SākumlapaIevadsSatursLapasMeklētSaites
Satura rādītājs |Skati visu grāmatu

d) Iedzīve, turība vai trūcība vispār

25958.

Vai Dieviņ, vai Dieviņ,
Kā es mūžu nodzīvošu!
Līka ķēve, māla zeme,
Arājiņš kā springuls.
120 [Gaujienā (Gaujienas pag. Vlk)].

25959.

Ai Dieviņ, bāleniņi,
Kur jūs mani iedevāt;
Ni gājāt vietraudžos,
Ni padoma meklējāt!
69 [Bikserē (Patkules pag. Md)].

25960.

Vai Dieviņ, nu es būšu
Tā puisīša līgaviņa,
Kas bez zirga, kas bez arkla,
Kas bez sava tīrumiņa.
335 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

1. Nešķitos uzauguse
Tādam būt ļaudaviņa,
Kam nav zirga, kam nav arkla,
Kam nav tēva tīrumiņa.
74 [Dzelzavā (Dzelzavas pag. Md)].

25961.

Ak tu Dievs, es atradu
Tautām lielu bagātību:
Trīs pagales apses malkas
Uz ārdiem kaltējās.
451 [Viskaļos, Kokneses draudzē (Viskaļu pag. Rg)].

1. Atjāju, atjāju,
Atradu, atradu
Tā tautu dēliņa
Lielībiņu:
Pērnās malciņas
Trīs pagalītes,
Puspūra auziņu
Samudžinātu.
302 [Rundālē (Rundāles pag. B)].

2. Dieviņ, tavu devumiņu,
Tik bagātu tēva dēlu!
Divi šķilas oša malkas,
Sieciņš auzu nevētītu.
247 [Pētertālē (Struteles pag. Tk)].

3. Sen dzirdēju, nu redzēju
Tā tautieša bagātību:
Trīs pagales pērnās malkas,
Sieciņš rudzu apcirknī.
298 [Mežotnē (Mežotnes pag. B)].

25962.

Aizsasauce man Laimīte,
Kalniņā stāvēdama:
Meitiņ manu ievedamu
Tik sliktā vietiņā!
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

25963.

Bagāts tēvs meitu deva
Bagātā vietiņā;
Kad Dieviņš nepalīdz,
Paliek abi nabadziņi.
48 [Alojā un Lielsalacā (Alojas un Salacas pag. Vlm)].

25964.

Eku labi man dzīvot
Šitā tēva pajumtē:
Pilnas klētis, pilnas bļodas,
Pilna pati istabiņa.
137 [Tirzā (Tirzas pag. Md)].

25965.

Es atradu tautiņās
Māsai pilnu dzīvošanu:
Pieci zārdi rutku lapu,
Kliba kaza laidarā.
345 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

1. Tautiets, mani lūkodams,
Izteic savu bagātību;
Nogājusi, es atradu
Piecus zārdus rutku lapu,
Piecus zārdus rutku lapu,
Klibu kazu laiderī;
Viena pati kumpa ķēve
Steliņģi bubināja.
143 [Bārtā (Bārtas pag. Lp)].

- 339 -

2. Tautu dēlis lielījāsa
Ar diženu bagātību.
Kad nogāju, tad atradu
Melnu ķēvi pasilēja,
Melnu ķēvi pasilēja,
Vecu runci krāskurēja.
152 [Raibeniekos (Durbes pag. Lp)].

3. Vieta vieta, maize maize,
Kur māmiņa man' iedeva:
Piecas kaudzes rutku lapu,
Kliba kaza kāpostos.
191 [Kursīšos (Kursīšu pag. Kld)].

25966.

Es nebiju domājusi,
Ko Laimiņa gādājusi:
Ira laba maizes vieta,
Ir tīkamis arājiņš.
279 [Skurtsteņu muižā (Sesavas pag. Jg)].

25967.

Es nebūtu domājuse,
Ko Laimiņa gādājuse:
Man, nabaga bērniņam,
Kļūt labāi vietiņāi.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

1. Tā nebiju domājusi,
Kā Laimīte vēlējusi:
Man, nabaga bērniņam,
Kļūt maizītes vietiņā.
282 [Vilcē (Vilces pag. Jg)].

25968.

Gan gribēja mūs' māsiņa
Tīras maizes, tīr' ūdeņa;
Brāliņam tīra maize,
Tīrs ūdens avotā.
324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)].

25969.

Kas to Jānīti (=brūtg.)
Nabagu teica?
Vēl viens graudiņš
Pērno kviešu;
Vēl viena pagale
Pērnās malkas.
274 [Zaļā muižā (Zaļenieku pag. Jg)].

1. Teica, teica bagātu
Kaimiņu saimnieku:
Viena pate pagale
Pērnās malkas.
278 [Sodu Sesavā (Sesavas pag. Jg)].

25970.

Klētī viena veca tīne,
Trīs sēnalas dibenā;
Stallī viena veca ķēve,
Trim stutēm atstutēta.
253 [Stūŗu muižā (Blīdienes pag. Tk)].

25971.

Ko, bāliņi, tu raudāji,
Svārkos slauki asariņas?
- Es' māsiņa, tev' raudāju,
Tu vārgā vietiņā.
347 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

25972.

Krīt', skujiņa, nekrituse
Tik dziļā ūdenī;
Ej, māsiņ, negājuse
Tik vārgā vietiņā!
311 [Dzērvē, Susējā, Dignājā (Saukas Jk, Susējas Il, Dignājas Jk pag.)].

25973.

Kryta, kryta kļova lopa,
V'ēl' īkryta yudinī;
D'ev'e, d'ev'e bruoļi muosu,
V'ēl' atd'ev'e navītā.
429 [Kārsavas pag. (Ldz)].

25974.

Kur tie lieli dūmi kūp,
Tur tā maza siltumiņa;
Kur tā liela slava sliv,
Tur tā maza bagātība.
401 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

25975.

Labāk mani māmuliņa
Ūdenī iemetusi,
Nekā mani iedevusi
Tik sliktā vietiņā.
73 [Dzērbenē (Dzērbenes pag. C)].

25976.

Lūkojiet, bāleliņi,
Vai ir salmi gubenī!
Ja ir salmi gubenī,
Tad būs maize klētiņā.
377 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

25977.

Nedomāju, necerēju
Tik bagātu tēva dēlu:
Pieci graši sīkas naudas,
Sieciņš auzu sēnaliņu.
186 [Gaiķos (Gaiķu pag. Kld)].

- 340 -

25978.

Pat' labā man' māsiņa
Tik sliktā vietiņā;
Geram dzinu kumeliņu,
Asariņas slaucīdams.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

25979.

Puķīt, tavu ziedēšanu
Mālainā kalniņā!
Māsiņ, tavu dzīvošanu
Tik sliktā vietiņā!
88 [Liezerē (Liezeres pag. Md)].

25980.

Puķīt, tavu ziedēšanu
Mālainā kalniņā!
Māsiņ, tavu ieiešanu
Tik sliktā vietiņā!
30 [Ozolu muižā, Suntažu draudzē].

25981.

Puķīt, tavu ziedēšanu
Mālējā kalniņā!
Māsiņ, tavu dzīvošanu
Vienai tautu pulciņā!
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

25982.

Puķīt, tavu ziedēšanu
Mālājā kalniņā!
Māsiņ, tavu noiešanu
Tik tāļā vietiņā!
1271 [Litenē (Litenes pag. Md)].

25983.

Puķīt, tavu skaistu ziedu
Mālainā kalniņā!
Māsiņ, tavu labu dzīvi
Lielajos dieveŗos!
28 [Nītaurē (Nītaures pag. Rg)].

25984.

Puķīt, tavu skaistu ziedu
Mālaiņā kalniņā!
Māsiņ, tavu labu dzīvi
Tālajās tautiņās!
30 [Ozolu muižā, Suntažu draudzē], 42 [Suntažos (Suntažu pag. Rg)], 379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

25985.

Raudādama tautās gāju,
Gana labi Dievs līdzēja:
Pilnas klētis miežu rudzu,
Strīķī govju laidariņš.
185 [Lielezerē (Ezeres pag. Kld)].

25986.

Zaķim bija te dzīvot,
Ne manai māsiņai;
Zaķīts māk mizu grauzt,
Ko darīs man' māsiņa?
2071 [Ancē (Ances pag. Pg)].

1. Azīšam še dzīvot,
Ne manai māsiņai;
Āžam bija skujas ēst,
Ko ēdīs man' māsiņa?
363 [Dzirciema pag. (Tk) un citur Kurzemē].

2. Zaķim bija še dzīvot,
Ne tai mūsu māsiņai:
Zaķis gul žagaros,
Kur gulēs mūs' māsiņa?
210 [Popē (Popes pag. Vp)].

259861.

Žēl bitei tā ziediņa,
Kuŗš iekrita ūdenī;
Žēl mātei tā bērniņa,
Kas vājā vietiņā.
310 [Dignājā (Dignājas pag. Jk)].

25987.

Sēd' uz sliekšņa, bāleliņ,
Sien pie kliņķa kumeliņu,
Kam māsiņu iedevāt
Sliktajā vietiņa!
36 [Rikterē (Sidgundas pag. Rg)].

25988.

Zeltā biju uzaugusi,
Sidrabā stāvējusi,
Atsaradu dzīvodama
Staiga purva maliņā.
98 [Praulienā (Praulienas pag. Md)].

25989.

Tautu dēlis lielījās,
Pieci, seši brūni svārki;
Kad aizgāju, tad atradu
Vienus vecus, salāpītus;
Tie tēvam, tie dēlam,
Tie pirts loga aizbāžam.
216 [Ventspilī].

25990.

Tautu dēls lielījās,
Trīs pagales vecas malkas;
Ir maniem brāliņiem
Trīs arodi vecu rudzu.
311 [Dzērvē, Susējā, Dignājā (Saukas Jk, Susējas Il, Dignājas Jk pag.)].

- 341 -

25991.

Tautu dēls, precēdams,
Solīj' šķietu, solīj' nītes;
Kad nogāju, kad prasīju,
Sētas posmu parādīja.
13 [Ikšķilē (Ikšķiles pag. Rg)].

25992.

Teic man tautas dzīvīt' savu,
Teic man savu māmuliņu;
Izputējse tautu dzīve,
Veca tautu māmuliņa.
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)].

25993.

Tukša posta tā vietiņa,
Kur māmiņa man' iedeva:
Ne cirīša malkas cirst,
Ne nazīša maizes griezt.
1311 [Apē (Vlk)].

25994.

Vieta vieta, maize maize,
Kur bāliņi mani deva;
I tur vieta, i tur maize,
Kur es pati gājējiņa.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)], 121 [Gulbenē (Md)].

1. Maize maize, vieta vieta,
Kur māmiņa mani deva;
Vēl jo maize, vēl jo vieta
Kur patika prātiņam.
180 [Valtaiķos (Valtaiķu pag. Azp)].

25995.

Vieta vieta, maize maize,
Kur brālīši mani deva;
Kur brālīši nevēlēja,
Ne tur vietas, ne maizītes.
224 [Kabilē (Kld)].

25996.

Vieta vieta, maize maize,
Kur brālīši mani deva;
Pie tās vietas, pie tās maizes
Vajag gudra padomiņa.
194 [Ošniekos (Lutriņu pag. Kld)], 195 [Raņķos (Raņķu pag. Kld)].

25997.

Vieta vieta, maize maize,
Kur bāliņi man' iedeva;
Ik rītiņa tīru rudzu
Pa pūram ritināju.
137 [Tirzā (Tirzas pag. Md)].

25998.

Vieta vieta, maize maize,
Kur brālīši mani deva.
Visur maize, visur vieta,
Kur man tika, tur es gāju.
195 [Raņķos (Raņķu pag. Kld)].

25999.

Vieta vieta, maize maize,
Kur māmiņa mani deva.
Ir vietiņa, ir maizīte,
Ir gaužās asariņas.
424 [Barkavas pag. Rz].

26000.

Vieta vieta, maize maize,
Kur māmiņa man' iedeva.
Ko līdz vieta, ko līdz maize,
Kad nav laba arājiņa.
191 [Kursīšos (Kursīšu pag. Kld)].

1. Vieta vieta, maize maize,
Kur māmiņa man' iedeva,
Kas no vietas, kas no maizes,
Nemīlīga dzīvošana!
6 [Annas muižā (ķēču pag. Rg)].

26001.

Vieta vieta, maize maize,
Kur māmiņa man' iedeva;
Manas pašas vaina bija,
Ka dzīvot nemācēju.
15 [Jaunpilī (Zaubes pag. Rg)], 18 (Klīģenē), 27.

26002.

Vīta vīta, maiz'e maiz'e,
Kur muos'eņu īd'ev'ēm;
Kas nu vītas, kas nu maiz'es,
Ka muos'eņa gauži raud.
4271 [Rēzeknes apr.].

48299.

Ai dižāja vedējmāte,
Kam tu manim tā darīji?
Kam tu mani iesavedi
Nediženā vietiņā?
Ceļam' logi, ceļam's dores,
Āzkraujami laidar' vārti.
202 [Kurmāles Kld].

48300.

Ak jyus, muni buoleliņi,
Kam jyus mani atdevēt;
Kam jyus mani atdevēt,
Cik vuojāji vītiņā?
Purā mani lyni auga,
Azarāji kuopustiņi.
295 [Ozolmuižas Rz].

- 342 -

48301.

Bolūds pyutja zam tiļteņa
Myglūtā reiteņā;
Bruoleits pyutja par muoseņu,
Kam vuojā vīteņā.
170 [Kapiņu D].

48302.

Biteits, tovu skrējumi(ņu)
Dagušāja sileņī!
Muoseņ, tovu guojumeņi
Icik vuojā vīteņī!
174 [Kārsavas Ldz].

1. Bitīt, tavu skrējumiņu
Tukšajā siliņā;
Māsiņ, tavu gājumiņu
Tik vājā vietiņā!
435 [Tilžas (Kokorevas) Abr].

48303.

Bruoļi muosom nadabova
Lobys dzeivis tautiņuos;
Bitja daboj soldumeņa
Koč pūreņa maleņā!
389 [Silajāņu Rz].

48304.

Bruoļim labi, bruoļim labi,
Bruoļim lobi teirumiņi;
Maņ, muosai, vēļ lobuok,
Pura molā ustabiņa;
Pura molā ustabiņa,
Nīdres auga teirumā.
265 [Mērdzenes (Michailovas) Ldz].

1. Bruoļim lobi, bruoļim lobi,
Bruoļim lelas ustabiņas;
Lobi mani, muosiņai:
Pūra molā ustobiņa.
Nīdras auga pogolmā,
Pyuš vējiņš, čaukst nīdrītes,
Doncoj muni kumeliņi.
365 [Sakstagalas Rz].

48305.

Bruoļim labi, bruoļim labi,
Bruoļim leli teirumiņi;
Kolpa sīvai, tai bej gryuši,
Tai bej juopierk teirumiņš.
365 [Sakstagalas Rz].

48306.

Iet iekšā, vai neiet
Greznu ļaužu istabiņā?
Dēļiem šūta istabiņa,
Riņķiem griezts pagalmiņš.
184 [Ķēču Rg].

48307.

Jauka jauka tā vietiņa,
Kur aizveda mūs' māsiņu:
Pate muiža kalniņāji,
Muižu [Muižas] vārti lejiņāji.
15 [Alūksnes Vlk].

48308.

Ka precēja, to sacīja:
Pylna sāta vysa loba;
Kai aizveda, to atrodu
Ubadziņu ragaviņas,
Žida ķēvi darovuotu.
435 [Tilžas (Kokorevas) Abr].

48309.

Kolnā vārti, lejā vārti,
Namācēju virināt.
Man bāliņš pamāceja
Ar smildziņu virināt.
375 [Saukas Jk].

48310.

Labi man, labi man,
Es labāka negribēju;
Puiši man kājas āva,
Kalniņš jūdza kumeliņu.
398 [Skrundas Kld].

48311.

Muoseņu, monu meilū,
Namīlā vīteņā!
Daudz man beja žālumeņa
Cauri laist kumeliņu.
605 [Skolas].

1. Muoseņ, mūna žēleiguo,
Tik vuojā vīteņā!
Cauru eimu na vydā -
Tovu lelu žālumeņu!
326 [Preiļu D].

2. Muosiņ muna, tu lobuo,
Tik vuojuo vītiņā!
Tik vuojuo vītiņā.
Caur pagrīžu kumeliņu
Tik lelomi žālobom.
143 [Jāsmuižas D].

- 343 -

48312.

Mes atdevem sov' muosiņu
Boguotam tāva dālam:
Pīci zirgi, sešas gūvis,
Pusmuižas teirumiņi.
326 [Preiļu D].

48313.

Nauda nauda, maize maize,
Kur brālīši mani deva,
Vēl jo nauda, vēl jo maize,
Kur es pati iet gribēju.
39 [Bārtas Lp].

48314.

Nalab mes i padarejom,
Navītā muos' īdevjām;
Malna maize, syura dzeive,
Pūra vydā ustabiņa.
389 [Silajāņu Rz].

48315.

Nodzeries, bālēliņi,
Skaidravota ūdentiņu,
Kam jūs mani iedevāt
Tai tukšajā vietiņā.
398 [Skrundas Kld].

48316.

Tagad vien tautu dēls
Savu mantu parādīja:
Piecas šķilas apses malkas,
Sieciņš miežu nevētītu.
198 [Krustpils D].

48317.

Tautas, mani pracādamas,
Sūlej lelu bagatību,
Ka nūīšu, to redzēšu
Vysu jyusu bogotību.
265 [Mērdzenes (Michailovas) Ldz].

48318.

Tautiets, mani precēdams,
Izteic savu bagātīb(u):
Pieci zādi rutku lapu,
Dui kamburi rāceņiem.
183 [Kazdnagas Azp].

48319.

Tautu dēls lielījās:
Dučiem caunu cepurītes.
Kad aizgāju, tad redzēju:
Viena pate bezdibene,
Tā bij putras smeļamā,
Tā bij gara metamā.
32 [Babītes (Piņķu) Rg].

48320.

Tautu dēls lielījās(i):
Sešas vaska sveces deg;
Kad nogāju, tad atradu:
Suņu tauku sveces deg.
417 [Struteles Tk].

48321.

Tautu dēls lielījās(i):
Seši zelta lukturīši;
Kad nogāju, tad atradu:
Divi māla lukturīši.
417 [Struteles Tk].

48322.

Tautu dēls lielījāsi
Trīs dieniņas kāzas dzert;
Viena kaza laidarā,
Ūdens vedriem laidarā.
417 [Struteles Tk].

48323.

Tukša, klaja tautu sēta,
Kur ieveda mūs' māsiņ(u):
Ne meitiņa neatradu,
Kur piesiešu kumeliņu.
589 [Kuldīgas apr.].

1. Plika tīra tā sētiņa,
Kur aizveda mūs' māsiņu:
Ne tur mieta, ne tur žoga,
Kur piesiešu komeliņ(u).
214 [Lažas Azp].

48324.

Tukša tukša šī vietiņa,
Citu gadu vēl tukšāka;
Ne te govis laidarā,
Ne miezīši tīrumā.
15 [Alūksnes Vlk].

48325.

Vai, māsiņa, nepazini
Savu labu dzīvošan(u)?
Rudzi auga kalniņā,
Lejiņā mieži auga;
( Lejiņā mieži auga,)
Bitēm kupli ozoliņi.
16 [Alsungas (Alšvangas) Azp].

48326.

Vīratēvs lielījās,
Kad bagāta muiža tam.
Tas kaļķīti piestapēja
Ar auzāju pelavām.
146 [Jaungulbenes Md].

- 344 -

48327.

Vieta vieta, maize maize,
Kur māmiņa mani deva;
Ne tur vieta, ne tur maize,
Kur es pate pacerējse.
Es grib' alus dzērējiņu,
Māmiņ' tādu negribēja.
16 [Alsungas (Alšvangas) Azp].

1. Vieta vieta, maize maize,
Kur brālītis mani raida!
Ne tur vieta, ne tur maize,
Kur es pate nodomāju.
200 [Kuldīgas Kld].

48328.

Maize maize, vieta vieta,
Kur māmiņa man' iedeva:
Tur deviņi arājiņi,
Mēs deviņas malējiņas.
605 [Skolas].

48329.

Vīta vīta, maizja maizja,
Kur muoseņu īdevjām!
Kur kaļneņi, tur maizeitja,
Kur līkneitis, tur ganeiba.
143 [Jāsmuižas D].

48330.

Vietraudzīši bāleliņi,
Kā vietiņas raudzījiet?
Daudz dieniņu bez maizītes,
Gŗūts mūžiņš jādzīvo.
378 [Seces Jk].

1. Bāleliņi, vietraudzīši,
Kā vietiņas raudzījāt?
Trīs dieniņas bez maizītes,
Ceturtā - bāraliņas.
43 [Bebru Rg].

Satura rādītājs |Skati visu grāmatu