SākumlapaIevadsSatursLapasMeklētSaites
Satura rādītājs |Skati visu grāmatu

26. Mīklu dziesmas laika kavēklim kāzās

26026.

Atminiet, jūs ļautiņi,
Kādi viesi pirmie nāca?
- Aust dieniņa, lec saulīte,
Tie pirmie viesi nāca.
328 [Valles muižā (Taurkalnes pag. B)].

26027.

Atminiet, sveši ļaudis,
Kā es tiku šai zemē?
- Vējiņš nesa kļava lapu,
Kļava lapa mani nesa.
42 [Suntažos (Suntažu pag. Rg)], 74 [Dzelzavā (Dzelzavas pag. Md)], 86 [Ļaudonā (Ļaudonas pag. Md)], 90 [Lodē (Kusas pag. Md)], 120 [Gaujienā (Gaujienas pag. Vlk)], 136 [Zvārtavā (Zvārtavas pag. Vlk)].

1. Atminiet, sveši ļaudis,
Kā es tiku šai zemē?
- Daugavai simtu durvju,
Divi simti stenderīšu;
Ūdens nesa kļava lapu,
Kļava lapa mani nesa,
Kļava lapa mani nesa,
Tā es tiku šai zemē.
41 [Stukmaņos (Pļaviņās Rg)].

2. Atminiet, sveši ļaudis,
Kā es tiku šai zemē?
Vai vējiņš man' atpūta,
Vai ūdens atlīgoja?
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)], 111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

3. Es pārbraucu par jūriņu
Ar to vienu kļava lapu;
Vējiņš nesa kļava lapu,
Kļava lapa mani nesa.
90 [Lodē (Kusas pag. Md)].

26028.

Atminiet, sveši ļaudis,
Kā nevaid šai zemē?
- Cūkai ragu, vistai pupu,
Akmeņam roku kāju.
90 [Lodē (Kusas pag. Md)], 91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

1. Es izgāju visu zemi,
Tādu ērmu neredzēju,
Tādu ērmu neredzēju,
Kā redzēju Vāczemē:
Cūkai ragi, vistai pupi,
Akmeņami kājas rokas,
Trīs cūciņas ālavītes,
Vepŗam pieci sivēniņi.
347 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

2. Kas redzēja šādus laikus?
Akmiņam kājas rokas,
Vistai pupi, cūkai ragi,
Aunam segli mugurā.
Raunēnieši tā dziedāja
Zaķaraga krodziņā.
364 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

3. Nākat, ļaudis, skatīties,
Kādi ērmi tīrumā:
Kuiļam ragi, gaiļam pupi,
Aunam segli mugurā.
100 [Rāmuļos (Rāmuļu pag. C)].

4. Nedod Dievs to redzēt,
Ko redzēju sapenā:
Vistai čiči, cūkai ragi,
Kazai segli mugurā.
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)].

5. Zābaks, manis zābaciņis,
Zābaks dubļu bridējiņš;
Tas izbrida svešu zemi,
Kādu ērmu neredzēja:
Vistai pupi, cūkai ragi,
Aunam segli mugurā;
Akmeņam kājas rokas,
Kaķam pieci sivēniņi.
297 [Lepšukalnā pie Bauskas (Bauskas pag. B)].

- 348 -

26029.

Atminiet, sveši ļaudis,
Kā nevar salocīt?
- Vaŗavīksne debesīs,
Tās nevar salocīt.
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

26030.

Atminat(i), sveši ļaudis,
Kāda kaula pirstānieki?
- Zivju kaula pirstānieki,
Prūšu meita adītāja.
97 [Vecpiebalgā (Vecpiebalgas pag. C)].

26031.

Atminiet, sveši ļaudis,
Kāda koka kamaniņas?
- Dzelza slieces, vaŗa mietnes,
Sudrabiņa izkaliņas.
321 [Zasā (Zasas pag. Jk)].

1. Atminiet, sveši ļaud's,
Kādas slieces kamanām?
- Oša slieces, kļavu mietnes,
Sudrabiņa uzkaliņas.
88 [Liezerē (Liezeres pag. Md)].

26032.

Atminiet, sveši ļaud's,
Kāda koka klēti cirtu?
- Zosu spalvu klēti cirtu,
Irbes spalvu jumtu jumu.
90 [Lodē (Kusas pag. Md)].

26033.

Atminiet, sveši ļaud's,
Kāda spalva vanagam?
- Tāda spalva vanagam
Kā ķeizara sulaiņam.
64 [Valmierā (Valmieras pag. Vlm)].

26034.

Atminiet, sveši ļaud's,
Kādas zemes mēs ļautiņi?
Sāmu zemes mēs ļautiņi,
Prūšu zemes kumeliņi.
88 [Liezerē (Liezeres pag. Md)].

26035.

Atminiet, sveši ļaud's,
Kādas cisas, paladziņi?
- Smalku rožu cisas bija,
Magonīšu paladziņi.
90 [Lodē (Kusas pag. Md)].

26036.

Atminiet, sveši ļaudis,
Kādi koki aiz upītes?
- Sīki koki, melni alkšņi,
Lakstīgala tricināja.
41 [Stukmaņos (Pļaviņās Rg)].

260361.

Atminiet, jūs ļautiņi,
Kādi koki šodien zied?
Šodien zied eņģevēŗi,
Eņģevēŗu pazarītes.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

26037.

Atminiet, jūs ļautiņi,
Kādi koki Vāczemē?
- Bērziņš aug iz bērziņa,
Zelta poga galiņā.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

26038.

Atminiet, sveši ļaudis,
Kādi ļaudis mēs bijām?
Ūdens zirgi, ledus segli,
Putu paši jājējiņi.
- Mēs bijām Spranču zemes,
Vīna koku cirtējiņi.
138 [Trikātā (Trikātas pag. Vlk)].

26039.

Atminiet, sveši ļaud's,
Kādi zirgi, kādi vāģi?
- Vārnas spalvas vāģi bija,
Balti gulbji aizgrožoti.
90 [Lodē (Kusas pag. Md)].

26040.

Atminat, sveši ļaudis,
Kādi zirgi Vidzemē?
- Priede, egle kumeliņš,
Rubenīts jājējiņš.
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

26041.

Atminat, sveši ļaudis,
Kādu koku Gauja nesa?
- Gauja nesa ozoliņu
Ar visāmi bitītēm.
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

- 349 -

26042.

Atminiet, sveši ļaudis,
Kādu koku upe nes?
- Oša koku, kļava koku,
Ūdra, bebŗa cirtumiņu.
134 [Sinolē (Sinoles pag. Vlk)].

1. Nākat, ļaudis, skatīties,
Kādus kokus Gauja nes:
Ošus, kļavus Gauja nes,
Ūdra, bebra cirtumiņu.
Ūdrīts guļ dibinā,
Zelta kurpes kājiņā.
112 [Cirstos (Cirstu pag. C)].

26043.

Atminiet, sveši ļaudis,
Kādu zirgu es atbrauču?
- Lazdas zirgu es atbrauču,
Briežu ragu skritulīši.
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

26044.

Atminiet, sveši ļaudis,
Kam pimbeŗa kažociņš?
- Sapalam, rungulam,
Tam pimbeŗa kažociņš.
97 [Vecpiebalgā (Vecpiebalgas pag. C)].

26045.

Atminiet, sveši ļaudis,
Kas bij zemes mērnieciņš?
- Kurmīts zemes mērnieciņš,
čūska šņores vilcējiņa.
69 [Bikserē (Patkules pag. Md)], 111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

26046.

Atminiet, sveši ļaudis,
Kas dzied lagzdas galiņā?
- Stigliciņa, lagzdīgala,
Trejdeviņi bāleniņi.
73 [Dzērbenē (Dzērbenes pag. C)].

26047.

Atminiet, sveši ļaud's,
Kas guļ jūras dibinā?
- Kuģinieka dēliņam
Zelta nauda iekritusi.
64 [Valmierā (Valmieras pag. Vlm)].

26048.

Atminat, sveši ļaudis,
Kas guļ jūras [upes] dibinā?
- Ūdrīts guļ dibinā,
Samta svārki mugurā.
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

26049.

Atminiet, sveši ļaudis,
Kas gul kaula kažokā?
- Riekstiņš kaula kažokā
Sēd zaļā krēsliņā.
137 [Tirzā (Tirzas pag. Md)].

26050.

Atminiet, sveši ļaudis,
Kas locīja gaisa virsu?
- Vējš locīja gaisa virsu,
Žagatiņa mežu loka.
73 [Dzērbenē (Dzērbenes pag. C)].

26051.

Atminat, sveši ļaudis,
Kas manā azotē?
- Melna čūska azotē
Dzenuliņu vien šaudīja.
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

26052.

Atminiet, sveši ļaudis,
Kas manā saujiņā?
- Bij manā saujiņā
Piecu brāļu pirkumiņš.
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)].

1. Atminat, sveši ļaudis,
Kas manāi rociņā?
- Piecu brāļu pirkumiņš,
Piecu diegu matpiniņa.
97 [Vecpiebalgā (Vecpiebalgas pag. C)].

26053.

Atminat, sveši ļaudis,
Kas manā saujiņā?
- Krustim kalta zelta nauda,
Tā manā rociņā.
125 [Jaunlaicenē (Jaunlaicenes pag. Vlk)].

26054.

Atminiet, sveši ļaudis,
Kas ziedēja gavēnī?
- Lazdiņam sarkan' ziedi,
Tas ziedēja gavēnī.
73 [Dzērbenē (Dzērbenes pag. C)].

26055.

Atminiet, sveši ļaudis,
Kas sēd kalna galiņā?
- Akmins sēd galiņā
Pelēkiem svārciņiem.
137 [Tirzā (Tirzas pag. Md)].

- 350 -

1. Atminiet, sveši ļaud's,
Kas gulēja gaŗām kalnu?
- Akmens guļ gaŗām kalnu,
Santa svārki mugurā.
69 [Bikserē (Patkules pag. Md)], 88 [Liezerē (Liezeres pag. Md)].

2. Jūs, māsiņas, nezinit,
Kas spīd lauka galiņā.
Palakais akmentiņš,
Tas spīd lauka galiņā.
322 [Saukā (Saukas pag. Jk)].

26056.

Atminiet, sveši ļaudis,
Kas zem zemes muižu valda?
- Kurmīšam samta svārki,
Tas zem zemes muižu valda.
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)].

26057.

Atminieti, sveši ļaudis,
Kas spīd kannas dibenā?
- Alus putas, medus putas,
Brandavīna dzirkstelītes.
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

26058.

Atminiet, sveši ļaud's,
Kas spīdēja vidū gaisa?
- Zaļa bērza lapa spīd
Mazajā migliņā.
137 [Tirzā (Tirzas pag. Md)].

26059.

Atminiet, sveši ļaudis,
Ko es sēju, kas izauga?
- Rudzu(s) seju, miež' izauga,
Apenīši noziedēja.
64 [Valmierā (Valmieras pag. Vlm)].

26060.

Atminiet, sveši ļaud's,
Kur Dieviņš nakti gul?
- Liela ceļa maliņā,
Ceļmalīša krūmiņā.
64 [Valmierā (Valmieras pag. Vlm)].

1. Atminiet, sveši ļaud's,
Kur Dieviņš nakti gul?
- Viņpus kalnu, viņpus kalnu
Zam pelēka akmentiņa.
64 [Valmierā (Valmieras pag. Vlm)].

26061.

Atminiet, sveši ļaudis,
Cik augšā, cik zemē?
- Tik augšā sīku zvaigžņu,
Tik zemē sīk' akmeņu.
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

26062.

Atminiet, sveši ļaudis,
Cik durtiņu jūriņā?
Simtu duru jūriņā,
Divi simti stenderīšu,
Ik pie kuŗas stenderītes
Pa buntei atslēdziņu.
69 [Bikserē (Patkules pag. Md)].

1. Atminiet, sveši ļaud's,
Cik durtiņu jūriņā?
- Cik augšā sīku zvaigžņu,
Zemē sīku akmentiņu.
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

26063.

Balta kaza sāli pūta
Augsta kalna galiņā.
Atnāk vilks, aiznes kazu,
Paliek sāls iepūšļāts.
1331 [Sikšņu pagastā (Gaujienas pag. Vlk)].

260631.

Es nezinu, kas par vīru
Iet pa ceļu dancodams:
Miežu svārki, rudzu kreklis,
Apenīšu cepurīte.
401 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

26064.

Kas bij balts, nevelēts,
Kas bij mīļš, nelolots?
- Gulbis balts, nevelēts,
Znotiņš mīļš, nelolots.
185 [Lielezerē (Ezeres pag. Kld)], 226 [Kandavā (Tl)].

26065.

Kas sēdēja bez krēsliņa,
Kas tecēja negrožots?
- Migla sēd bez krēsliņa,
Saule tek negrožota.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

1. Kas stāvēja bez kājiņu,
Kas tecēja negrožots?
- Migla stāv bez kājiņu,
Upe tek negrožota.
107 [Vietalvā (Vietalvas pag. Md)].

- 351 -

26066.

Kas tecēja bez kājām,
Kas kustēja bez gāliņas?
- Ūdens tek bez kājām,
Migla kust bez gāliņas.
161 [Alšvangā (Alšvangas pag. Azp)].

26067.

Kas varēja ošu sprēst
Kas ozolu šķeterēt?
Kas varēja dzeinīt' vīt
No tekoša ūdentiņa?
931 [Meirānos (Meirānu pag. Md)].

48344.

Atminiet, bāleniņi,
Kā es tiku šai zemē?
Es pārnācu pār Daugavu
Ar dzeltenu ķēves lopu.
378 [Seces Jk].

48345.

Atminiet, jūs ļautiņi,
Kur saulīte nakti guļ?
Vidū jūŗas, saliņā,
Zaļas niedres galiņā.
241 [Lubānas Md].

48346.

Atminiet, labi ļaudis,
Kas manā tīniņā?
četri stabi, divi ragi,
Stabulīte pakaļā.
605 [Skolas].

48347.

Atminiet, sveši ļaudis,
Kā tikām šai zemē [vietā]?
Zirgs uz ķēves, puiss uz meitas,
Visi jāšus atjājām.
322 [Praulienas Md].

48348.

Atminiet, sveši ļaudis,
Kāds man zirgs, kādi vāģi?
Melni kraukļi zirgi mani,
Vārnu spārni vāģi mani.
373 [Sarkaņu Md].

48349.

Atminat, sveši ļauds,
Kādu zirgu es atbraucu?
Astru zirgu, ciedru loku,
Āberkoku kamaniņas.
358 [Rugāju Abr].

48350.

Atminiet, sveši ļaudis,
Kas man viegli vizināja?
Aknas stūma, plaušas vilka,
Rīkle viegli vizināj(a).
605 [Skolas].

48351.

Atmiņ munu mynomū,
Kuo nav šymā zemītē?
Okmiņam kuoju rūku,
Cylvākam ostes, spuornu.
51 [Bērzpils (Domopoles) Abr].

48352.

Kas redzjēja cyukai rogus,
Kas vuornai capureiti?
Tuo dziedāja raunonieši
Sakornīšu krūdziņā.
236 [Līvānu D].

48353.

Kas var braukt bez zirdziņa,
Kas sēdēti bez krēsliņa?
Vējiņš brauca bez zirdziņa,
Migla sēd bez krēsliņa.
228 [Liepnas (Lipnas) Abr].

Satura rādītājs |Skati visu grāmatu