SākumlapaIevadsSatursLapasMeklētSaites
Satura rādītājs |Skati visu grāmatu

j) Dažādi apcerējumi mičojot un pēc mičošanas

24738.

Vai Dieviņ(i), kas par sniegu!
Māsai galva apsniguse;
Nenokusa saulītē,
Ne siltā(i) istabā.
185 [Lielezerē (Ezeres pag. Kld)], 289 [Bruknā (Bruknas pag. B)], 302 [Rundālē (Rundāles pag. B)].

1. Vai Dieviņ, vai Dieviņ,
Salta bija šī ziemiņa:
Māsai galva nosaluse
Tīra sniega baltumā.
323 [Vecsērenē (Sērenes pag. Jk)].

2. Ni snieg sniegi, ni līst līti,
Māsai galva nosniguse;
Ni nokusa saulītē,
Ni siltā istabā.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

3. Nedod Dievs tādas salnas,
Kāda salna šoruden:
Daudzi ciema zeltenīšu
Baltajām galviņām.
401 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

24739.

Ai galviņa, man' galviņa,
Treju rotu nesējiņa:
Priekš micīte, pēc micīte,
Vidū zīļu vainadziņš.
16 [Kastrānē (Kastrānes pag. Rg)].

1. Autiņš man piedzemot,
Autiņš man nomirstot;
Tik to zīļu vaiņadziņu
Kā ciemoti paciemoju.
335 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

2. Laimiņ, tavu padomiņu,
Dieviņ, tavu likumiņu:
Pirms micīte, pēc micīte,
Vidū rožu vaiņadziņš.
120 [Gaujienā (Gaujienas pag. Vlk)].

3. Galviņ' mana i galviņa
Treju rotu nesējiņa:
Priekš micīte, pēc micīte,
Vidū zīļu vainadziņš,
Vidū zīļu vainadziņš
Ciemoties ciemojās.
20 [Krapē (Krapas pag. Rg)].

24740.

Ai manas zīļotas
Liegajas dienas!
Es lēkšus pārlēcu
Par Daugaviņu
Ar savu zīļotu
Vaŗ' vaiņadziņu;
Ar tautu linautu
Vairs nevarēju.
161 [Alšvangā (Alšvangas pag. Azp)].

24741.

Vai manu vainadziņu
Pāva spalvas vieglumiņu!
Uzliek tautas linautiņu
Linu sloga smagumiņu.
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

1. Vieglis manis vainadziņis,
Dzērves spalvas vieglumiņu;
Uzliek tautu linautiņu
Linu mārka smagumiņu.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

- 183 -

24742.

Aili manu vaiņadziņu,
Vienu roku noņemamu!
Tautu dēla galvas auti
Abi roki tauņājami.
1880 [Jaunmuižā (Lutriņu pag. Kld)].

1. Vaiņags, manis vaiņadziņis
Vienu roku uzliekams;
Autu tin abi roki,
Tad vēl labi nestāvēja.
170 [Lielnīkrācē (Nīkrāces pag. Azp)].

24743.

Vai Lībiņa, vai māsiņa,
Šauri tavi galvas auti,
Priekšā tavas acis redz,
Pakaļā matu galus.
362 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

24744.

Ai skaistaja man' māsiņa,
Kam gāj' jauna tautiņās?
Kā nu nāksi bāliņos, -
Leišu mice [mici] galviņāi.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

24745.

Ak tu Dievs, ak tu Dievs,
Šogad pekas devušās!
Ir tai mūsu māsiņai
Balta peka galviņā.
18 [Kliģenē, Meņģelē, Plāterē (Zaubes, Meņģeles un Plāteres pag. Rg)].

1. Ak tu Dievs, lietiņš līst,
Silā jaunas pekas aug:
Uzliek mūsu māsiņai
Sila peku galviņā.
6 [Annas muižā (ķēču pag. Rg)].

24746.

Apsien man linautiņu,
Apsien dižus sirdēstiņus;
Vainadziņu valkādama,
Es dzīvoju bez sirdēsta.
216 [Ventspilī].

24747.

Atmijam, dēlu māte,
Ko vakar(i) samijām:
Atdod sagšu ar vaiņagu,
Atņem savu auklējumu!
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)].

24748.

Atmijam, dēlu māte,
Ko vakar samijām:
Es atdošu tavu dēlu,
Atdod manu vainadziņu!
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

24749.

Atmijam, dēlu māte,
Ko vakar samijām:
Še tā tava lupatiņa,
Atdod manu vainadziņu!
18 [Kliģenē, Meņģelē, Plāterē (Zaubes, Meņģeles un Plāteres pag. Rg)].

24750.

Atminat, sveši ļaudis,
Ko vakar uzlikāt;
Ko vakar uzlikāt,
To šodien noņemiet!
298 [Mežotnē (Mežotnes pag. B)].

24751.

Baltu mici valkājot,
Gŗūts mūžiņš dzīvojot,
Gŗūts mūžiņš dzīvojot
Iekš bēdām, asarām.
Vaiņadziņu valkājot,
Lēts mūžiņš dzīvojot
Iekš priekiem, iekš lustēm
Baltajos bāliņos.
391 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

24752.

Būt' tas vaŗa vaiņadziņš
Otrreiz labi piederējs,
Es autiņu kājām spērtu,
Mīlēt' savu vaiņadziņu.
213 [Zlēkās (Zlēku pag. Vp)].

24753.

Daila daila mūs' māsiņa,
Vēl dailāka ne vakar;
Daila bija vainakā,
Vēl dailāka micītē.
69 [Bikserē (Patkules pag. Md)].

24754.

Dieverīti, bāleliņi,
Noņem manu kroķautiņu,
Noņem manu kroķautiņu,
Uzliec cauna cepurīti!
289 [Bruknā (Bruknas pag. B)].

24755.

Dēlu māte, dēlu māte,
Atdod manu vaiņadziņu!
Es atdošu tavu dēlu
Kuŗu dienu gribēdama.
166 [Gramzdā un Smaižos (Gramzdas un Aizviķu pag. Lp)].

- 184 -

1. Sievasmāte, velna māte,
Atdod manu dālderīti!
Es atdošu tavu meitu
Kuŗu dienu tu gribēsi,
Vai piektdien, vai sestdien,
Vai svētdienas rītiņā.
77 [Gulberē (Liezeres pag. Md)].

24756.

Dēlu māte, dēlu māte,
Atdod manu vainadziņu!
Es atdošu tavu dēlu,
Tavu mices lupatiņu.
284 [Bārbelē (Bārbeles pag. B)].

24757.

Dēlu māte, dūņu vista,
Atdod manu vaiņadziņu!
Es atdošu tavu mici
Ar visāmi bantītēm.
288 [Bornsmindē (Īslīces pag. B)].

24758.

El el, snaudule,
Kā daili stāvēja
Tev slēšu micīte,
Baltaute galvā!
303 [Svitnē (Svitenes pag. B)].

24759.

Es māsiņas nepazinu,
Šorīt vestas tautiņās;
Tās kurpītes, tās zeķītes,
Vaiņadziņa vien neva.
290 [Lieliecavā (Iecavas pag. B)].

24760.

Es māsiņu nepazinu,
Vakar vestu tautiņās:
Bāli vaigi, noraudāti,
Nevaid zīļu vainadziņa.
181 [Cīravā (Cīravas pag. Azp)].

1. Nevaid vairs mūs, māsiņa
Kā vakar atvedām:
Jau apsietu galvu nes,
Nobālējši vaigu gali.
44 [Turaidā (Turaidas pag. Rg)].

24761.

Es māsiņas nepazinu,
Vakar vestas tautiņās:
Sieva viena, kas ir otra,
Kad micīte galviņā.
305 [Vīkstenē (Stelpes (?) pag. B)].

24762.

Es nopirku tautu dēlu
Par misiņa vaiņadziņu;
Nu es viņu neatdotu
Ne par zelta gabaliņu.
161 [Alšvangā (Alšvangas pag. Azp)].

1. Es nopirku arājiņu
Par kadiķu vezumiņu;
Nu es viņu neatdotu
Ne par zelta gabaliņu.
181 [Cīravā (Cīravas pag. Azp)].

24763.

Es šķitu māsiņu
Raudam, šņūcam, -
Micīti rakstīja
Zem vilnānītes.
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

24764.

Gan, māsa, redzēsi,
Kā māte bārsies:
Kur liki vainagu,
Kam ņēmi micīti,
Kam ņēmi miči,
Sietavas gabalu.
141 [Vijciemā (Vijciema pag. Vlk)].

24765.

Grūtu māsiņ' i sacīja
Smalku zīļu vainadziņu;
Būs, māsiņa, vēl grūtāk,
Baltautiņu nesājot.
324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)].

1. Jūs, meitiņas, grūt' teicat,
Vainaciņu valkādamas;
Gan, meitiņas, atrasat
Baltu miču vieglumiņu!
191 [Kursīšos (Kursīšu pag. Kld)].

24766.

Ik vokora micīt' kūļu,
Pie mietiņa piesiedama;
Ik rītiņa nuoroudēju
Sova puķu [zīļu] vaiņaeciņa.
85 [Lazdonā (Lazdonas pag. Md)].

24767.

Jaunas meitas raudājās,
Vainaciņš galvu spiež.
Redzēsiet, jaunas meitas,
Kā spiež cauņu cepurīte!
88 [Liezerē (Liezeres pag. Md)].

- 185 -

24768.

Jo koša māsiņa
Ne vakarēja:
Jo košā autā
Ne vaiņakā.
143 [Bārtā (Bārtas pag. Lp)].

1. Jo smuka māsīna
Ne vakarēja:
Jo smuka spicēs
Ne vainagāja.
149 [Nīcā (Nīcas pag. Lp)].

24769.

Kad es biju jauns meitiņš,
Bij man prieki pasaulē;
Nu man prieki aizgājuši
Līdz jaunām dieniņām.
2291 [Sasmakas novadā (Ārlavas pag. Tl)].

24770.

Kādu kaunu tu, māsiņ,
Svētdien iesi baznīcā!
Cita rota gana laba, -
Sila peka galviņā.
90 [Lodē (Kusas pag. Md)].

24771.

Kas kait man nedzīvot,
Vainadziņu nevalkāt?
Vainadziņu valkājot,
Viegli soļi, lēts mūžiņš.
Kad noņēma vainadziņu,
Uzliek melnu cepurīti;
Ar melno cepurīti
Uzliek man grūtu dienu.
246 [Lestenē (Lestenes pag. Tk)].

24772.

Kas, māsiņa, tev kaitēja,
Tev micīte galviņā!
Man kaitiņa, man bēdiņa,
Vējiņš matus purināja.
35 [Rembatē (Rembates pag. Rg)].

24773.

Kas tur spīd, kas tur viz
Istabiņas dibinā?
Jau tai mūsu māsiņai
Zelta aube galviņā.
344 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

24774.

Krīt, zemē un sapūsti,
Mana samta cepurīte!
Nāc augšāmi skanēdams,
Mans vizuļu vainadziņš!
135 [Smiltenē (Smiltenes pag. Vlk)].

24775.

Kur ņēmi, Zanīte,
To balto galviņu?
Snauzdami iekriti
Jānīša klēpī.
120 [Gaujienā (Gaujienas pag. Vlk)].

24776.

Kur nu mani sārti vaigi,
Sarkans rožu vainadziņš?
Nobāl mani sārti vaigi,
Nobāl [Savīst] rožu vainadziņš.
229 [Rideļu pagastā (Engures pag. Tk)].

24777.

Kur rudeni tādi ziedi,
Kādi ziedi pavasar!
Kur sievām tāda lusta
Kā jaunām meitiņām!
871 [Liepkalnes apk. (Liepkalnes pag. Md)].

24778.

Laba laba man' māršiņa,
Bet tik tāda pazaglīte:
Nozagusi slēšu mici,
Staigā galvu aptinusi.
299 [Mežotnē un Švitenē (Mežotnes un Svitenes pag. B)].

24779.

Lobuok miceit'e,
Na vaiņuc'eņš:
Vējeņš mateņu
Napurynuos'.
426 [Sakstagala pag. Rz].

24780.

Laidiet mani istabā
Jel māsiņas pasavērt,
Vai būs tāda ar aubīti,
Kā ar zīļu vainadziņu!
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

24781.

Lustēm brāļi nevarēja,
Māsai skaista cepurīte;
Nav vairs cauru dibentiņu,
Kā vakar atvedāt.
76 [Gatartā (Gatartes pag. C)].

24782.

Meitas mūžiņš saldais mūžiņš,
Tek pa rožu ziediņiem;
Sievas mūžiņš rūgtais mūžiņš
Apakš vīra papēžiem.
207 [Dundagā (Dundagas pag. Vp)].

- 186 -

24783.

Micīt mana grūtdienīte,
Grūtin grūts tavs mūžiņš!
Vainadziņa noraudāju
I rītā, vakarā.
421 [Taurupes pagastā (Rg)].

24784.

Micīt manu grūtdieniņ,
Ik dieniņas mazgājama!
Vainadziņu novalkāju,
Ne reizītes nemazgāju.
16 [Kastrānē (Kastrānes pag. Rg)].

1. Vaiņadziņu iznesāju,
Ne reizītes nevelēju;
Balts autiņš, smalks audiņš
Ik nedēļas jāvelē.
335 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

24785.

Mūs' māsiņa apnikuse,
Vaiņadziņu valkādama;
Vēl vairāk tu apniksi,
Baltu mici mazgādama.
1880 [Jaunmuižā (Lutriņu pag. Kld)].

24786.

Nākat, ļaudis, skatīties,
Kādi ērmi istabā:
Jaunā māsa cepurē,
Vecā zīļu vainagā.
97 [Vecpiebalgā (Vecpiebalgas pag. C)].

24787.

Nāc jele, māsiņa,
Citu meitu pulkā,
Neba sen noņēma
Tavu vaiņaciņu!
143 [Bārtā (Bārtas pag. Lp)].

24788.

Nāc, māsiņ, atpakaļ,
Ja tautām nevajaga;
Ne tādēļ zeme zuda,
Ka noņēma vaiņadziņu!
207 [Dundagā (Dundagas pag. Vp)].

24789.

Nāc, mana māsiņa,
Citu meitu pulkā!
Citu dienu tu nesaki,
Ka mēs tevi nevāķām.
182 [Aizputes un Kuldīgas apriņķos)].

24790.

Nav mana māsiņa
Kā vakarēja:
Jau to tautas
Apģuģenējšas.
144 [Gaviezē (Gaviezes pag. Lp)].

24791.

Nedod Dievs tādas salnas,
Kāda salna tautiņās:
Man nosala balta galva
Viena rīta ganījumu.
90 [Lodē (Kusas pag. Md)].

24792.

Nepiedien cālīšam
Vecas vistas cekulīte,
Ne vecam puisīšam
Jaunas meitas augumiņš.
203 [Usmā (Usmas pag. Vp)].

24793.

Noņem manu vaiņadziņu,
Noņem manas vieglas dienas;
Izliek manim baltu mici,
Izliek bēdas, asaras.
1311 [Apē (Vlk)].

24794.

Nu sāka saulīte
Rotātiesi,
Te bij rītā,
Te vakarāi,
Te nu līgo
Dienas vidū.
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

24795.

Par kalniņu nu, māsiņa,
Mūs' jaukās valodiņas:
Tev micīte, man vainags,
Nesader valodiņas.
38 [Siguldā (Siguldas pag. Rg)].

1. Ar Dieviņu, pār kaliņu(?),
Māsiņ, mūsu valodiņa:
Tev micīte, man vaiņags,
Nesadien valodiņas.
289 [Bruknā (Bruknas pag. B)].

24796.

Pazinu Ediņu
Sēdējšu meitu:
Skaistāka micē
Kā vainagā.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

- 187 -

24797.

Pērn bij rudzi, šogad mieži,
Citu gadu papuvīte;
Pērn bij meita, šogad sieva,
Citu gadu māmulīte.
264 [Džūkstē (Džūkstes pag. Jg)].

24798.

Protat kaunu, vīra radi,
Liekat mici vedeklai:
Vedeklai mella mice
Vakarēju likumiņu.
309 [Biržos (Biržu pag. Jk)].

24799.

Raugāties, bāleliņi,
Māsai mice piederēja!
Vai tā bija bāliņos
Paslepeni valkājuse?
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

24800.

Žēl man savas jaunas dienas,
Ka tās manim aizgājušas,
Ka tās manim aizgājušas
Kā vasaras launadziņš.
Vēl bij man meitai būt,
Valkāt zīļu vainadziņu;
Vēl bij man kaitināt
Dažu labu tautu dēlu.
363 [Dzirciema pag. (Tk) un citur Kurzemē].

24801.

Šogad brūte kroni vija
Āboliņa lejiņā;
Citu gadu bērnu tīs
Dzīpurīšu jostiņā.
112 [Cirstos (Cirstu pag. C)].

24802.

Šorīt bija liela salna
Par visiem rītiņiem,
Man nosala klētiņā
Sarkans rožu vaiņadziņš.
353 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

24803.

Šorīt maza maza
Salniņa bija:
Mūs' māršas galviņa
Balta apsaluse.
161 [Alšvangā (Alšvangas pag. Azp)].

1. Šorīt bija
Salniņa bijse:
Iegāja masiņa
Salnotu gālu.
172 [Rāvā (Rāvas pag. Lp)].

2. Šorīta sarkana
Saulīte lēce;
Šorīta mūs, māsi
Atsala ausis.
149 [Nīcā (Nīcas pag. Lp)].

24804.

Šorītās maza maza
Salniņa bija,
Bērzam lapas
Nosalušas.
177 [Sakaslejā-Apriķos (Apriķu pag. Azp)].

24805.

Ziedi, ziedi, āra pļava,
Nu es vaira neziedēšu:
Man' ziediņi nobiruši
Tautu galda galiņā.
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

1. Zied ieviņa, zied lazdiņa,
Nu es vaira neziedēju:
Man ziediņi nobiruši
Tautu galda galiņā.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

24806.

Sen bija tevim
Brūteju būti:
It labi piedien
Vecmātes galva.
207 [Dundagā (Dundagas pag. Vp)].

24807.

Skaista pļava, kad nepļauta,
Vēl skaistāka, kad nopļauta;
Skaista meita vaiņagā,
Vēl skaistāka cepurē.
93 [Mēdzžlā (Mēdzžlas pag. Md)], 101 [Rankā (Rankas pag. C)], 1081 [Veļķos (Veļķu pag. C)], 379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

1. Daiļa pļava, kad nopļauta,
Vēl daiļāka, kad nogrābta;
Daiļa māsa bāliņos,
Vēl daiļāka tautiņās.
2931 [Gravendālē un Mežotnē (Mežotnes pag B)].

2. Skaista pļava, kad nopļauta,
Vēl skaistāka sakasīta;
Skaista meita vaiņagā,
Vēl skaistāka micītē.
126 [Kroņa Lejas pagastā (Lejasciema pagastā Vlk)], 325 [Secē (Seces pag. Jk)].

24808.

Skaista pļava, kad nopļauta,
Vēl skaistāka, kad nepļauta;
Skaista meita aubītē [micītē],
Vēl skaistāka vaiņagā.
71 [Jaunbebros (Bebru pag. Rg)].

- 188 -

1. Skaista puķe kalnā aug,
Vēl skaistāka lejiņā;
Skaista puķe cepurē,
Vēl skaistāka vainagā.
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

24809.

Smags bij zīļu vaiņadziņš,
To valkāju dziedādama;
Viegla bija tiles mice,
To valkāju raudādama.
207 [Dundagā (Dundagas pag. Vp)].

1. Smags bij zīļu vainadziņš,
To valkāju dziedādama;
Smalku tautu linautiņu
Raudādama balināju.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

24810.

Tēva mātes neraudāju,
Kā raudāju vaiņadziņa;
Visu mūžu jāvalkā
Dēlu mātes lupatiņš.
241 [Blīdienē (Blīdienes pag. Tk)].

24811.

Tin' autiņu, liek' vaiņagu,
Kuŗš jo koši piederēja?
Autiņš koši piederēja,
Tas manami mūžiņami.
181 [Cīravā (Cīravas pag. Azp)].

24812.

Tu, meitiņa, pasmējies
Zem baltām knipelēm;
Dažu dienu noraudāsi,
Knipelītes valkājot.
36 [Rikterē (Sidgundas pag. Rg)].

1. Tu, Anniņa, pasmējiesi
Zem balto knipelīšu;
Gan tu gauži noraudāsi,
Knipelīšus mazgādama.
45 [Vatrānē (Kastrānes pag. Rg)].

24813.

Vaiņadziņu valkādama,
Micīt' minu kājiņām;
Tiku vīra līgaviņa,
Micīt' liku galviņā.
125 [Jaunlaicenē (Jaunlaicenes pag. Vlk)].

24814.

Vaiņadziņu valkādama,
Micīt' minu kājiņām;
Tiku vīra līgaviņa,
Micītei mutes devu.
1311 [Apē (Vlk)].

24815.

Vainadziņu valkādama,
Cepur' minu kājiņām;
Ko bij man nu darīt.
Man cepure jāvalkā!
136 [Zvārtavā (Zvārtavas pag. Vlk)].

24816.

Vainagā dārga nauda,
Viegli soļi staigājot;
Noņem tautas vainadziņu,
Noņem līdz vieglumiņu;
Nu uzlika linautiņu
Linu slogu smagumā.
18 (Meņģelē).

24817.

Vaiņags zelta lapiņām
Ne manam mūžiņam;
Slēžautiņi, zīda drāna,
Tā manam mūžiņam.
161 [Alšvangā (Alšvangas pag. Azp)].

24818.

Vai tādēļi veca biju,
Ka cepure galviņā?
Man kājiņa vēl vieglāka
Ne jaunām meitiņām.
101 [Rankā (Rankas pag. C)].

24819.

Vakar saul'e, vakar saul'e,
Vakar z'eiļu vainakā;
Jau šudin' gaisa vydu
Leigoj zalta mic'eit'ē.
422 [Līvānu pag. D].

24820.

Vakar vasara,
Šodien ziema;
Vakar meitiņa,
Šodien sieva.
400 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

24821.

Vakar vesta man' māsiņa,
Šodien vairs nepazinu,
Jau kājiņa ieslīdējse
Vecu ļaužu pēdiņās.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

- 189 -

24822.

Vakar kungi baznīcā,
Šodien mani bāleliņi;
Vakar māsa vaiņagā,
Šodien leišu micītē.
325 [Secē (Seces pag. Jk)].

24823.

Vakar sniga lieli sniegi,
Māsai galva apsniguse;
Šodien brauca bāleniņi,
Vaira māsas nepazina.
69 [Bikserē (Patkules pag. Md)].

24824.

Vakar vesta mūs' māsiņa,
Šodien vairs nepazinu:
Jau vaidziņi nobāluši,
Jau galviņa sajukusi;
Vainadziņu vien pazinu
Tautu meitas galviņā.
64 [Valmierā (Valmieras pag. Vlm)].

24825.

Vīramāte, vella māte,
Atdod manu vainadziņu!
Es to tavu linautiņu
Iesviedīšu aizkrāsnī.
871 [Liepkalnes apk. (Liepkalnes pag. Md)].

24826.

Cīma m'eita dzaltuon'eit'e,
Jau tu byusi muna!
- V'el' na tova, v'el' na tova,
V'el' es pat'e sova.
- Brauksim obi uz bazn'eicu,
Jau tu byusi muna!
- V'el' na tova, v'el' na tova,
V'el' es pat'e sova.
- Pakluos myusim raibu d'eči,
Jau tu byusi muna!
- V'el' na tova, u.t.t.
- Sasajemam rūc'eņuom,
Jau tu byusi muna!
- V'el' na tova, u.t.t.
- Sasam'ejam gradzynīm,
Jau tu byusi muna!
- V'el' na tova, u.t.t.
- Īsim obi nu bazneicas,
Jau tu byusi muna!
- V'el' na tova, u.t.t.
- Brauksim obi z bruoļa sātu,
Jau tu byusi muna!
- V'el' na tova, u.t.t.
- Sēsim m'es' aiz bruoļa golda,
Jau tu byusi muna!
- V'el' na tova, u.t.t.
- Es nūjimšu vaiņuc'eņu,
Jau tu byusi muna!
- V'el' na tova, u.t.t.
- Es izlikšu lynu zīdu,
Jau tu byusi muna!
- Niu jau tova, niu jau tova,
Niu navaru atsalīgt.
4271 [Rēzeknes apr.].

47596.

Agri cēlūs reiteņāji,
Agri kuopu laiveņā;
Agri sovu vainudzeņu
As padevu tauteņom.
280 [Nautrēnu (Zaļmuižas) Ldz].

47597.

Ai ai tu māsiņ,
Tavu skaistu vaiņadziņ!
Vai tādam dzērājam
Bij noņemt tavu vaiņadziņu?
435 [Tilžas (Kokorevas) Abr].

47598.

Oi Dīveņ, golva suop,
Kuo jei suop, kuo nasuop!
Suop jei zeiļu vaiņuceņa,
Kur' nosuoju buoleņūs.
605 [Skolas].

47599.

Veri, Dīveņ, kab es mārga,
Veitu puču vainadziņu!
Nyule munas rūzes zīd
Sorkonim zīdiņim.
35 [Baltinavas Abr].

47600.

Ai māsiņa, ai māsiņa,
Nu tev labi gadījās:
Tu nopierki tautu dēlu,
Par misiņa vaiņadziņu;
Nu tu viņu neizdotu
Ne par zelta gabaliņu.
16 [Alsungas (Alšvangas) Azp].

- 190 -

47601.

Aiz vokora navarēju,
Nasaveju vaiņaceņa;
Tautys vaļis naīdjavja
Ni izplaukt, ni nūzīdjāt.
326 [Preiļu D].

47602.

Aiz vokora, vakariņa,
Nasaveju vainadziņa;
Aiz vokora saveitum,
Aiz tautiņu navarēju.
326 [Preiļu D].

47603.

Aizsmoka munis kakleņis,
Ni ādūt, ni dzerūt;
Ar tautīti barūtīs
Par muosiņas vainadziņu.
170 [Kapiņu D].

47604.

Maņ pītryuka volūdeņis,
Ar tautomi borūtjāsi;
Ar tautomi borūtjāsi
Ap muoseņis vaiņuceņi.
50 [Bērzgales (Kuļņēvas-Labvāržu) Rz].

47605.

Bērziņš auga ūdenī
Novītušu virsotnīti;
Diezgan maizes tautiešam,
Novīst mans vainadziņš.
24 [Asares Il].

47606.

Bērzu birze, bērzu birze,
Es ar tevi ienaidā,
Tu norāvi šoruden
Manu rožu vaiņadziņu.
12 [Allažu Rg].

47607.

Bryugons mani bryutes saucja
Bryuklineišu sileņā.
Tūlaik mani bryutes sauc,
Kad nūjemsi vaiņudzeņi.
174 [Kārsavas Ldz].

47608.

Cik pruoteņa tev, muoseņ,
Kai mazam bērneņam!
Par brandīņa buteleiti
Puordūd sovu vaiņuceņu.
Es to sova napuordūtu
Par div' zalta gabaleņi.
597 [Valmieras apr.].

47609.

Cik pruotiņa tev, muosiņa,
Kai mozami bērniņam!
Par vacū i tautu dālu
Kai par stabļa gabaliņu;
Kai par stabļa gabaliņu
Atdūd sovu vaiņadziņu.
35 [Baltinavas Abr].

47610.

Daru, daru vainadziņu
No deviņi sudrabiņi;
četri vīri nepanesa
Manu skaistu darījumu.
301 [Palsmaņa Vlk].

47611.

Dievs nedeva tādu muļķi
Kā tā mana jaunmāsiņa:
Atdod savu vaiņadziņu
Par to drānas lupatiņu.
302 [Pampāļu (Ezeres) Kld].

47612.

Dreiz es guoju, dreiz tecēju,
Dreiz es rāvu dzirnaviņu;
Caur tū munu dreizumiņu
Dreiz nūrāva vaiņaciņu.
228 [Liepnas (Lipnas) Abr].

47613.

Dreiž es guoju, dreiž tecēju
Vainagam puču veitu;
Tautas dēls pazasteidze,
Tys nūpierka lynaiteni.
348 [Rēznas (Rozenmuižas) Rz].

47614.

Es atdotu savu pūru,
Visu savu bagātīb(u),
Ka to manu vainadziņu
Otrreiz liktu galviņā.
322 [Praulienas Md].

47615.

Es bij' maza meitenīte,
Man pazuda vaiņadziņš;
Vaiņadziņu meklēdama,
Atstāj' savu māmuliņu.
13 [Alojas (Ungurpils) Vlm].

- 191 -

47616.

Es būt' savu vaiņadzīnu
Pie māmīnas nonesājse
Baltā rožu dārzīnā.
126 [Grobiņas Lp].

47617.

Es dzīros šovasar
Mērgu vīt vainadziņu;
Jau papriekšu brāļu māsa
Tīru ziedu novijusi.
291 [Orgresgala Rg].

47618.

Es nyu varu līleitīs:
Nyu man veirs, nyu man veirs;
Lai veiriņš, kai veiriņš,
Ka tik mice galviņā.
414 [Stirnienes Rz].

47619.

Gauži raud tēvs māmiņa
Par šūpaļa kārumiņu;
Vēl gaužāki līgaviņa
Par vaiņaga ņēmumiņu.
141 [Ivandes Kld].

47620.

Izadzīžu, izaraužu,
Vaiņudzeņu nosuodama;
Kai nūņēme vaiņudzeņu,
Skumē ocu napacēļu.
280 [Nautrēnu (Zaļmuižas) Ldz].

47621.

Kamēr meita vaiņagā,
Tamēr balsis koši skana;
Līdz noņēma vaiņadziņu,
Vairs balsiņis neskanēja.
520 [Zvārdes Kld].

47622.

Kab es sovu vaiņuciņu
Vēļ ilguok nosuojuse;
Vairs maņ varētis pītyktu,
Vairs gudra padūmiņa.
285 [Nirzas (Nerzas) Ldz].

47623.

Kas puisīti vīru lika,
Ka ne meitas vainadziņš?
Noņem meitai vainadziņu,
Tiek puišam vīra vārds.
241 [Lubānas Md].

47624.

Kālab manis vaiņadziņš
Pret saulīti norasojis?
Redzēj savu ņēmējiņ(u)
Ik rītiņus mazgājam.
40 [Basu (Bases) Azp].

1. Kālab manis vaiņadziņš
Pret saulītes noraso?
Zinā' savu noņēmēju
Ik vakarus raudādam.
40 [Basu (Bases) Azp].

47625.

Ko tā zila dzērve lasa
Pa to tukšu celmieniņu?
Man nokrita vaiņadziņis
Sīkajāme mirtītēme.
16 [Alsungas (Alšvangas) Azp].

47626.

Kur nu mani sārti vaigi,
Sarkans rožu vaiņadziņš!
141 [Ivandes Kld].

47627.

Kur tu lyki sov' pyuriņu,
Sovu rūžu vaiņadziņu?
Kur palyka muns pyuriņš,
Tur i rūžu vainadziņš.
522 [Zvirgzdienes Ldz].

47628.

Lobāk muni vaska moti
Smolku skuju pībiruši,
Nako munu vainuciņu
Bez dzīsmīšu nūņāmuši.
358 [Rugāju Abr].

47629.

Lobuok byutu šūvosor
Zem egleites sēdējuse,
Na zam mirtu vainadzeņa.
Eglei skujas nanūbyra,
Maņ nūbyra vainadzeņš.
174 [Kārsavas Ldz].

1. Lobuok, muosiņ, šū dīneņi
Zam eglītes pasēdējse;
Zam eglītes pasēdējse,
Na zam rūžu vainadziņu.
265 [Mērdzenes (Michailovas) Ldz].

47630.

Ļaudaviņa, sirds pučīte,
Globoj mani dzārumā,
Kai es tev paleidzēju
Vaiņuceņu nūnosuot.
89 [Dricēnu Rz].

- 192 -

47631.

Ļaudaviņa, sirds pučīte,
Globoj mani dzārumā,
Kai es tovu vainadziņu
Vysu myužu izglobuoju!
Voj tu, šeļma, izglobuoji,
Ka es pate naglobuoju?
605 [Skolas].

47632.

Ļaudoveņa, sirds pučeite,
Globoj mani dzārumā!
Kai es tovu vaiņuceņu
Vysu myužu izglobuoju;
Vysu myužu izglobuoju,
Ni reizeites namozguoju!
389 [Silajāņu Rz].

1. Ļaudaveņ, sirdspučeit,
Globoj mani dzārumā,
Kei as tovu vaiņuceņu
Jaunom dīnom izglobuoju!
Ņam aiz rūkas, vjad gulātu,
Nadūd ilgi plendjarāt!
280 [Nautrēnu (Zaļmuižas) Ldz].

47633.

Man' mamiņa, moz' asūt,
Vuocīšam pavēlēja;
Svīstin svīžu vaiņuceņu
Zam oruoja kuojeņom.
414 [Stirnienes Rz].

47634.

Nava tāda mūs' māsīna,
Kādu vakar atstājām:
Ni saulē sārti vaigi tiek,
Ni siltā istabā.
192 [Kosas C].

47635.

Nāc, māsiņa, mūs' pulkā
Jale šādu vakariņu!
Gan panāksi tautu dēlu
Visu mūž(u) dzīvojot.
508 [Zantes Tk].

47636.

Nadūd Dīvs taidu solnu,
Kaidas solnas šūrudiņ!
Vysom cīma dzeltoneitem
Nūveituši vainadzeņi.
174 [Kārsavas Ldz].

1. Nadūd Dīvs taidas solnas,
Kaida solna šūvosor!
Vysom šmukom meitiņom
Vaidziņus nūaduse.
73 [Ciblas (Eversmuižas) Ldz].

2. Nadūd Dīvs taidas solnis,
Kaida solna šūrudiņ!
Daudz apēde meitiņom
Zaļu miršu vainadziņus.
326 [Preiļu D].

3. Nadūd Dīvs taidu solnu,
Kaidas solnas šūrudin!
Daudz palyka mums muosiņu
Boltajom galviņom.
170 [Kapiņu D].

47637.

Ni, muosiņ, raudi uz mani,
Na uz manis žālojīs:
Vysu nakti olu dzēri,
Te puordzēri vaiņuciņu.
365 [Sakstagalas Rz].

47638.

Paldis syltai vasariņai,
Kas peciņu izaudzēj';
Vysom jaunom meitinem
Solna golvas nūkūduse.
465 [Varakļānu Rz].

47639.

Nesen biju es par brūti
Nu es varu apdziedāt:
Tās zeķītes, tās kurpītes,
Vaiņadziņa vien nebij.
228 [Liepnas (Lipnas) Abr].

47640.

Nevienam žēl nebija,
Neviens mani nežēloj(a);
Žēlo mani tautu dēls,
Žēlo manu vaiņadziņu.
546 [Kuldīga Kld apr.].

47641.

Nu lozdiņas rīkstu ruovu,
Lozda munu vainadziņu,
Ša, lazdiņ, tovi rīksti
Ar vysim kūdulim,
Atdūd munu vainadziņu
Ar vysim vyzuļim.
35 [Baltinavas Abr].

- 193 -

47642.

Nūsaveju vainadziņu,
Sev uzlyku gaļviņā.
Kai uzlyku gaļviņā,
Kai sauļīte rūtuojuos(i);
Kai nūjēme nu gaļviņas,
Kai sauļīte nūrītēja.
170 [Kapiņu D].

47643.

Nūdūmuoju, nūzasmēju
As uz tova vaiņuceņa;
Kur palyka tī zīdeņi,
Kai zīdēju buoleņūs?
522 [Zvirgzdienes Ldz].

47644.

Nyuļa muna dīna ausa,
Nyuļa muna saule lēcja
Nyuļa munys vaiņadziņš
Pupurūs taisījuos;
Tautas valiņas nadevja
Ni izplaukt, nūzīdēt.
326 [Preiļu D].

47645.

Ozolam zīles bira,
Man nokrita vaiņadziņš;
Tautu dēls to pacēla,
Ieņem mani kamanās.
301 [Palsmaņa Vlk].

47646.

Par vainuku duorga nauda,
Vīgli sūļi staiguojūt;
Par čipkeņu lāta nauda,
Gryuti sūļi staiguojūt.
170 [Kapiņu D].

47647.

Pasaver tu muoseņ,
Kai mes vysys pulceņā.
Vēļ varēji koč gadeņu
Īt ar mums pulceņā.
143 [Jāsmuižas D].

47648.

Paskaties, tu māsiņ,
Kas eglītes virsotnē;
Kas eglītes virsotnē,
Tas tavā galviņā.
358 [Rugāju Abr].

47649.

Pierku peipi, pierku toboku,
Pierku pošu dzāruojeņu;
Par piepēti ortu devu,
Par toboku pusduoldera,
Par tū pošu dzāruojeņu
Atdūd savu vainaceņu.
44 [Bebrenes Il].

47650.

Pīsapļūcu pureneņu,
Nūsaveju vainadzeņi;
Ka es liku galveņā,
Ka sauleite spaitējuos [=laistējās];
Ka nojēma tautu dāls,
Kā sauleite nūrītēja.
182 [Kaunatas Rz].

47651.

Puisi, šķelmi, vai atdosi
Manu skaistu vainadziņu?
As par špāsi tev iedevu,
Tu visu mūžu paturēji.
241 [Lubānas Md].

47652.

Puķīt, mana līgaviņa,
Pats es tevi audzināju;
Pats šūpoju, pats auklēju,
Kumeliņu glaudīdams,
Pats es tevīm Rīgā pirku
Vizulīšu vainadziņu.
373 [Sarkaņu Md].

47653.

Pučeitēs sādādama,
Raužu sova vaiņuceņa.
Kur palyka, ka navaida,
Ka nastuov galveņā.
280 [Nautrēnu (Zaļmuižas) Ldz].

47654.

Sakies, Anniņa,
Kur tavs vaiņags?
Vakar noņēma
Sudmaļu zeļļi.
141 [Ivandes Kld].

47655.

Suop sirsneņa, raud galveņa,
Es nazynu, kuo jai vāg'.
Suop sirsneņa tāv' ai muot',
Raud galveņa vaiņudzeņa.
182 [Kaunatas Rz].

47656.

Situ knipi palēkdama
Uz tautieša deguntiņa,
Kam tas vīla mani jaunu
Iz vizuļu vainadziņa.
386 [Sidgundas (Rikteres) Rg].

- 194 -

47657.

Skaists bij manis vaiņadziņis,
Vairāk zelta, ne sudraba;
Novizēja, nospīdēja
Tautu dēlu sētiņā.
129 [Gudenieku Azp].

47658.

Skuju mola, skuju ļauds,
Skuju veiti vainadziņi;
Myus' muosiņa nūsaveja
Mātru vīn vainadziņa.
168 [Kalupes D].

47659.

Smagi šņāca sila priede,
Smalka lietus pielijusi,
Vēl smagāki tā meitiņa,
Kam noņēma vainadziņu.
464 [Vānes Tk].

47660.

Syuris syuris rudocjaņš,
Tam suļaņa iztjacjāja;
Cīta cīta mun' muosjaņa,
Ni osora natjacjāja.
425 [Šķaunes (Landskoronas) Ldz].

47661.

Sveša monta gribādams,
Tuoļi braucu sīvas jemt.
Tik vīn bija sveša monta:
Divi zalta gredzenteņi;
Divi zalta gredzenteņi,
Vīns pats miršu vaiņuceņš.
358 [Rugāju Abr].

47662.

Tais', bruoleņ, ustubjeņu,
Taisi treju duravjeņu:
Pa vīnom ītjacjēju,
Pa ūtrom iztecjāju,
Pa trešom padūdit
Munu zjeiļu vainacjeņu.
236 [Līvānu D].

47663.

Tautas galvu nūkratīja,
Kad es pierku vainadziņu.
Kam, tautīt, napascēja [napascēji],
Es byut' taida napierkuse;
Es byut' taida napierkuse,
Duorgas naudas nadavuse.
29 [Aulejas (Grāveru) D].

47664.

Tautas mani tai apēde
Kai tū sīra gabaliņu:
Ni boltuma, ni skaistuma,
Ni tuo zeiļu vainadziņa.
250 [Maltas (Rozentovas) Rz].

47665.

Apēdja mani ļautiņi
Kai tū sīra gabaliņu;
Apād munu vaiga kruosu
I tū zeiļu vainadziņu.
365 [Sakstagalas Rz].

47666.

Tautas dēla cepurītei
Vairāk salmu ne žagaru;
Mūs' māsiņas vainadziņam
Vairāk zelta ne sudraba.
599 [Kurzeme].

47667.

Tautiņās aizejot,
Zūd man divi gabaliņi:
Zuda man meitas vārds,
Zuda zīļu vainadziņš.
301 [Palsmaņa Vlk].

47668.

Tautu dāls man' muoseņa(i)
Būdē pierka vainaceņu;
Ni prūt kauna piercējeņs,
Ni vainaga jēmējeņs.
466 [Vārkavas D].

47669.

Tei Ilzite bāduojās,
Sov' vaiņuku zaudējuse.
Cytu godu īraudzīsi,
Pa ustobu ruopojūt.
465 [Varakļānu Rz].

47670.

Tei upīte na upīte,
Kura strauji natecēja;
Tei muosiņa na muosiņa,
Kura gauži naraudova.
35 [Baltinavas Abr].

47671.

Tev, kļaviņa, platas lapas,
Apsedz manu augumiņu;
Tev, bāliņ, daudz naudiņas,
Izpērc manu vainadziņu.
291 [Orgresgala Rg].

- 195 -

47672.

Tēv' un mātes tā neraudu,
Kā raud savu vainadziņu;
Vaiņagā viegli soļi,
Viegli durvis virināt.
192 [Kosas C].

47673.

Tik manu velkumu,
Bāliņos dzīvojot:
Vizuļojšs vaiņadziņš
Galviņā nestāvēja.
224 [Lielvārdes Rg].

47674.

Tu, tauteiti, kluot stuovēji,
Ka es pierku vainadziņu;
Kam tu man napascēji,
Ka es ilgi nanosuošu?
Byut' es skaista napierkuse,
Duorgas naudas nadavuse.
182 [Kaunatas Rz].

47675.

Vai nav žāļ, vai nav žāļ
Atstuot sovu jaunu dīnu?
Vai tei muna jauna dīna
Zam vainagu gulējuse;
Zam vainagu gulējuse,
Vīglu dīnu redzējuse?
314 [Pildas Ldz].

47676.

Vainadziņu nosojūt,
Vīglu dzeivi staigojūt,
Nūjam munu vainadzeņu,
Nūjam munu vīglumiņu.
389 [Silajāņu Rz].

47677.

Vaiņuceņa nūrauduoju,
Kai i sova tāva muotes;
Tjateišam meitas žāļ,
Maņ tai sova vaiņuceņa.
182 [Kaunatas Rz].

47678.

Vainaciņa nūrauduoju
Vairs na tāva, muomuliņas;
Vainaciņš man gūdu dora,
Munu golvu skaistynoj.
326 [Preiļu D].

47679.

Vainadzeņa nūraudavu,
Kuo i tāva, muomuliņas;
Lobuok veira pīcīstum,
Na tik skaista vainadzeņa.
466 [Vārkavas D].

47680.

Vaiņadziņa nūraudāju,
Kuo i tāva, muomuliņas;
Tāv' ar muoti gon redzēju,
Vaiņadziņa navolkāju.
228 [Liepnas (Lipnas) Abr].

47681.

Vainadzeņa praseidami -
Pasūlēju cymdu puori;
Najam muna cymdu puoŗa,
Prosa pošas adītuojas.
27 [Atašienes Rz].

47682.

Vaiņags, manis vaiņadziņis
Ne visame mūžiņam;
Balts autiņis piedzemot,
Balts autiņis nomirstot.
452 [Užavas (Zīras) Vp].

47683.

Vainag, munu vainadziņ,
Vairuok zalta, na sudobra:
Ka izlyku galviņā,
Kai saulīte spaitējuos;
Kai nūjēmja tautu dāls,
Kai saulīte nūrītēja.
168 [Kalupes D].

47684.

Vainag, munu vainadzeņi,
Vaira zalta, na sudobra!
Tū maņ pierka pīci svaiņi,
Tū deveņi buolēleņi.
Reigā pierka, na Ludzā,
Symtu djavja, na rubleiti.
182 [Kaunatas Rz].

47685.

Vaiņag, munu vaiņadziņ,
Zūšu spolvu vīglumā!
Kai apsēju lynu skustu,
Navarēju panosuot.
35 [Baltinavas Abr].

47686.

Vaiņags, manis vaiņadziņis
Vienu roku uzliekams!
Tautu dēla rakstu mice
Abu roku tauņājama.
188 [Klosteres (Klosteres-Aizputes) Azp], 202 [Kurmāles Kld].

- 196 -

47687.

Vakar māršeņu redzjēju
Ar zjeileišu vaiņucjeņu;
Jau šudiņ pasavjēru, -
Šolka micja galvjeņā.
51 [Bērzpils (Domopoles) Abr].

47688.

Vaļa mana liela vaļa,
Ko ar vaļu nedarīju?
Es ar savu lielu vaļu
Vaiņadziņu nospēlēju.
560 [Rīga ].

1. Vaļīti, munu vaļīti,
Ku ar vaļi nadarēju?
Ar vaļeiti prospelēju
Sovu puču vaiņadziņu.
228 [Liepnas (Lipnas) Abr].

2. Vaļa maņ šūvosor -
Kū ar vaļi padarēju?
A vaļeiti proigruoju
Sovu zeiļu vaiņudzeņi.
174 [Kārsavas Ldz].

47689.

Veŗu durvis, speŗu kājas,
Metu acis dibenā,
Vai māsīna vaiņakā,
Vai mellajā cepurē.
301 [Palsmaņa Vlk].

47690.

Spēru kāju, vēru dores,
Metu aces dubenē,
Vai redzēšu sav' māsiņ'
Sīkai zīļa vaiņagā.
Sarkan' vaigi noraudāti,
Nav vairs zīļa vaiņadziņ'.
546 [Kuldīga Kld apr.].

47691.

Vīramāte, velna māte,
Atdodi manu vainadziņu!
Es atdošu tavu aubi,
Ne bantītes neturēšu.
112 [Ezeres Kld].

47692.

Vīrumāte, vellu māte,
Atdod manu vaiņadziņu!
Tad es tevi vien nesāšu
Kā sirsniņu azotē.
355 [Rucavas Lp].

47693.

Zivis viz ezerā,
Meita viz vaiņagā.
Meitai vaiņags gan nokrita,
Zivei zvīņas nenokrita.
306 [Patkules Md].

47694.

Zīd ruožiņa, maganiņa,
Maņ pādejuo vasariņa;
Maņ pādejuo vasariņa -
Nūjem zeiļu vainadziņu;
Nūjem zeiļu vainadziņu,
Izmauc zalta gredzentiņu.
250 [Maltas (Rozentovas) Rz].

47695.

Zīd īviņa, zīd lazdiņa
Lela ceļa maliņā;
Īva zīd i boltim zīdim,
Lozda zalta vyzuļim.
Voi Dīviņ, kab meitiņa,
Nūveitumi vainadziņu.
265 [Mērdzenes (Michailovas) Ldz].

1. Īva zīd, lozda zīd
Lela ceļa maliņā,
Oi Dīviņ, kam es mārga,
Veitu sev vainadziņu.
604 [Dažādi iesūtītāji].

47696.

Skaiški zīd uoru pļova
Vysaidim zīdeņim.
Voi Dīveņ, kab meitiņa -
Nūveituļu vaiņudzeņi.
265 [Mērdzenes (Michailovas) Ldz].

47697.

Žāloj munu vainadzeņu
Caur kriumim un žogorim!
Tu žāluoji, es ļustēju,
Uz tevim verūtīs.
247 [Makašānu Rz].

Satura rādītājs |Skati visu grāmatu