SākumlapaIevadsSatursLapasMeklētSaites
Satura rādītājs |Skati visu grāmatu

24. Rauga novadu

a) Pošas vietraudžos

25772.

Es gribēju šo naksnīnu
Apjāt tautu novadīnu;
Te dienīna man izausa,
Te saulīte patecēja.
149 [Nīcā (Nīcas pag. Lp)].

25773.

Gaisma gaisma, bāleliņi,
Seglojati kumeliņus,
Lai varam līdz dieniņu
Apjāt tautu novadiņu!
224 [Kabilē (Kld)].

- 311 -

1. Gaisma gaisma, bāleliņi,
Sedlo savu kumeliņu!
Tu solīji bez gaismiņas
Apjāt tautu novadiņu.
Es apgāju kājiņām,
Pēdiņām mērīdama.
401 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

25774.

Gaismiņas vien gaidu
Izaustam,
Tad iešu māsiņai
Novadu raudzīt,
Vai būs pūriņš,
Vai puspūriņš
Tikai māsiņi
Liniņu zeme.
185 [Lielezerē (Ezeres pag. Kld)].

1. Gaismiņas vien gaidu
Izaustam,
Nu iešu māsiņai
Novada raudzīt,
Vai pūra sējums,
Vai puspūrītes.
Kā man rādās,
Dvālekša vieta,
Dvālekša vietiņa
Liniņu zeme.
151 [Priekulē (Priekules pag. Lp)].

2. Gaismīnas vien gaidu
Izaustam,
Tad iešu tautieša
Tīrumu raudzīt,
Vai sēšu pūrīnu,
Vai pušpūrīti.
- Kas dos kalpam
Pūrīna tiesu:
Pušpūre, dvālektis,
Tā kalpa tiesa.
164 [Dunalkā (Dunalkas pag. Azp)].

3. Kaut jel Dieviņis
Gaismiņu dotu,
Es ietu māsiņai
Novada raudzīt.
198 [Saldū].

25775.

Gaismiņu vien gaidu
Izaustam,
Tad iešu tautas
Sētiņu raudzīt,
Kur durvis, kur kūtis,
Kur ganībiņas.
210 [Popē (Popes pag. Vp)].

25776.

Vakar vežu vedekliņu,
Šodien laižu saulītē,
Šodien laižu saulītē
Tīrumiņu lūkoties.
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

48183.

Atveriet man vārtiņus,
Ar istabas duraviņas;
Ne es jūsu zemīt' ņēmu, -
Māsiņai vietas raugu.
241 [Lubānas Md].

48184.

Celies agri tu, Kārlīti,
Sper kājīnas zābakos,
Jau tautīnas naudu skaita
Par tēvīna novadīnu.
74 [Cīravas Azp].

48185.

Dodat vietu, dodat vietu,
Es bij vietas ņēmājiņš:
Sieka vieta stāvumā,
Pūra vieta guļumā.
236 [Līvānu D].

48186.

Nāc, māsiņa, ar manim
Šādu zemes gabaliņu;
Es tev būšu izrādīt,
Kādai tautu tīrumiņi.
241 [Lubānas Md].

48187.

Nu iešu māsiņas zemīti raudzīt,
Kur mūs' māsiņa liniņus sēs;
Vai sēs sieciņu, vai puspūrīti?
40 [Basu (Bases) Azp].

1. Nu iešu tautieša
Novadu raudzīt,
Kur būs māsai
Liniņu zeme;
Vai sēs pūriņu,
Vai puspūriņu.
141 [Ivandes Kld].

- 312 -

48188.

Sūta svaini vietraudžos,
Bāleliņu nesūtīja;
Brāliņam mīksts prātiņš,
Drīz tautām pavēlēja.
281 [Neretas Jk].

b) Mājuvieta ar ēkām, lopiem un citiem piederumiem

1) Sēta, istaba, nams

25777.

Vai vai dēlu māte,
Kāda tava istabiņa!
Cauri skrēja žagatiņa
Caur pakšiem svilpodama.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

25778.

Vai vai sveši ļaudis,
Kāda jūsu istabiņa!
Vai cūciņas izrakušas,
Vai vistiņas izkasījšas?
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

25779.

Ai brālīti, še nevar
Šai sētā kāzas dzert:
Visapkārt sarkan' smilts,
Sētā jumti nobiruši.
208 [Ēdolē (Ēdoles pag. Vp)].

25780.

Vai mana, vai mana
Sūra dieniņa!
Iedevu māsiņu
Sliktā vietā:
Ceļamas durvis,
Ceļami logi;
Kur vēl kraujamie
Laidara vārti!
36 [Rikterē (Sidgundas pag. Rg)].

25781.

Ai manu māsiņu,
Tavu labu dzīvi:
Glāz' tavs namiņš,
Glāz' istabiņa;
Sudraba slotiņa
Istabu slaucīt,
Zeltīts ķocīts
Mēsliņus nest.
161 [Alšvangā (Alšvangas pag. Azp)].

1. Ai vecā māmiņa,
Tavu jaukumiņu:
Sudraba slotiņu
Istabu slauka,
Sudraba kocīti
Gruzīšus nesa.
174 [Rudbāržos (Rudbāržu pag. Azp)].

25782.

Ai smuidrais augumiņš,
Ai baltās villainītes,
Vai jums bija ielīgot
Tādā skuju vīcenī!
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

25783.

Ak tu tautu dūdelnieks,
Tavu mazu istabiņu!
Kur bij man riņķi griezt,
Kur rociņu vēcināt?
18 [Kliģenē, Meņģelē, Plāterē (Zaubes, Meņģeles un Plāteres pag. Rg)].

25784.

Ak tu tautu dūdelnieks,
Tavu mazu istabiņu!
Kur man bija apgriezties,
Šādai siena gabanai?
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

25785.

Apskaties, snaudulīte,Kādi lieli glāžu logi:
Nav neviena tumša kakta,
Kur mēsliņu saslaucīt.
360 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

1. Skaties, tautu snaudaļiņa,
Piln' istaba glāžu logu;
Nav neviena tumša kakta,
Kur miedziņu nogulēt.
279 [Skurtsteņu muižā (Sesavas pag. Jg)].

25786.

Atpakaļa, mans pūriņis,
Atpakaļa, bāleliņi!
Es atradu tautu galdu
četri stūŗi nemazgāti.
185 [Lielezerē (Ezeres pag. Kld)].

25787.

Brāļa māsiņ' i raudāja,
Brāļam timsa ustabiņa.
Būs, māsiņ, tautām gaisa:
Caur griestiem saule lēca.
324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)].

- 313 -

25788.

Brāļi manim vietu rauga,
Teic arvienu, nevaināja.
Būt' es pati aizgājusi,
Būt' vainiņu atraduse:
Es atrastu mellu galdu,
Neslaucītu istabiņu.
177 [Sakaslejā-Apriķos (Apriķu pag. Azp)].

25789.

Dobuļaina dobuļaina
Tautu dēla istabiņa;
Vista cāļus izperēja
Devītā dobulī.
1181 [Dūres pagastā (Vlk)].

1. Tautu dēla istabiņa
Deviņiem dobuļiem;
Devītā dobulī
Cūka bērnus papravījse.
137 [Tirzā (Tirzas pag. Md)].

25790.

Dzievāt man, gājušai,
Tai žagaru būdiņāi,
Nedos man bāleliņi
Savu namu, istabiņu.
172 [Rāvā (Rāvas pag. Lp)].

25791.

Es atradu tautiņām
Cauru pakšķu istabiņu.
Nocirtīšu suņam asti,
Aizbāzīšu caurumiņu.
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

1. Es nelaižu sav' māsiņas
Caurajā istabā;
Gaiļam galvu nocirtīšu,
Aizbāzīšu caurumiņu.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

25792.

Es atrodu tauteņuos
Golda molys namozguotys,
Golda molys namozguotys,
Pasūleites naslaucētys.
4271 [Rēzeknes apr.].

25793.

Es dzīvoju bāliņos
Kā kundziņa muižiņā;
Ieved mani tautiņās
Kuļamā rijiņā.
88 [Liezerē (Liezeres pag. Md)].

1. Es bij' kurpju valkātāja,
Dēļu grīdas minējiņa,
Man' ieveda sveši ļaud's
Dūmainā rijiņā.
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

2. Es izaugu bāliņos
Ērbēģīša ustabā,
Man' ieveda sveši ļaudis
Kuļamā rijiņā.
80 [Kalsnavā (Kalsnavas pag. Md)].

25794.

Es uzaugu brālīšos
Dreijātā istabā;
Aizved mani tautiņās
Kā žagaru būdiņā.
185 [Lielezerē (Ezeres pag. Kld)].

1. Es uzaugu pie tētiņa
Ražanā sētiņā;
Nu tautiņas man' ieveda
Žagariņu būdiņā,
Tur lodāja odzes, zalkši
Rankaiņiem kakliņiem.
224 [Kabilē (Kld)].

25795.

Gāju tautu istabā,
Metu acis pabeņķē:
Tur tai tautu pabeņķē
Pērnie mēsli, aizpērnie.
13 [Ikšķilē (Ikšķiles pag. Rg)], 379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

25796.

Istabiņa izkaisīta
Zaļajām zīlītēm;
Vēru durvis, spēru kāju,
Rit zīlītes šur un tur.
278 [Sodu Sesavā (Sesavas pag. Jg)].

25797.

Kādu vietu es gribēju,
Tāda man gadījās:
Kalnā treji vaŗa vārti,
Paši veŗas neveŗami.
1880 [Jaunmuižā (Lutriņu pag. Kld)].

25798.

Kam tā muiža kalniņā,
Vējiņš durvis virināja?
- Tā, māsiņ, tava muiža
Pa Laimiņas likumam.
134 [Sinolē (Sinoles pag. Vlk)].

- 314 -

25799.

Kam tā sēta kalniņā,
Sagšām jumta istabiņa?
- Tā, māsiņa, tava muiža
Par Laimiņas lēmumiņu.
19 [Koknesē (Kokneses pag. Rg)].

25800.

Kam tā tāda skuju būda
Liela ceļa maliņā?
- Tā, māsiņ(a), tava muiža
Par Laimiņas likumiņu.
7 [Jaunbebros (Bebru pag. Rg)], 9 [Bilstiņos (Kokneses pag. Rg)], 68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)], 75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)], 125 [Jaunlaicenē (Jaunlaicenes pag. Vlk)], 401 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē], 407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

1. Kam tā tāda skuju būda
Augsta kalna galiņā?
- Tā, māsiņa, mana sēta
Par Laimītes laidumiņu.
23 [Lēdmanē (Lēdmanes pag. Rg)].

25801.

Kam tā tāda skuju būda
Liela ceļa maliņā?
Tai jau bija sen nogrimt
Dziļas jūras dibenā.
27 [Mālpilī (Mālpils pag. Rg)].

25802.

Kas tā tāda skuju būda
Diža ceļa maliņā?
Kad es iešu zaķus šaut,
Tad es viņu svilināšu.
- Tā nebija skuju būda,
Tā tautieša istabiņa.
182 [Aizputes un Kuldīgas apriņķos)].

25803.

Kas tā tāda skuju būda
Liela ceļa maliņā?
Tā nebija skuju būda,
Tā tautieša istabiņa.
281 [Nītaures, Siguldas un Cēsu apvidū (Rg, C)].

1. Kas tā tāda skuju būda
Diža ceļa maliņā?
Tā nebija skuju būda,
Tā māsiņas dzīvošana.
151 [Priekulē (Priekules pag. Lp)].

2. Kas tā tāda skuju būda
Diža ceļa maliņāi?
Tā nevaida skuju būda,
Tā tautieša dzīvošana.
Tur nebija žoga posma,
Kur piesieti kumelīna;
Sētāi dūru zobentīnu,
Tur piesēju kumelīnu.
144 [Gaviezē (Gaviezes pag. Lp)].

25804.

Lai istaba ko istaba,
Dižans nams tautiņām:
Viena puse skujām jumta,
Otra Dieva debesīm.
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)], 111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)], 407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)], 408 [Krustpilī, Unguros un Stukmaņos (Krustpils, Ungurmuižas D un Pļaviņu Rg pag.)].

1. Ak Dievs, es atradu
Tautām līksmu istabiņu:
Viena puse skujām jumta,
Otra Dieva debesīm.
104 [Zelgavā (Grostonas pag. Md)].

2. Dižis bija tautu dēls,
Lai istaba kāda bija, -
Viena puse skujām jumta,
Otra bērza tāsītēm.
149 [Nīcā (Nīcas pag. Lp)].

3. Nedod Dievs tāda nama,
Kāds namiņis tautiņām:
Viena puse skujām jumta,
Otra zaļām velēnām.
401 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

25805.

Maģa maģa tautu sēta,
Treji vārti izdarīti.
Pa vieniem saule lēce,
Pa otriem mēnestiņis,
Pa trešiem Dieviņš nāca
Ik rītiņa, ik vakara.
181 [Cīravā (Cīravas pag. Azp)].

25806.

Mūs' māsiņa ieraduse
Eņģu durvis virināt;
Tautiešam tādas durvis -
Atgāžamas, aizgāžamas.
31 [Pabažos (Pabažu pag. Rg)].

1. Grūti bija māsiņai,
Eņģēm durvis virinot;
Nu atrada tautiņās
Izceļamas, ieceļamas.
315 [Jaunjelgavā], 327 [Taurkalnē un Jaunjelgavas apkārtnē (Taurkalnes pag. B un Jaunjelgavas Jk apkārtnē)].

25807.

Muižē augusi
Mūs' māsiņa,
Nu še atveda
Žagaru būdā.
161 [Alšvangā (Alšvangas pag. Azp)].

- 315 -

25808.

Nāc, Dieviņi, pats apraugi,
Kāda mana dzīvošana:
Uz kalniņa mājas manas,
Purvā govju laidariņš.
43 [Tīnūžos (Ikšķiles pag. Rg)].

1. Nāc, Laimiņa, apraudzīt,
Kāda mana dzīvošana:
Silā man bišu dārzs,
Purvā govju laidarīts.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

2. Nevienam tā nebij
Kā manam bāliņam:
Silā bija bišu dārzs,
Purā govju laidariņš.
207 [Dundagā (Dundagas pag. Vp)].

25809.

Neron vainu bāleliņi,
Tautās vietu taisīdami;
Es aizgāju, es atradu
Cauru pakšu istabiņu.
172 [Rāvā (Rāvas pag. Lp)].

25810.

Nevienam tāda muiža
Kā manam svainīšam:
Dzelžu duris, vaŗa grīda,
Sudrabotas ļovenītes.
251 [Smukās (Remtes pag. Tk)].

1. Nevienami tā nevaida
Kā manami svainīšam:
Vasku logi, glāžu durvis,
Pašas teka neveŗoti.
363 [Dzirciema pag. (Tk) un citur Kurzemē].

25811.

Pīļ' lākst', zoš' goļ'
Taut' dēl' istabiņ';
Bij manam bāliņam
Glāž' dur's, pod krāš'.
207 [Dundagā (Dundagas pag. Vp)].

25812.

Soka tautas pracādamys:
Jaunys kl'ēts, ustabeņis,
Jaunys kl'ēts, ustabeņis,
Apl'eik zaļi veitul'eņi.
Ka izguoju tauteņuos,
Ni ir kl'ēšu, ustabeņu,
Ni ir kl'ēšu, ustabeņu,
Ni ir zaļu veitul'eņu.
430 [Malnavā (Kārsavas pag. Ldz)].

25813.

Sak' tautietis precēdams:
Dēļu grīda istabā.
Nu aizgāju, nu atradu -
Cūkas kulu izrakušas,
Cūkas kulu izrakušas,
Vārnas jumtu izknāpušas.
59 [Rūjienā (Rūjienas pag. Vlm)].

1. Tautu dēls lielījās,
Dēļu grīda istabā;
Nu atradu dzīvodama,
Cūkas kulu izbedušas.
65 [Valtenbergā (Mazsalacas pag. Vlm)].

25814.

Šķitu nieka neprotam,
Svešumā aizgājusi:
Man actiņas degtin dega
Pa visām maliņām.
184 [Dūrē (Vārmes pag. Kld)].

1. Nešķietat mani rāmu
Svešu ļaužu istabē!
Man actiņas degtin dega
Pa visām maliņām.
189 [Kuldīgas Kalnmuižā (pie Kuldīgas)].

2. Šķitos nieka neprotot
Svešu ļaužu istabā;
Man actiņas degtin deg
Par visiem kaktiņiem:
Tumši logi, melni galdi,
Neslaucīta istabiņa.
1081 [Veļķos (Veļķu pag. C)].

25815.

Zema bija istabiņa,
Vēl zemāks kambarīts;
Gaŗa bija mūs' māsiņa,
Nevarēs še dzīvot.
344 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

25816.

Sen dzirdēju Enītēs (=māju v.)
Dēļiem griestu istabiņu.
Nu atnācu, nu atradu
Pakulāmi aizbakstītu.
16 [Kastrānē (Kastrānes pag. Rg)].

1. Sen slavēja Daudziešos
Dēļu griestu istabiņu;
Nu atnācu, nu atradu
Ar stutēm sastutētu.
12 [Gaŗkalnē (Ropažu pag. Rg)].

2. Sen slavēja tautiņām,
Dēļ' istabu būvējot;
Nu atnācu, nu atradu
Skangaliem saslaistītu.
1181 [Dūres pagastā (Vlk)].

- 316 -

25817.

Sen dzirdēju, nu redzēju,
Tautām grazna istabiņa:
Visapkārt saule tek,
Zeltu sietu sijādama.
190 [Kuldīā].

25818.

Sen dzirdēju, nu redzēju
Brāļam jaunu istabiņu:
Visapkārti glāzu logi,
Vidū saule ritināja.
226 [Kandavā (Tl)].

25819.

Sen dzirdēju tautiņās
Jaun' ērbēģi būvējam;
Nu atnācu, nu atradu
Vecu vecu suņu būdu.
Es tās tautu suņu būdas
Šai vietā neatstāšu,
Pa baļķam saorēšu
Avotiņa lejiņā.
73 [Dzērbenē (Dzērbenes pag. C)].

25820.

Sen slavēja tautiņām
Jaun' istabu būvējam;
Nu atnācu, nu atradu -
Žagatiņas cauri skrēja.
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

1. San slaevēja Kolūžuos
Dēļiem grīstu ustaebiņu.
Vysas vārnas, žogaetiņas
Žvyrkstādamas couri skrēja.
85 [Lazdonā (Lazdonas pag. Md)].

2. Izslavēja tautiņās
Dēļiem šūtu istabiņu.
Cauri skrēja sīki putni,
Cauri vārnas, žagatiņas.
90 [Lodē (Kusas pag. Md)].

25821.

Sen slavēja tautiņās
Alva grīdu istabā.
Es nopirku zelta kurpes,
Ar ko alvu skandināt.
Nu nogāju, neatradu
Ne ar cirvi izkapātas.
1271 [Litenē (Litenes pag. Md)].

25822.

Sen slavēja tautiņās
Augstas ēkas būvējot;
Griestu griestus izslaucīju
Ar vaiņaga cekulīti.
137 [Tirzā (Tirzas pag. Md)].

1. Maza tautu istabiņa
Kā cīruļa perēklīts;
Griestu griestus izcilāju
Ar vaiņaga cekuliņu.
112 [Cirstos (Cirstu pag. C)].

2. Paldies saku māmiņai
Par dailo augumiņu,
Klētei griestus izcilāju
Ar vaiņaga cekuliņu.
105 [Skujenē (Skujenes pag. C)].

3. Zema tautu istabiņa,
Zarains manis vaiņadziņš;
Visus griestus izcilāju
Ar vaiņaga zariņiem.
36 [Rikterē (Sidgundas pag. Rg)].

25823.

Sen cerēju NN-os
Ērbēķīšus būvējot;
Nu atnācu, nu atradu
Vienu pati vecu riju,
Vienu pati vecu riju,
Ar stutēmi atstutētu.
112 [Cirstos (Cirstu pag. C)].

25824.

Skaidra tautu istabiņa,
Pabeņķītes neslaucītas.
Nu pārveda mūs' māsiņu
Pabeņķīšu slaucītāju.
166 [Gramzdā un Smaižos (Gramzdas un Aizviķu pag. Lp)].

25825.

Skuju zeme, skuju ļaudis,
Skujām kaisa istabiņu;
Es kaisīju bāliņos
Ar ozola lapiņām.
28 [Nītaurē (Nītaures pag. Rg)].

25826.

Slaveni ļaudis,
Plakana sēta,
Tupu līdu namā,
Rāpu istabā;
Maizīti mīcīju,
Ceļos metos;
Jau govju kūtē
Uz vēderiņa.
317 [Lindē (Birzgales pag. Rg)].

- 317 -

25827.

Tādu vietu es gribēju,
Tāda ar man gadījās:
Glāžu logi, dēļu grīda,
Durvis pašas virinājās.
114 [Biksejā (Blomes pag. Vlk)].

25828.

Tautiets dara manis dēļ
Stāvu koku istabiņu,
Cerēj' mani smidru, gaŗu,
Lētaugušu bāliņos.
212 [Sarkanmuižā (Sarkanmuižas pag. Vp)].

1. Tautu dēlis manis dēļ
Stāvu koku namu taisa,
Šķieta mani lētaugušu,
Dzirnaviņu nemalušu.
282 [Vilcē (Vilces pag. Jg)].

25829.

Tautiets, mani lūkodamis,
Izteic savu dzievāšanu,
Teica: oša istabiņa,
Ar rozēm izpuškota.
Kad nogāju, tad atradu
Mellu alkšņu istabiņu,
Mellu alkšņu istabiņu,
Ar dadžiem izpuškotu.
151 [Priekulē (Priekules pag. Lp)].

25830.

Tautiets, mani precēdams,
Stāvu koku namu taisa,
Lai galviņa nesitās
Ieejot, izejot.
347 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

25831.

Tautiets veda man' māsiņu
Šķeltā apšu istabā.
Papriekš kazas izganīju,
Tad ielaidu sav' māsiņu.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

1. Es atradu tautiņās
Apšu koka istabiņu;
Papriekš kazas izganīju,
Tad vēl laižu bāleliņus.
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

2. Tautu dēla istabiņa
Žagariem saslaistīta;
Papriekš kazas izganīju,
Tad vēl līdu istabā.
344 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

25832.

Tautiņām četri kakti,
Visi četri buŗamie.
Ko, māsiņ(a), tu darīsi,
Tu jau burt nemācēji?
134 [Sinolē (Sinoles pag. Vlk)].

1. četri kakti tautiņām,
Visi četri burt mācēja.
Ko, māsiņa, tu darīsi,
Tu atburt nemācēji?
69 [Bikserē (Patkules pag. Md)].

25833.

Tautu dēlis lielījāsi,
Dēļa grīdu staigājot;
Nu atnācu, nu atradu -
Laipas meta istabāi.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

258331.

Tautu dēls lielījās,
Maurā zied āboliņis.
Kad aizgāju, tad atradu
Laipu laipas galiņā.
232 [Talsos (Tl)].

25834.

Tautu dēlis lielījās,
Vaŗa vārti sētiņai;
Kad aizgāju, tad atradu -
Ar ecēšu aizslaistīti.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

25835.

Tukša posta tā vietiņa,
Kur māmiņa man' iedeva:
Visi kakti cauri spīd,
Vidū cūkas barojās.
1411 [Jaunrozē (Jaunrozes pag. Vlk)].

1. Vai, tautieti, tāda tava
Teicamā istabiņa?
Visapkārt cauri pakšķi,
Vidū cūkas ēdināja.
1253 [Kroņa laicenē].

25836.

Tukša posta tā vietiņa,
Kur tautietis man' ieveda:
Ne tur duru, ne tur logu,
Tikai četri mājas stūŗi.
1411 [Jaunrozē (Jaunrozes pag. Vlk)].

25837.

Vai tā bija tev, māsiņ,
Teicamā istabiņa?
Visapkārt cauri pakši.
Vidū dzied circenīši.
3 [Aizkrauklē (Aizkraukles pag. Rg)].

- 318 -

25838.

Visa tautu nama priekša
Spīd zaļām pērlītēm;
Ir pērlītes nemīlēja,
Ja nav laba dzīvošana.
1271 [Litenē (Litenes pag. Md)].

25839.

Caurs tautu namiņš,
Caura istabiņa;
Te mūsu māsiņu
Vilks apēdīs.
161 [Alšvangā (Alšvangas pag. Azp)].

1. Caurumi caurumi
Tautu istabāje,
Nu mūsu māsīnu
Žorki apēdīs.
164 [Dunalkā (Dunalkas pag. Azp)].

48189.

Vai Dieviņ, vai Laimiņa,
Kur nu mani ievedīs!
Kāda tur istabiņa, -
Kā cīruļa parēklīts!
605 [Skolas].

48190.

Vai māsiņ, vai māsiņ,
Maza tautu istabiņ';
Maza tautu istabiņa
Kā cīruļa pereklīts.
Kur man bija apsagriezt,
Šādai siena gubanai?
435 [Tilžas (Kokorevas) Abr].

48191.

Cyti puiši sovas sātas
Uz ratiņu vyzynuoja;
Svuotiņš sovas sātas navarēja
Vīna pakša kustynuot.
285 [Nirzas (Nerzas) Ldz].

48192.

Cinaiņa, celmaiņa
Taut' istabiņa,
Gan manas kājiņas
Nolīdzinās.
23 [Ārlavas Tl].

48193.

Dobuļota dobuļota
Tautu dēla istabin';
Vai bij vistas izkasušas,
Vai sivēni izrakuši?
211 [Ļaudonas Md].

48194.

Es atradu sav' māsiņu
Svešu ļaužu aizkrāsnē.
Nāc, māsiņa, ar manīm
Istabiņas vidiņā.
373 [Sarkaņu Md].

48195.

Es izaug pi māmiņs
Kā brūklit siliņe;
Nu vēl man tautits ved
Sove skuj būdiņe.
445 [Ugāles Vp].

48196.

Es nebiju uzaugdama
Tādu ērmu redzējusi,
Kā redzēju ieiedama
Tautu dēla istabā:
Dzelžiem kaltas gultu kājas,
Pāvu spalvu ķiseniņš.
521 [Zvārtavas Vlk].

48197.

Aizguoja saulīte aiz kalniņa,
Aizguoja muosiņa aiz galdiņa,
Sovas boltas rūceņas lauzēdama,
Sovas boltas rūceņas žņaudzēdama.
365 [Sakstagalas Rz].

48198.

Kam, kundziņ, kaldināji
Vaŗa grīdu istabā?
Man navaid zelta kurpes
Vaŗa grīdu trīcināt.
70 [Cēres Tl].

48199.

Kas tā tāda čurku būda,
Ne te logu, ne te durvju;
Ne te logu, ne te durvju,
Ne guntiņa pavardā.
169 [Kandavas Tl].

48200.

Kur, tautieti, tavi vārdi,
Ko runāji precēdams:
Nāc pie manis tautu meita,
Pie man' laba dzīvošana;
Pie man' deg priežu skali.
Dēļu griestu istabiņa.
132 [Ikšķiles Rg].

- 319 -

48201.

Laikus saku tautiešam,
Lai cērt lielu istabiņu:
Kur sēdēs pieci svaiņi,
Kur deviņi bāleliņi.
300 [Pāles Vlm].

48202.

Man, iedeva bālēlīni
Zemā tautu istabā;
Es griestīnus noslaucīju
Ar vaiņaga cekulīnu.
307 [Pāvītes (Briņģu) C].

48203.

Mani balti bālēliņi
Kā Vāczemes ozoliņi:
Ar galvām iznesāja
Tautām griestus istabā.
161 [Kabiles Kld].

48204.

Maza bija mūs' tautiete,
Maza tautu istabiņa:
Nevarēju stāvu lēkti,
Ne rociņu kustināt.
605 [Skolas].

48205.

Maza maza istabiņa
Tā kā čūsku perēklīts:
Nav rūmes riņķī griezties.
Kur liks gultu, kur ratiņus?
Kur kārīs šūpulīti?
605 [Skolas].

1. Maza maza istabiņa
Tā kā putnu perēklīts;
Kur liks gultu, kur galdiņu,
Kur kārsimi šūpolīti?
605 [Skolas].

48206.

Moza tautu ustobeņa
Kai ceiruļa perekleits;
Kur mjas laissim treis muoseņas,
Kur deveiņus bruoleleņus?
170 [Kapiņu D].

48207.

Maza tautu istabiņa
Kā cīruļa perēklīts;
Spēru kāju, vēru durvis,
Skatos pati dibenā.
231 [Līgatnes (Paltmales) Rg].

48208.

Mazs tautu namiņš,
Maza istabiņa;
Maniem svārkiem
Nav ne rūmes.
605 [Skolas].

48209.

Mūs' māsiņa kā puķīte
Dzīvo rentes muižiņā;
Stikla logi, vaŗa vārti,
Paši veŗas neveŗami.
146 [Jaungulbenes Md].

48210.

Nākat, tautas, raugāties,
Kāda māsas istabiņa:
Šūtin šūta, pītin pīta,
Vidū liepas līgojās.
184 [Ķēču Rg].

48211.

Nedrīkstu iet, nedrīkstu iet
Lepnu ļaužu sētiņā:
Stikla logi, vaŗa vārti
Plaši tak neveŗami.
146 [Jaungulbenes Md].

48212.

Nadūd Dīvs tai ījīt,
Kai īguoja tei muoseņa;
Nalels zemes gabaliņš,
Nav jai sovas ustobiņas.
265 [Mērdzenes (Michailovas) Ldz].

48213.

Sen dzirdēju: Žuburus
Augstas mājas būvējoti;
Nu atnācu, nu atradu
Kā tos čuru perēkļ(īš)us.
115 [Galgauskas Md].

1. Sen slavēja Nn.
Augstas mājas būvējam.
Nu atnācu, nu atradu:
Kā cīruļa perēklīts.
436 [Tirzas (Tirzas-Pils) Md].

48214.

Sit uguni, pūš uguni,
Tumša tautu istabiņ';
Kad ieveda mūs' māsiņu,
Visa istab' atspīdēja.
23 [Ārlavas Tl].

- 320 -

48215.

Sieniņu kaisīta
Tā istabiņa,
Nu deva Dieviņis
Sieniņa grābēj(u).
200 [Kuldīgas Kld].

48216.

Slavēti ļaudis, plakanas mājas:
Tupu līdu namā, rāpu istabā,
Tai govju kūtī
Uz vēdera vilkos.
396 [Skrīveŗu Rg].

48217.

Speru kuoju pa durvim,
Mešu acis dybynā,
Voi byus taida ustabiņa,
Kai atstuoju bāliņūs?
326 [Preiļu D].

48218.

Sveši ļaudis man' māsiņu
Aizkrāsnē ieveduši.
Labvakar, man' māsiņa,
Mīl tev tautu istabiņa?
Ja nemīl, nāc ārā,
Sēd' manās kamanās!
286 [Nītaures Rg].

48219.

Šķiļ, bāliņ, ugentiņ
Pi smalke tēradiņ;
Tumse seid mūs māsiņ
Sveše ļauž istabe.
445 [Ugāles Vp].

48220.

Tautīšam bej moz' ustoba
Kai ceiruļa pereklīts;
čaukst man zeidi staigojūt,
čeikst kamaši doncojūt.
358 [Rugāju Abr].

48221.

Tautiets savu istabiņu
Slurināt [kurināt?] slurināja;
Cauri griesti, cauri logi,
Vidū cūkas ēdināja.
162 [Kacēnu (Kačanovas) Abr].

48222.

Toutu dāla ustobiņai
Caur grīstim soule speid;
Laid muosiņu toutiņūs,
Taisi jounu ustabiņu.
493 [Viļakas (Marienhauzes) Abr].

48223.

Tautu dēls lielījāsi;
Glāžu durvis, vaŗa grīda;
Kad nogāju, tad atradu
Salmu durvis, dubļu grīdu.
417 [Struteles Tk].

48224.

Tautu dēls lielījās(i):
Visapkārt glāžu logi;
Kad nogāju, tad atradu
Vienu pašu dēļu logu.
417 [Struteles Tk].

48225.

Tautu dēls man solīja,
Dēļiem sistu istabiņu;
Kad aizveda, tad atradu
Skangaliem saslaistītu.
217 [Lejasciema (Lejas) Vlk].

48226.

Tautiets, mani precēdams,
Izteic savu dzīvošan',
Teic ozolu istabiņu
Ar rozēm izbadītu;
Kad aizgāju, tad atradu
Mellu alkšņu istabiņ'.
546 [Kuldīga Kld apr.].

48227.

Tautiets sola precēdams
Siltu jauku istabiņu;
Nu redzēju ienākdama
Kaktā ledu piesalušu.
109 [Ērķemes Vlk].

48228.

Tautu dēla istubīna
Zilu dūmu piekūpuse;
Pavārima šircis dega
Zilajāma ugunīm.
355 [Rucavas Lp].

48229.

Tautu dēla istabiņa
Zema zema saplakuse;
Mūs' māsiņa lielu radu,
Augstu nesa vaiņadziņ'.
353 [Rubas (Reņģu) Jg].

48230.

Tā, māsiņ, tev pirmā
Teicamā mājas vieta:
Visi pakšķi nopūvuši,
Vidai cūkas ēdinaj.
224 [Lielvārdes Rg].

- 321 -

48231.

Tai sacīja kuozu ļauds:
Malna kuozu ustabiņa.
Lai tai tevi valni trin,
Kai es trinu ustabiņu.
174 [Kārsavas Ldz].

48232.

Tālu tālu daudzināja
Tā tautieša bagātību:
Basām kājām māmuliņa,
Cauriem pakšiem istabiņa.
355 [Rucavas Lp].

48233.

Tur es gāju tautiņās,
Kur man tika prātiņam:
Lai tur būtu skuju būda,
Žagariņu istabiņ'.
43 [Bebru Rg].

48234.

Vai būs ieti, vai neieti
Greznu ļaužu sētiņā?
Tiltiem griezti pagalmiņi,
Dēļiem jumtas istabiņas.
192 [Kosas C].

48235.

Vai tās tavas mājas bija,
Kas viņā kalniņā?
Spoži glāžu logi bija,
Pulierētas nama dores.
398 [Skrundas Kld].

48236.

Visas tautu nama duris
Zaļajām zīlītēm.
I zīlītes nemīlēj(a),
Ja māmiņas neredzēj(u).
119 [Gaujienas Vlk].

48237.

Zema tautu istabīna
Kā cīruļa perēklīts;
Tur es savu gaŗu galvu
Ik rītīnu nodauzīju.
192 [Kosas C].

2) Maltuve

25840.

Bij manai māsiņai
Rieksta kaula dzirnaviņas;
Staltam tēva dēliņam
Ne pelēka akmentiņa.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

25841.

Dēli vien tai mātei,
Nav meitiņu malējiņu:
Vadži vien maltuvē,
Kur kāruši cepurītes.
41 [Stukmaņos (Pļaviņās Rg)], 451 [Viskaļos, Kokneses draudzē (Viskaļu pag. Rg)], 69 [Bikserē (Patkules pag. Md)], 93 [Mēdzžlā (Mēdzžlas pag. Md)].

25842.

Es atradu tautiņās
Trejas dzirnus kambarī.
Vai tautieti, tēva dēls,
Kuŗas bija man maļamas?
- Tās mazās, tās vieglās,
Tās, māsiņa, tev maļamas.
159 [Aizputē (Aizputes pag. Azp)].

25843.

Gana skaiši es atradu
Dēlu māti dzīvojot!
Stikla logi maltuvē,
Astra sieti sijājot.
121 [Gulbenē (Md)].

25844.

Ierastam te dzīvot,
Neieradis nevarēja:
Grūtas dzirnus maltuvē,
Ūdens tāļu lejiņā.
278 [Sodu Sesavā (Sesavas pag. Jg)].

25845.

Raugiet, brāļi, ko raugiet,
Apraugiet dzirnaviņas;
Smagas tautu dzirnaviņas,
Palaidiet vieglumā!
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

25846.

Svešu ļaužu maltuvīte
Niedru kaulu sadarīta;
Manai māsiņ' i maļot
Vējiņš matus purināja.
6 [Annas muižā (ķēču pag. Rg)].

1. Bāliņ, tava maltuvīte
Caurajiem pamatiem;
Kad gribēju smalki malt,
Vējiņš miltus putināja.
359 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

25847.

Tautas kala treju dzirnu,
Dzirdēj' mani saderam.
Kaliet, tautas, ir deviņu,
Es pie vienas ritenēju!
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

- 322 -

25848.

Tautu dēls lielejas,
Trejas dzirnas kamburē.
Kad tov trejas dzirnaviņ's,
Kur tov seši malejiņ'?
222 [Garlenē (Vandzenes pag. Tl)].

1. Tautiets, mani precēdams,
Teica trejas dzirnavīnas.
Kad tev trejas dzirnavīnas,
Kur tev sešas malējīnas?
Vai domāji mani vienu
Pie to treju maldināt?
144 [Gaviezē (Gaviezes pag. Lp)].

25849.

Tautu dēls lielījās,
Treju vasku dzirnaviņu;
Kad aizgāju, neatradu
Ne pelēka akmentiņa.
69 [Bikserē (Patkules pag. Md)], 324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)].

1. Tautiets manim apsolīja
Zelta dzirnu maltaviņu;
Kad atnācu, tad atradu
Div' pelēkus akmentiņus.
300 [Kroņa Misas pagastā (Misas pag. B)].

2. Tautiets, mani precēdams,
Solīj' vaska dzirnutiņas;
Kad aizgāju, tad atradu
Div' pelēkus akmintiņus.
46 [Carnikavā (Rg)].

48238.

Aunies kājas, dēlu māte,
Nāc ar mani maltuvē!
Vai tu mana māte biji,
Istabā sēdēdama?
281 [Neretas Jk].

48239.

Dēli vien tai mātei,
Nav nevienas malējiņas;
Nav nevienas malējiņas,
Kur kāruse vaiņaciņu.
391 [Sinoles Vlk].

48240.

Raugāt, brāļi, ko raugāti,
Apraugāti dzirnaviņas;
Ne ik rītu sveša māte
Dos man otru malējiņu.
241 [Lubānas Md].

48241.

Sveša muote, raganeņa,
Syuta mani moltuvē,
Kuri vēji, vīsyuļeņi
Zyna tovas dziernaveņas?
605 [Skolas].

3) Klēts

25850.

Brāļi, jāšus nejājat,
Man kauniņa nedarāt:
Nava tautu klētiņā
Vienas auzu sēnaliņas.
6 [Annas muižā (ķēču pag. Rg)].

25851.

Dzīvodama nedomāju
Tādu mūžu piedzīvot:
Miežu rudzu klēti slēgt
Ar sudraba atslēdziņu.
246 [Lestenē (Lestenes pag. Tk)].

25852.

Es skatos, es raugos,
Kur tās tautu klēšu durvis:
Paseknī ieraudzīju
Kā tās žurku lamatiņas.
202 [Striķos un Saldū (Zvārdes un Saldus pag. Kld)].

1. Visapkārt skatījos,
Kur tautieša klēšu durvis:
Paseknī ieraudzīju
Kā tās sesku lamatiņas.
24 [Lēdurgas draudzē].

25853.

Gāju tautu klētiņā,
Laižu šautru dibinā;
Ja bij rudzi, švīkstējās,
Ja pelavas, pūkstējās.
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)].

1. Ganīdama šautru laidu
Tautu dēla klētiņā;
Kad būs rudzi, tad švirkšķēs,
Kad būs auzas, tad čabēs.
279 [Skurtsteņu muižā (Sesavas pag. Jg)].

2. Līdu tautu klētiņā,
Metu šautru apcirknē;
Pelaviņas nopūkšēja,
Ne rudzīši nosīpēja.
69 [Bikserē (Patkules pag. Md)].

- 323 -

3. Līžu tautu klētiņā,
Sviežu šautru arodā;
Ja bij rudzi, sīpējās,
Ja pelavas, putējās.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

25854.

Grēcinieki bāleliņi,
Kā vietiņas raudzījāt?
Tīrumiņu raudzījāt,
Klētiņā negājāt.
125 [Jaunlaicenē (Jaunlaicenes pag. Vlk)].

25855.

Kam, tautieti, kaldināji
Vaŗa grīdu klētiņā?
Man nebija zelta kurpju
Vaŗa grīdu čīkstināt.
134 [Sinolē (Sinoles pag. Vlk)].

25856.

Nelaid, māmiņa,
Zvirbuļus klētī!
Ja grib, lai lien
Pa čukuriņu.
146 [Lielkrūtē (Purmsātu, Bārtas pag. Lp)].

1. Nelaid, māmiņa,
Zvirbuļus klētī!
Lai līda zvirbuļi,
Kur citi putni.
182 [Aizputes un Kuldīgas apriņķos)].

2. Nelaid tautieti,
Zvirbuļus klētī!
Lai tie čiukstēja
Par jumta virsu.
224 [Kabilē (Kld)].

25857.

Nelaid, māmiņa,
Zvierbuļus klētē!
Tie tavus apcierkņus
Izputinās.
158 [Nīcā Tosmarē uc. (Lp)].

25858.

Pele badu nosprāguse
Tautu dēla klētiņā;
Iztekājse, nedabūjse
Vienas auzu sēnaliņas.
279 [Skurtsteņu muižā (Sesavas pag. Jg)].

25859.

Tautiets, mani lūkodams,
Pūŗu klēti daudzināja;
Kad nogāju, neatradu
Ne auziņu sēnaliņu.
1571 [Virgā (Virgas pag. Lp)].

1. Tautu dēls lielījās,
Piecas, sešas rudzu klētis;
Kad aizgāju, tad redzēju,
Nav ne auzu sēnaliņas.
279 [Skurtsteņu muižā (Sesavas pag. Jg)].

25860.

Tautu dēls lielījās,
Pilla klēte miežu rudzu;
Kad atvēra klētes durvis,
Pelus vien izputēja.
247 [Pētertālē (Struteles pag. Tk)].

1. Tautiets sola rudzu klētis,
Sola bērus kumeliņus;
Kad aizgāju, tad atradu
Vienu pašu klibu ķēvi;
Kad atvēru klētes durvis,
Vējš pelavas putināja.
109 [Vestienā (Vestienas pag. Md)].

2. Tautiets, mani precēdams,
Sak', maizītes diesungan;
Kad atvēra klētes doris,
Pelus vien paputēja.
194 [Ošniekos (Lutriņu pag. Kld)].

3. Tautiets, mani precēdams,
Teica pūŗus klētiņā;
Kad atvēru klēts duris,
Vējiņš pelus kūcināja.
207 [Dundagā (Dundagas pag. Vp)].

25861.

Tautu dēls lielījās,
Pilnas klētis miežu rudzu;
Kad aizgāju, tad atradu -
Sieciņš auzu nevētīts.
246 [Lestenē (Lestenes pag. Tk)].

48242.

Es, māsiņa, tevis dēļi
Trīsreiz vilku zobeniņu:
Divreiz vilku celiņāji,
Trešo tautu klētiņāji.
215 [Lēdmanes Rg].

48243.

Es cerēju dižvedējam
Pērnos pūŗus klētītē;
Kad pavēru klētes durvis,
Šorciņš asti kustināja.
129 [Gudenieku Azp].

- 324 -

48244.

Es mācēju paskatīties,
Kas puisēna klētiņā:
Bija rudzi, bija mieži,
Bija auzas kumeļam.
360 [Rundāles B].

48245.

Mūs' bāliņa klētiņā
Vairāk zelta, ne sudraba;
Tautu meitu pūriņā
Vecas vīzas, pastaliņas.
193 [Krapas Rg].

48246.

Nelūkoju augstus namus,
Ne rakstītas klētes dores;
Es lūkoju klētē rudzus,
Stallē bērus kumeliņ's.
452 [Užavas (Zīras) Vp].

48247.

Peļ, Dīveņ, pāluojeņu,
Kas izpēļe šū vīteņu:
Vacī rudzi, vacī mīži
Guļ orūda dybynā.
285 [Nirzas (Nerzas) Ldz].

48248.

Slēdzat, tautas, drēbju klēti,
Maizes klētis neslēdziet;
Es nebiju bada bērns,
Es uzaugu maizītē.
46 [Beļavas Md].

48249.

Tautu dēlu klētu durvis
Ar klūgām aizklūgotas;
Bāleliņa klētu durvis
Sudrabiņa atslēgām.
605 [Skolas].

48250.

Vītraudzīš, bruolileņi,
Kū vītiņu raudzījāt?
Neatrodot klētiņā
Ni palavas orūdā.
143 [Jāsmuižas D].

4) Govis un govju kūts

25862.

Ai ai sveši ļaudis,
Kādi jūsu govju klēvi!
Visi sīki zvirbulīši
Cauri skrej ziņģēdami.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

25863.

Deva man Laimīna
Bagātu vietu:
Trīs goves slaucamas,
Deviņi teļi,
Kuplaste ķēvīte,
Trīs kumelīni.
164 [Dunalkā (Dunalkas pag. Azp)].

258631.

Nāc, parādi, dēlu māte,
Kas tavā kūtiņā!
Mūs' māsiņa parādīja,
Kas bij viņas pūriņā.
290 [Lieliecavā (Iecavas pag. B)].

25864.

Sakās man māmuļiņa
Trīs telītes iedevuse;
Es atradu, aizgājuse,
Trīs trešā desmitā.
109 [Vestienā (Vestienas pag. Md)].

25865.

Vai tu, Dievis, neredzēji
Manu grūtu dzīvošanu:
Kalnā manas mājas bija,
Lejā lopu laidariņš.
298 [Mežotnē (Mežotnes pag. B)].

5) Zirgi un zirgu stallis

25866.

Aiju aiju vīratēvs,
Tav' netīru kumeliņu!
Kam dēliņu guldināji
Līdz saulītes lēkumam?
120 [Gaujienā (Gaujienas pag. Vlk)].

25867.

Ai tautieti, ai tautieti,
Kam tu mani vilināji?
Ne tev bēra kumeliņa,
Ne slidenu kamaniņu.
79 [Jumurdā (Jumurdas pag. C)].

- 325 -

25868.

Bāleliņi vietraudzīši,
Kā vietiņu raudzījāt?
Kūtī gājši, klētī gājši,
Stallītē neiegājši.
Tautiņām stallītē
Nava laba kumeliņa:
Tādi mūsu māmiņai
Pirtiņā braucamie.
6 [Annas muižā (ķēču pag. Rg)].

258681.

Ko, māsiņa, tu darīsi,
Kājenieku dabūjuse?
Kājām iesi baznīcā,
Kājām sērstu bāliņos.
3031 [Tomē (Tomes pag. Rg)].

25869.

Ko, tautieti, darīsim
Ar to vienu kumeliņu?
Ko tu arsi, ko ecēsi,
Ko es braukšu brālīšos?
206 [Kuldīgas apriņķī].

25870.

Parād' man, tautu dēls,
Deviņdanču kumeliņu!
Es tev būšu parādīt
Deviņgreidu vilnānīti.
103 [Sausnējā, Vietalvā (Sausnējas un Vietalvas pag. Md)].

25871.

Tautu dāls līlejuos
Ar d'ev'eņi kumel'eņi;
Treis' nūjeudze, treis' aizjeudze,
Treis' palaid'e gan'eibā.
422 [Līvānu pag. D].

25872.

Tautu dēls lielījās,
Pieci bēri kumeliņi;
Kad aizgāju, tad atradu
Ar āzīti ecējam.
246 [Lestenē (Lestenes pag. Tk)], 305 [Vīkstenē (Stelpes (?) pag. B)].

1. Es atradu tautu dēlu
Ar āzīti ecējot;
Es padevu dievpalīgu, -
Viņš ar āzi krūmiņos.
401 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

2. Es redzēju sirmu kuili
Pār Daugavu ecējot.
Ai jūs lieli grēcenieki,
Cūku tēvu mocījiet!
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

3. Es redzēju tautu dēlu
Ar kaziņu ecējam.
Jūdz zemē somas lopu,
Es doš' bēru kumeliņu!
224 [Kabilē (Kld)].

4. Tautu dēli(i)s lielījās,
Pieci bēri kumeliņi;
Es atradu līdumā
Ar buciņu ecējam.
Es tam devu dievpalīgu,
Viņš ar kaunu nesaņēma.
1880 [Jaunmuižā (Lutriņu pag. Kld)].

5. Tautu dēlis lielījās,
Pieci, seši bēri zirgi;
Kad aizgāju, tad atradu
Cūk' ar kazu [Ar kaziņu] ecējot.
Apkārt gāju, riņķi metu,
Tam kauniņu nedarīju.
216 [Ventspilī].

25873.

Tautu dēlis lielījās,
Simtiem bēru kumeliņu;
Kad nogāju, tad atradu
Vienu pašu kumeliņu.
163 [Dzērvē (Dzērves pag. Azp)], 181 [Cīravā (Cīravas pag. Azp)], 348 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

1. Tautu dēls lielījās,
Pieci bēri kumeliņi;
Kad atvēru staļļa durvis,
Vienu pašu ieraudzīju;
Tam pašam kliba kāja,
Pērnā spalva mugurā.
229 [Rideļu pagastā (Engures pag. Tk)].

25874.

Tautu dēls lielījās,
Simtiem bēru kumeliņu;
Kad pavēra staļļa duris,
Suņi astes kustināja.
2291 [Sasmakas novadā (Ārlavas pag. Tl)].

25875.

Tautu dēls man vaicāja,
Daudz villaiņu pūriņā.
Atver, nelga, staļļa durvis,
Daudz tev bēru kumeliņu?
1880 [Jaunmuižā (Lutriņu pag. Kld)].

1. Nevaid kauna tautiešam,
Man pūriņu vaicājot!
Atver, nelga, staļļa durvis,
Daudz tev bēru kumeliņu?
Viena pate balta ķēve,
Ar spīlēm atspīlēta.
167 [Kazdangā (Kazdangas pag. Azp)].

- 326 -

2. Tautu dēlis man vaicāja,
Daudz man baltu avitiņu.
Atver, nelga, staļļa durvis,
Daudz tev bēru kumeliņu?
Viena pate kliba ķēve,
Pasilēi pakritusi.
170 [Lielnīkrācē (Nīkrāces pag. Azp)].

3. Tautu dēls man vaicāja,
Cik man baltas villainītes.
Es pacēlu pūra vāku,
Man deviņas villainītes.
Atver, šķelmi, staļļa duris,
Cik tev bēru kumeliņu?
Vienu pašu es redzēju
Pašā staļļa vidiņā,
Kleinas kājas, ļukas ausis,
Ziemas villa mugurā.
2291 [Sasmakas novadā (Ārlavas pag. Tl)].

25876.

Visu rāda, visu rāda,
Kumeliņu vien nerāda,
Kumeliņu vien nerāda,
Ko māsai sērstu braukt.
108 [Veismaņu pagastā (Vaives pag. C)].

48251.

Dēlu māte man prasīja:
Dod man baltas villainītes!
Atslēdz, māte, staļļa durvis,
Vai ir bēri kumeliņi,
Man deviņas villainītes.
291 [Orgresgala Rg].

1. Vīramāte man prasīja:
Cik man baltu villainīšu?
Parād' māte, govju kūti,
Tad rādīšu villainītes.
435 [Tilžas (Kokorevas) Abr].

48252.

Es redzēju tevi, svuotiņ,
Ar ciercini ecejūt;
Es padevu dīvpaleigu,
Tu ciercini ozūtī;
Tu ciercini ozūtī
Ar vysom ecēšom.
143 [Jāsmuižas D].

1. Es redzēju jaunu puiku:
Ar uozeiti ortu guoja;
Ar uozeiti ortu guoja,
Ar kazeņu nūecēja.
Es padevu dīvpaleigu,
Jis ar kozu lejiņā šmyk šmyk smyk!
389 [Silajāņu Rz].

2. Juonīts beja Dīva dāls,
Ar uozeiti ortu guoja;
Es padevu dīvpaleig(u),
Jis ar uozi kriumeņūs.
605 [Skolas].

3. Tys Juonīts lielejuos,
Ka jam ir malni zyrgi.
Es atrodu teirumā
Ar vabali ecejūt;
Es jam devu dīvpaleigu,
Jis vabali ozūtē.
348 [Rēznas (Rozenmuižas) Rz].

4. Tautu dēlis lielījās
Savu lielu bagātīb'.
Ko lieliesi, tu tautieti,
Kas jel tevi nepazina?
Es atnācu, es atradu
Klibu āzi ecējam.
94 [Dunikas Lp].

5. Tai sacēja tys Juonīts:
Lobi zyrgi maņ stolī!
Es redzēju ganīdama
Jū ar uozīti ecejūt.
174 [Kārsavas Ldz].

48253.

Ko Dievam es sariebu,
Vaiņadziņu valkādama?
Es dabūju arājiņu
Bez druviņas, bez pļaviņas,
Bez bēraju kumeliņu.
141 [Ivandes Kld], 188 [Klosteres (Klosteres-Aizputes) Azp].

48254.

Ko lielies, tautu dēls,
Savu lielu bagātību:
Viena pate līka ķēve
Steliņģēje bubināja;
Steliņģēje bubināja,
četrām stutēm atstutēta.
94 [Dunikas Lp].

48255.

Pazateicja tautu dāls:
Pīci siermi kumēliņi;
Vīna beja klibuo kēve,
Tei nu žīda pazyčīta.
425 [Šķaunes (Landskoronas) Ldz].

- 327 -

48256.

Šitie puiši lielījās:
Pieci bēri kumeliņ(i);
Es redzēju ganīdama:
Cūk' ar kazu ecēšā.
Cūka kauca, kaza brēca,
Pats ar līdzi murkšināja.
399 [Skujenes (Pils-Skujenes) C].

48257.

Lepnajam tautietim
Vieni paši brūni svārki,
Viena paša brūna ķēve
Bungā staļļa dubenā.
245 [Lutriņu Kld].

48258.

Māte, man nīzdam,
Dod slikte viete.
Paldies, man mamliņ,
Viet man lab gadjas:
Pils stels ber zierg,
Krustem brugs laidars.
372 [Sarkanmuižas Vp].

48259.

Nāci lejā, kalnu meita,
Lejā laba dzīvošana;
Lejā auga rudzi mieži,
Lejā bēri kumeliņi.
605 [Skolas].

48260.

Tautiets manu pūru slēdza,
Rauga manas villānīt's;
Es būš, tavu stalli slēgti,
Raudzīt tavus kumeliņus.
322 [Praulienas Md].

48261.

Tautu dēls lielījās,
Kad tam seši melli zirgi.
Kad atvēra staļļa durvis,
Izskrēj sešas mellas žurkas.
369 [Saldus Kld].

48262.

Viena pati es gulēju
Priežu maigļu klētiņā.
Tautu šķelmis man' vaicāja:
Daudz villaiņu pūriņā?
Pieci, seši tēva dēli,
Viens pats tēva kumeliņš.
575 [Valmiera Vlm apr.].

6) Aka, avots, upe, ezers

25877.

Bērzu birze kalniņāi,
Strauja upe lejiņāi,
Māsiņai mirgas meta,
Tautu drēbes velējot.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

25878.

Bij tautām, nava tā,
Kā maniem bāliņiem:
Bij tautām rudzi mieži,
Nava tīra ūdentiņa.
6 [Annas muižā (ķēču pag. Rg)], 68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)], 75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

25879.

Brāļi gāja vietraudžos,
Brāļi vainas neatrada;
Es būt' vainu atraduse
Ir ūdeņa celiņā.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

25880.

Brālīt' sūtu viet' raudzīt,
Brālīts vainas neatrada;
Pats nogāju, pats atradu
Vainīt' vainas galiņā.
Pirmā vaina tā man bija:
Ūdens tāļu lejiņā;
Otra vaina tā man bija:
Akmens grūts dzirnavās;
Trešā vaina tā man bija,
Ka man barga vīramāte.
36 [Rikterē (Sidgundas pag. Rg)].

1. Bāleliņi vietraudzīši,
Tie vainiņas neatrada:
Ūdens dziļi aciņā,
Smagas dzirnas maltuvē.
42 [Suntažos (Suntažu pag. Rg)].

25881.

Divi lieli ezeriņi
Tautu dēla sētiņā,
Tur dzīvot rauduvei,
Ne manai māsiņai.
1081 [Veļķos (Veļķu pag. C)].

25882.

Es šķitos izaugdama
Ezeriņa neredzēt:
Visi mani tīrumiņi
Ezeriņa maliņā.
313 [Ēķengrāvē (Viesītes pag. Jk)].

- 328 -

25883.

Kādu vietu es gribēju,
Tāda manim gadījās:
Istabiņa kalniņā,
Avots čurkst lejiņā.
28 [Nītaurē (Nītaures pag. Rg)].

25884.

Kādas vietas es gribēju,
Tāda man gadījās:
Kalnā muiža, lejā upe,
Purā govju laidarīts.
6 [Annas muižā (ķēču pag. Rg)].

25885.

Kādas vietas es gribēju,
Tāda man gadījās:
Upe tek lejiņā,
Ābel' zied kalniņā;
Pie upītes mazgājos,
Pie ābeles puškojos.
70 [Briežos (Skujenes pag. C)], 137 [Tirzā (Tirzas pag. Md)], 401 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

1. Ai Dieviņi, es atradu
Tautās jauku dzievāšanu:
Lejiņāi upe tek,
Kalnāi zied ābelīte;
Lejāi gāju mazgāties,
Kalniņāi puškoties.
146 [Lielkrūtē (Purmsātu, Bārtas pag. Lp)].

2. Ai Dieviņu, es atradu
Tautās mīļu dzīvošanu:
Kalniņāi ievas zied,
Lejiņāi upe tek;
Lejā baltu izmazgāju,
Kalniņā appuškoju.
181 [Cīravā (Cīravas pag. Azp)].

3. Ieviņ' ziež kalniņā,
Upīt' tek lejiņā;
Pie ieviņas puškojos,
Pie upītes zīlējos.
21 [Krimuldā (Krimuldas pag. Rg)].

4. Kas, māsiņa, tev kaitēja,
Tev ražana dzīvošana:
Zied ābele kalniņā,
Tek upīte lejiņā;
Upītē mazgājies,
Ābelē žaudējies.
41 [Stukmaņos (Pļaviņās Rg)].

25886.

Kam, tautieti, galdus plēsi,
Kam šķimbogu darināj'?
Vai es biju raudas bēr(n)s,
Šķimbogā glabājams?
61 [Mazsalacā (Mazsalacas pag. Vlm)].

25887.

Kur ģeld manas baltas sagšas
Šilkainām maliņām?
Nav tautām tīr' ūdeņa,
Kur var baltas izmazgāt.
13 [Ikšķilē (Ikšķiles pag. Rg)].

25888.

Māsiņ, tavu jauku dzīvi
Ezeriņa maliņā!
Rītā tev gaiļi dzied,
Vakarā(i) gaigaliņas.
401 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

1. Kas kaitēja tev, māsiņa,
Uz upīti nedzīvot:
No rītiņa gaiļi dzied,
Uz vakaru gaigalītes.
281 [Ūziņos (Jēkabnieku pag. Jg)].

25889.

Man' iedeva māmuliņa
Pie upītes lejiņā;
Ik rītiņus nomazgāju
Savas gaužas asariņas.
27 [Mālpilī (Mālpils pag. Rg)].

25890.

Mazgājies, tautu meita,
Skaidr' avota ūdenī;
Jau tu biji uzaugdama
Smicenēs(?) mazgājsēs.
226 [Kandavā (Tl)].

25891.

Parādiet, sveši ļaudis,
Uz avotu taisnu ceļu,
Lai māsiņa nomazgāja
Savas gaudas asariņas!
69 [Bikserē (Patkules pag. Md)].

25892.

Pura mala tev, tautieti,
Rāvupīte lejiņā;
Tik man baltu villainīšu,
Ko velēju bāliņos.
120 [Gaujienā (Gaujienas pag. Vlk)].

25893.

Puri vien(i), vēŗi vien(i),
Kur bāliņi man' iedeva;
Nav ne tīra ūdentiņa,
Kur rociņu nomazgāt.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

- 329 -

1. Brāļi mani iedevuši
Porienā, rāvienā;
Nav man skaidra ūdentiņa
Ne mutītes nomazgāt.
1880 [Jaunmuižā (Lutriņu pag. Kld)].

2. Māte mani iedevuse
Porienā, rāvienā;
Nava skaidra ūdentiņa,
Kur actiņas nomazgāt.
193 [Lutriņos (Lutriņu pag. Kld)].

25894.

Rādiet, tautiņas,
Ūdeņa ceļu,
Lai mūsu māsiņa
Nemaldījās!
226 [Kandavā (Tl)].

25895.

Šaura šaura taut' upīte,
Platas manas villainītes;
Skalojot, velējot
Stūŗus sita maliņā.
151 [Lieljumpravā (Jumpravas pag. Rg)].

1. Mazgājos, velējos
Taut' upītes maliņā.
Dziļa, šaura taut' upīte,
Platas manas villainītes.
120 [Gaujienā (Gaujienas pag. Vlk)].

48263.

Kur tautāsi tāda dzīva
Kā savosi brālīšos:
Kalnā baltas ievas zieda,
Lejā strautiņš mutuļo,
Kalnā gāju puškoties,
Lejā balta mazgāties.
94 [Dunikas Lp].

1. Ievas zied kalniņā,
Daugaviņa lejiņā;
Ieviņās pušķojos,
Daugavā mazgājos.
198 [Krustpils D].

2. Pašā kalna galiņā
Stāv ieviņa skaistākā;
Lejā, puķu pļaviņā,
Tek upīte dzidrākā.
Lejā teku mazgāties,
Kalniņā puškoties.
59 [Blomes (Nigras, Blomu) Vlk].

48264.

Nabous nieka, nabous nieka,
Kad sunīša naturēj;
Garam sātu upe tek,
Oudri māva sētiņā.
263 [Mēmeles Jk].

48265.

Redzu, redzu tālu (tālu),
Tur pie upes mazgājās;
Pie upītes mazgājās,
Pie ābeles puškojās.
148 [Jaunpiebalgas C].

48266.

Sarkan' muiža kalniņā,
Rāvupīte lejiņā:
Ko bij man kalnā kāpt
Rāvainām kājiņām?
192 [Kosas C].

48267.

Sen slavēja tautiešam
Alvas aku lejiņā;
Nu atnācu, un atradu:
Pelķē smēla ūdentiņu.
3 [Adulienas Md].

48268.

Tautiets, mani precēdams,
Liela savu bagātību;
Kalnā teic pūra klēti,
Lejā zelta avotiņu.
Kad nogāju, tad atradu:
Vējiņš pelus putināja.
197 [Krotes Lp].

c) Dārzs, lauki, pļavas, ganības, mežs un apvidus vispār

25896.

Vai bāliņi, vai bāliņi,
Kur jūs mani iedevuši?
Smilgas auga tīrumā,
Niedres dārza maliņā.
1311 [Apē (Vlk)].

25897.

Vai Dieviņi, vai Dieviņi,
Ko bāliņi padarīja:
Brāļi mani iedevuši
Lācauziņu arājam.
264 [Džūkstē (Džūkstes pag. Jg)].

- 330 -

25898.

Ai Dieviņi, ai Dieviņi,
Tautas māsu saldinās:
Es atradu dārziņā
Nenoņemtus kāpostiņus.
253 [Stūŗu muižā (Blīdienes pag. Tk)].

25899.

Ai māsiņ, ai masiņ,
Kāda tava dzīvošana:
Purvā tavi lini auga,
Ezerā kāpostiņi.
126 [Kroņa Lejas pagastā (Lejasciema pagastā Vlk)].

1. Ko lielies, tautu dēls,
Zinu tavu lielībiņu:
Purā tavi lini auga,
Ezerā kāpostiņi.
120 [Gaujienā (Gaujienas pag. Vlk)].

2. Nāc, māsiņa, paskaties,
Kāda mana dzīvošana:
Purā mani lini auga,
Kalnā mani rācentiņi.
219 [Dzirciemā (Dzirciema pag. Tk)].

25900.

Ai māsiņa sīka maza,
Tu pavārgsi tautiņās:
Tāļu druva, tāļu pļava,
Tāļu aka lejiņā.
166 [Gramzdā un Smaižos (Gramzdas un Aizviķu pag. Lp)].

1. Vai Dievīnu, šīs tautās
Gaŗu mūžu nodzīvot:
Tālu druva, tālu pļava,
Tālu aka lejīnā.
149 [Nīcā (Nīcas pag. Lp)].

25901.

Ai tautieti, ai tautieti,
Tavu mazu tīrumiņu!
Pirc par mārku rutku sēklu,
Apsēs' visus tīrumiņus.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

1. Tautu dēlis lielījās:
Lieli mani tīrumiņi!
Pirc par mārku rutku sēklas,
Apsēs' savus tīrumiņus!
78 [Kroņa Iršu muižā (Iršu pag. Md)].

25902.

Bij ecēta mūsu zeme,
Bet nebija noecēta;
Nu atveda dzelzs ecēšu,
Mūsu zemes ecētāju.
151 [Lieljumpravā (Jumpravas pag. Rg)].

25903.

Bij mērīta mūsu zeme,
Bet nebija izdalīta;
Nu atveda tautu meitu,
Mūsu zemes dalītāju.
151 [Lieljumpravā (Jumpravas pag. Rg)].

25904.

Brāļiem labi, brāļiem labi,
Brāļiem labi tīrumiņi;
Labi man, māsiņai,
Pura malu ustabiņa.
1271 [Litenē (Litenes pag. Md)].

25905.

Brāļi manu vietu rauga,
Brāļi rauga tīrumiņu;
Mūža mana neaprauga,
Kā lēksies dzīvojot.
36 [Rikterē (Sidgundas pag. Rg)].

25906.

Daudzin tautas daudzināja,
Daudzi dētu ozoliņu;
Kad nogāju, tad atradu
Vienu pašu dējumiņu.
311 [Dzērvē, Susējā, Dignājā (Saukas Jk, Susējas Il, Dignājas Jk pag.)].

25907.

Drīzi, droši tautas jāja,
Lēni mani bāleliņi,
Lēni mani bāleliņi,
Tautu zemi raudzīdami.
120 [Gaujienā (Gaujienas pag. Vlk)].

25908.

Dziedādama es staigāju
Pa tautieša novadiņu,
Atraduse labu zemi,
Labu maizes arājiņu.
195 [Raņķos (Raņķu pag. Kld)].

25909.

Ellenieki bāleliņi,
Kur māsiņu iedevāt?
Purvi vien, meži vien,
Dzilnas vien kladzināja.
1201 [Galgauskā (Galgauskas pag. Md)].

1. Ellenieki bāleliņi,
Kur māsiņu iedevāt!
Dzilnas, dzeņi kladzināja
Tautu dēla tīrumos.
120 [Gaujienā (Gaujienas pag. Vlk)].

- 331 -

25910.

Es, māsiņ, tev sacīju,
Gaidi citas vasariņas:
Būt' lielāki tīrumiņi,
Dižanāks arājiņš.
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)], 379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

1. Es sacīju bāliņam,
Gaidi citas vasariņas:
Būs kuplākas vilnānītes,
Diženāka līgaviņa.
102 [Saikavā (Saikavas pag. Md)].

25911.

Es neraugu augstas trepes,
Nedz rakstītas klētes durvis;
Tīrus laukus vien raudzīju,
Kur maizīte balta auga.
224 [Kabilē (Kld)].

1. Nelūkoju augstu ļaužu,
Ne margotu klēšu durvju;
To vietiņu vien lūkoju,
Kur aug maize tīrumā.
50 [Vecatē (Vecates pag. Vlm)].

2. Nelūkoju daiļa vīra,
Ne rakstītu klēšu duru;
To vietiņu vien lūkoju,
Kur maizīte tīra aug.
199 [Veczvārdē (Zvārdes pag. Kld)].

25912.

Es neraugu, tautu dēls,
Tava daiļa augumiņa;
Paskatos lauciņā,
Vai maizīte tīra auga.
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)], 335 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

25913.

Es neraugu, tautas dēls,
Tavas cauna cepurītes;
Es raudzīju melnas zemes,
Kur maizīte balta aug.
401 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

25914.

Gana augsti šie kalniņi,
Gana zaļas šās birztiņas,
Vēl i tad nemīlēja
Kā savā dzimtenē.
6 [Annas muižā (ķēču pag. Rg)].

25915.

Grēcinieki bāleliņi,
Kur māsiņu iedevāt?
Purva niedres saaugušas
Kāpostiņu dārziņā.
78 [Kroņa Iršu muižā (Iršu pag. Md)].

25916.

Kāda dzīve cīruļam,
Tāda mūsu māsiņai:
Cīruls tup uz akmeņa,
Māsa zvirgzdu kalniņā.
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

25917.

Kādu vietu es gribēju,
Tāda man gadījās:
Visapkārt upe tek,
Vidū lieli tīrumiņi.
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

1. Es uzgāju maizes vietu,
Sev tīkamu arājiņu;
Visapkārt upes teka,
Vidū liels tīrumiņš.
298 [Mežotnē (Mežotnes pag. B)].

2. Kādu zemi es gribēju,
Tādu zemi es dabūju:
Visapkārt upe tek,
Vidū saule ritināja.
194 [Ošniekos (Lutriņu pag. Kld)].

3. Tādas vietas es taujāju,
Tāda man gadījās:
Vienu pusi upe tek,
Otru lieli tīrumiņi.
69 [Bikserē (Patkules pag. Md)].

4. Vieta vieta, maize maize,
Kur bāliņi mani deva;
Visapkārt kļavi, oši,
Vidū lieli tīrumiņi.
298 [Mežotnē (Mežotnes pag. B)].

25918.

Kalnā bija man muižiņa,
Lejā lopu laidarīts,
Aiz kalniņa līcītī
Dābulainas ganībiņas.
324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)].

25919.

Kalnā kāpu, jo kalnā,
Pašā kalna galiņā,
Lai varēju izredzēt
Tautu dēla bagātību.
179 [Vecsieksātē (Sieksātes pag. Azp)].

25920.

Kalnu kalnus man zemīte,
Bēdzin bēga līgaviņa.
Dzīvo gadu jel oteru,
Izaugs laba labībiņa.
401 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

- 332 -

25921.

Kam tie tādi klaji lauki,
Kam kuplaji ozoliņi?
Tautām bija klaji lauki,
Bāliņam ozoliņi.
1253 [Kroņa laicenē].

25922.

Kas kaitēja tev, māsiņ,
Gaujmalā nedzīvot?
Līčos auga kvieši, rudzi,
Gaujiņ' nesa sidrabiņ'.
152 [Jērkulē (Krimuldas pag. Rg)].

25923.

Kas šī zeme par zemīti,
Ka ziediņi neziedēja?
Es atnesu saujiņā
Savas zemes pureniņu.
400 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

1. Sveši ļaudis, sveša zeme,
Kur bij man ziedu raut?
Savas zemes magoniņu
Saujā nesu salocītu.
391 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

2. Sveši ļaudis, sveša zeme,
Zieda rauti nedrīkstēju;
Ziedu rāvu, ortu devu,
Zaru lauzu, pusdaldeŗa.
125 [Jaunlaicenē (Jaunlaicenes pag. Vlk)].

3. Sveši ļaudis, sveša zeme,
Smilgas raut nedrīkstēju;
Savas zemes magoniņu
Rokā vien vēcināju.
871 [Liepkalnes apk. (Liepkalnes pag. Md)], 88 [Liezerē (Liezeres pag. Md)].

25924.

Labi būtu tai sētā,
Kad nebūtu priežu meži;
Nokūpst mani balti vaigi
Ar tiem priežu dūmiņiem.
205 [Ciecerē (Cieceres pag. Kld)].

25925.

Līgaviņa gauži raud,
Ka man mazi tīrumiņi
Neraud' gauži, līgaviņa,
Vēl aiz kalna cits gabals!
98 [Praulienā (Praulienas pag. Md)].

25926.

Māsiņ' mana nogājuse
Sausu gāršu maliņā;
Es būt' vedis, kaut varējis,
Zaļas birzes pakaļā.
121 [Gulbenē (Md)].

25927.

Māte mani iedevuse
Staiga pura maliņā;
Briedu purvu raudādama,
Asariņas slaucīdama.
92 [Mārcienā (Mārcienas pag. Md)].

1. Mani māmiņ' i iedeva
Staiga purva maliņā.
Briedu purvu bradādama,
Metu laipas mētādama;
Pašā purva maliņā
Zelta laipiņ' i iemešu.
92 [Mārcienā (Mārcienas pag. Md)].

25928.

Mīlēt man mīlējās
Šie lielie tīrumiņi;
Arājiņa vien nebija
Pa manami prātiņam.
377 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

25929.

Nāc nākdama, tautu meita,
Nāc ar cirvi, nāc ar kapli:
Visa mana tēva zeme
Sīku kārklu pieauguse.
73 [Dzērbenē (Dzērbenes pag. C)].

25930.

Nebij stigu, nebij ežu
Mana brāļa tīrumā;
Nu atveda tautu meitu,
Stigu, ežu dzinējiņu.
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

25931.

Ogu ogu, sēņu sēņu
Bāleliņu laukmalē;
Kad aizgāju tautiņās,
Ne tur ogu, ne tur sēņu.
189 [Kuldīgas Kalnmuižā (pie Kuldīgas)].

25932.

Prātam rudzi, prātam mieži,
Prātam lieli tīrumiņi;
Tik vien ir tās vainiņas,
Nav pa prātam arājiņš.
28 [Nītaurē (Nītaures pag. Rg)].

25933.

Priedes, egles tautiņās,
Raudas nāca veŗoties;
Bāliņam bērzu birzis,
Mīlībiņu nevarēju!
104 [Zelgavā (Grostonas pag. Md)].

- 333 -

1. Bāliņos ozoliņi,
Mīļumiņa nevarēju;
Kad izgāju tautiņās, -
Priedes, egles saaugušas.
137 [Tirzā (Tirzas pag. Md)].

25934.

Priedes vien, egles vien,
Kur tautiņas mani veda;
Brāļi dotu bērzu birzi,
Kaut varētu līdza vest.
174 [Rudbāržos (Rudbāržu pag. Azp)], 185 [Lielezerē (Ezeres pag. Kld)].

25935.

Priedes vien, egles vien
Līdz maniem bāliņiem,
Viena pate bērzu birze
Sudrabiņa lapiņām.
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

1. Egles, priedes vien iraid
Mana ceļa maliņā;
Viena pate zemes bērze,
Zelta lapa galiņā.
216 [Ventspilī].

25936.

Puri puri, elle elle,
Kur māmiņa man' iedeva;
Neredz sauli uzlecam,
Neredz sauli noietam.
207 [Dundagā (Dundagas pag. Vp)].

25937.

Puri puri, meži meži,
Te nav laba dzīvošana;
Kur tie kalni, kur tās lejas,
Tur ir laba dzīvošana.
1181 [Dūres pagastā (Vlk)].

1. Puri puri, meži meži,
Še nav lāga dzīvošana;
Labāk bija man aiziet
Uz to zaļu birztalīti.
58 [Rozbeķos (Rozulas pag. C)].

25938.

Puri vien, vēŗi vien,
Kur māmiņa man' iedeva;
Nav nevienas āra pļavas,
Kur telīšu paganīt.
6 [Annas muižā (ķēču pag. Rg)].

1. Purvi vien, vēŗi vien,
Kur māmiņa man' iedeva;
Nava āra āboliņa,
Kur telītes paganīt.
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

2. Purvi, vēŗi vien tur bij,
Kur māmiņa man' iedeva.
Kur bij man sienu pļaut,
Kur telītes paganīt?
Purvā gāju sienu pļaut,
Vērī govis paganīt.
108 [Veismaņu pagastā (Vaives pag. C)].

25939.

Purvu bridu raudādama,
Žagariņus lauzīdama.
Tij, bāliņi, tava vaina,
Kam vietiņas netaujāji!
451 [Viskaļos, Kokneses draudzē (Viskaļu pag. Rg)].

25940.

Purvu bridu raudādama,
Žagariņus lauzīdama:
Tēvs māmiņa iedevuši
Nelabā vietiņā.
85 [Lazdonā (Lazdonas pag. Md)], 389 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

25941.

Raugiet, brāļi, tīrumiņus,
Neraugiet ganībiņas!
Tīrumā maize auga,
Gar malām ganībiņas.
324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)].

25942.

Saucu lielu saukumiņu,
Tautu druvu pāriedama:
Nava tādu tīrumiņu
Kā manam bāliņam;
Kalnā auga smilgas rudzi,
Lejā suņu kumelītes.
347 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

25943.

Saucu lielus saukumiņus,
Tautu lauku pāriedama:
Nav tautām tādu lauku
Kā maniem bāliņiem;
Kur kalniņi, tur akmiņi,
Kur ielejas, tur ūdeņi.
215 [Ugālē (Ugāles pag. Vp)].

1. Kur bij lejiņa,
Tur ūdentiņis;
Kur bij kalniņis,
Tur akmentiņis.
226 [Kandavā (Tl)].

- 334 -

25944.

Šaura šaura tautu zeme,
Nava laba gana ceļa.
Kur tie sēja rudzus miežus,
Kur dēstīja kāpostiņus?
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

1. Šaura šaura sveša zeme,
Tikai vien ganu ceļš.
Kur bij sēt miežus rudzus,
Kur auziņas kumeļam?
97 [Vecpiebalgā (Vecpiebalgas pag. C)], 391 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

25945.

Šķiŗaties, bērzu birzes,
Plešaties, tīrumiņi!
Nu nāk pati tautu meita
Tīrumiņu raudzīties.
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

1. Šķirieties, gaŗi meži,
Plētieties, tīrumiņi!
Nu nāk pate tautu meita
Tīrumiņu raudzīties.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

2. Stiepjatiesi, plētatiesi,
Bāleniņa tīrumiņi!
Nu nāk pati tautu meita
Tīrumiņu lūkoties.
84 [Kusā (Kusas pag. Md)].

25946.

Stāvēdama sastāvēju,
Gaidīdama sagaidīju:
Sagaidīju pliena zemi,
Pusmūžiņa arājiņu.
1181 [Dūres pagastā (Vlk)].

1. Stāvēdama nostāvēju,
Sēdēdama nosēdēju:
Nosēdēju tīrus laukus,
Labas maizes arājiņu.
159 [Aizputē (Aizputes pag. Azp)].

25947.

Staigā mārša, zied rozītes,
Pa bāliņa pagalmiņu;
Es staigāju raudādama
Pa tautieša purmalām.
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

25948.

Tādu vietu i taujāju,
Tāda manim gadījās:
Pate sēdu kalniņā,
Govis ēda lejiņā.
324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)].

25949.

Tautiets, mani precēdams,
Izteic savu bagātību;
Kad aizgāju, tad atradu
Tautu dēlu meluģīti:
Silu zeme, rāva pļava,
Tāļ' ūdens lejiņā.
208 [Ēdolē (Ēdoles pag. Vp)].

25950.

Tautiets, mani precēdamis,
Izteic savu dzīvošan':
Pa kalniem ievas zied,
Pa lejām ābelītes.
Kad aizgāju, tad atradu
Tautās sliktu dzīvošan':
Pa kalniem dadži auga,
Pa lejām alksnesīši.
224 [Kabilē (Kld)].

1. Sveša māte, precēdama,
Sak' ražanu dzīvošanu:
Kalnā auga sīkas rozes,
Lejiņā magonītes;
Vīna upe lejā tek,
Medutiņu atsizdama.
Kad aizgāju, tad atradu
To ražanu dzīvošanu:
Kalnā auga sīkas priedes,
Lejiņā paeglītes;
Mālu upe lejā tek,
Rāvūdeni atsizdama.
226 [Kandavā (Tl)].

2. Tautiets, mani precēdams,
Teic man savu dzīvošanu:
Kalnā man rozes zieda,
Pakalnēi magonītes;
Lejā teka vīnupīte,
Medutiņu atsizdama.
Vai, māmiņa, nepazini
Viltinieka valodiņu?
Kalnā tev ērkšķi zieda,
Pakalnēi dadžu krūmi;
Lejā teka straujupīte,
Rāvūdeni atsizdama.
155 [Tāšos (Tāšu pag. Lp)].

3. Tautu dēlis, runādams,
Teic man savu dzīvošanu:
Aiz upītes rudzi auga,
Pate upe maldināja;
Tīr' upīte cauri tek,
Medutiņu atsizdama.
Kad nogāju, tad atradu
Tautu dēla dzīvošanu:
Purva pļavas, māla zemes,
Rāvupīte cauri tek,
Rāvupīte cauri tek,
Asariņas atsizdama.
191 [Kursīšos (Kursīšu pag. Kld)].

- 335 -

4. Tautiets, mani precēdams,
Izteic savu dzīvošanu:
"Kalnā man pūŗi aug,
Lejā oļu upe tek".
Kad aizgāju, tad atradu
Tautu dēla dzīvošanu:
Kalnā dadži vien izauga,
Lejā rāva upe tek.
200 [Skrundā (Skrundas pag. Kld)].

25951.

Tautu dēlis lielījās
Pieci pūri linu sēti;
Es aplaidu ganīdama,
Nav i piecu sieka vietu.
137 [Tirzā (Tirzas pag. Md)].

25952.

To nebūtu domājuse,
Ko Laimiņa man vēlēja:
Lielus laukus, dailas pļavas,
Man dižanu tēva dēlu.
300 [Kroņa Misas pagastā (Misas pag. B)].

25953.

Upes vien līkumos
Tautām lieli tīrumiņi;
Kur tie mani brāleliņi
Locīs savus kumeliņus?
324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)].

25954.

Uz arāju māsu devu,
Ne uz rudzu tīrumiņu;
Ja [Kad] būs labs arājiņš,
Tad būs rudzi tīrumā.
36 [Rikterē (Sidgundas pag. Rg)].

1. Tauļā, māt, arājiņu,
Netauļā tīrumiņu:
Kad būs labs arājiņš,
Darīs lielu tīrumiņu.
325 [Secē (Seces pag. Jk)].

25955.

Vieta vieta, maize maize,
Kur māmiņa man' iedeva:
Ik rītiņa tīrumā
Pa deviņi arājiņi.
19 [Koknesē (Kokneses pag. Rg)], 325 [Secē (Seces pag. Jk)], 335 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

1. Maize maize, vieta vieta,
Kur māmiņa man' iedeva,
Tur deviņi arājiņi,
Mēs deviņas malējiņas.
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

25956.

Vieta vieta, maize maize,
Kur māmiņa man' iedeva;
Ja neauga rudzi mieži,
Auga bēri kumeliņi.
207 [Dundagā (Dundagas pag. Vp)].

25957.

Ciņi vien, cērpi vien
Tautu dēla novadāi;
Rauduvei še dzīvot,
Ne manai māsiņai.
224 [Kabilē (Kld)].

1. Pori pori, ezeriņi
Tautu dēla novadiņi;
Rauduvēm tur dzīvot,
Ne manai māsiņai.
200 [Skrundā (Skrundas pag. Kld)].

48269.

Ai Dīveņi, ai Laimeņ(a),
Kam tu mani tī atvedi?
Napateik i šei zemīte,
Napateik oruojeņš.
605 [Skolas].

48270.

Brāļos augu birzītē,
Noved mani eglienā.
Dieva dota brāļu birze,
Kaut varētu līdzi ņemt;
Kaut varētu līdzi ņemt,
Līdzā vesti tautiņās.
197 [Krotes Lp].

48271.

Es redzēt neredzēju,
Arot tautu tīrumā.
Vai tiem auga labībīna
Bez aršanas, ecēšanas?
184 [Ķēču Rg].

48272.

Es uzaugu upmalē,
Man' aizveda mežmalē;
Pirms valkāju ūdra kurpes,
Pēc vāveres kažociņu.
96 [Durbes Lp].

- 336 -

48273.

Kolnā kuopi tu, muoseņa,
Kolnā loba dzeivuošona:
Kolnā kungi muojas taisa,
Lejā leli teirumeņi.
174 [Kārsavas Ldz].

48274.

Kam tie tādi rudzu lauki
Kā ezeri līgojās?
Tie, māsiņa, tavi lauki
Par Laimiņas likumiņu.
236 [Līvānu D].

48275.

Kādu vietu es gribēju,
Tāda man gadījās:
Visapkārt zaļa birze,
Vidū lauku tīrumiņš;
Nu, māmiņa, tev bij prieks
Par to labo mājas viet'.
16 [Alsungas (Alšvangas) Azp], 524 [Aizpute Azp apr.].

48276.

Kādu vietu es gribēju,
Tādu vietu es dabūj':
Ievas [Rozes] zied kalniņā,
Es guļ' ievu vidiņā.
184 [Ķēču Rg].

48277.

Kādu vietu es gribēju,
Tādu vietu es dabūju:
Smilšu kalni, pūŗu zeme,
Patīkams arājiņš.
345 [Remtes Tk].

48278.

Labu vietu, baltu maizi
Dieviņš man dāvināja.
Pie tās vietas, pie tās maizes
Vai'g ar gudra padomiņa.
398 [Skrundas Kld].

48279.

Laime laime tev, māsiņa,
Pie tā laba tēva dēla:
Pūŗu zeme, lēcu pļavas,
Āboltiņis ganībām.
345 [Remtes Tk].

48280.

Negulēšu, negulēšu
Melna meža maliņā;
Man' mammiņa ielikusi
Melna meža maliņā.
46 [Beļavas Md].

48281.

Nikur tai labi nav,
Kai ir labi pa Strautom:
Smukas sātas augsti kolni,
Skaistas ūgas palaseit.
228 [Liepnas (Lipnas) Abr].

48282.

Nikur nav tik jaukas dzeives
Kai Nautrānu Kuorklinīkūs:
Tyvu pļovas, kluotu upes,
Pa zediņim skaistas ūgas.
50 [Bērzgales (Kuļņēvas-Labvāržu) Rz].

48283.

Nāc, māsiņa, nāc, māsiņa,
Pie tā mana bālēliņa;
Bij manam brālītim
Trīsdeviņi tikumiņi:
Trīs kājām kumeliņis,
Pūŗu zeme atmatā.
374 [Sātiņu Kld].

48284.

Ne miegale, ne snaudule,
Nāc pie mana jaunbrālīša!
Bij manam brālītim
Pieci pūri linu sēti;
Pieci pūri linu sēti,
Otri pieci kaņepīšu.
355 [Rucavas Lp].

48285.

Pi oruoja muosu devu,
Na uz rudzu teirumeņa:
Jo byus lobs oruojeņš,
Dabuos rudzu teirumeņa;
Jo byus lobs dzāruojeņš,
Puordzers rudzu teirumeņu.
51 [Bērzpils (Domopoles) Abr].

1. Dūd, mamiņa, es byuš' īt
Koč uz moza teirumeņa.
Ka byus gudris oruojiņš,
Dabuos lela teirumiņa;
Ka byus kaids navēklīts,
Šaiss [Gaiss?] ar vysu teirumiņu.
414 [Stirnienes Rz].

- 337 -

48286.

Kuo, svuotiņ, līlējīs
Ar tū lelu nūvadiņu?
Aiz oruoja meitu dūšu,
Na aiz lela nūvadiņa.
389 [Silajāņu Rz].

48287.

Puri puri, meži meži,
Še nav laba dzīvošana;
Bij manim tur dzīvot,
Kur redzēja zaļus laukus.
109 [Ērķemes Vlk].

48288.

Puri vien, vēŗi vien,
Kur māmīna iedevusi.
Nav nevienas āra pļavas,
Kur telītes paganīt,
Kur palaist svaiņam zirgu,
Kur brālīša kumelīnu.
399 [Skujenes (Pils-Skujenes) C].

48289.

Sētiņa, muna sētiņa,
Pošā lobā vītiņā:
Nu kaļniņa tuoli redz,
Lejiņā daudzi mads.
73 [Ciblas (Eversmuižas) Ldz].

48290.

Skuju ļaudis, skuju zeme,
Skuju viju vaiņadziņu;
Skujiņā nonešosi
Savas zemes āboliņa.
241 [Lubānas Md].

48291.

Tautiets mani bridināja
Pa dzeltenu linu lauku;
Birs liniemi zili ziedi,
Birs man žēlas asariņas.
188 [Klosteres (Klosteres-Aizputes) Azp].

48292.

Tautu dēls lielījās,
Dižu zemi turēdams.
Man jo plati zili svārki,
Ne tautieša goba zeme;
Mīzdams zaķis pārtecēja
Pār tautieša goba zemi.
355 [Rucavas Lp].

1. Tautu dēls lielījās
Dižu turas novadīn'.
Tik dižs viņa novadīns
Kā man plaukstas ielejīns;
Mīzdams zaķis pārtecēja
Pār tautieša novadīnu.
39 [Bārtas Lp].

48293.

Tādi tautu tīrumiņi
Kā bāliņa ganu ceļi;
Kur mēs sēsim rudzus miežus,
Kur auziņas kumeļam?
241 [Lubānas Md].

48294.

Tik vien zemes tautiņām
Kā kazāmi ganu ceļš;
Kur sēs rudzus, kur sēs miežus,
Kur dēstīs rožu dārzu?
198 [Krustpils D].

48295.

Uz celiņa kājas avu,
Uz novadu raudzījos;
Te būs laba tēvu zeme,
Ja būs labs arājiņš.
16 [Alsungas (Alšvangas) Azp].

48296.

Vuoja vuoja tu, muoseņ,
Vuoja tova dzeivuošona:
Pūrā tovi lyni auga,
Azarā kuopsteņi.
348 [Rēznas (Rozenmuižas) Rz].

48297.

Poša meiluo mūs' muoseņa
Nameiļā vīteņā;
Pogolmāji nīdras auga,
Nav āriski ūzūleņi.
18 [Andrupenes Rz].

1. Poša lobuokuo muoseņa
Slyktuokā vīteņā;
Sāta pūra viedeņā,
Nīdras auga pogolmā.
50 [Bērzgales (Kuļņēvas-Labvāržu) Rz].

2. Muosiņ muna, poš' lobuo,
Poš' vuojā vītiņā;
Pūra nīdres saaugušas
Kuopustiņu duorziņā.
326 [Preiļu D].

3. Muoseņ munu, poš lobū,
Poš labajā vīteņā!
Nīdrys vīni saauga
Pagalmeņa videņā.
143 [Jāsmuižas D].

- 338 -

4. Poša lobuokuo muoseņa
Nalobā vīteņā;
Pošā pūra maleņā,
Nīdras auga teirumā.
365 [Sakstagalas Rz].

48298.

Zynoma man tei pusīte,
Kur aug muns oruojiņš;
Jau runiņas izrunotas,
Seņ apīti teirumiņi.
348 [Rēznas (Rozenmuižas) Rz].

d) Iedzīve, turība vai trūcība vispār

25958.

Vai Dieviņ, vai Dieviņ,
Kā es mūžu nodzīvošu!
Līka ķēve, māla zeme,
Arājiņš kā springuls.
120 [Gaujienā (Gaujienas pag. Vlk)].

25959.

Ai Dieviņ, bāleniņi,
Kur jūs mani iedevāt;
Ni gājāt vietraudžos,
Ni padoma meklējāt!
69 [Bikserē (Patkules pag. Md)].

25960.

Vai Dieviņ, nu es būšu
Tā puisīša līgaviņa,
Kas bez zirga, kas bez arkla,
Kas bez sava tīrumiņa.
335 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

1. Nešķitos uzauguse
Tādam būt ļaudaviņa,
Kam nav zirga, kam nav arkla,
Kam nav tēva tīrumiņa.
74 [Dzelzavā (Dzelzavas pag. Md)].

25961.

Ak tu Dievs, es atradu
Tautām lielu bagātību:
Trīs pagales apses malkas
Uz ārdiem kaltējās.
451 [Viskaļos, Kokneses draudzē (Viskaļu pag. Rg)].

1. Atjāju, atjāju,
Atradu, atradu
Tā tautu dēliņa
Lielībiņu:
Pērnās malciņas
Trīs pagalītes,
Puspūra auziņu
Samudžinātu.
302 [Rundālē (Rundāles pag. B)].

2. Dieviņ, tavu devumiņu,
Tik bagātu tēva dēlu!
Divi šķilas oša malkas,
Sieciņš auzu nevētītu.
247 [Pētertālē (Struteles pag. Tk)].

3. Sen dzirdēju, nu redzēju
Tā tautieša bagātību:
Trīs pagales pērnās malkas,
Sieciņš rudzu apcirknī.
298 [Mežotnē (Mežotnes pag. B)].

25962.

Aizsasauce man Laimīte,
Kalniņā stāvēdama:
Meitiņ manu ievedamu
Tik sliktā vietiņā!
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

25963.

Bagāts tēvs meitu deva
Bagātā vietiņā;
Kad Dieviņš nepalīdz,
Paliek abi nabadziņi.
48 [Alojā un Lielsalacā (Alojas un Salacas pag. Vlm)].

25964.

Eku labi man dzīvot
Šitā tēva pajumtē:
Pilnas klētis, pilnas bļodas,
Pilna pati istabiņa.
137 [Tirzā (Tirzas pag. Md)].

25965.

Es atradu tautiņās
Māsai pilnu dzīvošanu:
Pieci zārdi rutku lapu,
Kliba kaza laidarā.
345 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

1. Tautiets, mani lūkodams,
Izteic savu bagātību;
Nogājusi, es atradu
Piecus zārdus rutku lapu,
Piecus zārdus rutku lapu,
Klibu kazu laiderī;
Viena pati kumpa ķēve
Steliņģi bubināja.
143 [Bārtā (Bārtas pag. Lp)].

- 339 -

2. Tautu dēlis lielījāsa
Ar diženu bagātību.
Kad nogāju, tad atradu
Melnu ķēvi pasilēja,
Melnu ķēvi pasilēja,
Vecu runci krāskurēja.
152 [Raibeniekos (Durbes pag. Lp)].

3. Vieta vieta, maize maize,
Kur māmiņa man' iedeva:
Piecas kaudzes rutku lapu,
Kliba kaza kāpostos.
191 [Kursīšos (Kursīšu pag. Kld)].

25966.

Es nebiju domājusi,
Ko Laimiņa gādājusi:
Ira laba maizes vieta,
Ir tīkamis arājiņš.
279 [Skurtsteņu muižā (Sesavas pag. Jg)].

25967.

Es nebūtu domājuse,
Ko Laimiņa gādājuse:
Man, nabaga bērniņam,
Kļūt labāi vietiņāi.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

1. Tā nebiju domājusi,
Kā Laimīte vēlējusi:
Man, nabaga bērniņam,
Kļūt maizītes vietiņā.
282 [Vilcē (Vilces pag. Jg)].

25968.

Gan gribēja mūs' māsiņa
Tīras maizes, tīr' ūdeņa;
Brāliņam tīra maize,
Tīrs ūdens avotā.
324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)].

25969.

Kas to Jānīti (=brūtg.)
Nabagu teica?
Vēl viens graudiņš
Pērno kviešu;
Vēl viena pagale
Pērnās malkas.
274 [Zaļā muižā (Zaļenieku pag. Jg)].

1. Teica, teica bagātu
Kaimiņu saimnieku:
Viena pate pagale
Pērnās malkas.
278 [Sodu Sesavā (Sesavas pag. Jg)].

25970.

Klētī viena veca tīne,
Trīs sēnalas dibenā;
Stallī viena veca ķēve,
Trim stutēm atstutēta.
253 [Stūŗu muižā (Blīdienes pag. Tk)].

25971.

Ko, bāliņi, tu raudāji,
Svārkos slauki asariņas?
- Es' māsiņa, tev' raudāju,
Tu vārgā vietiņā.
347 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

25972.

Krīt', skujiņa, nekrituse
Tik dziļā ūdenī;
Ej, māsiņ, negājuse
Tik vārgā vietiņā!
311 [Dzērvē, Susējā, Dignājā (Saukas Jk, Susējas Il, Dignājas Jk pag.)].

25973.

Kryta, kryta kļova lopa,
V'ēl' īkryta yudinī;
D'ev'e, d'ev'e bruoļi muosu,
V'ēl' atd'ev'e navītā.
429 [Kārsavas pag. (Ldz)].

25974.

Kur tie lieli dūmi kūp,
Tur tā maza siltumiņa;
Kur tā liela slava sliv,
Tur tā maza bagātība.
401 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

25975.

Labāk mani māmuliņa
Ūdenī iemetusi,
Nekā mani iedevusi
Tik sliktā vietiņā.
73 [Dzērbenē (Dzērbenes pag. C)].

25976.

Lūkojiet, bāleliņi,
Vai ir salmi gubenī!
Ja ir salmi gubenī,
Tad būs maize klētiņā.
377 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

25977.

Nedomāju, necerēju
Tik bagātu tēva dēlu:
Pieci graši sīkas naudas,
Sieciņš auzu sēnaliņu.
186 [Gaiķos (Gaiķu pag. Kld)].

- 340 -

25978.

Pat' labā man' māsiņa
Tik sliktā vietiņā;
Geram dzinu kumeliņu,
Asariņas slaucīdams.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

25979.

Puķīt, tavu ziedēšanu
Mālainā kalniņā!
Māsiņ, tavu dzīvošanu
Tik sliktā vietiņā!
88 [Liezerē (Liezeres pag. Md)].

25980.

Puķīt, tavu ziedēšanu
Mālainā kalniņā!
Māsiņ, tavu ieiešanu
Tik sliktā vietiņā!
30 [Ozolu muižā, Suntažu draudzē].

25981.

Puķīt, tavu ziedēšanu
Mālējā kalniņā!
Māsiņ, tavu dzīvošanu
Vienai tautu pulciņā!
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

25982.

Puķīt, tavu ziedēšanu
Mālājā kalniņā!
Māsiņ, tavu noiešanu
Tik tāļā vietiņā!
1271 [Litenē (Litenes pag. Md)].

25983.

Puķīt, tavu skaistu ziedu
Mālainā kalniņā!
Māsiņ, tavu labu dzīvi
Lielajos dieveŗos!
28 [Nītaurē (Nītaures pag. Rg)].

25984.

Puķīt, tavu skaistu ziedu
Mālaiņā kalniņā!
Māsiņ, tavu labu dzīvi
Tālajās tautiņās!
30 [Ozolu muižā, Suntažu draudzē], 42 [Suntažos (Suntažu pag. Rg)], 379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

25985.

Raudādama tautās gāju,
Gana labi Dievs līdzēja:
Pilnas klētis miežu rudzu,
Strīķī govju laidariņš.
185 [Lielezerē (Ezeres pag. Kld)].

25986.

Zaķim bija te dzīvot,
Ne manai māsiņai;
Zaķīts māk mizu grauzt,
Ko darīs man' māsiņa?
2071 [Ancē (Ances pag. Pg)].

1. Azīšam še dzīvot,
Ne manai māsiņai;
Āžam bija skujas ēst,
Ko ēdīs man' māsiņa?
363 [Dzirciema pag. (Tk) un citur Kurzemē].

2. Zaķim bija še dzīvot,
Ne tai mūsu māsiņai:
Zaķis gul žagaros,
Kur gulēs mūs' māsiņa?
210 [Popē (Popes pag. Vp)].

259861.

Žēl bitei tā ziediņa,
Kuŗš iekrita ūdenī;
Žēl mātei tā bērniņa,
Kas vājā vietiņā.
310 [Dignājā (Dignājas pag. Jk)].

25987.

Sēd' uz sliekšņa, bāleliņ,
Sien pie kliņķa kumeliņu,
Kam māsiņu iedevāt
Sliktajā vietiņa!
36 [Rikterē (Sidgundas pag. Rg)].

25988.

Zeltā biju uzaugusi,
Sidrabā stāvējusi,
Atsaradu dzīvodama
Staiga purva maliņā.
98 [Praulienā (Praulienas pag. Md)].

25989.

Tautu dēlis lielījās,
Pieci, seši brūni svārki;
Kad aizgāju, tad atradu
Vienus vecus, salāpītus;
Tie tēvam, tie dēlam,
Tie pirts loga aizbāžam.
216 [Ventspilī].

25990.

Tautu dēls lielījās,
Trīs pagales vecas malkas;
Ir maniem brāliņiem
Trīs arodi vecu rudzu.
311 [Dzērvē, Susējā, Dignājā (Saukas Jk, Susējas Il, Dignājas Jk pag.)].

- 341 -

25991.

Tautu dēls, precēdams,
Solīj' šķietu, solīj' nītes;
Kad nogāju, kad prasīju,
Sētas posmu parādīja.
13 [Ikšķilē (Ikšķiles pag. Rg)].

25992.

Teic man tautas dzīvīt' savu,
Teic man savu māmuliņu;
Izputējse tautu dzīve,
Veca tautu māmuliņa.
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)].

25993.

Tukša posta tā vietiņa,
Kur māmiņa man' iedeva:
Ne cirīša malkas cirst,
Ne nazīša maizes griezt.
1311 [Apē (Vlk)].

25994.

Vieta vieta, maize maize,
Kur bāliņi mani deva;
I tur vieta, i tur maize,
Kur es pati gājējiņa.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)], 121 [Gulbenē (Md)].

1. Maize maize, vieta vieta,
Kur māmiņa mani deva;
Vēl jo maize, vēl jo vieta
Kur patika prātiņam.
180 [Valtaiķos (Valtaiķu pag. Azp)].

25995.

Vieta vieta, maize maize,
Kur brālīši mani deva;
Kur brālīši nevēlēja,
Ne tur vietas, ne maizītes.
224 [Kabilē (Kld)].

25996.

Vieta vieta, maize maize,
Kur brālīši mani deva;
Pie tās vietas, pie tās maizes
Vajag gudra padomiņa.
194 [Ošniekos (Lutriņu pag. Kld)], 195 [Raņķos (Raņķu pag. Kld)].

25997.

Vieta vieta, maize maize,
Kur bāliņi man' iedeva;
Ik rītiņa tīru rudzu
Pa pūram ritināju.
137 [Tirzā (Tirzas pag. Md)].

25998.

Vieta vieta, maize maize,
Kur brālīši mani deva.
Visur maize, visur vieta,
Kur man tika, tur es gāju.
195 [Raņķos (Raņķu pag. Kld)].

25999.

Vieta vieta, maize maize,
Kur māmiņa mani deva.
Ir vietiņa, ir maizīte,
Ir gaužās asariņas.
424 [Barkavas pag. Rz].

26000.

Vieta vieta, maize maize,
Kur māmiņa man' iedeva.
Ko līdz vieta, ko līdz maize,
Kad nav laba arājiņa.
191 [Kursīšos (Kursīšu pag. Kld)].

1. Vieta vieta, maize maize,
Kur māmiņa man' iedeva,
Kas no vietas, kas no maizes,
Nemīlīga dzīvošana!
6 [Annas muižā (ķēču pag. Rg)].

26001.

Vieta vieta, maize maize,
Kur māmiņa man' iedeva;
Manas pašas vaina bija,
Ka dzīvot nemācēju.
15 [Jaunpilī (Zaubes pag. Rg)], 18 (Klīģenē), 27.

26002.

Vīta vīta, maiz'e maiz'e,
Kur muos'eņu īd'ev'ēm;
Kas nu vītas, kas nu maiz'es,
Ka muos'eņa gauži raud.
4271 [Rēzeknes apr.].

48299.

Ai dižāja vedējmāte,
Kam tu manim tā darīji?
Kam tu mani iesavedi
Nediženā vietiņā?
Ceļam' logi, ceļam's dores,
Āzkraujami laidar' vārti.
202 [Kurmāles Kld].

48300.

Ak jyus, muni buoleliņi,
Kam jyus mani atdevēt;
Kam jyus mani atdevēt,
Cik vuojāji vītiņā?
Purā mani lyni auga,
Azarāji kuopustiņi.
295 [Ozolmuižas Rz].

- 342 -

48301.

Bolūds pyutja zam tiļteņa
Myglūtā reiteņā;
Bruoleits pyutja par muoseņu,
Kam vuojā vīteņā.
170 [Kapiņu D].

48302.

Biteits, tovu skrējumi(ņu)
Dagušāja sileņī!
Muoseņ, tovu guojumeņi
Icik vuojā vīteņī!
174 [Kārsavas Ldz].

1. Bitīt, tavu skrējumiņu
Tukšajā siliņā;
Māsiņ, tavu gājumiņu
Tik vājā vietiņā!
435 [Tilžas (Kokorevas) Abr].

48303.

Bruoļi muosom nadabova
Lobys dzeivis tautiņuos;
Bitja daboj soldumeņa
Koč pūreņa maleņā!
389 [Silajāņu Rz].

48304.

Bruoļim labi, bruoļim labi,
Bruoļim lobi teirumiņi;
Maņ, muosai, vēļ lobuok,
Pura molā ustabiņa;
Pura molā ustabiņa,
Nīdres auga teirumā.
265 [Mērdzenes (Michailovas) Ldz].

1. Bruoļim lobi, bruoļim lobi,
Bruoļim lelas ustabiņas;
Lobi mani, muosiņai:
Pūra molā ustobiņa.
Nīdras auga pogolmā,
Pyuš vējiņš, čaukst nīdrītes,
Doncoj muni kumeliņi.
365 [Sakstagalas Rz].

48305.

Bruoļim labi, bruoļim labi,
Bruoļim leli teirumiņi;
Kolpa sīvai, tai bej gryuši,
Tai bej juopierk teirumiņš.
365 [Sakstagalas Rz].

48306.

Iet iekšā, vai neiet
Greznu ļaužu istabiņā?
Dēļiem šūta istabiņa,
Riņķiem griezts pagalmiņš.
184 [Ķēču Rg].

48307.

Jauka jauka tā vietiņa,
Kur aizveda mūs' māsiņu:
Pate muiža kalniņāji,
Muižu [Muižas] vārti lejiņāji.
15 [Alūksnes Vlk].

48308.

Ka precēja, to sacīja:
Pylna sāta vysa loba;
Kai aizveda, to atrodu
Ubadziņu ragaviņas,
Žida ķēvi darovuotu.
435 [Tilžas (Kokorevas) Abr].

48309.

Kolnā vārti, lejā vārti,
Namācēju virināt.
Man bāliņš pamāceja
Ar smildziņu virināt.
375 [Saukas Jk].

48310.

Labi man, labi man,
Es labāka negribēju;
Puiši man kājas āva,
Kalniņš jūdza kumeliņu.
398 [Skrundas Kld].

48311.

Muoseņu, monu meilū,
Namīlā vīteņā!
Daudz man beja žālumeņa
Cauri laist kumeliņu.
605 [Skolas].

1. Muoseņ, mūna žēleiguo,
Tik vuojā vīteņā!
Cauru eimu na vydā -
Tovu lelu žālumeņu!
326 [Preiļu D].

2. Muosiņ muna, tu lobuo,
Tik vuojuo vītiņā!
Tik vuojuo vītiņā.
Caur pagrīžu kumeliņu
Tik lelomi žālobom.
143 [Jāsmuižas D].

- 343 -

48312.

Mes atdevem sov' muosiņu
Boguotam tāva dālam:
Pīci zirgi, sešas gūvis,
Pusmuižas teirumiņi.
326 [Preiļu D].

48313.

Nauda nauda, maize maize,
Kur brālīši mani deva,
Vēl jo nauda, vēl jo maize,
Kur es pati iet gribēju.
39 [Bārtas Lp].

48314.

Nalab mes i padarejom,
Navītā muos' īdevjām;
Malna maize, syura dzeive,
Pūra vydā ustabiņa.
389 [Silajāņu Rz].

48315.

Nodzeries, bālēliņi,
Skaidravota ūdentiņu,
Kam jūs mani iedevāt
Tai tukšajā vietiņā.
398 [Skrundas Kld].

48316.

Tagad vien tautu dēls
Savu mantu parādīja:
Piecas šķilas apses malkas,
Sieciņš miežu nevētītu.
198 [Krustpils D].

48317.

Tautas, mani pracādamas,
Sūlej lelu bagatību,
Ka nūīšu, to redzēšu
Vysu jyusu bogotību.
265 [Mērdzenes (Michailovas) Ldz].

48318.

Tautiets, mani precēdams,
Izteic savu bagātīb(u):
Pieci zādi rutku lapu,
Dui kamburi rāceņiem.
183 [Kazdnagas Azp].

48319.

Tautu dēls lielījās:
Dučiem caunu cepurītes.
Kad aizgāju, tad redzēju:
Viena pate bezdibene,
Tā bij putras smeļamā,
Tā bij gara metamā.
32 [Babītes (Piņķu) Rg].

48320.

Tautu dēls lielījās(i):
Sešas vaska sveces deg;
Kad nogāju, tad atradu:
Suņu tauku sveces deg.
417 [Struteles Tk].

48321.

Tautu dēls lielījās(i):
Seši zelta lukturīši;
Kad nogāju, tad atradu:
Divi māla lukturīši.
417 [Struteles Tk].

48322.

Tautu dēls lielījāsi
Trīs dieniņas kāzas dzert;
Viena kaza laidarā,
Ūdens vedriem laidarā.
417 [Struteles Tk].

48323.

Tukša, klaja tautu sēta,
Kur ieveda mūs' māsiņ(u):
Ne meitiņa neatradu,
Kur piesiešu kumeliņu.
589 [Kuldīgas apr.].

1. Plika tīra tā sētiņa,
Kur aizveda mūs' māsiņu:
Ne tur mieta, ne tur žoga,
Kur piesiešu komeliņ(u).
214 [Lažas Azp].

48324.

Tukša tukša šī vietiņa,
Citu gadu vēl tukšāka;
Ne te govis laidarā,
Ne miezīši tīrumā.
15 [Alūksnes Vlk].

48325.

Vai, māsiņa, nepazini
Savu labu dzīvošan(u)?
Rudzi auga kalniņā,
Lejiņā mieži auga;
( Lejiņā mieži auga,)
Bitēm kupli ozoliņi.
16 [Alsungas (Alšvangas) Azp].

48326.

Vīratēvs lielījās,
Kad bagāta muiža tam.
Tas kaļķīti piestapēja
Ar auzāju pelavām.
146 [Jaungulbenes Md].

- 344 -

48327.

Vieta vieta, maize maize,
Kur māmiņa mani deva;
Ne tur vieta, ne tur maize,
Kur es pate pacerējse.
Es grib' alus dzērējiņu,
Māmiņ' tādu negribēja.
16 [Alsungas (Alšvangas) Azp].

1. Vieta vieta, maize maize,
Kur brālītis mani raida!
Ne tur vieta, ne tur maize,
Kur es pate nodomāju.
200 [Kuldīgas Kld].

48328.

Maize maize, vieta vieta,
Kur māmiņa man' iedeva:
Tur deviņi arājiņi,
Mēs deviņas malējiņas.
605 [Skolas].

48329.

Vīta vīta, maizja maizja,
Kur muoseņu īdevjām!
Kur kaļneņi, tur maizeitja,
Kur līkneitis, tur ganeiba.
143 [Jāsmuižas D].

48330.

Vietraudzīši bāleliņi,
Kā vietiņas raudzījiet?
Daudz dieniņu bez maizītes,
Gŗūts mūžiņš jādzīvo.
378 [Seces Jk].

1. Bāleliņi, vietraudzīši,
Kā vietiņas raudzījāt?
Trīs dieniņas bez maizītes,
Ceturtā - bāraliņas.
43 [Bebru Rg].

e) Saimniecība, kārtība, glītums

26003.

Ierastam še dzīvot,
Neieradis nevarēja,
Neieradis nevarēja
Ne dieniņas nodzīvot.
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

1. Pratējam, mākošam,
Tam dzīvot šai vietā;
Kas neprata, nemācēja,
Ne dieniņas nedzīvoja.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

26004.

Ekur naskis tautu dēls,
Kam šķiŗās rokas darbi:
Pērnie lini nepaisīti,
Aizpērnie kaņepāji.
344 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

26005.

Galdiņam četri stūŗi,
Visi četri nemazgāti;
Nu pārveda mūs' māsiņu,
Galda stūŗu mazgātāju.
161 [Alšvangā (Alšvangas pag. Azp)].

26006.

Māsai gāju panaksnos,
Ašus bāzu kulītē:
Tautu dēla liepas galds
Aizpērno mazgājumu.
121 [Gulbenē (Md)].

1. Brāļam jāju vedībās,
Slotu nesu padusē;
Slinka bija tautu meita,
Nama priekša neslaucīta.
224 [Kabilē (Kld)].

2. Es aizgāju tautiņāsi,
Vīšķi bāzu azotē:
Tautiņāsi galdi, trauki
Aizpērnaju mazgājumu.
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

3. Māsai gāju panāksnos,
Ašku grīste padusē:
Tautiešam liepu galdi
Zaļu piepi nopiepējši.
70 [Briežos (Skujenes pag. C)].

26007.

Māsiņ' mana skaista balta
Melnu ļaužu rociņā;
Gadskārtām pirti kūra,
Mēnešiem velējās.
28 [Nītaurē (Nītaures pag. Rg)], 421 [Taurupes pagastā (Rg)], 80 [Kalsnavā (Kalsnavas pag. Md)], 95 [Odzienā, Vietalvas (Odzienas pag. Md)], 226 [Kandavā (Tl)], 324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)], 401 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

1. Iesēda māsiņa
čigānu draudzē;
Pusgadiem pirti kūra,
Mēnešiem velējās.
90 [Lodē (Kusas pag. Md)].

26008.

Man actiņas degtin dega
Svešu ļaužu istabā:
Melni logi, melni galdi,
Neslaucīta istabiņa.
152 [Raibeniekos (Durbes pag. Lp)].

- 345 -

26009.

Man zied rozes bāliņos
I klētī, kambaŗos;
Tautiņās neziedēja
Ne dārziņa vidiņā.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

26010.

Tā ziedāju, tā runāju,
Ka māsiņu sētā vest.
Šo naksniņu izredzēju
Tautu dēla dzīvošanu:
Namā klētis, klētī stallis,
Istabā cūku sile.
226 [Kandavā (Tl)].

48331.

Vai dieniņi, vai dieniņi,
Kur ieskrēja mūs' māsiņa!
Guļot žurkas kājas grauza,
Krupji kurca pagultē.
46 [Beļavas Md].

48332.

Atpakaļu, mans brālīti,
Atpakaļu mans pūrīns!
Es atradu tautīnās
Atpakaļu dzievājam:
Ne tur slotas, ne tur lizes,
Vienu ragu abra bij.
39 [Bārtas Lp].

48333.

Ej, māsiņa, kur iedama,
Nes kušķīti padusē;
Tautu bļodas, tautu kannas
Ar piepiemi nopiepēj'šas.
513 [Zemītes Tk].

48334.

Es redzēju ganīdam(a):
Tautām tilti salūzuš(i);
Lūdzin lūdzu tautiešam:
Liec tiltā vaŗa sijas.
198 [Krustpils D].

48335.

Līgo saule launagā,
No launaga vakarā;
Tā līgoja līgaviņa
No druviņas druviņā.
316 [Piltenes Vp].

48336.

Liekat, tautas, oša kārtis,
Darāt augstas pažobeles!
Kur es savas villainītes
Tautās gāj'se izžāvēš'.
112 [Ezeres Kld].

48337.

Minama, laužama
Tos tautu beņķus.
Kādu jodu salauzīsi -
Puiši gula apakšā?
Puiši gula apakšā
Apaļiem vēderiem.
39 [Bārtas Lp].

1. Man māmīna pavēlēja
Oša beņķi salauzīt.
Kur, pie joda, salauzīsi -
Puiši guļ apakšā?
Puiši guļ apakšāji
Ar tiem salmu vēderiem.
355 [Rucavas Lp].

48338.

Necerēju tādu godu
Tai mazāji sētiņāj:
Sēņu zupu strebināja
Sidrabiņa karotē,
Zeltītā bļodiņā.
188 [Klosteres (Klosteres-Aizputes) Azp].

48339.

Nu pārveda mūs' māsiņu,
Logu, galdu mazgātāju,
Logu, galdu mazgātāju,
Istabiņas slaucītāju.
431 [Tāšu (Talsu) Lp].

48340.

Sūtu vēsti māmiņai,
Lai piertīti kurināj(a);
Slikti tautas mitināj(a),
Utes ēda muguriņ(u);
Sēņu zupu strēbināj(a)
Ar melnāmi kaŗotēm.
183 [Kazdnagas Azp].

1. Sūtu ziņu māmiņai,
Lai tā pirti kurināja:
Tautas slikti mitināja,
Utes mani apstājušas.
96 [Durbes Lp].

48341.

Ustabā vīn pazinu,
Ka nav munas māmuliņas:
Ustabiņa naslaucīta,
Skongoliņi nalasīti.
263 [Mēmeles Jk].

- 346 -

48342.

Visapkārt lieti līst,
Viducī saule spīd;
Vids istaba izslaucīta,
Pasolītes neslaucītas.
115 [Galgauskas Md].

48343.

Vīriņš rauga manu lietu,
Es raudzīju vīra lietu;
Es raudzīju silkšus, rīkus,
Vīrs raudzīja nītes, šķietus.
443 [Turlavas Kld].

Satura rādītājs |Skati visu grāmatu