SākumlapaIevadsSatursLapasMeklētSaites
Satura rādītājs |Skati visu grāmatu

c) Ceļā

26494.

Ai Dieviņi, ai Dieviņi,
Tāļu mani sievas radi!
Brauc' ar zirgu, brauc' ar laivu,
Pēc pabeidzu kājiņām.
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

1. Tāļu, tāļu man radiņi,
Vienā dienā neaiziešu;
Skries laiviņa, jūgš' kumeļu,
Vēl pabeigšu kājiņām.
207 [Dundagā (Dundagas pag. Vp)].

26495.

Ar laiviņu, ar laiviņu
Uz māmiņu ciemoties.
Pūš vējiņš, gāž laiviņu, -
Ar Dieviņu, māmuliņa!
98 [Praulienā (Praulienas pag. Md)].

1. Ar laiviņu, ar irkliņu
Ieš' māmiņas apraudzīt.
Lūze irkla, plīse laiva, -
Ar Dieviņu, māmuliņa!
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

26496.

Ar saulīti saderēju
Līdzi tikt pie māmiņas;
Jau saulīte zemu zemu,
Vēl māmiņa tāļu tāļu.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

1. Es cerēju ar saulīti
Tikt pie savas māmuliņas;
Jau saulīte zemu zemu,
Māmuliņa tāļu tāļu.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

26497.

Baltābola pļavu bridu,
Pie māmiņas sērst ejot:
Māmiņ' mani aizdevuse
Baltābola pļāvējam.
363 [Dzirciema pag. (Tk) un citur Kurzemē].

26498.

B'ej man' dzīsmu vuoc'el'eit'e
Smolku lozdu kryum'eņā;
Pa vīnai izlas'eju.
Iz mām'eņu staiguodama.
429 [Kārsavas pag. (Ldz)].

26499.

Bitīt, tavu vieglumiņu,
Tev nelīka āboliņš!
Man pārlūza bērza laipa,
Sērst ejot(i) bāliņos.
6 [Annas muižā (ķēču pag. Rg)], 26 [Madlienā (Madlienas pag. Rg)], 75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)], 80 [Kalsnavā (Kalsnavas pag. Md)], 335 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē], 379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

1. Bitīt, tavu vieglumiņu,
Tev nelīka dāboliņš!
Man pārlīka vaŗa tilts,
No brāliņa pārejot.
311 [Dzērvē, Susējā, Dignājā (Saukas Jk, Susējas Il, Dignājas Jk pag.)].

26500.

Bridu puru raudādama
Līdz vēlam vakaram;
Uz māmiņas vien raudāju,
Kam tā mani tālu deva.
38 [Siguldā (Siguldas pag. Rg)].

- 426 -

26501.

Daugavieši, bāleliņi,
Iriet laivu māsiņai!
Ir es biju daugaviete,
Bāliņos sērst iedama.
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

26502.

Dienas ceļi, dienas ceļi
Līdz maniem bāliņiem:
Rītā agri izlaižos,
Tikko tiku vakarā.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

26503.

Gāju sērsti brāliņos,
Zīlītē klausoties:
Ja dzied zīle pora malu,
Dzeršu alu brāliņos;
Ja dzied lazdu krūmiņā,
Ritīs gaudas asariņas.
324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)].

26504.

Jau saulīte zemu zemu,
Man māmiņa tāļu tāļu;
Teku, teku, nepanāku,
Saucu, saucu, nesasaucu.
360 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

1. Zemu saule vakarā,
Tāļu mana māmuliņa;
Teku, teku, saucu, saucu,
Nepanācu, nesasaucu.
347 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

26505.

Jau saulīte zemu zemu,
Man vēl tālu māmuliņa;
To darīja grina tauta,
Sebi jūdza kumeliņu.
207 [Dundagā (Dundagas pag. Vp)].

26506.

Jau saulīte zemu zemu,
Tālu mana māmuliņa;
Vēl aizjūdza tautu dēls
Kūtru, laisku kumeliņu.
30 [Ozolu muižā, Suntažu draudzē].

1. Zemu zemu saule tek,
Es vēl sēršu brālīšos;
Vēl tautiņas iedevuši
Tādu kūtru kumeliņu.
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

26507.

Jau saulīte zemu zemu,
Vēl māmiņa tālu tālu.
Es šķitos šo naksniņu
Pie māmiņas pārgulēt.
6 [Annas muižā (ķēču pag. Rg)].

1. Jau saulīte zemu zemu,
Vēl māmiņa tāļu tāļu.
Teku, teku vakarā
Par ābulu atmatiņu,
Gribēdama šo naksniņu
Pie māmiņas pārgulēt.
261 [Blankenfeldē (Vilces pag. Jg)].

26508.

Kam šie kalni, ielejiņas,
Kam šie resni ozoliņi?
- Vai, māsiņa, nepazini
Savu vecu ganībiņu?
324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)].

26509.

Kam tā tāda skuju būda
Diža ceļa maliņā?
- Vai, māsiņa, nepazini
Savu vecu dzīvošanu?
161 [Alšvangā (Alšvangas pag. Azp)].

1. Kas tā tāda skuju būda
Mana ceļa maliņā?
- Tā nebija skuju būda,
Tā bij brāļa istabiņa.
207 [Dundagā (Dundagas pag. Vp)].

26510.

Kam tie tādi bāleliņi,
Zābakoti sienu pļāva?
- Vai, māsiņa, nepazini
Pate savus bāleliņus?
281 [Ūziņos (Jēkabnieku pag. Jg)].

26511.

Krustamāte krustamāte,
Kam tu mani aicināji?
Es, pie tevis tecēdama,
Ietecēju upītē,
Ietecēju upītē,
Saslap' manas villainītes.
401 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

26512.

Liepu lapu tas celiņis [celiņš]
Uz maniem(i) bāliņiem;
Kā irbīte aiztecēju
Sausajām(i) kājiņām.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)], 107 [Vietalvā (Vietalvas pag. Md)], 342 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

- 427 -

26513.

Maldīties maldījos
Sava tēva tīrumā:
Kur atstāju tīrumiņu,
Tur atradu bērzu birzi.
1311 [Apē (Vlk)].

26514.

Ogu ogu, riekstu riekstu
Mana brāļa pavārtē;
Ogodama, riekstodama,
Pie brālīša sērst nogāju.
240 [Bikstos (Bikstu pag. Tk)].

26515.

Ogu ogu, riekstu riekstu
Tā celiņa maliņā;
Pa vienai nolasīju,
Sērst iedama bāliņos.
299 [Mežotnē un Švitenē (Mežotnes un Svitenes pag. B)].

1. Ogu ogu, riekstu riekstu
Tai celiņa maliņā,
Tai celiņa maliņā,
Kur es savas govis ganu.
Savas govis ganīdama,
Pa vienai nolasīju.
360 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

2. Piln' āboļu ābelīte
Mana ceļa maliņāi;
Pa viename nolasīju,
Pie māmiņas aiziedama.
164 [Dunalkā (Dunalkas pag. Azp)].

26516.

Pārplūduse taut' upīte
Baltajām putiņām.
Tais', bāliņ, dēļu tiltu,
Lai nāk māsa ciemoties!
120 [Gaujienā (Gaujienas pag. Vlk)].

26517.

Pie brālīša sērst aizgāju
Pa vītolu ēniņām,
Lai tas man nenobal
Sarkans rožu vaiņadziņš.
161 [Alšvangā (Alšvangas pag. Azp)].

1. Pie māmiņas sērsti gāju
Pa vītolu ēniņām,
Lai tas manis vainadziņis
Saulītēi nebalēja.
282 [Vilcē (Vilces pag. Jg)].

2. Sērsti gāju bāliņos
Pa vītolu ēniņām,
Lai saulē nesavīta
Sarkans rožu vainadziņš.
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

26518.

Pie māmiņas sērsti gāju
Pa vītolu pazarēm,
Lai tie mani neredzētu,
Kalniņāi stāvēdami.
281 [Ūziņos (Jēkabnieku pag. Jg)].

26519.

Priedes vien, egles vien
Līdz maniem brālīšiem;
Nav nevienas bērzu birzes
Sudrabiņa lapiņām.
325 [Secē (Seces pag. Jk)].

1. Purvi vien, meži vien
Līdz manai māmiņai;
Nav neviena balta bērza
Sudrabiņa lapiņām.
325 [Secē (Seces pag. Jk)].

26520.

Puiši puiši, bāleliņi,
Ceļat mani pār upīti!
Aiz upītes tēvs māmiņa,
Visi mazi bāleliņi.
190 [Kuldīā].

26521.

Purvi vien, ezeriņi
Māsiņai celiņā,
Nevarēja pāri tikt,
Ne apkārt apvažot.
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

26522.

Rikšiem laidu kumeliņu
Caur to sila gabaliņu,
Lai dabūtu šo naksniņu
Pie māmiņas pārgulēt.
38 [Siguldā (Siguldas pag. Rg)].

26523.

Rindā auga ozoliņi,
Rindā mani bāleliņi;
Pie brāļiemi sērsti gāju
Pa ozolu ēniņām.
197 [Sātiņos (Sātiņu pag. Kld)].

26524.

Sērsti gāju bāliņos,
Ceļa labi nezināju;
Irbīt' mani ceļu veda,
Rauduvīte rasu krēta.
41 [Stukmaņos (Pļaviņās Rg)].

1. Uz brāļiem sērstu gāju,
Ceļa labi nezināju;
Zīle mani ceļu veda,
Lagzdīgala rasu trauca.
1271 [Litenē (Litenes pag. Md)].

- 428 -

26525.

Sētas vien, sētas vien,
Kur tad mana brāļa sēta?
Tur būs mana brāļa sēta,
Kur deviņi vītoliņi,
Kur deviņi vītoliņi,
Zelta lapas galiņā.
207 [Dundagā (Dundagas pag. Vp)].

26526.

Smilga auga ceļmalā,
Zelta rasa galiņā;
Tur mutīti nomazgāju,
Pie brālīša sērst iedama.
174 [Rudbāržos (Rudbāržu pag. Azp)].

1. Gaŗa smilga ceļmalā,
Zelta rasa galiņā;
Tur māsiņa mazgājās,
Sērst iedama bāliņos.
97 [Vecpiebalgā (Vecpiebalgas pag. C)].

26527.

Sniegi snieg sniegumo,
Ceļu dara darāmo,
Ceļu dara darāmo
Uz maniem brāliņiem.
324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)].

26528.

Tumsā teku vakarā
Par ābola atmatiņu,
Gribēdama šo naksniņu
Pie māmiņas pārgulēt.
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)], 121 [Gulbenē (Md)], 166 [Gramzdā un Smaižos (Gramzdas un Aizviķu pag. Lp)], 265 [Emburgā (Salgales pag. Jg)].

26529.

Ūdriņam dziļa ala,
Man bij tāli brāleliņi;
Ūdriņam nagi dila,
Man dilst vaŗa kamaniņas.
324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)].

26530.

Ceļā metu siena kaudzi,
Kur māsiņa nakti guļ;
Tālu tautas aizvedušas,
Vienu dienu neatnāca.
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

48577.

Apleik kolna saule tak,
Garas dīnas grybādama;
Apleik kolna muosa īt
Da sovai muosiņai.
348 [Rēznas (Rozenmuižas) Rz].

48578.

Ar saulīti īzalaižu
Uz māmeņi gostūs īt;
Jau saulīte iz pus jyuru,
Es jyuriņu maleņā.
522 [Zvirgzdienes Ldz].

48579.

Ai saulīt sadarēju
Reizē tikt pi muomuliņas;
Jau saulīte zamu zamu,
Muomuliņa tuoļi touļi;
Cikam saule da zemītes,
Es pi sovas muomuliņas.
35 [Baltinavas Abr].

48580.

Es savam kumeļam
Ātri galu padarīš':
Mana jauna līgaviņ(a)
Daiļa brauca brālīšos.
16 [Alsungas (Alšvangas) Azp].

48581.

Gŗūt' man bija kalnā kāpt,
Lēt' lejā notecēt;
Gŗūt' man bija tautās iet,
Lēt' atnākti bāliņos.
351 [Rozēnu Vlm].

48582.

Ītu, ītu uz buoleņu,
Labi ceļa nazynuoju;
Zūse maņ ceļu vede,
Raudivīte rosu trauce.
Tys celeņš uz buoleņu
Nu kalneņa lejeņā.
605 [Skolas].

48583.

Kolnā kuopu, pūrā brydu
Da sovai māmiņai;
Da svešai naītum
Sausyjom kuojiņom.
425 [Šķaunes (Landskoronas) Ldz].

48584.

Kas tur brauca pa celiņu
Ar dzeltenu kumeliņu?
Tā māsiņa ciemā brauca,
Ko aizveda tautiņās.
266 [Mēŗa Vlk].

- 429 -

48585.

Liepa auga kalniņā,
Zelta lapas galotnē;
Es aizgāju pie māmiņas
Galvā zelta vaiņadziņis.
347 [Rendas Kld].

48586.

Līpu lopu tys celiņš
Uz munimi buoliņim;
Vīgli laidu, nūtecēju
Pa līpu i lapiņom.
174 [Kārsavas Ldz].

48587.

Pie māmiņas sērstu gāju,
Vīru vedu valdziņā;
Ciema puiši brīnījās,
Kāds man maizes devējiņš.
429 [Taurkalna (Valles) B].

48588.

Pretim kalnu upe tek,
Ievas ziedus braucīdama;
Pretim brāļu māsa nāk,
Ābel's ziedi rociņā.
605 [Skolas].

48589.

Taisnu celiņu zynovu
Da sovimi bruoliņim:
Par pupom, par zierņim,
Par ruociņu leidumiņ(u).
605 [Skolas].

48590.

Zynu, zynu bruoļa sātu,
Navajaga voduotuoja:
Par pupom, par zierņim,
Par ruociņu leidumiņu.
170 [Kapiņu D].

48591.

Zynu, zynu bruoļa sātu,
Navajaga ruodeituoja:
Vysapleik ir prīžu meži,
Vuortūs auga ūzuleņi.
50 [Bērzgales (Kuļņēvas-Labvāržu) Rz].

48592.

Tymsā guoju, naredzēju,
To pazynu bruoļa sātu;
Bruoļa sāta kalniņē,
Upe tak lejiņē.
35 [Baltinavas Abr].

48593.

Teci, teci, balodīte,
Da tai savai vecai vietai!
Te ir tava, te ir tava
Veca māmuļiņa.
194 [Krāslavas D].

48594.

Upe tak caur kaļniņu,
Leikumiņus mātuodama:
Muosa tak uz buoliņu,
Asariņas slaucīdama.
280 [Nautrēnu (Zaļmuižas) Ldz].

48595.

Uz bruoļim gostūs guoju,
Ceļa labi nazynuoju;
Īsagrīžu tauteņuos,
Na sovuos, svešajuos.
35 [Baltinavas Abr].

48596.

Uz buoļiņim gostūs guoju,
Ka nav tāva, muomuliņas;
Ka buoļeņi namīļuos,
Kot saulītē pasēdēšu.
265 [Mērdzenes (Michailovas) Ldz].

48597.

Uz bāliņu, uz bāliņu.
Apkaustīti kumeliņi!
Bāliņam saldens alus,
Skaistas baltas biķerītes.
497 [Vīpes (Mežmuižas) D].

48598.

Vysus celeņus zynuoju,
Iz māmeņi staiguodama;
Tuo celeņa nazynuoju,
Kur buoleņš napījēmja.
174 [Kārsavas Ldz].

48599.

Viens pats man bālēniņš,
Reti gāju ciemoties;
Reti gāju ciemoties,
Ilgi sēdu nogājuse.
Sniegi kusa aizieda [aizejot?],
Nozied ābols atiedamai
. [Zied ābeles atejot?].
373 [Sarkaņu Md].

- 430 -
Satura rādītājs |Skati visu grāmatu