SākumlapaIevadsSatursLapasMeklētSaites
Satura rādītājs |Skati visu grāmatu

b) Panāksnieku un kāzu viesu dziesmas šķiŗoties

26171.

Vai Dieviņi, vai Dieviņi,
Kā pārbraukšu sētiņā!
Visi ceļi adatāmi,
Meža gali uguņiem.
363 [Dzirciema pag. (Tk) un citur Kurzemē].

26172.

Vai Dieviņi, vai Dieviņi,
Ko sacīšu māmiņai:
Trīs meitiņas izraidīja,
Divas vien sagaidīs;
Trešo tautas paturēja
Par ēdumu, dzērumiņu,
Par ēdumu, dzērumiņu,
Par naksniņu gulējumu.
71 [Jaunbebros (Bebru pag. Rg)].

26173.

Vai Dieviņ, bāleliņ,
Ko teiksim māmiņai?
Mēs māsiņas atstājuši
Par ēdumu, dzērumiņu.
341 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

26174.

A māsiņ's mīļākajas,
Kur mēs mīļi saiesim?
Tai dzimtāi vietiņāi
Pi īstei bāleliņ'.
213 [Zlēkās (Zlēku pag. Vp)].

26175.

Vai mana māsiņa,
Nu tapa žēl,
Nu redzu tevi
Tautās paliekam.
198 [Saldū].

26176.

Ai svainīt, dar' man labu,
Aizjūdz manu kumeliņu,
Kā tev laba man' māsiņa
Visu mūžu maldenāt.
6 [Annas muižā (ķēču pag. Rg)].

26177.

Aizbraukdami, bāleliņi,
Māsai mutes nedodat,
Lai māsiņa neraudātu,
Tautiņās dzīvodama!
36 [Rikterē (Sidgundas pag. Rg)].

26178.

Aiziedami, bāleliņi,
Griežat riņķi pagalmā,
Lai māsiņa nemaldās,
Tumšu nakti staigādama!
15 [Jaunpilī (Zaubes pag. Rg)], 27 [Mālpilī (Mālpils pag. Rg)].

1. Aizjādami, bāleliņi,
Krustiem sētu pārjājiet,
Lai māsiņa nemaldās,
Tumšu nakti staigādama!
302 [Rundālē (Rundāles pag. B)].

- 366 -

2. Jājat krustis, bālenīni,
Par māsīnas pagalmīn';
Sitat klakšus, sitat knakšus,
Lai nobēdza baidīklīši,
Lai māsīna netrūkstās,
Tumšu nakti staigādam'!
119 [Ērģemē (Ērģemes pag. Vlk)].

26179.

Aiziedami, bāleliņi,
Māsai acis aizsieniet,
Lai celiņa tā neredz
Pakaļ skriet bāliņiem!
120 [Gaujienā (Gaujienas pag. Vlk)].

26180.

Aizjādami, bāleliņi,
Atlokiet kumeliņus;
Atvēliet māsiņai
Labu mūžu dzīvojot!
299 [Mežotnē un Švitenē (Mežotnes un Svitenes pag. B)].

26181.

Aizjūdziet manu zirgu,
Padzeniet pajumtē,
Lai šķiet mani jaunais svainis
Sētiņā aizbraukušu!
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

26182.

Ak tu Dievs, ak tu Dievs,
Nu jāiet uz kāzām! -
Ak tu manu sūru dienu,
Nu jāiet sētiņā!
109 [Vestienā (Vestienas pag. Md)].

26183.

Ar Dievīnu, jaunais svaini,
Sērstu vairs nenācīšu:
Māsīn' vada raudādama,
Tu vārdīna nesacīji.
49 [Jaunatē (Vecates pag. Vlm)].

26184.

Ar Dieviņu sanācēm,
Ar Dieviņu aiziesam;
Ar Dieviņu palieciet,
Lieli mazi, veci jauni!
69 [Bikserē (Patkules pag. Md)].

26185.

Ar Dievu, māsīna,
Ar Dievu, tautas!
Ar Dievu nogājse,
Ar godu dzīvo!
144 [Gaviezē (Gaviezes pag. Lp)].

26186.

Atpakaļi atpakaļi
Mūs' māsiņu vedīsim;
Vēl nebija mūs' māsiņa
Bāliņiemi apnikuse.
691 [Biržu pagastā (Madonā Md)].

26187.

Atpakaļ atpakaļ
Nu mēs visi važosim;
Kā mēs visi atnācām,
Tā mēs visi aiziesim.
451 [Viskaļos, Kokneses draudzē (Viskaļu pag. Rg)].

26188.

Atpakaļ atpakaļ
Sav' māsiņu orēsim:
Nav vairs tautu klētiņā
Ne rudzīšu, ne auziņu.
97 [Vecpiebalgā (Vecpiebalgas pag. C)].

26189.

Atpakļ atpakaļ
Sav' māsiņu vedīsim,
Kam mums nevira
Rāceņu putru,
Kam mums nedeva
Spranč' brandavīna.
451 [Viskaļos, Kokneses draudzē (Viskaļu pag. Rg)].

26190.

Atpakļ šķeterēju
Savu zīda matpinīti;
Atpakaļ vedīsim
Sav' māsiņu dzeltainīti.
408 [Krustpilī, Unguros un Stukmaņos (Krustpils, Ungurmuižas D un Pļaviņu Rg pag.)].

26191.

Atstājies, man' māsiņa,
Ja prātam nemīlēja,
Kā bitīte atstājās,
Iešuvusi ozolā.
38 [Siguldā (Siguldas pag. Rg)].

26192.

Atsasvētī tā vietiņa,
Kur ēdēm, kur dzērēm,
Kur ēdēm, kur dzērēm,
Kur naksniņu gulējām.
143 [Bārtā (Bārtas pag. Lp)].

- 367 -

26193.

Auŗu auŗu nosasaucu,
No brālīša iziedama:
Lai dzērusi, cik dzērusi,
Godu daru brālītim.
144 [Gaviezē (Gaviezes pag. Lp)].

26194.

Brālis mani projām raida,
Saka mucu netekami.
Tek muciņa dziedādama,
Paša brāļa skopumiņš.
202 [Striķos un Saldū (Zvārdes un Saldus pag. Kld)].

26195.

Brālīt, tavu saldu alu,
Māršiņ, jauku valodiņu!
Sen iejūgts kumeliņš,
Izbraukt vien nevarēju.
208 [Ēdolē (Ēdoles pag. Vp)].

26196.

Dedziet man gaišu guni,
Dodiet asu zobentiņu,
Lai es eimu pa tautām
Meklēt savu bāleliņu!
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

26197.

Dodat man nodzerties,
Man nav vaļas kavēties;
Man uz ceļa kumeliņis,
Līgaviņa kamanās.
1880 [Jaunmuižā (Lutriņu pag. Kld)].

26198.

Dzersim, brāļi, maksāsim
Tautām saldu alutiņu,
Man nebija tāda prāta,
Ka māsiņu te pamest.
226 [Kandavā (Tl)].

26199.

Ieblakām bēŗi tek,
Dusmām jāja bāleliņi,
Dusmām jāja bāleliņi,
Kam māsiņa te paliek.
172 [Rāvā (Rāvas pag. Lp)].

26200.

Ieblakām bēŗi tek,
Dusmām jāja bāleniņi;
Lai sargās tās tautiņas,
Kas māsiņu niecināja.
181 [Cīravā (Cīravas pag. Azp)].

26201.

Iesim, sieva, nu uz māju,
Neviens mūsu neieredz;
Paši alu darīsim,
Dzersim abi dziedādami.
931 [Meirānos (Meirānu pag. Md)].

26202.

Iet bij man, gājējam,
Atstāt visas labas dienas:
Atstāt alu brūvējam,
Brandaviņu klārējam.
38 [Siguldā (Siguldas pag. Rg)].

26203.

Egles zari mētājāsi
Pa kumeļu kājiņām;
Te palika egles zari,
Te māsiņa puškotāja.
281 [Ūziņos (Jēkabnieku pag. Jg)].

26204.

Es apēdu tautiņās
Mazu maizes kumosiņu.
Bij man savu māsu dot
Par to maizes kumosiņu?
191 [Kursīšos (Kursīšu pag. Kld)].

26205.

Es apklāju tautu galdu
Ar baltiem dāldeŗiem,
Gribēdams sav' māsiņu
No tautām atdabūt.
207 [Dundagā (Dundagas pag. Vp)], 2101 [Puzeniekos (Puzes pag. Vp)].

1. Lai bij žēl, kam bij žēl,
Žēl mazami brālītim:
Tautu galdu noskaitīja
Baltajiemi daldeŗiem,
Gribēdams sav' māsiņu
No tautām izvairot.
168 [Meženiekos (Asītes pag. Lp)].

26206.

Es gan redzu, es gan redzu,
Svainis mani nemīļēja:
Pilna muca kamburēi,
Sūta mani sētiņāi.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

1. Jau es pate gana redzu,
Ka brāļiem nemīlēju
Als muciņa kambarī,
Man aizjūdza kumeliņu.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

- 368 -

26207.

Es neiešu sētiņāi,
Kamēr rīta zvaigzne lēca,
Netraucēšu māmuliņas,
Saldu miegu aizmigušas.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

26208.

Es neiešu sētiņā,
Kamēr skādi padarīšu:
Galdam stūri nositīšu
Aiz māsiņas žēlabām.
93 [Mēdzžlā (Mēdzžlas pag. Md)].

1. Lai bij žēl, kam bij žēl,
Anniņai brāļa žēl:
Nokodusi galdam stūri
Aiz tā liela žēlumiņa.
1880 [Jaunmuižā (Lutriņu pag. Kld)].

26209.

Es neiešu sētiņāi,
Kamēr skādi padarīšu:
Galdam stūri nocirtīšu.
Beņķam kāju nolauzīšu.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

1. Es neiešu sētiņā.
Sav' darbiņu nedarījis:
Beņķam kāju nolauzīšu,
Pirtei krāsni sagāzīšu.
3531 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

26210.

Es neiešu sētiņāi,
Kamēr skādi padarīšu:
Nocirtīšu galdam stūri
Par māsiņas vainadziņu.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

26211.

Es neiešu sētiņā,
Līdz es skādi padarīšu:
Nocirtīšu gailim kaklu,
Saplēsīšu dzirnaviņas.
224 [Kabilē (Kld)].

1. Ietin iešu tautiņās,
Minēs munu gājumiņu:
Nociertīšu gaiļam galvu,
Izpostīšu dziernaviņas.
324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)].

2. Es neiešu sētiņā,
Gaiļam galvas nerāvuse,
Lai tik agri nedziedāja,
Nemaldina mūs' māsiņas.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

3. Tā darāt, bāleliņi,
Kā bijāt dzīrušies:
Noraujat gaiļam kaklu,
Saplēšat dzirnaviņas,
Lai gailīts nedziedāja,
Lai māsiņas malt necēla.
141 [Vijciemā (Vijciema pag. Vlk)].

26212.

Es neiešu sētiņā,
Sava darba nedarījse:
Es māsiņas neatstāšu
Bez gulamu paladziņu.
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

26213.

Es neiešu sētiņā,
Sava darba nedarījs:
Citu meitu krāsnī bāzu,
Citu velves caurumā.
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)].

26214.

Es neiešu sētiņā,
Zīles kannas nedzērusi,
Lai zīlīte nečīkstēja
Mana ceļa maliņā.
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

26215.

Es redzej' sauv' māsiņ'
Leiš' lauk' vērgejam.
Mesim, brāļ, sīk' naud',
Atpirksim sauv' māsiņ'!
211 [Rindā (Ances pag. Vp)].

26216.

Es sasitu tautām galdu
Deviņos gabalos,
Gribēdams sav' māsiņu
No tautām atdabūt.
207 [Dundagā (Dundagas pag. Vp)].

26217.

Es tam tautu gailīšam
Deguniņu nocirtīšu,
Lai tas agri nedziedāja,
Lai māsiņas nemuldana.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

1. Es tautu gailim
Aizsiešu rīkli,
Lai mūsu māsiņas
Nemuldināja.
143 [Bārtā (Bārtas pag. Lp)].

- 369 -

26218.

Ģērbies, māsiņ,
Brauksim sētā;
Sedz savu villaini,
Liec vaiņadziņu!
- Vai jūs negudri,
Kur jūs liksiet,
Kur jūs liksiet
Pusotra cilvēka?
Viņu nakti gulēja
Pie mana brāļa.
197 [Sātiņos (Sātiņu pag. Kld)].

26219.

Jāj, jāj, brālīti,
Atgriezies:
Palika māsiņa
Nesveicināta.
241 [Blīdienē (Blīdienes pag. Tk)].

26220.

Jāj projām, bāleliņi,
Nedīd' sava kumeliņa,
Nepameti mūs' māsiņu
Līdz acīm dubļus brist!
203 [Usmā (Usmas pag. Vp)].

26221.

Kā raud' gauži, man' māsiņa,
Kā slaucīji asariņas?
Vai netika sirms zirdziņš,
Vai rakstītas kamaniņas?
- Tīk, bāliņ, sirms zirdziņš,
Tīk rakstītas kamaniņas,
Patīkama maizes vieta, -
Netīk pats arājiņš.
Dodat, tautas, manu pūru,
Lai es iemu atpakaļ,
Lai es iemu atpakaļ
Baltajos bāliņos!
299 [Mežotnē un Švitenē (Mežotnes un Svitenes pag. B)].

26222.

Kāznieciņi naudas prasa, -
Kur bij mums naudu ņemt?
Zirgu sūdi piedarbā
Par ēdumu, par dzērumu.
97 [Vecpiebalgā (Vecpiebalgas pag. C)], 391 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

26223.

Kaisīju, streijāju
Tautieša istabu,
Atstāju māsiņu
Slaucītāju.
403 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

1. Sieniņu streijāju
Taut' istabā,
Pamešu sieniņa
Grābējiņu.
226 [Kandavā (Tl)].

26224.

Klāj, brāliņ, tautu galdu
Apaļiem dāldeŗiem!
Mums nevaid tāds prātiņš,
Ka māsiņas te pamest.
185 [Lielezerē (Ezeres pag. Kld)].

26225.

Ko, bāliņi, darīsim,
Māsa grib līdzi nākt?
Atstāsim kumeliņu
Par ēdumu, dzērumiņu.
400 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

26226.

Ko, bāliņi, darīsim,
Māsa līdzi taisījās?
Aizlaižam zelta kārti
Aiz tautieša klētsdurvīm.
1311 [Apē (Vlk)].

26227.

Ko, bāliņi, darīsim,
Māsa līdzi taisījās?
Ņem, māsiņa, sievas prātu,
Paliec te, tautiņās!
135 [Smiltenē (Smiltenes pag. Vlk)].

26228.

Ko domā, man' māsiņa,
Vai domā līdzi nākt?
Ja domā līdzi nākt,
Mēs dosim kumeliņu.
196 [Rendā (Rendas pag. Kld)].

1. Ko, māsiņa, tu domai?
Es domāju projām braukt.
Ja domāji līdzi nākti,
Sedlo bēru kumeliņu;
Ja domāji še palikti,
Nosedz savu villenīti!
203 [Usmā (Usmas pag. Vp)].

26229.

Ko, kājiņas, jūs gaidāt(i),
Ka pa ceļu netekat?
Jau ciemā gaiļi dzied,
Gaigalīte ezerā.
190 [Kuldīā].

1. Ai kājiņas, ai kājiņas,
Nu pa ceļu, nu pa ceļu!
Nu dziedāja ciema gaiļi,
Nu ezera gaigalīši.
121 [Gulbenē (Md)].

- 370 -

26230.

Ko, kājiņas, nu gaidiet,
Nu pa ceļu, nu pa ceļu!
Še paliek saldens alus,
Še sūrais brandavīns.
69 [Bikserē (Patkules pag. Md)].

1. Prom uz māju, prom uz māju,
Vai tur labi, vai tur slikti?
Še palika saldais alus,
Še sūrais brandavīns.
119 [Ērģemē (Ērģemes pag. Vlk)].

26231.

Ko mēs laba dauzīsim
Tās māsiņas panākstos?
Sisim vienu biķerīti
Deviņim gabalim.
196 [Rendā (Rendas pag. Kld)].

26232.

Laba laba, ne tik laba
Šitās sētas saimeniece:
Deva ēst, deva dzert,
Pavadīt vien nenāca.
Būt' nākuse pavadīt,
Šķiņķāt' zelta gabaliņu.
30 [Ozolu muižā, Suntažu draudzē].

26233.

Labāk būtu māmuliņa
Miltu putru vārījuse;
Novārīja kāpustiņus, -
Nu jāiet sētiņā.
69 [Bikserē (Patkules pag. Md)].

26234.

Labi ļaudis, balta maize,
Labi mani pamieloja;
Dievs dod iet sētiņā,
Pasacīšu māmiņai.
6 [Annas muižā (ķēču pag. Rg)].

26235.

Labi mani pamieloja
Šai mazā ciemiņā:
Zirgam auzas, suņam desas,
Pašam meitas aumaļām.
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

26236.

Lec, eglīte, dej, eglīte,
Tautu galda galiņā!
Te palika mūs' māsiņa
Par eglītes lēkumiņu.
284 [Bārbelē (Bārbeles pag. B)].

26237.

Lec, māsiņ, par galdiņu,
Par aso zobeniņu,
Ja netika tautu dēls
Pa tavam prātiņam!
137 [Tirzā (Tirzas pag. Md)].

26238.

Mājās iedams,
Trīs lietas zagšu:
No rijas spriguli,
No dzirnu milnu;
No laktas gailīti
Nolecināšu.
143 [Bārtā (Bārtas pag. Lp)].

26239.

Mārša mani projām raida,
Saka mucu netekot.
Iešu pati kambarī
Brāļa mucu apraudzīt.
Muca tek murdēdama,
Nu es dzeršu dziedādama.
69 [Bikserē (Patkules pag. Md)].

26240.

Māte man nelika
Projām iet,
Lai citu pārvedu
Māsiņas vietā.
Še nava nevienas
Māsiņas vērtas.
182 [Aizputes un Kuldīgas apriņķos)].

26241.

Man māmiņa piesacīja
Trīs darbiņus padarīt:
Galdu, solu salauzīt,
Pirtij krāsni sadauzīt.
1271 [Litenē (Litenes pag. Md)], 289 [Bruknā (Bruknas pag. B)].

26242.

Mēs, bāliņi, aiziesim
Kā lielie muiženieki,
Mēs māsiņu atstāsim
Žagariņu būrītie.
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

1. Mēs, bāliņi, pāriesim
Kā lielie lielikungi,
Še māsiņu atstāsim
Kā skujiņu būdiņā.
64 [Valmierā (Valmieras pag. Vlm)].

- 371 -

26243.

Mīdāt, brāļi tautu sētu
Sīkajiem pakaviem!
Te māsiņa nedzīvos,
Nesēs rozes, ne magones.
224 [Kabilē (Kld)].

26244.

Minama, laužama
Skalganu beņķus!
Kur, pie joda, salauzīsi -
Pērnie gruži apakšā!
158 [Nīcā Tosmarē uc. (Lp)].

26245.

Minami, laužami
Ozola beņķi!
Jauns mūsu svainītis,
Lai taisa citus.
182 [Aizputes un Kuldīgas apriņķos)].

26246.

Nāc, māsiņa, atpakaļ,
Ja tautām nevajaga!
Tamdēļ tavis vaiņadziņis
Nerūsēja, nepelēja.
172 [Rāvā (Rāvas pag. Lp)].

26247.

Nāc, māsiņa, atpakaļ,
Ja tautām nevajaga!
Vai tādēļ zeme zuda,
Ka [Kad] noņēma vaiņadziņu?
195 [Raņķos (Raņķu pag. Kld)].

26248.

Nāc, māsiņa, sēd' aiz galda,
Nu sēž tavi bāleliņi;
Gan pie duru pastāvēsi,
Kad aizies bāleliņi.
16 [Kastrānē (Kastrānes pag. Rg)].

26249.

Ne pie duru tikāmies,
Ne pie duru šķīrāmies,
Pie galdiņa tikāmies,
Pie galdiņa šķirsamies.
309 [Biržos (Biržu pag. Jk)].

26250.

Ne tukšā atnācām,
Ne tukšā pāriesam:
Ar māsiņu atnācām,
Ar māsiņu pāriesam.
- Kā tukšā atnācāt,
Tā tukšā pārejiet:
Mēs māsiņu paturam
Par ēdumu, dzērumiņu.
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

26251.

Neatstāšu, neatstāšu
Sav' māsiņu tautiņās!
Par ēdumu, par dzērumu
Zirga sūdi piedarbā.
28 [Nītaurē (Nītaures pag. Rg)].

1. Ar māsiņu atnācām,
Ar māsiņu aiziesam;
Zirga sūdus atstāsam
Par ēdumu, par dzērumu.
18 [Kliģenē, Meņģelē, Plāterē (Zaubes, Meņģeles un Plāteres pag. Rg)], 30 [Ozolu muižā, Suntažu draudzē].

2. Brauksim, brāļi, sētiņā,
Māsu līdzi vedīsim;
Tautiņām zirgu sūdi
Par ēdumu, par dzērumu.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

26252.

Neatstāšu sav' māsiņu
Par ēdumu, par dzērumu;
Ar naudiņu aizmaksāšu
Ēdumiņu, dzērumiņu.
76 [Gatartā (Gatartes pag. C)].

1. Iesim, brāļi, sētiņāi,
Māsu līdzi vedīsim;
Šo ēdumu, šo dzērumu
Ar naudiņu maksāsim.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

26253.

Neatstāšu sav' māsiņas
Par ēdumu, par dzērumu:
Kumeļš mina pagalmiņu
Par ēdumu, par dzērumu.
931 [Meirānos (Meirānu pag. Md)].

26254.

Neatstāšu sav' māsiņu
Par ēdumu, par dzērumu:
Tēvam zirgu, mātei govi,
Brāļam zelta ozoliņu!
120 [Gaujienā (Gaujienas pag. Vlk)].

26255.

Nebēdā, vīramāte,
Šogad sērstu nenācīšu;
Citu gadu, tad nācīšu,
Būs māsiņa pelnītāja.
73 [Dzērbenē (Dzērbenes pag. C)].

- 372 -

26256.

Nebraukšu projām
Bez sava laika,
Bez sava laika,
Bez triju dienu.
Projām bringāšu
Savu māsiņu,
Ka(d) mani tautiņas
Neplatināja(?).
177 [Sakaslejā-Apriķos (Apriķu pag. Azp)].

26257.

Nedomājiet, sveši ļaudis,
Klētē eimu svārkus vilkt:
Klētē eimu sieru ēst,
Uzdzert saldu brandavīnu.
180 [Valtaiķos (Valtaiķu pag. Azp)].

26258.

Neiešu projām
Bez triju nakšu,
Lai māsa pierada
Pie jauna vīra.
161 [Alšvangā (Alšvangas pag. Azp)].

26259.

Nepūš tauri, bāleliņi,
No tautām izjādamis,
Lai māsiņa nedzirdēja,
Lai tā žēli neraudāja!
181 [Cīravā (Cīravas pag. Azp)], 1821 [Allažās (Raņķu pag. Kld)].

26260.

Neraud' vis, man' māsiņ,
Ne mēs tev' te pames;
Mēs ievels rudakmen'
Taut's gald' galiņē.
2291 [Sasmakas novadā (Ārlavas pag. Tl)].

26261.

Nu es dzēru brāļam kāzas,
Nu galdiņu cauri situ,
Lai māršiņa pieminēja,
Visu mūžu mazgādama.
208 [Ēdolē (Ēdoles pag. Vp)].

26262.

Nu es, jājis, vairs nejāšu
Tai māsiņi panākstos;
Dod Laimiņa nodzīvot
Ar to vienu jājumiņu!
143 [Bārtā (Bārtas pag. Lp)].

26263.

Nu es, jājis, vairs nejāšu
Tai māsiņai panākstos;
Nu es, metis, vairs nemešu
Dižas naudas gabaliņu.
181 [Cīravā (Cīravas pag. Azp)].

26264.

Nu uz māju, nu uz māju,
Ko še vaira darīsim?
Ne tēvam brandaviņa,
Ne ar mieža alutiņa.
344 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

26265.

Padziediet, bāleliņi,
Tīrumiņa galiņā,
Darāt žēl tai māsiņai,
Kas palika pakaļā!
6 [Annas muižā (ķēču pag. Rg)].

26266.

Pāriedami, bāleliņi,
Māsai rokas nedodiet;
Dodiet roku dzīvojot,
Ja gribiet derēties(?)!
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)].

26267.

Pāriedami, bāleliņi,
Māsai rokas nedodiet;
Kad nāksiet otru reizi,
Pie vārtiņu pietecēs.
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)].

26268.

Pastāv', kunga kumeliņ,
Uz tā gāles gabaliņa,
Liec man vēl parunāt
Ar meitiņu, ar znotiņu!
69 [Bikserē (Patkules pag. Md)].

262681.

Pielīpiet, znoti, draugi,
Kā pielipa jaunas bites,
Kā pielipa jaunas bites
Vecu bišu šuvumā!
1271 [Litenē (Litenes pag. Md)].

26269.

Pīpāju pīpīnu,
Jūdzu kumelīnu;
Kur mana sievīna?
Sēdi kamanās.
164 [Dunalkā (Dunalkas pag. Azp)].

26270.

Pirmā reize šai vietā,
Lai palika pēdīgā:
Brāļi vada raudādami,
Mārš' ar mani nerunā.
28 [Nītaurē (Nītaures pag. Rg)].

- 373 -

26271.

Pirmā reize šai vietā,
Lai palika pēdīgā;
Koki, meži, sakrītat
Šā celiņa maliņā!
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

1. Pirmā reize, pēdēja
Šai vietā atejot;
Lai saaug koki, meži,
Es jau vaira neatiešu!
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

26272.

Pirmā reize šai vietā,
Lei palika pēdīgā:
Pate ēdu, pate dzēru,
Kumeliņš kārtis grauza.
6 [Annas muižā (ķēču pag. Rg)].

26273.

Projām, brāļi, nejāsim,
Vilksim bērzus istabā:
Lai zaļoja mūs' māsiņa,
Kā zaļoja bērzu birze.
221 [Engurē (Engures pag. Tk)].

26274.

Projām iešu, mašierēšu,
Šeit naksnīnu negulēšu;
Ne šeit mani rudzi sēti,
Ne stādīti ozolīni.
144 [Gaviezē (Gaviezes pag. Lp)].

26275.

Projām iešu, nepalikšu,
Sav' māsiņu līdzi vešu,
Nepamešu tautiņām
Vaira gauži raudināt.
322 [Saukā (Saukas pag. Jk)].

26276.

Projām iešu, nepalikšu,
Še naksniņu negulēšu;
Še man gultu netaisīja,
Nedod meitas klātgulēt.
184 [Dūrē (Vārmes pag. Kld)].

26277.

Prom iedami, bāleliņi,
Gultai galdus zāģējam;
Citu gadu zāģēsim
Maza bērna šūpuļam.
137 [Tirzā (Tirzas pag. Md)].

26278.

Prom pa ceļu, prom pa ceļu,
Netīk vaira še dzīvot;
Netīk vaira saldais alus,
Ne sūrais brendavins.
50 [Vecatē (Vecates pag. Vlm)].

26279.

Prom uz māju, prom uz māju,
Vai tur labi, vai tur slimi!
Jau saulīte tai vietā,
Kur vakar ienākot.
69 [Bikserē (Patkules pag. Md)].

26280.

Puisi puisi, jungi jungi,
Jūdz patapu kumeliņu!
Nule man bāliņš nes
Caurmedotu alutiņu.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

26281.

Puiši puiši, jungas jungas,
Jūdzat manu kumeliņu!
Vai es braucu, vai nebraucu,
Jūdzat, jungas, kumeliņu!
195 [Raņķos (Raņķu pag. Kld)].

26282.

Ridu ridu rairai,
Izdevu māsu;
Pāriešu sētāi,
Puškošu citu.
172 [Rāvā (Rāvas pag. Lp)].

26283.

Rocīnām, kājīnām
Darāt dumpi!
Nu mana mutīte
Vai(r)s nevarēja.
164 [Dunalkā (Dunalkas pag. Azp)].

26284.

Runāsim, bāleliņi,
Atpirksim sav' māsiņu,
Nobērsim tautām galdu
Ar sīkaju sudrabiņu!
222 [Garlenē (Vandzenes pag. Tl)].

1. Raudzīsim sav', māsiņu
No tautām atdabūt,
Apliksim tautu galdu
Ar baltiem dāldeŗiem!
217 [Ārlavā (Ārlavas pag. Tl)].

26285.

Žēl mana, kā žēl,
Māsiņas žēl.
Kā žēla nebūs,
Tā viena pate.
152 [Raibeniekos (Durbes pag. Lp)].

- 374 -

26286.

Šķiŗamiesi nu, māsiņas,
Iz savāmi valodām!
Vai tādēļ(i) baŗamiesi,
Kad mēs rupji runājam?
Vai tādēļ(i) kaunamiesi,
Kad mēs bomjus cilājam?
88 [Liezerē (Liezeres pag. Md)].

26287.

Sitami, kaļami
Galdami caurumu,
Kur mūsu māsiņa
Susekli glabās.
421 [Taurupes pagastā (Rg)].

1. Kaļu, kaļu caurumiņu
Tautu galda galiņā,
Kur māsiņa svētu rītu
Suseklīti paglabās.
18 [Kliģenē, Meņģelē, Plāterē (Zaubes, Meņģeles un Plāteres pag. Rg)].

26288.

Svainīts mani projām sūta,
Saka alus neesot;
Vēl muciņa pagrabā
Nosirmušu muguriņu.
36 [Rikterē (Sidgundas pag. Rg)].

26289.

Taisies, māsa, nāc man līdzi,
Brauksim visi sētiņāi:
Es gan redzu, tautu dēls,
Tas jau tevis nemīlei.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

26290.

Taisies, māsiņa,
Iesim sētā,
Sen mūs māmiņa
Sētā gaida!
226 [Kandavā (Tl)].

26291.

Te, māsī, tu paliksi
Šo nākumu tautīnās,
Nav mam vairs tās tiesīnas
Ņemt kumeļa pakaļāi.
76 [Gatartā (Gatartes pag. C)].

26292.

Tikām situ tautu galdu,
Līdz atlēca šķēpelīte,
Lai māsiņa pieminēja,
Svētu rītu mazgādama.
279 [Skurtsteņu muižā (Sesavas pag. Jg)].

1. Dūri situ uz galdiņa,
Lai atlēca skabardziņas,
Lai māsiņa pieminēja,
Mūžiņā mazgādama.
119 [Ērģemē (Ērģemes pag. Vlk)].

2. Norakstīju tautas galdu,
Kā dzenītis sausu koku,
Lai piemin mūs' māsiņa,
Svētu rītu mazgādama.
241 [Blīdienē (Blīdienes pag. Tk)].

26293.

Tikām situ tautu galdu,
Līdz atlēca šķēpelīte,
Lai māsiņa pieminēja,
Visu mūžu dzīvodama.
391 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

1. Es izkalu tautām galdu,
Kā dzenītis sausu koku,
Lai pazina man' māsiņa,
Visu mūžu dzīvojot.
228 [Oktē (Vandzenes pag. Tl)].

26294.

Tikām situ tautas galdu,
Līdz atlēca šķēpelītes;
Māsiņai jauns vīriņš,
Tas var citu ēvelēt.
224 [Kabilē (Kld)].

26295.

Tikām situ tautu galdu,
Līdz atlēca šķēpelītes;
Citu gadu šij laikā,
Tad es viņu līdzināšu.
151 [Priekulē (Priekules pag. Lp)].

1. Tikām situ tautu galdu,
Līdz atsitu šķendelīti;
Tikām minu tautu plānu,
Līdz atlēca velēniņa.
Citu gadu šī laikā,
Tad atnākšu līdzināt.
182 [Aizputes un Kuldīgas apriņķos)].

2. Tiku situ tautu galdu,
Līdz atlēca skabardzīna;
Citu gadu ēvelēšu,
Kad aiziešu krustubās.
149 [Nīcā (Nīcas pag. Lp)].

26296.

Tikām situ tautu galdu,
Līdz tas lēca šķēpelēs,
Lai tautām galda žēl,
Kā man savas māsas žēl.
161 [Alšvangā (Alšvangas pag. Azp)].

- 375 -

1. Dūrēm situ tautu galdu
Deviņiem gabaliem;
Tautiešam galda žēl,
Man māsiņas vēl žēlāk.
281 [Nītaures, Siguldas un Cēsu apvidū (Rg, C)].

2. Es to tautas liepas galdu
Ar dūrēm sadūrēju;
Ja tautām galda žēl,
Man māsiņas vēl žēlāk:
Galdiņš auga siliņā,
Neaug māsa bāliņos.
28 [Nītaurē (Nītaures pag. Rg)].

3. Sit, eglīte, dej, eglīte,
Tautu galda galiņā,
Lai saplīsa tautu galdi
Deviņāmi šķendalām!
Tautām bija galda žēl,
Man māsiņas vairāk žēl.
295 [Grienvaldē (Zālītes pag. B)].

4. Cērt, bāliņu, nežēlo
Tautām duru stenderīti,
Lai tautām duru žēl,
Kā man žēl sav' māsiņu!
391 [Skultē (Skultes pag. Rg)].

26297.

Tikmēr situ tautu galdu,
Līdz atlēca šķēpelītes;
Ar tām galda šķēpelēm
Dēla māti svilināju.
197 [Sātiņos (Sātiņu pag. Kld)].

26298.

To māsiņu apdzērām,
To māsiņu apēdām.
Brauksim, brāļi, sētiņā,
Glabāsam mazākās!
18 (Kliģenē).

26299.

To māsiņu audzējām,
To mēs skaisti izdevām.
Iesim, brāļi, sētiņā,
Audzēsim mazākās!
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

26300.

To māsiņu izdevām,
Kuŗa liela izaugusi.
Iesim, brāļi, sētiņā,
Audzēsim mazāko!
112 [Cirstos (Cirstu pag. C)].

26301.

Vadāt mani, vadāt mani,
Turat manu kumeliņu!
Ai, jūs gana redzējāt,
Kāds es biju cilvēciņš:
Zīda pušķi līdz zemīti,
Dancojošs kumeliņš.
185 [Lielezerē (Ezeres pag. Kld)].

26302.

Vai zied ieva, vai ābele
Pie tautieša durvtiņām?
Nezied ieva, ne ābele,
Sēd māsiņa raudādama.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

26303.

Vai tādēļ projām iešu,
Ka man sagša mugurā?
Goda dēļi apsedzosi,
Lai svainītis mīļi lūdz.
16 [Kastrānē (Kastrānes pag. Rg)], 36 [Rikterē (Sidgundas pag. Rg)].

1. Vai tādēļ sētā iešu,
Ka(d) man sagša mugurā?
Pate tīšu apsasedzu,
Lai lūdzās bāleliņi.
18 [Kliģenē, Meņģelē, Plāterē (Zaubes, Meņģeles un Plāteres pag. Rg)].

26304.

Vai tādēļ projām iešu,
Ka villaine mugurā?
Goda dēļ, slavas dēļ
Sedzu baltu villainīti.
161 [Alšvangā (Alšvangas pag. Azp)].

26305.

Vai tādēļ projām iešu,
Ka villaine mugurā?
Nu tik nesa bāleliņš
Vissaldāku alutiņu.
216 [Ventspilī].

1. Ne tādēļ projām iešu,
Ka seģene padusē;
Lai nes talkas māmulīte
Samedotu alutiņu.
360 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē], 391 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

26306.

Vai tādēļ sētā gāju,
Kad man sagša mugurā?
Gāju, gāju, atgriezos,
Gāj' atkal istabā.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

- 376 -

26307.

Visas bungas, stabulītes
Pakārām vadzītī
Līdz citam rudeņam,
Līdz Jānīša kāziņām.
18 [Kliģenē, Meņģelē, Plāterē (Zaubes, Meņģeles un Plāteres pag. Rg)].

1. Kam, Ediņ, tu atstāsi
Savas kokles, stabulītes?
- Jānīšam, brālīšam,
Līdz citam rudeņam.
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)].

48428.

Ai kājiņas, ai kājiņas,
Nu pa ceļu, nu pa ceļu!
Jūs jau pašas gan zināti,
Ka pa ceļu jums jāteki;
Nu dziedāja ciema gaiļi,
Nu ezara gaigaliņi.
546 [Kuldīga Kld apr.].

48429.

A mīļu Dieviņu,
Salds alutiņis,
Tādēļ nevaru
Projām aiziet.
141 [Ivandes Kld], 188 [Klosteres (Klosteres-Aizputes) Azp].

48430.

Aizjyudzit munu zyrgu,
Īdzenit pašelī;
Lai pasoka kokorīši,
Ka uorīši nūbraukuš(i).
326 [Preiļu D].

48431.

Apklāj brāļi totas gald'
Ar baltim dāldeŗim,
Cēr'dam' sav' māsiņ'
No totam atdabāt.
452 [Užavas (Zīras) Vp].

48432.

Ar Dieviņu paliekate,
Ar godiņu dzīvojiete!
Citu gadu ap šo laiku
Nākšu jūs apraudzīt.
188 [Klosteres (Klosteres-Aizputes) Azp].

48433.

Ar Dīvu, ar Dīvu,
Dīvuoja ļauds!
Dīvs jiusu praseja,
Dīvs pavadeja.
143 [Jāsmuižas D].

48434.

Atdodiet drānas manas,
Lai es eju sētiņā!
Par ēdumu, par dzērumu
Turiet vecas zirgu segas.
373 [Sarkaņu Md].

48435.

Brālīt, tavu saldu alu,
Māsiņ, jaukas valodiņas!
Sen iejūgts kumeliņš,
Iziet vien nevarēja;
Tā grožiņa vella vīta,
Zalkša pīta pātadziņa.
398 [Skrundas Kld].

48436.

Dzen, bāliņi, šķērsu vagu
Par tautieša pagalmiņ(u),
Lai māsiņa nemaldās,
Tumšu nakti staigājot.
119 [Gaujienas Vlk].

48437.

Es apēdu tautiņās
Maģu maizes kumāsiņ(u).
Paturēja mūs' māsiņu
Par to maģu kumāsiņ(u).
Dosim, brāļi, pūru pūru,
Atpirksim mūs' māsiņ(u).
364 [Sakas (Upesmuižas) Azp].

48438.

Es pirmā atnākusi,
Es palikšu pēdīgā;
Es palikšu pēdīgā
Istabiņu izslaucīt.
246 [Madlienas (Lielais) Rg].

48439.

Es savami brālītime
Labu laimi novēlēšu,
Mīļa mana mārša būs,
Mīļi man sērst atnākt.
183 [Kazdnagas Azp].

48440.

Es tautu dzirnāma
Izraušu milnu,
Lai manu māsīnu
Nemaldināja.
39 [Bārtas Lp].

- 377 -

48441.

Iesim prom mēs, māsiņas,
Mums nav laika te dzīvot;
Ne te zied puķes, rozes,
Ne aug daiļi puisēniņi.
39 [Bārtas Lp].

48442.

Kuo, muosiņ, gauži raud,
Kuo tev žāļ atstuojūt?
Tei saulīte, tei zemīte,
Sveša vīn muomuliņa.
425 [Šķaunes (Landskoronas) Ldz].

48443.

Lokāties jūs, kājiņas,
Kā vakar locījāt;
Jau saulīte tai vietā,
Kad vakar atnācāt.
246 [Madlienas (Lielais) Rg].

48444.

Lokāties jūs, kājiņas,
Kā vakar locījāt:
Par kalniem atnācāt,
Par kalniem aizejiet.
246 [Madlienas (Lielais) Rg].

48445.

Maņ apnyka vīna dīna
Kuozu draudzis puļceņī;
Laimai taji naapnyka
Vysu godu laidīs(?) īt.
50 [Bērzgales (Kuļņēvas-Labvāržu) Rz].

48446.

Mājās eimu, mājās teku,
Kas jel mani mājās gaida?
Saule gaida sētiņā,
Mēnestiņš aizvārtē.
9 [Aizputes (Aizputes-Pils) Azp].

48447.

Minami, slēpjami
Māsiņas taki,
Te viņa staigāj'se,
Te tekaņāj'se,
Te viņa brāļiem
Launagu nesa.
605 [Skolas].

48448.

Neatstāšu tautiņām
Sav' māsiņas maldināt.
Kur tie tavi mīļi vārdi,
Ko solīji derēdams.
119 [Gaujienas Vlk].

48449.

Necerēju labus ļaudis,
Šij akmeņu būdiņā;
Kaut es būtu to zinājis,
Būt' sieviņu līdzi ņēmis.
398 [Skrundas Kld].

48450.

Neiešu projām
Bez trijām naktīm,
Līdz māsa pierada
Pie jauna vīra.
Gulēšu svainim
Otrā malā.
141 [Ivandes Kld].

48451.

Naraudi tu, muoseņ,
Vessim tevi, napamessim;
Kū ēdem, kū dzērem,
Tū ar naudu samoksuosim.
265 [Mērdzenes (Michailovas) Ldz].

48452.

No tautām izgājām
Dziedādami, spēlēdami;
Atstājām sav' māsiņu
Kā saulīti mākoņos.
224 [Lielvārdes Rg].

48453.

Nu ardievu, mūs' māsiņ,
Mēs, bāliņi, projam jās.
Ja tev tīk, nāc līdze,
Es doš' savu kumeliņ'.
Es nevar' līdz iet,
Tautiešam augsta sēta,
Es nevar' pāri tikt.
577 [Ventspils Vp apr.].

48454.

Nu ardievus, labie ļauži,
Še jūs dumpi neturat!
Projām iešu, labu rašu,
Atpakaļ neatnākšu.
40 [Basu (Bases) Azp].

48455.

Nu būtu dzērusi,
Nu raida projām;
Nu būtu gājusi,
Vilks ceļa malā.
141 [Ivandes Kld].

- 378 -

48456.

Pa celeņu es naīšu,
Ceļa gluozes nadzāruse,
Lai zeileite nadzīdoj
Pa lobai rūceņai.
579 [Viļāni Rz apr.].

48457.

Paļdīs soku Verītei
Par altiņa davumiņu,
Vaira paļdis Juonīšam
Par vosoras guojumiņu.
35 [Baltinavas Abr].

48458.

Paliec, māsiņ,
Žēlīgu Dievu!
Mēs tev' raudzīt
Vairs neatiesim.
546 [Kuldīga Kld apr.].

48459.

Pirmā reiz', pēdējā,
Šai vietā alus dzert;
Mēs māsiņu atdevām
Tālajām tautiņām.
378 [Seces Jk].

48460.

Projām iešu, projām iešu,
Vedīš' līdzi sav' māsiņu!
Paēdām, padzērām,
Zirgu mēslus atstājām;
Ir tos visus neatstāšu,
Citus likšu vezumā.
192 [Kosas C].

1. Es šodien sētā iešu,
Vedīš' līdz sav' māsiņu;
Zirga sūdus vie' atstāš'
Par ēdumu, par dzērumu.
I to visu neatstāšu,
Citus bēršu kamanā.
399 [Skujenes (Pils-Skujenes) C].

48461.

Projām iešu, neaiziešu,
Kamēr skādi padarīšu:
Tautam galdu sadauzīšu
Deviņos gabalos.
70 [Cēres Tl].

48462.

Projām iešu, projām iešu,
Še nav mana palikšana:
Ne te mani lini sēti,
Ne laulāts arājiņis.
16 [Alsungas (Alšvangas) Azp].

1. Projām iešu, nepalikšu,
Te nav man lini sēti;
Te nav man lini sēti,
Te nav manis arājiņš.
94 [Dunikas Lp].

48463.

Projām iešu, māmulīna,
Vairs še nakti negulēšu;
Ne šeit man rudzi sēti,
Ne šeit rudzu arājīnis.
Tur man būsa rudzi sēti,
Tur būs rudzu arājīnis.
39 [Bārtas Lp].

48464.

Projām jāiet, projām jāiet,
Es nevaru še dzīvot.
Tur es iešu, tur dzīvošu,
Kur naidiņa neturēja.
525 [Alūksne Vlk apr.].

48465.

Sadauzēju tautu goldu
Deveņim gobolim;
Tautīšam golda žāl,
Man muosiņas vairuok žāl.
Tautīts goldu sataisēja,
Es muoseņas nadabuoju.
465 [Varakļānu Rz].

48466.

Sēž muoseņa aiz galdeņa,
Aiz osuo zūbentiņa,
Lēc, muoseņa, par galdeņi,
Par osū zūbenteņi.
182 [Kaunatas Rz].

48467.

Sūta mani projām,
Neiešu projām;
Vēl gribu dancot
Pa beņķa virsu.
146 [Jaungulbenes Md].

48468.

Šņukstēj' māte, šņukstēj' meita,
Cerēj' mani šei guļam.
Nešņuks', māte, nešņuks', meita,
Es šeitān negulēšu.
477 [Vecpils Lp].

48469.

Taisies, māsiņa,
Iesim projām,
Sedz savas villaines,
Aun baltas kājas;
Aun baltas kājas,
Ņem viņadziņu.
141 [Ivandes Kld].

- 379 -

1. Taisies, māmiņ,
Iesim projum,
Aun savas kājiņas,
Sedz villainīti;
Sedz villainīti,
Jem vainadziņu.
40 [Basu (Bases) Azp].

48470.

Taisies, māsiņa,
Iesim projām,
Jau saulīte tai vietā,
Kur vakar atnācām.
108 [Engures Tk].

48471.

Tikmēr situ tautu galdu
Kamēr lēca skēmelītes;
Tautām bija galda žēl,
Man māsīnas vēl jo žēl.
Kad es nākšu kristībās,
Tad es viņu ēvelēšu.
94 [Dunikas Lp].

48472.

Vai tādēļ projām iešu,
Kad villaine mugurā?
Vēl brāļam kviešu rauši,
Alutiņis muciņā!
141 [Ivandes Kld].

48473.

Vakar jūgti kumeliņ(i),
Izbraukt vien nevarēj';
Saldāks alus krūziņā,
Ne ozola kanniņā.
364 [Sakas (Upesmuižas) Azp].

48474.

Vaļa man bej olu dzert,
Vaļa konu sadauzeit;
Tuos vaļeites vīn nabeja -
Pajimt muosu atpakaļ.
365 [Sakstagalas Rz].

48475.

Žēl man bija, iten žēl,
No šī ciema aizejot:
Lai tā ciema, kā tā ciema,
Žēl tā ciema puisēniņa.
16 [Alsungas (Alšvangas) Azp].

Satura rādītājs |Skati visu grāmatu