SākumlapaIevadsSatursLapasMeklētSaites
Satura rādītājs |Skati visu grāmatu

19. Ziedo malas

a) Ceļā uz līgavaiņa mājām

25555.

Kad es gāju tautiņās,
Katram savu ziedu devu:
Priedei cimdus, eglei zeķes,
Ābelei villainīti,
Mazajam kārkliņam
Pa pārim prievetiņu.
146 [Lielkrūtē (Purmsātu, Bārtas pag. Lp)].

1. Ozolam kreklu devu,
Liepiņai villainīti,
Sīkajiem kārkliņiem
Pa dzīpara galiņam.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

- 288 -

25556.

Plikdirsi āzveda
Gar nama duru,
Nedeva prievītes,
Ne kukulīša.
197 [Sātiņos (Sātiņu pag. Kld)].

25557.

Visi krūmi, žagariņi
Gaida mana puškojot:
Citam cimdi, citam zeķes,
Paeglītei vilnānīte.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

b) Vispārīgi apcerējumi, tautu sētu apstaigājot un ziedojot

25558.

Šorīt sārkana
Saulīte lēca,
Nu mūsu māsiņa
Dzīparus kaisa.
207 [Dundagā (Dundagas pag. Vp)], 217 [Ārlavā (Ārlavas pag. Tl)].

1. Šorīt sarkana
Saulīte leca;
Būs mūs' māsiņai
Sarkani prieviti.
241 [Blīdienē (Blīdienes pag. Tk)].

2. Šorīt sarkana
Saulīte lēca;
Šorīt sarkanus
Dzīparus mētā.
200 [Skrundā (Skrundas pag. Kld)].

25559.

Dari, mans brālīti,
Daudz stāģelīšu,
Lai tautu meitiņa
Daudz tērējās.
226 [Kandavā (Tl)].

25560.

Dievaina dievaina
Tautiņu sēta:
Kur kāju spēru,
Tur zieda vajag.
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

25561.

Es šķitu lapsīti
Gumbājam;
Tā tautu meitiņa
Maliņas meta.
172 [Rāvā (Rāvas pag. Lp)].

1. Redzēju lapsiņu
Lingājam;
Tā nav lapsiņa,
Tā mūsu māsiņa,
Tā mūsu māsiņa
Pūriņu dala.
109 [Vestienā (Vestienas pag. Md)].

25562.

Ķizi ķizi tautām,
Pietrūka stāģu,
Pietrūka stāģu,
Atlika dāvanu.
226 [Kandavā (Tl)].

25563.

Met, māsiņa, prievitiņu
Tievu tievu, gaŗu gaŗu!
Prievitam liela slava
Par visām dāvanām.
191 [Kursīšos (Kursīšu pag. Kld)].

25564.

No tālienes jau pazina
Kur ievesta mūs' māsiņa:
Visa māja piemētāta
Ar mēļiem dzīpariem.
210 [Popē (Popes pag. Vp)].

25565.

No vārtiem jau pazinu,
Kur ievesta mūs' māsiņa:
Visi vārtu stabu gali
Dzīpariem nomētāti.
220 [Dursupē (Zentenes pag. Tl)].

25566.

Papriekšu māršiņa
Ziedodama,
Pakaļ māsīca
Lasīdama.
97 [Vecpiebalgā (Vecpiebalgas pag. C)].

1. Nu iet vedekla
Diršļādama,
Vīramāte pakaļ
Ošļādama.
298 [Mežotnē (Mežotnes pag. B)].

2. Vedekla gāja
Kaisīdama,
Māsīca pakaļ
Lasīdama.
93 [Mēdzžlā (Mēdzžlas pag. Md)], 344 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

- 289 -

25567.

Sveši ļaudis pievijuši
Šādu tādu skuju būdu,
Gribēdami izdodam
Manu skaistu darījumu.
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

25568.

Tautu dēlis sabūvējis
Būdu būdas galiņā,
Savu elli pildīdams,
Mūs' māsiņu tukšīdams.
281 [Nītaures, Siguldas un Cēsu apvidū (Rg, C)].

25569.

Vadā mani sveši ļaud's
Pa visiemi slustūžiem,
Taju pašu i vildami
Māmaļiņas darījumu.
6 [Annas muižā (ķēču pag. Rg)].

25570.

Vadā mani tautu dēls
Pa tiem cūku celiņiem,
Savas būdas rādīdams,
Manu pūru kratīdams.
85 [Lazdonā (Lazdonas pag. Md)].

25571.

Vai tā mana brāļa sieva
Kazas vien ganījuse?
Kuŗu duru daiedama,
Uzmet kazas pineklīti.
6 [Annas muižā (ķēču pag. Rg)].

c) Ziedo govju, aitu, zirgu staļļus un cūku kūti

25572.

Parād' man, vīramāte,
Kuŗa mana vīra govs!
Kuŗa mana vīra govs,
Tai es likšu raibas zeķes.
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

1. Nāc, parādi, vīramāte,
Kur tās mana vīra gov's,
Lai es viņas noziedoju
Ar ziediņu ziediņiem.
73 [Dzērbenē (Dzērbenes pag. C)].

25573.

Ziedo, mārša, ko ziedo,
Ziedo labi govju stalli:
Tur tu šķirsi govis vēršus,
Visu mūžu dzīvodama.
197 [Sātiņos (Sātiņu pag. Kld)].

1. Ziedo, mārša, ko ziedo,
Ziedo manu govju kūti:
Te tu kopsi tās gotiņas,
Visu mūžu dzīvodama.
161 [Alšvangā (Alšvangas pag. Azp)].

25574.

Veltē, māsiņ,
Sov' govu stalli:
Dieviņš tevi apveltēs
Ar raibām gosniņām.
222 [Garlenē (Vandzenes pag. Tl)].

25575.

Ziedo, mārša, ko ziedoji,
Ziedo labi aitu stalli:
Tur tu cirpsi aitas, aunus,
Visu mūžu dzīvodama.
200 [Skrundā (Skrundas pag. Kld)].

25576.

Parād' man, vīratēv,
Kuŗš būs mana vīra zirgs;
Kuŗš būs mana vīra zirgs,
Tam es likšu raibus cimdus.
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

1. Nāc, parādi, vīratēvs,
Kur tie mana vīra zirgi,
Lai es sava vīra zirgus
Ar ziediem noziedoju.
73 [Dzērbenē (Dzērbenes pag. C)].

25577.

Ziedo, mārša, ko ziedoji,
Ziedo labi zirgu stalli:
Tur tu brauksi kumeliņus,
Visu mūžu dzīvodama.
200 [Skrundā (Skrundas pag. Kld)].

25578.

Aud, māsiņa, prievitiņu
Tievu tievu, gaŗu gaŗu:
Visi tautu cūku staļļi
Gaida tevi puškojam.
191 [Kursīšos (Kursīšu pag. Kld)].

25579.

Liec, māsiņa, āžam cimdus,
Cūkkūtei gaŗas zeķes;
Citu gadu šādu laiku
Āža, cūku vajadzēs.
6 [Annas muižā (ķēču pag. Rg)].

25580.

Met, māsiņ, raibus cimdus
Cūkkūtiņas dibenā,
Lai tev auga dzīvojot
Rimti raibi sivēniņi.
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

- 290 -

1. Met, māsiņa, kur mezdama,
Cūkkūtī raibus cimdus,
Cūkkūtī raibus cimdus,
Tad būs raibi sivēniņi.
93 [Mēdzžlā (Mēdzžlas pag. Md)].

25581.

Puško, mārša, ko puško,
Puško brāļa cūkkūtiņu:
Uz tiem cūku celiņiem
Cūku dievs utījās.
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

25582.

Puško, mārša, ko puško,
Puško savu cūkkūtiņu:
Citu gadu šādu laiku
Sivēniņa vajadzēs.
97 [Vecpiebalgā (Vecpiebalgas pag. C)].

d) Ziedo klēti, riju, pirti

25583.

Ziedo, mārša, ko ziedoji,
Ziedo labi klētes durvis:
Tur tu bērsi miežus rudzus,
Visu mūžu dzīvodama.
200 [Skrundā (Skrundas pag. Kld)].

25584.

Es neiešu rijas kult,
Es rijiņu aizmaksāju;
Lai kuļ riju dievertiņi,
Jaunākās māsīciņas.
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)].

25585.

Rijiņa danco
Uz vienas kājas,
Redz mani, jauno
Kūlējiņu.
Nedanco, rijiņ,
Neiešu kulti,
Es tev, rijiņ,
Aizmaksāšu!
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

25586.

Ziedo, mārša, ko ziedoji,
Ziedo labi rijas durvis:
Tur tu kulsi miežus rudzus,
Visu mūžu dzīvodama.
200 [Skrundā (Skrundas pag. Kld)].

25587.

Apgŗāvu tautiešam
Akmeņa pili;
Jauns mans svainītis,
Lai dara citu.
172 [Rāvā (Rāvas pag. Lp)].

1. Mēs diž' darbiņ'
Padarej':
Apgāž tautām
Akmiņ' pil'.
353 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

25588.

Ziedo, mārša, ko ziedo,
Ziedo savu pirtes taku:
Te tu iesi pirtiņā
Grūtajāsi dieniņās.
69 [Bikserē (Patkules pag. Md)].

25589.

Ziedo, mārša, ko ziedo,
Ziedo savu pirtes taku:
Tur tu pērsi dēlus meitas,
Visu mūžu dzīvojot.
190 [Kuldīā].

25590.

Veltē, māsiņa,
Savu pirtes taku:
Svēta Māŗa tev' veltēs
Ar dēliem, ar meitām.
363 [Dzirciema pag. (Tk) un citur Kurzemē].

e) Ziedo aku vai avotu, upi, velētavu

25591.

Ziedo, mārša, ko ziedo,
Ziedo savu akas taku:
Tur tu smelsi ūdentiņu,
Visu mūžu dzīvodama.
196 [Rendā (Rendas pag. Kld)].

25592.

Trīs upītes strauji skrēja
Caur bāliņa pagalmiņu.
Vienā dzēra raibas govis,
Otrā sirmi kumeliņi,
Tai trešā upītē
Jaunā mārša mazgājās.
Es tev lūdzu, jaunā mārša,
Bez ziediņa nepamet, -
Ja tev nav citu ziedu,
Met sarkanu dzīpariņu!
1411 [Jaunrozē (Jaunrozes pag. Vlk)].

- 291 -

25593.

Negaidi, beņķīt,
Velētājas!
Es tavu godiņu
Aizmaksāju.
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

f) Ziedo nama un istabas vietas un lietas: maltuvi, ungunskuru, maizes abru un lizi u. t. t.

25594.

Ai ai sveši ļaudis,
Kādas jūsu dzirnaviņas:
Kā cālīti ēdināju
Pa vienam graudiņam.
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)].

1. Es tās tautu dzirnaviņas
Kā gailīti ēdināju;
Bāleliņa dzirnavām
Sen būt' sieku samaluse.
18 (Kliģenē).

2. Nava lāga, nava lāga
Tautu dēla dzirnutiņas:
Kā gailīti ēdināju
Pa vienam graudiņam.
359 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

25595.

Izmalu dzirnus,
Pārlauzu milnu,
Lai manu māsiņu
Nemaldināja.
264 [Džūkstē (Džūkstes pag. Jg)].

25596.

Lieku māli uz dzirnām,
Lieku baltu vilnānīti;
Kas mālīti ritināja,
Lai ņem baltu vilnānīti.
85 [Lazdonā (Lazdonas pag. Md)].

1. Liku māli uz dzirnām,
Liku baltu lakatiņu;
Kas grib manu māli malt,
Lai ņem manu lakatiņu.
93 [Mēdzžlā (Mēdzžlas pag. Md)].

2. Liku sieku uz dzirnavām,
Klāju baltu villānīti;
Kas samala rudzu sieku,
Lai ņem manu villānīti.
1253 [Kroņa laicenē].

25597.

Mēs tautu kuņiņu
Nočuinījām,
Lai mūsu māsiņu
Nemaldināja.
172 [Rāvā (Rāvas pag. Lp)].

25598.

Ziedo, māsa, ko ziedo,
Ziedo savas dziernutiņas:
Tur tu malsi miežus rudzus,
Visu mūžu dzīvodama.
196 [Rendā (Rendas pag. Kld)].

25599.

Māsai guns neliedzat,
Māsa guni aizmaksāja,
Māsa guni aizmaksāja
Ar baltām zeķītēm.
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

1. Vīramāt, vīramāt,
Līzei gunis neliedziet,
Līze guni aizmaksāja
Ar raibiem cimdiņiem.
93 [Mēdzžlā (Mēdzžlas pag. Md)].

25600.

Ziedo, mārša, ko ziedoji,
Ziedo labi ugunskuri:
Tur tu korsi uguntiņu,
Visu mūžu dzīvodama.
200 [Skrundā (Skrundas pag. Kld)].

25601.

Maizes kvāšņa priecājās,
Atved jaunu dūcītāju.
Ko, kvāšņiņ, priecājies,
Tevi pašu nosēdēja!
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

25602.

Veltē, māsiņ,
Savu maizes lizi,
Te tev maizīte
Jācep būs!
232 [Talsos (Tl)].

- 292 -

25603.

Saproti, māsīna,
Kas veca tiesa:
Gailim prievīte
Par dziedāšanu.
164 [Dunalkā (Dunalkas pag. Azp)].

25604.

Appuško sav' durvtiņas,
Lai zied laime dzīvojot!
76 [Gatartā (Gatartes pag. C)].

25605.

Vadzīts cīkstēja,
Dvielīti gaida;
Lukturis cīkstēja,
Cimdiņus gaida.
208 [Ēdolē (Ēdoles pag. Vp)].

48116.

Ai Dievu, Dieviņi,
Šī dārga vietiņa:
Kur kāju speŗu,
Tur zieda vajaga.
476 [Vecpiebalgas C].

48117.

Dirš, dirš, manu mās,
Lielāku kulu!
Vai vakar, aizvakar
Neēduse biji?
436 [Tirzas (Tirzas-Pils) Md].

48118.

Ienākdama, jauna mārša
Ko stāstīja, istabā?
Uguntiņa dobē stāv,
Nezināja samaksāt.
203 [Kurmenes B].

48119.

Ko, Anniņa, tu domāji,
Saimeniece taisījies?
Visas vietas apveltīji,
Raibā maška neveltīta.
386 [Sidgundas (Rikteres) Rg].

48120.

Ko tu velna pati dari,
Kad sētmaļu nepuško?
Kur iedama, tecēdama,
Met ziediņu sētmalī.
146 [Jaungulbenes Md].

48121.

Lukturis cīkstēja, cimdiņus gaidīja,
Necīksti, lukturi, dabūsi cimdus.
40 [Basu (Bases) Azp].

48122.

Met, māsiņa, ko mezdama, -
Cūkkūtī raibus cimdus;
Cūkkūtī raibus cimdus,
Lai lec raibi suvēnīni.
94 [Dunikas Lp].

48123.

Pušķo, māsa, ko pušķo,
Pušķo arī pirtes taku;
Tur tupēsi dēlus, meitas,
Savu mūžu dzīvodam'.
112 [Ezeres Kld].

48124.

Pušķo, māsa, ko pušķo,
Pušķo pirtes istabiņ':
Tur tev būs atsēsties
Gŗūtajos brītiņos.
302 [Pampāļu (Ezeres) Kld].

48125.

Sametit maņ, muoseņis,
Koč pa dīga galeņam!
Vysi tautu sātmaleiši
Gaida mani aizejūt;
Gaida leli, gaida mozi,
Gaida veci, gaida jauni.
579 [Viļāni Rz apr.].

48126.

Sametāti nu, māsiņas,
Pa dzīpara galiņam!
Jūs jau pašas labi zināt:
Tautu zeme jāpuško.
46 [Beļavas Md].

48127.

Vodoj mani sveša muotja
Pa vysim cyuku klāvim;
Sovu pyuru piļdēdama,
Munu pyuru tukšēdama.
522 [Zvirgzdienes Ldz].

Satura rādītājs |Skati visu grāmatu