SākumlapaIevadsSatursLapasMeklētSaites
Satura rādītājs |Skati visu grāmatu

b) Raida vai ved jauno pāri gulēt

24880.

Ej gulēt, jaunā mārša,
Ved gulēt bāleniņu!
Vai vietiņu nezināji,
Kur jostiņu pāri vilki?
123 [skat. 1410. (Jaunrozes pag. Vlk)].

24881.

Ej gulēt, tautieti,
Ej, sildi vietu,
Lai mūsu māsiņa
Pavakaroja!
303 [Svitnē (Svitenes pag. B)].

24882.

Ej gulēti, tautu dēlis,
Ved jel līdzi mūs' māsiņu!
Sveši ļaudis mūs' māsiņu
Kā putniņu vārdzināja.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

24883.

Ej gulēt, tautu meita,
Ved gulēt mūs' bāliņu!
Ja nav sagšas, paladziņa,
Sedz ar krekla piešuvīti!
59 [Rūjienā (Rūjienas pag. Vlm)], 61 [Mazsalacā (Mazsalacas pag. Vlm)].

24884.

Ej gulēt, tautu meita,
Vedies manu bāleliņu!
Ir tev palgi, villainītes,
Apsedz manu bāleliņu!
246 [Lestenē (Lestenes pag. Tk)].

24885.

Ej gulēt, tautu meite,
Vedies manu bāleliņu:
Jauns bij manis bālelinis,
Nezinēja guļas vietu.
190 [Kuldīā].

24886.

Ej gulēt, tautu meita,
Vedies manu bāleliņu!
Kur tev nāca liels godiņš,
Kā no mana bāleliņa?
196 [Rendā (Rendas pag. Kld)].

24887.

Ej, guli, brālīti,
Sasildi vietu:
Maza tautu meitiņa,
Mazs siltumiņš.
146 [Lielkrūtē (Purmsātu, Bārtas pag. Lp)].

24888.

Ej, manu brālīti,
Sasildi vietu:
Tā tautu snaudule
Gulēt grib.
161 [Alšvangā (Alšvangas pag. Azp)].

- 206 -

24889.

Gailīti gailīti,
Ved vistiņu gulēt!
Vistiņa spārniņus
Nolaiduse.
6 [Annas muižā (ķēču pag. Rg)], 123 [skat. 1410. (Jaunrozes pag. Vlk)].

1. Purinies, vistiņa,
Ej jele gulēt!
Gailītis spārniņus
Vien pledināja.
195 [Raņķos (Raņķu pag. Kld)].

24890.

Gulēt gāja mūs' māsiņa,
Sagšu nesa rociņā;
Pakaļ lēca tautas dēls
Ar ķeldeŗ' svārciņiem.
341 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

1. Tautu dēls gulēt gāja
Ar pelēku mētelīti;
Tautu meita pakaļ tek
Ar to sagšas lupatīnu.
144 [Gaviezē (Gaviezes pag. Lp)].

24891.

Gulēt irbe, gulēt sloka,
Gulēt peļu vanadziņš;
Es ar gribu gulēt iet
Ar jauno līgaviņu.
69 [Bikserē (Patkules pag. Md)].

24892.

Gulēt irbe, gulēt sloka,
Gulēt skrēja vanadziņš;
Ej gulēt, tautu meita,
Ved i manu bāleliņ'!
41 [Stukmaņos (Pļaviņās Rg)], 68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)], 80 [Kalsnavā (Kalsnavas pag. Md)], 92 [Mārcienā (Mārcienas pag. Md)], 104 [Zelgavā (Grostonas pag. Md)], 120 [Gaujienā (Gaujienas pag. Vlk)].

1. Ej gulēti, lauku irbe,
Vedies vēja vanadziņu;
Ej gulēti, tautu meita,
Vedies manu bāleliņu!
207 [Dundagā (Dundagas pag. Vp)].

24893.

Gulāt slūka, gulāt ērbe,
Gulāt skrēja vanadzeņš.
Ej gulāt, tautu dāls,
Jau vīteņa patais'ēta!
409 [Līksnas pag. D].

24894.

Kur, gailīti, tu tecēsi?
Gultā gultā!
Ir vistiņa pakaļ tek
Gultā gultā!
Spārnu galus nolaidusi
Gultā gultā!
311 [Dzērvē, Susējā, Dignājā (Saukas Jk, Susējas Il, Dignājas Jk pag.)].

24895.

Līgaviņa, sirdspuķīte,
Kur laulību gulēsim?
Smalkā priežu klētiņā,
Tur laulību gulēsim.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

24896.

Mūs' māsiņu guldīt veda,
Zelta migla miglojās;
Tautu dēlu guldīt veda,
Darva lija no debeša.
182 [Aizputes un Kuldīgas apriņķos)].

24897.

Mūs' māsiņu guldīt veda,
Vaska sveces dedzināja;
Tautu dēlu guldīt veda,
Priežu skalus dedzināja.
182 [Aizputes un Kuldīgas apriņķos)].

24898.

Pasargies, tu māsiņa,
Guldīs tevi šovakar,
Guldīs tevi šovakar
Pie tā tautu nelietīša!
279 [Skurtsteņu muižā (Sesavas pag. Jg)].

24899.

Tibu tibu gailīt,
Ved vistu gulēt!
Otru, trešu vakariņu
Vistiņ' tevi vedinās.
64 [Valmierā (Valmieras pag. Vlm)].

24900.

Vedati gulēti
To miega cūku:
Gaŗu ceļu nākuse,
Gulēti grib.
158 [Nīcā Tosmarē uc. (Lp)], 172 [Rāvā (Rāvas pag. Lp)].

24901.

Cū cū cūkiņa,
Sētiņā!
Še tavs kuilītis,
Še midzenītis.
152 [Raibeniekos (Durbes pag. Lp)].

- 207 -

47746.

Auksts man ārā,
Karsts istabā;
Laid mani, māmiņ,
Ar visu gultā!
584 [Daugavpils apr.].

47747.

Ei gulāt, tautu meita,
Vedi munu bruoliliņi!
Mun bruoliņis kai kundziņis,
Naguļ rudzu cisiņā;
Tais' tu jam meikstu vītu,
Kluoj boltū paladziņu!
326 [Preiļu D].

1. Iai vadaklu vedekleņ,
Cjaŗaj munu bruolileņ!
Tais' tu jam meikstu vītu,
Kluoji boltu paladzeņ'.
326 [Preiļu D].

47748.

Gulēt irbe, gulēt sloka,
Gulēt skrēja vanadziņš;
Gulēt vīri sagājuši
Ar savām līgavām.
90 [Drustu C].

47749.

Gulēt irbe, gulēt sloka,
Gulēt vēja vanadziņš;
Gulēt tēvs, māmiņa,
Dod man klētes atslēdziņu.
141 [Ivandes Kld].

47750.

Ik kuŗš savu, ik kuŗš savu
Vakarā čučināja:
Irbe savu, sloka savu,
Bāliņš savu līgaviņu.
290 [Ogres C].

47751.

Ka tik mans bāleliņš
Vienu nakti pārgulēja.
Gulēt irba, gulēt sloka,
Gulēt gāja vanadziņš;
Ej gulēt, jautu meita,
Vedi manu bāleliņu!
378 [Seces Jk].

47752.

Kur tī muni veira kolpi,
Ka kuojiņu nanūova;
Ka kuojiņu nanūova,
Ka gulēt nanūveda?
357 [Rudzētu D].

47753.

Manu mīļu vīriņu,
Turi mani mīļi,
Jem mani pie rokas,
Ved mani gulēt.
214 [Lažas Azp].

47754.

Purinies, vistiņa,
Ej jele gulēt,
Tas tautu gailītis
Gulēt grib.
398 [Skrundas Kld].

47755.

Šķiŗaties, irbju draudze,
Laidiet gulbi ezarā!
Ej gulēt, tautu meita,
Laidi manu bāleliņu.
605 [Skolas].

47756.

Tautu meitu guldīt veda -
Sešas sveces dedzināja.
Tautu dēlu guldīt veda -
Dārva lija no debeša.
456 [Vaiņodes (Bātas-Vaiņodes) Lp].

Satura rādītājs |Skati visu grāmatu