SākumlapaIevadsSatursLapasMeklētSaites
Satura rādītājs |Skati visu grāmatu

i) Līgava šķiŗas un atvadās no savējiem un no tēva mājām

1) No tēva, mātes

17247.

Ai baltā māmuliņa,
Vai tev mani žēl nebij?
Citus bērnus gulēt sūti,
Mani sūti tautiņās.
313 [Ēķengrāvē (Viesītes pag. Jk)].

- 403 -

1. Protu, protu, redzu, redzu,
Es mātei nemīlēju:
Citus bērnus gulēt sūta,
Mani sūta tautiņās.
401 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē], 407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)], 408 [Krustpilī, Unguros un Stukmaņos (Krustpils, Ungurmuižas D un Pļaviņu Rg pag.)].

17248.

Vai māmiņa, vai māmiņa,
Kā es tevi piecietīšu!
- Gan, meitiņa, piecietīsi,
Kad actiņas neredzēs.
249 [Reņķu muižā (Zebrenes pag. Tk)].

1. Vai memmiņa mīļa balta,
Kā es tevi aizmirsīšu?
- Gan, meitiņa, aizmirsīsi,
Neredzēsi staigājot,
Neredzēsi staigājot,
Nedzirdēsi runājot.
188 [(?)].

17249.

Ai māmiņa, ai māmiņa,
Kā es tevi piecietīšu!
Noraudāšu asariņas,
Kad actiņu neredzēšu.
1411 [Jaunrozē (Jaunrozes pag. Vlk)].

17250.

Ai [Vai] māmiņa mīļa balta,
Kā tev manis žēl nebij?
Izšūpojse, izlolojse,
Dod tautām(i) niecināt.
169 [Nīgrandā (Nīgrandas pag. Azp)], 290 [Lieliecavā (Iecavas pag. B)], 295 [Grienvaldē (Zālītes pag. B)].

1. Alpamīte māmuliņ',
Ne gudro padomiņu:
Izšūpojsi, izauklējsi,
Dod otram maldināt.
408 [Krustpilī, Unguros un Stukmaņos (Krustpils, Ungurmuižas D un Pļaviņu Rg pag.)], 412 [Unguros (Ungurmuižas pag. D)].

17251.

Ai meitiņa, ai meitiņa,
Kā es tevi aizmirsīšu!
Ko pasaukšu guldamies,
Ko no rīta celdamies?
290 [Lieliecavā (Iecavas pag. B)].

17252.

Atšķīros no māmiņas,
No citām māsiņām,
Viena pate atšķīros
Kā ezera raudaviņa.
41 [Stukmaņos (Pļaviņās Rg)], 408 [Krustpilī, Unguros un Stukmaņos (Krustpils, Ungurmuižas D un Pļaviņu Rg pag.)].

17253.

Atstāt būs, atstāt būs
Savu mīļu māmuliņu;
Ierast būs, ierast būs,
Ierast tautu māmuliņu!
2291 [Sasmakas novadā (Ārlavas pag. Tl)].

17254.

Atstāt man šo vietiņu,
Pieciest i māmuļiņu;
Citas vietas i taujāju,
Citas jaunas māmuļiņas.
69 [Bikserē (Patkules pag. Md)].

17255.

Baroj' mani tēvs māmiņa,
Baroj' pieci bāleliņi,
Tad vēl manis nevarēja
Bez tautieša pabarot.
1411 [Jaunrozē (Jaunrozes pag. Vlk)].

17256.

Bij man viena rieksta dēļ
Locīt visu lazda krūmu?
Bij man viena puiša dēļ
Atstāt tēvu, māmuliņu?
15 [Jaunpilī (Zaubes pag. Rg)], 27 [Mālpilī (Mālpils pag. Rg)], 28 [Nītaurē (Nītaures pag. Rg)].

17257.

Bitīt, tavu šuvumiņu
Baznīcā dedzināja;
Māmiņ, tavu lolojumu
Tāļ' tautās aizvedīs.
49 [Jaunatē (Vecates pag. Vlm)].

17258.

Bitīt, tavu šuvumiņu
Baznīcāi dedzināja;
Māmiņ, tavu auklējumu
Sveši ļaudis maldināja.
335 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

17259.

Domādama vien staigāju
Šādu gaŗu vasariņu,
Kā atstāšu sav' māmiņu,
Kā ierašu svešu māti.
38 [Siguldā (Siguldas pag. Rg)].

17260.

Domāt vien i domāju,
Gādāt vien i gādāju,
Kā dzīvošu bez māmiņas,
Ar māmiņu ieraduse.
26 [Madlienā (Madlienas pag. Rg)], 92 [Mārcienā (Mārcienas pag. Md)].

17261.

Drīzi mani māte gaida
No tautāmi pārnākot;
Ne tik drīzi, māmuliņa,
Kā no nama istabā.
401 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

- 404 -

1. Māmiņ', mani vadīdama,
Tūdaļ sērsti aicināja.
Ne, māmiņ, tā atiešu,
Kā no nama istabā.
38 [Siguldā (Siguldas pag. Rg)].

17262.

Dziedi, raudi, māmuļiņa,
Es par tevi nebēdāju,
Kam tu biji devējiņa
Mani jaunu tautiešam.
134 [Sinolē (Sinoles pag. Vlk)].

17263.

Ej, ej, māsiņa,
Nerasi mātes;
Atrasi sveš' māti,
Ēķeļu zobus.
181 [Cīravā (Cīravas pag. Azp)].

17264.

Es izgāju bērzu birzi,
Ne lapiņu nenorāvu;
Es atstāju no māmiņas,
Ne asaru nenolaidu.
2291 [Sasmakas novadā (Ārlavas pag. Tl)].

17265.

Es neiešu tautiņās,
Mātei rokas nedevuse;
Kā rociņu tad pasniedzu,
Kad gulēju šūpolī!
401 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

17266.

Es pieciestu, māmaliņ,
Visu tavu devumiņ',
Kad tu mani pamācītu,
Kā dzīvot tautiņās.
41 [Stukmaņos (Pļaviņās Rg)].

17267.

Es savāi mūžiņā
Nekad žēli neraudāju;
Kad šķīros no māmiņas,
Tad es žēli noraudāju.
174 [Rudbāržos (Rudbāržu pag. Azp)].

17268.

Es savai māmiņai
Daudzi laba nedarīju:
Kamēr augu, kungos gāju,
Izaugusi, tautiņās.
107 [Vietalvā (Vietalvas pag. Md)].

17269.

Es savai māmiņai
Liegumiņu padarīju:
Drīz piedzimu, drīz izaugu,
Drīz izgāju tautiņās.
174 [Rudbāržos (Rudbāržu pag. Azp)].

17270.

Es savai māmiņai
Maz darīju labumiņa:
Kamēr augu, man' auklēja,
Kad uzaugu, šķīrāmies.
36 [Rikterē (Sidgundas pag. Rg)].

17271.

Es, tautās aiziedama,
Stādīš' egli ceļmalā,
Lai raud mana māmuliņa,
Eglītē lūkodama.
281 [Nītaures, Siguldas un Cēsu apvidū (Rg, C)].

17272.

Gana man gaudu dziesmu,
Pate gauži nedziedāju,
Pate gauži nedziedāju,
Negaudinu māmuliņas.
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

17273.

Gan teku istabā,
Gan kambarī;
Tāds godiņš istabā,
Tāds kambarī:
Raud tēvs, raud māte,
Raud bāluliņi,
Mani vienu tautāsi
Vadīdami.
19 [Koknesē (Kokneses pag. Rg)].

1. Stāv mani kumeļi
Avota lejā,
Auziņas ēzdami,
Mauriņu mīdami.
Pats teku namā,
Pats istabāi;
Tāds gods namā,
Tāds istabā:
Raud tēvis, raud māte,
Raud bāleliņi.
Ar Dievu, tēvs māte,
Ir bāleliņi!
Nu iešu pār kalnu
Dziedādama,
Tad došu tautām
Labvakariņu. -
Labrīt, tautiņas,
Labvakariņu!
Saņēma tautiņas
Dziedādamas:
Būs mums mālīšu
Malējiņa,
Mīksto cisiņu
Taisītāja,
Balto palagu
Velētāja.
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

- 405 -

17274.

Gauži raud māmuliņa,
Man' tautās vadīdama.
Neraud' gauži, māmuliņa,
Būs man laba dzīvošana!
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

17275.

Gauži raud māmuliņ',
Sov' meitiņu vadidem.
Kā nu gauži neraudēs:
Pēdejo aizvadij'.
220 [Dursupē (Zentenes pag. Tl)].

17276.

Gauži raud māmuliņa,
Mani vienu vadīdama;
Kā bitīte neraudāja,
Reizē pulku vadīdama!
325 [Secē (Seces pag. Jk)].

17277.

Ik vakara lakstīgala
Sit puriņa maliņā;
Ik vakara māmuliņa
Mani gauži noraudāja.
401 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

17278.

Jau pie durvju kumeliņš,
Jau māmiņa gauži raud,
Jau tautieši lidināja
Kā pelēki vanadziņi.
88 [Liezerē (Liezeres pag. Md)].

17279.

Kā mātei žēl nebija
To meitiņu izdodot!
Kā puķīte, kā rozīte,
Lakstīgalas valodiņa.
325 [Secē (Seces pag. Jk)].

1. Kā mātei žēl nebija
Tāda bērna izdodot!
Kā ripiņa, kā spolīte,
Dziedādama iztecēja.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

17280.

Kā nu redzi, tā nu dari,
Mana balta māmuliņa;
Nu tu vari pate malt,
Nu es iešu tautiņās.
197 [Sātiņos (Sātiņu pag. Kld)].

17281.

Kuo, saul'eit, spūdra l'ēci,
Ka tu spūdra nal'eiguoji?
Kam, māmeņ, man' audzēji,
Ka ar mani nadzeivuoji?
4221 [Asūnes pag. D].

17282.

Kad saulīte tur uzlēktu,
Kur vakari norietēja;
Kad tā mana māmuliņa
Iet' ar mani tautiņās!
401 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

17283.

Kāda būs šī dieniņa?
Miglodama saule lēca;
Kādu mūžu es dzīvošu?
Māte vada raudādama.
216 [Ventspilī].

1. Kāds gaisiņis rītu būs?
Saule brida mākoņos;
Kādu mūžu es dzievāšu?
Raud māmiņa vadīdama.
172 [Rāvā (Rāvas pag. Lp)].

17284.

Kam bij man ogu dēļ
Locīt savu muguriņu?
Kam bij man tautās iet,
Atstāt tēvu, māmaļiņu?
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

17285.

Kam, māmiņa, man' audzēji,
Ka pašai nevajdzēja?
Būt' kājiņas apavuse,
Iemetuse ūdenī!
327 [Taurkalnē un Jaunjelgavas apkārtnē (Taurkalnes pag. B un Jaunjelgavas Jk apkārtnē)].

17286.

Kam sariebu, skaist' augdama,
Kam, ar godu dzīvādama?
Māmiņai, tai sariebu:
Drīz aizveda tautiņās.
30 [Ozolu muižā, Suntažu draudzē].

- 406 -

17287.

Kas, māmiņa, tev atlika,
Mani jaunu izdodot?
Tautiešam liela luste,
Mani jaunu saņemot.
1311 [Apē (Vlk)].

17288.

Kas manai māmiņai
Šovakar vietu taisa?
Es aizgāju tautiņās
Ar visiem palagiem.
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

17289.

Kas pielēca bāliņam,
Kaŗa zirgu barojot?
Kas pielēca māmiņai,
Tautu vergu auklējot?
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)].

17290.

Ko darīšu bez māmiņas,
Ar māmiņu ieradusi?
Kas piecels rītā agri,
Kas darbiņus izstāstīs?
216 [Ventspilī].

17291.

Ko, kājiņas, nu dariet?
Nu pa ceļu, nu pa ceļu!
Tautas vaira nepameta,
Tēvs māmiņa neturēja.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

17292.

Ko, māsiņa, tu domāji,
Jaun' iedama tautiņās?
Paliek māte viena pate,
Sīki mazi bāleniņi.
172 [Rāvā (Rāvas pag. Lp)], 181 [Cīravā (Cīravas pag. Azp)].

17293.

Ko tu raudi, māmuliņa,
Sav' meitiņu izdodama?
Ņems telītes atvāržās,
Tad varēsi noraudāt.
137 [Tirzā (Tirzas pag. Md)].

17294.

Kiukuoja dzaguz'a uob'el'ē,
Pīlyka gal'v'eņu pi uob'el'es:
Vairuok man' uob'el'ē nas'ād'ēt,
Vairuok man' uob'el'ē nakiukuot!
S'ēd'ēja muos'eņa aiz gal'd'eņa,
Pīlyka gal'v'eņu pi gal'd'eņa:
Vairuok man' aiz golda nas'ād'ēt,
Vairuok man' mam'eņas naklaus'ēt,
Vairuok man' vaiņuka nanosuot,
Mozuoku bruol'eišu naaudz'ēt.
431 [Pildas pag. Ldz].

17295.

Labāk maza nomirusi,
Nekā liela uzaugusi,
Būt' manai māmiņai
Daudz mazāk žēlabiņu.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

17296.

Liec, māmiņa, jaunas kājas
Pie tās vecas pakaļiņas,
Kam iedevi vieglas dienas
Tautiešam līdza vest!
257 [Apšupē (Džūkstes pag. Jg)].

17297.

Līksti, līksti, tu liepiņa,
Tov piermaju skaidu cierta;
Raudi, raudi, tu māmiņa,
Tov piermaju meitu veda.
189 [Kuldīgas Kalnmuižā (pie Kuldīgas)].

17298.

Māmiņ, mana māmuliņa,
Laid man' gultas maliņā!
Tu jau pate gan zināji,
Šī naksniņa pēdējā.
Aiz vārtiem mans celiņš,
Sagrožoti kumeliņi;
Sirmi zirgi, zaļi vāģi,
Daiļi brūtes vedējiņi.
69 [Bikserē (Patkules pag. Md)].

1. Pieņem mani, māmuļīna,
Šonakt vietas malīnā!
Tu jau pati gan zināji,
Šī naksnīna pēdējā.
Aiz vārtiem mans celīns,
Sagrožots kumelīns.
60 [Salacā (Salacas pag. Vlm)].

17299.

Mammiņ manu mīļvārdīti,
Pakaļā palikušu!
Priekšā nāca sveša māte
Ar bargo valodiņu.
101 [Rankā (Rankas pag. C)].

- 407 -

17300.

Māmuliņa bēdājāsi,
Šķiet man' tālu aizejam.
Nebēdājies, māmuliņa,
Es jau tālu neaiziešu:
Spīdēs mani glāžu logi
Caur sīkiemi krūmiņiem.
224 [Kabilē (Kld)].

17301.

Māmuliņa tā sacīja:
Šodien lietu nedabūsi!
Tu, māmiņa, vīlusēs:
Straumēm lija asariņas.
159 [Aizputē (Aizputes pag. Azp)].

17302.

Māte mani audzināja
Gobu zemes dēliņam;
Kad izaugu, tad iedeva
Silarāju Jānīšam.
208 [Ēdolē (Ēdoles pag. Vp)].

17303.

Māte mani audzināja
Kā balto linu šauju;
Izaudzējse, izlolojse,
Dod tautāmi niecināt.
174 [Rudbāržos (Rudbāržu pag. Azp)].

17304.

Māte mani audzināja,
Sola Dieva dēliņam;
Nu izaugu, nu nedeva,
Iedod tautu netiklim.
174 [Rudbāržos (Rudbāržu pag. Azp)].

17305.

Māte mani, dārza puķi,
Iedod lauka ābolam.
Kauns manai māmiņai
Laukāboli znotu saukt.
208 [Ēdolē (Ēdoles pag. Vp)].

17306.

Māte mani mīļ' auklēja,
Mīļi kāra šūpulīti.
Kam, māmiņa, otram devi
Savu mīļu auklējumu?
55 [Mūŗa muižā (Mūrmuižas pag. Vlm)], 136 [Zvārtavā (Zvārtavas pag. Vlk)].

17307.

Māte mani tā audzēja
Kā baltaju linu sauju;
Paaudzējse, tad iedeva
Lielam tautu netiklim.
179 [Vecsieksātē (Sieksātes pag. Azp)].

1. Māte mani audzināja
Kā balto linu sauju;
Izaudzējse, izmācījse,
Atdod tautu netikļam,
Atdod tautu netikļam
Par kājiņu avējiņu.
1131 [Beļavā (Beļavas pag. Md)].

17308.

Māte, meitu audlēdama [audzēdama],
Šķitās pili mūrējot;
Atiet tautas, aizved meitu,
Paliek māte žēlabās.
6 [Annas muižā (ķēču pag. Rg)], 106 [Viesienā (Viesienas pag. Md)], 111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

1. Māte meitu audzināja
Kā lielo Rīgas pili;
Nāks tautiņas, aizvedīs,
Paliks māte dūdojot.
1311 [Apē (Vlk)].

173081.

Māte raud, meita raud,
Kāda vella abas raud?
Meita raud prom iedama,
Māte raud vadīdama.
224 [Kabilē (Kld)].

17309.

Māti teica gudru sievu,
Kas māmiņu gudru dēvē?
Pate zina sievu dienas,
Sūta mani tautiņās!
181 [Cīravā (Cīravas pag. Azp)].

17310.

Mana veca māmulīte,
Kam tik grūti nopūties?
- Es, meitiņa, tev neteikšu
Savas grūtas nopūtas,
Gan, meitiņa, tu atrasi,
Par dieniņu dzīvodama.
181 [Cīravā (Cīravas pag. Azp)].

17311.

Mīli mameņa auklēja,
Mīli kuora šyupul'eiti;
Rauduodama pavadēja
Borgejuos tauteņuos.
Ka lobuok tū dīneņu
Zam egleites pasēdējus',
Na guojuse bazneicā,
Na mejuse gredzinīm.
434 [Ludzas un Abrenes apr.].

- 408 -

17312.

Muļķe muļķe meitu māte
Par visāmis māmīnāmis:
Pate savas vieglas dienas
Dod tautāma nicināt.
149 [Nīcā (Nīcas pag. Lp)].

17313.

Muļķe mana māmuļiņa,
Raida mani tautiņās.
Tu jau pate gan zināji,
Kādas dienas sieviņai:
Pirmis jauna līgaviņa
Medutiņa saldumiņu;
Pa dieniņu dzīvojot,
Apīntiņa rūgtumiņu.
145 [Krotē un Bunkā (Krotes un Bunkas pag. Lp)].

17314.

Ne asaras neraudāju,
No māmiņas šķirdamies;
Priekšā manim tēvs māmiņa,
Priekšā maizes devējiņš.
135 [Smiltenē (Smiltenes pag. Vlk)].

17315.

Neviens koks tā nezied,
Kā zied lagzda gavēnī;
Neviens mani tā neraud,
Kā raud mana māmuliņa.
190 [Kuldīā].

17316.

Nebēdā, māmuliņa,
Es būš' dzīva, kur būdama;
Droši daru tautu darbu,
Lēni laižu valodiņu.
324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)].

17317.

Nebēdā, māmuliņa,
Nezudīšu, kur iedama:
Izšķīrās mans darbiņš,
Izveicās valodiņa.
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)].

1. Nebēdā(i), māmulīte,
Nezudīšu, kur iedama;
Izdevīga man gaitiņa,
Skaidra, ērda valodiņa.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

17318.

Nebēdā, māmuļiņa,
Nezudīšu, kur iedama;
Māku pati drīzi iet,
Māku otru drīzināt.
1181 [Dūres pagastā (Vlk)].

17319.

Nieki nieki, māmulīte,
Vai tu raudi, vai neraudi:
Es gājēja, man jāiet
Ar svešiem ļautiņiem.
267 [Kalnamuižā (Tērvetes pag. Jg)].

1. Nieki nieki, māmulīt,
Vai tu raudi, vai neraudi!
Es gājēja, man jāiet
Ar visām villainēm,
Pie durvīm oša laiva
Ar visiem irējiem.
161 [Alšvangā (Alšvangas pag. Azp)].

17320.

Nīdēj' mani tēvs ar māti,
Nīd bāliņa līgaviņa.
Nīdamā iesēdos
Tautu dēla kamanās.
120 [Gaujienā (Gaujienas pag. Vlk)].

17321.

Nu iet man, nu iet man,
Nu māmiņa pate raida;
Nu māmiņa pate raida,
Sedloj' brāļi kumeliņu.
177 [Sakaslejā-Apriķos (Apriķu pag. Azp)].

17322.

Nu jāiet, nu jāiet,
Nu māmiņa pati raid';
Kŗaus man pillu vezumiņu,
Sies gosniņu pakaļā.
224 [Kabilē (Kld)].

17323.

Nu cirta liepai
Pirmo skaidu;
Nu veda mātei
Mīļo meitu.
36 [Rikterē (Sidgundas pag. Rg)].

1. Nocirta liepai
Pirmo zariņu;
Norāva mātei
Pirmo meitiņu.
36 [Rikterē (Sidgundas pag. Rg)].

17324.

Paga paga, muomul'eņ,
Gon tu mani pīminēsi;
Sovus krekl'eņus vel'ēsi,
Iz akmiņa sādādama.
434 [Ludzas un Abrenes apr.].

- 409 -

17325.

Palaid mani, muomul'eņ,
Koč par sovu teirumeņ',
Lai es gauži nūrauduoju
Koč par sovu teirumeņ'.
435 [Latgalē].

17326.

Paldies saku tev, māmiņa,
Labi mani pavadīji,
Koši mani izpušķoji
Ar baltām rozītēm.
181 [Cīravā (Cīravas pag. Azp)].

17327.

Palīdziņa vajadzēja
Manajai māmiņai;
Kad es kļuvu palīdziņš,
Tad aizveda sveši ļaudis.
335 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

17328.

Par purviem, par vēŗiem
Krīt ozols Daugavā;
Par tautām tautas veda,
Māmiņ, tavu auklējumu.
80 [Kalsnavā (Kalsnavas pag. Md)], 98 [Praulienā (Praulienas pag. Md)].

17329.

Pieņem mani, māmuliņa,
Savāi vietas maliņā!
Gaŗa būs tā dieniņa,
Kad tu manis neredzēsi.
195 [Raņķos (Raņķu pag. Kld)].

17330.

Pieciet mani, māmuliņa,
Kā tu pate zinādama,
Ietin savu mīkstu sirdi
Baltas vilnas kodeļā!
324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)].

17331.

Piecietana šī vietiņa,
Atstātana māmuļiņa:
Ierast mun citu vietu,
Citu, svešu māmuļiņu.
88 [Liezerē (Liezeres pag. Md)].

17332.

Priekšā man saule spīd,
Pakaļā lietiņš lija;
Priekšā līksma dēlu māte,
Raud māmiņa pakaļā.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

17333.

Projām iešu, māmulīte,
Vairs rudeni negaidīšu:
Man tautietis atsūtīja
Pa prātami kumeliņu,
Balta sagša, jauni sedli,
Vizuļoti iemauktiņi.
146 [Lielkrūtē (Purmsātu, Bārtas pag. Lp)].

17334.

Projam gāja lakstīgala,
Vasariņu izdziedājse;
Projām gāja mūs' māsiņa,
Atsjāj' tēvu, māmulīti.
188 [(?)].

17335.

Prom pa ceļu, prom pa ceļu!
Tēvs māmiņa neierauga.
Tēvs māmiņa gan ierauga,
Tautiets vaira neatstāj.
1311 [Apē (Vlk)].

17336.

Pušu laužu priežu skalu,
Ar tautieti runādama;
Tā es savu sirdi laužu,
No māmiņas šķirdamās.
174 [Rudbāržos (Rudbāržu pag. Azp)].

17337.

Raud māmiņa, raud meitiņa,
Abas divi gauži raud;
Raud māmiņa vadīdama,
Raud meitiņa šķirdamās.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

17338.

Raud māmiņa viena pate,
Raud ar otru runādama:
Atdevuse tautiņām
Diženo malējiņu.
137 [Tirzā (Tirzas pag. Md)].

17339.

Raud māmiņa viena pate,
Raud ar otru runādama;
Kā tā gauži neraudās, -
Izdod savu auklējumu.
134 [Sinolē (Sinoles pag. Vlk)].

17340.

Raud', māmiņa, vai neraudi,
Nebūš' vairs tavs bērniņš,
Jau kājiņas man apautas,
Jau pie durvju kumeliņš.
58 [Rozbeķos (Rozulas pag. C)].

- 410 -

17341.

Raudi, mana māmuļiņa,
Es par tevi nebēdāju,
Es būš' iet ar tautām,
Es tautām piederēju.
1181 [Dūres pagastā (Vlk)].

17342.

Raudinis, raudinis
Šis vakarīnis:
Tēvs rauda namā,
Māt' istabā;
Tās maģās māsīnas
Dziernu kambarī;
Tie maģie brālīši
Zierdzīnu stallī.
149 [Nīcā (Nīcas pag. Lp)].

17343.

Sak' ozolu cietu koku,
Vējš locīja virsūnīti,
Man patiesi ciets prātiņš,
Atstāj' tēvu, māmuliņu.
3251 [Sunākstē, Neretā un Ērberķē (Sunākstes, Neretas un Mazzalves pag. Jk)].

1. Teic ozolu cietu koku, -
Kas ozolu cietu deva!
Meitiņām cieta sirds:
Atstāj tēvu, māmulīti.
188 [(?)].

17344.

Saulīt balta, māmiņ jauka,
Tev godīga dzīvošana;
Kad man būtu tik godīga
Ar ļaudīm jādzīvo!
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

17345.

Sac'ējūs' ar mām'eņi
Ni myužam nasašk'ērtīs'.
Sajuoj tautas vokorā,
Reitā agri šk'ēram'ēs'.
414 [Krāslavas apkārtnē].

17346.

Še, māmiņ [māršiņ], man'
Ķedriņ',
Man' vālīt', velētniņ'!
Neturat kailus, mellus
Manus mazus bāleniņ's!
48 [Alojā un Lielsalacā (Alojas un Salacas pag. Vlm)].

17347.

Žēl, māmiņ, tev palika,
Žēl i tev, žēl i man;
Tev bij žēl vieglu dienu,
Man jaukās valodiņas.
69 [Bikserē (Patkules pag. Md)].

17348.

Žāloj, Dīveņ, žāloj, Laim'e,
Muot'e vaira nažāloj;
Izaukl'ējse, izaudz'ējse,
Dūd sv'ešam maldynuot'.
409 [Līksnas pag. D].

17349.

Žēlo, Dievs, žēlo, Laime,
Māte vairs nežēlo;
Sakās mani iedevusi
Žēlotāja rociņā.
281 [Nītaures, Siguldas un Cēsu apvidū (Rg, C)].

1. Žēlo, Dieviņ, žēlo, Laime,
Māte vairs nežēlo;
Sakās mani iedevuse
Žēlotāja rociņās.
Iedevuse žūpuram,
Visu krogu skrējējam,
Visu krogu skrējējam,
Kumeliņu mietniekam.
100 [Rāmuļos (Rāmuļu pag. C)].

17350.

Šī dieniņa dārga bija
Par visām dieniņām:
Es šķīros no māmiņas,
No citām māsiņām.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

17351.

Ziedi, āra pureniņ,
Nevīš' vaira vainaciņu;
Dzīvo, mana māmuliņ,
Vaira tevi neklausīšu!
85 [Lazdonā (Lazdonas pag. Md)].

17352.

S'ēst, muos'eņa, aiz gal'd'eņa,
L'īc' gal'v'eņu yz gal'd'eņa!
Jau tu vaira nas'ēd'ēsi
Tāva muot'es naklaus'ejs'i.
415 [Daugavpils, Rēzeknes un Ludzas apr.].

17353.

Siliņš raud, siliņš raud,
Silam ziedi nobiruši;
Gauži raud tēvs māmiņa,
Pēdēj' meitu vadēdam'.
2291 [Sasmakas novadā (Ārlavas pag. Tl)].

- 411 -

17354.

Zinādama, māmuliņa,
Kam tu man nesacīji,
Vai ved tautas vienu dienu,
Vai visam mūžiņam?
36 [Rikterē (Sidgundas pag. Rg)], 111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)], 137 [Tirzā (Tirzas pag. Md)], 407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

1. Zinādama, māmulīte,
Kā tu man nesacīji,
Vai vedīs vienu dienu,
Vai visā mūžiņā?
Ja ved tautas vienu dienu,
Segtu vienu villainīti;
Ja visā mūžiņā,
Krautu pilnu vezumiņu.
212 [Sarkanmuižā (Sarkanmuižas pag. Vp)].

17355.

Šmuidra, gaŗa es uzaugu,
Ne savai māmiņai:
Tālējām tautiņām
Rīta māļa malējiņa.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

17356.

Sola māte tālu dota,
Sola žēli neraudāt;
Vēl es sēžu aiz galdīna,
Jau māmīna gauži raud.
144 [Gaviezē (Gaviezes pag. Lp)].

17357.

Sola mani māmuliņa
Tāli dota, neraudāt;
Jāj tautiņas, rīb zemīte,
Jau māmiņa žēli raud.
146 [Lielkrūtē (Purmsātu, Bārtas pag. Lp)].

17358.

Tautiņās aiziedama,
Māmiņai roku devu,
Piebirst manim pilna sauja
Mātes gaužu asariņu.
38 [Siguldā (Siguldas pag. Rg)].

17359.

Tev, bērziņi, platas lapas,
Zemei labas, ne bierztaļai;
Mans raženis augumiņis
Tautām labis, ne māmiņai.
172 [Rāvā (Rāvas pag. Lp)].

17360.

Tev, māmiņ, žēli bija,
Mani jaunu izvedot.
Ko varēji tu darīt,
Kad es pate gribētāja?
1311 [Apē (Vlk)].

17361.

Tik, māsiņa, tev prātiņa
Kā mazami bērniņam:
Atstāj tēvu, māmuliņu,
Iet pie sveša cilvēciņa.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

17362.

Tik tev bija, māmuļīte,
Kaut tu gan raudājuse:
Es iesācis, man jāiet
Ar svešim ļautiņim.
181 [Cīravā (Cīravas pag. Azp)].

17363.

Trīs reizītes māmuļiņa
Mani gauži raudināja:
Kristīdama, atšķirdama,
Tautiņās stādīdama.
335 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

17364.

Triceit trica tei maleņa,
Kur māmeņa meitas dūd:
Raud mam'eite, raud meiteņe,
Zv'īgoj tautu kumel'eņš.
415 [Daugavpils, Rēzeknes un Ludzas apr.].

17365.

čīkst zīlīta, čab lapiņa
Lielas apses galiņā;
Raud māmiņa, raud meitiņa,
Tautas jāja pa vārtiem.
323 [Vecsērenē (Sērenes pag. Jk)].

17366.

Vakar mani māte kūle,
Pa nātrēm vazādama;
Šodien vada tautiņās
Izpuškotu, izlocītu.
88 [Liezerē (Liezeres pag. Md)].

1. Vakar māte meitu kūla,
Ūdenī mērcēdama;
Šodien meita kamanās
Baltajās villānēs.
137 [Tirzā (Tirzas pag. Md)].

17367.

Veca mana māmuliņa,
Kas maizīti tev samals?
- Nāc, meitiņa, kad nākdama,
Ar maizīti atradīsi!
190 [Kuldīā].

- 412 -

2) Atvadīšanās no brāļiem, māsām, māršām un draudzenēm

17368.

Agri beja raudivei
L'akt nu syla azarā;
Agri beja tev, muoseņ,
Vēli īt tauteņuos;
Niule ruožeņas sazīda
Tovu vaigu gal'eņūs.
434 [Ludzas un Abrenes apr.].

17369.

Ai māsiņa, ai māsiņa,
Kā es tevi piecietīšu!
Cik es tevi iedomāju,
Birst man gaužas asariņas.
120 [Gaujienā (Gaujienas pag. Vlk)].

17370.

Ai māsīna, ai māsīna,
Kad tu būtu tautu meita!
Es būt' tevi pats apjēmis,
Nebūt' devis tautietim,
Nebūt devis tautietim
Kā putnīnu brēcināt.
144 [Gaviezē (Gaviezes pag. Lp)].

17371.

Vai māsiņa, vai māsiņa,
Mūsu mīļu dzīvošanu!
Pušu griezu ābolīti,
Pušu rieksta kodoliņu.
Kur mēs abi šķīrāmies,
Zemīt' mirka asarās.
16 [Kastrānē (Kastrānes pag. Rg)].

17372.

Vai māsiņa mīļa balta,
Kā es tevi aizmirsīš'!
Neredz' tevi staigājam,
Ne pūriņu klētiņāi.
224 [Kabilē (Kld)].

17373.

Ai māsiņ mīļa balta,
Kā man būs tev' aizmirst,
Nedzirdēt runājam,
Neredzēt staigājam!
281 [Nītaures, Siguldas un Cēsu apvidū (Rg, C)], 108 [Veismaņu pagastā (Vaives pag. C)], 207 [Dundagā (Dundagas pag. Vp)].

1. Ai māsiņa mīļa balta,
Kā es tevi aizmirsīšu!
- Aizmirsīsi pamazām,
Neredzēsi staigājam.
2071 [Ancē (Ances pag. Pg)], 2291 [Sasmakas novadā (Ārlavas pag. Tl)].

17374.

Vai māsiņa mīļa balta,
Kā mēs divas šķirsimies?
Mēs bijām saradušas
Kā dui baltas avitiņas.
Kur mēs divas runājam,
Tur asaras straumēm tek.
182 [Aizputes un Kuldīgas apriņķos)].

17375.

Ai māsiņa mīļa, laba,
Kā es tevi aizmirsīšu!
Kur mēs mīļi runājam,
Tur zied baltis āboliņš;
Kur mēs sīvi rājamies,
Tur zemīte pušām trūka.
161 [Alšvangā (Alšvangas pag. Azp)].

1. Māsiņ mana mīļa balta,
Kā es tevi aizmirsīšu!
Mēs bijāmi saradušas
Kā dui baltas avitiņas;
Kur mēs divi staigājam,
Tur zied baltis āboltiņis;
Kur mēs divi runājam,
Tur sarkanis noziedēja.
166 [Gramzdā un Smaižos (Gramzdas un Aizviķu pag. Lp)].

17376.

Vai mana māsiņa,
Man tevis žēl!
Man tevis jo žēl
Ne māmiņai.
190 [Kuldīā].

17377.

Vai mana māsiņa,
Man tevis žēl!
Žēl tevis rītā,
Žēl vakarā.
Tu mani sagaidi,
Tu mani pavadi;
Tu manu kumeļu
Nosedelēji,
Tu manus iemauktus
Pakarināji.
225 [No Kaltenes līdz Kolkasragam gar jūrmalu (Tl, Vp)].

- 413 -

17378.

Vai mazaji bāleniņi,
Kur man bija tevi likt?
Tu gulēji šūpuļos,
Man jāiet ir tautiņās.
Likšu pūra dubenē,
Vedīš' līdza tautiņās;
Es pakāršu šūpulīti
Tautu galda galiņā.
224 [Kabilē (Kld)].

1. Ai mazaju bālelīnu,
Man bij tevis gauži žēl;
Tu gulēji šūpulēi,
Man jāieta tautīnās.
Likšu pūra dubenāi,
Līdza vešu tautīnās.
Kad tautīnas pūru prasa,
Bālelīnu parādīšu.
164 [Dunalkā (Dunalkas pag. Azp)].

17379.

Vai pastari bāleliņ,
Kur būs man tevi likt?
Sēd' uz mana pūra vāka,
Nāci līdzi tautiņās!
207 [Dundagā (Dundagas pag. Vp)].

17380.

Ai zaļaja bērzu birze,
Vairāk kalta ne lapoja;
Ai skaistaja man' māsiņa,
Vairāk raud ne runā.
30 [Ozolu muižā, Suntažu draudzē].

17381.

Ai skaistaja raudavīte,
Neiepeldi rāvājāi!
Ai skaistaja man' māsiņa,
Kam gāj' jauna tautiņās?
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

17382.

Ak tu Dievs, nu man laime,
Nu izgāja vecā māsa!
Nu man tika visi soļi,
Visi gārdi kumosiņi.
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

17383.

Ak tu manu bāleniņu,
Vai es tevi nemīlēju?
- Tu, māsī, man mīlēji,
Tautas vairs neatstāj.
76 [Gatartā (Gatartes pag. C)].

17384.

Aiz brāļiem gan dzīvotu,
Aiz māršām nevarēju:
Māršas mana pūra vāku
Klētī mina kājiņām.
137 [Tirzā (Tirzas pag. Md)].

1. Brāļa dēļ gan dzīvotu,
Māršas dēļ nevarēju:
Mārša manu vainadziņu
Kājām spārda klētiņā.
6 [Annas muižā (ķēču pag. Rg)].

17385.

Aiz govīm gan ganītu,
Aiz cūkām nevarēju;
Aiz brāļiem gan dzīvotu,
Aiz māršām nevarēju.
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

17386.

Aiz ozola resnumiņa
Neredz' doŗu dējējiņa;
Aiz dzērāja brāleliņa
Kļuvu tautu rociņā.
324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)].

1. Aiz upeitis l'eikumeņa
Nasagivu gaigul'eņis;
Aiz buol'eņa dzāruojeņa
Tyku ļauna rūceņuos.
434 [Ludzas un Abrenes apr.].

2. Aiz vokora, vakareņa
Nasav'eju vaiņuceņa;
Aiz buol'eņa dzāruojeņa
Tyku ļauna rūc'eņā.
4271 [Rēzeknes apr.].

17387.

Aiz upītes līkumiņa
Nenošāvu raudevītes;
Aiz vedeklas bargumiņa
Gāju jauna tautiņās.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

17388.

Ar māsiņu sasatiku,
Runāt visu nevarēju;
Pirmāk gauži noraudāju,
Pēc palaidu valodiņu.
125 [Jaunlaicenē (Jaunlaicenes pag. Vlk)].

17389.

Asariņu upe tek
Gar bāliņa namdurvīm:
Raud māsiņa, izvedama,
Tautu meita, ievedama.
322 [Saukā (Saukas pag. Jk)], 325 [Secē (Seces pag. Jk)].

- 414 -

17390.

Aug puķīti balti ziedi,
Žēl man mīt kājiņām;
Aug māsiņa paklausīga,
Žēl man dot tautiņās.
200 [Skrundā (Skrundas pag. Kld)].

1. Aug liniņi Dievam grazni,
Sapūst žoga maliņā;
Aug māsiņa paklausīga,
Žēl man dot tautiņās.
190 [Kuldīā].

17391.

Bij bitīšu liela pulka,
Visas skrēja vienu malu;
Mēs bijām div' māsiņas,
Malu katra līgojam.
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)].

1. Divi vien mēs māsiņas,
Savs celiņš katrai iet;
Bij bitīšu liela draudze,
Tās noskrēja vienu vietu.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

17392.

Brāļam biju gan gājuse,
Māršai visu negājuse;
Mārša grib manas varas
Bāliņosi paliekot.
121 [Gulbenē (Md)].

17393.

Brāļam biju negājuse,
Māršai smalki nemaluse;
Atradīsi, bāleliņ,
Arī manu negājumu!
18 [Kliģenē, Meņģelē, Plāterē (Zaubes, Meņģeles un Plāteres pag. Rg)].

17394.

Bāliņ, vaska rituliņ,
Man jāiet tautiņās.
- Māsiņ, zelta droztaliņ,
Kam tautām roku devi?
302 [Rundālē (Rundāles pag. B)].

17395.

Brālīts, māsu vadīdams,
Kājām spēra nama durvis:
Aizved manu darbenieci,
Dziļu dubļu bridējiņu.
196 [Rendā (Rendas pag. Kld)].

1. Māte, meitu izdodama,
Speŗ ar kāju nama durvis:
Aizved dubļu bridējīnu,
Tīru rudzu malējīnu.
384 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

17396.

Brālīts mane linus sēja
Mālu kalna galiņā;
Kad es gāju tautiņās,
Grib brālītis godinām.
Grib brālītis godinām,
Lai godina mālu kalns.
145 [Krotē un Bunkā (Krotes un Bunkas pag. Lp)].

17397.

Brālis man skalu liedza,
Mārša liedza istabiņu;
Še palika brāļa skali,
Še ar māršas istabiņa.
137 [Tirzā (Tirzas pag. Md)].

17398.

Dancotāju kumeliņu,
Tu aiziesi Vāczemē;
Ai jaunaju man' māsiņu,
Tevis tautās aizvedīs.
190 [Kuldīā].

17399.

Devu roku, bet atrāvu,
Baltajam bāliņam:
Iegādāju to dieniņu,
Kad man' grūti maldināja.
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

17400.

Dimdi, dimdi, ozoliņ,
Visi tavi zari dimd;
Raudi, raudi, brāļu māsa,
Visi tavi brāļi raud.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

17401.

Div' upītes strauji tek,
Trešā rāmi vizināja;
Div' māsiņas gauži raud,
Trešā slauka asariņas.
41 [Stukmaņos (Pļaviņās Rg)], 190 [Kuldīā], 200 [Skrundā (Skrundas pag. Kld)].

17402.

Dzied', māsiņa, nu a mani,
Vair a mani nedziedās';
Es dziedāšu tautīnās
A tautiešu māsīnām.
61 [Mazsalacā (Mazsalacas pag. Vlm)].

17403.

Dzīvojiet, bāleliņi,
Glabājiet māmuliņu!
Es aiziešu tautiņās,
Man būs cita māmuliņa.
28 [Nītaurē (Nītaures pag. Rg)], 38 [Siguldā (Siguldas pag. Rg)], 111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

- 415 -

17404.

Dzīvot' es bāliņos,
Aiz māršiņas nevarēju:
No rociņas skalu rāva,
Ar ūdeni guni lēja.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

17405.

Iešu, iešu, kā neiešu,
Ko darīšu, negājuse?
Brālīšam dārga maize,
Māršai barga valodiņa.
137 [Tirzā (Tirzas pag. Md)].

1. Nedzīvoju, nedzīvoju
Es pie tevis, brāleliņ:
Tev, brāliņi, dārga maize,
Mārši barga valodiņa.
324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)].

17406.

Iet es iešu tautiņās,
Bet es viena nedzīvošu,
Vedīš' savu jauno māsu
Jaunajam dieveŗam.
- Neder kvieši iesalam,
Ne māsiņa ietaļām;
Mieži der iesalam,
Svešiniece ietaļām.
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

17407.

Ietin iešu tautiņās,
Ko gaidīšu, negājuse?
Ne tēviņis maizi deva,
Ne brālītis linus sēja.
194 [Ošniekos (Lutriņu pag. Kld)].

17408.

Eita, māsas, pavadāt,
Viegli vārtu aizveŗat, -
Neba rītu es atnākšu
Jūsu vārtu virināt!
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

17409.

Ej iešus, māsiņa,
Neleci lēkšus,
Gan rasi tautās
Lecamas dienas!
181 [Cīravā (Cīravas pag. Azp)].

17410.

Ej, ej, māsiņa,
Es arī iešu;
Tu iesi šogadu,
Es citu gadu.
174 [Rudbāržos (Rudbāržu pag. Azp)].

17411.

Ej kaŗā, bāleliņ,
Ne manos panāksnos,
Kam tu mani maz' esošu
Aiz matiņu plucināji!
6 [Annas muižā (ķēču pag. Rg)].

17412.

Ej, māsiņ, iestājusi,
Tev bāliņi vaļu lika;
Nesaraudi, nogājusi,
Ka bāliņi tevi deva!
88 [Liezerē (Liezeres pag. Md)], 92 [Mārcienā (Mārcienas pag. Md)].

17413.

Ej, māsiņa, ka iesāki,
Sliktajāi vietiņā;
Atstāj vietu labajami,
Kam sariebi dzīvojot!
401 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

17414.

Ej, māsiņa, kā iesāki,
Teicamā vietiņā;
Gan tu iesi druviņā
Vakarēju ēdumiņu!
121 [Gulbenē (Md)], 1271 [Litenē (Litenes pag. Md)].

1. Ej, māsiņa, ejamā,
Vēl tu rasi rodamā,
Vēl tu iesi druviņā
Vakaraju ēdumiņu.
213 [Zlēkās (Zlēku pag. Vp)].

17415.

Ej, māsiņ, tautiņās,
Dzīvē bērza kuplumiņu,
Dzīvē bērza kuplumiņu,
Apeniņa vieglumiņu!
222 [Garlenē (Vandzenes pag. Tl)].

17416.

Ej, māsiņa, tautiņās,
Es ar iešu ciemoties;
Mums abām nepieder
Bāliņos dzīvojot.
931 [Meirānos (Meirānu pag. Md)].

17417.

Ej, māsiņa, tautiņās,
Es pārdzīšu tev telītes;
Pārnesīšu vaiņadziņu
Jaunākai māsiņai.
93 [Mēdzžlā (Mēdzžlas pag. Md)].

- 416 -

17418.

Ej, māsiņa, tautiņās,
Kā tu biji iesākuse;
Es, māsiņa, tev nedošu
Šodien vairs launadziņu.
172 [Rāvā (Rāvas pag. Lp)].

17419.

Ej, māsiņa, tautiņēs,
Nāc māmiņas apraudzīt;
Neiegrimsti tautiņēs
Kā oliņa ūdenē!
220 [Dursupē (Zentenes pag. Tl)].

17420.

Ej, māsiņ, tautiņās,
Ņem dakšiņu, ņem slotiņu:
Tautu dēla istabiņa
Līdz logam mēslu pilna.
208 [Ēdolē (Ēdoles pag. Vp)].

17421.

Ej, māsiņa, tautiņās,
Ņem grīslīti padusē:
Tautu dēla galdi, beņķi
Pērnajām piepītēm.
264 [Džūkstē (Džūkstes pag. Jg)].

1. Ej, māsiņa, tautiņās,
Bāz grīslīti kabatā:
Tautu logi, tautu beņķi
Ar piepēm nopiepējši.
241 [Blīdienē (Blīdienes pag. Tk)].

17422.

Ej, māsiņa, tautiņās,
Nu tev laiks tautās iet,
Tev Laimiņa saseguse
Ejamās villainītes.
401 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

17423.

Ej, māsiņa, tautiņās,
Tava tiesa nezudīs;
Es tev došu puķu lauku
Deviņiemi pļāvējiem.
170 [Lielnīkrācē (Nīkrāces pag. Azp)].

17424.

Ej, māsiņa, viena pati,
Kā tu viena saderēji;
Nelaidīšu tēv' un māti,
Ne jaunaju bāleliņu.
125 [Jaunlaicenē (Jaunlaicenes pag. Vlk)].

17425.

Ej, mana māsiņa
Ar mīļu Dievu,
Mīļš Dieviņš priekšā,
Mīļš pakaļā;
Jo mīļš priekšā
Ne pakaļā.
208 [Ēdolē (Ēdoles pag. Vp)].

17426.

Ej, mana māsiņa
Kur tautas veda:
Tautiņas, vedušas,
Dos arājiņu.
224 [Kabilē (Kld)].

1. Ej, mana māsiņa,
Tautiņu vedama:
Tautiņas, vedušas,
Maizīti dos.
172 [Rāvā (Rāvas pag. Lp)], 181 [Cīravā (Cīravas pag. Azp)].

17427.

Ej, manu māsiņ,
Pastāvēdama,
Iet tava Laimiņa
Padomādama.
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

17428.

Ej, mana māsiņa,
Pastāvēdami,
Lai tava Laimiņa
Līgojāsi.
207 [Dundagā (Dundagas pag. Vp)].

1. Nāc, mūsu māsiņa,
Nekavēdamās,
Lai tava Laimiņa
Līgoti līgo.
207 [Dundagā (Dundagas pag. Vp)].

17429.

Ej nu, mana jo māsiņa,
Ej nu, manis nedodama,
Ej nu, manis nedodama,
Dzīvo, manis neraugāma!
279 [Skurtsteņu muižā (Sesavas pag. Jg)].

17430.

Es atstāju bāleliņu
Pašā darba laiciņā;
Atstāj' baru neizpļautu,
Izkapt' bara galiņā.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

17431.

Es, brālīti, tev pasaku,
Tu pasaki vedeklai:
Ka māmiņa netecētu
Pora malu raudādama.
401 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

- 417 -

17432.

Es, brālīti, vairs nebūšu
Tava dubļu bridējiņa;
Lai brien tava līgaviņa,
Kam tu pirki sudrabiņu.
181 [Cīravā (Cīravas pag. Azp)].

17433.

Es izgāju bērza birzi,
Ne zariņa nenolauzu;
Es aizgāju no bāliņa,
Ne asaru nenolaidu.
2291 [Sasmakas novadā (Ārlavas pag. Tl)].

17434.

Es māršāmi lab' darīju,
Māršas labu nesaprata:
Sadeldēju dzirnaviņas,
Tad vēl gāju tautiņās.
1311 [Apē (Vlk)].

17435.

Es neietu tautiņās, -
Ko darīšu, negājuse?
Brālītim maizes žēl,
Māršē baltu villainīšu.
224 [Kabilē (Kld)].

17436.

Es novilku dubļu svārkus
Pie brālīša namdorēm;
Ja tev tika jaunā māsa,
Velc savāi mugurāi!
172 [Rāvā (Rāvas pag. Lp)].

17437.

Es novilku dubļu svārkus
Pie brālīša klēts durvīm,
Lai brālītis pieminēja
Visu mūžu dzīvojot.
267 [Kalnamuižā (Tērvetes pag. Jg)].

17438.

Es savam brāliņam
Pate kaunu nedarīju:
Noskumuse pārtecēju
Par brāliņa istabiņu.
324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)].

1. Nesmejos smiedamās,
Nedar' kaunu bāliņam;
Noskumusi iztecēju
Caur tautiņu lielu draudzi.
137 [Tirzā (Tirzas pag. Md)].

17439.

Kamēr augu pie brālīša,
Māsas vārdu nedzirdēju;
Kad aizgāju tautiņās,
Tad dzirdēju māsas vārdu.
Brālīts saka tautiešam:
Man māsiņas gaužām žēl,
Tā bij mana puškotāja,
Līdz tā gāja tautiņās.
161 [Alšvangā (Alšvangas pag. Azp)].

17440.

Gājējiņas, mēs māsiņas,
Cita citu vadīsim;
Kas paliksim pēdējā,
Lai vadīja bāleliņi.
124 [Lāzberģi (Mārkalnes pag. Vlk)].

17441.

Gan man žēl tās bitītes,
Kas ielīda celmiņā;
Gan man žēl tās māsiņas,
Ko iedeva tautiešam.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

17442.

Gana plata kļava lapa,
Krīt zemē griezdamās;
Gan bagāta brāļa māsa,
Iet tautās raudādama.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)], 98 [Praulienā (Praulienas pag. Md)], 379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

1. Gana plata kļava lapa,
Krīt zemē griezdamies;
Gana liela mātes meita,
Iet pie kalpa raudādama.
36 [Rikterē (Sidgundas pag. Rg)].

17443.

Gaudas bira asariņas,
Bet es gauži neraudāju,
Bet es gauži neraudāju,
Negaudēju brāleliņa.
322 [Saukā (Saukas pag. Jk)].

17444.

Gauja Gauja, ne upīte
Tev, māsiņa, celiņā;
Tā tev pāri jāstaigā,
Kā Dieviņš palīdzēs.
134 [Sinolē (Sinoles pag. Vlk)].

17445.

Gauži raud apšu lapa,
Lēna vēja drebināma:
Tā raudāja mūs' māsiņa,
Pie tautieša aiziedama.
224 [Kabilē (Kld)].

- 418 -

17446.

Gauži rauda mazās māsas,
Kad es gāju tautiņās.
Neraudat, mazās māsas,
Pārsūtīšu vaiņadziņu,
Pārsūtīšu vaiņadziņu
Ar maziem brālīšiem.
353 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

17447.

Izašķīra uz ūdeņa
Divi putu gabaliņi;
Izašķīra div' māsiņas,
Gan i mīļi dzīvodamas.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

17448.

Iztecēja adatiņa
No sarkana dzīpariņa;
Iztecēja mūs' māsiņa
No baltiem bāliņiem,
No baltiem bāliņiem,
No tēviņa, māmuļītes,
No tēviņa, māmuļītes,
No vizuļu vainadziņa.
296 [Kursenē (Jaunsaules pag. B)].

17449.

Jau saulīte bridin brida,
Lietus gaisu domādama;
Jau māsiņa taisījās
Atstāt savus bāleliņus.
13 [Ikšķilē (Ikšķiles pag. Rg)].

17450.

Jaunajam bāliņam,
Tam māsiņas gauži žēl,
Tas māsiņas žēlumā
Vidū lauza zobentiņu.
246 [Lestenē (Lestenes pag. Tk)].

17451.

Jaunajami brālītimi,
Tam māsiņas gauži žēl,
Tas nokoda galdam stūri,
Pēc māsiņas raudādams.
1880 [Jaunmuižā (Lutriņu pag. Kld)].

17452.

Jaunajam bāliņam,
Tam māsiņas gauži žēl,
Tas raudāja visai gauži,
Kumeliņu seglodams.
97 [Vecpiebalgā (Vecpiebalgas pag. C)].

17453.

Jaunākā man' māsiņa,
Kā kauniņa tev nebij:
Tev' māmiņa pēc auklēja,
Tu papriekšu tautiņās.
36 [Rikterē (Sidgundas pag. Rg)].

1. Māsiņ mana jaunākā,
Tu man kaunu padarīji:
Es papriekšu māmiņai,
Tu papriekšu tautiņās.
25 [Līgatnē (Līgatnes pag. Rg)].

17454.

Jaunākam bāliņam,
Tam māsiņas vairāk žēl:
Stāv galdiņa galiņāi,
Asariņas slaucīdams.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

17455.

Jaunākam bālīnam,
Tam māsīnas visai žēl,
Tas raudāja visai gauži,
Svārkos slauka asarīn's.
119 [Ērģemē (Ērģemes pag. Vlk)].

17456.

Jūra krāca, - kā tā krāca?
Jūra krāca zvejnieciņu;
Māsa raud, - kā tā raud?
Māsa raud bāleliņu.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

1. Jūra jūra, kā tu kauci?
Māsa māsa, kā tu raudi?
Jūra kauca smalku tīklu,
Māsa rauda bāleliņu.
43 [Tīnūžos (Ikšķiles pag. Rg)].

17457.

Kā es gāju tautiņās?
Kā man trūka bāliņos?
Klētē maize, kambarē,
Namā saldis alutiņis.
30 [Ozolu muižā, Suntažu draudzē].

17458.

Kas man trūka bāliņos.
Kā es gāju tautiņās?
Šūkām [šūnām?] māršas maizi
cepa,
Mediem brāļi alu dara.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

17459.

Kā, māsiņ, tu raudāji,
Tautiņās iziedama?
Ir pūriņu pakaļ veda,
Ir telītes pakaļ dzina,
Ir aizgāja bāleliņi,
Kamēr tur apdzīvoji.
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

- 419 -

17460.

Kad es gāju tautiņās,
Man bij mazi bāleniņi;
Sēdās galda galiņā
Kā gailīši laktiņāi,
Kā gailīši laktiņā,
Kā dzenīši klikšināja.
2 [Aderkašos (Taurupes pag. Rg)].

17461.

Ka, l'eiteņ, niu nal'eji,
Gon tu l'eisi sīna laikā;
Ka, muoseņ, niu naraudi,
Gon rauduosi dzeivuodama!
4271 [Rēzeknes apr.].

17462.

Kad, māsiņ, laba dzīve,
Teic citām māsiņām;
Kad bij kāda suņu virska,
Dzīvo paša raudādama!
321 [Zasā (Zasas pag. Jk)].

17463.

Kad varētu, kad varētu
Divējādi, divējādi:
Kad varētu pa tautām,
Pa saviemi brāliņiem.
324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)].

17464.

Kāda vella gauži raud
Tēva dēla līgaviņa?
Es bij' viena slikta kalpa,
Es tik gauži neraudāju.
17 [Ķēčos (ķēču pag. Rg)].

17465.

Kāzas lielas, kāzas mazas,
Kāzas mani izpostīja:
Apēd manu sāli maizi,
Noved [Aizved] manu malējiņu.
321 [Zasā (Zasas pag. Jk)], 401 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

17466.

Kālabād upe tek
Caur zaļaju eglieniņu?
Kālabād mūs' māsiņa
Tautās gāja raudādama?
224 [Kabilē (Kld)].

17467.

Kam, dzenīti, svārkus šuj?
Tev rakstīts kažociņš;
Kam, māsiņ, tautās gāji?
Tev bagāts baleniņš.
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

17468.

Kam, lietiņi, smalki liji,
Kam rasiņu padarīji?
Kam, māsiņa, gaudi raudi,
Kam gaudini bāleliņus?
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)].

17469.

Kāpēc, ļaudis, jūs metat
Sārtas rozes par upīti?
Kāpēc, brāļi, jūs laižat
Savu māsu tautiņās?
1311 [Apē (Vlk)].

17470.

Kas, māsiņa, tev pietrūka,
Ka tu gāji tautiņās?
Vai tev trūka linu zemes,
Vai brālīša arājiņa?
Tēvs tev deva linu zemi,
Dui brālīši arājiņi.
172 [Rāvā (Rāvas pag. Lp)].

17471.

Kas no manu lielu radu,
Kas bagātu brāleliņu?
Ceļā mani tautas ņēma
Dubļotām kājiņām.
311 [Dzērvē, Susējā, Dignājā (Saukas Jk, Susējas Il, Dignājas Jk pag.)].

17472.

Kiš kiš, māsiņ,
To es tev solīju,
Kam augi smuka,
Kam augi daiļa:
Nu tevi vedīs
Nabaga ciemā,
Nu tevi mācīs
Tabaku malt,
Dos milnu rokā
Pie veca poda.
161 [Alšvangā (Alšvangas pag. Azp)].

17473.

Kliedz dzērvīte, raud meitiņa
Dūņu pura maliņā:
Kliedz dzērvīte, nošaujot,
Raud meitiņa, aizvedot.
28 [Nītaurē (Nītaures pag. Rg)].

- 420 -

17474.

Ko, brālīši, raudat mani,
Ko jūs mani žēlojat?
Paši mani iedevāt
Raudamāja vietiņā.
181 [Cīravā (Cīravas pag. Azp)].

17475.

Ko es iešu tautiņās,
Mazi mani bāleliņi,
Kā dzenīši klikšķenāja
Tautu galda galiņā.
26 [Madlienā (Madlienas pag. Rg)].

17476.

Ko, māsiņa, tu raudāji,
Jauna vīra dabūjusi?
Kā, māsiņa, es neraudu,
Ne man jauna, ne man veca?
1311 [Apē (Vlk)].

17477.

Ko, māsiņa, tu raudāji?
Tevi jele jaunu veda;
Kā tad mani vecu veda,
Pakulāmi drīvēdami.
159 [Aizputē (Aizputes pag. Azp)].

17478.

Ko, māsiņa, tu saguvi,
Jaun' iedama tautiņās?
Es izaužu vilnainītes,
Pie māmiņas dzīvodama.
324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)].

17479.

Ko, māsiņa, tu saguvi,
Jaun' iedama tautiņās?
Sev saguvi grūtu mūžu,
Mātei lielas žēlabiņas.
1181 [Dūres pagastā (Vlk)].

17480.

Ko, māsiņa, tu saguvi,
Jaun' izgājse tautiņās?
Dabū vīru, dabū bērnu,
Dabū duku mugurā.
421 [Taurupes pagastā (Rg)].

17481.

Ko, radiņi, jūs raudat,
Kad es pate neraudāju?
Tad es pate gan raudāšu,
Kad kāpīšu kamanās.
97 [Vecpiebalgā (Vecpiebalgas pag. C)].

17482.

Kopā augam mēs, māsīnas,
Vai kopā dzīvosim?
Mums Laimīte ceļu šķīra,
Pie vārtiem stāvēdama.
49 [Jaunatē (Vecates pag. Vlm)].

1. Pulkā, māsas, uzaugam,
Ne pulkā dzīvosim!
Mūs Laimiņa izdalīja
Pa vienai tautiņās.
1271 [Litenē (Litenes pag. Md)].

17483.

Krauklīts sēd ozolā,
Zelta kokles rociņā,
To māsiņu koklēdams,
Ko šodien vadīsam.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

17484.

Kūkodama dzeguzīte
Metās koka galiņā;
Raudādama mūs' māsiņa
Atstāj savus bāleliņus.
13 [Ikšķilē (Ikšķiles pag. Rg)].

17485.

Kumeļam laba daba,
Tas neraud pārdodot;
Gauži raud mūs' māsiņa,
Tāl' tautās aiziedama.
95 [Odzienā, Vietalvas (Odzienas pag. Md)].

17486.

Kungu dēļ, vergu dēļ
Jauna gāju tautiņās;
Es neietu māršu dēļ,
Ne to savu bāleliņu.
137 [Tirzā (Tirzas pag. Md)].

17487.

Kur iesi, māsiņ,
Ka cimdi rokā?
- Pa ceļu, pa ceļu
Arāja meklēt.
1181 [Dūres pagastā (Vlk)].

17488.

Kuŗu darbu, bāleliņ,
Es pie tevis nedarīju?
Līdzi gāju siena pļaut,
Līdz ozolu darināt.
80 [Kalsnavā (Kalsnavas pag. Md)].

17489.

Laba biju māsiņām,
Laba ciema meitiņām;
Kad es gāju tautiņās,
Visas gauži noraudāja.
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

- 421 -

17490.

Lai bēdāja bēda bēdas,
Es bēdiņas nebēdāju;
Lai raudāja māte meitas,
Es māsiņas neraudāju.
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)], 344 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

174901.

Lai darīju, ko darīju,
Piemiņām vien darīju,
Piemiņām vien darīju
Jaunajām māsiņām.
69 [Bikserē (Patkules pag. Md)].

17491.

Lai man žēl, kā man žēl,
Žēl jaunā bāleliņa:
Kas tam dos baltu kreklu,
Kas melno izvelēs?
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)], 95 [Odzienā, Vietalvas (Odzienas pag. Md)], 344 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

17492.

Lai man žēl, kā man žēl,
Tās māsiņas, tās man žēl;
Tā man gāja druviņā
Nesūtāma, neraidāma.
161 [Alšvangā (Alšvangas pag. Azp)].

17493.

Lai raudāja, kas raudāja,
Mazākais bāleliņš,
Tas raudāja visai gauži,
Tam māsiņas vairāk žēl.
38 [Siguldā (Siguldas pag. Rg)].

17494.

Lai raudāja māte meitas,
Es māsiņas neraudāju;
I es ņemšu līgaviņu,
Raudās sveša māmuliņa.
98 [Praulienā (Praulienas pag. Md)].

17495.

Lai raudāja māte meitas,
Es māsiņas neraudāju;
Sev atvešu tautu meitu,
Man krekliņu audējiņu.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

17496.

Laiku laiku, tu māsiņa,
Ne tumšā vakarā!
Kuplas tavas villainītes,
Žagarainas ceļa malas.
71 [Jaunbebros (Bebru pag. Rg)].

1. Laiku, māsiņ, i laidies,
Nesalaid vakarā:
Kupli tavi sedzeniņi,
Žagarotas ceļa malas.
311 [Dzērvē, Susējā, Dignājā (Saukas Jk, Susējas Il, Dignājas Jk pag.)].

17497.

Lieli, mazi bāleliņi
Raud, kumeļus seglojot;
Mazākais bāleliņš,
Tas raudāja vēl gaužāki.
295 [Grienvaldē (Zālītes pag. B)].

17498.

Liela nāca liela diena,
Mazi mani bāleniņi;
Sagaidīju lielu dienu,
Ir bāliņus uzaugot.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

17499.

Liepu cirtu, kļaviņš lūza,
Rasa bira ozolos;
Tautas ņēma, māsa raud,
Brāļos bira asariņas.
121 [Gulbenē (Md)].

17500.

Līgo saule launagā,
No launaga vakarā;
Līgo māsa bāliņos,
No brāļiem tautiņās.
1411 [Jaunrozē (Jaunrozes pag. Vlk)].

1. Līgo saule launagā,
No launaga vakarā;
Tā līgo mūs' māsiņa
Bargu tautu rociņā.
347 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

17501.

Līgo viegli, liepas laiva,
Neva celmu Daugavā;
Ej, māsiņa, neraud' gauži,
Nav māsīces tautiņās.
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

17502.

Lokātiesi, kārklu krūmi,
Ļaujat manim cauri iet;
Šķiretiesi, bāleliņi,
Man jāiet tautiņās!
168 [Meženiekos (Asītes pag. Lp)].

- 422 -

17503.

Mārša mani izbīdēja,
No balta bāleniņa;
Nu, māršī, tava vaļa
Mīt māmiņu kājiņām!
73 [Dzērbenē (Dzērbenes pag. C)].

17504.

Māsiņ mana jaunākā,
Ej par mani tautiņās!
Es tev došu savu pūru,
Savas baltas villainītes.
16 [Kastrānē (Kastrānes pag. Rg)], 240 [Bikstos (Bikstu pag. Tk)].

1. Māsiņ mana jaunākā,
Ej par mani tautiņās!
Es tev došu sav' pūriņu,
Savu zīļu vaiņadziņu.
49 [Jaunatē (Vecates pag. Vlm)].

17505.

Māsiņ mana jaunākā,
Kā kauniņa tev nebij?
Visupēc galdu klāji,
Pirmā gāji tautiņās.
1331 [Sikšņu pagastā (Gaujienas pag. Vlk)].

17506.

Māsiņ mana žēlīgā,
Tev žēlīga valodiņa;
Dzirdu tevi runājot,
Birst man gaužas asariņas.
322 [Saukā (Saukas pag. Jk)].

1. Ai māsiņ mīļākā,
Tav' žēlīgu valodiņ'!
Dzirdu tevis niecinot,
Birst man gaužas asaras.
581 [Rubenē (ķieģeļu pag. Vlm)].

17507.

Māsiņ mana cietsirdīte,
Ne asaras nenolaida!
Gan tu savas asariņas
Dzīvodama ritināsi.
293 [Gravendālē (Mežotnes pag. B)].

17508.

Māsiņ, zelta droztaliņ,
Kam gāj' jauna tautiņās?
- Bāliņ, putu gabaliņ,
Kam gotiņ' nedevāt?
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

17509.

Māsiņ, zelta droztaliņ(a),
Tev jāiet(i) tautiņās!
- Brālīt, vaska ritulīt(i),
Kam tautām(i) pavēlēji?
161 [Alšvangā (Alšvangas pag. Azp)], 191 [Kursīšos (Kursīšu pag. Kld)], 241 [Blīdienē (Blīdienes pag. Tk)], 281 [Ūziņos (Jēkabnieku pag. Jg)].

17510.

Māsiņ, tavu muļķa prātu,
Jauna gāji tautiņās;
Es vecāka, es gudrāka,
Es paliku pie māmiņas.
206 [Kuldīgas apriņķī].

17511.

Māsiņ, tavu cietu sirdi,
Vai bij koka, vai akmeņa!
Brāļi raud, māsas raud,
Tev nelēca asariņas.
451 [Viskaļos, Kokneses draudzē (Viskaļu pag. Rg)].

17512.

Māsiņ, tavu cietu sirdi,
Vidū tautu neraudāji!
Es raudāju, man bij žēl,
Maliņā stāvēdama.
28 [Nītaurē (Nītaures pag. Rg)], 45 [Vatrānē (Kastrānes pag. Rg)].

1. Anniņ, tavu cietu sirdi,
Vidū tautu neraudāji!
Kā raud tavi bāleliņi,
No pakaļas raugoties!
16 [Kastrānē (Kastrānes pag. Rg)].

17513.

Man bāliņš skalu liedze,
Bāliņos dzīvojot;
Nu būt' devis, kaut varējis,
Bērzu birzi pakaļā.
121 [Gulbenē (Md)].

17514.

Manis dēļ, bāleliņi,
Dariet godu, nedariet:
Es aiziešu tautiņās,
Kājas vien apāvuse.
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

17515.

Manis dēļi, bāleliņi,
Nenes arklu druviņā:
Pa vārtiemi mans celiņis,
Aizgrožoti kumeliņi.
295 [Grienvaldē (Zālītes pag. B)].

17516.

Mazajam bāliņam
Augstu krēsliņ' i pacēlu,
Lai tas man līdzu sēd
Ar citiem bāliņiem.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

- 423 -

17517.

Mazajam liniņam,
Tam sīkstākas pakuliņas;
Jaunākam bāliņam,
Tam māsiņas vairāk žēl.
41 [Stukmaņos (Pļaviņās Rg)].

17518.

Mazāko bāleliņu
Augstu krēslu sēdināju,
Lai šķiet tautas lielu vīru,
Lai vārdiņa bijājās.
16 [Kastrānē (Kastrānes pag. Rg)].

17519.

Mēs bijām div' māsiņas,
Kā mēs mīļi dzīvojām!
Kad mēs divi šķīrāmies,
Zeme mirka asarām.
391 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē], 335 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē], 341 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

1. Divi vien mēs māsiņas,
Kā ezera raudavītes;
Kad mēs divi šķīrāmies,
Kājas mirka asarās.
400 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

17520.

Mēs bijām div' māsiņas,
Mums katrai savs celiņš;
Tev ceļā mauris zied,
Man sarkans āboliņš.
232 [Talsos (Tl)].

17521.

Nākat, mani bāleliņi,
Nākat, lieli, nākat, mazi;
Lieli, nākat tautu rāt,
Mazi - mani apraudzīt!
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

1. Lieli, mazi bāleliņi,
Visi līdzi tautiņās!
Lieli, līdzi tautas rāt,
Mazie - māsu pavadīt.
391 [Skultē (Skultes pag. Rg)].

2. Nāciet, mani bāleliņi,
Nāciet, lieli, nāciet, mazi;
Nāciet, lieli, tautu rāt,
Mazi - ceļa zināšanas!
80 [Kalsnavā (Kalsnavas pag. Md)].

17522.

Nākat, mani bāleliņi,
Nenākat pa vienam,
Nākat pieci, nākat seši,
Lai man viena godāšana!
189 [Kuldīgas Kalnmuižā (pie Kuldīgas)].

1. Nākat, mani bāleliņi,
Nākat, diži, nākat, mazi,
Nākat visi pulciņā,
Būs man viena godēšana!
200 [Skrundā (Skrundas pag. Kld)].

17523.

Nāc, brālīti, darbu dienu,
Apar manu rožu dārzu!
Kad atiesi svētu rītu,
Appuškošu cepurīti.
181 [Cīravā (Cīravas pag. Azp)], 391 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

17524.

Nāc, bāliņ, guli nakti,
Raugi tautu labumiņu,
Kā tie gula, kā tie cēla,
Kā tie mani modināja.
137 [Tirzā (Tirzas pag. Md)].

17525.

Nāc, bāliņ, tu uz mani,
Es uz tevi neaizgāju:
Dzelziem kalti tautu vārti,
Nelaiž tautu māmuļiņa.
109 [Vestienā (Vestienas pag. Md)].

17526.

Nāc, māsiņa, brāli sērst,
Nāc baltām kājiņām,
Nāc par purvi laipodama,
Pļavu puķes lasīdama!
216 [Ventspilī].

17527.

Nāc, māsiņa, brāļos sērst,
Neiegrimsti tautiņās,
Neiegrimsti tautiņās
Kā oliņa ūdenī!
191 [Kursīšos (Kursīšu pag. Kld)].

1. Nāc, māsiņa, kad nākdama,
Pie baltā brāleliņa,
Neiekrīti tautiņās
Kā skujiņa ūdenī!
324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)].

17528.

Nāc, māsiņa, kad nākdama,
Nāc ar kaltu kumeliņu:
Bāleniņa istabiņa
Ledus kalna galiņā.
28 [Nītaurē (Nītaures pag. Rg)].

- 424 -

17529.

Nāc, māsiņa, kad nākdama,
Nāc ražena brālīšos;
Neba tevi māte deva
Neraženu tautiņās!
172 [Rāvā (Rāvas pag. Lp)].

17530.

Nāc, māsiņa, kājām sērstu,
Ja tautiņas zirgu liedz;
Gan bāliņš pavadīs
Ar labo kumeliņu.
344 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

1. Nāc, māsīna, kājām sērstu,
Ja tautām zirga [zirgu] žēl;
Gan bālīni pavadīs
Ar izartu kumelīnu.
49 [Jaunatē (Vecates pag. Vlm)].

2. Nāc, māsiņ, kājām sērst,
Cik vaļiņas turēdama,
Neiegrimi tautiņās
Kā oliņa ūdenāja!
Gan bāliņi pavadīja
Neaŗamu kumeliņu.
197 [Sātiņos (Sātiņu pag. Kld)].

17531.

Nāc, māsiņ, laikiem sērst,
Laikiem gaida bāleliņi,
Laikiem dara bāleliņi
Saldu miežu alutiņu.
6 [Annas muižā (ķēču pag. Rg)], 1181 [Dūres pagastā (Vlk)].

1. Nāc, māsiņa, laikos sērst,
Laikos gaida bāleniņi;
Laikos cepa baltu maizi,
Brūvē saldu alutiņu.
156 [Vērgalē (Vērgaļu pag. Lp)].

17532.

Nāc, māsiņa, pie māsiņas,
Mums nevaid bāleliņi,
Lai celiņš neapauga
Ar sarkanu āboliņu.
216 [Ventspilī].

17533.

Nāc, māsiņ, tu pie manis,
Es pie tevis neaiziešu:
Dziļa upe man priekšā,
Sīva tauta pakaļā.
196 [Rendā (Rendas pag. Kld)].

17534.

Nāc, māsiņ, tu pie manis,
Es pie tevis neaiziešu:
Man priekšā liela upe,
Man jāgana raibuliņa.
264 [Džūkstē (Džūkstes pag. Jg)].

17535.

Nāc, māsiņa, tu pie manis,
Es pie tevis neaiziešu:
Man priekšā plata upe
Ar šaurām laipiņām.
264 [Džūkstē (Džūkstes pag. Jg)].

17536.

Nāc, māsiņa, tu pie manis,
Es pie tevis neaiziešu:
Priekšā manim dziļa upe,
Pakaļ ļaužu valodiņas.
232 [Talsos (Tl)].

17537.

Nāc, māsiņa, tu pie manis,
Es pie tevis neaiziešu:
Tev dieveŗi lūkotāji,
Man bij melnas villainītes.
173 [Rokaišos (pie Aizputes Azp)].

1. Nāc, māsiņa, tu pie manis,
As pie tevis nenoiešu,
Es pie tevis nenoiešu,
Man pelēkas villainītes.
185 [Lielezerē (Ezeres pag. Kld)], 191 [Kursīšos (Kursīšu pag. Kld)].

17538.

Nāc, māsiņa, tu pie manis,
Es pie tevis neaiziešu:
Tevi laida tēvs māmiņa,
Man' nelaida sveša māte.
28 [Nītaurē (Nītaures pag. Rg)].

17539.

Nāc, māsiņa, tu pie manis,
Es pie tevim nenoiešu:
Tev ir lieli ledus kalni,
Man nav kalta kumeliņa.
244 [Īlē (Īles pag. Jg)].

17540.

Nāc, māsiņa, tu pie mani,
Es pie tevis nenogāju;
Es pie tevis nenogāju,
Cietu sirdi turēdama.
226 [Kandavā (Tl)].

17541.

Nāc, māsiņa, tu uz mani,
Es uz tevi neaiziešu;
Es uz tevi gan aizietu,
Kaut celiņu zinājuse.
73 [Dzērbenē (Dzērbenes pag. C)].

- 425 -

1. Nāc, māsiņa, tu uz mani,
Es uz tevi nenogāju;
Tu uz mani zini ceļu,
Es uz tevi nezināju.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

17542.

Nāc, māsiņ, tu uz mani,
Es uz tevi neaizgāju,
Es uz tevi neaizgāju,
Tev ir sveša māmuliņa.
313 [Ēķengrāvē (Viesītes pag. Jk)].

17543.

Nāc, māsiņa, tu uz mani,
Es uz tevi neaizgāju:
Tev, māsiņa, sava māte,
Man svešaja māmuliņa.
324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)].

1. Nāc, māsiņa, tu pie mani,
Es pie tevi neaiziešu:
Tu klausīji īstu māti,
Man jāklausa sveša māte.
219 [Dzirciemā (Dzirciema pag. Tk)].

17544.

Nāc, māsiņa, tu uz mani,
Es uz tevi nenoiešu;
Kūtra ij man ij kājiņa,
Kūtris tautu kumeliņš.
98 [Praulienā (Praulienas pag. Md)].

17545.

Nāc, māsiņ, tu uz mani,
Es uz tevi nenoiešu:
Kūtri tautu kumeliņi,
Vecas manas vilnānītes.
73 [Dzērbenē (Dzērbenes pag. C)].

17546.

Nāc, māsiņ, tu uz mani,
Es uz tevi nenoiešu:
Tev, māsiņ, sava vaļa,
Man' nelaiž sveši ļaud's.
85 [Lazdonā (Lazdonas pag. Md)].

17547.

Nāc, māsiņa, tu uz mani,
Es uz tevi nenogāju,
Es uz tevi nenogāju
Aiz svainīša bargumiņa.
424 [Barkavas pag. Rz].

17548.

Nāc, māsiņa, tu uz mani,
Es uz tevim nevar' iet,
Man aizliedza sveša māte
Tāļu iet ciemoties.
98 [Praulienā (Praulienas pag. Md)].

17549.

Ne man tēvs namu deva,
Ne brāliņis istabiņu;
Klētī mārša i nelaida,
Sak' man' savu taujājot.
324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)].

17550.

Nei mūžam balta puķe
Zied avota lejiņā;
Nei mūžam, bāleliņ,
Māsa tava kalponīte!
18 (Kliģenē).

1. Ne mūžam balta puķa
Zied ezera vidiņā;
Ne mūžam man' māsiņa
Vedekliņas kalponīte.
324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)].

2. Cik tad ilgi zaļa niedre
Ezerāi līgojās?
Cik tad ilgi es, māmiņa,
Būšu tava kalponīte?
281 [Ūziņos (Jēkabnieku pag. Jg)].

17551.

Ne mūžam, bāleliņi,
Māsa jūsu malējiņa;
Es, bāliņ, māsa tava,
Svešu ļaužu malējiņa.
317 [Lindē (Birzgales pag. Rg)].

17552.

Nebēdā tu, māsiņa,
Nei es tevi tālu došu:
Tepat spīd glāžu logi
Caur ābeļu lapiņām.
281 [Nītaures, Siguldas un Cēsu apvidū (Rg, C)].

17553.

Nadz'eivuošu, nadz'eivuošu
As pī t'eva, buol'el'eņ!
T'eva dēļ dz'eivuotuļu,
Buorga tova ļaudav'eņa.
- Dz'eivoj, munu muos'eņ,
Ruošu sovu ļaudav'eņu.
- Man'a dēļ, buol'el'eņ,
Naruoj sovys ļaudaveņis;
As, muos'eņa, laic'eņam,
Ļaudav'eņa myužeņam.
C'ēršu s'ērpi kiuleitī,
Gruobekleiti pļav'eņā,
Īšu poša taut'eņuos
Tautu duru vyrynuotu.
426 [Sakstagala pag. Rz].

- 426 -

17554.

Nelīst' vai(r), tu lietī,
Tu jau gan vakar liji;
Neraud' vai(r), brāļa māsa,
Tu jau biji raudājus'!
1191 [Ēveles draudzē].

17555.

Nasalūki, syla b'ērzi [prīd'e],
Na t'ev' vīnu v'ēji lūka;
Naraud', munu mīļ' muos'eņ,
Na t'ev' vīnu tautys v'ed'e!
427 [Varakļānu pag. Rz].

17556.

Nenākat, bālaliņ',
Nedz vairs mani žēlojat,
Nu jūs mani iedevuši
Niknu ļaužu rociņā!
211 [Rindā (Ances pag. Vp)].

17557.

Neraudiet, jūs māsiņas,
Jau es pati gana raudu,
Jau es pati gana raudu,
Pie neveikļa noiedama.
335 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

17558.

Neraud' gauži, man' māsiņ,
Mēs ies tevi apraudzīt;
Div' dieniņas garam lais,
Trešē ies apraudzīt.
2291 [Sasmakas novadā (Ārlavas pag. Tl)].

1. Nebēdā, man' māsiņa,
Ka es tevi aizmirsīšu:
Div' svētdienas gaŗām iešu,
Trešā nākšu apraudzīt.
161 [Alšvangā (Alšvangas pag. Azp)].

17559.

Neraud' gauži, man' māsiņa,
Ne kalpam tevi devu:
Saimenieku dēliņam
Atslēdziņu nēsātāja.
190 [Kuldīā].

17560.

Neraud' gauži, man' māsiņ,
Vai tad tevi kungi spieda?
Tava paša gribēšana,
Liela tautu mīlestība.
2291 [Sasmakas novadā (Ārlavas pag. Tl)].

17561.

Neraud' gauži, mūs' māsiņa,
Tev' kā vergu nevedam:
Vedam tevi ar kumeļu,
Vergi tek kājiņām.
207 [Dundagā (Dundagas pag. Vp)].

17562.

Neraudi, meitiņa,
Pie veca vedama:
Gulēsi bārdā
Kā spilvenī.
258 [Bērzmuižā (Bērzes pag. Jg)], 264 [Džūkstē (Džūkstes pag. Jg)].

17563.

Neraudi, meitiņa,
Pie vīra iedama:
Tēvs dos kaziņu,
Dos griķu muciņu,
Vāczemes bullīti
Zemām kājām.
216 [Ventspilī].

17564.

Nūkrita putneņš
Nū žagareņa,
Kas neu(l) dzīduos
Šū vasareņ'?
Īs meus' muoseņa
Tauteņuos,
Kas neu(l) dzeivuos
Bruol'eņūs?
415 [Daugavpils, Rēzeknes un Ludzas apr.].

17565.

Nu māsiņa liela liela,
Nu bāliņa nevajag;
Nāks, māsiņ, tā dieniņa,
Lūgs' bāliņu raudādama!
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

17566.

Nu, māsiņ, šķirsimies,
Nu mēs ceļa galiņā;
Te zemīte līktin līkst,
Kājas mirkst asarās.
42 [Suntažos (Suntažu pag. Rg)].

17567.

Ozoliņš zīļu raud,
Zīles bira Daugavā;
Bāleliņš māsas raud,
Māsa gāja tautiņās.
126 [Kroņa Lejas pagastā (Lejasciema pagastā Vlk)].

- 427 -

17568.

Paga paga, bāleliņ,
Gan es tevi iegādāšu,
Ka tu mani maz' esošu
Aiz matiem plucināji!
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)].

1. Stāv' aiz vārtiem, bāleliņ,
Sien pie mieta kumeliņu,
Kam tu mani maz' esošu
Pie matiem plucināji!
931 [Meirānos (Meirānu pag. Md)].

17569.

Paga paga, bāleniņ,
Gan es tevi iegādāšu:
Tīrumā kājas āvu,
Birzē sedžu vilnānīti.
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

1. Pieminēju bāleliņu,
Ir tautās nogājuse:
Tīrumā kājas āvu,
Birzē sedzu vilnānīti.
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

17570.

Pats jaunais bāleliņš
Zirņu zieda baltumiņu,
Zirņu zieda baltumiņu,
Zobeniņa asumiņu.
6 [Annas muižā (ķēču pag. Rg)].

17571.

Pie bāliņa dzīvādama,
Māsas vārdu nedzirdēju;
Iet māsiņa tautiņās,
Aunas brāļi zābakos,
Velkas lūša kažokos,
Liekas cauņa cepurīti.
30 [Ozolu muižā, Suntažu draudzē].

17572.

Piekusuši bāleniņi,
Mani mazu barojot;
Laidiet mani klajumā,
Tad es pate barošos!
137 [Tirzā (Tirzas pag. Md)].

1. Pieci, seši piekusuši,
Mani vienu barojot;
Laidiet mani tīrumā,
Lai es pati barojos!
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

17573.

Pieminēšu bargas māršas,
I tautās nogājusi:
No rociņas skalu rāva,
Ar ūdeni guni lēja.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

17574.

Pieci, seši piekusuši,
Mani vienu barodami;
Kā māmiņa nepiekusa,
Mani mazu audzēdama!
73 [Dzērbenē (Dzērbenes pag. C)].

17575.

Pirciet, brāļi, man laiviņu,
Pate pirkšu īrējiņu,
Kam jūs mani aizdevāt
Aiz ūdeņa tautiņās!
134 [Sinolē (Sinoles pag. Vlk)].

1. Pirciet laivu, bāleliņi,
Aud, māmiņa, zēģelītes,
Kam jūs mani iedevuši
Aiz ūdeņa tautiņās!
86 [Ļaudonā (Ļaudonas pag. Md)].

17576.

Projām upīte
Oliņas nesa;
Projām brālīši
Māsiņas raida.
208 [Ēdolē (Ēdoles pag. Vp)].

17577.

Protu, protu, redzu, redzu,
Jau māsiņa taisījās,
Jau iebāza kulītē
Manu ceptu kukulīti.
279 [Skurtsteņu muižā (Sesavas pag. Jg)].

17578.

Pūt, vējiņi, rozītēs,
Lai lapiņas plātījās;
Ej, māsiņa, tautiņās,
Lai dzīvīte taisījās!
13 [Ikšķilē (Ikšķiles pag. Rg)].

17579.

Pūta, pūta rīta vēji,
Vēl padeve ziemeļam;
Rāja, rāja brāļi māsu,
Vēl padeve tautiņām.
322 [Saukā (Saukas pag. Jk)], 331 [Augškurzemē (Il)].

- 428 -

17580.

Pučeit, tavu zīd'ēšonu
Muolūtā kal'n'eņā!
Muos'eņ, tavu nūīšonu
Ar svešīm ļautiņīm!
422 [Līvānu pag. D].

17581.

Raudāj' brāļi, raudāj' māsas,
Kad es gāju tautiņās.
Neraudiet, bāleliņi,
Tautiņās laba dzīve!
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)].

17582.

Roka rociņ, i pamija
Pie lielo dzirnaviņu;
Kas, māsiņa, tev' pamija
Tāļajās tautiņās?
92 [Mārcienā (Mārcienas pag. Md)].

17583.

Rozes auga, magonītes
Pie bāliņa namdurēm;
Sveši ļaudis taisījās
Raut mums vienu magonīti.
395 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

17584.

Redzu, redzu, tās māsiņas
Nava mīļi dzīvojušas:
Neraud viena aiziedama,
Ne ar otra palikdama.
335 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē], 391 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē], 394 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

17585.

Sadarējam mēs, bruol'eit,
Sadar myusu volūdeņis;
Niul'e Laimeņa izšk'eira,
Pī vuorteņu stuovādama.
434 [Ludzas un Abrenes apr.].

17586.

Saka bruoļi iedodami:
Ej, māsiņ, aiziesim!
Iedevuši, nenogāja,
Sakās ceļa nezinot.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

17587.

Saka brāļi vadīdami:
Kad, māsiņa, vēl atnāksi?
Saka mārša stāvēdama:
Kad acīm neredzētu!
324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)].

17588.

Saka mārša vadīdama:
Ej nu, mana riebaļiņa!
Manus skalus dedzināji,
Sev pūriņu darīdama.
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

17589.

Sak' māršiņa vadīdama:
Ļaunu dienu nu pavadu!
Ļaunu dienu vadīdama,
Vieglu dienu pavadīja.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

17590.

Saka cietu ozoliņu, -
Ciri cērtu, skaida lec;
Edz kur cieta meitas sirds,
Izvedoti neraudāja!
54 [Limbažos (Limbažu pag. Vlm)].

17591.

Sargies, manu bāleliņ,
Sargies, brāļa līgaviņ,
Atradīšu māmiņai
Melnu kreklu mugurā!
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)], 309 [Biržos (Biržu pag. Jk)].

17592.

Žēl man bij, žēl man bij
Pēc to labu ciemmeitiņu,
Labs tas bij ar manim,
Ar visiem ļautiņiem.
207 [Dundagā (Dundagas pag. Vp)].

17593.

Žēli žēli turējām
Mūs' māsiņas atdeviņas;
Ai Dieviņ, jau tik ātri
Beigas reize danākuse!
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)].

17594.

Šķiet bāliņu neraudot
Zem tās cauņu cepurītes;
Raudāt raud bāleliņš,
Trīcēt trīc cepurīte.
335 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

1. Šķit' māsiņu neraudot
Zem balto villainīšu;
Jau māsiņa gauži raud,
Trīcēt trīc villainīte.
931 [Meirānos (Meirānu pag. Md)].

17595.

Šķiŗamies, mēs māsiņas,
Gana mīļi dzīvojām;
Mūs Laimiņa izdalīja,
Pie vārtiem stāvēdama.
1181 [Dūres pagastā (Vlk)].

- 429 -

17596.

Šķiŗamies(i), mēs māsiņas,
Ko mēs sevi raudinām!
Jau zemīte līcin līka,
Kājas mirka asarās.
116 [Bormaņu muižā (Trapenes pag. Vlk)], 1311 [Apē (Vlk)].

17597.

Šķiŗamies, mēs māsiņas,
Ko tik ilgi dalāmies!
Jau saulīte tai vietā,
Kur vakar tikāmies.
52 [Burtniekos (Burtnieku pag. Vlm)].

17598.

Šķiŗamiesi, mēs māsiņas,
Šā celiņa galiņā:
Tev celiņš uz tautām,
Man uz savu bāleliņu.
281 [Nītaures, Siguldas un Cēsu apvidū (Rg, C)].

17599.

Šķiŗamies, mēs māsiņas,
Šai celiņa maliņā!
Šai celiņa maliņā
Birst man gaužas asariņas.
451 [Viskaļos, Kokneses draudzē (Viskaļu pag. Rg)].

17600.

Šķiŗamies, mēs māsiņas,
Tev celiņš, man celiņš;
Tev celiņš sīku rožu,
Man baltaja āboliņa.
267 [Kalnamuižā (Tērvetes pag. Jg)].

17601.

Šķiŗamies nu, māsiņas,
Gana mīļi dzīvojām;
Jau zemīte līcin līka,
Kājas mirka asarās.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)], 126 [Kroņa Lejas pagastā (Lejasciema pagastā Vlk)], 134 [Sinolē (Sinoles pag. Vlk)], 137 [Tirzā (Tirzas pag. Md)].

17602.

Šķiŗamies nu, māsiņas,
Ko tik ilgi vadāmies;
Jau zemīte līcin līka,
Kājas mirka asarās.
28 [Nītaurē (Nītaures pag. Rg)].

17603.

Šķiŗamies nu, māsiņas,
No jaukās valodiņas;
Jau zemīte līcin līka,
Kājas mirka asarās.
18 (Meņģelē), 75.

1. Šķiŗamies, mēs māsiņas,
Izšķiŗam valodiņas;
Jau zemīte līkin līka,
Kājas mirka asarās.
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

2. Šķiŗamies nu, brālīši,
Iz jaukām valodām;
Jau zemīte līcin līka,
Kājas mirka asarās.
88 [Liezerē (Liezeres pag. Md)].

17604.

Šķiŗamies nu, māsiņas,
Uz tiem krusta celiņiem;
Lai zied rozes, lai magones,
Krustu šķērsu gāzdamās.
28 [Nītaurē (Nītaures pag. Rg)].

1. Šķirsimies, mēs māsiņas,
Uz tiem krusta celiņiem;
Lai uzaug tai vietā
Krustiem zelta ābelītes.
110 [Cēsīs].

17605.

Šķiŗatiesi, zosu draudze,
Laidiet gulbi ezerā;
Šķiŗaties, bāleliņi,
Laidiet māsu tautiņās!
137 [Tirzā (Tirzas pag. Md)].

1. Šķirieties, oši, kļavas,
Laižat gobu ozolos;
Šķirieties, bāleliņi,
Laižat māsu tautiņās!
400 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

17606.

Šķirsimies, mēs māsiņas,
Kas mēs mīļi dzīvojām;
Cita citu vadīsim,
Visas žēli raudāsim.
1081 [Veļķos (Veļķu pag. C)].

17607.

Šķirties būs ar skumju prātu,
Mutes dot ar žēlabām.
Tec, saulīte, līdz ar mani,
Žāvē manas asariņas!
141 [Vijciemā (Vijciema pag. Vlk)].

17608.

Zied zemīte zilis ziedis,
Žēl man mīt kājiņām;
Aug māsiņa paklausīga,
Žēl man dot tautiņās.
400 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

- 430 -

1. Zaļa zāle, zelta rasa,
Žēl bij mīt kājiņām;
Laba laba man' māsiņa,
Žēl bij dot tautiņās.
2291 [Sasmakas novadā (Ārlavas pag. Tl)].

2. Zied zemīte baltis ziedis,
Žēl man mīti kājiņām;
Sīka maza man' māsiņa,
Žēl dot tāļu tautiņās.
166 [Gramzdā un Smaižos (Gramzdas un Aizviķu pag. Lp)].

3. Zied zemīte zilis ziedis,
Žēl man mīt ar kājiņām;
Izmākusi man māsiņa,
Žēl man dot ir tautiņās.
Sudmalim, vēverim,
Tiem es došu sav' māsiņu:
Šūs krekliņus, neaudusi,
Ceps maizīti, nemalusi.
143 [Bārtā (Bārtas pag. Lp)].

4. Zied zemīte zilu ziedu,
Žēl man mīt kājiņām;
Raud māsiņa tautiņās,
Žēl man bija klausīties.
171 [Tāšu Padurē (Kalvenes pag. Azp)].

17609.

Ziedi, balta ābelīte,
Laba zeme kalniņā;
Dzīvo vēl, man' māsiņa,
Laba dzīve bāliņos!
134 [Sinolē (Sinoles pag. Vlk)].

17610.

Zem bāliņa pastāvēju
Kā zem zaļa ozoliņa;
Līdz bāliņš pagriezās,
Tiku tautu rociņā.
126 [Kroņa Lejas pagastā (Lejasciema pagastā Vlk)].

17611.

Sīvi sīvi tautu suņi,
Vēl jo sīva māmulīte;
Ai brālīši mīļi balti,
Tautās māsu neraidiet!
181 [Cīravā (Cīravas pag. Azp)].

17612.

Sirsniņ' mana bēdu pilna,
Kur es tevi noremdēšu?
Neremdēju azotī,
Ne klēpī auklējot.
Ko, sirsniņ, nopūties,
Ko Dieviņu kaitināji?
Vai Dieviņš nevēlēja
Patīkamu arājiņu?
188 [(?)].

17613.

Sitiet bungas, bāleliņi,
Pūtiet daiļas stabulītes,
Neba rītu es atnākšu
Jūsu spēļu klausīties.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

17614.

Skaņi skan rīta rasā,
Vēl skaņāki vakarā;
Mīļa mīļa man māsiņa,
Vēl mīļāka tautiņām.
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

17615.

Skrej bitīte, sit spārniņus
Pie nedēta ozoliņa;
Iet māsiņa raudādama
Pie nerātna tēva dēla.
295 [Grienvaldē (Zālītes pag. B)].

17616.

Skrej, irbīte, kur skriedama,
Skujas rasi, ne auziņas;
Ej, māsiņa, kur iedama,
Tautas rasies, ne brālīši.
143 [Bārtā (Bārtas pag. Lp)].

17617.

Skuju dēļ lakstīgala
Nedziedāja eglājā;
Māršu dēļ māsacīte
Nedzīvoja bāliņos.
45 [Vatrānē (Kastrānes pag. Rg)].

17618.

Smagi šņāca sila priede,
Smalka lietus pielijuse;
Gauži raud mūs' māsiņa,
Svešu ļaužu aizvedama.
290 [Lieliecavā (Iecavas pag. B)].

17619.

Smuidra, gaŗa es uzaugu,
Bāliņos dzīvodama;
Man' atdeva bāleliņi
Svešu ļaužu rociņā.
88 [Liezerē (Liezeres pag. Md)].

17620.

Zobins kakla nenocirstu,
Kad nebūtu cirtējiņa;
Tautas māsas nenovestu,
Kam bāliņi nedevuši.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

- 431 -

17621.

Stāvu brāļi, stāvu māsas,
Mani vienu vadīdami;
Būt' es dzedri dzīvojuse,
Neviens stāvu neceltos.
224 [Kabilē (Kld)].

17622.

Stāvu stāv māršas manas,
Stāvu mani bāleliņi,
Mani vienu vadīdami
Tāļajās tautiņās.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

17623.

Sunīt manu, pakaniņ,
Tu piederi vilciņam;
Māsiņ mana jaunākā,
Tu piederi tautiņām.
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

17624.

Tā māsiņa gauži raud,
Tautiņās aiziedama;
Lai raudāja aiziedama,
Gan dzīvos dziedādama.
401 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

17625.

Tā sacīja bāleliņš,
Krievam māsas nedošot;
Nu atdeva krieviņam,
Pašam krievu kapteiņam.
23 [Lēdmanē (Lēdmanes pag. Rg)].

17626.

Tā sacīja bāleliņis,
Tā bāliņa līgaviņa:
Nedosim šo sniedzīti
Tautiņām maldināt.
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

17627.

Tāpat būs tev, māsiņ,
Kā citām māsiņām:
Reizi tevi aizvedīs,
Atpakaļ nevedīs.
109 [Vestienā (Vestienas pag. Md)].

17628.

Tas pats būs tev, māsiņ,
Kas citām māsiņām:
Segs tev baltu vilnainīti,
Sviedīs tautu kamanās.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

17629.

Tautām devu sav' māsiņu,
Ij ne lielu uzaugušu;
Līdzi devu bērzu birzi,
Lai rāj dēla māmuliņa.
104 [Zelgavā (Grostonas pag. Md)].

17630.

Tautās devu sav' māsiņu,
Bērzu bierzi līdzāi devu.
Nav māsiņa ieraduse
Pora niedres dedzināt.
172 [Rāvā (Rāvas pag. Lp)].

17631.

Tautiņās aiziedama,
Vīzīt' metu upītē;
Ne vīzīti neatstāju
Bāleliņa sētiņā.
391 [Skultē (Skultes pag. Rg)].

17632.

Tēvis raud, māte raud, -
Kāda velna brāļi raud?
Kāda velna brāļi raud?
Brāļiem māsa nemīlēja.
64 [Valmierā (Valmieras pag. Vlm)].

17633.

Tev, bāliņ, sila zeme,
Es pie tevis nedzīvošu:
Smiltis manas kājas grauza,
Skujas bira vaiņagā.
134 [Sinolē (Sinoles pag. Vlk)].

17634.

Tec, irbīte, šķir papardes,
Meklē savu perēklīti;
Tec, māsiņa, šķir tautiņas,
Meklē savu bāleliņu!
267 [Kalnamuižā (Tērvetes pag. Jg)].

1. Raudav'ēte pūru škeire,
Raudavāna maklādama;
Tuo muoseņa karu škeire,
Bruoleleņa maklādama
409 [Līksnas pag. D].

17635.

Tec, upīte, neviļņo,
Lai viļņoja Daugaviņa;
Ej, māsiņa, neraud' gauži,
Lai raud gauži bāleniņi!
28 [Nītaurē (Nītaures pag. Rg)].

- 432 -

17636.

Tīši tīši es par spīti
Žēl darē bāliņam:
Tīšam gāj' tautiņēs
Pašē darb' laiciņē.
2291 [Sasmakas novadā (Ārlavas pag. Tl)].

17637.

Trūka, trūka tov, brāliņ,
Kad es gāju tautiņās:
Trūkst tov ganu, darbinieku,
Malējiņas kamburē.
189 [Kuldīgas Kalnmuižā (pie Kuldīgas)].

17638.

Upe upe, Daugaviņa
Māsiņai celiņā;
Rauda pate, zviedz kumeļš,
Maliņā stāvēdams.
3641 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

1. Kam jūs mani iedevāt
Aiz ūdeņa tautiņās?
Zviedz kumeļš, raudu paša,
Maliņā stāvēdama.
311 [Dzērvē, Susējā, Dignājā (Saukas Jk, Susējas Il, Dignājas Jk pag.)].

17639.

Up' tek, straum' tek
Gar māsiņ's nam' durām:
Tā nebij upes straum',
Tie bij mās's asaras.
211 [Rindā (Ances pag. Vp)].

17640.

Uz brālīša, uz svainīša
Manas gaudas asaras,
Kam tie mani tur iedeva,
Kur es pate negribēju.
322 [Saukā (Saukas pag. Jk)].

17641.

Vai dzīvot mani veda,
Vai nomirt tautiņās?
Visi mazi bāleliņi
Raudādami kājas āva.
120 [Gaujienā (Gaujienas pag. Vlk)].

17642.

Vaļām logi, vaļām durvis,
Mani vienu izvadot!
Brālim bija maizes žēl,
Māršai baltas villainītes.
40-1 (Bigauņciemā).

17643.

Vediet, tautas, to māsiņu,
Tās es gauži neraudāju:
Tā nedeva dzīpariņa
Adīdama, rakstīdama.
401 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

17644.

Viena pate man māsiņa,
Tā par dižu, tā par mazu;
To ielaidu tautiņās
Kā oliņu ūdenī.
224 [Kabilē (Kld)].

17645.

Vēl dzīvot es gribēju,
Vēl kalpot bāleliņus;
Kaut tautiņas vaļu liktu,
Vēl valkātu vaiņadziņu.
120 [Gaujienā (Gaujienas pag. Vlk)].

17646.

Vecākais bāleliņš,
Tev bij manam tēvam būt,
Tev bij man pa priekšu iet
Svešu ļaužu istabā.
328 [Valles muižā (Taurkalnes pag. B)].

17647.

Vilkam devu to kaziņu,
Kas nokoda ābelīti;
Tautām devu to māsiņu,
Kas kaziņu neganīja.
324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)].

1. To kaziņu vilkam došu,
Kas nokoda apentiņu;
To māsiņu tautām došu,
Kas rakstīt nemācēja.
208 [Ēdolē (Ēdoles pag. Vp)].

17648.

Visapkārt lietus lija,
Vidū saule ritināja;
Visapkārt brāļi stāv,
Vidū māsa gauži raud.
36 [Rikterē (Sidgundas pag. Rg)].

17649.

Visas labas ciema meitas,
Kad es pati laba biju;
Visas manis gauži raud,
Kad es gāju tautiņās.
1311 [Apē (Vlk)].

17650.

Visiem žēl mūs' māsiņa,
Kad tautietis projām ved;
Jaunajam bāliņam,
Tam māsiņas vairāk žēl.
220 [Dursupē (Zentenes pag. Tl)].

- 433 -

17651.

Vizēt viz brāļa sēta,
Māsiņai staigājot;
Iet māsiņa tautiņās,
Neviz vairs brāļa sēta.
181 [Cīravā (Cīravas pag. Azp)].

17652.

Visi mazi avotiņi
Vakarā miglu laiž;
Visi mazi bāleliņi
Pēc māsiņas gauži raud.
2071 [Ancē (Ances pag. Pg)].

1. Visi mazi avotiņi
Ik vakarus miglu met;
Visi mazi bāleliņi
Raud, kumeļus seglodami.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

2. Visi mazi kadeģīši
Zelta ziedu vien ziedēja;
Visi mazi bāleliņi
Pēc māsiņas žēli raud.
152 [Raibeniekos (Durbes pag. Lp)].

17653.

Vistiņ mana, lielcekule,
Vanags tevi aiznesīs;
Māsiņ mana, lielvalode,
Tautas tevi aizvedīs.
324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)].

1. Vistiņ manu, lielcekuli,
Nesīs tevi vanadziņš;
Māsiņ, zelta droztaliņ,
Vedīs tevi tautiņās.
325 [Secē (Seces pag. Jk)].

17654.

Ciema meitas noraudāja,
Ka māsiņu novedot.
Tur man bija lielais gods,
Tur jauka valodiņa.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)], 408 [Krustpilī, Unguros un Stukmaņos (Krustpils, Ungurmuižas D un Pļaviņu Rg pag.)].

3) No tēva saimes ļaudīm

17655.

Dievs palīdz tai meitiņai
Visu mūžu dzīvojot!
Tā mums deve dievpalīgu
I aŗot, ecējot.
88 [Liezerē (Liezeres pag. Md)].

17656.

Labi vien es dzīvoju
Ar visiem ļautiņiem,
Kad tie mani neredzēja,
Jele mani pieminēja.
159 [Aizputē (Aizputes pag. Azp)], 1880 [Jaunmuižā (Lutriņu pag. Kld)].

1. Lai darīju, ko darīju,
Piemiņām vien darīju,
Ja tie mani neredzēja,
Jel minēt pieminēja.
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)], 109 [Vestienā (Vestienas pag. Md)].

17657.

Lai es iemu, kur iedama,
Šīs zemītes man nav žēl.
Šī zemīte, šī saulīte,
Šo ļautiņu vien nevaid.
335 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

1. Es var' iet, kur man tika,
Man nevaid zemes žēl;
Tā zemīte, tā saulīte,
Tie ļautiņi vien nevaid.
181 [Cīravā (Cīravas pag. Azp)].

17658.

Nu tai mātes meitiņai
Jāiet tautu rociņā;
Jauka bija uzskatīt,
Vēl jaukāka valodiņa.
36 [Rikterē (Sidgundas pag. Rg)].

17659.

Visa tēva saime raud,
Kad es gāju tautīnās.
Neraudat, tēva saime,
Neb es tēva zemi ņēmu,
Neb es tēva atslēdzīnas
Līdzi vešu tautīnās;
Te paliks tēva zeme,
Tēva klētes atslēdzīnas.
164 [Dunalkā (Dunalkas pag. Azp)].

1. Visa tēva saime raud,
Kad es gāju tautiņās.
Neraudiet, jūs saimīte,
Neb es tēva atslēdziņa.
159 [Aizputē (Aizputes pag. Azp)].

2. Visa tēva saime raud,
Kad es gāju tautiņās.
Vai tu traka raudādama,
Vai atslēgas līdzi ņēmu?
Tik jau līdzi paņēmos
Savu pūra atslēdziņu.
246 [Lestenē (Lestenes pag. Tk)].

- 434 -

3. Visi tēva kalpi rauda,
Man ejoti tautiņās.
Neraudati, jūs kalpiņi,
Neba tēva klēti vedu!
283 [Kroņa Vircavā (Vircavas pag. Jg)].

17660.

Visi tēva kalpi raud,
Ka es gāju tautīnās;
Cits raud manu darbu dēļ,
Cits lustīgu dzīgošen'.
61 [Mazsalacā (Mazsalacas pag. Vlm)].

4) No lopiem: govīm, aitām, zirgiem

17661.

Brēc aitiņas, maun telītes
Skaņa pura maliņā;
Dievs sodīja tautas dēlu,
Kas aizveda ganītāju.
325 [Secē (Seces pag. Jk)].

17662.

Buč aitiņa! ko tu raudi?
Vai tu sava gana raudi?
Tautas tavu ganu veda
Pa zaļaju birztaliņu.
224 [Kabilē (Kld)].

17663.

Ēdat, govis, gulēdamas!
Rīt es vairs neganīšu,
Rītu mani aizvedīs
Rūter-Brenča dēliņam.
325 [Secē (Seces pag. Jk)].

17664.

Ēdiet, manas brāļa gov's,
Es jūs vairs neganīšu,
Man kājiņas jau apautas,
Jau aizjūgts kumeliņš.
16 [Kastrānē (Kastrānes pag. Rg)].

17665.

Govis bļāva laidarā,
Uz amola lūkojās.
Bļaunat, govis, uz tautām,
Kas aizveda ganītāju!
28 [Nītaurē (Nītaures pag. Rg)].

17666.

Nu ar Dievu, avitiņas,
Es jūs vairs neganīšu,
Nu es iešu laulāties
Ar to ciemu Pēterīti.
180 [Valtaiķos (Valtaiķu pag. Azp)].

17667.

Zirgi zviedza, govis bļāva,
Man ejoti tautiņās;
Govis bļāva ganītājas,
Zirg' uzmata malējiņas.
6 [Annas muižā (ķēču pag. Rg)].

17668.

Uš kūtī, sirmā cūka!
Rīt es tevi neganīšu,
Rītu mani aizvedīs
Stārastiņa dēliņam.
226 [Kandavā (Tl)].

1. Uš ārā, sirmā cūka!
Rītu vaira neganīšu;
Rītu mani aizvedīs
Viņu sētas Jurīšam,
Viņu sētas Jurīšam,
Suseklīšu zaglīšam.
93 [Mēdzžlā (Mēdzžlas pag. Md)].

5) No vietām un lietām: istabas; dzirnu kambaŗa; nama un ugunksura; klēts, ābeļu dārza; rožu dārza; kokiem pagalmā bērzu birzs; ganībām, pieguļas; ierastā ceļa

17669.

Es apgriezu lielu riņķi
Bāleniņa istabā;
Gan zināju, mūžiņā
Vairs tik lielu negriezīšu.
128 [Lugažos (Lugažu pag. Vlk)].

17670.

Kam, māsiņa, tu izbēgi
No dūmainas istabiņas?
Būs glāžota istabiņa,
Būs gaudajas asariņas.
13 [Ikšķilē (Ikšķiles pag. Rg)].

17671.

Lai man žēl, kā man žēl,
Žēl man tēva aizkrāsnītes:
Tur kājiņas es noāvu,
Tur svētīju svētdieniņu.
137 [Tirzā (Tirzas pag. Md)].

17672.

Lai man žēl, kā man žēl,
Žēl man tēva istabiņas,
Kur es jauki padzīvoju
Ar citām māsiņām.
137 [Tirzā (Tirzas pag. Md)].

- 435 -

17673.

Nasagrib atsastuot
Nū eistūs buol'el'eņu:
Stykla lūgi, vara vuorti,
Poši tak naverami.
436 [Tirzas (Tirzas-Pils) Md].

17674.

Trīs reiziņas apgriezos
Tai vienā vietiņā;
Ne rītā es atiešu
Šī vietā grozīties.
161 [Alšvangā (Alšvangas pag. Azp)].

17675.

Es atstāju māmiņai,
Apmalusi, dzirnaviņas;
Gauži raud māmaļiņa,
To mālīti sijādama.
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

17676.

Es savai māmiņai
Div' maizītes vien izcepu;
Vēl gribēju trešo cept,
Tautas vaļas vairs nedeva.
156 [Vērgalē (Vērgaļu pag. Lp)].

17677.

Iziedama, tu māsiņa,
Sakur tēva uguntiņu,
Lai spīdēja tavs mūžiņš
Kā tā tēva uguntiņa.
224 [Kabilē (Kld)].

1. Iziedama, tu māsiņa,
Sakur gaišu uguntiņu,
Lai tev bija tautiņās
Tāda gaiša dzīvošana.
1081 [Veļķos (Veļķu pag. C)].

17678.

Iziedama, tu māsiņa,
Sakur tēva uguntiņu:
Citu dienu tu atnāksi
Pie tētiņa sildīties.
159 [Aizputē (Aizputes pag. Azp)].

1. Še, māsiņa, skalu šauja,
Sakur tēva uguntiņu:
Kad nosalsi tautiņās,
Tad atnāksi sildīties.
166 [Gramzdā un Smaižos (Gramzdas un Aizviķu pag. Lp)].

17679.

Dievī, manu labu dzīgu,
Kas palika bālīnos!
No klētīnas uz klētīnu,
Lec' ābeļu dārzīnā.
61 [Mazsalacā (Mazsalacas pag. Vlm)].

17680.

Zied', ieviņa, zied', ābele,
Es jums ziedu nelasīšu;
Aug't, brālīši, ved't māršiņas,
Es ar jums nedzīvošu.
Man tautās druva, pļava,
Tautās govju laiderītis.
143 [Bārtā (Bārtas pag. Lp)].

17681.

Aiz ko rozes šovasar
Gaŗas auga, neziedēja?
Vai redzēti paredzēja,
Tautas veda šķinējiņu?
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

17682.

Būt' zemīte tāda viegla,
Kāda mana villainīte,
Es būt' savu rožu dārzu
Līdz ņēmusi tautiņās.
20 [Krapē (Krapas pag. Rg)].

1. Kaut zemīte viegla būtu
Kā baltaja villainīte,
Līdza ņemtu rožu dārzu,
Tautiņās aizejot.
159 [Aizputē (Aizputes pag. Azp)].

17683.

Es uzaugu pie māmiņas
Jaukā rožu dārziņā;
Kad es gāju tautiņās,
Ar rozēm greznojos.
196 [Rendā (Rendas pag. Kld)].

17684.

Neies vairs mūs' māsiņa
Dārziņā rožu raut,
Ies birzē beku lauzt
Ar vecām mātītēm.
281 [Nītaures, Siguldas un Cēsu apvidū (Rg, C)].

17685.

Projām gāju tautīnās,
Cieti slēdzu rožu dārz',
Lai tas auga, lai zaļoj'
Mazajām māsiņām.
61 [Mazsalacā (Mazsalacas pag. Vlm)], 65 [Valtenbergā (Mazsalacas pag. Vlm)].

17686.

Raudādama es iegāju
Magonīšu dārziņā:
Sveši ļaudis norāvuši
Plaukdamo magonīti.
120 [Gaujienā (Gaujienas pag. Vlk)].

- 436 -

17687.

Rozes auga, magonītes
Pie bāliņa namdurvīm;
Sveši ļaudis taisījāsi
Raut mums vienu magonīti.
219 [Dzirciemā (Dzirciema pag. Tk)].

17688.

Žēl man bija divu lietu,
No māmiņas atstājot:
Žēl man sava rožu dārza,
Žēl man zīļu vainadziņa.
1081 [Veļķos (Veļķu pag. C)].

17689.

Žēl man bija duju lietu,
No māmiņas izejot:
Žēl man bija rožu dārza,
Žēl vecaju draugalēnu.
Tautās bija rožu dārzi,
Bet tik koši neziedēja;
Tautās bija draugalēnas,
Bet tik mīļi nerunāja.
149 [Nīcā (Nīcas pag. Lp)].

17690.

Žēl man bija divu lietu,
No māmiņas šķiŗoties:
Žēl man bija rožu dārza,
Žēl jaunā bāleliņa.
97 [Vecpiebalgā (Vecpiebalgas pag. C)], 335 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

17691.

Zied', puķīte, zied', puķīte,
Šī dieniņa ziežamā;
No šās dienas ziedējuma
Vīst ziediņi vīstamo.
321 [Zasā (Zasas pag. Jk)], 330 [Kaldabruņās (Rubenes pag. Il)].

17692.

Treis puk'ētis olūtā,
Treis olūta mal'eņā;
Kad es guoju tauteņuos,
Vysys s'ešys nūzīdēje.
4190 [Jāsmuižas pag. D].

17693.

Līgojies, ozoliņ,
Es ar tevi nelīgošu;
Līgos tevi smalki dzeņi,
Mani balti bāleliņi.
95 [Odzienā, Vietalvas (Odzienas pag. Md)].

17694.

Lokās žēli vītolīši,
Zemu zarus nokāruši;
Vēl žēlāki man' māsiņa
Atvadās raudādama.
125 [Jaunlaicenē (Jaunlaicenes pag. Vlk)].

17695.

Ozols auga sētiņā,
Es ozola ēniņā;
Nocērt brāļi ozoliņu,
Izved mani šorudeni.
1880 [Jaunmuižā (Lutriņu pag. Kld)].

17696.

Vītols auga pagalmā,
Es vītola pakrēslī;
Vītols zarus darināja,
Es darinu vainadziņu.
400 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

17697.

Vītols auga pagalmā,
Es vītola pakrēslī.
Vītols savus zarus loka,
Es locīju vilnānīti.
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)], 92 [Mārcienā (Mārcienas pag. Md)].

1. Ozols auga pagalmā,
Es ozola pakrēslī;
Ozols lapas vīvināja,
Es locīju ielociņus.
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

2. Vītols auga sētmalē,
Es vītola pakrēslī;
Es vītola pakrēslī
Sagšām puškus darināju.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

17698.

Vītols auga sētiņā,
Es vītola ēniņā.
Salna koda vītoliņu,
Tautiets manu vaiņadziņu.
281 [Ūziņos (Jēkabnieku pag. Jg)].

17699.

Vītols auga sētmalā,
Es vītola pakrēslā;
Vītolam lapas bira,
Man birst gaudas asariņas.
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

17700.

Vītols auga sētmalā,
Es vītola pazarē.
Ruden mani tautas veda,
Vējš nolauza vītoliņu.
1821 [Allažās (Raņķu pag. Kld)].

- 437 -

1. Smilga auga atmatā,
Es savos bālēnos;
Vējiņš smilgu kustināja,
Sveši ļaudis mani veda.
241 [Blīdienē (Blīdienes pag. Tk)].

17701.

Es atstāju bālīnos
Zaļo bērza birztalīn';
Es jau gan neatstāt',
Būt' varējsi līgā vest.
61 [Mazsalacā (Mazsalacas pag. Vlm)].

17702.

Kur tautāmi tāda birze
Kā manami brālītim?
Visapkārti ievas ziede,
Vidū saule ritina.
180 [Valtaiķos (Valtaiķu pag. Azp)].

17703.

Manis dēļ, bērzu birze,
Ne tu audzi, ne zeļo;
Ne no tevis kroņus pīšu,
Ne vainagu derināšu.
152 [Jērkulē (Krimuldas pag. Rg)].

17704.

Manis dēļ, bērzu birzis,
Šovasar nelapo:
Nepēršos šai pirtī,
Nelauzīšu žagariņus;
Pēršos tautu pirtiņā,
Tur lauzīšu žagariņus.
100 [Rāmuļos (Rāmuļu pag. C)].

17705.

Manis dēļ, pura bērzs,
Lapo zelta lapiņām,
Ne no tevis slotu griezu,
Nedz noviru dzīpariņu.
309 [Biržos (Biržu pag. Jk)].

17706.

Manis dēļ, tu bērziņ,
Lapo zelta lapiņām!
Ne es gribu te dzīvot,
Ne no tevis slotu griezt.
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)], 107 [Vietalvā (Vietalvas pag. Md)].

1. Audz par mani, vai neaudz,
Tu zaļaja bērzu birze!
Nav man laika še dzīvot,
Ne no tevis slotas griezt.
Dievs to zina, citu gadu
Kādas slotas es griezīšu,
Vai bērzā, vai liepā,
Vai zaļā ozolā.
24 [Lēdurgas draudzē].

2. Par manim tu, birztiņa,
Vai auguse, neauguse:
Es negribu te dzīvot,
Ne no tevis zaru griezt.
Par manim jūs, puisīši,
Vai auguši, neauguši:
Es aiziešu dziedādama
Cita kunga pagastā.
294 [Grantelē (Iecavas pag. B)].

17707.

Uz tautām aiziedama,
Bērzu birzi līdzi jēmu:
Es zināju tautu dēlu
Bez rīkstītes audzinātu.
191 [Kursīšos (Kursīšu pag. Kld)].

17708.

Ar Dieviņu paliecat,
Mani tēva tīrumiņi!
Lai zaļoja balti bērzi,
Lai teteŗi rubināja.
116 [Bormaņu muižā (Trapenes pag. Vlk)].

17709.

Nu ar Dievu paliekat,
Manas vecas ganīkliņas!
Nebūs tāda dziedātāja,
Ne ar tāda lelotāja.
2291 [Sasmakas novadā (Ārlavas pag. Tl)].

17710.

Pieguliņis žēli rauda,
Kad es gāju tautiņās.
Neraud' gauži, pieguliņi,
Būs tev cita dziedātāja!
71 [Jaunbebros (Bebru pag. Rg)].

17711.

Citur iešu, citur iešu
Cit' upīšu bridināt;
Lai palika šī upīte
Šautr', akmiņu piemetama.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

17712.

Gāju, gāju to celiņu
Domādama, gādādama,
Būšu vaira, vai nebūšu
Tā celiņa gājējiņa.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)], 1181 [Dūres pagastā (Vlk)].

- 438 -

1. Gāju, gāju, tālāk gāju
Pa celiņu domādama,
Vai es būšu tā celiņa
Vēl tālāk gājējiņa.
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

177121.

Nu jāiet tas celiņš,
Ko augdama nestaigāju;
Nu jāēd tā maizīte,
Ko neara bāleliņš.
232 [Talsos (Tl)].

17713.

Pa to ceļu darbos gāju,
Pa to gāju raudādama;
Pa to ceļu vairs neiešu,
Neslaucīšu asariņas.
Lai apauga tas celiņis
Ar balto āboliņu.
40-1 (Bigauņciemā).

1. Lai apauga tas celiņis
Ar balto āboliņu,
Kur staigāju ik rītiņus,
Asariņas slaucīdama.
71 [Jaunbebros (Bebru pag. Rg)].

17714.

Rīt es iešu to celiņu
Spīdošāmi kurpītēm,
Redzēs mani bargi kungi
Pa vārtiemi izejot.
401 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

17715.

Staigāt man to celiņu,
Ko augdama nestaigāju;
Klausīt man to māmiņu,
Ko augdama neredzēju!
241 [Blīdienē (Blīdienes pag. Tk)].

17716.

Staigāt man to celiņu,
Kur augdama nestaigāju;
Mīlēt man to tautieti,
Ko augdama neredzēju.
151 [Priekulē (Priekules pag. Lp)].

17717.

To celiņu darbos gāju,
To aizgāju tautiņās;
Daža laba asariņa
Tai celiņa maliņā.
170 [Lielnīkrācē (Nīkrāces pag. Azp)], 224 [Kabilē (Kld)], 226 [Kandavā (Tl)], 267 [Kalnamuižā (Tērvetes pag. Jg)].

1. To celiņu darbos gāju,
To aizgāju tautiņās;
Daža laba asariņa
Tā celiņa maliņā.
Ne vairs iešu to celiņu,
Ne slaucīšu asariņas;
Lai apauga tas celiņis
Ar balto āboliņu!
244 [Īlē (Īles pag. Jg)].

17718.

To celiņu rītā gāju,
To pārgāju vakarā;
Tā celiņa maliņā
Daža gauža asariņa.
26 [Madlienā (Madlienas pag. Rg)], 75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

1. To celiņu rītā gāju,
To celiņu vakarā;
Tā celiņa maliņā
Birst man gaužas asariņas.
138 [Trikātā (Trikātas pag. Vlk)].

17719.

To celiņu rītā gāju,
To celiņu vakarā;
Pa to pašu aizlīgos
Mans vizuļu vainadziņš.
19 [Koknesē (Kokneses pag. Rg)].

6) Dažādas šķiršanās dziesmas

17720.

Es nezinu, kas man kaiš,
Es nevaru līksma būt;
Pilna sirds man bēdiņu,
Pilnas acis asariņu.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)], 91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)], 931 [Meirānos (Meirānu pag. Md)].

1. Es nezinu, kas man vainis,
Es nevaru līksmoties;
Pilla sirds man bēdiņu,
Pillas acis asariņu.
Raudu gaužas asariņas,
Sak' ar dievu bāliņam.
Uz bāliņu noraudāju,
Kam tautām atvēlēja.
38 [Siguldā (Siguldas pag. Rg)].

- 439 -

177201.

Gauži vien noraudāju,
To vietiņu noiedama,
Kur es viju vaiņadziņu,
Ar māsiņu ganīdama.
116 [Bormaņu muižā (Trapenes pag. Vlk)].

17721.

Napyut griuši, syla prīde,
Na skolīm tevi cārt;
Naraud' gauži, ļaudaveņa,
Na kolpyun'ēm tevi vadu.
434 [Ludzas un Abrenes apr.].

17722.

Par zemīti nebēdāju,
Kad tik labs arājiņš:
Man zemīte, kur ejot
Ar labo arājiņu.
69 [Bikserē (Patkules pag. Md)].

17723.

Rit', akmen, tu par mani
Pie to grimu tēva dēlu!
Tev, akmen, cieta sirds,
Tev nelija asariņas.
207 [Dundagā (Dundagas pag. Vp)].

17724.

Sirsniņ mana, grūtpūtīte,
Kam tik grūti nopūties?
Vai paredzi grūtu mūžu,
Vai ar sliktu arājiņu?
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

1. Sirsniņ mana, pūpolīte,
Ko tik grūti nosapūti?
Vai paredzi slimu dienu,
Vai nelabu arājiņu?
311 [Dzērvē, Susējā, Dignājā (Saukas Jk, Susējas Il, Dignājas Jk pag.)].

17725.

Sirsniņ mana, grūtpūtīte,
Kam tik grūti nopūties?
Vai tu biji paredzējse
Manu grūtu dzīvošanu?
264 [Džūkstē (Džūkstes pag. Jg)].

17726.

Upe tek žvārkstēdama
Grīslaiņā puriņā;
Iet māsiņa raudādama
Pie dzērāja tēva dēla.
191 [Kursīšos (Kursīšu pag. Kld)].

17727.

Vai vējiņis tev' atpūta,
Svešas zemes tēva dēl'?
Še dzimusi, še augusi,
Būs man tev līdzi iet?
391 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

44817.

Vai Aneitji, vai muosjaņi,
Vai nav žāl tjav jaunu dīnu?
Nyuļa vysas puķis zīd,
Nyuļa mjaitys pušķuosīs.
194 [Krāslavas D].

44818.

Vai vai tu Anīt,
Kai mes tevja pacīssim?
Kur guojomi, naguojom,
Guojom vysas pulceņā.
143 [Jāsmuižas D].

44819.

Vai māmiņa, mīļa balta,
Kā es tevi aizmirsīšu,
Savus ganus aurēdama,
Darbiniekus raidīdama?
356 [Rudbāržu Azp].

44820.

Ai māmiņa, mīļa balta,
Vai es teva apnikuse?
Meitiņ, zelta drostaliņa,
Vai es tautas aicināju?
To tev dara tavs darbiņis,
Tavs raženis augumiņis.
188 [Klosteres (Klosteres-Aizputes) Azp].

44821.

Ai māsīna, ai māsīna,
Kā es tevi nožēlošu!
Jau vārgos tu uzaugi,
Vēl atdevu netiklim;
Vēl atdevu netiklim,
Asariņu dzērējam.
355 [Rucavas Lp].

44822.

Vai māsiņ, vai māsiņ,
Kā mēs tevi pieciessim?
Tu bij' rakstu rakstītāja,
Tu ieloku locītāja.
358 [Rugāju Abr].

44823.

Voi muosiņ, kas tev tyka,
Kam tik dreiži tautuos guoji?
Tagad tovs rūžu vaiņags
Zalta zīdim (nū)zīdēja.
493 [Viļakas (Marienhauzes) Abr].

- 440 -

44824.

Aizejit, buolileņi,
Koč celiņa vaicuodami!
Muna sāta kalniņā,
Pati meža maliņā.
326 [Preiļu D].

44825.

Aiz azara skaisti puiši,
Skaisti maņi kairynuoja,
Sāstum laivā, dūtum rūku,
Raud māmiņa pakaļī.
250 [Maltas (Rozentovas) Rz].

44826.

Aiz kuo, muote, pazagyusi,
Reitā agri caldamuos?
Ni tev gunes pyutējiņas,
Ni tev skola lauzējiņas.
425 [Šķaunes (Landskoronas) Ldz].

44827.

Asariņu upe tek,
Vai tā viena pieraudāta?
Raud māsiņa, raud māsiņa,
Raud nabaga panāksnieki.
46 [Beļavas Md].

44828.

Atstāju māmiņai
Apmalusi dzirnaviņas;
Gauži raud māmuliņa,
Tos miltiņus sijādama.
48 [Bērzaunes Md].

44829.

Atver vuortus, aizver vuortus
Māmiņ' maņa vaidīdama;
Akmiņota tautas zeme,
Lāni tak kumeliņš.
326 [Preiļu D].

44830.

Ar Dieviņu paliecieti,
Māršas, mani bāleliņi!
Ne jau rītu es atnākšu
Jūsu duru virināt.
217 [Lejasciema (Lejas) Vlk].

44831.

Uoriņi muni, uoriņi,
Pakaļā palykuši!
Na uoriņi vīn palykuši,
Palīk manu buoleleņi.
51 [Bērzpils (Domopoles) Abr].

44832.

Ar varēm, mani brāļi,
Manis projām nedodat!
Tā nebija viena diena,
Tā bij visa mūža diena.
184 [Ķēču Rg].

44833.

Bāliņš lūdza māsiņai:
Dzīvo šādu vasariņu.
Nedzīvošu, bāleliņ,
Barga tava līgaviņ(a).
119 [Gaujienas Vlk].

44834.

Bierst bārzam zalta rosa,
Stradiņam svilpuojūt;
Bierst muosai asariņas
Ar tautom škirūtīs.
494 [Viļānu Rz].

44835.

Biteit, tovu vīglumiņu,
Duobuliņš nanūleika;
Muosiņ, tovu drūsumiņu,
Īt tik jaunai tauteņuos.
295 [Ozolmuižas Rz].

44836.

Brāļi diži, es (bij') maza,
Es brālīšu nebēdāj(u);
Lecu tautu kumeļā,
Paliek brāļi raudādami.
364 [Sakas (Upesmuižas) Azp].

44837.

Brālīt, tavu cietu sirdi,
Vai bij koka, vai akmeņa!
Koku cirtu, skaida lēca,
Tev nebira asariņas.
605 [Skolas].

44838.

Buolileņi, buolileņi,
Kai tī syla bolūdeiši!
Ļaudim leli breinumeņi,
Ka mes meiļi dzeivojam.
Kai es škierūs nu buoleņu,
Zemja leika osoruos.
143 [Jāsmuižas D].

44839.

Divas vien mēs meitiņas,
Zem tām ļaužu valodām!
Kur mēs divas runājam,
Tur asaru upe tek.
146 [Jaungulbenes Md].

- 441 -

44840.

Dūdi, dūdi, muomuliņ(a),
Vēļ tu manis nūrauduosi!
Ni tev cyta taid' izauga,
Ni atvedja vedekliņas.
357 [Rudzētu D].

44841.

Drebi, drebi, apšu lapa,
Vējiņš tevi drebināja;
Raudi, raudi, brāļu māsa;
Brāļi tevi raudināja.
228 [Liepnas (Lipnas) Abr].

1. Kusti, kusti, ūdens zāle,
Ūdens tevi kustināja;
Raudi, raudi, brāļa māsa,
Brāļi tevi raudināja.
45 [Bejas (Kolberga) Vlk].

44842.

Ai muosiņi, ai muosiņ,
Na es tevi ryudynuoju:
Pate sevi ryudynuoji
Jauna veira gribēdama.
35 [Baltinavas Abr].

44843.

Dryumi pyutja syla prīde,
Smolka leita pīlejuse;
Gauži raud muotes meita,
Tautiņuos nūīdama.
50 [Bērzgales (Kuļņēvas-Labvāržu) Rz].

44844.

Dzer, bāliņ, biķeriem
Manas gaužas asariņas!
Tu man' devi tautiņās,
Labus ļaužus dēvēdams.
605 [Skolas].

44845.

Dzer dzerdama, neizdzersi,
Māmiņ, manu asariņu.
Tu nestimi(?), tu nerimi,
Kamēr mani pavēlēji.
217 [Lejasciema (Lejas) Vlk].

44846.

Ej ar Dievu, es ar vaļu,
Vecā māsa tautiņās!
Kaut tu pērnu aizgājusi,
Es aizietu šoruden.
48 [Bērzaunes Md].

44847.

Ej, mana māsiņa,
Ku tautas veda;
Tautiņas vedušas
Maizīti dos.
546 [Kuldīga Kld apr.].

44848.

Ej, mana māsiņa,
Žēlīgu Dievu,
Lai skauģi skatās
Caur žoga posmu.
141 [Ivandes Kld].

44849.

Ej, māsiņa, tautiņās,
Kā gājusi tā dzievā:
Rāmi durvis virināt,
Reti vārdu atbildēt;
Gudrajam, rāmajam
Laba dzīve tautiņās.
197 [Krotes Lp].

44850.

Ej, muoseņ, tauteņuos,
Jam zierneiti, apeineiti!
Jam zierneiti dreizumam,
Apeineiti vīglumam!
174 [Kārsavas Ldz].

44851.

Ej, māsiņ, tautiņās,
Klausi jauna, klausi veca!
Ja klausīsi jauna, veca,
Būsi pati saimeniece.
3 [Adulienas Md].

44852.

Ej, māsiņa, ja iedama,
Ko tik gauži raudājies?
Ja tu iesi, mēs dosim,
Ja neiesi, nedosim.
241 [Lubānas Md].

44853.

Ej, muosiņa, tautiņuos,
Na tev' vīnu tautas vedja.
Vedja maņi, vedja tevi,
Vess i cytas cytu godu.
389 [Silajāņu Rz].

44854.

Ej, vecais bāleliņ,
Vai es tevi nemīlēju?
Kam tu mani pats iecēli
Svešu ļaužu kamanās?
373 [Sarkaņu Md].

- 442 -

44855.

Es ar savu māmuliņu
Ilgi kopā nedzīvoju:
Drīz atnāca tā dieniņa,
Kur mēs abas šķīrāmies.
605 [Skolas].

44856.

Es dieveŗa neraudātu,
Kaut neviena neradusi;
Kā raudāju māsīciņas,
Rīta māļu malējiņas.
241 [Lubānas Md].

44857.

Es izdevu sav dēliņu
Par veciem lupatiem.
Atpakaļ nedabūju
Ne par zelta gabaliņu.
188 [Klosteres (Klosteres-Aizputes) Azp].

44858.

Es iesēdu ar tautieti
Baltai ziedu laiviņāji;
Māte raud pakaļā
Ar jaunām māsiņām.
605 [Skolas].

44859.

Es, māmiņa, tovas kuojas
Ar osorom balynuoju,
Kam tu mani jaunu devi
Pi dzāruoja tautu dāla.
326 [Preiļu D].

1. Es, māmeņ, kuojas tovas
Osorom balynuoju,
Kam tu mani jaunu devi
Vacam tautu dēleņam.
414 [Stirnienes Rz].

44860.

Esi rāma, tu māsiņa,
Ar māmiņu šķirdamās;
Priekšā gaida vīramāte
Kā uguns dzirkstelīte.
263 [Mēmeles Jk].

44861.

Es tautuosi aizīdama,
Atpakaļi atsavēru,
Kas par mani gauži raud.
Tāvs ar muoti gauži raud,
Vēl gaužuoki bruoliņeņš.
389 [Silajāņu Rz].

44862.

Gauži raud Gaujas meitas,
No Gaujiņas novedamas;
Govis ēda Gaujas zāli,
Pašas vija vaiņadziņus.
119 [Gaujienas Vlk].

44863.

Gauži rauda māmuliņa,
Pa sētiņu staigādama;
Redzi savu auklējumu
Par kalniņu aizvedam.
215 [Lēdmanes Rg].

44864.

Gauži raud tēvs mamiņa
Isjabiņas dibenā,
Redzēj' savu vieglu dienu
Pār kalniņu aizvedot.
480 [Vējavas Md].

44865.

Geleiti, muoseņi,
Por kū mums atstuoji?
Tu jēmīs mums naatstuot,
Bet Juoņeiti namīļuot.
357 [Rudzētu D].

44866.

Grebēse rauduoja,
Typyna jamama.
Naraudi, Grebēse,
Lobs veirs i Typyns.
489 [Vidsmuižas (Vidsmuižas, Gaļānu) Rz].

44867.

Gryuši pyutja syla prīdja,
Lela leita pīlejus(e);
Gauži raud tautu meita,
Asareņas laisteidama.
170 [Kapiņu D].

44868.

Gryuši pyutja syla prīde,
Smolka leita pīlejusja;
Gauži raud muņ' muoseņa,
Sev gūdeņa sagaidējsja.
265 [Mērdzenes (Michailovas) Ldz].

44869.

Gudra muna muomuleņa,
Gudri mani pavadēja:
Siermi zirgi aizpuškuoti,
Jauns puisēts pūrmanēts.
326 [Preiļu D].

- 443 -

44870.

Gudru teica meitu māti -
Kādu muļķi vēl vajag(a)?
Pate savas vieglas dienas
Uzceļ tautu kumeļā.
188 [Klosteres (Klosteres-Aizputes) Azp].

44871.

Īt Laimiņa pēc Laimiņas
Burzgolaņis laseidamas;
Īt muosiņa pēc muosiņas
Asariņas slaucīdamas.
503 [Višķu D].

44872.

Ires pat, liep laiv,
Tev nevaid ierjiš;
Vades pat, man māsiņ,
Tev nevaid vadte.
17 [Ances Vp].

44873.

Iešu, iešu, māmuliņa,
Ko darīšu negājusi?
Apsēdosi raudādama
Pie savasi māmuliņas.
378 [Seces Jk].

44874.

Izlaizdama man māmīna,
Dzied rocīnas cilādama;
Pate savas vieglas dienas
Sēdin' tautu kumeļā.
355 [Rucavas Lp].

44875.

Jaunivīte, jaunivīte,
Na jaunives asariņas.
Jaunivītes asariņas
Por goldiņu ryučim tak.
50 [Bērzgales (Kuļņēvas-Labvāržu) Rz].

44876.

Kab muna muomuleņa
Ai manimi leidza guojsja,
Ni pītryuktu mīļūs vuordu,
Ni gotovūs gabaleņ(u).
314 [Pildas Ldz].

44877.

Kad es savas kājas āvu,
Raudāj' mani tēvs māmiņa.
Neraudat, tēvs māmiņa,
Būs jums cita mātes meita;
Būs jums cita mātes meita,
Vēl labāka nekā es.
183 [Kazdnagas Azp].

44878.

Kai tev, māmen, žāl nabeja,
Taida bārna palaidūt?
Kai pukeite, kai rožeņa,
Kai ripeite aizavēļuos.
278 [Naujenes (Maļonovas) D].

44879.

Kam, māmiņa, nežēloji,
Māmiņ, savu auklējumu,
Kad atdevi dzērājam,
Lai to grūti maldināja?
605 [Skolas].

44880.

Kas, māmiņ, tev pīlēcja
Mani jaunu atdūdūt?
Tev pīlēcja znūti draugi,
Man gaužuos asariņas.
425 [Šķaunes (Landskoronas) Ldz].

44881.

Kādu mūžu es dzīvoš'?
Māte vada raudādam'.
Es neteikšu tev, meitiņ,
Gan atras'i dzīvodam'.
141 [Ivandes Kld].

44882.

Ko, Anniņ, tu raudāji,
Pie vārtiem stāvēdam'?
Redzēj' savas lētas dienas,
Pa vārtiem izvedam.
546 [Kuldīga Kld apr.].

44883.

Kū, Julīt, tu tik slykta
Bruoleliņam padarēj(i)?
Atver vuortus da kuojai,
Ruoda ceļu da tautom.
143 [Jāsmuižas D].

44884.

Ko, māmiņa, es darīšu,
Svešumā aizgājuse?
Dari pati savu darbu,
Runā savu valodiņu.
183 [Kazdnagas Azp].

44885.

Kū, māmiņ, pazasauksi
Reitā agri caldamuos?
Ni byus gunis pyutējiņas,
Ni moltuvē malējiņas.
265 [Mērdzenes (Michailovas) Ldz].

- 444 -

44886.

Kū, māmiņ, pasasauksi
Reitā agri cālusēs?
Sovu gunis pyutējiņu
Pa vuortim pavadīji.
247 [Makašānu Rz].

44887.

Kuo, māmen, pasagyusi,
Reitā agri cālusjās?
Tova gunis pyutējiņa
Ai tauteņom nūleiguo.
314 [Pildas Ldz].

1. Kuo, māmiņa, pasasauksi
Reitā agri cālusēs?
Tova gunis pyutējiņa
Svešu ļaužu rūciņā.
50 [Bērzgales (Kuļņēvas-Labvāržu) Rz].

44888.

Kam atstāsi, vecā māsa,
Savas kokles, stabulītes?
Jaunajai māsiņai
Līdz citam rudeņam.
560 [Rīga ].

44889.

Kuo tu lūkīs, syla prīde,
Vai tev vīnu vēji lūka?
Kuo tu raudi, mun' muosiņ,
Vai tev vīnu tautas vad?
280 [Nautrēnu (Zaļmuižas) Ldz].

44890.

Kupli mani brūni svārki,
Sarkans rotu vainadziņš;
Bāleliņš gauži raud,
Celdams mani kamanās.
241 [Lubānas Md].

44891.

Kur, māsiņ, tij vietiņa,
Kur mēs divas runājām?
Līcien līka tā vietiņa,
Kājas mirka asarās.
3 [Adulienas Md].

44892.

Kur, māsiņa, tu derēji,
Kad es tevi neredzēju?
Es derēju tēva aplokā,
Zem zaļā ozoliņa.
263 [Mēmeles Jk].

44893.

Lai raudāja, kas raudāja,
Meitu māte tā raudāja;
Trūkst klētī, trūkst stallī,
Trūkst mātei mīļas meitas.
184 [Ķēču Rg].

44894.

Lai man žēl, kas man žēl,
Tā brālīša, tā man žēl:
Kur mēs mīļi runājām,
Tur zied baltais āboliņš,
Kur mēs sīvi rājāmies,
Tur zemīte pušum trūkst.
16 [Alsungas (Alšvangas) Azp].

44895.

Laiki laiki tev, gaigol,
Skrīt nu pūra azarā;
Laiki laiki tev, muosiņ,
Īt nu tāva tautiņuos.
425 [Šķaunes (Landskoronas) Ldz].

44896.

Līc, muoseņ, sagu iz sagys,
Līc īlūkus iz īlūku,
Lai tak gaudas asareņis
Par īlūku galeņim.
522 [Zvirgzdienes Ldz].

44897.

Lej, leitiņ, vīnu dīnu,
Nalej vysu vasariņ(u)!
Raud, muosiņ, vīnu dīnu,
Naraud myužu dzeivojūt.
389 [Silajāņu Rz].

44898.

Leigoj laiva uz yudiņa,
Trej' muoseņas videņā.
Vīna raud tāva ar muoti,
Ūtra sovu buoleleņu;
Treša pate jaunuokuo,
Ar tautīti saderējse.
280 [Nautrēnu (Zaļmuižas) Ldz].

44899.

Lusteit munu, vaļeit munu,
Buoleņūs palykdama!
Na lusteite vīn palīk,
Palīk muni buoleleņi.
265 [Mērdzenes (Michailovas) Ldz].

44900.

Mana balta māmulīte,
Kā tev manis žēl neva?
Ka tu, manis paaudzēj'se,
Dod tautāma nicināt?
39 [Bārtas Lp].

- 445 -

44901.

Maņ vīnai muoseņai
Pi buoleņa maizis tryuka;
Atver vuortus da golam,
Ruoda ceļu iz tautom.
89 [Dricēnu Rz].

44902.

Mana māsa, mana māsa!
Kad gulēja šūpulī;
Kad tautām roku deva,
Nava vairs mana māsa.
373 [Sarkaņu Md].

44903.

Mani muotja, tuoļ dūdama,
Sacejās narauduot;
Apsaķāŗa ap cepļa stulpu,
(I) apgeiba rauduodama.
194 [Krāslavas D].

44904.

Mazajam bāliņam,
Tam māsiņas vairāk žēl.
Kas kājiņas tam apaus,
Kas galviņu izsukās?
Skaita naudu, birst asaras,
Tautu galda galiņā.
42 [Bauskas B].

44905.

Māmeņ muna, mīļa skaista,
Kai nabeja tjav maņ' žāl?
Ka(i) tu mani tik(i) jaunu
Tauteņuos pavadēji?
Tautys vuortu nadajuoja,
Jou tu mani atvēlēji.
18 [Andrupenes Rz].

44906.

Māmiņ mīļa, māmiņ jauka,
Kā tev mani žēl nebija?
Izauklējusi, izbučojusi,
Dod citam nicināt.
378 [Seces Jk].

44907.

Māmiņa muna mīluo,
Kam dūd jaunu tautiņuos;
Ni muocēju krakla šyut,
Ni rūtiņu balynuot.
258 [Mazstraupes C].

44908.

Man māmiņa nepiecieta
Vienu dienu ciemiņā;
Kā māmiņa tad cietīsi,
Kad aiziešu tautiņās?
Ietin savu mīkstu sirdi
Baltā vilnas kamolī.
3 [Adulienas Md].

44909.

Man māmeņa pīsacēja,
Tauteņuos vadeidama:
Cīmā ilgi nasēdēt,
Saimē borgi nadzeivuot.
326 [Preiļu D].

44910.

Māsīn mana, mīļa balta,
Kā es tevi nožēlošu?
Jau vārgos tu uzaugi,
Vēl iedevu netiklim;
Vēl iedevu netiklim,
Asariņu dzērējam.
355 [Rucavas Lp].

44911.

Māsiņ, tavu cietu sirdi,
Kokam cirta, skaidas bira,
Tev nebira asariņas;
Tev nebira asariņas,
Žēl nebija jaunu dienu.
605 [Skolas].

44912.

Muosa nu bruoļu vaicava:
Kuo, bruoleņi, naraudit?
Kuo, muoseņ, rauduosim -
Ar paiseklis aut's paisom.
326 [Preiļu D].

44913.

Muosiņ, zalta būrzgaliņ(a),
Kuo guoj' jauna tautiņuos?
Nyu vēļ tovi motu goli
Zīd(e) zalta zīdiņim.
494 [Viļānu Rz].

44914.

Māte, mana māmuļiņa,
Laid man gultas maliņā,
Tu jau pate gan zināji,
Šī pēdēja vasariņa;
Šī pēdēja vasariņa,
Vainadziņu valkājot.
605 [Skolas].

44915.

Mežiņi, munu mežiņi
Zaļajom lapiņom;
Māmiņi, munu māmiņi
Mīļajim vuordiņim!
35 [Baltinavas Abr].

- 446 -

44916.

Nāc, māsiņa, maizi ēst,
Man ir maizes devējiņš.
Nāc, brālīti, sildīties,
Man ir silta istabiņa.
188 [Klosteres (Klosteres-Aizputes) Azp].

44917.

Nāc, meitiņa, sildīties,
Tēva kurta uguntiņa;
Ne tas vairs kurinās,
Ne tu vaira sildīsies.
263 [Mēmeles Jk].

44918.

Na tai byus tev, muosjaņ,
Kai pi sovas muomuliņas;
Byus ogruok juozaceļ,
I vāluok juozaguļ;
Stuovādama kuojas ausi,
Tacādama jūstu jūzsi.
361 [Rundēnu Ldz].

44919.

Ni Anīte muotes raud,
Ni Anīte tāva raud;
Jej rauduoja cepļa sova
Kur gulēja dīnavydu.
168 [Kalupes D].

44920.

Neviens mani neraudāja,
Kad es gāju tautiņās;
Cepļa sāni, tie raudāja,
Tur gulēju dienavidu.
545 [Krustpils D apr.].

44921.

Nadzeivavu, nadzeivuošu
Es pi tevim, bruoleliņ:
Pa tevim dzeivuotum,
Borga tova ļaudaviņa.
466 [Vārkavas D].

44922.

Nāc uz laimes, tautu meita,
Na uz manu augumiņu!
As jau tevis napaņamtu,
Kam Laimiņa nalikusi.
241 [Lubānas Md].

44923.

Ni, māsiņa, raud' uz mani,
Ni uz mani žēlojies!
Pati gāji tautiņās,
Labus ļaudis dēvēdama.
373 [Sarkaņu Md].

44924.

Ni, muosiņ, raud' uz mani,
Ni uz mani žāluojīs!
Poša vītiņas raudzēji,
Nasyutēji buoliliņ(a).
182 [Kaunatas Rz].

44925.

Na myužam zaļa nīdra
Ezereņa maleņā;
Na myužami bruoļu muosa,
Ni vadakla malējeņa.
143 [Jāsmuižas D].

1. Ni myužami zaļa nīdra
Ezereņa maleņā,
Ni myužami muosu meita(?)
Vadaklomi malējiņa.
143 [Jāsmuižas D].

44926.

Nūguoja muna māmeņa,
Nāatsavēra atpakaļ;
Mošeņ jai žāl nabeja
Munu gaudu asareņu.
73 [Ciblas (Eversmuižas) Ldz].

44927.

Neraud' gauži, man' māsiņ(a),
Dažs jau tevi pažēlos;
Tas dižens bundalacs(?),
Tas jau tevi pažēlos.
93 [Dundagas Vp].

44928.

Neraudiet jūs, māsiņas,
Jau es pati gana raudu;
Jau es pati gana raudu,
Pie neveikļa noiedama.
146 [Jaungulbenes Md].

44929.

Naraudi, mun' muoseņa,
Na ar raudom atraudama!
Ka naraud nyu, muosiņa,
Atrauduosi dzeivuodama.
143 [Jāsmuižas D].

44930.

Naraudi, muna muosiņe,
Na es tevi ryudinuoju,
Sveša muote ryudinuoja,
Vedekliņas gribādama.
35 [Baltinavas Abr].

- 447 -

1. Naroudi, muna muosiņa,
Na es tevi roudunovu!
Toutīts tevi roudunosa,
Malējiņas gribādams.
493 [Viļakas (Marienhauzes) Abr].

44931.

Nazaprīcoj, tu muosiņ,
Na uz prīcas teva vad;
Brissi dubļus rauduodama,
Lindraciņus spraudīdama.
265 [Mērdzenes (Michailovas) Ldz].

44932.

Nazalūki, lūku egle,
Ne tevi vīnu vēji lūka!
Naraud gauži, mun' muoseņ(a),
Na tev' vīnu tautys vedja!
Vedja tevi, vedja mani,
Vess vēl cytys pakaļā.
51 [Bērzpils (Domopoles) Abr].

44933.

Neviens putnis tā nedzied,
Kā kūkoja dzegūzīte;
Neviens manis tā neraud,
Kā raud tēvis, māmuliņa.
46 [Beļavas Md].

1. Neviens putniņš tā nedzieda,
Kā dzied sila lakstīgala;
Neviens mani tā neraud,
Kā raudāja māmulīte.
192 [Kosas C].

44934.

Ni raud mārga nūvadama,
Ni raud mārga aizvadama;
Raud vacī jaunekleiši,
Kruosņā golvas sabuozuši.
194 [Krāslavas D].

44935.

Narauduošu, narauduošu,
Nava žāl, nava žāl!
Kam tu mani mozu kovi
Par bosom kuojeņom!
389 [Silajāņu Rz].

44936.

Naraudi, tu Teklīt,
Na ar raudas atrauduos!
Kam tūlaik narauduoji,
Ka tautīšam rūku devi?
466 [Vārkavas D].

44937.

Nu ardīvu, jauni puiši,
Es ar jyusim nastaiguošu;
Es ar jyusim nastaiguošu,
Gredziņtiņu naškiņkuošu.
522 [Zvirgzdienes Ldz].

44938.

Nu ardievu tā maliņa,
Kur staigājām dziedādamas;
Nu ardievu jauni puiši,
Nu vairs jūsu nemīļoš(u);
Nemīļošu, nemainīšu,
Gredzentiņu nešķiņķošu.
3 [Adulienas Md].

44939.

Nu tu māte, nu tu māte,
Nu tu labi padarīj(i)!
Nu tu savu vieglu dienu
Par kalniņu aizvadīj(i)!
217 [Lejasciema (Lejas) Vlk].

44940.

Ūzuls zoru navarēja
Aiz zeilīšu kustynuot;
Bruols ar muosu navarēja
Aiz osoru izaškiert.
89 [Dricēnu Rz].

44941.

Pats māsīnu paaudzēju,
Pats raženi pavadīju;
Pats nolaidu rakstu pūru
No kalnīna lejīnā
Bagātāje vietīnā.
94 [Dunikas Lp].

44942.

Palaid, māmeņ, tu meiteņu,
Koč par savu teirumeņu!
Lai es gauži narauduotum,
Atpakaļ vārdamuos.
Tumši meži, augsti kolni
Da munai māmeņai.
170 [Kapiņu D].

44943.

Palīcit Anītei
Koč seipūlu zam daguna,
Lai izspīde asariņu
Koč seipūla syurumiņš.
494 [Viļānu Rz].

- 448 -

44944.

Par kalniņu mēs, māsiņas,
Mūsu jauka valodiņa!
Tev micīte, man vaiņags,
Nedien vairs runājot.
184 [Ķēču Rg].

44945.

Pazinu māsiņu
Šī gada brūti,
Tautietis, šmorgulis
Deguna galā.
398 [Skrundas Kld].

44946.

Pasaver, tu Monīt,
Kai mes vysas pulcinā;
Vēļ varēji koč gadeņu
Ar mums pulkā pastaiguot;
Ar mums pulkā pastaiguot
Un lustīgi padzeivuot.
143 [Jāsmuižas D].

44947.

Pasaver, tu Zosīt,
Kai mes vysas pulceņā;
Tevi muote vīn' atškeiŗa,
Kai vuškeņu teirumā.
143 [Jāsmuižas D].

44948.

Pasakloni, tu muoseņi,
Muoseņaji da zjamai;
Kad gulēji šiupelī,
Šiupeļs leika da zjamai.
182 [Kaunatas Rz].

44949.

Poša taku uorā,
Poša ustobā,
Kaids gūds uorā,
Taids ustobā:
Raud tāvs, raud muotja,
Raud bruoleleņi.
143 [Jāsmuižas D].

44950.

Pavadīju sav' māsiņu
Līdz viņam kalniņam;
(Gan) vadītu vēl tālāk(u),
Kaut tā gauži neraudāt(u).
119 [Gaujienas Vlk].

44951.

Pazamūssi, tu muoseņ,
Kai rugainī gulējusja;
Ka sacēs vīnu vuordu,
Ūtra vaira nagaidēsi.
174 [Kārsavas Ldz].

44952.

Palaidit, bruolileņi,
Tik sovuos uoriņuos,
Lai naraud man sirsniņa,
Sovas uoriņas puorejūt.
250 [Maltas (Rozentovas) Rz].

1. Puorlaiditi, buoleliņi,
Par sovomi uoreņom;
Par sovomi uoreņom,
Par gaudomi osorom.
295 [Ozolmuižas Rz].

44953.

Pacieties nu, māmiņa,
Kā nu pate zinādama;
Iecel savu vieglu dienu
Tautu dēlu kurvāģos.
484 [Vestienas Md].

44954.

Piecietiena šī vietiņa,
Atstātura [Atstatana] māmuliņa;
Jaunu vietu i taujāju,
Arī citu māmuliņu.
373 [Sarkaņu Md].

44955.

Pīcīt mani, muomuliņa,
Kai tik poša varādama;
Jau es īšu tautiņuos,
Atstuoš' tevi rauduojūt.
466 [Vārkavas D].

44956.

Piemiņām rozes sēju,
Piemiņām magonītes;
Piemiņām lai palika
Šī celiņa gājumiņš.
3 [Adulienas Md].

44957.

Pret kalniņu upe tek,
Žagariņus lauzīdam(a);
Pretī nāce man māsiņa,
Asariņas slaucīdam(a).
241 [Lubānas Md].

44958.

Pulkā, māsiņ, izaugām,
Ne pulkā dzīvojām;
Pate Laimiņ' izšķīruse,
Pie vārtiem stāvēdama;
Citai zeltu, sudabriņu,
Citai gaudas asariņas.
228 [Liepnas (Lipnas) Abr].

- 449 -

44959.

Purvu bridu, ne ābolu,
Skujas bira vaiņagā;
Tautās gāju, ne brāļos,
Saujā traucu asariņas.
3 [Adulienas Md].

44960.

Putnam sava bērna žēl,
Kārklā kāra šūpulīti;
Nev māmīni manis žēl,
Dot tautāmi niecināt.
39 [Bārtas Lp].

44961.

Raudu, raudu ikdieniņas,
Vai es savas naudas raudu?
Raudu tēva, māmuliņas,
Raudu sava bāleniņ(a).
184 [Ķēču Rg].

44962.

Raud biteitja, kamaneitja,
Raud i muna muomuleņa;
Raud biteitja tuo zīdeņu,
Kur' nūruovja kamaneitja;
Raud muomeņa tuo bērneņu,
Kur' nūvedja sveši ļauds.
265 [Mērdzenes (Michailovas) Ldz].

44963.

Raud i ruoža, raud mogona
Iz manimi vārdamuos.
Kam tu guoji pi atraiša
Ar tik skaistu vainuceņ(u)?
326 [Preiļu D].

44964.

Raud māmiņa viena pate,
Raud ar otru runādama;
Redzēj' savu mīļu meitu
Netikļame novedam.
188 [Klosteres (Klosteres-Aizputes) Azp].

44965.

Raud', māmiņa, voi naraud',
Na ar raudas atrauduosi;
Ni es tova gūvu gane,
Ni māļiņa malējiņa.
389 [Silajāņu Rz].

44966.

Raudi, Olgit, vai naraudi,
Na ar raudos atrauduos(i);
Kam tūlaik i narauduoji,
Kad tauteņom rūku devi?
143 [Jāsmuižas D].

44967.

Raudi, raudi, raudulīte,
Dui bērniņus vadādama;
Tā raud daža mātes meita,
Dui bērniņus vadādama.
355 [Rucavas Lp].

44968.

Rudzi rudzi, kū dorati,
Vaskej mīži leidumā;
Bruoļi bruoļi, kū dorati,
Laidit muosu tautiņēs.
35 [Baltinavas Abr].

44969.

Sakās brāļi māsu dēļ
Nebadziņi palikuš(i).
Esiet, brāļi, nu bagāti,
Nu māsiņas izdevāt.
322 [Praulienas Md].

44970.

Soka īva nazīdēt
I muosiņa narauduot;
Jau īviņa bolti zīd,
Jau muosiņa gauži raud.
174 [Kārsavas Ldz].

44971.

Soka muosa bruoleņim:
Kuodēļ, bruoļi, naraudīt?
Kū, muoseņ, rauduosim -
Ar paisekli aut's paisom?
326 [Preiļu D].

44972.

Soka muote gudra gudra,
Redz kū muote padarīja:
(Pate) sovu vīglu dīnu
Pa vuortimi pavadīja.
604 [Dažādi iesūtītāji].

44973.

Saskait, muosiņ, buoleliņus,
Voi ir vysi sētiņā.
Navā paša vacuokuo,
Kas palaistu tautiņuos.
493 [Viļakas (Marienhauzes) Abr].

44974.

Sauc māmiņa saukumiņu,
Par sētiņu staigādama.
Redzēj' savas vieglas dienas
Par kalniņu aizvedami.
15 [Alūksnes Vlk].

- 450 -

44975.

Suop gaļveņa, suop sirsneņa -
Kuo jei suop, kuo nasuop?
( Kuo jei suop, kuo nasuop,)
Kuo jai vjāļ vajaga [vajadzēja]
Golva suop vīglys dīnys,
Sirds suop buoleļaņa.
285 [Nirzas (Nerzas) Ldz].

44976.

Sedz, māmeņ, vysys sagšys,
Sedz īlūkus iz īlūka.
Lai tak munys asareņis
Pa īlūku galeņim.
265 [Mērdzenes (Michailovas) Ldz].

44977.

Sit rūciņu ap rūciņu
Muote, meitas izdavuse;
Raud galviņu sajāmuse,
Reitā agri cālusēs.
Līc galviņu, tu māmīņa,
Meikstas vylnas kūdeļē.
247 [Makašānu Rz].

44978.

Skaista irbe nosvilpoja
Degošā siliņā;
Skaista meita noraudāja,
Tautiņās aiziedama.
46 [Beļavas Md].

44979.

Skrej, irbīte, kur skriedama,
Skujas rassi, ne auziņas;
Ej, māsiņa, kur iedama,
Tautas rassi, ne bāliņus.
386 [Sidgundas (Rikteres) Rg].

44980.

Suneišam maizis devu
Pa lelami gobolam;
Koč suneits attacāt(u)
Nu boltūsi bruolileņ(u).
326 [Preiļu D].

44981.

Škiramjās mjas, muoseņis,
Gona mīļi dzeivuojušas.
Poša Laimeņa rozškeira,
Vuorteņūs stuovādama.
314 [Pildas Ldz].

44982.

Šķiŗamies mēs, māsīnas,
Abas divas raudādamas.
Kā mēs abas klausījām
Liekas ļaužu valodīnas.
192 [Kosas C].

44983.

Škiras kūcini nu kūkim
Ar cytom lapiņom;
Škirīs arī tu, muosiņ,
Nu jaunom meitiņom.
174 [Kārsavas Ldz].

44984.

Škīruos ruoža nu mogūnas,
Nu cytom pučeišom;
Tev, muoseņ, juozašķir
Nu cytom meitiņom.
174 [Kārsavas Ldz].

1. Škeris, rūze, nu mogyunes,
Nu sovomi lapinem;
Man šudini juozašker
Nu sovomi muosinem.
35 [Baltinavas Abr].

44985.

Šķir, vējiņi, leita tyucis
Deviņim gobolim,
Kai tautiņas man' atškeira
Nu deviņim bruoleliņim.
466 [Vārkavas D].

44986.

Škiratīs, zūsu pulki,
Laidat gulbi azarā;
Škiratīsi, bāleliņi,
Laidat muosu tautiņuos.
Izlaiduši muosu tautiņuos,
Meklējat sev līgaveņu.
143 [Jāsmuižas D].

44987.

Šņuksti, raudi, mans brālīti,
Man vairs tevis žēl navāji,
Kam, padomu prasīdams,
Tai tu savu roku devi.
Es ar tādu nerunātu,
Ne vēl savu roku dotu.
605 [Skolas].

44988.

Šorīt tāda saule lēca,
Neba tāda kā vakar;
Tautās arī māte būs,
Neba tāda kā māmiņa.
39 [Bārtas Lp].

- 451 -

44989.

Teciet nu, bāliņi,
Uz aku ūdens,
Māsiņa nelaida
Ne asariņas.
217 [Lejasciema (Lejas) Vlk].

44990.

Tecēt tak i tei upīte,
Zviergzdi jai i dybynā;
Gauži raud tei muoseņa,
Kad juoatstuoj ir buoleleņi.
280 [Nautrēnu (Zaļmuižas) Ldz].

44991.

Tec, upīte, gona strauji,
Met buržbolas maliņā!
Esi, muosini, gon boguota,
Cerej tavus buoleliņus.
605 [Skolas].

44992.

Tev, bāliņ, sila zeme,
Es pie tevis nedzīvošu;
Smiltis manas kājas grauza,
Skujas bira vaiņagā.
385 [Sesavas Jg].

44993.

Trīs māsiņas mēs bijām,
Trīs laipiņas laipojām.
Vidējai māsiņai,
Tai laipiņa ielīkusi;
Tai laipiņa ielīkusi:
Grūts mūžiņš dzīvojot.
72 [Cesvaines Md].

44994.

Tu, bāliņ, nezināji,
Kādas domas es domāj(u):
Es domāju šoruden
Atstāt tavas raibaļiņas.
386 [Sidgundas (Rikteres) Rg].

44995.

Tveiciņ tveika ūša ūgle,
Uz jyudiņa stuovādama;
Gauži raud muotes meita,
Tautiņuos aizīdama.
326 [Preiļu D].

44996.

Vairs, brālīti, es nebūšu
Tava dubļu bridējiņa;
Lai brien tava līgaviņa,
Kam tu pirki sudrabiņu.
364 [Sakas (Upesmuižas) Azp].

44997.

Vai Dieviņi, tai māsai
Nežēlīgi bāleliņi:
Māsiņ' raud istabā,
Brāļi dīda kumeliņu.
23 [Ārlavas Tl].

44998.

Veda mani tautiņās -
Vai bij mirti, vai dzīvoti?
Visi mani bāleliņi,
Visi gauži noraudāja.
472 [Vecgulbenes Md].

44999.

Vjadit, tautys, tū muoseņi,
Jas tuos gauži narauduoš(u).
Tei nadjavja dzeipureņa;
Adeidama, raksteidama.
326 [Preiļu D].

45000.

Vēl kājiņas teju āvu,
Jau māmiņa gauži raud.
Neraud gauži, tu māmiņa,
Nebūs vairs tavs bērniņš.
439 [Trikātas Vlk].

45001.

Visapkārti smilšu kalni,
Pati Rīga vidiņā;
Visapkārti brāļi stāv,
Pati māsa vidiņā.
489 [Vidsmuižas (Vidsmuižas, Gaļānu) Rz].

45002.

Vysas puķītes rauduoja,
Ka es guoju tautiņuos;
Mirta vīn narauduoja,
Tei ar mani leidza guoja.
170 [Kapiņu D].

45003.

Vysas rūzes, maganiņas
Mana gauži nūrauduoja:
Jau tū myusu laisteituoju
Šudin tautas tuol nūveda.
605 [Skolas].

45004.

Visi sētas žogu posmi
Raud pēc veca saiminieka;
Neraudat, sētas posmi,
Dievs dos jaunu saimenieku.
443 [Turlavas Kld].

- 452 -

45005.

Vysim vysim, rūku snēdžu,
Tāvam vīn es nasnēdžu,
Kod gulēju šyupelī
Obas rūciņas pasnēdžu.
174 [Kārsavas Ldz].

45006.

Vysta cuoleiti atškeira,
Man' atškeira muomuleņa;
Man' atškeira muomuleņa,
Tauteņuos palaizdama.
365 [Sakstagalas Rz].

45007.

Zied ābele pret ābeli
Katrā kalna galiņā, -
Raud māsiņa pret māsiņu
Katrā kunga pagastā.
139 [Īslīces (Bornsmindes) B].

45008.

Zīdi, zīdi, pureņani,
Pati pūra vidinā;
Raudi, raudi, tautu mjaita,
Tautiņuos aizīdama.
194 [Krāslavas D].

45009.

Zynu, zynu, labi prūtu,
Na gonuos muotja lāda:
Davadusja da pyureņa,
Sadz maņ boltys vylnoneitis.
18 [Andrupenes Rz].

45010.

Zeiļa čīce kaņepīs,
Obi kuojenis sacierzdama;
Tai rauduoja mun' muoseņa,
Obi rūkys lauzeidama.
265 [Mērdzenes (Michailovas) Ldz].

45011.

Žēlojat, bāleliņi,
Jauna gāju tautiņās!
Kas, māsiņ, man's žēlos -
Jauns es ņēmu līgaviņu?
358 [Rugāju Abr].

45012.

Žēl man - kā žēl?
Māsiņas žēl;
Kā žēl nebūs -
Tā viena pati.
96 [Durbes Lp].

45013.

Žāl palyka māmeņai,
Žāl bej tev, žāl bej man:
Tev bej žāl vīglu dīnu,
Maņ jaukuos volūdeņas.
326 [Preiļu D].

Satura rādītājs |Skati visu grāmatu