SākumlapaIevadsSatursLapasMeklētSaites
Satura rādītājs |Skati visu grāmatu

- 417 -

a) Ilgojas pēc savējiem, aicina viens otru ciemos, taisās ceļā

26436.

Vai Dieviņ, galva niez,
Sen galviņa nesukāta;
Vai Dieviņ, mātes žēl,
Sen māmiņa neredzēta!
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)], 134 [Sinolē (Sinoles pag. Vlk)].

26437.

Vai Dieviņ, vairs nevaru
Pieciest savas māmuliņas;
Vēl tautietis zirgu jūdza,
Jau es teku kājiņām.
121 [Gulbenē (Md)].

264371.

Ai kājiņas, man' kājiņas
Maksā tautu kumeliņu:
Kur tautiņas nakti guļ,
Tur es gulu launadziņu.
377 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

26438.

A māsiņ's mīļakajas,
Kur mēs mīļi saiesim?
Tai dzimtāi vietiņāi
Pi īstei bāleliņ'.
213 [Zlēkās (Zlēku pag. Vp)].

26439.

Aicin' mani, bāleniņi,
Nebijāmi daudz radiņi:
Div' brālīši, div' māsiņas,
Kā tie četri strazda bērni.
226 [Kandavā (Tl)].

1. Vākamies, mēs radiņi,
Neba mēs daudz bijām:
Div' brālīši, div' māsiņas,
Kā tie četri strazda bērni.
190 [Kuldīā].

26440.

Aiciņ' mani, brāleliņi,
Vai es eju, vai neeju:
Tautiņām liela slava,
Brāļi māsu aicināja.
324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)].

1. Aiciniet, bāleliņi,
Vai es nāku, vai nenāku;
Jel slavīte izslavēta,
Brāļi māsu aicināja.
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

26441.

Brāļi mani gaigaliņi
Sērsti mani aicināja;
Māršas manas cielaviņas
Pie vārtiem attecēja.
69 [Bikserē (Patkules pag. Md)].

26442.

Bāliņš sērst aicināja
Simtu reiz gadiņā.
Simtu reiz neaizgāju
Visu mūžu dzīvodama.
353 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

26443.

Dieverīti, bāleliņi,
Aizjūdz manu kumeliņu!
Ak, es, tevi mīlēdama,
Divējādi pasaucos.
265 [Emburgā (Salgales pag. Jg)].

- 418 -

26444.

Div'ereit, buol'el'eņ,
Aizjiudz man' kum'ēl'eņu;
Tovu skaistu jiugum'eņu
Nūjiugs muni buol'el'eņi.
426 [Sakstagala pag. Rz], 4261 [Ozolmuižas pag. Rz].

26445.

Ēdat, tautas, launadziņu,
Es tecēšu brālīšos;
Neba tāļu man brālīši:
Aiz tās zaļas birztaliņas.
167 [Kazdangā (Kazdangas pag. Azp)].

1. Tuvu tuvu, necik tāļu
No saviem bāliņiem;
Kamēr tautas diendusā,
Es pie mātes launagā.
109 [Vestienā (Vestienas pag. Md)].

26446.

Es savami kumeļami
Dimantiņa loku liecu,
Dimantiņa loku liecu,
Zelta kalu kamaniņas,
Lai brauc mana līgaviņa,
Kā saulīte mirdzēdama,
Kā saulīte mirdzēdama,
Kā rozīte ziedēdama.
Brīnās kungi, vaicā ļaudis:
Kas tur brauca, kas mirdzēja?
Bandenieka līgaviņa
Sērstu brauca bāliņos.
282 [Vilcē (Vilces pag. Jg)].

26447.

Gan es pati laiku zinu,
Kad iet sērstu bāliņos:
Kad piebira kļava lapas,
Tad tiltiņa nevajaga.
89 [Leimaņos (pie Vecpiebalgas C)], 111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)], 137 [Tirzā (Tirzas pag. Md)].

26448.

Jau saulīte zemu zemu, -
Kas jūgs manu kumeliņu?
Kad es tikšu pie māmiņas,
Pie vecā bāleliņa?
134 [Sinolē (Sinoles pag. Vlk)].

26449.

Jūdz, tautieti, kamanās
Drīztekošu kumeliņu!
Drīz aizbraukšu, drīz pārbraukšu,
Drīz tu mani sagaidīsi.
184 [Dūrē (Vārmes pag. Kld)], 185 [Lielezerē (Ezeres pag. Kld)].

26450.

Jūdz, tautieti, kamanās
Drīztekošu kumeliņu:
Saulīt' maģu gabaliņu,
Tāļu mana māmuļīte.
172 [Rāvā (Rāvas pag. Lp)].

26451.

Jūdz, tautieti, kumeliņu,
Lai es braucu bāliņos!
Vēl manam bāliņam
Pērno miežu alutiņš.
218 [Aizupē (Aizupes pag. Tk)].

26452.

Jūdz, tautieti, kumeliņu,
Lai es braucu pie māmiņas!
- Es nejūgšu kumeliņu, -
Tur tu brauksisi, tur paliksi.
198 [Saldū].

1. Jūdz, tautieti, kumeliņu,
Lai es braucu pie māmiņas!
- Ne es jūgšu, ne laidīšu, -
Tur tu brauksi, tur paliksi.
- Kad es brauktu, tur paliktu,
Es pūriņu līdza vestu,
Es pūriņa līdza vestu,
Savas baltas villainītes.
191 [Kursīšos (Kursīšu pag. Kld)].

26453.

Kājām teku, ceļu raugu,
Vai ir tāļu bāleniņi.
Par tāļumu nava tāļu, -
Jūdz, tautieti, kumeliņu!
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

26454.

Kājas, manas labas kājas
Maksāj' tautu kumelīn':
Kamēr tautas zirgu jūdza,
Es par silu bālīnos.
61 [Mazsalacā (Mazsalacas pag. Vlm)].

1. Kājas manas, jau kājiņas,
Maksā tautu jājumiņu:
Līdz tautiņas jāšus jāja,
Es kājām notecēju.
172 [Rāvā (Rāvas pag. Lp)].

2. Kājiņām Dievu lūdzu,
Ne tautieša kumeļam:
Kamēr sliņķis zirgu jūdza,
Es par puru bāliņos.
59 [Rūjienā (Rūjienas pag. Vlm)].

- 419 -

26455.

Kur es iešu, negājuse,
Ne pie sava bāleliņa?
Kas māsiņas man' pasauks,
Ne tie savi bāleliņi?
74 [Dzelzavā (Dzelzavas pag. Md)].

26456.

Laižat mani ezerā,
Es ezera raudulīte;
Laižat mani brāļos sērstu,
Es brāļam māsa biju.
1311 [Apē (Vlk)].

26457.

Liegi manim žagus rāva,
Tāļu mani pieminēja:
Tāļajie bāleniņi
Gaida mani sērst ejot.
363 [Dzirciema pag. (Tk) un citur Kurzemē].

26458.

Liepa auga pie liepiņas,
Pakrēslīša gribēdama;
Māsa gāja pie māsiņas,
Ka katrai vajadzēja.
324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)].

26459.

Lūdzin lūdzu, prasīt prasu
No tautieša kumeliņu;
Ko lūguse, prasījuse, -
Iesalaižu kājiņām.
Jūdz tautiets kumeliņu,
Panāk mani celiņā.
- Še, skaitule, kumeliņš,
Ciemo visu nedēliņu,
Ciemo visu nedēliņu,
Nesak' visu māmiņai!
- Tev bij, šķelmi, dienas žēl,
Ne vēl visas nedēliņas.
322 [Saukā (Saukas pag. Jk)].

1. Ar tautieti sabāros,
Kājām gāju bāliņos.
Sak' tautietis steigdamies:
Še, dusmīte, kumeliņš!
Še, dusmīte, kumeliņš,
Sērs' nedēļu bāliņos!
279 [Skurtsteņu muižā (Sesavas pag. Jg)].

2. Es ar savu sīvumiņu
Kājām gāju bālīšos.
Labi mani dieverīši,
Pakaļ sūta kumeliņu.
Panākuši celiņāi:
Še, māršiņa, kumeliņis!
Še, māršiņa, kumeliņis,
Sērš nedēļu brālīšos!
172 [Rāvā (Rāvas pag. Lp)].

26460.

Namiņš kūp, namiņš kūp,
Bāliņš dara alutiņu.
Jūdz, tautiet, kumeliņu,
Brauksim sērst bāliņos!
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)], 111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

26461.

Netecētu dzelzu vāģi,
Ka nebūtu vilcējiņa;
Es neietu uz māsiņu,
Ka māsiņa nemīlētu.
6 [Annas muižā (ķēču pag. Rg)].

26462.

Oša koka ragus daru,
Zelta kalu kumeliņu,
Lai brauc mana līgaviņa
Tāļi sērst bāliņos.
216 [Ventspilī].

26463.

Palaid, bite, palaid, bite,
Kamenīti ābolā;
Palaidiet, sveši ļaudis,
Jel māmiņas apraudzīt!
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

1. Palaid, bite, palaid, bite,
Kamanīti ziediņā;
Palaid mani, sveša māte,
Jel māmiņu aplūkot!
126 [Kroņa Lejas pagastā (Lejasciema pagastā Vlk)].

26464.

Par purviem, par mežiem
Uz saviem brālīšiem;
Uz tautām neietu
Ne pa liepu lapiņām.
274 [Zaļā muižā (Zaļenieku pag. Jg)].

26465.

Par purviņu tiltu taisu
Apīnīšu stīdziņām:
Tur ies mana līgaviņa
Uz saviem brālīšiem.
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

26466.

Pūt, bāliņ, vara tauri
Augsta kalna galiņā,
Lai nāk sērsti tās māsiņas,
Kas leišos nogājušas!
335 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

- 420 -

26467.

Pūt, vējiņi, kur pūzdamis,
Pūt vairāk ziemelēj;
Nāc, māsiņa, kur nākdama,
Nāc vairāk brālīšos!
181 [Cīravā (Cīravas pag. Azp)].

26468.

Raudāt raudu ik dieniņas,
Kuŗu dienu neraudāju?
To dieniņu neraudāju,
Kad aizgāju pie māmiņas.
41 [Stukmaņos (Pļaviņās Rg)].

26469.

Sāp galviņa dzērumā,
Kājas ceļa gājumā;
Sāp sirsniņa bēdiņās,
Sen māmiņas neredzēju.
316 [Jēkabpilī].

26470.

Saki man, līgaviņa,
Kad tu brauksi pie māmiņas, -
Es iejūgšu kumeliņu
Zaļa vaŗa kamanās.
207 [Dundagā (Dundagas pag. Vp)].

26471.

Saulītē palūkoju,
Ar [=Vai] tā augsti vizinai;
Ja tā augsti vizina,
Iešu sērstu bāliņos.
133 [Palsmanē (Palsmaņa pag. Vlk)].

1. Saulītē palūkoju,
Vai vēl augšu vizināja,
Vai varēšu sērstu iet
Pie saviem bāliņiem.
1311 [Apē (Vlk)].

26472.

Sedlo cieti, tautas dēls,
Man' jājamu kumeliņu:
Dziļas upes, stragni valki
Līdz manami bāliņam.
207 [Dundagā (Dundagas pag. Vp)].

26473.

Zemu saule ritināja,
Tālu mani bāleliņi;
Kumeliņi pazuduši
Tautu dēla biezumos.
264 [Džūkstē (Džūkstes pag. Jg)].

26474.

Zemu saule vakarā,
Tāļu mani bāleliņi;
Jūdz, tautieti, seši zirgi,
Lai es topu bāliņos!
264 [Džūkstē (Džūkstes pag. Jg)].

26475.

Tālu tautas tālināja
Manus baltus brāleliņus.
Jūdziet bērus kumeliņus,
Ceļā nakts negulēšu!
311 [Dzērvē, Susējā, Dignājā (Saukas Jk, Susējas Il, Dignājas Jk pag.)].

26476.

Tāļu tautas tālināja
Manus baltus bāleliņus.
Nava tāļu aiz tāļuma,
Jūdziet labus kumeliņus!
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

26477.

Tāļu tautas tālināja
Manus īstus bāleliņus,
Kājām sērst nelaizdami,
Kumeliņu nedodami.
185 [Lielezerē (Ezeres pag. Kld)].

26478.

Tautiets manim piesacīja:
Negul nakti brālīšos!
Dod, tautieti, labu ziergu,
Es pārjāšu launagā;
Es pārjāšu launagā,
Izvārīšu launadziņu.
189 [Kuldīgas Kalnmuižā (pie Kuldīgas)].

26479.

Tec, upīte, upītē,
Ja nevaid ezeriņa;
Ej, māsiņa, pie māsiņas,
Ja nevaid bāleliņa!
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)], 80 [Kalsnavā (Kalsnavas pag. Md)].

26480.

Upītē dzerti gāju
Ezeriņa iztekā;
Pie brāliņa sērsti gāju
Ierastā vietiņā.
313 [Ēķengrāvē (Viesītes pag. Jk)], 324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)].

1. Pie upītes dzert tecēju,
Pie ezera izteciņas;
Pie māmiņas sērstu gāju,
Pie īstā bāleniņa.
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

- 421 -

48526.

Vai Dieviņi, galva sāp,
Kaut man tikt pie māmiņas,
Pie īstiem bāleniņiem!
Es stāstītu raudādama
Šīs naksniņas gulējumu,
Šo valodu runājumu.
241 [Lubānas Md].

48527.

Ai māmiņ, mīļa laba,
Kā pie manis tu nenāc?
Vai tev bija lieli koki
Pār celiņu pārkrituš'?
160 [Jūŗkalnes (Pilsbergas) Azp].

48528.

Vai māsiņa, mīļa balta,
Kā pie mani sērst nenāc?
Vai priedīte, vai eglīte
Priekš celiņa aizkritusi?
605 [Skolas].

48529.

Vai muosiņ, vai muosiņ,
Ci syuteji muotei ziņu?
Es syuteju muotei ziņu
Ar palāku putineņu.
182 [Kaunatas Rz].

48530.

Ak jūs, mani bāleliņi,
Ka jūs mani apnikūši;
Ka jūs mani ielaidūši
Kā oliņu ūdenī.
452 [Užavas (Zīras) Vp].

48531.

Aicin' mani, buoleliņ,
Voi es īšu, voi naīšu,
Lai ļauteņim taida runa:
Bruoļi muosas napamot.
280 [Nautrēnu (Zaļmuižas) Ldz].

48532.

Augsti kolni, gari meži
Da munai māmiņai;
Augstus kolnus puortecēju,
Garus mežus navarēju.
18 [Andrupenes Rz].

48533.

Augsti kolni, gari meži
Da munaji māmiņai;
Ni es varu parunuot,
Ni es varu datecēt.
605 [Skolas].

48534.

Augstu saule nelīgoja,
Bet ar roku nepasniegt;
Nava tālu māmuliņa,
Klātu tikt nevarēju.
3 [Adulienas Md].

48535.

Naaugši sauļa leiguoja,
Ai rūceņi nadasnēdžu;
Natuoļi muna māmeņa,
Kluot es tikt navorēju.
314 [Pildas Ldz].

48536.

Āvu, āvu baltas kājas,
Iešu brālīt' aplūkot;
Kamēr citi kājas āva,
Es pa pļavu bāliņos.
359 [Rūjienas Vlm].

48537.

Balodīti, staļļu puisi,
Jūdz kumeļu kamanās!
Lai es braucu pie māmiņ's;
Lai es braucu pie māmiņas,
Lai es varu izstāstīt,
Kāda dzīve tautiņās.
604 [Dažādi iesūtītāji].

48538.

Cielaviņa tiltu tek,
Tilta grodus skaitīdama;
Nu būs sērst tai māsiņai,
Ko toutiets zogšus zog.
605 [Skolas].

48539.

Dod, Dieviņ, - es gan gribu -
Nāburgos arājiņu;
Cik tautiņas dienvidū,
Es pie mātes launagā.
213 [Lazdonas Md].

48540.

Dod, Dieviņi, rītu sauli,
Rītu iešu pie bāliņa,
Tad sēdēšu saulītē,
Ar brālīti parunāšu.
200 [Kuldīgas Kld].

48541.

Godim guoju da buoleņu,
Godim gaidu buoleliņu;
Ni cīmeņš, ni slaveite,
Nedeļom staiguojūt.
182 [Kaunatas Rz].

- 422 -

48542.

Gaisma gaismiņas gaidīja,
Gaisma saulītes uzlacūt:
Muosa muosiņas gaidīja,
Nū toutiņom atjuojūt.
493 [Viļakas (Marienhauzes) Abr].

48543.

Gaŗām gāju noras malu,
Tik ar roku nekavēju;
Gana klāt man brālīši,
Tik es sērst neaizgāju.
439 [Trikātas Vlk].

48544.

Eisu(?), garu ceļu guoju,
Es beju pīkususe;
Īšu uz sovu muomuliņu,
Atsasēsšu, atsapyusšu.
348 [Rēznas (Rozenmuižas) Rz].

48545.

Jūdz, tautieti, man kumeļu,
Nu es braukšu pie māmiņ's.
Ne es jūgšu, ne tu brauksi,
Tad tu vairse nepārbrauksi.
160 [Jūŗkalnes (Pilsbergas) Azp].

48546.

Lūgšus lūdzu tautu dēlu,
Lai jūdz man kumeliņu.
Ne es jūgšu, ne tu brauksi.
Tur braukuse, tur paliksi.
Cirtu pliķi tautietim,
Jūdzu pate kumeliņu.
283 [Nīgrandas Azp].

48547.

Jūdz, tautieti, kumeliņu,
Brauksim abi bāliņos;
Brauksim abi bāliņos,
Māmuliņu apraudzīt.
378 [Seces Jk].

48548.

Jūdz, tautiet, labu zirgu,
Dod man labu pavožnieku,
Lai tie mani bāleniņi
Tevī paļas neatrod.
241 [Lubānas Md].

48549.

Jyuruos laiveņa nūsleika,
Navar vaira saradzjāt;
Tautuos muoseņa nūguoja,
Navar vaira sagaidjāt.
89 [Dricēnu Rz].

48550.

Iešu, iešu uz māsiņu,
Neliegšosi negājusi;
Lai upītes atskrējāsi,
Lai bērziņi salapoja.
241 [Lubānas Md].

1. Īšu, īšu iz māmeņas,
Nazaļaušu naguojusja;
Kad upētis nūtjacjās
I lapeņas salopuos.
62 [Brigu (Janopoles) Ldz].

48551.

Īšu, īšu, te nabyušu,
Te nav muna sāta;
Īšu, īšu pi māmiņas,
Sovom rūžeņom.
365 [Sakstagalas Rz].

48552.

Kab es sovu māmiņi
Satyktu ūlnīcas galeņī;
Atstuotu sovu jaunu veiru,
Ar māmiņu parunuotu.
174 [Kārsavas Ldz].

48553.

Kuo tai sovai māmiņai
Sovi bērniņi mīlēja:
Izkurina ustobiņu,
Tad jūs mīļi aicinuoja.
358 [Rugāju Abr].

48554.

Kur iešu negājuse,
Pie bāleliņa?
Dievam tencinu,
Ka aicināja.
161 [Kabiles Kld].

48555.

Kur muosiņas saguojom,
Kur sejiņas sanesem:
Pi tuo tāva, muomuliņas,
Dzymtajā vītiņā.
326 [Preiļu D].

48556.

Lai maņ vastu, kur vazdami,
Tāva sātu pīminēši [pīminēšu]:
Saule speid sētiņā,
Laksteigola ūzulā.
348 [Rēznas (Rozenmuižas) Rz].

48557.

Linu saujiņu sasprēdu
Pa vienai šķiznītei:
Smalku krekliņu vajag,
Jāiet sērstu bāliņos.
241 [Lubānas Md].

- 423 -

48558.

Ļaudaviņa caldamuos:
Oi Dīveņ, golva suop!
Naraudzeitum golvas suopes,
Ka man' laistu uz māmeņu.
Kuo tu šķeirīs nu māmeņas,
Nu eistūs i muoseņu?
170 [Kapiņu D].

48559.

Māsiņ, vienas māmuļiņas,
Kā mēs bargi dzīvojam!
Ne tu gāji uz maniemi,
Ne man's sērstu aicināj(i).
241 [Lubānas Md].

48560.

Muotja maņ i pīsacjāja:
Nastaigoj (tu) iz sātu!
Kai as varu nastaigoiti
Pi sovim bruoleišim,
Kur as beju izaugusja,
Vaiņuceņu nūvejusja?
50 [Bērzgales (Kuļņēvas-Labvāržu) Rz].

48561.

Mīļā Māre man iedeva
Treju sagšu villainīti,
To es sedzu, kad es gāju
Pie tālā bāleliņa.
141 [Ivandes Kld].

48562.

Nāc, māsiņ, nāc, māsiņ,
Sen es tevi jau gaidīj';
Jau vakar, aizvakar
Puķēm kaisu istabiņ'.
413 [Stendes Tl].

48563.

Nāc, māsiņ, tu uz mani,
Es uz tevi nevarēju:
Dziļas upes, augsti kalni,
Man nebija kumeliņa.
281 [Neretas Jk].

48564.

Ej, muoseņi, tu da manis,
Es da tevis nanuīšu:
Dīvs man devja lelu bārnu,
Navarēju pasanest.
465 [Varakļānu Rz].

48565.

Pasaveru pa lūdziņu,
Uz kuru pusi saule lac;
Uz kuru pusi saule lac,
Tī byus muna muomuliņa.
35 [Baltinavas Abr].

48566.

Pavaicuoju bruoleliņa,
Kad man īt cīmeņā?
Sastdīn īt cīmeņā,
Svātdīn labi cīmuotīs.
143 [Jāsmuižas D].

48567.

Pavaicuoju nu tauteņom:
Kod palaissi da mamiņai?
Tautas borgi atsacēja:
Ka nūīsi, dreiž atnuoc.
389 [Silajāņu Rz].

48568.

Saule jūdzi ritināja
Līdz iejūdza kumeliņu;
Pliķi ciertu tautiešam,
Pate jūdzu kumeliņu.
5 [Aisteres (Lieķu-Aizteres) Lp].

48569.

Silti vēji, iepūtiet
No dziļāji ezeriņ(a)!
Mīļi vārdi, ienāciet
No baltiemi bāliņiem.
241 [Lubānas Md].

48570.

Skrīņ guntene nu pagales
Ustobā spraksteidama.
Isim, muoseņ, nu tauteņu
Iz māmeņi rauduodama.
280 [Nautrēnu (Zaļmuižas) Ldz].

48571.

Taupi, taupi, tautu dēls,
Savu bandu kumeliņu!
Gan es viņu dancināšu,
Sērst jādama brālīšos.
192 [Kosas C].

48572.

Tautās gāju, nebēdāju,
Atstāj' mazus bāleliņus;
Nu ir lieli saauguši,
Nedrīkstēju sērstu iet.
358 [Rugāju Abr].

- 424 -
Satura rādītājs |Skati visu grāmatu