SākumlapaIevadsSatursLapasMeklētSaites
Satura rādītājs |Skati visu grāmatu

29. Līgava mēģina bēgt

26354.

A Dieviņu, a Dieviņu,
Nu bēg mana līgaviņa,
Ievas ziedi rociņā,
Villainīte padusē.
181 [Cīravā (Cīravas pag. Azp)].

26355.

Ai svainīti, dar' man labu,
Ņem man' zirga mugurā,
Pārnes mani pār upīti,
Pār tiem tautu tīrumiem!
23 [Lēdmanē (Lēdmanes pag. Rg)].

1. Ai svainīti, dar' man labu,
Panes manas villainītes;
Ja pārnesi stigņa purus,
Nes līdz tautas robežām!
125 [Jaunlaicenē (Jaunlaicenes pag. Vlk)].

- 385 -

26356.

Ok tu munu maigu mīgu!
Nūbāgus'a ļaudav'eņa,
Paladzeņu vīn atrodu
Iz kl'ēt'eņas durav'eņu.
4270 [Viļēnu pag. Rz].

26357.

Dievs maksā tev, tautieti,
Staigna pura bridumiņu!
Tautu meita izbēgusi,
Balta vieta palikusi.
47 [Ārciemā (Pāles pag. Vlm)].

26358.

Es apvilku zelta stīgas
Apkārt savu novadiņu,
Lai tā manim neizbēga
Jauna vesta līgaviņa.
216 [Ventspilī].

26359.

Es izbēgu no tautām
Kā no dūņu ezeriņa,
Kā no dūņu ezeriņa,
Kā no lietus mākonīša.
293 [Gravendālē (Mežotnes pag. B)].

26360.

Lietam lijot i aizbēga
Bāliņam līgaviņa;
Āriņā kupla liepa,
Tur pazinu stāvējušu.
92 [Mārcienā (Mārcienas pag. Md)].

26361.

Maksā Dievs bāliņam
Simtu jūdžu gājumiņu:
Izbēgusi tautu meita,
Aizslēgusi maltuvīti.
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

26362.

Pāri pāri par upīti,
Pāri pašu dziļumiņu:
Ni pazina laivas dzītas,
Ni kumeļa bridumiņu.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

26363.

Pieci gāja, seši gāja
Manu pēdu raudzīties;
Jau es biju tā gājuse,
Ka pēdiņu nepazina.
321 [Zasā (Zasas pag. Jk)].

1. Pieci, seši pakaļ gāja
Man pēdiņu raudzīties;
Es stāvēju iz akmeņa,
Man pēdiņu nepazina.
324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)].

26364.

Sakās tautas man' panākt
Ar labo kumeliņu.
Es par purvu sūneklī, -
Sastieg tautu kumeliņš.
400 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

26365.

Tec, upīte, līkumā,
Aiztec manu līgaviņu:
Man aizbēga līgaviņa
Pašā gaiļu laiciņā.
125 [Jaunlaicenē (Jaunlaicenes pag. Vlk)].

26366.

Tec, upīte, līkus lokus,
Aiztec manu līgaviņu:
Nu bēg mana līgaviņa,
Villainītes padusē.
24 [Lēdurgas draudzē].

1. Tec, upīte, vīču vīču,
Nu bēg mana līgaviņa,
Nu bēg mana līgaviņa,
Villainīte mugurā,
Villainīte mugurā,
Paladziņis padusē.
161 [Alšvangā (Alšvangas pag. Azp)].

26367.

Tec, upīte, līkus lokus,
Notver manu līgaviņu!
- Ai godīgs tēva dēls,
Kāda tava līgaviņa?
- Sārti vaigi, brūnas acis,
Iedzelteni matu gali.
- Viņpus upes sārtas rozes,
Vidū tava līgaviņa,
Vidū tava līgaviņa
No rozēm kroni pin.
- Ai sieviņ, ai mužiņ,
Kam tu mani raudināji?
Vai tev trūka tīras maizes,
Vai es mīļi nedzīvoju?
- Tīras maizes gan netrūka,
Tu pats mīļi nedzīvoji.
59 [Rūjienā (Rūjienas pag. Vlm)].

- 386 -

48499.

Ai brālīti, ai brālīti.
Kādi laiki nu virtīs?
Vakar zirņus iesējam,
Šodien zirņi plīksterēs;
Vakar māsu tautās ved',
Šodien māsa brālīšos.
39 [Bārtas Lp].

1. Vakar zirņi ziedos bija,
Šodien zirņi pleksterēs;
Vakar māsu tautās vede,
Šodien māsa brālīšos.
94 [Dunikas Lp].

48500.

Ej, dižanais tēva dēls,
Ko tu staigā raudādams?
Nees' pirmais, kam nozuda
Sava pirmā līgaviņa.
241 [Lubānas Md].

48501.

Ciemiņam ķēve zuda,
Man pazuda līgaviņa;
Ciemiņš gāja cigu cigu,
Līgaviņa atzviedzās.
345 [Remtes Tk].

48502.

Īt es īšu tauteņuos,
Nūguojusja nadzeivuošu;
Apādusja kuozu maizi
Īšu otkon atpakaļ.
51 [Bērzpils (Domopoles) Abr].

48503.

Lai valnam taida laime,
Kaida muna nalaimīt(e):
Vakar vastu līgaviņu [oruojiņu]
Šudiņ ira juomeklej.
389 [Silajāņu Rz].

48504.

Nikuo ēst, nokuo dzjert,
Ni ar kū parunuot:
Suns izēd's putrys kotlu,
Aizbāgusje ļaudavjeņa.
606 [Vitebskas guberņa].

48505.

Paldies saku Dieviņam,
Es samiju līgaviņu;
Pieci simti zelta naudas,
Vēl pazuda līgaviņa.
115 [Galgauskas Md].

48506.

Rindā manas raibaliņas
Pa celiņu bāliņos;
Ieradušas āboliņu,
Neēd tautu rāvu zāli.
372 [Sarkanmuižas Vp].

48507.

Maurodamas man telītes
Lac par kalnu bāliņos;
Atradušas tautiņās
Rāv' apnastu āboliņu.
373 [Sarkaņu Md].

48508.

Soka gudru tautu dēlu,
Suņam tāda gudrībiņa;
Es, naudiņu izvīlusi,
Ietecēju bāliņos.
263 [Mēmeles Jk].

48509.

Saulīt' mazā gabaliņā,
Man notika nelaimīte:
Pirti kūru, tā nodega,
Sievu kūlu, tā aizbēga.
228 [Liepnas (Lipnas) Abr].

1. Saule mozā gabaleņā,
Man nūtyka nalaimeņa:
Pierti kyuru, tei nūdaga,
Ņēmu sīvu, tei nūbāga.
493 [Viļakas (Marienhauzes) Abr].

48510.

Saulīt' vēlu vakarā,
Man notika nelaimīt':
Man pazuda līgaviņa,
Dūņu purvu staigājot.
350 [Ropažu Rg].

48511.

Suņi rēja smiedamiesi,
Pazīstami viesi brauc:
Mūs' maizītes cepējiņ(a)
Atpakļami trallināj(a).
200 [Kuldīgas Kld].

48512.

Vakar vēlu gulēt gāju
Ar sav' jaunu līgaviņu;
Ap pusnakti pamodos:
Nekur manas līgaviņas.
378 [Seces Jk].

- 387 -
Satura rādītājs |Skati visu grāmatu