SākumlapaIevadsSatursLapasMeklētSaites
Satura rādītājs |Skati visu grāmatu

24. Tautietis apciemo sarunāto līgaviņu, sevišķi nakti

15759.

Aiz upītes, aiz upītes
Mana jauna līgaviņa;
Ik rītiņu, ik vakaru
Peldus laidu kumeliņu.
190 [Kuldīā].

1. Miezis auga ar apeni,
Eža vien starpiņāi;
Es uzaugu ar tautieti,
Upe vien starpiņāi.
Ik rītiņa, ik vakara
Peldu laida kumeliņu.
156 [Vērgalē (Vērgaļu pag. Lp)].

15760.

Apkārt kalnu saule tek,
Gaŗas dienas gribēdama;
Apkārt sētu tautiets jāja,
Vakariņa gaidīdams.
61 [Mazsalacā (Mazsalacas pag. Vlm)].

15761.

Aust gaismiņa, lec saulīte,
Birst man žēlas asariņas:
Īsa bija man naksniņa,
Ar meitiņu runājot.
173 [Rokaišos (pie Aizputes Azp)].

15762.

Dievs aizsūta labvakaru!
Šo naksniņu nenoiešu;
Šo naksniņu es gulēšu
Baltābola kalniņā,
Baltābola kalniņā
Pie bēraja kumeliņa.
1571 [Virgā (Virgas pag. Lp)].

15763.

Eim' uz stalli, sedloj' zirgu,
Jāju mīļās aplūkot.
Ne par lauku nepārjāju,
Nozviedzās kumeliņš;
Ne pie vārtiem nepiejāju,
Pietek mana līgaviņa.
13 [Ikšķilē (Ikšķiles pag. Rg)].

15764.

Es gaidīju tautu dēlu
Šovakar atjājam;
Nieki būs šovakar,
Gaidu citu vakariņu.
208 [Ēdolē (Ēdoles pag. Vp)].

15765.

Es, puķīt, tevis dēļ
Dažu nakti negulēju,
Nokavēju savu miegu,
Noskraidīju kumeliņu.
93 [Mēdzžlā (Mēdzžlas pag. Md)].

15766.

Gana ilgi es, tautieti,
Gaidīj' tevis atjājam;
Man kājiņas nosalušas,
Aukstu rasu bradājot.
164 [Dunalkā (Dunalkas pag. Azp)].

15767.

Gaŗa mana šī naksniņa
Par visāma naksniņām:
Gaida mani līgaviņa
Šo naksniņu noejam.
1571 [Virgā (Virgas pag. Lp)].

15768.

Ja tu guli, līgaviņa,
Manis dēļi necelies!
Es zināju zirgu stalli,
Kur nolikti kumeliņu;
Es zināju meitu klēti,
Kur guļ mana līgaviņa.
9 [Bilstiņos (Kokneses pag. Rg)].

- 223 -

15769.

Jāj, tautiet, vakarā,
Lai neredz tēvs māmiņa;
Dod, Dieviņu, rītā miglu,
Lai neredz aizjājot!
36 [Rikterē (Sidgundas pag. Rg)].

15770.

Jau saulīte zemu zemu,
Kad vēl jūgšu kumeliņu,
Kad es tikšu tai vietā,
Kur aug mana līgaviņa!
136 [Zvārtavā (Zvārtavas pag. Vlk)], 1411 [Jaunrozē (Jaunrozes pag. Vlk)].

15771.

Kaut man būtu putna spārni,
Vāverītes vieglumiņš,
Tad es savu līgaviņu
Ik vakara apmeklētu.
3 [Aizkrauklē (Aizkraukles pag. Rg)].

1. Būt' man bijsi putnu spārni,
Vālodzītes vieglumiņš,
Es būt' savu mīļāko
Ik vakarus aplūkojse,
Ik vakarus aplūkojse,
Mīkstu vietu pataisījse.
58 [Rozbeķos (Rozulas pag. C)].

2. Kaut man būtu putna spārni,
Vāverītes vieglumiņš,
Es pārskrietu ik vakara
Līgaviņas apmeklēt.
Nu pārskrēju, nu atradu
Līgaviņu apgulušu.
Guli, mana līgaviņa,
Kad tu esi apgulusi!
Pats zināju tēva stalli,
Pats ielaidu kumeliņu,
Pats zināju mātes klēti,
Kur gul mana līgaviņa.
281 [Ūziņos (Jēkabnieku pag. Jg)].

15772.

Kur tu iesi, bāleliņi,
Vakarāi kājas avi?
Tumšs laiciņis, gaŗš celiņis,
Tālu tava līgaviņa.
218 [Aizupē (Aizupes pag. Tk)].

15773.

Man atsūta tautas dēls
Pār ūdeni labasdienas.
Patur' savas labasdienas,
Pats nāc mani apraudzīt!
185 [Lielezerē (Ezeres pag. Kld)].

15774.

Nāc pie manis, tautu dēls,
Nāc tumšāi vakarāi:
Skauģis tavu ceļu liedza,
Ļaudis mani nevēlēja.
164 [Dunalkā (Dunalkas pag. Azp)].

15775.

Nāc, tautieti, ne ik dienas,
Darba mana nekavē!
Vai darbiņu man darīt,
Vai no tevis vairīties?
6 [Annas muižā (ķēču pag. Rg)].

15776.

Nāc, tautieti, tu pie manis,
Es pie tevis vis neiešu;
Es, pie tevis staigādama,
Kļūšu ļaužu valodās.
261 [Blankenfeldē (Vilces pag. Jg)].

15777.

Pie durīm vietu taisu,
Tautu dēla gaidīdama;
Klāju baltu paladziņu,
Liku mīkstu spilveniņu.
3251 [Sunākstē, Neretā un Ērberķē (Sunākstes, Neretas un Mazzalves pag. Jk)].

15778.

Pie tumšā debestiņa
Man zvaigznīte gaiši mirdz.
Tā man ceļa rādītāja,
Pie līgavas nojājot.
181 [Cīravā (Cīravas pag. Azp)].

15779.

Zināms bērim tas celiņš,
Kur aug mana līgaviņa.
Rikšiem laidu kumeliņu
Prom pie savas līgaviņas.
Vēji pūta, koki šņāca,
Baidās manis kumeliņš.
Rikšiem laidu kumeliņu
Prom pie savas līgaviņas.
36 [Rikterē (Sidgundas pag. Rg)].

15780.

Solījās tautu dēls
Jāt pie manim vakarā;
Jau vakara zvaigzne lec,
Vēl neredzu atjājam.
Kas sliņķim kājas aus,
Kas sedlos kumeliņu?
Māte kājas gan apāva,
Tēvs kumeļu nesedloja.
267 [Kalnamuižā (Tērvetes pag. Jg)].

- 224 -

15781.

Teku, teku aiz upītes,
Aiz upītes gaiļi dzied.
Tur aug mana līgaviņa,
Man vietiņas taisītāja.
69 [Bikserē (Patkules pag. Md)].

15782.

To celiņu rītā gāju,
To celiņu vakarā;
Tai celiņa galiņāi,
Tur aug mana ļauduviņa.
57 [Rencenē (Rencēnu pag. Vlm)].

15783.

Trīs vakari gultu taisu,
Gaidu savu mīļu draugu;
Cetortāi vakarāi
Vairs gultiņu netaisīju,
Vairs gultiņu netaisīju,
Slauku žēlas asariņas.
164 [Dunalkā (Dunalkas pag. Azp)].

15784.

Trim kārtām to celiņu
Ik dieniņas ritināju:
Tur man auga mieži rudzi,
Tur aug jauna līgaviņa.
137 [Tirzā (Tirzas pag. Md)].

15785.

Tumsā sebu vakarā
Segloj' savu kumeliņu;
Zināms bija mans celiņš,
Zināms vārtu vērājiņš.
95 [Odzienā, Vietalvas (Odzienas pag. Md)].

1. Vakarāi, tumsiņāi
Segloj' savu kumeliņu.
Zināms manim tas ciemiņš,
Zināms gultas taisītājs.
13 [Ikšķilē (Ikšķiles pag. Rg)].

15786.

Vakarā gauži gaidu
Sava mīļa atnākam.
Gan ar vēlu viņš atnāca,
Mīļ' ar mani runājās.
Rītā agri iziedams,
Piegreiž' vien lūkājās.
119 [Ērģemē (Ērģemes pag. Vlk)].

43928.

Aiz kalniņa suņi rēja,
Zviedza bēri kumeliņi.
Gaidu savu mīļāko
Šovakar atjājam.
16 [Alsungas (Alšvangas) Azp].

43929.

Auču auču, vicu vicu,
Man deviņi lindruciņi;
Tautu dēlu guldināju
Ap saviem lindrukiem.
Trīs apsedzu, trīs apklāju
Trīs paliku pagalvī.
605 [Skolas].

43930.

Degu skalu, degu skalu,
Nenāk mans arājiņš;
Arājiņš tad atnāca,
Kad saulīte jau spīdēja.
605 [Skolas].

43931.

Es tev lūdzu, līgaviņa,
Uztais' vietu šovakar:
Divi balti paladziņi,
Trešu lielu raibu deķi.
72 [Cesvaines Md].

43932.

Es vietiņu pataisīju
Smalku baltu āboliņu,
Gaidu savu arājiņu
Šovakar atnākam.
16 [Alsungas (Alšvangas) Azp].

43933.

Graba graba, kažociņ,
Munā kāju galiņā;
Būs man silta gulēšana
Zem puisīša paladziņ(a).
195 [Kraukļu Md].

43934.

Kam, bāliņi, jāti jāji,
Kam naksniņas negulēji?
Nojādams, atjādams,
Mani gauži raudināji.
241 [Lubānas Md].

- 225 -

43935.

Kas tas, velns, par putnu bij(a)?
Nakti nāca mūsmājā.
Tas bij ciema puisēnīns
Pie tām ciema meitīnām.
192 [Kosas C].

43936.

Lai bij īsa, kas bij īsa,
Šī naksnīna gan bij īsa.
Man pagāja šī naksnīna
Ar puišiem runājot.
Runā puiši daiļus vārdus,
Ņem pat mani klātgulēt.
192 [Kosas C].

43937.

Lipsēniete, lipsēniete,
Es pie tevis negulēšu;
Tev nebija mīkstas gultas,
Tev nebija paladziņ(a).
439 [Trikātas Vlk].

43938.

Maitinīte sīnu kosa
Teirumiņa galiņā.
Es tev lyudzu šūvokor,
Svādīnītes vokorā.
605 [Skolas].

43939.

Muižas meita gultu tais(a),
Aicin' mani klāt gulēt.
Guli viena, muižas meita,
Es pie tevis negulēš(u).
Man pašam līgaviņa
Saderēta - nelaulāt(a).
104 [Ēdoles Vp].

43940.

Nāc, tautieti, kad nākdams,
Nāc sestdienas vakarā:
Gaŗa man tā nedēļa,
Kad es tevis neredzēju.
266 [Mēŗa Vlk].

43941.

Soka puisīts gulādams:
Guli, muna ļaudaveņa!
Kad naksneņi puorgulēji:
Ej ar Dīvu, cīma meita!
143 [Jāsmuižas D].

43942.

Šviļpoj vierba sileņī,
Traucej munu kumeleņi;
Iztraucēja jaunas meitas
Ai puiškiņim gulējūt.
174 [Kārsavas Ldz].

43943.

Ūdren' meitas vietu taisa,
Šķita mani še guļam.
Guļat pašas, saimniekmeitas,
Es pie jums negulēšu;
Es gulēšu uz ezera
Savā oša laiviņā.
476 [Vecpiebalgas C].

43944.

Vaicāj' māte no dēlīna:
Kur gulēji šo naksnīn(u),
Vai pie vilka, vai pie lāča,
Vai pie sveša cilvēcīna?
Nī pie vilka, nī pie lāča,
Tik pie savas līgavīnas.
348 [Rēznas (Rozenmuižas) Rz].

43945.

Vis nakt es dziedāj,
Ciema puišus gaidīdam.
Nieki būs šovakar,
Neviens puisi(s) neatnāk!
546 [Kuldīga Kld apr.].

43946.

Zinu, zinu, redzu, redzu,
Šovakar laime būs:
Div pelēki vanadziņi
Ienākuši sētiņā.
16 [Alsungas (Alšvangas) Azp].

Satura rādītājs |Skati visu grāmatu