SākumlapaIevadsSatursLapasMeklētSaites
Satura rādītājs |Skati visu grāmatu

26. Atsaka, atder, šķiŗas. Atstātā līgavaiņa un līgavas gaudas

15789.

Vai Dieviņi, galva sāp,
Man līgava saderēta,
Man līgava saderēta,
Tā pie manis vairs nenāk.
Iem' stallī, segloj' zirgu,
Jāšu viņas apraudzīt.
Līdz nojāju, līdz ieraugu,
Mīļā stāv pie durvīm.
Jemu klāti, domu roku,
Šī man rokas vairs nedeva.
Ej ar Dievu, mana mīļā,
Es tev ļauna nevēlēšu;
Jāš' citā ciemiņā
Pie dižanas mātes meitas.
246 [Lestenē (Lestenes pag. Tk)].

15790.

Vai puisīti, vai puisīti,
To tu slikti padarīji:
Pirmai brūtei atsacīji
Un ar citu saderēji.
196 [Rendā (Rendas pag. Kld)].

15791.

Atdod manim, tu puisīti,
Es tev savu neatstāšu:
Atdod manu gredzentiņu,
Es pie tevim neaiziešu.
173 [Rokaišos (pie Aizputes Azp)].

15792.

Atmijami nu, tautieti,
Ko ziedosi izmijām:
Atdod manus ziedu cimdus,
Še tavs krusta dalderīts.
4 [Aijažos].

15793.

Diezin, diezin, vai tas tiesa,
Ko tie ļaudis daudz runā:
Mana jauna līgaviņa,
Tā ar citu saderējse.
Svētu rītu sētiņā
Sedloj' bēru kumeliņu,
Sedloj' bēru kumeliņu,
Jāšu viņas apraudzīt.
Ne puslauka nenojāju,
Nozviedzās kumeliņš.
Kumeļam sviedri pil,
Man rit gaužas asariņas.
Ņemu savu sedlu deķi,
Slauku sviedrus kumeļam;
Ņemu zīda nēzdodziņu,
Slauku gaužas asariņas.
Ne līdz vārtiem nenojāju,
Sāk tie suņi sīvi riet,
Sāk tie suņi sīvi riet,
Iznāk mana līgaviņa,
Iznāk mana līgaviņa,
Baltas rokas lauzīdama,
Baltas rokas lauzīdama,
Asariņas slaucīdama.
Ko tu raudi, kas tev kaiš,
Mana jauna līgaviņa?
- Kā es gauži neraudāšu,
Man nomira tēvs māmiņa!
219 [Dzirciemā (Dzirciema pag. Tk)].

15794.

Deru, deru ar tautām,
Atkal deru atpakaļ;
Tādēļ manis vainadziņš
Ne rūsēja, ne pelēja.
137 [Tirzā (Tirzas pag. Md)].

15795.

Es brālīti mīļi lūdzu,
Pie rociņas turēdama,
Lai dod savu kumeliņu
Pajāt mazu gabaliņu,
Lai varēju atsacīt
Tam nelieša tēva dēlam.
1880 [Jaunmuižā (Lutriņu pag. Kld)].

15796.

Es nezinu, kas man kait,
Man gāliņa gaužām sāp.
Vai būs mana līgaviņa
Jau ar citu saderēta?
Pa ļaudīm gan dzirdēju,
Pats vēl labi nezināju.
Eim' stallēi, sedloj' bēri,
Jāš' tīšām apraudzīt.
Kad azjāju, tad atradu
Sēžam galda galiņāi.
Eimu klātu, dodu roku,
Viņa rokas vai(r)s nedeva.
Saki, saki, man' sirsniņa,
Kādu vainu man atrasi?
Nekāds nelga, nekāds blēdis,
Godīgs puika, tēva dēls.
Būs man vienas rozes dēļ
Tādu augstu žogu kāpt?
Būs man vienas meitas dēļ
Turēt lielu sirdēstiņu?
Gan būs māte, kas dos meitu,
Tu žēlosi nedevuse,
Tu žēlosi nedevuse,
Raudās meita nenākuse.
172 [Rāvā (Rāvas pag. Lp)].

- 227 -

1. Tumša nakte, melns celīnis,
Sedloj' melnu kumelīnu,
Jāšu savu līgavīnu
Šo naksnīnu apraudzīt.
Pats vēl labi nezināju,
Par ļaudīm gan dzirdēju:
Mana jauna līgavīna
Jau ar citu saderēta.
Es nojāju, es atradu,
Sēdim galda galīnā,
Sēdim galda galīnā,
Alus kanna rocīnā.
Sniedzu roku, devu mutes,
Šī galvīnu šķībi grieze,
Šī galvīnu šķībi grieze,
Jau ar citu saderējse.
Saki, mana līgavīna,
Kādu vainu tu man devi?
Vai es žūpa, vai es nelga,
Vai es zirgu mainenieks?
Godīgs puika, tēva dēlis,
Laba zirga kopējīns. -
Bij man vienas meitas dēļ
Tādu gaŗu ceļu jāt,
Tādu gaŗu ceļu jāt,
Sviedrēt savu kumelīnu?
Ņēmu savu zirgu deķi,
Slauku sviedrus kumeļam;
Ņēmu zīda lakatīnu,
Slauku žēlas asarīnas.
Es paklāju melnu deķi
Pa kumeļa kājīnām,
Lai trūd manis kumelīnis
Pēc tās jaunas līgavīnas.
149 [Nīcā (Nīcas pag. Lp)].

15797.

Es tam tautu dēliņam
Ik rudeni žēl darīju:
Pavasari saderēju,
Nāk rudenis, atsacīju.
181 [Cīravā (Cīravas pag. Azp)].

15798.

Es tam tautu dēliņam
Žēlumiņu padarīju:
Piesolīju, atsacīju,
Lai staigā raudādams.
2291 [Sasmakas novadā (Ārlavas pag. Tl)].

15799.

Es uzkāpu kalniņā,
Pašā kalna galiņā.
Dzirdēj' ļaudis runājot,
Ka man brūte atsakot,
Steidzos drīzi no kalniņa,
Segloj' savu kumeliņu,
Segloj' savu kumeliņu,
Jāju brūtes apraudzīt [aplūkot].
Brūte sēd uz klēts durvīm,
Sukā [ķemmē] savus brūnus matus,
Sukā [ķemmē] savus brūnus matus,
Mazgā savas baltas rokas.
Es tai devu labu rītu,
Viņa vis neatņēma;
Ne tā man rokas deva,
Ne ar mani parunāja.
Vai domā, vīzdegune,
Ka es citas nedabūšu?
Zinu ceļu, māku jāt
Ar barotu kumeliņu.
Gan būs māte, kas dos meitu,
Kas māk meitas audzināt.
Nāks meitiņa dziedādama,
Kā rozīte ziedēdama,
Kā rozīte ziedēdama,
Kā saulīte mirdzēdama.
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

15800.

Kur es iešu, kur palikšu,
Kur es savu galvu likšu?
Mana mīļā saderēta,
Tā pie manim vairs nenāce.
Segloš' savu kumeliņu,
Jāšu viņas apraudzīt.
Ne pie vārtu nepiejāju,
Viņa durvīs skatījās.
Lidz piejāju, sniecu roku,
Viņa roku vairs nedeva.
Ej ar Dievu, mana mīļā,
Es tev ļauna nevēlēšu
Nevienēi vietiņēi,
Nevienēi stundiņēi.
224 [Kabilē (Kld)].

- 228 -

15801.

Kur, puķīte [puisīti], tu paliki?
Es ar citu saderēju,
Es ar citu saderēju,
Samitoju gredzeniņus.
159 [Aizputē (Aizputes pag. Azp)].

1. Kur, puķīte, tu paliki?
Es ar citu saderēju.
- Skrej ellē, alus draņķi,
Man vis tevis nevajaga!
1880 [Jaunmuižā (Lutriņu pag. Kld)].

15802.

Lakstīgala sēri dzied
Pa smalkiem kārkliņiem;
Tautu meita gauži raud,
To atstāja tautu dēls.
121 [Gulbenē (Md)].

15803.

Lielu kaunu padarīja
Tautits, nami atstādams.
Lai labākas nedabūja
Visu mūžu meklēdams!
88 [Liezerē (Liezeres pag. Md)].

15804.

Meitiņ mana, puķīt mana,
Kam atmiji gredzeniņu?
Kad tu biji saderēta,
Vajdzēj' mūžu nodzīvot.
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)].

15805.

Mīļais mani saderēja:
Nāks rudenis, tad es ņemšu.
Griežas saule uz vasaru,
Mīļais mani vairs neņēma.
161 [Alšvangā (Alšvangas pag. Azp)].

15806.

Pirmāk nāca tautu meita
Pēc nenāca raudādama:
Izdzirdusi grūtas dzirnas,
Lielu koku līdumiņu.
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

15807.

Puisīti, puisīti,
Muižā, muižā!
Kam mani nejēmi,
Kam solījies.
208 [Ēdolē (Ēdoles pag. Vp)].

15808.

Saderēju, atderēju
Ar nelieti tēva dēlu.
Kur es ģeķi saderēšu,
Kam nav gudra padomiņa!
195 [Raņķos (Raņķu pag. Kld)].

15809.

Saderēju, atderēju
Ar netiklu tēva dēlu.
Kreiso roku saderēju,
Ar labo atderēju.
1880 [Jaunmuižā (Lutriņu pag. Kld)].

1. Tā derēju ar tautieti,
Ka varēju atderēt:
Kreiso roku saderēju,
Ar labo atderēju;
Kreisāa rokas derējumu,
To patiesu neturēju.
195 [Raņķos (Raņķu pag. Kld)].

15810.

Saderēju, atderēju
Ar to tautu neveiklīti;
Ieiedama saderēju,
Iziedama atderēju.
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)], 85 [Lazdonā (Lazdonas pag. Md)].

15811.

Saderēju, atderēju
Ar to tautu neveiklīti;
Salauzīju, tad atdevu
Tautu dotu gredzentiņu.
90 [Lodē (Kusas pag. Md)].

1. Ar tautām saderēju,
Atderēju atpakaļ,
Atderēju atpakaļ,
Salauzīju gredzeniņu.
224 [Kabilē (Kld)].

15812.

Še, tautieti, tava nauda,
Nes saujā raudādams!
Tavi radi mani pēla,
Es pie tevis vairs neiešu.
396 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

15813.

Šķiŗamies mēs, tautieti,
Abi divi raudādami.
Tu klausīji, es klausīju
Lieku ļaužu valodiņas.
24 [Lēdurgas draudzē].

- 229 -

15814.

Šķiŗamies nu, tautieti,
Lai gan mīļi dzīvojam:
Tavi radi mani pēla,
Man's nelaida bāleliņi.
18 [Kliģenē, Meņģelē, Plāterē (Zaubes, Meņģeles un Plāteres pag. Rg)].

15815.

Šķiries, mana dvēselīte,
No nelietes mātes meitas!
Krustu metu, ļauns atstāja,
No nelietes nevarēju.
186 [Gaiķos (Gaiķu pag. Kld)].

15816.

Tas ir labi, tautu meita,
Ka tu man atsacīji;
Nejāš' vairs tumšu nakti,
Nesvīdēšu kumeliņu.
1201 [Galgauskā (Galgauskas pag. Md)].

15817.

Tautiets mani saderēja,
Jāja citu lūkoties.
Dievs dod jāt, nedabūt,
Nolauzt kāju kumeļam,
Nolauzt kāju kumeļam,
Mani pašu bildināt.
161 [Alšvangā (Alšvangas pag. Azp)].

15818.

Tu pīlīte platkājīte,
Kam sajauci ezariņu?
Ak tu muļķe mātes meita,
Atstāj' gudru tēva dēlu.
145 [Krotē un Bunkā (Krotes un Bunkas pag. Lp)].

15819.

Vēl man žēl, vēl man žēl,
Saimniekam atsacīju!
Saimnieks brauc ar bēru zirgu,
Rakstītām kamanām.
2291 [Sasmakas novadā (Ārlavas pag. Tl)].

15820.

Vai Dieviņi, vai Dieviņi,
Nu man ir lielas bēdas:
Tautu dēls, viltenieks,
Apņem citu līgaviņu.
344 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

15821.

Aiz kuo mun sirds sāepēja,
Aiz kuo vaigi nuobāelēja?
Radzu sovu līgaeviņu
Cita puiša ruoeciņā.
85 [Lazdonā (Lazdonas pag. Md)].

15822.

Aiz ko manim sirds sāpēja,
Aiz ko vaigi nobālēja?
Sirds sāpēja žēlabām,
Vaigi bāl asarām:
Redzu savu mīļu draugu
Pie laulības pievedam.
Divi veda aiz rociņas,
Trešais nesa vainadziņu.
134 [Sinolē (Sinoles pag. Vlk)].

15823.

Bij man sniedze audzējama
Sila malas purviņā;
Bij man sava cerējama
Pušenieka sētiņā.
Skrēja sniedze cita sprostā,
Deva mana citam roku.
137 [Tirzā (Tirzas pag. Md)].

15824.

Dziesmiņ' mana iedziedāta,
Meitiņ' mana ieprecēta;
Tā bij mana paša vaina,
Ka es ilgi audzināju.
3531 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

15825.

Iezakožu rutk' astē
Aiz lielām žēlabām:
Mana paša cerējama
Jau ar citu saderēja.
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

15826.

Ej ar Dievu maliņā,
Man' audzēta līgaviņa!
Man piemeta visi ļaudis,
Ka(d) es tevi audzināju.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

1. Ej ar Dievu maliņāi,
Sen cerēta līgaviņa!
Sen es tevi audzināju,
Sen ļautiņi daudzināja.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

15827.

Ej ar Dievu maliņā,
Man' audzēta līgaviņa!
Mana paša vaina bij,
Kam tik ilgi audzināj'.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

- 230 -

15828.

Ej ar Dievu tu pie cita,
Man' audzēta līgaviņa!
Dod rociņu šķirdamies,
Piemin' mani dzīvojot!
120 [Gaujienā (Gaujienas pag. Vlk)].

15829.

Ej ar Dievu tu pie cita,
Sen cerēta līgaviņa!
Es jau tevis nežēlošu,
Neraudāšu pakaļā.
135 [Smiltenē (Smiltenes pag. Vlk)].

15830.

Es nezinu, kālabad
Man sirsniņa gaužām sāp,
Diezin Dievis, vai ir tiesa,
Ko tie ļaudis daudz runāja:
Cits teic manu sirdspuķīti
Jau ar citu saderētu.
Eim' stallēi, sedloj' bēri,
Jāš' es viņu apraudzīt.
Ne pie vārtu nepiejāju,
Jau satiku izvedam.
Es viņai roku sniedzu,
Viņ' rociņu man nedeva.
Es vaicāju brālīšam,
Nezināju, ko darīt,
Vai būs manim ceļu griezt,
Vai vilkt savu zobentiņu.
Labāk ceļu pagriezīšu,
Nevilkš' savu zobentiņu.
Būs man vienas rozes dēļ
Tādu augstu žogu pīt?
Būs man vienas meitas dēļ
Turēt lielu sirdēstiņu?
Vēl citāi dārziņāi
Jo dailākas rozes aug;
Vēl citai māmiņai
Jo dailākas meitas aug.
Es paklāju mellu deķi
Pa kumeļa kājiņām,
Lai sēroja kumeliņis
Pēc tās jaunas līgaviņas.
164 [Dunalkā (Dunalkas pag. Azp)].

15831.

Es nezinu, ko darīt,
Vai ielēkt ūdenī?
Draugs atnāca, tas paņēma
Sen cerētu līgaviņu.
Labāk būtu zaglis zadzis
Simts daldeŗu kumeliņu,
Nekā būtu draugs paņēmis
Sen cerētu līgaviņu.
125 [Jaunlaicenē (Jaunlaicenes pag. Vlk)].

15832.

Es otram žēl nedaru,
Kā var otris man darīt?
Kā var otris man atņemt
Sen cerētu līgaviņu?
88 [Liezerē (Liezeres pag. Md)], 106 [Viesienā (Viesienas pag. Md)], 111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)], 324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)], 335 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

15833.

Es tik gauži neraudātu
Dancotāja kumeliņa,
Kā es gauži noraudāju
Sen cerētas ļaudeviņas.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

15834.

Es cerēju tautu meitu,
Viņa mani necerēja;
Es cerēju, nesacīju,
Viņ' ar citu saderēja.
30 [Ozolu muižā, Suntažu draudzē].

1. Tu, puisīti, lepnis biji,
Es jau tevis necerēju;
Tu cerēji, bet neteici,
Es ar citu saderēju.
137 [Tirzā (Tirzas pag. Md)].

15835.

Gana balta noziedēja
Mana sēta driķu druva,
Gana tāli aizlīgoja
Man' cerēta līgaviņa.
400 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

15836.

Gana žēli tam puišam,
Kas mani nicināja:
Redzēj' mani kā puķīti
Otra vīra rociņā.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)], 1271 [Litenē (Litenes pag. Md)].

15837.

Gar lūpām man nogāja
Silta maize kūpēdama;
Gar vārtiem man noveda
Sen cerētu līgaviņu.
101 [Rankā (Rankas pag. C)].

1. Gar degunu man aiznesa
Siltas maizes kukulīti;
Gar vārtiem man aizveda
Sen cerētu mātes meitu.
Labāk būtu pats nomiris,
Lai vilks ēstu kumeliņu,
Nekā manim cits aizveda
Sen cerētu līgaviņu.
298 [Mežotnē (Mežotnes pag. B)].

- 231 -

15838.

Gaŗām sētu nolīgoja
Man' audzēta līgaviņa;
Tā bij mana paša vaina,
Kam tik ilgi audzināju.
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

15839.

Gaŗām sētu, gaŗām sētu,
Gaŗām sētu ritināja,
Gaŗām sētu ritināja
Sen cerētu līgaviņu.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

15840.

Gauži raud, raudzījās
Mans pirmais brūtgāniņš.
Neraud' gauži, nesraugies,
Ņemšu līdz panākstos!
213 [Zlēkās (Zlēku pag. Vp)].

1. Gauži raudi, smagi pūta
Mans pērnajis brūtgāniņš.
Neraud' gauži, nepūt smagi,
Lūgšu tevi panākšņos;
Došu cimdus, došu zeķes
Kā savam bāliņam;
Došu smalku linu dvieli,
Kur asaru noslaucīt.
281 [Ūziņos (Jēkabnieku pag. Jg)].

2. Grūti pūta, žēli raudāj'
Mans pirmais brūtgāniņš.
Nepūt grūti, neraud' žēli,
Lūgšu tevi panākšņos;
Krustim kāršu linu dvieļus,
Līdz zemīti norakstītus.
85 [Lazdonā (Lazdonas pag. Md)].

3. Gŗūti pūta, žēli rauda
Mans pirmajis brūtgāniņš.
Nepūt gŗūti, neraud' žēli,
Lūgšu tevi panākstos.
Es tev kāršu krustām dvieli
Kā īstam brālīšam
[brālītim];
Tu metīsi dālderīti
Kā īstaji māsiņai.
150 [Paplakā un Joguļos (Virgas pag. Lp)].

4. Smagi šņāca sila priede,
Smalka lietus pielijuse;
Smagi pūta, gauži rauda
Mans pērnajis brūtgāniņis.
Nepūt smagi, neraud' gauži,
Lūgšu tevi vedībās;
Došu cimdus, došu zeķes,
Došu baltu linu dvieli,
Došu baltu linu dvieli
Asariņu noslaucīt.
- Es negribu linu dvieļa,
Kad es pašas nedabūju,
Kad es pašas nedabūju,
Balta dvieļa mazgātājas.
269 [Naudītē (Naudītes pag. Jg)].

15841.

Griuts sirdei nūsapyust,
Gauž' acīm pasavērt:
Cauri vede caur vuortīm
Seņ carātu ļaudaveņu.
Lobuok munu symtu rubļu
Vylks apāstu kumēl'eņu,
Nakai munu cyts pajimtu
Seņ carātu ļaudaveņu.
434 [Ludzas un Abrenes apr.].

15842.

Kā bij mani neraudāt
Gaužajāmi asarām:
Nu aizveda gar vārtiemi
Sen cerētu līgaviņu.
28 [Nītaurē (Nītaures pag. Rg)].

15843.

Kai sirsn'eņei nasuop'ēt',
Kai act'eņuom narauduot':
Gon baruovu, gon dzird'ēju,
Cyts pajēm'a vaiņuc'eņu.
414 [Krāslavas apkārtnē].

15844.

Kādu prātu tu, tautieti,
Citur ņēmi līgaviņu?
Tava cauņu cepurīte
Mana pūra dibinā.
16 [Kastrānē (Kastrānes pag. Rg)].

15845.

Kam, tautieti, mani ņēmi,
Kad tev cita cerējama?
Jau tā tava cerējama
Uz manim gauži raud.
373 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

- 232 -

15846.

Kas bij drošs, tas paņēma,
Neaudzējis, necerējis;
Es audzēju, nesacīju,
Es paliku žēlabās.
3901 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

15847.

Ko bij man nu darīt,
Stāvu lēkt ūdenī?
Gaŗām manu māju veda
Sen cerētu līgaviņu.
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

1. Ko bij man nu darīt,
Vai bij lēkt ūdenī?
Redzu savu ceramo
Pār upīti aizvedot.
7 [Jaunbebros (Bebru pag. Rg)].

2. Kur bij man nu palikt,
Kur bij savu sirdi likt?
Gar durvīm nolīgoja
Sen audzēta līgaviņa.
Ej ar Dievu maliņā,
Sen cerēta līgaviņa:
Būs māmiņa, kas dos meitu,
Kas priekš manis audzināja.
93 [Mēdzžlā (Mēdzžlas pag. Md)].

15848.

Ko bij man nu darīt,
Vai ielēkt nu ūdenī?
Kur domāju, kur cerēju,
Dzirdu citu saderēt'.
114 [Biksejā (Blomes pag. Vlk)].

15849.

Ko būs man nu darīt,
Draugs paņēma līgaviņu!
Mana paša vaina bija,
Ka tik ilgi audzināju.
401 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

15850.

Labāk manim vilks apēda
Lielas naudas kumeliņu,
Nekā manim draugs paņēma
Sen cerētu līgaviņu.
15 [Jaunpilī (Zaubes pag. Rg)].

1. Labāk būtu vilks nokodis
Sen baŗotu kumeliņu,
Nekā būtu cits pajēmis
Sen lūkotu līgaviņu.
Kungi raksta grāmatiņu,
Sola mani kaŗā dot.
Ietin iešu, nepalikšu,
Kāda luste še dzīvot,
Kāda luste še dzīvot,
Cits jem manu līgaviņu!
Saderēta, sarunāta,
Paliek cita rociņā.
Kam tā vaina, kam doš' vainu?
Mana paša vaina bij,
Mana paša vaina bij,
Kam tik ilgi kavējos.
182 [Aizputes un Kuldīgas apriņķos)].

15851.

Labāk manu kumeliņu
Jūras vilki apēduši,
Nekā manu līgaviņu
Ciema puiši vizināja.
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)], 111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

15852.

Man bij sniedze audzējama
Aiz ezara kalniņā;
Draugs atnāca, to aizveda
Prom ar visu midzenīti.
97 [Vecpiebalgā (Vecpiebalgas pag. C)].

15853.

Man bij viena brūtes ducka
Kaimiņos audzējama;
Nosakliedžu, aizsašveļpu,
Redzu ducku aizvedam.
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

158531.

Meitiņ, mana pirmā brūte,
Tu man gauži žēl darīji,
Dienu tu mam prātā stāvi,
Nakti sapņos rādījies.
224 [Kabilē (Kld)].

15854.

Meitiņ, mana pirmā brūte,
Cik man tevis gauži žēl!
Tu ar mani saderēji,
Ej pie cita tēva dēla.
1271 [Litenē (Litenes pag. Md)].

15855.

Mīļa auga ar manim
Tā nāburga zeltenīte.
Uzaugusi, iet pie cita,
Atstāj mani bēdiņās.
21 [Krimuldā (Krimuldas pag. Rg)].

- 233 -

15856.

Netiklīte man paņēma
Sen turētu arājiņu.
Lai Dievs dotu, ka nomirtu,
Ka ne gada nedzīvotu,
Ka ne gada nedzīvotu
Ar to manu arājiņu.
207 [Dundagā (Dundagas pag. Vp)].

15857.

Nikni vēji sagrīzuši
Myusu lynu teirumeņu;
Slykti ļauds izjaukuši
Myus' mīl'eigu dzeivuošonu.
Radzu sovu līgaveņu
Garum lūga staiguojūt;
Žēl vīnam, žēl ūtram,
Navarim kūpā tikt,
Ni sirsneņas nūrimstēt,
Ni naksneņis puorgul'ēt.
Vai acteņuom narauduot,
Vai sirsneņai nasuopēt,
Radzu sovu līgaveņu
Cytu tautu rūceņuos!
Gon dzirdēju, gon baruoju,
Cyts nūjēme vainaceņu.
409 [Līksnas pag. D].

15858.

Pats audzinu līgaviņu
Tai maģā ciemiņā;
Kad sūteju preceniekus,
Satiekāsi aizvedam.
- Ak tu šķelmi, griez tu ceļu,
Kam tik ilgi audzināji!
226 [Kandavā (Tl)].

15859.

Pats es mīļi pavadīju
Sen cerētu tautu meitu,
Pats nolaidu tautu zirgus
No kalniņa lejiņā.
120 [Gaujienā (Gaujienas pag. Vlk)].

1. Pats es mīļi pavadīju
Sen cerētu līgaviņu,
Pats nolaižu tautu zirgu
No kalniņa lejiņā.
Ej ar Dievu maliņā,
Sen cerētā līgaviņa,
Atdod roku šķirdamās
Jel manām žēlabām!
1181 [Dūres pagastā (Vlk)].

2. Smuki, skaisti pavadīju
Sav' audzētu līgaviņu:
Vienu roku grožus turu,
Otru slauku asariņas.
100 [Rāmuļos (Rāmuļu pag. C)].

15860.

Pieci gadi es cerēju
Sevim skaistu tautu meitu;
Sestajā gadiņā
Ieraug' cita rociņā.
120 [Gaujienā (Gaujienas pag. Vlk)].

15861.

Pinu vīzes, viju auklas,
Līgaviņu cerēdams.
Dievojam līgaviņa,
Man tik vīžu pinumiņš.
324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)].

15862.

Puķe puķe, roze roze,
Kam tu augi ceļmalā!
Es gaidīju izplaukstot,
Cits norāva neplaukušu.
281 [Ūziņos (Jēkabnieku pag. Jg)].

1. Puķe puķe, roze roze
Aug celiņa maliņā.
Es gaidīju uzziedot,
Cits norāva neziedot.
Tā bij mana paša vaina,
Kam es ilgi audzināju,
Ilgi šuvu zābaciņus,
Ilgi piešus kaldināju.
258 [Bērzmuižā (Bērzes pag. Jg)].

15863.

Puķīt, mana līgaviņa,
Kam ar citu saderēji?
- Tā bij tava paša vaina,
Kam tik ilgi audzināji.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

15864.

Puķīt' mana līgaviņa,
Cita vīra rociņā!
Mana paša vaina bija,
Kam tik ilgi audzināju.
173 [Rokaišos (pie Aizputes Azp)], 200 [Skrundā (Skrundas pag. Kld)], 216 [Ventspilī], 224 [Kabilē (Kld)].

1. Puķīt' mana līgaviņa
Cita vīra rociņā!
Mana paša vaina bija,
Ka tik ilgi audzināju,
Ka tik ilgi audzināju
Un bagātu daudzināju.
246 [Lestenē (Lestenes pag. Tk)].

- 234 -

2. Puķīt' mana līgaviņa
Cita vīra rociņāi!
Mana paša vaina bija,
Kam tik ilgi audzināju,
Kam lik ilgi audzināju,
Dižu pūru gribēdams.
Ne nu manim diža pūra,
Ne nu jaunas līgaviņas;
Citam manis dižis pūris,
Citam jauna līgaviņa.
142 [Aizterē (Aizteres pag. Lp)].

15865.

Saskaities vien staigāju,
Cirv' aiz jostas aizbāzies:
Man nocirta upmalā
Sen audzētu stīpu koku;
Man aizveda gar durvīm
Sen cerētu līgaviņu.
93 [Mēdzžlā (Mēdzžlas pag. Md)].

15866.

Šitā pate meitenīte
Būtu mana līgaviņa,
Kad tik ilgi netaupītu
Svešajam tautiešam.
421 [Taurupes pagastā (Rg)].

15867.

Sen cerēju tautu meitu,
Sen kurpītes šūdināju,
Nu nevaru žēlabiņu,
Dzird' ar citu saderot.
137 [Tirzā (Tirzas pag. Md)].

15868.

Sirsn'eņai man pacīst',
Osoruom nūrauduot':
S'eņ carātu līgav'eņu
Caur vuortīm nūvaduši.
409 [Līksnas pag. D], 4223 [Višķu pag. D], 423 [Daugavpils apr.].

15869.

Zviedza manis kumeliņš,
Staļļvidū stāvēdams;
Dziedāj' mana līgaviņa
Citu meitu vidiņā.
Zviedza manis kumeliņš,
Staļļdurēsi stāvēdams;
Raudāj' mana līgaviņa
Cita puiša rociņāi.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

15870.

Tālu tālu suņi rēja,
Tālu pūta medinieki;
Tālu tālu gauži raud
Mans pērnais brūtgāniņš.
282 [Vilcē (Vilces pag. Jg)].

15871.

Tautu meita, tautu meita,
Tu man žēli padarīji:
Es gribēju tevi ņemt,
Tu lūdz mani panākstos.
206 [Kuldīgas apriņķī].

15872.

Tautu meita, tautu meita,
Tu tik tāda vilteniece:
Tu ar mani saderēji,
Sēd' citam kamanās.
195 [Raņķos (Raņķu pag. Kld)].

15873.

Te cerēju, te audzēju,
Te redzēju aizvedam!
Tikai roku vien padevu
Aiz lielām žēlabām.
112 [Cirstos (Cirstu pag. C)].

15874.

To meitiņu audzināju -
Satikos aizvedam.
Griez man ceļu, vai negriez,
Vilkšu savu zobeniņu.
Tava galva, mans zobens,
Še auguse, še paliksi!
185 [Lielezerē (Ezeres pag. Kld)].

15875.

To priedīti dzenāt gāju,
To atradu nodzenātu;
To meitiņu lūkot gāju,
To satiku aizvedam.
41 [Stukmaņos (Pļaviņās Rg)], 190 [Kuldīā].

15876.

Tu meitiņa sarkanvaidze,
Tu bij' liela viltiniece:
Tu ar mani saderēji,
Ej pie cita tēva dēla.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

15877.

Tu meitiņ sarkanvaidzi,
Tu bij' liela vilteniece!
Tu ar mani saderēji,
Brauc ar citu Jelgavā.
Ej ar Dievu, brauc ar krievu,
Vai es citas nedabūj'?
Būs tā meita, kas man ies,
Darīs tev žēlabiņas.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

- 235 -

1. Tu puisīti sarkanvaidzi,
Tev šķelmīga valodiņa:
Tu dzīries mani ņemt,
Apņem citu mātes meitu.
Ņem ar Dievu, brauc ar velnu,
Vai es cita nedabūšu?
Dabūš' citu vēl labāku
Nekā tevi, sarkanvaidzi.
Es gan zinu, ko darīšu:
Likšu tevi nolādēt
Trīs svētdienas baznīcā,
Trīs katoļu ticībā.
Pirmo gadu novaidēsi
Iekš manāmi vaimanām;
Otru gadu notecēsi
Kā man gaužas asariņas;
Trešo gadu nomirīsi
Iekš manāmi sirdssāpēm.
281 [Nītaures, Siguldas un Cēsu apvidū (Rg, C)].

15878.

Vai tu zini, bāleliņ,
Kāda mana dzīvošana?
Vilks nokoda kumeliņu,
Draugs paņēma līgaviņu.
97 [Vecpiebalgā (Vecpiebalgas pag. C)].

15879.

Visi mani prieciņi
Pa danču kalnu:
Tautietis paņēma
Citu līgaviņu.
145 [Krotē un Bunkā (Krotes un Bunkas pag. Lp)].

15880.

Cerēj' mani, tautu dēls,
Pagalam necerēji:
Uz manim gulēt gāji,
Citur jēmi līgaviņu.
401 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

Satura rādītājs |Skati visu grāmatu