SākumlapaIevadsSatursLapasMeklētSaites
Satura rādītājs |Skati visu grāmatu

f) Ziedo nama un istabas vietas un lietas: maltuvi, ungunskuru, maizes abru un lizi u. t. t.

25594.

Ai ai sveši ļaudis,
Kādas jūsu dzirnaviņas:
Kā cālīti ēdināju
Pa vienam graudiņam.
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)].

1. Es tās tautu dzirnaviņas
Kā gailīti ēdināju;
Bāleliņa dzirnavām
Sen būt' sieku samaluse.
18 (Kliģenē).

2. Nava lāga, nava lāga
Tautu dēla dzirnutiņas:
Kā gailīti ēdināju
Pa vienam graudiņam.
359 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

25595.

Izmalu dzirnus,
Pārlauzu milnu,
Lai manu māsiņu
Nemaldināja.
264 [Džūkstē (Džūkstes pag. Jg)].

25596.

Lieku māli uz dzirnām,
Lieku baltu vilnānīti;
Kas mālīti ritināja,
Lai ņem baltu vilnānīti.
85 [Lazdonā (Lazdonas pag. Md)].

1. Liku māli uz dzirnām,
Liku baltu lakatiņu;
Kas grib manu māli malt,
Lai ņem manu lakatiņu.
93 [Mēdzžlā (Mēdzžlas pag. Md)].

2. Liku sieku uz dzirnavām,
Klāju baltu villānīti;
Kas samala rudzu sieku,
Lai ņem manu villānīti.
1253 [Kroņa laicenē].

25597.

Mēs tautu kuņiņu
Nočuinījām,
Lai mūsu māsiņu
Nemaldināja.
172 [Rāvā (Rāvas pag. Lp)].

25598.

Ziedo, māsa, ko ziedo,
Ziedo savas dziernutiņas:
Tur tu malsi miežus rudzus,
Visu mūžu dzīvodama.
196 [Rendā (Rendas pag. Kld)].

25599.

Māsai guns neliedzat,
Māsa guni aizmaksāja,
Māsa guni aizmaksāja
Ar baltām zeķītēm.
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

1. Vīramāt, vīramāt,
Līzei gunis neliedziet,
Līze guni aizmaksāja
Ar raibiem cimdiņiem.
93 [Mēdzžlā (Mēdzžlas pag. Md)].

25600.

Ziedo, mārša, ko ziedoji,
Ziedo labi ugunskuri:
Tur tu korsi uguntiņu,
Visu mūžu dzīvodama.
200 [Skrundā (Skrundas pag. Kld)].

25601.

Maizes kvāšņa priecājās,
Atved jaunu dūcītāju.
Ko, kvāšņiņ, priecājies,
Tevi pašu nosēdēja!
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

25602.

Veltē, māsiņ,
Savu maizes lizi,
Te tev maizīte
Jācep būs!
232 [Talsos (Tl)].

- 292 -

25603.

Saproti, māsīna,
Kas veca tiesa:
Gailim prievīte
Par dziedāšanu.
164 [Dunalkā (Dunalkas pag. Azp)].

25604.

Appuško sav' durvtiņas,
Lai zied laime dzīvojot!
76 [Gatartā (Gatartes pag. C)].

25605.

Vadzīts cīkstēja,
Dvielīti gaida;
Lukturis cīkstēja,
Cimdiņus gaida.
208 [Ēdolē (Ēdoles pag. Vp)].

48116.

Ai Dievu, Dieviņi,
Šī dārga vietiņa:
Kur kāju speŗu,
Tur zieda vajaga.
476 [Vecpiebalgas C].

48117.

Dirš, dirš, manu mās,
Lielāku kulu!
Vai vakar, aizvakar
Neēduse biji?
436 [Tirzas (Tirzas-Pils) Md].

48118.

Ienākdama, jauna mārša
Ko stāstīja, istabā?
Uguntiņa dobē stāv,
Nezināja samaksāt.
203 [Kurmenes B].

48119.

Ko, Anniņa, tu domāji,
Saimeniece taisījies?
Visas vietas apveltīji,
Raibā maška neveltīta.
386 [Sidgundas (Rikteres) Rg].

48120.

Ko tu velna pati dari,
Kad sētmaļu nepuško?
Kur iedama, tecēdama,
Met ziediņu sētmalī.
146 [Jaungulbenes Md].

48121.

Lukturis cīkstēja, cimdiņus gaidīja,
Necīksti, lukturi, dabūsi cimdus.
40 [Basu (Bases) Azp].

48122.

Met, māsiņa, ko mezdama, -
Cūkkūtī raibus cimdus;
Cūkkūtī raibus cimdus,
Lai lec raibi suvēnīni.
94 [Dunikas Lp].

48123.

Pušķo, māsa, ko pušķo,
Pušķo arī pirtes taku;
Tur tupēsi dēlus, meitas,
Savu mūžu dzīvodam'.
112 [Ezeres Kld].

48124.

Pušķo, māsa, ko pušķo,
Pušķo pirtes istabiņ':
Tur tev būs atsēsties
Gŗūtajos brītiņos.
302 [Pampāļu (Ezeres) Kld].

48125.

Sametit maņ, muoseņis,
Koč pa dīga galeņam!
Vysi tautu sātmaleiši
Gaida mani aizejūt;
Gaida leli, gaida mozi,
Gaida veci, gaida jauni.
579 [Viļāni Rz apr.].

48126.

Sametāti nu, māsiņas,
Pa dzīpara galiņam!
Jūs jau pašas labi zināt:
Tautu zeme jāpuško.
46 [Beļavas Md].

48127.

Vodoj mani sveša muotja
Pa vysim cyuku klāvim;
Sovu pyuru piļdēdama,
Munu pyuru tukšēdama.
522 [Zvirgzdienes Ldz].

Satura rādītājs |Skati visu grāmatu