāju,
Atrod' māsu sierdēstai:
Sēd, matiņus izlaiduse,
Slauka žēlas asariņas.
Nāc ārāje, švāger' šelmi,
Kāda vaina māsiņai?
15 [Alūksnes Vlk].

48688.

Silt' istaba, saldans alus,
Gul' par nakti, bāleliņ;
Lieli meži, gaŗi ceļi,
Tālu tava līgaviņa.
418 [Sunākstes Jk].

48689.

Sīneņu, munu zaļū,
Tu palyki nasakosts;
Buoleņu, munu mīļū,
Tu nūguoji namīluots.
89 [Dricēnu Rz].

48690.

Tāļi mani māte deva,
Tāļi ciema gribēdama;
Tāļi mani iedevusi,
Neiet pati apraudzīt.
507 [Zalves (Lielzalvas) Jk].

48691.

Tricēt tric uobeļ' bierzs,
Skanēs zalta īmautiņi;
Atbrauc muni buoleliņi,
Uobulaiņi kumeliņi.
35 [Baltinavas Abr].

48692.

Visi mani druvas ceļi
Aizauguši kārkliņos;
Visi mani brāļi māsas
Svešenieki palikuši.
263 [Mēmeles Jk].

48693.

Viena pate mūs' māsiņa,
Tālu iet tautiņās.
Ik rītiņu, vakariņu
Teku māsu apraudzīt;
Teku māsu apraudzīti,
Vai svainītis labi tur.
112 [Ezeres Kld].

Satura rādītājs |Skati visu grāmatu