SākumlapaIevadsSatursLapasMeklētSaites
Satura rādītājs |Skati visu grāmatu

b) Uzsaukšana baznīcā

15884.

Sodi, Dievs, tautu dēlu,
Kuŗu dienu gribēdams,
Kam tas manu augumiņu
Trīs svētdienas daudzināja.
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

15885.

Tautām bija lieli prieki,
Man bij liela noskumšana:
Dzirdēj' savu augumiņu
Baznīcā uzsaucot.
137 [Tirzā (Tirzas pag. Md)].

15886.

Vai Dieviņi, ko darīšu,
Krusttēvs ņēma krustamāti!
Krusttēvs lūdza vedējos,
Krustamāte panākstos.
126 [Kroņa Lejas pagastā (Lejasciema pagastā Vlk)].

15887.

Brālīts mani mīļi lūdza:
Nāc, māsiņa, vedējos!
Vai brālīti, es neiešu,
Cik sen mani pašu veda;
Tās kurpītes, tās zeķītes,
Vaiņadziņa vien nevaid.
36 [Rikterē (Sidgundas pag. Rg)].

1. Cik sen mani pašu veda,
Jau brāļam vedējos!
Tās kurpītes, tās zeķītes,
Vainadziņa vien nebij.
42 [Suntažos (Suntažu pag. Rg)].

15888.

Bāliņš ņēma līgaviņu,
Man ne vārda nesacīja.
Nu lūdz mani māršu vest,
Ko vedīšu, - nepazīstu!
225 [No Kaltenes līdz Kolkasragam gar jūrmalu (Tl, Vp)].

1. Baliņš sievu saderēja,
Kumeliņus ganīdams.
Sūta mani vedējosi, -
Ko vedīšu, neredzējs?
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

- 237 -

2. Strazdiņš sievu apprecēja
Kuplajā eglītē.
Sūta mani vešanās, -
Ko vedīšu, neredzējs?
107 [Vietalvā (Vietalvas pag. Md)].

15889.

Dedz, skaliņi nomalīti,
Kad es tevi dedzināju;
Nāc, bāliņi nozarīti,
Kad es tevi aicināju!
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)], 305 [Vīkstenē (Stelpes (?) pag. B)].

15890.

Es tautieti mīļi lūdzu,
Pie rociņas turēdama,
Lai nelūdza dižus radus:
Maz manā pūriņā.
1880 [Jaunmuižā (Lutriņu pag. Kld)].

15891.

Es tev lūdzu, pušelnieks,
Nāc manās kāzās.
Paši divi nenākat,
Bērnus līdzi neņemat;
Neeita istabā,
Pagaidāt rijā!
1180 [Druvienā (Druvienas pag. C)].

1. Plika plaka, karašiņa,
čura čura, žeirīti!
Es tev lūdzu, pušelniek,
Nāc manās kāziņās.
Paši visi nenāciet,
Bērnu līdza neņemiet:
Maz ir maizes, maz ir gaļas,
Mācītājam liela daļa:
Pūrs pautu, pāŗa cāļu,
Rāmīts zaķis, slaucams teters,
Aizpērnais bullenīts.
97 [Vecpiebalgā (Vecpiebalgas pag. C)].

15892.

Kāzās, kāzās!
Ne visi kāzās,
Citiem mājās
Sivēni jāgana.
6 [Annas muižā (ķēču pag. Rg)].

15893.

Kāzās mani aicināja,
Es kāzās nenogāju.
Ko bij man kāzās iet,
Krusttēvs ņēma krustameitu.
412 [Unguros (Ungurmuižas pag. D)].

1. Ko bij man kāzās iet,
Krustdēls ņēma krustameitu!
Visa mana kviešu druva
Kūkaļiem noziedēja.
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

15894.

Kāzās mani aicināja,
Es kāzās nenogāju:
Man pašai atjājuši
No Vāczemes precenieki.
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)].

1. Kāzās mani aicināja,
Es kāzās nenogāju:
Man pašai sanākuši
No tālienes bāleliņi.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

15895.

Kas kāzās man neiet,
Kad kāzās aicināja?
Ir Dieviņš kāzās gāja,
Mīļa Māre aicināja.
18 (Kliģenē).

15896.

Ļaudis teica, es neticu,
Ka māsiņa saderēta;
Nu es redzu, nu es ticu,
Nu lūdz mani panāksnos.
2291 [Sasmakas novadā (Ārlavas pag. Tl)].

15897.

Lūdzu, māsiņa,
Maltītē!
Būsi bāliņa
Pievedēja.
232 [Talsos (Tl)].

15898.

Lūdzam', ļautiņ', nākat
kāzās,
Dzersim alu, dziedāsim;
Ka būs kāzas pagalam:
Stupaj, bāba, pa vārtim!
61 [Mazsalacā (Mazsalacas pag. Vlm)].

15899.

Nāc, māsiņ, parādos,
Es tev iešu vakaros.
Tu man dosi linu kreklu,
Es tev baltu vilnānīti.
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

- 238 -

15900.

Riešu vēsti māsiņām
Pa visāmi maliņām,
Lai nāk manis daudzenāt,
Kad es ņemšu līgaviņu.
6 [Annas muižā (ķēču pag. Rg)].

15901.

Svaiņa lūdzu dziedādama,
Bāleliņa raudādama:
Māsiņ' svaiņa sūtītāja,
Mārša brāļa nelaidēja.
30 [Ozolu muižā, Suntažu draudzē].

15902.

To brālīti aicināju,
Kuŗu zinu nenākam,
Kuŗu zinu nenākam,
Kuŗu alus nedzeŗam.
185 [Lielezerē (Ezeres pag. Kld)].

43947.

Daru, daru alutiņu,
Aicināju bāleniņ(u).
To brālīti aicināju,
Kuŗu zinu nenākam;
Kuŗu zinu nenākam,
Kuŗu alu nedzeŗam.
548 [Liepāja Lp apr.].

43948.

As, muosiņ, tev pīsoku,
Garu nakšu naguleit!
Syuti vēsti tāvam i muotei,
Lai atīt gūdā tovā.
314 [Pildas Ldz].

43949.

Kāzās iešu, neliegšos,
Kāzās mani aicināja:
Kāzās dzēru saldu alu,
Cukurotu brandavīnu.
75 [Cirgaļu (Aumeisteru) Vlk].

43950.

Kāzās iemu, kāzās teku,
Kāzās mani aicināja;
Kāzās dzēra vīnu, alu,
Rakstītiem biķeriem.
358 [Rugāju Abr].

43951.

Kāzās mani aicināja,
Es kāzās nenogāju;
Panāksnieki apēduši
Apzeltītus kuceniņus.
545 [Krustpils D apr.].

43952.

Kuo, Domuc(e), tu rauduoji,
Iz tilteņa sādādama?
Kai, muoseņ, narauduoš(u)?
Muote kuozuos napalaiž.
280 [Nautrēnu (Zaļmuižas) Ldz].

43953.

Lieli puiši pusaugā,
Eita jēram pakaļā.
Tur būs skaista dziedāšana
Skaistā kāzu namīnā.
148 [Jaunpiebalgas C].

43954.

Napīdar jūstai puški
Bez sorkona dzeipureņa;
Napīdar tev, muoseņ,
Bez bruoleņa gūda celt.
605 [Skolas].

43955.

Skaiti, skaiti, mēnestiņ,
Vai tev visas zvaigznes būs;
Skaiti, skaiti, bāleliņ,
Vai tev visi radi būs.
93 [Dundagas Vp].

43956.

Tu lielais dzērājiņš,
Nāc man līdzi tautiņās;
Tautām lieli biķerīši,
Priekš tevim piepildīti.
443 [Turlavas Kld].

43957.

Znota dēļ es nokavu
Vakar baltu sivēniņu;
Ne nu meitas, ne nu znota,
Ne ar balta sivēniņa.
72 [Cesvaines Md].

43958.

Znota pūsli, penērīti,
Pate tevi kāzās lūgšu.
Jā tu būsi godīgs kāzās,
Tad par znotu ņemšu sev.
605 [Skolas].

- 239 -
Satura rādītājs |Skati visu grāmatu