SākumlapaIevadsSatursLapasMeklētSaites
Satura rādītājs |Skati visu grāmatu

d) Rītā modina; jaunais pāris pieceļas, apģērbjas un iznāk no klēts

25015.

Augšām, augšām, negul vairs,
Mana jauna līgaviņa!
Gailīts dzied laktiņā,
Māmuliņa maltuvē.
28 [Nītaurē (Nītaures pag. Rg)].

1. Gailīts dzied laktiņā,
Māmuliņa maltuvē;
Vai kauniņa tev nebija,
Mana jauna līgaviņa?
92 [Mārcienā (Mārcienas pag. Md)].

2. Guli, mana līgavīna,
Ja kaunīna tev nebij:
Mana veca māmulīte
Agri dzied maltuvē.
384 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

25016.

Aust', gaismiņa, pamazām,
Man rītiņu kavēdama!
Ilgi biju gulējuse
Ar neveiklu tēva dēlu.
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

25017.

Aust' jele, gaismiņa,
Lec jele, saule:
Man gaŗa naksniņa
Pie tautu dēla.
149 [Nīcā (Nīcas pag. Lp)].

1. Aust', gaismiņa, lec, saulīte,
Jele mani žēlodama:
Gaŗa manim šī naksniņa
Ar to tautu netiklīti.
146 [Lielkrūtē (Purmsātu, Bārtas pag. Lp)].

25018.

Bez sierdēsta es apgulu,
Ar sierdēstu piecēlos,
Ka Dieviņis man nedeva
Pa prātame gulētāju.
173 [Rokaišos (pie Aizputes Azp)].

25019.

Dievers māršu mīļi cēla,
Pie gultiņas stāvēdams:
Celies, māršiņ, aunies kājas,
Iesim abi maltuvē!
121 [Gulbenē (Md)].

25020.

Dziedi, dziedi, tu gailīti,
Kājām laktu spārdīdams:
Vakar vesta līgaviņa
I ceļama necēlās.
92 [Mārcienā (Mārcienas pag. Md)].

1. Gailis laktu saspārdīja,
Visu nakti dziedādams:
Vakar vesta līgaviņa
I ceļama necēlās.
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)].

25021.

Es piegulu pie tautieša,
Kā lapiņa drebēdama;
Jau rītāi celdamies:
Celies, manu arājiņu!
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

25022.

Es piegulu pie tautieša,
Kā lapiņa drebēdama;
No rītiņa atmožos
Kā pie īsta bāleliņa.
196 [Rendā (Rendas pag. Kld)].

25023.

Es cerēju šo rītiņu
Agri agri piecelties;
Silta guļa, mīļš tautiets,
Tīk ilgāki pagulēt.
208 [Ēdolē (Ēdoles pag. Vp)].

25024.

Gailīts dzied laktiņā,
Māmuliņa maltuvē;
Mana jauna līgaviņa
Gultā acis spridzināja.
311 [Dzērvē, Susējā, Dignājā (Saukas Jk, Susējas Il, Dignājas Jk pag.)].

25025.

Guli, guli, necelies,
Jaunā vīra līgaviņa,
Gaidi māti pieceļam,
Rokā darbu iedodam!
226 [Kandavā (Tl)].

25026.

Guļu miegu nenākam,
Gaidu tautu pieceļam;
Tautas cēla saulītē,
Gribēdamas nicināt.
325 [Secē (Seces pag. Jk)], 379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

25027.

Ķikuriku, tu gailīti,
Kam tik agri padziedāji?
Es gribēju vēl gulēt,
Apkārt griezt līgaviņu.
24 [Lēdurgas draudzē].

- 222 -

25028.

Ķikurigu, tu gailīti,
Kam tik agri padziedāji?
Nu vēl mana līgaviņa
Priekšu grieza, mutes deva.
18 [Kliģenē, Meņģelē, Plāterē (Zaubes, Meņģeles un Plāteres pag. Rg)], 421 [Taurupes pagastā (Rg)].

25029.

Ķikurigu, tu gailiņ,
Kam tik agri padziedāji?
Vēl manai līgavai
Vissaldais miedziņš nāk.
2291 [Sasmakas novadā (Ārlavas pag. Tl)].

25030.

Ķiķerigu, tu gailīti,
Kam tik agri tu dziedāji?
Man bij jauna līgaviņa,
Netīk iet māļu malt.
216 [Ventspilī].

25031.

Laiska mārša klētī guļ,
Saule durvis vizināja;
Kas māršai negulēt,
Vīramāsas malējiņas.
49 [Jaunatē (Vecates pag. Vlm)].

25032.

Maigu miedziņ' i aizmigu
Svešas mātes cisiņās;
Maigu miedziņ' i aizmigu,
Gaudu vārdiņ' i dzirdēju.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

25033.

Miega cūka ilgi guļ,
Saule lēca kājgalī,
Maizes kule pagalvī,
Putras spannis pagultē.
272 [Lielplatonē (Lielplatones pag. Jg)].

25034.

Nāc, gaismiņa, lēni lēni,
Lec, saulīte, vēl lēnāki:
Maza mana ļaudaviņa,
Nevar lēti piecelties.
61 [Mazsalacā (Mazsalacas pag. Vlm)].

25035.

Neguli, māršiņ,
Tik ilgi klētē,
Ej jele stallē
Gosniņas raudzīt!
353 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

25036.

Neguli, svainīt,
Tik ilgi klētē,
Ej jele stallē
Kumeļus raudzīt!
353 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

1. Negul', bāliņ,
Līdz dien' klētē,
Ej jele laukā
Kumeļus raudzīt!
213 [Zlēkās (Zlēku pag. Vp)].

25037.

No rītiņa celdamies:
Vai Dieviņ, galva sāp!
Jūdz, tautieti, kumeliņu,
Lai es braucu pie māmiņas!
Nu gaudīšu māmiņai
Šīs naksniņas gulumiņu.
- Ne es jūgšu, ne tu brauksi,
Mana jauna līgaviņ.
- Gan tu jūgsi, gan es braukšu,
Gan tu mani pavadīsi.
195 [Raņķos (Raņķu pag. Kld)].

1. Jūdz, tautieti, kumeliņu,
Lai es braucu pie māmiņas!
- Ne es jūgšu, ne tu brauksi.
Tur tu brauksi, tur paliksi,
Tu sūdzēsi māmiņai
Šīs naksniņas gulējumu.
185 [Lielezerē (Ezeres pag. Kld)].

2. Vienu nakti izgulēju
Ar tautieti klētiņāi.
No rītiņa celdamās:
Vai Dieviņi, gāla sāp!
Jūdz, tautieti, kumeliņu,
Nu es braukšu pie māmiņas.
- Ne es jūgšu, ne tu brauksi,
Tur, braukuse, tu paliksi;
Tur paliks sirms zierdziņis,
Tur rakstītas kamaniņas.
- Pliķi cirtu tautiešam,
Pate jūdzu kumeliņu,
Lai redzēja tēvs māmiņa,
Kam netiklu audzināja,
Kam netiklu audzināja
Man' maizītes arājiņu.
172 [Rāvā (Rāvas pag. Lp)].

25038.

Piecel mani, sveša māte,
Šādu ziemas gabaliņu:
Vēl es biju ieraduse
Māmuliņas cēlumiņu.
76 [Gatartā (Gatartes pag. C)].

- 223 -

25039.

Pūš, bāliņi, vaŗa tauri,
Kalniņā stāvēdams,
Lai ceļās tā meitiņa,
Ko celdami nepiecēla.
207 [Dundagā (Dundagas pag. Vp)].

25040.

Tautiets gulda mūs' māsiņu
Līdz pusdienu klētiņā.
Māsa saka: saule lec!
Tautiets saka: mēnesnīca!
141 [Vijciemā (Vijciema pag. Vlk)].

25041.

Teci, mans kumeliņš,
Tev pātagas nevajaga;
Celies, mana līgaviņa,
Tev nevajga cēlējiņa!
120 [Gaujienā (Gaujienas pag. Vlk)].

25042.

Trūksties, māsiņ,
Papriekš augšā,
Atsper tautieti
Kājiņu galā!
90 [Lodē (Kusas pag. Md)].

25043.

Uzceliesi, tautu meita,
Govis māva laidarā;
Uzceliesi, tautu dēli,
Zirgi zviedza stallītī!
274 [Zaļā muižā (Zaļenieku pag. Jg)].

25044.

Ceļ, māmiņa, meitas malt,
Lai guļ mana līgaviņa:
Ne mūžami meitas mala,
Mūžam mala līgaviņa.
6 [Annas muižā (ķēču pag. Rg)].

1. Cel, māmiņa, meitas maltu,
Lai guļ mana līgaviņa:
Šim gadam meitas mala,
Mūžam mana līgaviņa.
1311 [Apē (Vlk)].

25045.

Ceļat, tautas, mūs' māsiņu,
Negaidāt gaiļu laiku:
Maģa bija mūs' māsiņa,
To nospieda villainītes.
146 [Lielkrūtē (Purmsātu, Bārtas pag. Lp)].

25046.

Celies agri, jaunā mārša,
Vāri agri brokastiņu:
Tavi jauni dieverīši
Agri gāja pļaviņā.
305 [Vīkstenē (Stelpes (?) pag. B)].

1. Celies agri, jaunā mārša,
Vāri agri azaidiņu:
Jau jaunie dievertiņi
Sen silā gavilē.
106 [Viesienā (Viesienas pag. Md)].

2. Celies agri, jaunā mārša,
Taisi agri brokastiņas:
Jau tie tavi dieverīši
Lina lauku apsējuši.
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

25047.

Celies agri, mūs' māsiņa,
Liec spangotu vaiņadziņu,
Lai spīd tavis vaiņadziņis
Pret to rīta auseklīti!
69 [Bikserē (Patkules pag. Md)], 161 [Alšvangā (Alšvangas pag. Azp)].

25048.

Celies agri neceļama,
Lielu radu brāļa māsa,
Kā tev kauna i nebij,
Dieveŗiem cilājot!
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

25049.

Celies agri, tu tautieti,
Piecel mani celdamies:
Ieradusi bāliņos,
Ik rītiņa māte cēla.
60 [Salacā (Salacas pag. Vlm)].

25050.

Celies, māršiņa,
Gaismiņa laukā!
Ies tavas gosniņas
Neslauktas ganos.
146 [Lielkrūtē (Purmsātu, Bārtas pag. Lp)].

25051.

Celies, māršīna,
Gaismīna laukā!
Dzīs tavi ganīni
Bez gabalīna;
Virs tavi kāposti
Bez pavaldzīna.
144 [Gaviezē (Gaviezes pag. Lp)].

- 224 -

25052.

Celies, māršiņa,
Putraimus malt,
Izvirs kāposti
Bez putraimiem!
400 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

25053.

Celies, māsiņa,
Gaismiņa laukā!
Aun savas kājiņas,
Liec vainaciņu!
196 [Rendā (Rendas pag. Kld)].

25054.

Celies, māsiņa,
Putriņu malt!
Kad celsies dēlu māte,
Vainās tavu malumiņu.
185 [Lielezerē (Ezeres pag. Kld)].

25055.

Celies, mana līgaviņa,
Kad es tevi maltu cēlu;
Tad es tevi maltu cēlu,
Kad rociņas nogulēju.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

25056.

Celies, mana līgaviņa,
Necelies vaidēdama!
Es tev došu griķus malt,
Māsiņai tīrus rudzus.
18 (Kliģenē), 36, 42, 68.

25057.

Celies, mana līgaviņa,
Necelies vaidēdama!
Ik rītiņa saule leca
Mīkstos dūju spilvenos.
100 [Rāmuļos (Rāmuļu pag. C)].

25058.

Celies, mana līgaviņa,
Necelies vaidēdama!
Jau tā saka celdamies:
Vai Dieviņ, galva sāp.
98 [Praulienā (Praulienas pag. Md)].

1. Celies, mana līgaviņa,
Gaiļi dzied, gaisma būs.
Līgaviņa atsacīja:
Vai Dieviņ, galva sāp!
Ar svārkiem, kažokiem
Sedzu savu līgaviņu,
Lai tā guļ maigu miegu,
Lai galviņa nesāpēja.
105 [Skujenē (Skujenes pag. C)].

25059.

Cīrulis dziedāja
Jumtā lekdams:
Tur guļ Ancīts
Ar savu Grietiņu.
Ancīti, bālī,
Celies augšā,
Jau tavi kumeļi
Dīžāt dīžā;
Grietī, māsī,
Celies augšā,
Jau tavas telītes
Īdēt īdē!
119 [Ērģemē (Ērģemes pag. Vlk)].

25060.

Cīrulīts dziedāja
Virs klētes jumta;
Māsiņa raudāja
Tautiņu klētē.
41 [Stukmaņos (Pļaviņās Rg)].

25061.

Cūka cūka, ne māršiņa,
Mana brāļa līgaviņa:
Saulē cūkas nogulētu,
Kaut māmiņa necēlusi.
1253 [Kroņa laicenē], 240 [Bikstos (Bikstu pag. Tk)], 264 [Džūkstē (Džūkstes pag. Jg)].

25062.

Ko es laba padarīju
Par to agru cēlumiņu?
Tikai galvu izsukāju,
Sev' raženi appuškoju.
161 [Alšvangā (Alšvangas pag. Azp)].

25063.

Kungam ņemt to meitiņu,
Ne manam brāliņam:
Saulītē cēlusēs,
Iz palaga kājas āva.
308 [Altenē (Seces pag. Jk)].

25064.

Protu, protu, redzu, redzu,
Nu būs man jāmaksā:
Dievers manas kājas āva,
Māsīciņa matus pina.
1331 [Sikšņu pagastā (Gaujienas pag. Vlk)].

- 225 -

25065.

Bēdz, manu bāliņu,
No klēts ārā!
Tā kuņa ieies,
Tie suņi saries.
302 [Rundālē (Rundāles pag. B)].

25066.

Es, māmiņa, tavu dēlu
Kā sivēnu nogulēju;
Viena pati iztecēju
Kā dzeltena cielaviņa.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

25067.

Iztecēja mans brālītis,
Kā gailītis dziedādams;
Tautu meita kā vistiņa
Cisiņās čabinās.
161 [Alšvangā (Alšvangas pag. Azp)].

25068.

Ediņ, māsiņ,
Papriekšu ārā!
Atstāj tautieti
Klēts dibināi.
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

25069.

Labrīt, māsiņ,
Kā labi gulē?
- Gan labi gulē,
Bet viena vain':
Viena paša diža blusa
Visu nakti kustinē.
2291 [Sasmakas novadā (Ārlavas pag. Tl)].

25070.

Nav mūsu māsiņa
Vairs vakarēja,
Jau nakti gulējsi
Pie tautu dēla.
1081 [Veļķos (Veļķu pag. C)].

25071.

Ne tāda māsiņa,
Kā vakar bija,
Sajaukta galviņa,
Samudzināta
90 [Lodē (Kusas pag. Md)].

25072.

Nebaries, dēla māte,
Ka es ilgi nogulēju:
To darīja silta guļa,
Tava dēla mīļi vārdi.
136 [Zvārtavā (Zvārtavas pag. Vlk)].

25073.

No gultiņas vien redzēj'
Grīna vīra līgaviņ':
Smalki, balti paladziņi,
Stūŗi mirka asarās.
222 [Garlenē (Vandzenes pag. Tl)].

25074.

Paldies saku tautiešam
Par naksniņas gulējumu;
Ķizu ķizu, dēlu māte,
Par dēliņa lolojumu!
281 [Ūziņos (Jēkabnieku pag. Jg)].

25075.

Pasakiesi, man' māsiņa,
Kā gulēji šo naksniņu?
Vai bij silta, mīksta gulta,
Tautiešam mīļi vārdi?
279 [Skurtsteņu muižā (Sesavas pag. Jg)].

1. Sak', saki, māsiņa,
Vai silta guļiņa,
Vai silta guļiņa,
Vai mīļi vārdiņi?
64 [Valmierā (Valmieras pag. Vlm)].

25076.

Savādāka mūs' māsiņa
No šīs naktes gulējuma,
Jau pagriezis tautu dēls
Pa savami prātiņam.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

25077.

Šorīt bija maģa salna,
Diža skāde notikuse:
Brūtei ausis nosalušas,
Brūtgānam deguniņš.
161 [Alšvangā (Alšvangas pag. Azp)].

47811.

Ak tu manis mīļš draudziņis,
Kur gulēji šo naksniņu?
Vai Rīgāje, vai Jelgavā,
Vai pie labas mātes meitas?
259 [Mazzalves (Ērberģes) Jk].

47812.

Aust gaismiņa, lec saulīte,
Birst man gaužas asariņas:
Īsa bija man naksniņa,
Ar tautieti runājot.
109 [Ērķemes Vlk].

- 226 -

47813.

Celdamies, brālēliņ,
Satin sievu kažokā.
Guli, guli, līgaviņa,
Ja kauniņa tev nebija.
378 [Seces Jk].

47814.

Celies, mana jauņuvīte,
Mana dēla līgaviņa.
Ies tavas gosniņas
Neslauktas ganos,
Virs tavi kāposti
Bez putraimiem.
605 [Skolas].

47815.

Celies, mana jauņuvīte,
Mana dēla līgaviņa!
Jau saulīte uzlēkuse
Zelta starus vizuļo.
605 [Skolas].

47816.

Celies, mana līgaviņa,
Jau gailītis sen dziedāja;
Jau gailītis sen dziedāja,
Jau māmiņa maltuvē.
263 [Mēmeles Jk].

47817.

Celies, mana līgaviņa,
Neceliesi raudādam(a)!
Es iznešu kažociņu
No vilciņa biksītēm.
605 [Skolas].

47818.

Celies, manu Miķelīt,
Tev nevaid cēlājiņ'!
Māte savas meitas cēla,
Kas ceļ manu Miķelīt'?
16 [Alsungas (Alšvangas) Azp].

47819.

Celies, meitiņ, agri agri,
Izper puisīti labi labi:
Pa tām basām kājiņām,
Pa to pliko vēderiņu.
20 [Annenieku (Annasmuižas) Tk].

47820.

Cviķelēju, piķelēju,
Vīram skādi nedarīju;
No rītiņa mans vīriņis
Man gāliņu noglaudīja.
200 [Kuldīgas Kld].

47821.

čuči, guli, līgaviņa,
Uz manām rociņām.
Līgaviņa celdamās
Guģojās: galva sāp,
Kad tik tapt pie māmiņas
Baltā rožu dārziņā.
335 [Puzes Vp].

47822.

Dzied, gailīti, triec, gailīti,
Kājām laktu spārdīdams;
Vakar vesta vedekliņa
Līdz gaismai nogulēja.
211 [Ļaudonas Md].

47823.

Dzīd gailīts reitā agri,
Pīceļ kolpa, kolpyunīti;
Pīceļ kolpa, kolpyunīti,
Pīceļ munu ļaudaviņu.
143 [Jāsmuižas D].

47824.

Es tam tautu gailīšam
Deguniņu nositīš',
Ka tas agri padziedāj(a),
Mūs' māsiņas modināj'.
605 [Skolas].

47825.

Gailīt, manu dziedātāju,
Kam dziedāji rītā agri;
Kam dziedāji rītā agri,
Kam tik agri modināji?
109 [Ērķemes Vlk].

47826.

Gulēdama Dievu lūdzu,
Lai gailītis agri dzied;
Es apniku šo naksniņu
Apenīša rūktumiņu.
190 [Kokneses Rg].

47827.

Guli, guli, vedekliņ,
Da lelom brūkastem,
Vysas tavas vylnuonītes
Byus munā pyuriņā.
168 [Kalupes D].

47828.

Kāzinieki nezināja,
Kā piecelt jauno pāri.
Veca māte pamācīja:
Ar bērziņa žagariem.
228 [Liepnas (Lipnas) Abr].

- 227 -

47829.

Kumeļš kuoju narauduoja
Symtu jyudžu tecējīņ(a),
Kai raud muna līgaviņa,
Nu mīdzeņu cālusēs.
466 [Vārkavas D].

47830.

Kur es iešu, ko darīšu,
Rītā agri cēlusies?
Ne man govju, ne man aitu,
Ne no mātes mīļu vārdu.
489 [Vidsmuižas (Vidsmuižas, Gaļānu) Rz].

47831.

Pirmu rītu tautiņāsi
Nezināju, ko darīt;
Ne man bija kūtī govis,
Ne māmiņas istabā.
217 [Lejasciema (Lejas) Vlk].

47832.

Kikirigi geileits vuokšja,
Agri geiļi aizavuokši:
Pyrmū reizi mutis djavu
As sovai sīviņai.
51 [Bērzpils (Domopoles) Abr].

47833.

Kikaraga tēva gaili,
Kam tik agri padziedāji?
Īsa man bij šī naktiņa, -
Ne stundiņas gaŗumiņa.
476 [Vecpiebalgas C].

47834.

Lūgtin lūdzu tēva gaili,
Lai tas agri nedziedāja;
Man bij gaŗa šī naksniņa
Pusgadiņa gaŗumā.
127 [Grostonas Md].

47835.

Loba beju tāva maita,
Gudra veira ļaudoveņa:
Sauleitī cālusēs,
Uz pologa kuojas ovu.
182 [Kaunatas Rz].

47836.

Mīļa lēca šī dieniņa,
Agri agri uzcēlos,
Tautiets gulis apgulis
Pērnājo gulumiņu.
141 [Ivandes Kld].

47837.

Nav mūsu māsiņa
Vairs vakarēja;
Jau tautu siekalām
Nosiekalāta.
16 [Alsungas (Alšvangas) Azp].

47838.

Nav vairs mūsu māsiņai
Vakarēja sārtumiņa,
Tautu dēls nomuskījs
Priežu baļķu klētiņā.
184 [Ķēču Rg].

47839.

Nav vairs tāda mūs' māsiņa,
Kā vakari izdevēmi:
Vaigu gali nobāluši,
Matu gali sajukuši.
87 [Drabešu (Drabužu) C].

1. Nav vairs tāda mūs, māsiņa,
Kā vakar izdevām;
Jau actiņas nobālušas,
Vaigu gali iekrituši.
319 [Plāteres Rg].

47840.

No šā rīta mūs' māsiņa
Citādai prātiņai,
Jau pagrieza tautu dēlis
Pa savam prātiņam.
224 [Lielvārdes Rg].

47841.

Nebaries, dēla māte,
Ka es ilgi aizsagulu:
Mana sagša, tavs palags,
Tava dēla mīlestīb(a).
16 [Alsungas (Alšvangas) Azp].

1. Sveša muotja staiguodama
Vīgli durvis vyrinuo.
Vairs nasabari, dāla muotja,
Ka jas iļgi aizaguļu:
Meiksta vīta, bolts pologs,
Tova dāla mīli vuordy.
18 [Andrupenes Rz].

47842.

Pats zynuoju meitu klēti,
Kur guļ muna ļaudoveņa.
Labreit, muna ļaudoveņa,
Leluo sīna pļuovējiņa!
435 [Tilžas (Kokorevas) Abr].

- 228 -

47843.

Piecel mani, vīramāte,
Pirmo gadu tautiņās,
Saldu miegu ieraduse,
Pie māmiņas dzīvodama.
293 [Oļu (Oļu-Apeltienas) Md].

47844.

Sak' tiešām, mūs' māsiņa,
Vai bij silta gulēšana;
Ja bij silta gulēšana,
Tad būs mīļa dzīvošana.
224 [Lielvārdes Rg].

47845.

Trīs dieniņas, trīs naksniņas
Bez miedziņa nogulēju:
Trīs naksniņas līgaviņu
Uz rociņām noauklēju;
Kad rociņas nogulēja,
Tad es viņu modināju.
306 [Patkules Md].

47846.

Timsiņā gaisminas gaidu,
Gaismiņā soulites lacūt;
Soulī ceļūs, soulī gulūs,
Uz pologa kuojas avu.
493 [Viļakas (Marienhauzes) Abr].

47847.

Vakar vežu ļaudaveņu,
Šūnakt cyukas nūgulēja;
Paladzeņu vīn atrodu
Pī klēteņas durovom.
247 [Makašānu Rz].

47848.

Vakarai sebi sebi
Saķer mani labi labi;
No rītiņa saķer cieti,
Saldi saldi nobučā.
40 [Basu (Bases) Azp].

47849.

Vaļa manim, liela vaļa,
Nu nav vīra sētiņā;
Es apāvu gultā kājas,
Uz pagalvi sēdēdam(a).
104 [Ēdoles Vp].

47850.

Vīgli gulu, vīgli cēļu
Uz buoleņa egles sūla;
Pi tautīša meiksta vīta,
Navar vīgli pīzaceļt.
174 [Kārsavas Ldz].

Satura rādītājs |Skati visu grāmatu